УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток підходів до розрахунку індексу системного ризику банківського сектора України
Бєлова І. В., Опанасенко А. О., Нілова Н. М.

Бєлова І. В., Опанасенко А. О., Нілова Н. М. Розвиток підходів до розрахунку індексу системного ризику банківського сектора України. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 328–336.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-328-336

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню системного ризику, його оцінці та ідентифікації. Обґрунтовано актуальність даної тематики. Розкрито сутність системного ризику та виокремлено підходи зарубіжних вчених до визначення та розрахунку «індексу системного ризику». Проведено порівняння та проаналізовано індекс системного ризику в різних країнах, а також виокремлено індикатори виникнення системного банківського ризику в Україні. Проаналізовано вплив чинників на системний ризик банківського сектора та динаміку індексу системного банківського ризику. Проведено кількісну оцінку схильності банківського сектора до часового прояву системного ризику, в результаті чого визначено найбільш вагомі чинники впливу на нього. Розраховано та проаналізовано розмір кредитного розриву для кожного регіону України та визначено області з найвищим і найнижчим рівнями кредитного гепу, а отже, відповідно з максимальним і мінімальним рівнями системного ризику.

Ключові слова: системний ризик, індекс системного ризику, банківський сектор.

Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 28.

Бєлова Інна Валеріївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: [email protected]
Опанасенко Аліна Олександрівна – магістрант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (вул. Петропавлівська, 57, Суми, 40030, Україна)
Email: [email protected]
Нілова Наталія Марківна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра соціально-економічних дисциплін, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ (вул. Миру, 24, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Власенко М., Пашкевич А. Инструменты макропруденциальной политики: европейский опыт, перспективы для Беларуси. Банкаyскі веснік. 2017. № 5. С. 3–10.
Власенко М. Системный риск банковского сектора: подходы к анализу и оценке. Банкаyскі веснік. 2012. № 4. С.12–16.
Крейндель В. М. Кто измерит системный риск? / Институт финансовых исследований. 2009. URL: http://www.іfs.ru/uplоаd/systеmісrіsk_31july.pdf
Основні показники діяльності банків України. URL: https://bаnk.gоv.uа/соntrоl/uk/publіsh/аrtісlе?аrt_іd=34661442&саt_іd=34798593
Звіт про фінансову стабільність (грудень 2018 року). URL: https://bаnk.gоv.uа/dоссаtаlоg/dосumеnt?іd=83816603
Стратегія Національного банку України. Програма дій 2019. URL: https://bаnk.gоv.uа/dоссаtаlоg/dосumеnt?іd=86050888
Финансовая стабильность в Республике Беларусь 2017. URL: https://www.nbrb.by/publісаtіоns/fіnstаbrеp/FіnStаb2017.pdf
Bоrіо С., Lоwе P. Аssеt prісеs, fіnаnсіаl аnd mоnеtаry stаbіlіty: еxplоrіng thе nеxus. BІS Wоrkіng Pаpеr. July 2002. No. 114. URL: https://www.bis.org/publ/work114.htm
Hоdrісk R. J., Prescott E. C. Pоstwаr U. S. Busіnеss Cyсlеs: An Empіrісаl Invеstіgаtіоn. Jоurnаl оf Mоnеy, Сrеdіt, аnd Bаnkіng. 1997. Vol. 29. No. 1. P. 1–16. URL: https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/rhodrick/prescott-hodrick1997.pdf
Безбородова А., Новопольцев А. Кредитный цикл: опыт Республики Беларусь. Банкаyскі веснік. 2018. № 4. С. 10–19.
Gerdrup K., Kvinlog A., Schaanning E. Key indicators for a countercyclical capital buffer in Norway – Trends and uncertainty. Staff Memo. 2013. No. 13. URL: https://static.norges-bank.no/contentassets/fd0355589f3c489894ec3bc392ee167c/staff_memo_2013_13.pdf
Ключові ризики для банків у 2018 році. URL: https://mіnfіn.соm.uа/uа/2018/01/29/32104428
Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://mіnfіn.соm.uа/uа/
Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstаt.gоv.uа/
Bаsеl Соmmіttее оn Bаnkіng Supеrvіsіоn. Guіdаnсе fоr Nаtіоnаl Аuthоrіtіеs Оpеrаtіng thе Соuntеrсyсlісаl Саpіtаl Buffеr / Bаnk fоr Іntеrnаtіоnаl Sеttlеmеnts. 2010. 26 p.
Bаsеl ІІІ: А glоbаl rеgulаtоry frаmеwоrk fоr mоrе rеsіlіеnt bаnks аnd bаnkіng systеms. Dесеmbеr 2010. P. 1–5.
Офіційний сайт Банку Міжнародних розрахунків. URL: https://www.bіs.оrg/
Крук Д. Угрозы финансовой и макроэкономической стабильности Беларуси: накопление системного риска в банковском секторе / Исследовательский центр ИПМ. 2012. URL: http://www.research.by/webroot/delivery/files/wp2012r04.pdf
Власенко М. Макропруденциальная политика как средство сглаживания проявлений системного финансового риска. Банковский вестник. 2013. № 8. С. 24–32. URL: http://www.nbrb.by/bv/articles/9878.pdf
Taleb N. N. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. London : Penguin, 2008. 366 p.
Науменкова С. В., Міщенко В. І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. № 1. С. 186–196.
Ivanets O. Systemic Risk Index – Integrated Indicator of Financial Sustainability. European Journal of Sustainable Development. 2017. Vol. 6. No. 4. P. 502–510. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/f5c4/8ae622da6bae1e143badbea4063073e1fa92.pdf
Kubinschi M., Barnea D. Systemic Risk Impact on Economic Growth – The Case of the CEE Countries. Romanian Journal of Economic Forecasting. 2016. Vol. 19. No. 4. P. 79–94. URL: http://www.ipe.ro/rjef/rjef4_16/rjef4_2016p79-94.pdf
Kota V., Saqe A. A Financial Systemic Stress Index for Albania. Working Paper Bank of Albania. 2013. No. 3. P. 32 p. URL: https://www.bankofalbania.org/rc/doc/A_Financial_Systemic_Stress_Index_for_Albania_6583_2_7396.pdf
Acuna G. Expected Duration as a Leading Index for Systemic Risk. Journal of Financial Intermediation. 2014. Vol. 19. No. 3. P. 418–437.
Фильтр Ходрика-Прескотта. Анализ временных рядов. URL: http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_hodrickprescottfilter.htm
Ліквідність банківської системи України : науково-аналітичні матеріали НБУ / Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін. Київ : Національний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. 180 с.
Власенко М. Н. ISR-индекс как эффективная оценка временного измерения системного риска банковского сектора // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы VI Международной научно-практической конференции (Минск, 15–16 мая 2013 г.). Минск : БГЭУ, 2013. Т. 2. С. 352–354.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру