УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків
Музичка О. М., Журибіда Н. Р., Галько Є. О.

Музичка О. М., Журибіда Н. Р., Галько Є. О. Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 322–327.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-322-327

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.02:336.71(477)

Анотація:
Мета статті полягає в узагальненні існуючих теоретичних і методичних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки банків й розробці пропозицій щодо їх удосконалення. З урахуванням огляду існуючого наукового доробку запропоновано принципи оцінювання рівня фінансової безпеки банків. Обґрунтовано необхідність використання індикаторного підходу до оцінювання фінансової безпеки банків та визначено її рівень. На основі обчислення інтегрального індикатора фінансової безпеки банківського сектора України виокремлено позитивні тенденції щодо підвищення рівня фінансової безпеки банків України. Відзначено, що інструментарій оцінювання повинен максимально враховувати реалії функціонування фінансових установ, бути доступним для використання й базуватися на такому наборі показників, які мають чіткий кількісний вимір та оприлюднені на веб-сторінках спеціалізованих інституцій для аналізу не лише внутрішніми, але й зовнішніми користувачами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка інструментарію прийняття управлінських рішень та формування дієвої стратегії запобігання ризикам, загрозам і небезпекам. Оскільки деструктивні явища й загрози здебільшого мають ймовірнісний і випадковий характер, то перспективним напрямом подальших досліджень є моделювання типів стратегій фінансової безпеки банків залежно від тривалості, ступеня, масштабів і глибини впливу деструктивів на діяльність банків.

Ключові слова: фінансова безпека банків, ризики, загрози, небезпеки, індикаторний підхід.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 10.

Музичка Олександра Миронівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Журибіда Наталія Романівна – аспірант, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)
Email: [email protected]
Галько Євгенія Олександрівна – магістрант, Львівський торговельно-економічний університет (вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79005, Україна)

Список використаних у статті джерел

Гайдук В. І., Вороков А. Л., Гайдук Н. В. Финансовая безопасность коммерческих банков: критерии и индикаторы. Научный журнал КубГАУ. 2015. № 114 (10). С. 1–22. URL: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/06.pdf
Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2001. 309 с.
Жовтанецька Я. В. Антикризове управління у системі забезпечення фінансової безпеки банків. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. URL: http://global-national.in.ua/archive/15-2017/104.pdf
Лісняк А. Є. Еволюція i класифікації показників оцінювання фінансової безпеки банків. Фінансовий простір. 2018. № 3. С. 60–68.
Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277.htm
Основні показники діяльності банків України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Система економічної безпеки держави / під заг. ред. А. І. Сухорукова. Київ : ВД «Стилос», 2009. 685 с.
Сухоруков А. І., Харазашвілі Ю. М. Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави. Стратегічні пріоритети. 2013. № 3. С. 5–16.
Alinska А. Siec bezpieczenstwa finansowego jako element stabilnosci funkcjonowania sektora bankowego. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Spolecznego Studia i Prace. 2011/2012. Nr. 4. S. 87–99. URL: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171229513
Kil K., Baraniecki B. Analiza bezpieczenstwa finansowego bankow w Polsce i pozostalych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-score. Zarzadzanie i Finanse. 2013. Nr. 2/1. URL: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_23.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру