УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування концепції забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах їх цифрової трансформації
Обруч Г. В.

Обруч Г. В. Формування концепції забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах їх цифрової трансформації. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 119–127.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-119-127

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3:656.2

Анотація:
В умовах поглиблення глобальних соціальних та екологічних деструктивних явищ поряд з економічною ефективністю діяльності бізнес-суб’єктів важливе врахування таких домінант розвитку, як соціально відповідальне господарювання, соціалізація трудових відносин і екологізація економічної діяльності, що складають основу концепції збалансованого господарювання. Україна також долучається до глобальної течії досягнення збалансованості економічних, соціальних і екологічних аспектів діяльності, тому враховує принципи сталого господарювання при розробленні стратегічних і програмних ініціатив її соціально-економічного розвитку, зокрема такі заходи фрагментарно реалізуються на державному, регіональному та локальному рівнях. Попри це, сьогодні відсутній комплексний підхід до забезпечення збалансованості діяльності підприємств базових галузей економіки, у т. ч. залізничного транспорту. Тому, зважаючи на координаційну роль залізничних підприємств у досягненні соціально-економічного зростання країни, вагомого значення набуває розроблення дієвого підходу до забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту та формування інструментарію його досягнення, що дозволить подолати виявлені дисбаланси їх діяльності та реалізувати потенціал підприємств галузі в напрямі їх цифрової трансформації. Ґрунтуючись на аналізі наукових напрацювань щодо формування базису реалізації ініціатив збалансованого розвитку підприємств, у т. ч. залізничного транспорту, запропоновано застосування коеволюційно-цифрового підходу, що передбачає впровадження новітніх цифрових рішень залежно від пріоритетів розвитку підприємств залізничного транспорту та динамічних змін середовища їх функціонування. Також запропоновано забезпечення спільної еволюції суб’єктів, які взаємодіють з підприємствами залізничної галузі в межах екосистеми їх функціонування на основі застосування коадаптивних сумісних цифрових рішень і формування єдиного інформаційно-цифрового простору їх зростання. У рамках вказаного підходу сформовано концептуальні положення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в аспекті їх цифрової трансформації, що містять мету, узагальнені та адаптивні критерії, а також мотиви та завдання їх збалансованого розвитку.

Ключові слова: підприємства залізничного транспорту, збалансований розвиток, цифровізація, цифрові рішення, концептуальні положення.

Рис.: 1. Бібл.: 11.

Обруч Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, докторант, кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, Харків, 61050, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дикань В. Л. Індустріально-інноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2017. № 58. С. 7–9.
Гузь Д. О. Формування стратегії забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств туристичної сфери : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2018. 217 с.
Звєряков М. І., Ковальов А. І., Сментина Н. В. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації : монографія. Одеса : ОНЕУ, 2017. 175 с.
Коверга С. В. Концепція управління збалансованим розвитком промислових підприємств. Економіка промисловості. 2014. № 3. С. 43–56. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/77222/4-Koverga.pdf?sequence=1
Корінь М. В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Харків, 2019. 43 с.
Кривенко Л. В. Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. С. 33–37. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_13/L_V_KryvenkoSocio_economic_tools_for_sustainable_development.pdf
Овчиннікова В. О. Особливості державного регулювання розвитку залізничного транспорту в Україні. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 129–135. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/12_ukr/20.pdf
Половян А. В. Типология инструментария сбалансированного развития экономических систем. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2012. № 1. С. 196–201. URL: http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/ddma/2012-1-26/article/12PAVDES.pdf
Рибіна О. І. Організаційно-економічні основи сталого розвитку залізничного транспорту України. Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 164–171. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_18/OLENA_I_RYBINAOrganizational_and_Economic_Basis_for_Sustainable_Development_of_Railway_Transport_of_Ukraine.pdf
Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Харків : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.
Харазішвілі Ю. М., Шевченко А. І. Стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 1. С. 67–76. URL: http://www.evd-journal.org/download/2017/1(47)/pdf/9-Kharazishvili.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру