УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічний ризик банку: пропозиції щодо оцінювання та зв'язок із комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу
Безродна О. С.

Безродна О. С. Стратегічний ризик банку: пропозиції щодо оцінювання та зв'язок із комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 317–324.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-317-324

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:330.131.7

Анотація:
Цілі статті полягають у розробленні процедури оцінювання стратегічного ризику банку та обґрунтуванні його зв’язку із комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу. Розглянуто зміст стратегічного ризику банку та визначено доцільність розмежування його видів на первинний і вторинний, що враховано при формуванні процедури його оцінювання. Запропонована процедура вимірювання стратегічного ризику банку включає три етапи: перший етап передбачає визначення первинного стратегічного ризику шляхом узагальнення результатів співвідношення фактичних і запланованих значень параметрів вимірювання ступеня досягнення стратегічних цілей банку (згрупованих за підсистемами збалансованої системи показників); другий етап – визначення вторинного стратегічного ризику за сьома критеріями оцінки організаційно-економічного забезпечення стратегічного управління банком; третій етап – обґрунтування загального рівня стратегічного ризику засобом поєднання висновків за першим і другим етапами процедури. У статті наведено рекомендації щодо пояснення результатів кількісної оцінки стратегічного ризику банку шляхом диференціації його якісних рівнів – високого, помірного та низького. Зроблено висновки, що, з одного боку, суттєвий розрив між фактичними та запланованими значеннями показників, які відображують стратегічні пріоритети банку, а також неефективність механізму стратегічного управління банком можуть орієнтувати його (задля отримання фінансової вигоди та досягнення стратегічних фінансових цілей) на використання формального підходу до виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. З іншого боку, реалізація комплаєнс-ризику фінансового моніторингу та, як наслідок, застосування до банку заходів впливу з боку НБУ – можуть призвести до зростання рівня його стратегічного ризику.

Ключові слова: стратегічний ризик, банк, збалансована система показників (ЗСП), комплаєнс-ризик, фінансовий моніторинг.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 23.

Безродна Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Atkinson A., Epstein M. Measure for measure: Realizing the power of the balanced scorecard. CMA Management. 2000. Vol. 74. No. 7. P. 23–28.
Kaplan R. S., Norton D. P. The Balanced Scorecard – Measures then drive Performance. Harvard Business Review. 1992. Vol. 70. No 1. P. 71–79.
Maisel L. S. Performance Management: The Balanced Scorecard Approach. Journal of Cost Management. 1992. Vol. 6. No. 2. P. 47–52.
Rampersad H. K. Total Performance Scorecard; Redefining Management to Achieve Performance with Integrity. Massachusetts : Butterworth-Heinemann Business Books, 2003. 330 p.
Бобиль В. В. Фінансові ризики банків: теорія та практика управління в умовах кризи : монографія. Дніпропетровськ, 2016. 300 с.
Верхуша Н. П. Методичне забезпечення управління стратегічним ризиком банку. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 40. С. 76–81.
Гмиря В. П. Управління ризиками при банківському кредитуванні інвестиційних проектів. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4074
Дубина И. Н. Математические основы эмпирических социально-экономических исследований. Барнаул : Изд. Алт. ун-та, 2006. 263 с.
Заходи впливу НБУ за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. URL: https://bank.gov.ua/supervision/monitoring
Карчева Г. Т. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу. Науковий вісник Полісся. 2015. № 2 (2). С. 121–126.
Князева Е. Г., Парусимова Н. И. К вопросу о методах управления банковскими рисками в контексте Базельских соглашений. Фундаментальные исследования. 2015. № 3. С. 173–180.
Колодізєв О. М., Безродна О. С. Визначення критеріїв збалансованості стратегії розвитку банку. Банківська справа. 2012. № 5. С. 3–12.
Кузнєцов А. М., Деркач Ю. Б. Характеристика методів регулювання валютних ризиків банків. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 24. Ч. 2. С. 76–79.
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: схвалено Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 р. № 104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04
Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: схвалено Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 р. № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04
Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 р. № 417. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15
Примостка Л. О. Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі : монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 380 с.
Рабыко И. Н. Методика оценки управления стратегическим риском банка. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 2. С. 84–88.
Рабыко И. Н. Методические основы идентификации и контроля стратегического риска банка. Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2015. № 2. С. 79–86.
Річні звіти Національного банку України. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58023
Секерин В. Д., Голубев С. С. Банковский менеджмент. М. : Проспект, 2016. 221 с.
Система ризик-менеджменту в банках: теоретичні та методологічні аспекти : монографія / за ред. В. В. Коваленко. Одеса : ОНЕУ, 2017. 304 с.
Управління ризиками банків : монографія : у 2 томах. Т. 2: Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін. Суми, 2012. 299 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру