УКР РУС ENG

Search:


Email:  
Password:  

 REGISTRATION CERTIFICATE

KV #19905-9705 PR dated 02.04.2013.

 FOUNDERS

KHARKIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY, UKRAINE

RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE)

 PUBLISHER

INZHEK PUBLISHING HOUSE (KHARKIV, UKRAINE)

 SITE SECTIONS

Main page

Editorial staff

Editorial policy

Annotated catalogue (2011)

Annotated catalogue (2012)

Annotated catalogue (2013)

Annotated catalogue (2014)

Annotated catalogue (2015)

Annotated catalogue (2016)

Annotated catalogue (2017)

Annotated catalogue (2018)

Annotated catalogue (2019)

Annotated catalogue (2020)

Thematic sections of the journal

Proceedings of scientific conferences


The Scientific Bases for Typologization of Integration in the Agrarian Sector of the Economy
Hutorov A. O.

Hutorov, Andrii O. (2019) “The Scientific Bases for Typologization of Integration in the Agrarian Sector of the Economy.” Business Inform 7:161–169.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-161-169

Section: Agricultural Economics and Agribusiness

Article is written in Ukrainan
Downloads/views: 0

Download article (pdf) -

UDC 334:001.8

Abstract:
The article is aimed at typologizing the integration in the agrarian sector of the economy. A monograph analysis of the essence of the main types of integration of the socio-economic systems is carried out. The conceptual-categorical apparatus of integration is clarified by means of critical generalizations. A taxonomic system of integration is developed. Its basic elements are defined as natural, technical, economic, social and scientific-educational integration. The relationship between the types of integration is displayed. The central link is defined as economic integration, which is a multi-level system that links the individual stages of production processes (operational level), enterprises (micro-level), regional economies (macro-level), economic sectors (meso-level) and national economies (mega-level). The author suggests an improved typology of integration in the agrarian sector of the economy, which is based on forms of socialization of production, takes into account the level of the economic system, the purpose of cooperation, the nature of relationships and the order of capital movement between the participants in integration relations, the direction of unification, the principles of interaction of actors, the level of concentration of property and capital, the directions of coordination during integration, the stage of the economic process and the chain of creation of added value, the source of integration potential and organizational structure of the integrated economic entities.

Keywords: integration, quasi-integration, typology, typologization, agrarian sector.

Fig.: 1. Tabl.: 1. Bibl.: 23.

Hutorov Andrii O. – Doctor of Sciences (Economics), Senior Research Fellow, Senior Research Fellow, Department of Organization of Management, Public Administration and Administration, National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics» of NAAS of Ukraine (10 Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03680, Ukraine)
Email: [email protected]

List of references in article

Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia], vol. 1. Kyiv : Akademiia; Ternopil : Akad. nar. hosp-va, 2000.
Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of modern Ukraine], vol. 11. Kyiv: In-t entsykl. doslidzh., 2011.
Bilorus, O. H., Matseiko, Yu. M., and Viter, I. I. Hlobalni stratehii Yevrosoiuzu [Global strategies of the European Union]. Kyiv: KNEU, 2009.
Sabluk, P. T., Vlasov, V. I., and Bilenkyi., O. Yu. Rehionalna intehratsiia [Regional integration]. Kyiv: NNTs «IAE», 2010.
Libman, A. M., and Kheyfets, B. A. “Modeli ekonomicheskoy dezintegratsii. Integratsiya i dezintegratsiya“ [Models of economic disintegration. Integration and disintegration]. Evraziyskaya ekonomicheskaya integratsiya, no. 2 (2011): 4-18.
Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya [Great Russian Encyclopedia], vol. 11. Moscow: Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya, 2008.
Reymers, N. F. Ekologiya (teorii, zakony, pravila printsipy i gipotezy) [Ecology (theories, laws, rules, principles and hypotheses)]. Moscow: Zhurnal «Rossiya Molodaya», 1994.
Respublika Belarus : entsiklopediya [Republic of Belarus: Encyclopedia], vol. 3. Minsk: Belaruskaya entsyklapedyya, 2006.
Michurina, O. Yu. Teoriya i praktika integratsionnykh protsessov v promyshlennosti [Theory and practice of integration processes in industry]. Moscow: INFRA-M, 2012.
Ekonomicheskiy slovar agropromyshlennogo kompleksa [The economic dictionary of the agro-industrial complex]. Kyiv: Urozhay, 1986.
Ekonomichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Economic Encyclopedic Dictionary], vol. 1. Lviv: Svit, 2011.
Nesterchuk, Yu. O. Intehratsiini protsesy v ahrarno-promyslovomu vyrobnytstvi [Integration processes in agro-industrial production]. Uman: Vyd. «Sochinskyi», 2009.
Malik, M. I., Fediienko, P. M., and Orlatyi, M. K. Intehratsiia - yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti reformovanykh silskohospodarskykh pidpryiemstv [Integration is a factor in improving the efficiency of reformed agricultural enterprises]. Kyiv: IAE UAAN, 2000.
Andriichuk, V. H. Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economy of enterprises of agro-industrial complex]. Kyiv: KNEU, 2013.
Zuyev, V. N. “Metodologiya klassifikatsii i otsenki form regionalnoy integratsii“ [Methodology for classifying and evaluating forms of regional integration]. Yevraziyskaya ekonomicheskaya integratsiya, no. 3 (2014): 25-43.
Kravchenko, S. A. Adaptatsiya ekonomicheskogo mekhanizma funktsionirovaniya selskokhozyaystvennykh predpriyatiy k usloviyam rynka [Adaptation of the economic mechanism of the functioning of agricultural enterprises to market conditions]. Kyiv: NNTs IAE, 2008.
Zelisko, I. M. “Ekonomichna sutnist intehratsii v ahrarnii sferi“ [Economic essence of integration in agrarian sphere]. Ekonomika APK, no. 5 (2012): 105-109.
Zapolskiy, M. I. Kooperatsiya i integratsiya v agropromyshlennom komplekse [Cooperation and integration in the agricultural sector]. Minsk: Belarus. navuka, 2011.
Krylatykh, E. N. “Teoretiko-metodologicheskiye osnovy izucheniya sovremennoy agroekonomicheskoy integratsii“ [Theoretical and methodological foundations of the study of modern agroeconomic integration]. Rynochnaya integratsiya v agroprodovolstvennom sektore. Tendentsii, problemy, gosudarstvennoye regulirovaniye. Moscow: VIAPI im. A. A. Nikonova; «Entsiklopediya rossiyskikh dereven», 2010. 3-6.
Deryuga, A. S. et al. Razvitiye integratsionnykh otnosheniy v APK (rekomendatsii) [Development of integration relations in the agricultural sector (recommendations)]. Voronezh: GNU NIIEOAPK TsChR RF, 2003.
Sabluk, P. T. Ekonomichnyi interes u rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva [Economic interest in the development of agricultural production]. Kyiv: NNTs «IAE», 2014.
Yekel, H. V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm derzhavnoho rehuliuvannia intehratsii v ahropromyslovomu vyrobnytstvi [Organizational and economic mechanism of state regulation of integration in agro-industrial production]. Kyiv: NNTs «Instytut zemlerobstva» NAAN, 2014.
Gusakov, V. G., and Zapolskiy, M. I. Nauchnyye osnovy sozdaniya produktovykh kompaniy [The scientific basis for creating food companies]. Minsk: Belarus. navuka, 2012.

 FOR AUTHORS

License Contract

Conditions of Publication

Article Requirements

Regulations on Peer-Reviewing

Publication Contract

Current Issue

Frequently asked questions

 INFORMATION

The Plan of Scientific Conferences


 OUR PARTNERS


Journal «The Problems of Economy»

Journal «Economics of Development»

  © Business Inform, 1992 - 2021 The site and its metadata are licensed under CC BY-SA. Write to webmaster