УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості: аналіз, оцінка, діагностика
Бріль М. С., Пивавар І. В.

Бріль М. С., Пивавар І. В. Методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості: аналіз, оцінка, діагностика. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 105–114.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-105-114

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 316

Анотація:
Метою роботи є дослідження соціальної напруженості в країнах Європейського Союзу на основі застосування економіко-математичного моделювання на макроекономічному рівні. У роботі розкрито теоретичні підходи до явища соціальної напруженості на макрорівні, сформовано індикативний простір, проаналізовано фактори впливу, механізм формування та стадії розвитку. Досліджено сучасний макроекономічний стан соціальної напруженості в країнах ЄС. Розроблено комплексну схему оцінки та аналізу соціальної напруженості в країнах ЄС, що містить реалізацію чотирьох основних етапів за обраними факторами-індексами. Сформовано індекс соціальної напруженості для країн ЄС, виявлено ступень впливу факторів на індекс соціальної напруженості на основі методів кореляційного та регресійного аналізу. Побудовано модель оцінки рівня соціальної напруженості для виявлення закономірності розвитку за певний період розвитку. З метою виявлення груп країн зі схожим факторами соціальної напруженості та деталізації отриманої інтегральної шкали розроблено модель класифікації країн за рівнем соціальної напруженості методом Уорда із застосуванням Gap-статистики та k-середніх. На основі використання алгоритму навчання нейронної мережі знайдено групу країн, до якої належить Україна стосовно факторів формування соціальної напруженості. Використано функцію прогнозу, яка передбачена функціоналом нейронної мережі, згідно з якою Україна потрапляє до кластера з високим рівнем соціальної напруженості, тобто має подібний фон функціонування механізму соціальної напруженості з такими країнами, як Болгарія, Румунія, Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія. Отже, пропонована методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості є дієвим інструментом комплексної діагностики, що дозволить акцентувати увагу на розробці адекватних і ефективних стратегій попередження наростання соціальної напруженості та своєчасної мінімізації загроз, з нею пов’язаних.

Ключові слова: соціальна напруженість, моделювання, механізм, індикатор, регресія, кореляція, кластерний аналіз, нейронна мережа.

Рис.: 6. Табл.: 5. Формул: 4. Бібл.: 17.

Бріль Михайло Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Пивавар Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андренко О. А., Мордовцев О. С. Використання моделі інтегрального індикатора для оцінки рівня соціальної напруженості адміністративного району. Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства». 2011. № 62. С. 3–8. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/17827/1/vestnik_HPI_2011_62_Andrenko_Vykorystannia.pdf
Андренко О. А. Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 119–123. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-9_0-pages-119_123.pdf
Артищук І. В. Інтегральний показник ефективності розвитку суб’єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.7. С. 253–259.
Баранова Г. В., Фролов В. А., Кондрашин А. В. Особенности социальной напряженности в регионах России. Социологические исследования. 2011. № 6. С. 48–55.
Головенько В. А. Рівень соціальної напруженості та потенціал соціального протесту в суспільстві: можливості соціологічного дослідження та прогнозування. Український соціум. 2007. № 5-6. С. 137–152. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2007/11/137-152__no-5-6__vol-22__2007__UKR.pdf
Грызлов И. Н., Белов В. П. Информационная технология оценки социальной напряженности в регионах России. Информационные системы и технологии. 2010. № 1/57. С. 50–57.
Дронов С. В. Многомерный статистический анализ : учеб. пособ. Барнаул : Изд-во Алтайского государственного университета, 2003. 244 с.
Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ / пер. с англ. Е. З. Демиденко под ред. и с предисл. А. Я. Боярского. М. : Статистика, 1977. 128 с.
Новотарський М. А., Нестеренко Б. Б. Штучні нейронні мережі: обчислення // Праці Інституту математики НАН України. Т. 50. Київ : Ін-т математики НАН України, 2004. 408 с. URL: http://www.immsp.kiev.ua/postgraduate/Biblioteka_trudy/ShtuchnNejronMeregNester2004.pdf
OECD Better Life Index. URL: http://www.oecdbetterlifeindex.org/
Сірий Є. В. Системний аналіз соціальної напруженості в контексті побудови її концептуальної моделі та алгоритмізації дослідження. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. 2017. № 1. С. 70–77.
Соціальні індикатори рівня життя населення: статистичний збірник. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_si_zb.htm
Enterprise Surveys Data. URL: http://www.enterprisesurveys.org/en/data
Толстова Ю. Н., Воронина Н. Д. Расширение понятия социологического измерения и его использование для измерения социальной напряженности. Мониторинг общественного мнения. 2011. № 5. С. 25–36.
Яценко Л. Д., Коломієць О. О. Методичні засади та результати комплексної оцінки соціальної напруженості в Україні. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2015. Т. 20. Вип. 3. С. 204–208. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_3/48.pdf
European Innovation Scoreboards. URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/
Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру