УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу
Савченко М. В., Шкуренко О. В.

Савченко М. В., Шкуренко О. В. Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 96–104.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-96-104

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.1

Анотація:
Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможність. Акцентовано увагу на тому, що при визначенні системи цілей фінансової стабільності та управління платоспроможністю необхідно використовувати комплексний підхід, який полягає у відображенні економічних можливостей підприємства відповідно до змін у конкурентному середовищі. Також виділено певні особливості управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. Проведено комплексну оцінку фінансової стійкості для ПрАТ «АртВайнері» за період 2008–2018 рр. на основі використання таксономічного показника. Розраховано прогнозні значення показника фінансової стійкості суб’єкта міжнародного бізнесу, а також верхня і нижня межі довірчих інтервалів на 2019–2020 рр., що дозволить розробити стратегічні напрями його розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування розробки механізму управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу, а на концептуальному рівні – уточнення деяких понять та їх логічного використання у практичній діяльності.

Ключові слова: суб’єкт міжнародного бізнесу, фінансова стійкість, платоспроможність, інтегральний показник, інструменти управління.

Рис.: 7. Табл.: 1. Формул: 4. Бібл.: 28.

Савченко Марина Василівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Шкуренко Ольга Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Безугла Т. В. «Економічна стійкість» та «Фінансова стійкість». Молодий вчений. 2014. № 3. С. 32–34.
Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9. С. 92–100.
Салига К. С., Власенко С. А. Методичні підходи діагностування фінансового стану підприємства. Держава та регіони. 2007. № 3. С. 204–210.
Бланк І. О. Основи фінансового менеджменту : підручник. Київ : КНТЕУ, 2010. 476 с.
Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М. : Дело и сервис, 2010. 256 с.
Финансовый менеджмент : учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка ; 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2012. 277 с.
Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. 3-є вид., перероб. і допов. Київ : Знання, 2008. 483 с.
Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. 554 с.
Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 592 с.
Оспіщєв В. І., Нагорна І. В. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. Вип. 2. С. 218–223.
Мошенський С. З., Олійник О. В. Економічний аналіз : підручник; 2-вид., доп. і перероб. Житомир : Рута, 2007. 704 с.
Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : навч. посіб. 2-е вид., перероб. і допов. Київ : МАУП, 2004. 295 с.
Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2012. 359 с.
Селезнева Н. Н., Ионова А. Ф. Финансовый анализ. Управление финансами. М. : ЮНИТИ. 2013. 659 с.
Друри К. Производственный и управленческий учет. М. : ЮНИТИ, 2015. 476 с.
Маршалл Дж. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия. Полное руководство по финансовым нововведениям / пер. с англ. М. : ИНФРА-М, 1998. 784 с.
Алексеенко Н. В. Управление устойчивым развитием промышленных предприятий. Экономика и организация управления. 2009. Вип. 2. С. 50–60.
Зайцев О. Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промышленности строительных материалов) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Хабаровск, 2007. 23 с.
Бугай В. З., Омельченко В. М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.
Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография. Киев : ЦУЛ, 2015. 648 с.
Журавльова О. Є. Фінансова стійкість підприємства: теорія і практика. Формування ринкової економіки. 2009. Вип. 22. С. 523–536. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/18846/523-536.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Плиса В. Й., Приймак І. І. Стратегія забезпечення фінансової стійкості суб’єктів господарювання в економіці України : монографія. Львів : АТБ, 2009. 142 с.
Ловінська І. Г. Фінансова стійкість організацій як індикатор економічного потенціалу. Фінанси, облік і аудит. 2014. Вип. 1. C. 252–259. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/7120/Lovinska.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Костирко Л. А. Аналіз потенціалу фінансової в системі управління вартістю підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2015. № 4. C. 122–128.
Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. 2-е изд., перераб. и доп. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. 208 с.
Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М. : ПБОЮЛ, 2001. 424 с.
Мамонтова Н. А. Фінансова стійкість акціонерних підприємств і методи її забезпечення (на прикладі підприємств харчової промисловості) : дис. … канд. екон. наук : 08.04.01. Київ, 2006. 255 с.
Поддєрьогін А. М., Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 184 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру