УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту
Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Касьмін Д. С.

Манойленко О. В., Сергієнко О. А., Касьмін Д. С. Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 384–395.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-384-395

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.012

Анотація:
У роботі запропоновано інструментарій дослідження розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту як складного та нелінійного активного процесу переходу підприємства в новий якісний стан. Цей перехід відбувається за рахунок змін в організації бізнес-процесів, спрямованих на підвищення результативності використання фінансово-економічних ресурсів підприємства, у результаті чого забезпечується соціально-економічна ефективність його діяльності та стабільність щодо впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Запропоновано модель оцінювання рівня мобілізації ресурсів стосовно процесно-функціональних змін складних ієрархічних систем як сукупної інтегральної оцінки, обумовленої рівнем організації бізнес-процесів та швидкістю їх мобілізації щодо сприйняття можливих змін, які забезпечують реалізацію прогресивних управлінсько-процесних перетворень. Як математичний інструментарій прогнозування рівня мобілізації ресурсів складних ієрархічних систем до управлінсько-процесних перетворень використано апарат нейронних мереж на основі побудови узагальнено-регресійної моделі персептрона для розробки превентивних попереджуючих управлінських заходів. Розраховано інтегральні показники інтенсивності управлінсько-процесних перетворень складних ієрархічних виробничих систем, які засновані на оцінюванні відповідних часткових показників, що характеризують фактори внутрішнього середовища підприємства, інтегральних індексів з процесної та функціональної складових та агрегованого сукупного індексу, а також наведено матричне позиціонування складних ієрархічних систем залежно від інтенсивності перетворень за функціональними та процесними складовими в певних діапазонах змін. Запропоновано алгоритм координації заходів з управлінсько-процесних перетворень складних ієрархічних систем, які забезпечують ефективність і гнучкість системи управління в цілому та дозволяють сформувати пропозиції щодо координації управлінських дій у процесі перетворень на засадах процесно-функціонального менеджменту.

Ключові слова: складні ієрархічні системи, виробничі системи, процесно-функціональний менеджмент, моделювання, управлінсько-процесні перетворення, мобілізація ресурсів, інтенсивність розвитку, координація, управлінські інновації, позиціонування.

Рис.: 6. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 22.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, корп. У1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Сергієнко Олена Андріанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва, торгівлі та експертизи товарів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Касьмін Денис Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бізнес-аналітика багатовимірних процесів : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, Л. С. Гур’янова, Л. О. Чаговець та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 272 с.
Бубенко П. Т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 77–80. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-77_80.pdf
Васильчук І. П. Теоретико-методологічні підходи до визначення сутності сталого розвитку корпорацій. Проблеми економіки. 2014. № 4. С. 256–261. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2014-4_0-pages-256_261.pdf
Гвоздь М. Я., Мицько В. І. Проблеми та переваги використання процесного підходу до управління машинобудівними підприємствами. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». 2014. № 811. С. 56–62.
Дубовой В. М. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів і систем керування : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2012. 308 с.
Іванов Ю. Б., Капустник С. К. Економічні експертизи стратегічних рішень у системі стратегічного управління розвитком підприємств. Бізнес Інформ. 2015. № 9. С. 409–414. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-9_0-pages-409_414.pdf
Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем / под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2013. 659 с.
Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения : монография / Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н., Луцковский В. М. и др. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2006. 232 с.
Прикладная статистика. Классификация и снижение размерности / С. А. Айвазян, В. М. Бухштабер, И. С. Енюков и др. М. : Финансы и статистика, 1989. 587 с.
Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. М. Наумов та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 656 с.
Раєвнєва О. В., Чанкіна І. В. Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. 264 с.
Семон Б. Й., Шевченко В. Л., Подобєдов І. В., Радченко Я. О. Порівняльний аналіз можливості застосування функціонального та процесного підходів до управління установою. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України. 2009. № 1. С. 6–15.
Стец І. І. Процесний підхід до управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємства. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 23. С. 161–167. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/23_2018_ukr/29.pdf
Ткачова С. С. Еволюція процесного підходу до операційної та управлінської діяльності підприємств. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2012. № 2. С. 68–75. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29840/1/Tkachova.pdf
Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: монография / Р. Н. Лепа, А. А. Охтень, Р. В. Прокопенко и др.. Киев, 2016. 162 с.
Iastremska O., Strokovych H., Dzenis O., Shestakova O., Uman T. Investment and innovative development of industrial enterprises as the basis for the technological singularity. Problems and Perspectives in Management. 2019. Vol. 17. Issue 3. P. 477–491. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(3).2019.38.
Iastremska O., Martynenko M. Priority directions of investments into development of the systems of organizational knowledge of industrial business entities. Investment Management and Financial Innovations. 2015. Vol. 12. Issue 3. P. 80–92.
Krasnokutska N., Kruhlova O., Kozub V., Mart??kov? P. Transparency of the enterprise: from theory to practice of evaluation (on the example of retail networks). Економічний часопис-ХХІ. 2019. № 1-2. С. 58–62. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/DOI/ea-V175-10.pdf
Malyarets L. M., Babenko V. O., Nazarenko O. V., Ryzhikova N. I. The Modeling of Multicriteria Assessment Activity in Enterprise Management. International Journal of Supply Chain Management. 2019. Vol. 8. No. 4. P. 997–1004.
Otenko I., Parkhomenko N. Strategies of Business Systems Development in Global Environment. Scientific Annals of Economics and Business. 2019. Vol. 66. No. 2. P. 153–166.
StatSoft. URL: http://statsoft.ru/
Tatar M., Sergienko O., Kavun S., Guryanova L. Complex of management models of the enterprise competitiveness for steel industry in the currency instable environment. Economic Studies Journal. 2017. Vol. 26. Issue 5. P. 102–124.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру