УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій
Максименко Я. А.

Максименко Я. А. Розвиток національної економіки під впливом загальносвітових тенденцій. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 26–31.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-26-31

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34

Анотація:
У статті досліджено проблеми економічного розвитку національної економіки під впливом сучасних загальносвітових тенденцій. Проаналізовано сучасний стан економічного розвитку в Україні в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та виявлено проблеми в даній сфері. Показано місце України в рейтингу Світового банку «Doing Business», у рейтингу країн світу за глобальним індексом конкурентоспроможності згідно з розрахунками Всесвітнього Економічного Форуму. Проаналізовано показники ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності відповідно до розрахунків Світового банку, а також експорту, імпорту, їх товарної структури. Показано роль інновацій у забезпеченні економічного розвитку. Підкреслено необхідність в інклюзивному розвитку. Сформульовано комплексне завдання, що полягає в максимально ефективній реалізації власного потенціалу країни, отриманні переваг від всебічної взаємодії з іншими країнами світу та нівелюванні негативних ефектів від впливу загальносвітових тенденцій.

Ключові слова: економічний розвиток, інновації, інтеграція, глобалізація, міжнародна торгівля, експорт, імпорт.

Рис.: 3. Бібл.: 15.

Максименко Яна Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Геєць В. М. Інноваційна Україна – 2020: основні положення Національної доповіді (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 року). Вісник Національної академії наук України. 2015. № 7. С. 14–22.
Гриценко А. А. Економіка України на шляху до інклюзивного розвитку. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 9–23.
Гуторов А. О. Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку національної економіки. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 48–54.
Дяченко Т. А. Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 189–195.
Здійснення наукових досліджень і розробок у 2017 році // Офіційний сайт Державної служби статистики України. 2018. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/05/73.pdf
Климова С. О. Дослідження динамічних ефектів інтеграції України в ЄС. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2014. № 64. С. 106–110.
Максименко Я. А. Зовнішньоторговельні відносини України. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2015. № 60. С. 145–148.
Максименко Я. А. Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 231–238.
Маслак О. І., Безручко О. О., Маслак М. В. Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5. С. 171–181.
Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» від 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Проект закону України «Про стратегію сталого розвитку України до 2030 р.» від 07.08.2018 р. № 9015. URL: ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html
Статистика зовнішнього сектора. Зовнішня торгівля товарами / Офіційний сайт Національного банку України. 2018. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208314
Україна у рейтингу «Doing Business» / Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 2019. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=232ba380-67ec-4689-a90e-f67da7840f9e&title=DoingBusiness
GDP per capita, PPP / Official site of the World bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?end=2016&start=190
The Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру