УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В.

Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 102–110.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 16

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:338.24:303.22:631.1:51–77

Анотація:
Метою статті є вдосконалювання розробки та розкриття методики вимірювання ефективностi процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності та використання часток вигоди і затрат процесів у їхніх загальних продуктах з точки зору енергетичного підходу. Проаналізовано три типи показників ефективності процесів функціонування компонент системи, запропоновані в раніше опублікованих авторських роботах, у такому вигляді: відношення показників загальних продуктів процесів до показників його затрат; відношення показників чистих продуктів процесів до показників їхніх загальних продуктів; середні геометричні значення цих двох типів показників. Запропоновано новітні підходи до методики вимірювання новостворених авторських показників ефективності процесів функціонування компонент системи з точки зору використання часток вигоди та затрат процесів у їхніх загальних продуктах. Новаціями в цьому сенсі є те, що запропоновані нами підходи вирішують проблему одночасного вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи (за допомогою показників ефективності зазначених трьох типів) незалежно від одиниць вимірювання їхніх загальних, чистих продуктів та затрат, оскільки все зводиться до безрозмірної одиниці вимірювання у вигляді часток вигоди і затрат процесів у їхніх загальних продуктах, а середні значення показників ефективності процесів функціонування компонент системи (арифметичне та геометричне) певною мірою можна вважати характеристиками відповідних показників ефективності процесу функціонування й самої системи. Підкреслено, що оскільки значення авторських показників загальних продуктів, продуктів як затрат і чистих продуктів підпроцесів процесу функціонування системи дорівнюють відповідно значенням показників енергій зазначених продуктів, то дослідження певних процесів (зокрема процесів функціонування компонент системи) на основі показників цих продуктів означає їх науковий розгляд в енергетичному аспекті. На прикладах показано практичну реалізацію зазначеної методики. Зазначено, що отримані результати можна використати для прийняття певних управлінських рішень стосовно як компонентів системи, так і системи (її стану, структури, поведінки тощо) в цілому. Подальші дослідження планується пов’язати зі з’ясуванням ролі, яку відіграють вимірювання новостворених показників процесів функціонування компонентів системи та презентована методика в авторському SEE-аналізі та SEE-управлінні.

Ключові слова: ефективність процесу, енергетичний підхід, енергія продуктів процесу функціонування системи, загальний, чистий, витратний і масштабний продукти процесу, коефіцієнт корисної дії (ККД) процесу, масштабність, ефективність і результативність процесу, моделі складових результативності Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка.

Табл.: 3. Формул: 4. Бібл.: 30.

Ярмоленко Віктор Олексійович
Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бирюков В. В. Время как экономическое пространство развития хозяйственной системы : дис. …д-ра экон. наук : 08.00.01. СПб., 2000. 450 с.
Большой экономический словарь / авт.-сост. А. Б. Борисов. М. : Книжный мир, 2007. 860 с.
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування : монографія. Вінниця: ВНАУ, 2017. 168 с.
Вейник А. И. Термодинамика реальных процессов. Мн. : Навука i техніка, 1991. 576 с.
Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
Загорна Т. О. Економічна діагностика. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 440 с.
Климаш Н. І. Науково-теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність». Наукові праці НУХТ. 2009. № 28. С. 124–126.
Коган И. Ш. Систематизация и классификация определений и дополнений к понятию «энергия». Автоматизация и ИT в энергетике. 2009. № 2–3. С. 56–63.
Колотило Д. М. Екологія і економіка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1999. 368 с.
Ларуш Л. Физическая экономика / пер. с англ. и подгот. к изд.: Вознца В. А. и др. М. : Научная книга, 1997.
Лямець В. І., Тевяшев А. Д. Системний аналіз. Вступний курс. 2-е вид., перероб. та допов. Харків : ХНУРЕ, 2004. 448 с.
Мельник Л. Г. Фундаментальные основы развития. Сумы : Университетская книга, 2003. 288 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія. Київ : Академія (Альма-матер), 2003. 656 с.
Найко Д. А., Шевчук О. Ф. Фізична економіка та її проблеми. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія «Економічні науки». 2011. № 1. С. 265–272.
Олексюк О. І. Економіка результативності : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 362 с.
Подолинський С. А. Вибрані твори. Київ : КНЕУ, 2000. 328 с.
Поліщук Н. В., Ярмоленко В. O. Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості функціонування складних систем за допомогою складових результативності // У кн. : Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. С. 359–369.
Прангишвили И. В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами. М. : Наука, 2003. 428 с.
Руденко М. Д. Енергія прогресу. Тернопіль : Джура, 2005. 412 с.
Тесленок І. М., Михайлова О. В, Богаченко О. П. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 208–212.
Тищенко А. Н., Кизим Н. А., Догадайло Я. В. Экономическая результативность деятельности предприятия : монография. Харьков: ИД «ИНЖЕК», 200З. 144 с.
Федулова Л. І. Менеджмент організацій. Київ : Либідь, 2004. 448 с.
Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий. М. : ИНФРА-М, 1997. 309 с.
Ягельская Е. Ю. Сущность и структура экономической энергии. Проблемы экономики и менеджмента. 2013. № 8. С. 98–111.
Ягельська К. Ю. Оцінка національного економічного розвитку на основі енергетичного підходу. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». 2016. Том ХVII. Вип. 299. С. 20–27.
Ягельська К. Ю. Теоретико-методологічні засади випереджаючого національного розвитку : дис. … д -ра екон. наук : 08.00.03. Покровськ, 2016. 534 с.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесу функціонування системи з одночасним урахуванням його ефективності у класичному розумінні й коефіцієнта корисної дії: енергетичний аспект. Проблеми економіки. 2019. № 3. С. 179–185. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-3-178-185
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності. Бізнес Інформ. 2018. № 7. С. 115-121. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-7_0-pages-115_121.pdf
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Практика вимірювання коефіцієнта корисної дії процесу функціонування системи на основі показників складових результативності. Проблеми економіки. 2018. № 3 (37). С. 260-266. URL: http://oaji.net/articles/2017/728-1544605061.pdf
Kendyuhov A., Yagelskaya E. Economic Force and Economic Energy as New Indicators of Economic Efficiency. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія «Економіка і управління». 2014. Вип. 30. С. 213–221.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру