УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства
Ковальова О. М.

Ковальова О. М. Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 14–20.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-14-20

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.14.01:658.1

Анотація:
Метою статті є обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства, що охоплює дослідження сутнісних рис, чинників, принципів та структурних елементів даного поняття. У теоретико-методичній площині досліджено наукові підходи до визначення сутності поняття «структура капіталу» підприємства. Уточнено визначення структури капіталу підприємства, яке відрізняється від існуючих комплексним характером, що об’єднує в собі мету, елементи та умови формування капіталу підприємством. Охарактеризовано чинники, що визначають структуру капіталу підприємства, а також потребують урахування для захисту від впливу систематичних і специфічних ризиків у процесі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Систематизовано принципи формування капіталу, що є базою для подальшої класифікації капіталу підприємства з управлінською метою оптимізації його структури та досягнення достатньої якісної пропорції розподілу його основних елементів: власного та позикового капіталу. Розставлено акценти у визначенні власного капіталу крізь призму облікового, економічного та правового підходів. Виокремлено основні риси у процесі дослідження дефініції позикового капіталу, що дозволяють наголосити на забезпеченні більш ефективного використання власних коштів при залученні позикового капіталу, хоча це призводить до зростання фінансових ризиків, а у перспективі – й до загроз фінансовому стану при відсутності діяльності з оптимізації структури капіталу підприємства. Перспективним напрямком подальших досліджень є розгляд інструментів фінансового інжинірингу в контексті використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Ключові слова: капітал, структура капіталу, власний капітал, позиковий капітал, фінансово-економічна безпека, фінансово-господарська діяльність.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 21.

Ковальова Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет (пр. Шевченка, 1, Одеса, 65044, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Беренда Н. І., Редзюк Т. Ю., Ворона К. В. Управління структурою капіталу підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип.19 (1). С. 14–18.
Дорошенко А. П., Дорошенко О. О., Гуркаєва К. М. Теоретико-методичні підходи до обґрунтування методів оптимізації структури капіталу підприємств. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5545
Примостка О. О. Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип.15 (2). С. 105–108.
Щербань О. Д., Невдачина О. І. Теоретичні аспекти визначення сутності та структури капіталу підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3. С. 284–289.
Бланк І. А. Управління капіталом : навч. курс. Київ : Вид-во «Ніка-Центр»; «Ельга», 2004. 576 с.
Великій Ю. М., Тєшева Л. В., Височін З. В. Управління оптимізацією структури капіталу підприємства. економічні студії. 2018. Вип. 29. С. 68–72.
Столяров В. Ф., Островецький В. І. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 2. С. 87–94.
Рейтингові агентства / Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua/fund/rateagencies
Щепіна Т. Г., Люлько У. В. Особливості ефективного формування і використання капіталу підприємства. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2015. № 40. С. 91–95.
Дорош Н. І., Сніжко В. В. Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів. Молодий вчений. 2019. № 2. С. 606–610.
Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. : у 2-х т. Київ : ТОВ «Ліра-К», 2006. 640 с.
Назарова І. Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. Вип. 3. С. 117–126.
Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2010. 554 с.
Коваль Л. В., Болехівська В. В. Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством. Агросвіт. 2019. № 9. С. 53–58. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.9.53.
Кудіна І. О., Старченко О. С. Власний капітал підприємства як економічна категорія та його облік. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 5. С. 346–351.
Бугай Н. О. Власний капітал як складова фінансової системи підприємства: проблематика та шляхи її вирішення. Агросвіт. 2016. № 21. С. 19–25.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
Давидов О. І. Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 22 (1). С. 101–105.
Зянько В. В., Ревенко В. С. Механізм управління позиковим капіталом підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 155–159.
Попов М. І. Обґрунтування політики залучення позикових коштів підприємства. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 515–519.
Гнип Н. О., Крамаренко Д. О. Шляхи дослідження структури капіталу на підприємстві СГ ТОВ «Хлібопродукт». Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6. С. 136–141.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру