УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів
Олійник А. П., Крихівський М. В., Крихівська Н. О.

Олійник А. П., Крихівський М. В., Крихівська Н. О. Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 122–128.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-122-128

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.1

Анотація:
Мета статті полягає в економіко-математичному обґрунтуванні взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів у системі «виробництво – освіта – наука» та рівня їх партнерського потенціалу. Досліджено різні підходи авторів до визначення «стратегічної стійкості підприємства» та сутності її складових. Показано місце та значення стратегії партнерських відносин як визначального елементу забезпечення стратегічної стійкості партнерів. Обґрунтовано математичну модель на основі системи диференційних рівнянь для прогнозування результатів упровадження стратегії партнерських відносин, яка визначає залежність стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів від рівня їх партнерського потенціалу та підтверджує доцільність формування стратегічних партнерських відносин у системі «виробництво – освіта – наука». Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка практичних засад реалізації стратегії партнерських відносин у інтегрованій системі «виробництво – освіта – наука».

Ключові слова: стратегічна стійкість, партнерський потенціал, синергетичний ефект, модель, стратегія.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 6. Бібл.: 23.

Олійник Андрій Петрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра прикладної математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Крихівський Михайло Васильович – кандидат технічних наук, доцент, кафедра прикладної математики, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Крихівська Наталія Олегівна – асистент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бараненко С. П., Шеметов В. В. Стратегическая устойчивость предприятия. М. : Центрполиграф, 2004. 496 с.
Кучерявый А. В. Стратегическая устойчивость предприятия: понятие и составляющие. Надежность. 2005. № 1. С. 14–18.
Фаттахов А. М. Использование производственных мощностей и стратегическая устойчивость нефтеперерабатывающих предприятий : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Уфа, 2005. 149 с.
Ячменьова В. М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств : автореф. дис. … д-ра екон. наук. Луганськ, 2008. 33 с.
Галицкая Ю. Н. Оценка стратегической устойчивости предприятий : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Краснодар, 2008. 212 с
Мохонько Г. А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільності ринкового середовища. Ефективна економіка. 2009. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=24
Dudin M. N., Lyasnikov N. V. Foresight as a Tool to Provide Strategic Stability of Manufacturing Businesses. European Researcher. 2012. Vol. 26. No. 8. Р. 1138–1141.
Галушко В. Б. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук. Київ, 2010. 20 с.
Галушко В. Б. Концепція оцінки стратегічної стійкості машинобудівного підприємства. URL: http://www.confcontact.com/2008dec/3_galushko.php
Маслак О. І., Мовчан І. В. Економічна сутність категорії «стратегічна стійкість підприємства». Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=2002
Крихівська Н. О. Стратегічна стійкість підприємства та передумови її забезпечення. Наука й економіка. 2016. Вип. 3. С. 84–90.
Эфендиева А. В. Устойчивое развитие предприятия: пути реализации (На примере промышленных предприятий Республики Дагестан) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Махачкала, 2002. 207 c.
Зайцев О. Н. Оценка экономической устойчивости промышленных предприятий (на примере промышленности строительных материалов) : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Хабаровск, 2007. 23 с.
Василенко О. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография. Киев : Центр учебной литературы, 2005. 648 с.
Зименко М. І. Управління організаційною стійкістю виробничо-господарських систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03. Донецьк, 2006. 16 с.
Михайлов В. Г., Гегальчий Н. Е. Исследование экологической устойчивости предприятия как определяющего направления его успешного функционирования (на примере ОАО «КОКС»). URL: http://krorea.kuzstu.ru/Documents2/I/Mihailov&Gegalchyi.doc
Родионова Л. Н., Абдуллина Л. Р. Устойчивое развитие промышленных предприятий: термины и определения. Нефтегазовое дело. URL: www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_5.pdf
Рычихина Н. С. Реструктуризация предприятия как инструмент экономической стабилизации в условиях рыночной неустойчивости : автореф. дис. … канд. экон. наук. Иваново, 2007. 23 с.
Слободчикова О. А. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства гірничо-металургійного комплексу в умовах проведення реструктуризації. Економічний часопис-XXI. 2012. № 7-8. С. 44–46.
Федотова І. В. Визначення рівня стратегічної стійкості функціонування АТП. Економіка транспорт. комплексу. 2012. Вип. 20. С. 90–102.
Дуброва О. С. Стратегічна стійкість підприємства: складові та напрями її забезпечення. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 1. Т. 1. С. 15–19.
Кравченко О. В. Поняття стратегії розвитку підприємства. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2010. № 1. С. 267–272.
Крихівська Н. О. Аналітичне оцінювання готовності підприємств нафтогазового комплексу до партнерських відносин із освітніми та науковими структурами. Інтелект-ХХІ. 2018. № 2. С. 182–188.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру