УКР РУС ENG

Search:


Email:  
Password:  

 REGISTRATION CERTIFICATE

KV #19905-9705 PR dated 02.04.2013.

 FOUNDERS

KHARKIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY, UKRAINE

RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE)

 PUBLISHER

INZHEK PUBLISHING HOUSE (KHARKIV, UKRAINE)

 SITE SECTIONS

Main page

Editorial staff

Editorial policy

Annotated catalogue (2011)

Annotated catalogue (2012)

Annotated catalogue (2013)

Annotated catalogue (2014)

Annotated catalogue (2015)

Annotated catalogue (2016)

Annotated catalogue (2017)

Annotated catalogue (2018)

Annotated catalogue (2019)

Annotated catalogue (2020)

Annotated catalogue (2021)

Thematic sections of the journal

Proceedings of scientific conferences


Modelling the Interrelationship of Strategic Sustainability of Partner Entities
Oliinyk A. Р., Krykhivskyi M. V., Krykhivska N. О.

Oliinyk, Andrii Р., Krykhivskyi, Mykhailo V., and Krykhivska, Nataliia О. (2019) “Modelling the Interrelationship of Strategic Sustainability of Partner Entities.” Business Inform 3:122–128.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-122-128

Section: Economic and Mathematical Modeling

Article is written in Ukrainan
Downloads/views: 3

Download article (pdf) -

UDC 658.1

Abstract:
The article is aimed at an economic-mathematical substantiation of the interrelationship of strategic sustainability of partner entities in the system «production-education-science» and the level of their partnership potential. Various approaches of authors to the definition of «strategic sustainability of enterprise» and essence of its constituents are researched. The place and importance of the partnership strategy as a defining element of strategic sustainability of partners is displayed. The mathematical model is substantiated on the basis of system of differential equations for forecasting results of introduction of strategy of partnership relations which defines dependence of strategic sustainability of partner entities from the level of their partnership potential and confirms the expediency of forming strategic partnerships in the system of «production-education-science». Prospect for further research in this direction is development of practical bases of realization of strategy of partnership relations in the integrated system «production-education-science».

Keywords: strategic sustainability, partnership potential, synergistic effect, model, strategy.

Fig.: 1. Tabl.: 1. Formulae: 6. Bibl.: 23.

Oliinyk Andrii Р. – Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Head of the Department, Department of Applied Mathematics, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (15 Karpatska Str., Ivano-Frankіvsk, 76019, Ukraine)
Email: [email protected]
Krykhivskyi Mykhailo V. – Candidate of Sciences (Engineering), Associate Professor, Department of Applied Mathematics, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (15 Karpatska Str., Ivano-Frankіvsk, 76019, Ukraine)
Email: [email protected]
Krykhivska Nataliia О. – Assistant, Department of Finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (15 Karpatska Str., Ivano-Frankіvsk, 76019, Ukraine)
Email: [email protected]

List of references in article

Baranenko, S. P., and Shemetov, V. V. Strategicheskaya ustoychivost predpriyatiya [Strategic sustainability of the enterprise]. Moscow: Tsentrpoligraf, 2004.
Kucheryavyy, A. V. “Strategicheskaya ustoychivost predpriyatiya: ponyatiye i sostavlyayushchiye“ [The strategic sustainability of the enterprise: the concept and components]. Nadezhnost, no. 1 (2005): 14-18.
Fattakhov, A. M. “Ispolzovaniye proizvodstvennykh moshchnostey i strategicheskaya ustoychivost neftepererabatyvayushchikh predpriyatiy“ [Capacity utilization and strategic sustainability of oil refineries]: dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05, 2005.
Yachmenyova, V. M. “Zabezpechennia stiikosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv“ [Ensuring the sustainability of industrial enterprises]: avtoref. dys. … d-ra ekon. nauk, 2008.
Galitskaya, Yu. N. “Otsenka strategicheskoy ustoychivosti predpriyatiy“ [Assessment of the strategic sustainability of enterprises]: dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05, 2008.
Mokhonko, H. A. “Otsiniuvannia stratehichnoi stiikosti pidpryiemstva vydavnycho-polihrafichnoi haluzi v umovakh nestabilnosti rynkovoho seredovyshcha“ [Estimation of strategic stability of the enterprise of the publishing and printing industry in conditions of instability of the market environment]. Efektyvna ekonomika. 2009. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=24
Dudin, M. N., and Lyasnikov, N. V. “Foresight as a Tool to Provide Strategic Stability of Manufacturing Businesses“. European Researcher, vol. 26, no. 8 (2012): 1138-1141.
Halushko, V. B. “Mekhanizm zabezpechennia stratehichnoi stiikosti pidpryiemstva“ [The mechanism of ensuring the strategic stability of the enterprise]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, 2010.
Halushko, V. B. “Kontseptsiia otsinky stratehichnoi stiikosti mashynobudivnoho pidpryiemstva“ [Concept of assessment of strategic stability of machine-building enterprise]. http://www.confcontact.com/2008dec/3_galushko.php
Maslak, O. I., and Movchan, I. V. “Ekonomichna sutnist katehorii «stratehichna stiikist pidpryiemstva»“ [The economic essence of the category "strategic stability of the enterprise"]. Efektyvna ekonomika. 2013. http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=2002
Krykhivska, N. O. “Stratehichna stiikist pidpryiemstva ta peredumovy yii zabezpechennia“ [Strategic sustainability of the enterprise and the prerequisites for its provision]. Nauka i ekonomika, no. 3 (2016): 84-90.
Efendiyeva, A. V. “Ustoychivoye razvitiye predpriyatiya: puti realizatsii (Na primere promyshlennykh predpriyatiy Respubliki Dagestan)“ [Sustainable development of the enterprise: ways of implementation (On the example of industrial enterprises of the Republic of Dagestan)]: dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05, 2002.
Zaytsev, O. N. “Otsenka ekonomicheskoy ustoychivosti promyshlennykh predpriyatiy (na primere promyshlennosti stroitelnykh materialov)“ [Assessment of the economic sustainability of industrial enterprises (on the example of the building materials industry)]: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk : 08.00.05, 2007.
Vasilenko, O. V. Menedzhment ustoychivogo razvitiya predpriyatiy [Management of sustainable development of enterprises]. Kyiv: Tsentr uchebnoy literatury, 2005.
Zymenko, M. I. “Upravlinnia orhanizatsiinoiu stiikistiu vyrobnycho-hospodarskykh system“ [Management of organizational sustainability of industrial-economic systems]: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : 08.02.03, 2006.
Mikhaylov, V. G., and Gegalchiy, N. Ye. “Issledovaniye ekologicheskoy ustoychivosti predpriyatiya kak opredelyayushchego napravleniya yego uspeshnogo funktsionirovaniya (na primere OAO «KOKS»)“ [The study of the environmental sustainability of the enterprise as a defining direction of its successful functioning (for example, OJSC KOKS)]. http://krorea.kuzstu.ru/Documents2/I/Mihailov&Gegalchyi.doc
Rodionova, L. N., and Abdullina, L. R. “Ustoychivoye razvitiye promyshlennykh predpriyatiy: terminy i opredeleniya“ [Sustainable development of industrial enterprises: terms and definitions]. Neftegazovoye delo. www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_5.pdf
Rychikhina, N. S. “Restrukturizatsiya predpriyatiya kak instrument ekonomicheskoy stabilizatsii v usloviyakh rynochnoy neustoychivosti“ [Restructuring of an enterprise as an instrument of economic stabilization in the conditions of market instability]: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk, 2007.
Slobodchykova, O. A. “Mekhanizm zabezpechennia stratehichnoi stiikosti pidpryiemstva hirnycho-metalurhiinoho kompleksu v umovakh provedennia restrukturyzatsii“ [Mechanism for ensuring the strategic stability of the mining and smelting complex enterprise in the context of restructuring]. Ekonomichnyi chasopys-XXI, no. 7-8 (2012): 44-46.
Fedotova, I. V. “Vyznachennia rivnia stratehichnoi stiikosti funktsionuvannia ATP“ [Determination of the level of strategic stability of the operation of the ATP]. Ekonomika transport. kompleksu, no. 20 (2012): 90-102.
Dubrova, O. S. “Stratehichna stiikist pidpryiemstva: skladovi ta napriamy yii zabezpechennia“ [Strategic sustainability of the enterprise: components and directions of its provision]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 1, no. 1 (2010): 15-19.
Kravchenko, O. V. “Poniattia stratehii rozvytku pidpryiemstva“ [The concept of enterprise development strategy]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 1 (2010): 267-272.
Krykhivska, N. O. “Analitychne otsiniuvannia hotovnosti pidpryiemstv naftohazovoho kompleksu do partnerskykh vidnosyn iz osvitnimy ta naukovymy strukturamy“ [Analytical assessment of the readiness of enterprises of oil and gas complex to partner with educational and scientific structures]. Intelekt-XXI, no. 2 (2018): 182-188.

 FOR AUTHORS

License Contract

Conditions of Publication

Article Requirements

Regulations on Peer-Reviewing

Publication Contract

Current Issue

Frequently asked questions

 INFORMATION

The Plan of Scientific Conferences


 OUR PARTNERS


Journal «The Problems of Economy»

Journal «Economics of Development»

  © Business Inform, 1992 - 2021 The site and its metadata are licensed under CC BY-SA. Write to webmaster