УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організація бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах
Пінчук К. С.

Пінчук К. С. Організація бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 282–289.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-282-289

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.4:338.32

Анотація:
Метою статті є розгляд теоретико-методичних основ організації бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах. Доведено, що організація обліку будівельно-монтажних робіт прямо залежить від особливостей будівельного виробництва. Обґрунтовано, що будівельне виробництво характеризується рядом специфічних особливостей, що визначають порядок організації його обліку та контролю. Визначено, що на технологічний процес будівництва більш, ніж на інші галузі промислового виробництва, значний вплив здійснюють природні фактори. У будівництві практично виключається індивідуальне виконання робіт окремими робітниками, у зв’язку з чим застосовуються бригадні форми організації праці. Визначено, що особливістю організації обліку на будівельному виробництві є те, що будівництво може проводитися підрядним, господарським або змішаними способами. Продукція будівельного виробництва обліковується за кошторисною вартістю та за фактичною собівартістю. Доведено, що для виконання будівельно-монтажних робіт недостатньо лише бухгалтерських кадрів, тому при обліку та контролі виконаних будівельних робіт бере участь ряд вузькокваліфікованих фахівців. Визначено найважливіші напрямки організації бухгалтерського обліку та контролю будівельних підприємств. Узагальнено та систематизовано організаційно-методичні засади ведення бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах. Запропоновано затрати в розрізах аналітичного обліку позначати окремими позиціями та групувати відповідно до основних напрямків робіт. Визначено проблеми та запропоновано напрями вдосконалення організації обліку та контролю будівельно-монтажних робіт.

Ключові слова: бухгалтерський облік; організація, контроль, будівельно-монтажні роботи, будівельні підприємства.

Рис.: 5. Бібл.: 9.

Пінчук Катерина Сергіївна – аспірант, кафедра бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бондар М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 315 с.
Організація бухгалтерського обліку : підручник / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. 3-тє вид., доп. і перероб. Житомир : ПП «Рута», 2002. 592 с.
Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : практ. посіб. Київ : Лібра, 2004. 880 с.
Грицишен Д. О. Обліково-аналітичне забезпечення управління економіко-екологічною безпекою підприємств : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2015. 450 с.
Диба В. М. Облік та аналіз необоротних активів : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 288 с.
Ізмайлов Я. О. Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності підприємств в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Житомир, 2018. 555 с.
Ізмайлов Я. О. Вдосконалення обліку та аналізу витрат з поліпшення і ремонтів основних засобів в системі господарської діяльності підприємств. Бухгалтерський облік і аудит. 2016. № 9. С. 15–24.
Кужельний М. В., Левицька С. О. Організація обліку : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 352 с.
Свірко С. В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія. Київ : КНЕУ, 2006. 244 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру