УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу
Торба О. В.

Торба О. В. Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 274–281.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-274-281

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.4

Анотація:
Метою статті є вдосконалення організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу для підвищення прозорості та достовірності інформації, що генерується на підприємствах. Доведено, що інтелектуальний капітал, як економічна категорія, містить ключові елементи інтелектуальної діяльності, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Досліджено структуру інтелектуального капіталу. Обґрунтовано основні завдання організації обліку інтелектуального капіталу, серед яких слід виділити: своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення господарських операцій щодо об’єктів обліку інтелектуального капіталу; обробку даних за допомогою відповідних процедур, прийомів і способів відповідно до вихідної інформації; включення обробленої інформації, яка зафіксована в первинних документах і регістрах обліку інтелектуального капіталу, в Баланс і Фінансову звітність господарюючого суб’єкта. Розглянуто суб’єкти й об’єкти організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу. Визначено, що організація обліку інтелектуального капіталу включає три взаємопов’язані блоки: методичний, технічний та організаційний. Обґрунтовано, що організація обліку інтелектуального капіталу залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп’ютерних технологій, рівня кваліфікації облікового персоналу, облікової політики підприємства, а також від рівня розвитку його інтелектуалізації. Наведено варіанти організації обліку інтелектуального капіталу в обліковій політиці підприємств.

Ключові слова: облік, організація. інтелектуальний капітал, нематеріальні активи.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Торба Олена Вікторівна – аспірант, кафедра бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)

Список використаних у статті джерел

Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект. Інтелектуальний капітал. 2002. № 1. С. 16–27.
Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Житомир, 2018. 555 с.
Ізмайлов Я. О. Розвиток системи обліку інтелектуального капіталу. Бухгалтерський облік і аудит. 2017. № 3. С. 2–17.
Кендюхов О. В. Ефективне управління інтелектуальним капіталом : монографія. Донецьк : ДонУЕП, 2008. 359 c.
Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 352 с.
Левченко О. П. Проблеми обліку інтелектуального капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 22. С. 37–39.
Левченко Ю. Г. Інтелектуальний капітал та його роль у господарській діяльності підприємства. Інтелект ХХІ. 2014. № 1. С. 93–97.
Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Житомир, 2006. 264 с.
Легенчук С. Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 250 с.
Плікус І. Й. Інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал як нематеріальні активи та об’єкти бухгалтерського обліку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 8. С. 1164–1168. URL: http://global-national.in.ua/archive/8-2015/244.pdf
Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 244 с.
Сталінська О. В. Інтелектуальний капітал у системі стратегічного управління підприємством. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 581–584. URL: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/122.pdf
Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал / пер. с англ. М. : Универс, 1993. 488 с.
International accounting standart. URL: http://www.eifrs. Ifrs.org/
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями). ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру