УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль фінансового сектора в економіці країни та особливості потенціалу банківського сектора національної економіки
Челомбітько Т. В.

Челомбітько Т. В. Роль фінансового сектора в економіці країни та особливості потенціалу банківського сектора національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 184–191.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-184-191

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.011; 336.7

Анотація:
Мета статті – аналіз особливостей економічних поглядів представників меркантилізму, класичного й неокласичного напрямків на роль фінансових інститутів у економічній системі та дослідження вчень представників вітчизняної економічної думки на сутність банківських установ і роль банківського потенціалу в забезпеченні розвитку народного господарства країни. Проаналізовано еволюцію економічних поглядів зарубіжних і вітчизняних учених на роль фінансових інститутів у процесах економічного розвитку країни. Досліджено підходи до тлумачення змісту понять «галузь національного господарства», «сектор економіки», «фінансовий сектор», що дало змогу виділити банківську діяльність у окремий сектор економіки, який є складовим елементом фінансового сектора. Проведено аналіз підходів до визначення категорії економічного потенціалу банківського сектора та надано авторське трактування цього поняття. Встановлено, що сукупність окремих складових елементів економічного потенціалу визначає стратегічний потенціал банківського сектора, управління яким має бути спрямовано на розвиток потенційних можливостей окремих банків та забезпечення функціонування всієї національної економіки.

Ключові слова: банківський сектор, економічний потенціал, національна економіка, банківська система, управління.

Рис.: 1. Бібл.: 21.

Челомбітько Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра соціально-економічних дисциплін Навчально-наукового інституту міжнародної освіти, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Базилевич В. Д., Осецький В. Л. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів. Фінанси України. 2013. № 5. С. 19–30.
Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.. Київ : КНЕУ, 2011. 589 с.
Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв та ін. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. 298 с.
Дзюблюк О. В. Проблеми оптимізації ресурсної бази банків в умовах кризових явищ на фінансових ринках. Сталий розвиток економіки. 2012. № 4. С. 316–319.
Геєць В. М. Економіка України: ключові проблеми і перспективи. Економіка та прогнозування. 2016. № 1. С. 7–22.
Мещеряков А. А. Теоретичні аспекти організації економіки банку. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 2. С. 97–106.
Лук’янов В. С. Синергетична парадигма розвитку фінансових ринків та фінансових економік. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9. С. 17–24.
Долан Э. Дж. Макроэкономика. СПб. : Литера плюс, 1996. 414 с.
Ливингстон Д. Л. Управление финансами: бизнес-курс MBA / пер. с англ. под ред. Д. Л. Ливингстона, Т. Гроссмана. М. : Омега-Л, 2008. 837 c.
Сарай М. І. Становлення класичної політичної економії в Англії. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. № 3. С. 98–106.
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Соцэкгиз, 1962. 684 с.
Маршалл А. Принципы экономической науки : в 5 т. М. : Прогресс, 1993. Т. 3. 234 с.
Туган-Барановский М. И. Периодические промышленные кризисы: история английских кризисов; общая теория кризисов. 4-е изд. Пг. ; М. : Книга, 1923. 384 с.
М. Бунге: сучасний дискурс / за ред. В. Д. Базилевича. Київ : Знання, 2005. 697 с.
Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устенко О. А., Юрій С. І. Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. Львів : Світ, 2005. Т. 1. 616 с.
Новый экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. М. : Ин-тут новой экономики, 2006. 1088 с.
Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Современная экономическая энциклопедия. СПб. : Лань, 2002. 880 с.
Д’яконова І. І. Поняття банківської системи та особливості банківської системи України. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2008. № 1. С. 183–190.
Енциклопедія банківської справи України / За ред. В. С. Стельмах. Київ : Молодь; Ін Юре, 2001. 680 с.
Егорова Н. Е., Смулов. А. М. Предприятия и банки: взаимодействие, экономический анализ, моделирование : учеб.-практ. пособие. М. : Дело, 2002. 456 с.
Орлов С. Н. Экономика и банковская система региона. М. : Экономика, 2004. 302 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру