УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Діяльність промислових підприємств: сутність, морфологія, деякі підходи до вимірювання результатів
Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В., Бурєнніков Ю. Ю.

Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В., Бурєнніков Ю. Ю. Діяльність промислових підприємств: сутність, морфологія, деякі підходи до вимірювання результатів. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 122–130.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-122-130

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24:334.716

Анотація:
У статті уточнено дефініцію «діяльність» у контексті запропонованих і/або розвинених далі парадигм «ресурси – діяльність – результат» та «ефективність – масштабність – результативність діяльності» як генетично перетвореної форми з урахуванням структури (будови) цієї діяльності із залученням для цього поняття «морфологія системи» (з розгляданням при цьому підприємства як системи на мікрорівні). Обґрунтовано, що в дослідженнях стосовно діяльності промислових підприємств як виробничих систем, окрім загальнонаукових і загальновідомих специфічних методів, підходів та інструментарію наукових доробків, можна скористатися можливістю доповнення переважаючого в сучасній економічній теорії методу структурного аналізу генетичним підходом. Окреслено базові ознаки та виокремлено деякі класифікації діяльності промислових підприємств. Підкреслено, що єдність форми і змісту діяльності передбачає їхню відносну самостійність та активну роль форми діяльності по відношенню до її змісту. Вказано на необхідність урахування у процесі діяльності причинно-наслідкових зв’язків. За допомогою модифікованої діаграми Ейлера – Венна проілюстровано логіко-методологічний зв’язок істинності парадигм «ресурси – діяльність – результат» та «ефективність – масштабність – результативність діяльності» промислового підприємства як виробничої системи з урахуванням сутності категорії результативності (the efficiency), котра поєднує в собі якісну (ефективність – the effectiveness) та кількісну (масштабність – the scale) складові. Візуалізовано першу із зазначених вище парадигм у контексті «вхід – вихід системи» (з використанням «чорної скриньки») для вишукування подальших напрямків покращення діяльності підприємства з урахуванням існування внутрішнього та зовнішнього середовища. Підкреслено, що оптимальне управлінське рішення стосовно результатів діяльності можна вишукувати простими як загальнонауковими, так і специфічними методами (у тому числі, із застосуванням генетичного підходу та методології SEE-управління). З’ясовано, що використання теорії генетичних алгоритмів як методів, які дозволяють знаходити оптимальне рішення задач будь-якої складності завдяки тому, що оперують не способами отримання результатів, а самими результатами рішення задач, – служить ефективним засобом знаходження найкращого рішення стосовно результативності діяльності підприємств завдяки закладеному в таких алгоритмах принципу еволюції. Наведено основні етапи та варіант генетичного алгоритму.

Ключові слова: діяльність, структурний аналіз, генетичний алгоритм, результативність за Бурєнніковою (Поліщук) – Ярмоленком, SEE-управління.

Рис.: 4. Бібл.: 23.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Завгородній Ігор Вікторович – аспірант, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Бурєнніков Юрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. Київ : КНЕУ, 2002. 624 с.
Економічні системи : монографія / за ред. Г. І. Башнянин. Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2006. Т. 1. 484 с.
Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : монографія. Київ : УАДУ, 2002. 392 с.
Гриньова В. М., Салун М. М. Організація виробництва : підручник. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 576 с.
Кириленко В. І. Соціалізація господарського механізму та її вплив на стан соціально-економічного розвитку України. URL: www.ecsocmen.edu.ru
Myerson R. B. Optimal Auction Design. Mathematics of Operations Research. 1981. Vol. 6. No. 1. P. 58–73. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.589.6463&rep=rep1&type=pdf
Михасюк І. Р. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручник. Львів : Магнолія плюс; видавець СПДФО В. М. Піча, 2006. 220 с.
Мочерний С. В. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Львів : Світ, 2005. Т. 2. 563 с.
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова (Поліщук) Н. В. Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності. Сборник научных трудов SWorld. 2015. Вып. 1 (38). Т. 18. Экономика. С. 4–13. URL: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9839.pdf
Юрій М. Ф. Людина і світ : підручник. Київ : Дакор, 2006. 460 с.
Ясинська Н. А. Генетика еволюційної економіки: погляд фінансиста. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4943
Теоретичні і методологічні основи дослідження економічних відносин в Україні в умовах інтеграції в глобальний процес розвитку : монографія / М. І. Звєряков, М. О. Уперенко, Л. Л. Жданова та ін. ; за заг. ред. М. І. Зверякова. Одеса : Атлант, 2016. 389 с.
Покритан А. К. Экономическая структура социализма: функционирование и развитие. М. : Экономика, 1985. 264 с.
Вітлінський В. В., Скіцько В. І. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 187–201.
Самотній В., Дзелендзяк У. Використання генетичних алгоритмів для апроксимації функції дійсними числами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. Вип. 694: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». C. 313–318.
Дубровін В. І., Федорченко Є. М. Дослідження та розроблення генетичних алгоритмів та операторів схрещування. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. Вип. 673: «Інформаційні системи та мережі». C. 97–104.
Будорацька Т. Л., Свирипа Г. Л. Генетичні алгоритми у вирішенні економічних задач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка: реалії часу і перспективи» (м. Одеса, 29–30 жовтня 2015 р.). Одеса : ОНПУ, 2015. С. 32–34.
Калiнiна I. В., Лiсовиченко О. I. Використання генетичних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї. Адаптивнi системи автоматичного управлiння. 2015. № 1. С. 48–61.
Меняйлов Е. С. Обзор и анализ существующих модификаций генетических алгоритмов. Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. 2015. № 70. C. 244–254.
Минц А. Ю. Методы оценки эффективности решения задач ранжирования. Економічна кібернетика. 2012. № 1–3. С. 51–56.
Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В. Методичні підходи до формування ефективного механізму управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств: футурологічні аспекти. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 169–175.
Бурєннікова Н. В., Дмитренко Р. М. Парадигма дуалізму імплікації процесів функціонування та розвитку підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/15743.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру