УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Компетентнісний підхід в управлінні персоналом компанії: термінологічні засади
Корольов Д. С.

Корольов Д. С. Компетентнісний підхід в управлінні персоналом компанії: термінологічні засади. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 399–405.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-399-405

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.95:005.336.2

Анотація:
Метою статті є впорядкування термінологічного апарату предметної царини дослідження «управління персоналом на засадах компетентнісного підходу». Для вирішення поставленого завдання наголошено на залежності конкурентоспроможності компанії в умовах інноваційної економіки від рівня кваліфікації її працівників. Доведено актуальність дослідження сутності компетентнісного підходу до управління персоналом як підґрунтя забезпечення конкурентоспроможності компаній в умовах нестабільності бізнес-середовища транзитивної економіки та загрозливих деформацій вітчизняного ринку праці. Досліджено сутність понять «кваліфікація», «компетенції», «компетентність», «компетентнісний підхід» та визначено їх місце та роль у системі понять предметної царини дослідження. Обґрунтовано, що базовим поняттям предметної царини дослідження слід вважати поняття «кваліфікація», яка підтверджується документами про набуття відповідної освіти та формує ядро освітньо-професійних компетенцій працівника. Доведено, що наступним в ієрархії є поняття компетенцій працівника як сукупності його вроджених особистісних і набутих соціальних і професійних характеристик. Охарактеризовано компетентнісний підхід як сучасну концепцію управління персоналом, що передбачає формування динамічних моделей компетенцій як еталона професійної поведінки працівника. Розроблено структурно-логічну схему взаємозв’язку та визначено ієрархію ключових понять предметної царини дослідження «управління персоналом компанії на засадах компетентнісного підходу».

Ключові слова: управління персоналом, компетентнісний підхід, кваліфікація, компетенції працівника, компетентність, конкурентоспроможність компанії.

Рис.: 2. Бібл.: 15.

Корольов Денис Сергійович – аспірант, кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Boyatzis R. E. The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New Jersey : John Wiley & Sons, 1982. 328 р.
Fletcher S. Analyzing competence: tools and techniques for analyzing jobs, roles and functions. London : Kogan Page, 1997. 107 р.
Hornby A. S. Oxford advanced Learning dictionary of current English. 7th ed. Oxford : Oxford University press, 2005. 307 p.
McClelland D. C. Testing for Competence Rather Than for «Intelligence». American Psychologist. 1973. Vol. 28. P. 1–14.
Spencer L. M., Spencer S. M. Competence At Work: A Model for Superior Performance. New Jersey : John Wiley & Sons, 1993. 388 p.
Арапова О. М., В. П. Фрідріф, В. А. Модирка. Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Економіка: реалії часу. 2013. № 1. С. 207–211.
Ільїч Л. М. Узгодження кваліфікацій з урахуванням потреб ринку праці: проблеми та шляхи розв’язання. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 173–184.
Калюжна Н. Г. Потенціал системи управління підприємством: методологія, оцінювання та моделювання : монографія. Луганськ : СПД Рєзніков, 2013. 548 с.
Коваленко Н. Д., Должикова А. П. Аналіз людського капіталу підприємства як ключової компетенції. Економічний простір. 2013. № 75. С. 191–199.
Легун В. Т. Формування стандарту робітника на сучасному етапі розвитку суспільства. Духовність особистості: методологія, теорія, практика. 2013. № 2. С. 105–115.
Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти» від 31.07.2008 р. № 1/9-484. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-484290-08
Макелвил В. Исследование компетенций. М. : Наука, 1982. 123 с.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності» від 05.09.2011 р. № 561. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1295-11
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів» від 26.12.2005 р. № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0375609-05
«Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців» : затв. Наказом Нацдержслужби України від 13.09.2011 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру