УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки
Томчук О. В.

Томчук О. В. Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 426–431.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-426-431

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108.26

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні парадигми управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки. У результаті дослідження було встановлено, що система управління людським потенціалом певної території не відповідає стратегії її розвитку, що значною мірою стримує можливості реалізації програм стійкої стабілізації, пожвавлення виробництва та структурної перебудови економіки, підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Систематизовано результати дослідження поняття «парадигма управління» низкою вітчизняних і зарубіжних науковців. Проведені дослідження дозволили розвинути понятійний апарат та сформувати власне визначення парадигми управління людським потенціалом території як наукової картини економічної реальності розвитку людського потенціалу території, безпосереднім проявом якої є наукова методологія (методи та дослідницькі прийоми), термінологія (категоріальний апарат), тематика досліджень, ідеали та норми наукової діяльності. На основі аналізу наукових доробок з проблематики управління людськими ресурсами виділено такі парадигми управління людським потенціалом території: технократична, органічна, поведінкова та управлінська. Акцентовано увагу на поведінковому напрямі еволюції управління людьми та доведено, що саме він є пріоритетним у сфері досліджень кадрового менеджменту. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є ідентифікація елементів сфери поведінкової економіки та взаємозв’язків між ними з метою вдосконалення процесу управління людським потенціалом території, а також розробки механізму управління людським потенціалом території в умовах поведінкової економіки.

Ключові слова: парадигма, управління, людський потенціал, територія, поведінкова економіка.

Рис.: 1. Бібл.: 18.

Томчук Олеся Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса (вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Людський потенціал: механізми збереження та розвитку : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. Донецьк, 2008. 468 c.
Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, 2001. 254 с.
Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Ірпінь, 2007. 186 с.
Близнюк В. В. Людський капітал як фактор економічного розвитку (еволюція методологічних підходів та сучасність). Економіка і прогнозування. 2005. № 2. С. 67–78.
Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. 228 с.
Колот А. М. Теоретичні і прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумова збереження та розвитку людського капіталу. Україна: аспекти праці. 2005. № 8. С. 19–22.
Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : монографія. Донецьк, 2005. 502 с.
Егоршин А. П. Основы управления персоналом: учеб. пособ. для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2020. 352 с.
Юдин Б. Г. Концепция человеческого потенциала как программа исследований. Человек – Философия – Гуманизм: основные доклады и обзоры Первого Российского философского конгресса (4–7 июня 1997 г.) : в 9 т. СПб. : Политиздат. 1998. Т. 9. С. 47–54.
Кун Т. Структура научных революций / пер. с англ. М. : ООО «Издательство АСТ», 2001. 608 с.
Гайдай Т. В. Парадигмальний підхід у структурі сучасного методологічного аналізу // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : збірник матеріалів Всеукраїнського Круглого столу. 10.11.2016 р. Київ : КНЕУ, 2016. 199 с.
Базаров Т. Ю. Управление персоналом : учебник. 8-е изд. М. : Академия, 2010. 224 с.
Егоршин А. П., Филимонова С. Г. Карьера одаренного менеджера. СПб. : Логос, 2007. 408 с.
Управление персоналом организации : учебник. 3-е изд. / под ред. А. Я. Кибанова. М. : ИНФРА-М, 2005. 638 с.
Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в ХХІ веке. М. : Эксмо, 2002. 80 с.
Управление организацией : учебник / под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. М. : ИНФРА-М, 2001. 669 с.
Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : пособие по кадровой работе. М. : Юристъ, 1998. 496 с.
Ансофф И. Стратегическое управление / сокр. пер. с англ. ; науч. ред. и авт. предисл. Л. И. Евенко. M. : Экономика, 1989. 519 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру