УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Дослідження умов розвитку транспортної галузі в регіонах України
Лук’янов В. І.

Лук’янов В. І. Дослідження умов розвитку транспортної галузі в регіонах України. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 160–165.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-160-165

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.65

Анотація:
Зазначено, що транспорт є одним із базових видів діяльності національної економіки країни. За рахунок транспорту створюються умови для успішного збалансованого та пропорційного розвитку економіки регіонів. Але сьогодні рівень транспортної системи та транспортного забезпечення як фактора функціонування господарств регіонів та системи їх транспортно-економічних зв’язків знаходиться не в найкращому стані та потребує змін як в організації управління у сфері транспортної діяльності, так і в оновленні основних засобів. Проведено аналіз питомої ваги регіонів України щодо обсягів транспортних послуг. Визначено, що протягом 2014–2018 рр. серед регіонів України найбільшу питому вагу в обсягах транспортних послуг займали м. Київ (у середньому 122,2%, спостерігається чітка тенденція до збільшення показника: з 21,9% у 2014 р. до 23,0% у 2018 р.) та Одеська область (у середньому 12,7%, відмічено зростання показника: зі 11,0% у 2014 р. до 13,2% у 2018 р.). Найменшу питому вагу в обсягах транспортних послуг серед регіонів України займали Чернівецька (у середньому 0,76%) та Житомирська області (у середньому 1,2%). Відзначено, що транспортна система є найважливішою складовою інтеграції світової економіки. Беручи до уваги дуже вдале географічне положення України та її потенційні можливості, постає необхідність у вдосконаленні інфраструктури, реалізації існуючих транспортних стратегій і впровадженні нових, а також у підвищенні конкурентоспроможності на міжнародних ринках. У результаті дослідження умов розвитку транспортної галузі в регіонах України зроблено висновок, що значну увагу необхідно приділити впровадженню ділових стимулів НТП, заходам з підвищення конкурентоспроможності й одночасному зниженню собівартості запропонованих послуг.

Ключові слова: дослідження, умови розвитку, регіон, транспортна галузь, управління, стратегія.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 12.

Лук’янов Віктор Іванович – кандидат економічних наук, директор, Житлово-комунальний коледж Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (вул. Шевченка, 233а, Харків, 61033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Габрель М. Транспортна інфраструктура міст. Класифікація та проблеми дослідження. Формування ринкової економіки в Україні. 2007. Спецвип. 16 : Проблеми економічної кібернетики. С. 47–52.
Гудима Р. Р. Проблемні аспекти розвитку транспортної інфраструктури України // Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи. Чернівці, 2009. C. 238–239.
Бурко Д. Л. Закономірності формування транспортних потоків у містах (на прикладі м. Харкова) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01. Харків, 2015. 20 с.
Мандрик І. П., Маковецька Л. О. Перспективні напрямки розвитку транспортної системи України в контексті процесів європейської інтеграції. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2009. № 4. С. 201–207.
Павлов В. І., Бортнік С. М. Транспортно-логістичний комплекс регіону: інтеграційні процеси : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2005. 256 с.
Прейгер Д. К., Собкевич О. В., Ємельянова О. Ю. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період : аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2012. 112 с.
Сич Є. М., Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку : монографія. Київ : Логос, 2006. 264 с.
Хорошилова І. О. Розвиток транспортної системи в контексті інфраструктурного забезпечення регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05. Сєвєродонецьк, 2015. 20 с.
Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року. URL: http://mtu.gov.ua
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-p
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Стадник В., Петрицька О. Складові і чинники формування потенціалу розвитку малого підприємництва. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 12. С. 124–128.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру