УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти
Помінова І. І., Зарецька Л. М.

Помінова І. І., Зарецька Л. М. Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 316.74:37.017.4

Анотація:
Метою статті є визначення точок перетину інтересів суспільних секторів економіки та форм впливу інститутів громадянського суспільства на сучасний розвиток вітчизняної вищої освіти. У зв’язку з цим досліджено еволюцію участі громадянського суспільства у функціонуванні господарської системи, у т. ч. системи вищої освіти, та виявлено ефективні для розвитку вищої освіти України форми участі в цьому процесі громадських організацій, держави та бізнесу. Еволюція інститутів громадянського суспільства відбувалася від їх асоціювання з державою і системою владних органів, створених громадянами, до подолання синкретизму суспільства та держави в індустріальну епоху. Формування постіндустріального суспільства й інтегрального соціокультурного простору прискорили процеси самоорганізації суспільства, у результаті чого збільшилися кількість і якість інститутів громадянського суспільства та зросла їх роль у функціонуванні суспільних секторів. В умовах глобалізації та посилення конкуренції на світовому ринку на розвиток національних систем вищої освіти все більший вплив мають міжнародні громадські організації. Нова парадигма взаємовідносин між громадянським суспільством, державою, економікою та сферою вищої освіти має базуватися на винайденні точок перетину їхніх інтересів шляхом взаємопроникнення секторів і створення єдиного простору функціонування. Аналіз сучасного стану механізмів взаємодії держави й інститутів громадянського суспільства у вітчизняній сфері вищої освіти дозволяє стверджувати, що формування інституцій «знизу» та їх ефективне функціонування ще не набули системного характеру, не стали основою процесу формування та реалізації освітньої політики, слабко сприймаються більшістю учасників освітнього процесу. Структури, створені міністерствами або за ініціативою інших органів влади, мають формальний характер, їх функціональна здатність і реальний вплив залишаються ще низькими та фрагментарними.

Ключові слова: громадянське суспільство, вища освіта, громадські організації, освітня політика, громадсько-державне управління освітою.

Рис.: 2. Бібл.: 20.

Помінова Ірина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки, економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Зарецька Лілія Миколаївна – старший викладач, кафедра економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Арато Э., Коэн Дж. Гражданское общество и политическая теория. М. : Весь мир, 2003. 784 с.
Хабермас Ю. Комунікативна дія і дискурс – дві форми повсякденної комунікації // Першоджерела комунікативної філософії / пер. з нім. Ситниченко Л. Київ : Либідь, 1996. С. 84–90.
Дарендорф Р. После 1989. Мораль, революция и гражданское общество. М. : Ad Marginem, 1998. 271 с.
Кин Дж. Демократия и гражданское общество / пер. с англ. М. : Прогресс-Традиция, 2001. 400 с.
Бєльська Т. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 4. С. 200–208.
Колодій А. Громадянське суспільство: ознаки, структурні елементи, співвідношення із державою. Право України. 2014. № 4. С. 9–16.
Павлюк К. Взаємодія органів державної влади та неурядових громадських організацій в системі забезпечення національної безпеки : дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01. Київ, 2016. 206 с.
Андрущенко В. Державно-громадський характер управління освітою. Вища освіта України. 2011. № 3. С. 5–8.
Управління освітою : монографія / за наук. ред. В. П. Беха. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. 546 с.
Гаєвська Л. Феномен громадянського суспільства і його вплив на становлення державно-громадського управління освітою (теоретико-методологічний аспект). URL: http://academy.gov.ua/ej/ej6/txts/07glatma.htm
Грабовський В. Державно-громадське управління освітньо-ментальними процесами формування громадянського суспільства // Матеріали «круглого столу». Київ : СМПУ, 2009. С. 16–27.
Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. : Мысль, 2001. 123 с.
Лейст О. Гражданское общество, государство и право. М. : Дело, 2004. 583 с.
Гегель Г. Философия права. М. : Мысль, 1990. 524 с.
Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М. : Академический проект, 2003. 528 с.
Warren M. E. Democracy and Association. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2001. 265 p.
Wallis J. Rediscovering Values: On Wall Street, Main Street, and Your Street. New York : Howard Books, 2010. 272 p.
Тиса Р. Основні поняття політичної теорії Антоніо Ґрамші. URL: vpered.wordpress.com/2011/12/29/tysa-gramsci
Коломієць Г. М., Помінова І. І. Інституційно-господарська платформа формування та розвитку інтелектуального капіталу. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 19–23.
Higher Education Governance in Europe. Policies, structures, funding and academic staff. Brussels : Eurуdice, 2008. 148 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру