УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення методичного інструментарію ризик-контролю клієнтів банку в контексті реалізації ефективного ризик-орієнтованого підходу
Плескун І. В.

Плескун І. В. Удосконалення методичного інструментарію ризик-контролю клієнтів банку в контексті реалізації ефективного ризик-орієнтованого підходу. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 302–310.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-302-310

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.71:005.334

Анотація:
У статті представлено структурно-логічну композицію результатів узагальнення підходів науковців до класифікації банківських ризиків. Обґрунтовано доцільність удосконалення ризик-орієнтованого підходу відповідно до питань запобігання та протидії корупційним ризикам і сучасних змін у системі фінансового моніторингу в контексті розвитку механізмів контролю й оцінки ризиків. Наведено фрагмент декомпозиції процесу створення моделі ризик-контролю клієнтів у контексті реалізації ризик-орієнтованого підходу, що складається з трьох послідовних етапів: аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища ризик-контролю клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу; формування та апробації карти ризиків клієнтів суб’єктів первинного фінансового моніторингу; впровадження заходів контролю щодо клієнтів з високим рівнем ризику.

Ключові слова: банк, ризик, контроль, ризик-орієнтований підхід, оцінка ризиків.

Рис.: 5. Бібл.: 25.

Плескун Інна Володимирівна – аспірант, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Rose P. S., Kolari J. W. Financial institutions: Understanding and Managing Financial Services. Richard & Irwin,1994. 766 p.
Turk M. C. Reframing International Financial Regulation After the Global Financial Crisis: Rational States and Independence, Not Regulatory Networks and Soft Law. Michigan Journal of International Law. 2014. Vol. 36. Issue 1. P. 59–128. URL: https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1072&context=mjil
Внукова Н. М. Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2018. № 8. С. 64–68.
Внукова Н. М., Гонтар Д. Д., Воротинцев М. М. Інструментарій управління ризиками «відмивання» коштів на основі визначення рівня зв’язності фінансових компаній та кредитних спілок. Development Management. 2018. Vol. 4. Issue 4. Р. 40–51. Doi:10.21511/dm.4(4).2018.04.
Андрійченко Ж. О., Літвінова С. О. Статистичне обґрунтування необхідності запровадження ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2017. № 2. С. 49–54.
Андрійченко Ж. О. Фінансовий моніторинг у системі управління ризиками ринків фінансових послуг // Розвиток системи управління ризиками ринків фінансових послуг : монографія / наук. ред. та кер. кол. авт. Н. М. Внукова. Харків : Ексклюзив, 2014. С. 140–150.
Пономаренко В. С., Внукова Н. М., Колодізєв О. М., Ачкасова С. А. Вплив державного регулювання і нагляду на розвиток ризик-орієнтованої системи фінансового моніторингу України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Том 2. № 26. С. 419–429. URL: http://fkd.org.ua/article/view/171986/173468
Ачкасова С. А. Удосконалення державного регулювання у сфері фінансового моніторингу в Україні при європейській інтеграції // Сучасні загрози безпеці на національному та регіональному рівнях : зб. мат. наук.-теор. конф. (м. Суми, 19–20 квітня 2018 р.). Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 3–6.
Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. 716 с.
Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 292 с.
Коваленко В. В., Дмитров С. О., Єжов А. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму : монографія. Суми : УАБС НБУ, 2007. 140 с.
Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід : монографія / за заг. ред. Р. А. Слав’юка. Київ : УБС НБУ, 2014. 386 с.
Колодізєв О. М., Плескун І. В. Систематизація практичних рекомендацій щодо пошуку моделей оцінки, контролю та ефективного управління ризиками для забезпечення протидії легалізації «брудних коштів» // Управління стійким розвитком економіки: теоретичні та практичні аспекти : колективна монографія / за ред. д. е. н., проф. В. В. Прохорової. Харків, 2018. С. 264–278.
Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : колективна монографія / за ред. В. В. Коваленко. Одеса : ОНЕУ, 2017. 304 с.
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» : схвалено Постановою Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
Плескун І. В. Визначення рівня сукупного ризику банків в системі фінансового моніторингу. East European Science Journal. 2019. No. 7. Part 5. P. 23–29.
Чмутова І. М., Ткачова Є. О. Фінансова стійкість банку як індикатор ризику відмивання коштів та фінансування тероризму. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 867–875. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/125.pdf
Уткіна О. В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2019. 219 с.
Коротюк В., Карманов Є. Деякі аспекти правового регулювання боротьби з відмиванням грошей у банківській системі. Все про бухгалтерський облік. 2011. № 56. С. 17–19.
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/File/Site_docs/2008/20.09.08/40_ukr_new–3.htm
Стратегія розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року : схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1407-р. URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1407-2015-р
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
Звіт про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Київ, 2016. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf
Державна служба фінансового моніторингу України / Основні завдання структурних підрозділів. 01.07.2016. URL: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=106&art_id=22591&lang=uk
Проект Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 01.11.2019 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66949

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру