УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Тенденції розвитку структурних складових фінансової безпеки України
Нечипоренко А. В., Хмара Л. С.

Нечипоренко А. В., Хмара Л. С. Тенденції розвитку структурних складових фінансової безпеки України. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 296–302.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-296-302

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.02

Анотація:
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку структурних складових фінансової безпеки України в контексті сучасних трансформацій, що характеризуються певними позитивними зрушеннями, які приводять до підвищення рівня фінансової безпеки країни. Виділено складові фінансової безпеки, а саме: банківську безпеку, безпеку небанківського фінансового сектора, боргову безпеку, бюджетну безпеку, валютну та грошово-кредитну безпеку. Детально розглянуто та проаналізовано бюджетну, боргову, валютну та грошово-кредитну безпеку України. Зазначено, що спроможність держави самостійно здійснювати фінансову політику відповідно до національних інтересів лежить в основі фінансової безпеки держави й особливо загострюється в умовах глобалізаційних процесів. Оскільки процес глобалізації спричиняє подвійний вплив на розвиток фінансової системи, у статті особливу увагу зосереджено на дослідженні тенденцій складових фінансової безпеки країни на сучасному етапі розвитку. Також обґрунтовано необхідність створення нового правоохоронного органу, який реалізовуватиме державну політику з питань запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері фінансів, тобто сприяв би усуненню системних загроз у сфері публічних фінансів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі з урахуванням існуючих загроз, які виникають в умовах глобалізації, а саме: корупції, нестабільності економічної політики, інфляції, є визначення таких шляхів реформування податкової системи, які приведуть до зменшення податкового тягара для товаровиробників та зменшать рівень тіньового сектора економіки.

Ключові слова: публічні фінанси, фінансова система, фінансова безпека, бюджетна безпека, боргова безпека, валютна безпека та грошово-кредитна безпека, державний борг, дефіцит.

Рис.: 3. Бібл.: 14.

Нечипоренко Аліна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів імені Л. Л. Тарангул, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Хмара Лілія Сергіївна – магістрант, кафедра фінансів імені Л. Л. Тарангул, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія. Київ : Національна академія управління, 2010. 232 с.
Барановський О. I. Фiнансова безпека в Українi (методологiя оцiнки та механiзми забезпечення) : монографiя. Київ : КНЕУ, 2004. 759 с.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n3
Регулятивний потенціал фінансового ринку в умовах глобальних викликів : монографія / за ред. С. В. Онишко. Ірпінь : НУДПСУ, 2016. 452 с.
Кужелев М. А., Маковская Е. А. Финансовая безопасность: государство, регион, личность // Ломоносов 2001 : сб. тезисов и докладов международной конференции. М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, МАКС Пресс, 2001. С. 129–130.
Kuzheliev М., Nechyporenko А. Financial resources of public sector of economy in ensuring realization of financial policy of the country // Association agreement: driving integrational changes : collective monograph / edited by R. Iserman, M. Dei, O. Rudenko,Y. Tsekhmister, V. Lunov. Accent Graphics Communications Chicago, Illinois, USА, 2019. Р. 374–385.
Безпековий вимір фінансової політики забезпечення економічного зростання в Україні / за ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2018. 132 с.
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://minfin.gov.ua
Богма О. С. Сутність бюджетної безпеки в системі забезпечення національних інтересів. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 4. С. 282–285.
Нечипоренко А. В., Мамалига А. В. Боргова безпека України: сутність та сучасний стан. Збірник наукових праць Університету ДФС України. 2019. № 2. С. 188–201.
Baranovskyi O. I., Kuzheliev M. O., Zherlitsyn D. M., Sokyrko O. S., Nechyporenko А. V. Еconometric Models of Monetary Policy Effectiveness in Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 3, No. 30. Р. 226–235. DOI: 10.18371/fcaptp.v3i30.179546.
Варналій З. С., Онищенко С. В. Сучасні тенденції структурних складових фінансової безпеки України в умовах глобальних перетворень. Формування ринкової економіки в України. 2016. Вип. 35. Ч. 1. С. 75–80.
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія / за заг. ред. П. В. Пашка, Л. Л. Тарангул. Київ : ТОВ «Новий друк», 2015. 520 с.
Проект Закону України «Про Бюро фінансових розслідувань» від 30.08.2019 р. № 1208-2. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66516

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру