УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Визначення факторів розвитку управлінського персоналу як засобу підвищення його ефективності
Шевченко В. С., Біда С. С.

Шевченко В. С., Біда С. С. Визначення факторів розвитку управлінського персоналу як засобу підвищення його ефективності. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 282–288.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-282-288

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.101.6

Анотація:
У роботі сформовано модель підвищення ефективності розвитку управлінського персоналу. З’ясовано, що на практиці, залежно від положення організації, в основі визначення потреби в розвитку можуть лежати або один або декілька поєднаних між собою методів. Для виявлення основних напрямків розвитку управлінського персоналу та оцінки його ефективності пропонується для середніх і малих організацій використовувати поєднання двох неформальних методів: методу роботи і фаху та методу бажання персоналу. Визначено, що головне завдання розвитку управлінського персоналу повинне полягати у вдосконаленні знань, необхідних керівникові та фахівцеві при здійсненні управлінських функцій. Для цього важливо визначити, які знання слід розвивати та вдосконалювати. У зв’язку з цим слід визначити важливість знань для окремих категорій управлінського персоналу. Це послужить підґрунтям для розробки програм навчання керівників і фахівців організацій з метою зростання їх конкурентоспроможності. Визначено, що головна мета навчання через діяльність полягає в тому, що воно дозволяє максимально скоротити час на розвиток як індивідуального, так і колективного творчого потенціалу співробітників, наблизити їх знання, уміння та навички до практичних потреб, прискорити їх капіталізацію. Діяльнісне навчання активізує бажання опановувати способи самостійного вирішення унікальних проблем, а також формулювання змісту цих проблем. Є ще одна особливість розвитку сучасної освіти в організації. Обґрунтовано, що для ефективного функціонування системи підвищення ефективності управлінського персоналу необхідно сформувати та реалізувати на практиці дієвий механізм для управління його розвитком. Виявлено, що суть управління системою підвищення ефективності управлінського персоналу полягає в цілеспрямованій дії на об’єкт розвитку (управлінський персонал), який задає зміну його здібностей, адекватних потребам професійного досвіду організації. Причому в організації можуть бути відсутніми ряд елементів системи управління професійним розвитком – функції цих елементів делегуються спеціалізованим вищим навчальним закладам.

Ключові слова: управлінський персонал, ефективність, навчання, розвиток.

Рис.: 2. Бібл.: 10.

Шевченко Вікторія Сергіївна – кандидат економічних наук, професор, доцент, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Біда Світлана Сергіївна – бакалавр, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : навч. пособ. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 468 с.
Друкер П. Энциклопедия менеджмента / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2004. 432 с.
Дейнека А. В., Жуков Б. М. Современные тенденции в управлении персоналом : учеб. пособие. М. : Академия Естествознания; Южный институт менеджмента, 2009. 403 с.
Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. 3-е изд., доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2005. 638 с.
Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент : підручник. 2-е вид., випр. і допов. Київ : Академвидав, 2007. 471 с.
Тихонова Д. С. Підходи до оцінки ефективності управлінської діяльності на підприємстві // Сучасні вектори економічного розвитку : Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Харків, 11–12 квітня 2014 р.) : тези допов. Харків, 2014. Ч. 1. С. 207–208.
Доронін А. В. Діагностика культури управління виробничою організацією. Економіка: проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 207. Т. IV. С. 986–1001.
Доронін А. В. Поведінка персоналу виробничої організації. Оцінка, управління, розвиток : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2008. 320 с.
Шеметов П. В. Организационные коммуникации: совершенствование и управление ими. Менеджмент и менеджер. 2009. Т. XXI. № 2. С. 17–21.
Гринберг Дж., Бейрон Р. Организационное поведение: от теории к практике / пер. с англ. О. В Бредихина, В. Д. Соколова. М. : ООО «Вершина», 2004. 912 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру