УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства
Бережний Є. Б.

Бережний Є. Б. Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 268–274.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-268-274

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.2

Анотація:
Метою статті є обґрунтування організаційної моделі аудиту витрат у діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: визначено поняття «витрати діяльності»; окреслено сутність організації аудиту витрат діяльності; розроблено модель аудиту витрат діяльності підприємства. На підставі проведеного аналізу існуючих наробок у галузі аудиту витрат підприємства встановлено відсутність комплексного дослідження даного питання, а поодинокі публікації та відсутність чіткої організаційної схеми призводять до недостатнього розповсюдження аудиту витрат діяльності серед користувачів аудиторської інформації. У статті обґрунтовано та розроблено організаційну модель аудиту витрат діяльності підприємства, яку розглянуто в розрізі процесно-системного підходу. Ця модель представлена комплексом послідовних, взаємообумовлених стадій, які, з одного боку, дозволяють сформувати достовірну аудиторську думку, а з іншого – відповідають критеріям доцільності та обґрунтованості. На базі узагальнення доробок провідних науковців та практиків було доповнено традиційний склад стадій та етапів аудиторського дослідження витрат діяльності підприємства. У подальших дослідженнях планується розробити недотичний підхід до планування аудиту витрат діяльності підприємства.

Ключові слова: аудит, витрати, витрати діяльності, аудит витрат, організація, організаційна модель аудиту витрат діяльності.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 14.

Бережний Євгеній Борисович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аудит / под ред. В. И. Подольского. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 580 с.
Кожушко О. В., Крівцова Т. О., Синюгіна Н. В., Понікаров В. Д. Аудит та захист інтелектуального капіталу підприємства: теорія та методологія : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 376 с.
Бутинець Ф. Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. Вип. 1. С. 11–18.
Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі. Житомир : ЖДТУ, 2009. 564 с.
Гамова О. В., Головань В. А. Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1. С. 126–130.
Дорош Н. І. Оцінювання ризиків при проведенні аудиту. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. № 4. С. 40–47.
Івахненков С. В. Комп’ютерний аудит: контрольні методики і технології. : монографія. Київ : Знання, 2005. 286 с.
Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Організація і методика аудиту : навч. посіб. Київ : Каравела, 2012. 544 с.
Макаренко А. П., Хайло Г. С. Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 68–75.
Максимова В. Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку. Київ : АВРІО, 2005. 246 с.
Петрик О. А. Аудит: методологія і організація : монографія. Київ : КНЕУ, 2003. 260 с.
Озеран А. В. Планування та організація аудиту витрат на виробництво. Аудитор України. 2005. № 10. С. 9–10.
Сухарева Л. О., Саєнко А. О. Вибіркові дослідження в загальній системі аудиту: методичний аспект. Вісник ДонНУЕТ ім.. Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». 2013. № 3. С. 147–153.
Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами : монографія. Київ : Знання, 2005. 247 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру