УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України
Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Зінченко В. А.

Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Зінченко В. А. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 218–228.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-218-228

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 66

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.589.006

Анотація:
Статтю присвячено обґрунтуванню інноваційно-технологічного забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Визначено, що технічний прогрес є одним із основних факторів довгострокового зростання. Доведено, що одним із його базових чинників є стабільне функціонування промислового комплексу. Визначено, що тенденції розвитку та структурні зміни промислового комплексу України не відповідають тим, що сформувалися у провідних країнах світу, що обумовлює необхідність обґрунтування напрямів модернізації пріоритетних галузей промисловості країни та інноваційно-технологічного забезпечення цих процесів. Визначено, що для характеристики концепцій технологічно-інноваційного розвитку використовуються різні дефініції, серед яких однією з найбільш доведених є «Індустрія 4.0». Проаналізовано тлумачення поняття «Індустрія 4.0» в науковій літературі та практиці, запропоновано розуміти його як розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з найменшим або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес. Розглянуто розробки, які складають основи концепції «Індустрія 4.0» та складові її фундаменту. Запропоновано виділяти такі принципи концепції «Індустрія 4.0»: діджиталізація, кастомізація, інтелектуалізація, автоматизація, кіберфізація, мініатюризація. Визначено, що кожен із принципів реалізується через певні технології; сформовано інформаційно-технологічну платформу концепції «Індустрія 4.0», основу якої становлять дві інтеграційні системи: кіберфізична та промисловий Інтернет речей. Розглянуто відмінні риси традиційного промислового підприємства і виробництва в рамках концепції «Індустрія 4.0».

Ключові слова: інноваційно-технологічне забезпечення, модернізація, промисловість, структурні зміни, концепція «Індустрія 4.0», принципи, інформаційно-технологічна платформа, кіберфізична система, промисловий Інтернет речей.

Рис.: 4. Табл.: 5. Бібл.: 33.

Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Крамарев Геннадій Віталійович – кандидат економічних наук, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Зінченко Володимир Анатолійович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с.
Kyzym M., Khaustova V. Industrial Policy and Features of Industrial Development in Countries Belonging to Integrations Associations – the European Union and the Customs Union. Acta Innovations. 2016. No. 18. URL : http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-18/387.html
Крамарев Г. В. Оцінка та аналіз структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 154–170. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-2-154-170
Кизим М.О., Хаустова В.Є., Крамарев Г.В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 28–45. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45
Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія. Київ : НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2011. 696 с.
Кіндзерський Ю. В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія. Київ: НАН України; Ін-т економіки та прогнозування, 2013. 536 с.
Якубовський М. Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації. Економіка України. 2010. № 8. С. 21–29.
Кизим М. О. Промислова політика та кластеризації економіки України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
Бужимська К. О. Модернізація економіки: технологічно-структурний аспект. Вісник ЖДТУ. 2009. № 3. С. 214–217.
Хаустова В. Є., Олійник А. Д. Реструктуризація промисловості: теоретичні та практичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 5. С. 266–272.
Васечко Д. Ю. Механизм трансформации структуры экономики в условиях модернизации национального хозяйства. Вестник Ростовского государственного экономического университета. 2011. № 2. С. 9–16.
Грущинська Н. М. Технологічні трансформації економіки України в умовах сучасних глобальних процесів. Стратегія розвитку України. Серія «Економіка, соціологія, право». 2014. № 1. С. 46–51.
Хаустова В. Є. Технологічні платформи забезпечення пріоритетних напрямків реалізації промислової політики в Україні. Моделювання регіональної економіки. 2014. № 2. С. 131–145.
Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях // Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / за ред. О. В. Манойленко. Харків : НТУ «ХПІ», 2014. С. 323–343.
Сухарев О. С. Экономика технологического развития: принципы, проблемы, перспективы. Экономические стратегии. 2017. № 6. С. 82–101. URL : http://www.inesnet.ru/article/ekonomika-texnologicheskogo-razvitiya-principy-problemy-perspektivy/
Schlaepfer R. C., Koch M., Merkofer Ph. Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies // Deloitte. URL : http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ch/Documents/manufacturing/ch/en/manufacturing/industry/4/0/24102014.pdf
Индустрия 4.0: производственные процессы будущего. Интервью с В. Вальстером. Тенденции в автоматизации. URL: http://www.up/pro.ru/library/opinion/industriya/4.0.html
Хель И. Индустрия 4.0: что такое четвертая промышленная революция? 2015. URL: http://hi/news.ru/business/analitics/industriya/4/0/chto/takoe/chet/vertaya/promyshlennaya/revolyuciya.html
Офіційний сайт платформи «Індустрія 4.0» // Федеральне міністерство з економічних питань та енергетики. Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень, Німеччина. URL: http://www.plattform/i40.de/
Ястреб Н. А. Индустрия 4.0: киберфизические системы, разумное окружение, Интернет вещей. URL: http://techno.vologdauni.ru/docs/2015/Industria_4_0_Yastreb.pdf
INDUSTRIE 4.0 – умное производство будущего (Государственная Hi Tech Стратегия 2020, Германия). URL: http://json.tv/tech_trend_find/industrie-40-umnoe-proizvodstvo-buduschego-gosudarstvennaya-hi-tech-strategiya-2020-germaniya-20160227025801
Проект «Промисловість 4.0». Революція на промислових підприємствах. Кабельний світ. 2015. Вип. 01. URL: http://content.lappgroup.com/fileadmin/DAM/Lapp_Ukraine/Kabelniy_myr/UA__Kabelwelt_01_2015_small.pdf
Rufmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. 2015. URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/engineered_products_project_business_industry_40_future_productivity_growth_manufacturing_industries/
Что такое Индустрия 4.0? Цифры и факты. URL: http://holzex.ru/chto/takoe/industriya/4/0/tsifryi/i/faktyi/
Industria 4.0. – Вікіпедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33–40.
Big data and analytics for IBM Power Systems / The site of IBM. URL: http://www-03.ibm.com/systems/ua/power/solutions/bigdata-analytics/
Companies set to "Big Data" – Microsoft study // The site of "Microsoft Daily", 2013. URL: http://microsoftblog.azurewebsites.net/2013/02/12/kompaniyi-berut-sya-za-veliki-dani-doslidzhennya-microsoft/
Автономний робот. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автономний_робот
McKendrick J. Industry 4.0: this time the whole point of IT. 2015. URL: http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=174770
Голышко А. Встречаем Индустрию 4.0 // Радио. URL: ftp://ftp.radio.ru/pub/2016/09/4.pdf
Лопота В. А., Юревич Е. И., Кондратьев А. С., Кириченко В. В. Концепция мехатронные технологии и микророботостроение. URL: http://www.energia.ru/ru/news/news-2011/public_07-21.pdf
Смородинская Н. В., Катуков Д. Д. Ключевые черты и последствия индустриальной революции 4.0. Инновации. 2017. № 10. С. 81–90.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру