УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України
Пивавар І. В.

Пивавар І. В. Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 147–157.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-147-157

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:005.922.1:33(1-32)(477)

Анотація:
Розглянуто проблему нерівномірності розвитку регіонів, що призводить до послаблення їх економічної захищеності від зовнішніх та внутрішніх ризиків. Розроблено механізм діагностування та вимірювання нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України та проаналізовано її вплив на рівень економічної безпеки на регіональному рівні. Результатами роботи є здійснення кластерного аналізу регіонів; обчислення інтегрального показника рівня економічної безпеки; побудова просторово-динамічної моделі, а також обчислення коефіцієнта нерівномірності розвитку. Визначено дві групи регіонів, що відрізняються за рівнем економічної безпеки. Для визначення інтегрального рівня економічної безпеки обчислено таксономічний показник, що підтвердив сталу диспропорційність регіонів за їх розвитком у національній економіці та посилення нерівномірності розвитку з роками. Найвпливовішими факторами класифікації було визначено житловий фонд і дохід населення.

Ключові слова: соціально-економічній розвиток, нерівномірність розвитку регіонів, економічна безпека регіону, кластерний аналіз, метод Уорда, метод k-середніх, таксономічний показник, просторово-динамічна модель, коефіцієнт нерівномірності.

Рис.: 8. Табл.: 2. Бібл.: 19.

Пивавар Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра політичної економії, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Беркут О. В. Факторний аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України. Вісник ДДФА. 2015. № 1. С. 229–234.
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / Геєць В. М., Кизим М. О., Клебанова Т. С. та ін. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 240 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Захаров О. І., Пригунов П. Я. Організація та управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності : навч. посіб. Київ : КНТ, 2011. 257 с.
Іляш О. І., Стефаняк В. І. Застосування таксономічного аналізу як інструменту державного регулювання та оцінки рівня соціальної безпеки України. Економічний простір. 2012. № 65. С. 80–91.
Регіонально-просторові економічні системи України : методологія і сучасна практика формування : монографія / Л. Г. Чернюк, М. І. Фащевський, Т. В. Пепа та ін. Черкаси : ЧДТУ, 2011. 423 с.
Кластерний аналіз. Теорія економічного аналізу. URL : http://pidruchniki.com/11800912/ekonomika/klasterniy_analiz
Клебанова Т. С., Гурьянова Л. С., Трунова Т. Н., Смирнова А. Ю. Оценка и анализ неравномерности развития регионов Украины. Актуальные проблемы экономики. 2009. № 8. С. 162–168.
Копытов А. В., Макеева Ф. С. Сравнительный анализ методик оценки экономической безопасности регионов. Науковедение. 2014. № 1. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/82EVN114.pdf
Ліпкан В. А. Національна безпека України : навч. посіб. Київ : Кондор, 2012. 552 с.
Новікова О. Ф., Покотиленко Р. В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення : монографія. Донецьк : Ін-т економіки промисловості НАН України, 2006. 407 с.
Оганян Т. М. Индикаторы оценки воспроизводства экономической безопасности региона: на материалах Краснодарского края : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Ставрополь, 2011. 225 с.
Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю. Диспропорційність соціально-економічного розвитку регіонів України: інструментарій оцінювання та регулювання : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 58 с.
Сошникова Л.А., Тамашевич В. Н, Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с.
Толмачева А. Ф., Хахулин В. В., Тульку Я. И. О перспективах государственно-частного партнерства в инновационной сфере региона. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 231–238.
Федулова Л. К. Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України. Економіст. 2012. № 5. С. 38–42.
Шевчук В. Я. Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період. Економічний часопис-XXI. 2010. № 1–2. С. 6–8.
Brauksa I. Use of Cluster Analysis in Exploring Economic Indicator Differences among Regions: The Case of Latvia. Journal of Economics, Business and Management. 2013. Vol. 1. Issue 1. P. 42–45.
Murray A. T., Estivill-Castro V. Claster discovery techniques for exploratory spatial data analisis. International Journal of Geographical Information Science. 1998. Vol. 12. Issue 5. P. 431–443.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру