УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Порівняльна характеристика методик оцінювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання
Лиса О. В., Корнієнко І. С.

Лиса О. В., Корнієнко І. С. Порівняльна характеристика методик оцінювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 355–363.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-355-363

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.6:658.15

Анотація:
Метою статті є проведення порівняльного аналізу різних методик оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, визначення їх переваг і недоліків, а також обґрунтування вибору найбільш оптимальної та прийнятної для конкретного підприємства методики оцінки рівня його фінансової безпеки. Розгляд різних методик оцінки фінансової безпеки суб’єкта господарювання, заснованих на використанні фінансових коефіцієнтів, дозволив поділити їх на індикаторні та інтегральні (включаючи моделі з використанням комплексних оцінок і моделі прогнозування банкрутства), а також визначити їх переваги та недоліки. Практичне застосування цих методик на базі конкретного підприємства дозволило виявити їх проблемні аспекти у контексті як складу показників (коефіцієнтів) і їх кількості, так і трактування результатів проведених за цими методиками розрахунків. Доведено, що за певних умов функціонування вітчизняних підприємств окремі методики є неприйнятними для використання, оскільки базуються на недостатньому обсязі фінансової інформації. Обґрунтовано доцільність проведення оцінки фінансової безпеки підприємства в короткостроковому та довгостроковому періодах, відповідним чином варіюючи склад і кількість фінансових показників, що використовуються для такої оцінки. Перспективи подальших досліджень вбачаються в розробці універсальної методики оцінки фінансової безпеки підприємства, яка б забезпечувала простоту розрахунків, повноту врахування вхідного інформаційного потоку, високу вірогідність отриманих результатів.

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, індикаторні та інтегральні методики оцінки, комплексні показники, інтегральний показник.

Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 16.

Лиса Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]
Корнієнко Іван Сергійович – магістрант, факультет економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.
Бондаренко Є. К., Журавка О. С. Визначення стану фінансової безпеки підприємств сфери матеріального виробництва. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. Серія «Економічні науки». 2012. № 2. С. 113–122.
Воробйова О. І. Фінансова безпека на мікро- та макрорівнях. Фінанси, банки, інвестиції. 2012. № 2. С. 6–10.
Ильяшенко С. Н. Оценка составляющих экономической безопасности предприятия. Наукові праці ДонНТУ. 2002. № 48. С. 16–22.
Кракос Ю. Б., Разгон Р. О. Управління фінансовою безпекою підприємств. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2008. № 1. С. 86–96.
Краснокутська Н. С., Коптєва Г. М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 14–19. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-7_0-pages-14_19.pdf
Кудрицька Ж. В. Система управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2012. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=897
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова та ін. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Мулик Я. І. Сутність поняття «фінансова безпека підприємства»: систематизація наукових поглядів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія «Економічні науки». 2013. № 3. С. 195–207.
Некрасенко Л. А., Рибалка Ю. М. Складові управління фінансовою безпекою підприємств. URL: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/162.pdf.
Новікова М. М. Фінансово-економічна безпека як об’єкт управління в менеджменті підприємства. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2014. № 66 : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. С. 123–128.
Сердюков К. Г., Головченко Ю. В. Теоретичні аспекти фінансової безпеки підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 627–631. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/106.pdf
Сич О. А., Калічак І. І. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства. Молодий вчений. 2017. № 2. С. 333–339. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/78.pdf
Фучеджи В. І. Характеристика методів та моделей діагностики кризового стану підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 691. С. 240?243. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10052/1/37.pdf
Худолєй Л. В. Основні принципи та місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 161–167.
Шемаєва Л. Г., Толок П. О. Підходи до оцінки взаємовпливу фінансової безпеки суб’єктів господарювання та фінансової безпеки держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. № 23-2. С. 4–8. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/3.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру