УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Документування чи доказовість? (До питання про основний принцип забезпечення якості облікової інформації)
Безручук С. Л.

Безручук С. Л. Документування чи доказовість? (До питання про основний принцип забезпечення якості облікової інформації). Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 172–177.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-172-177

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657: 336.71

Анотація:
Бухгалтерський облік як процес починається з виявлення, вимірювання та реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне та безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування – одного із основних методів бухгалтерського обліку, який водночас виступає інформаційною основою бухгалтерського обліку, його доказової базою. Незважаючи на широку дослідженість даного питання, сьогодні змінюються вимоги до облікової інформації, виникають нові підходи до обґрунтування основних принципів і підходів обліку, у тому числі й до документування. Документування визначається або як принцип, або як вимога, або як правило бухгалтерського обліку (одностайної думки вчені не дійшли). Інша позиція полягає в тому, що документи – головний, але не єдиний доказ, що підтверджує здійснення господарської операції. Таку позицію доводить і світова практика, зокрема норми, прийняті в Польщі в законодавстві про бухгалтерський облік. Тому вчені почали все частіше говорити про принцип не документування, а доказовості в бухгалтерському обліку. У статті висвітлено спробу відокремлення таких понять, як «принцип» і «правило»; визначено, що документування є основним правилом бухгалтерського обліку. Воно не може виступати принципом, виходячи з того, що визначається як процес фіксації господарських фактів у документах. Зазначено, що саме принцип доказовості має бути закріплено на законодавчому рівні, оскільки на сучасному етапі розвитку обліку підставою є не безпосередньо документальна форма, а доказовість тих господарських операцій, фактів або економічних подій, що відбуваються на підприємстві та мають бути зафіксовані в обліку. Це забезпечить підвищення якості облікової інформації, що надається зацікавленим користувачам.

Ключові слова: документування, первинний документ, принцип доказовості, принцип документування.

Бібл.: 15.

Безручук Світлана Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку та аудиту, Державний університет «Житомирська політехніка» (вул. Чуднівська, 103, Житомир, 10005, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Amelio A., Falcone A., Furfaro A., Garro A., Sacca D. (2019) A knowledge-based platform for the classification of accounting documents // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2400 : 27th Italian Symposium on Advanced Database Systems, SEBD 2019 (16–19 June 2019). Grosseto, Italy.
Cristani M., Scannapieco S., Tomazzoli C. Future paradigms of automated processing of business documents. International Journal of Information Management. 2018. Vol. 40. P. 67–75.
Ustawa z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330) URL: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,16,43,568,,20170214,ustawa-z-dnia-29091994-r-o-rachunkowosci.html#P130668
Бутинець Т. А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп’ютеризація. Житомир : ЖІТІ, 1999. 412 с.
Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Вид. 2-е, допов. і перероб. Житомир : ЖІТІ, 2000. 640 с.
Василенко Д. П., Можарова Т. М. Документування інформації. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. Вип. 6. Ч. 1. С. 129–132. URL: http://www.kdu.edu.ua/statti/2008-6-1/129.pdf
Волошан І. Г. Процес документування та первісної обробки облікової інформації в умовах автоматизованих облікових систем. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. C. 828–834. URL: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/164.pdf
Легенчук С. Ф., Вольська К. О., Вакун О. В. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : монографія. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2016. 228 с.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 996-14
Лукін В. О., Маляревський Ю. Д. Принципи обліку: проблеми термінології. Бізнес Інформ. 2019. № 1. C. 284–290.
Маренич Т. Г. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. C. 76–79.
Вольська К. О. Розвиток документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : автореф. дис.… канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2015. 20 с.
Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней : учебное пособие для вузов. М. : Аудит; ЮНИТИ, 1996. 638 с.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1998. 448 c.
Васюта-Беркут О. І., Шепітко Г. Ф., Ромашевська Н. О. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. 2-ге вид., стереотип. Київ : МАУП, 2003. 176 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру