УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області
Козаченко Г. В., Завора Т. М., Супруненко А. С.

Козаченко Г. В., Завора Т. М., Супруненко А. С. Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 170–181.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-170-181

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.146.2 : 336.531.2(045)

Анотація:
Поява та реалізація загроз соціально-економічній системі регіону визначають необхідність оцінювання соціально-економічної безпеки регіону й формування його безпекоорієнтованої політики. Достовірність оцінок соціально-економічної безпеки регіону вирішальною мірою залежить від вибраного методу оцінювання, до найпоширеніших з яких належать функціональний (або комплексний), індикаторний, рейтинговий, індексний, таксономічний методи та оцінні моделі. У статті наведено результати оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області, виконаного з використанням функціонального методу в межах захисного підходу до тлумачення змісту поняття «соціально-економічна безпека регіону». За результатами оцінювання виявлено проблемні аспекти майже в усіх складових соціально-економічної безпеки регіону, які є результатом реалізації загроз його соціально-економічній системі. Для посилення соціально-економічної безпеки Полтавської області необхідна організація безпекозабезпечувальної діяльності в межах регіонального управління, що сприятиме своєчасному виявленню загроз соціально-економічній системі регіону та розробленню заходів із її зміцнення.

Ключові слова: соціально-економічна безпека, регіон, складові, оцінювання, функціональний метод, показник, загроза.

Рис.: 10. Табл.: 1. Бібл.: 23.

Козаченко Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань, Національна академія внутрішніх справ (пл.Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна)
Email: [email protected]
Завора Таїна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: [email protected]
Супруненко Анна Сергіївна – магістрант, кафедра фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка (пр. Першотравневий, 24, Полтава, 36011, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Козаченко Г. В., Буколова В. В. Аналіз підходів до оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 150–157.
Буколова В. В. Індикаторний підхід в оцінюванні в економічній безпекології: проблеми застосування. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 36–42.
Новикова И. В., Красников Н. И. Индикаторы экономической безопасности региона. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2017. № 3. С. 36–42.
Онищенко В. О., Бондаревська О. М. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки регіону // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенка, Г. В. Козаченко. Полтава : ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 151–168.
Завора Т. М., Чепурний О. В. Комплексна система моніторингу соціальної безпеки регіону // Соціально-економічні проблеми адаптації реального сектора в сучасних умовах : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк : Цифрова типографія. 2013. С. 20–23.
Завора Т. М. Теоретико-методичні підходи до оцінювання рівня національної безпеки у соціальній сфері в умовах системної трансформації і розвитку. Економіка і регіон. 2015. № 6. С. 34–41.
Чехович Г. Т. Визначення індикаторів економічної безпеки регіону. Ефективна економіка. 2013. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2457
Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С. Оцінювання економічної безпеки підприємства: аналіз основних підходів // Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія / за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. Львів : Ліга-Прес, 2015. С. 238–251.
Козаченко Г. В., Буколова В. В. Соціально-економічна безпека регіону: поняття та особливості дослідження // Економічна безпека: держава, регіон, підприємство : монографія : в 3 т. / за заг. ред. В. О. Онищенка, Г. В. Козаченко. Полтава: ПолтНТУ, 2018. Т. 2. С. 169–179.
Антошкін В. К. Сутність соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3. С. 17–23.
Язлюк Б. О. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16. № 1. С. 149–154.
Бєлай С. В. Концепція стратегії соціально-економічної безпеки регіонів України. Державне будівництво. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_20
Бережницька У. Б., Савко О. Я. Соціально-економічна безпека : навч. посіб. Івано-Франківськ : Симфонія-форте, 2016. 264 с.
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки : монографія / О. Ф. Новікова, О. Г. Сидорчук, О. В. Панькова та ін. Київ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.
Онищенко В. О., Завора Т. М., Чепурний О. В. Соціальна безпека регіону: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. Полтава: ПолтНТУ, 2015. 275 с.
Краус Н. М. Соціальна безпека на різних рівнях економічної агрегації. Економіка і регіон. 2013. № 5. С. 189–193.
Підлипна Р. П. Теоретико-методологічні основи соціальної безпеки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 1 (1). С. 97–100.
Ковальська Л., Савош Л. Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення. Економічний форум. 2014. № 4. С. 89–95.
Бондаревська О. М. Економічна безпека регіонів у системі економічної безпеки держави. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2017. № 24. С. 54–57.
Свердан М. М. Регіональна економіка та економічна безпека регіону. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2013. Вип. 1. С. 46–52.
Варналій З. С., Білик Р. Р. Економічна безпека та конкурентоспроможність регіонів України : монографія. Чернівці : Технодрук, 2018. 454 с.
Статистичний щорічник Полтавської області за 2017 рік / Держ. служба статистики України. Полтава, 2018. URL: http://www.pl.ukrstat.gov.ua/main/all_page/publikacii/zved/zbirn/titul_zbirn.htm
Сайт Полтавської обласної державної адміністрації. URL: http://www.adm-pl.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру