УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основні складові формування сучасної інноваційної бази конкурентоспроможності в умовах глобалізаційних перетворень
Скрипник Н. Є., Сидоренко К. В.

Скрипник Н. Є., Сидоренко К. В. Основні складові формування сучасної інноваційної бази конкурентоспроможності в умовах глобалізаційних перетворень. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 115–123.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-115-123

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 656.078.8(100):656.71

Анотація:
Мета статті полягає в обґрунтуванні сучасних ключових компонентів формування інноваційної бази конкурентоспроможності в умовах глобалізаційних перетворень. Розглянуто особливості управління глобальною конкурентоспроможністю країн; визначено ключові складники формування сучасної інноваційної бази конкурентоспроможності в умовах глобалізаційних перетворень; обґрунтовано роль та значення інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення соціально-економічного добробуту та підвищення глобальної конкурентоспроможності; встановлено інструменти нарощення конкурентних переваг аеропортової інфраструктури. У дослідженні застосовано як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання: описово-аналітичний, аналізу і синтезу, методи кількісних та якісних порівнянь. Інформаційною основою є монографічні дослідження та періодичні публікації вітчизняних і закордонних учених-економістів, матеріали й аналітичні звіти Всесвітнього економічного форуму, Міжнародного інституту розвитку менеджменту, ОЕСР, Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації повітряного транспорту, агреговані дані Міжнародної ради аеропортів. Основні положення статті сприятимуть прискоренню вирішення питань виявлення сучасних інноваційних факторів, а також обґрунтуванню умов і напрямів підвищення глобальної конкурентоспроможності країн. Новизна дослідження полягає в розробленні та обґрунтуванні методичних положень наукового забезпечення глобальної конкурентоспроможності країн у світовому господарстві. Дана робота відкриває можливість подальших досліджень у сфері управління міжнародною конкурентоспроможністю інфраструктури аеропортів і підвищення глобальної конкурентоспроможності країн.

Ключові слова: міжнародна конкуренція, глобальна конкурентоспроможність, інновації, інвестиції, інфраструктура, міжнародний аеропорт.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 48.

Скрипник Наталія Євгенівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та управління національним господарством, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]
Сидоренко Катерина Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра міжнародної економіки, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В., Штангрет А. М. Розвиток підприємств авіаційної галузі в контексті економіки знань. Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. 224 с.
Бондар Н. М. Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерства : монографія. Київ : НТУ, 2014. 336 с.
Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік. Економіка України. 2010. Вип. 6. С. 65–75.
Бутко М., Сидоренко І. Еволюційні погляди на модернізацію різних ієрархічних рівнів виробничої інфраструктури. Економіст. 2013. № 3. С. 11–14.
Геєць В. Модернізація в системі «суспільство – держава – економіка». Журнал європейської економіки. 2014. Т. 13. № 2. С. 111–124.
Гришкін В. О., Сімахова А. О. Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 40–45.
Dzhusov O. А., Apalkov S. S. The impact of digital technologies on the global market of private banking and wealth management services. European Journal of Management Issues. 2017. Vol. 25. No. 2. P. 72–79. Doi.org/10.15421/191710
Дучинська Н. І. Вплив конкуренції на концентрацію капіталу в економіці України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2014. Т. 22. Вип. 8 (2). С. 176–182.
Іванова Н. В. Методологічні аспекти формування передумов модернізації виробничої інфраструктури. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 543–549. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/110.pdf
Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Я. А. Жаліло. Київ : Знання України, 2005. 388 с.
Конкурентоспроможність економіки України: галузевий і територіальний аспекти : монографія / за ред. І. В. Тараненко. Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2009. 236 с.
Кулик В. А. Інвестиційні ресурси інноваційних проектів модернізації аеропортів. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2010. № 27. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/169/160
Логістичні концепції розвитку аеропортів : монографія / за наук. ред. М. Ю. Григорак, Л. В. Савченко. Київ : Логос , 2017. 384 с.
Ложачевська О. М. Управління функціонуванням та розвитком транспортного комплексу регіону. Київ : НАУ, 2002. 248 с.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / Ложачевська О. М., Кончин В. І., Новикова М. В. та ін. Київ : Видавництво «НАУ-друк», 2012. 398 с.
Ложачевська О. М., Сидоренко К. В. Місце виробничої інфраструктури міжнародних аеропортів у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Економічний простір. 2017. № 125. С. 17–26.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку / Лук’яненко Д. Г., Поручник А. М., Антонюк Л. Л. та ін. Київ : КНЕУ, 2006. 816 с.
Орловська Ю. В. Підвищення конкурентоспроможності транспортного сектора України. Економічний простір. 2017. № 128. С. 89–100.
Рибчук А. В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02. Київ, 2010. 32 с.
Сардак С. Е., Джинджоян В. В. Науково-методичні основи управління розвитком виробництва у національній економіці : монографія. Дніпропетровськ : Інновація, 2010. 175 с.
Сіденко С. В. Світовий ринок послуг в умовах глобальних трансформацій. Стратегія розвитку України. 2017. № 2. С. 7–13.
Стукало Н. В., Гроховська А. С. Детермінанти формування міжнародної конкурентоспроможності університетів України. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 6-1. С. 27–32.
Хамініч С. Ю., Фесенко О. О. Формування інноваційного потенціалу конкурентоспроможності України. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. Т. 23. Вип. 9 (3). С. 66–73.
Хахлюк А. М. Інфраструктурні галузі у світовому господарстві // Світова економіка : підручник / за ред. А. С.Філіпенко та ін. Київ : Либідь, 2007. С. 314–334.
Циганкова Т. М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: екологічний аспект. Економічний простір. 2018. № 133. С. 40–56.
Шевцова О. Й. Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 2001. 32 c.
ACI. Guide to finance instruments for European airports. URL: https://www.aci-europe.org/policy/position-papers.html?view=group&group=1&id=6
Addie J. Flying high (in the competitive sky): Conceptualizing the role of airports in global city-regions through «aero-regionalism». Geoforum. 2014. Vol. 55. No. 1. Р. 87–99. Doi:10.1016/j.geoforum.2014.05.006
Crockat M. Airport infrastructure and regional development: a case for resurrecting the growth pole concept. Winnipeg : University of Manitoba, 2000. 254 р.
Dzhusov O., Pavlovich A. On the question of Ukraine's investment attractiveness for multinational corporation. European Journal of Management Issues. 2015. Vol. 23. No. 5. P. 23–29. Doi:10.15421/191518
Graham A. Managing airports: An international perspective. 4th ed. New York : Routledge, 2013. 360 р.
Graham S., Marvin S. Splintering urbanism: Networked infrastructures, technological mobilities and the urban condition. London : Routledge, 2001. 479 р.
IMD. What is the IMD World Competitiveness ranking? URL: https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/factor_breakdown.pdf
IMD. World Competitiveness Ranking: Methodology and principles of analysis. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/
InterVISTAS Consulting LLC. John Wayne Airport economic impact study. URL: http://www.ocair.com/reportspublications/EconomicImpact/JWAEconomicImpactStudy.pdf
Itani N., O'Connell J., Mason K. A macro-environment approach to civil aviation strategic planning. Transport Policy. 2014. Vol. 33. Р. 125–135. Doi: https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2014.02.024
Jouanjean M., Velde D., Balchin N. Regional infrastructure for trade facilitation. London : Overseas Development Institute, 2016. 102 р.
Kasarda J. Transportation infrastructure for competitive success. Transportation Quarterly. 1997. Vol. 50. No. 1. Р. 35–50.
Keast R., Baker D., Brown K. Balancing Infrastructure for the Airport Metropolis // International conference on infrastructure systems: building networks for a brighter future (10–12 November 2008). Rotterdam : INFRA, 2008. URL: https://www.researchgate.net/publication/224127807_Balancing_infrastructure_for_the_airport_metropolis
Мешко Н. П., Щитов Д. М. Високотехнологічні послуги як інноваційний фактор розвитку світового господарства в умовах глобальної економічної інтеграції. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». 2016. Вип. 6. С. 87–94.
Morrissey O., Lоpez R., Sharma K. Handbook on Trade and Development. Cheltenham : Elgar, 2015. 480 р.
Peneda M., Reis V., Mac?rio R. Сritical Factors for the Development of Airport Cities. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. 2011. Vol. 2214. Issue 1. P. 1-9. Doi: https://doi.org/10.3141/2214-01
Sardak S. E., Skrypnyk N. Ye., Bilskaya O. V., Simakhova A.O. Innovation factors of national economy competitive development // In: Illiashenko S. M., Strielkowski W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2016. P. 22–32.
Schamp E. W. From a Transport Node to a Global Player: The Changing Character of the Frankfurt Airport // In: Felsenstein D., Schamp E.W., Shachar A. (eds.). Emerging Nodes in the Global Economy: Frankfurt and Tel Aviv Compared. London : Kluwer, 2002. Р. 131–145. Doi: https://doi.org/10.1007/978-94-017-1408-2_7
Shepherd B. Infrastructure, Trade Facilitation, and Network Connectivity in Sub-Saharan Africa. Journal of African Trade. 2016. Vol. 3. Issue 1/2. P. 1–22. Doi: https://doi.org/10.1016/j.joat.2017.05.001
Steblianko I., Doroshkevych V. Innovation-investment mechanisms of regulation of economic security of the state. European Journal of Management Issues. 2017. Vol. 25. Issue 3/4. P. 154–161. Doi: https://doi.org/10.15421/191719
WEF. Competitiveness Report 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
Wiedemann M. The role of infrastructure for economic development in an airport metropolis' region. Lismore : Southern Cross University. 2014. 354 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру