УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях
Козирєва О. В., Іванов М. Є.

Козирєва О. В., Іванов М. Є. Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 420–425.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-420-425

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.28

Анотація:
Узагальнено теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях. Зазначено, що розвиток ІТ-галузі стимулює розбудову вітчизняної інформаційної інфраструктури відповідно до вимог провідних економік світу, які досягли рівня V і VI технологічних укладів. Для успішної діяльності ІТ-компаній сьогодні використовують сучасні технології управління. У межах управління проектами одним з основних завдань, які стоять перед компаніями, є управління проектними ризиками, які стають дуже серйозною перешкодою на шляху успішного завершення проекту та оцінюються за допомогою таких показників: вірогідність ризикового випадку, сума збитку (тяжкості). Очевидно, що наявність ризиків присутня на абсолютно всіх етапах проектної діяльності. У зв’язку з цим інструментарій управління проектними ризиками має постійно вдосконалюватися. Узагальнено та систематизовано наявні визначення понять «ризик» і «проектний ризик». Зазначено, що процес виявлення, ідентифікації та усунення ризиків в ІТ-компаніях повинен бути постійно контрольованим і безперервним протягом всього терміну виконання проекту. Ризики при виконанні проекту можуть змінюватися; можуть зникати, або приймати інші форми; можуть бути виявлені нові види ризиків. Тобто, по мірі просування проекту всі ризики мають бути виявлені, ідентифіковані, оцінені та усунені або переможені. Відзначено, що коли сучасні ІТ-компанії розробляють одночасно декілька проектів, управління проектними ризиками ускладняється та потребує застосування більш адаптованих сучасних інструментів ризик-менеджменту. Відзначено, що проектна діяльність завжди супроводжувалася багатьма видами ризиків, тому вибір методу управління ризиками залежить від загальної цілі та політики управління компанією, її фінансового стану, стану ризик-менеджменту компанії та її положення на ринку ІТ-галузі.

Ключові слова: управління, проектний ризик, ІТ-компанії, метод, контроль.

Рис.: 2. Бібл.: 18.

Козирєва Олена Вадимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту і адміністрування, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Іванов Микола Євгенович – аспірант, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. М. : Мысль, 1989. 187 с.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Внукова Н. М., Смоляк В. А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики : монографія. Xарків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 184 с.
Гранатуров В. М., Литовченко И. В. Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики : монография. Одесса : Эвен, 2005. 204 c.
Ілляшенко С. М., Божкова В. В. Управління екологічними ризиками інновацій : монографія. Суми : Університетська книга, 2004. 214 с.
Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія. Харків : Слово, 2014. 499 с.
Устенко О. Л. Теория экономического риска : монография. Киев : МАУП, 1997. 164 с.
Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : монография. М. : Дашков и К, 2003. 544 с.
Волков И. М., Грачева М.В. Проектный анализ. М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1998. 423 с.
Управление программами и проектами. 17-модульная программа для менеджеров – «Управление развитием организации» М., 1999. URL: https://studfile.net/preview/1098915/
Риски в современном бизнесе / Грабовый П. Г., Петрова С. Н., Полтавцев С. И. и др. М. : Изд-во «Аланс», 1994. 200 с.
Рішняк І. В. Моделювання процесів проектування схем реляційних баз даних та оцінювання ризиків прийняття проектних рішень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2002. № 464.
Вигівська І. М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09. Житомир, 2010. 21 с.
Глібчук В. М. Сутність ризику як економічної категорії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2007. № 599 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 102–107.
Musman S., Agbolosu-Amison S. A Measurable Definition of Resiliency Using “Mission Risk” as a Metric. MITRE Corporation, February, 2014.
Скакальський Ю. С. Контролінг фінансових ризиків підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2016. 231 с.
Калюжна Ю. В. Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Запоріжжя, 2016. 20 с.
Управління проектами: навч. посіб. / уклад.: Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько, І. П Малик. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру