УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз моделей оцінки стейкхолдерів: прикладні аспекти формування стратегії сталого розвитку міст України
Ковалевська А. В., Зеленський С. В.

Ковалевська А. В., Зеленський С. В. Аналіз моделей оцінки стейкхолдерів: прикладні аспекти формування стратегії сталого розвитку міст України. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 299–307.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-299-307

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 10

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.14

Анотація:
Метою статті є обґрунтування моделі оцінки стейкхолдерів для їх активного залучення до процесу формування стратегії сталого розвитку міст України. Систематизуючи та узагальнюючи численні наукові дослідження, доведено доцільність удосконалення системи стратегічного управління сталим розвитком міст на основі впровадження положень концепції стейкхолдерів; визначено важливість та актуальність вирішення даного завдання; представлено перелік переваг, які можна отримати від активного залучення зацікавлених сторін до процесу стратегічного планування. Систематизовано та зіставлено найбільш поширені методи оцінки стейкхолдерів, визначено їх сутність, показано специфіку використання, визначено основні результати оцінки. Запропоновано використання моделі Мітчелла для оцінки стейкхолдерів міського розвитку, яка поряд із усвідомленням специфіки територіальної спільноти дозволить розробити більш дієві стратегії комунікації та взаємодії, обрати ефективні управлінські інструменти впливу та, в підсумку, організувати продуктивний процес стратегічного планування. Перспективами подальших досліджень авторів є включення етапу оцінки стейкхолдерів до процесу формування стратегії сталого розвитку міст, розробка стратегій комунікації та взаємодії для кожної виділеної групи зацікавлених сторін, апробація даних положень у процесі формування стратегій розвитку міст України.

Ключові слова: стейкхолдери, моделі оцінки, співпраця, взаємодія, стратегія сталого розвитку міст.

Табл.: 1. Бібл.: 18.

Ковалевська Алла Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Зеленський Сергій Володимирович – здобувач, кафедра економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аммарі А. О. Классифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 150–155.
Бабаєв В. М. Сухонос М. К., Білецький І. В. Розробка методу ідентифікації, аналізу стейкхолдерів будівельно-енергетичних проектів та моделі підвищення якості отримання їх вимог. Первый независимый научный вестник. 2015. № 1. С. 64–70.
Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика : підручник / М. Саприкіна, О. Ляшенко, М. Саєнсус та ін. ; за наук. ред. О. Редькіна. Київ : ТОВ «Фарбований лист», 2011. 480 с.
Мамонов К. А. Стейкхолдерно-орієнтований підхід в управлінні капіталом бренду будівельних корпоративних підприємств : монографія. Харків : ХНАМГ, 2012. 249 с.
Смачило В. В., Колмакова О. М., Коломієць Ю. В. Процедура аналізу стейкхолдерів підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 12. С. 348–353. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/58.pdf
Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. Динамічній аналіз методів та інструментальних засобів управління зацікавленими сторонами проектів. Управління розвитком складних систем. 2018. № 35. С. 27–36. URL: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-35/6.pdf
Гусєва Ю. Ю., Мартиненко О. С., Чумаченко І. В. Матрична модель 4R & WS для класифікації стейкхолдерів проекту. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами». 2017. № 2. С. 17–22.
Рибак А. І. Управління зацікавленими сторонами в проектному менеджменті : монографія. Одеса, 2017. 145 с.
Кусик Н. Л., Ковалевська А. В. Корпоративна соціальна відповідальність : навч. посіб. Харків : СІМ, 2014. 528 с.
Мирошниченко Ю. О., Бондар А. В. Модель взаємодії стейкхолдерів у реальному секторі економіки України в контексті КСВ. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Вип. 5. С. 71–74. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/16_2018/14.pdf
Єрмолова А. І. Модель середовища зацікавлених сторін розробки стратегії розвитку міста. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 14. Ч. 1. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2012_14_1/Ermolova.pdf
Шкромида Н. Я. Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». 2014. Вип. 10. С. 83–87.
Freeman R. E. The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. Business Ethics Quarterly. 1994. Vol. 4. No. 4. Р. 409–421.
Гусєва Ю. Ю., Канцевич М. В. Ідентифікація стейкхолдерів при плануванні проекту створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Комунальне господарство міст. 2014. Вип. 118. С. 52–55. URL: http://eprints.kname.edu.ua/39796/1/9.pdf
Гернего Ю. О., Поліщук Є. А., Василишен Ю. В. Інноваційна політика: функції стейкхолдерів в процесі її формування. Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/32.pdf
Бубенко П. Т., Панова О. Д. Стейкхолдерський підхід в забезпеченні життєдіяльності великого міста // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій» (м. Харків, 22–24 травня 2019 р.). Харків, 2019. С. 42–44. URL: http://eprints.kname.edu.ua/53073/1/Конференція%202019-%2008-05-2019-43-45.pdf
Нохріна Л. А. Алгоритм ідентифікації груп стейкхолдерів // матеріали конференції «Місто, культура, цивілізація» (квітень 2015 р.). М. Харків, 2015. С. 168–175. URL: http://eprints.kname.edu.ua/40107/1/168-175.pdf
Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Технологія оцінки соціальних програм та проектів. Кіровоград : ІСКМ, 2007. 100 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру