УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі
Дутка Г. Я., Савіцька О. П.

Дутка Г. Я., Савіцька О. П. ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 137–147.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-137-147

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48:330.131.7(477)

Анотація:
У статті обґрунтовано важливу роль використання АВС- і XYZ-аналізу для оцінювання та аналізування особливостей функціонування туристичної галузі України в регіональному вимірі. У портфельному інвестуванні для прийняття ефективного управлінського рішення, серед багатьох альтернативних, для інвесторів важливе значення має зіставлення двох факторів – дохідності та рівня ризику. Принцип вибору стратегії інвестування з урахуванням оптимальності співвідношення дохідності та ризику має бути визначальним не тільки для інституційного інвестора, а і для держави, яка формує стратегічні та пріоритетні напрями розвитку, одним з яких є туризм. Туризм є одним із найбільших і таким, що швидко зростає, сектором економіки не тільки у світі, а й в Україні. Проте для туристичної діяльності характерні елементи невизначеності та ризику, які необхідно враховувати у формуванні державної політики. У статті запропоновано групувати регіони України за дохідністю (доходом від надання туристичних послуг) за допомогою ABC-аналізу, а за рівнем ризику туристичної галузі – XYZ-аналізу. Групування дало змогу зіставити регіони України за рівнем дохідності та ризиковості у сфері туризму, що допоможе в подальшому приймати оптимальні управлінські рішення їхньої ефективної реалізації. Проведене дослідження дозволило за допомогою поєднання ABC- і XYZ-аналізу згрупувати та позиціонувати регіони України у матриці ABC-XYZ-аналізу за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі. Групування регіонів України дозволяє виявити найбільш перспективні регіони у сфері розвитку туристичної галузі та віднести їх до категорії тих, які формують імідж України на міжнародній арені та вносять найбільший вклад у міжнародне визнання України як туристично привабливої країни.

Ключові слова: туризм, дохід від надання туристичних послуг, ризик, туристична галузь, ABC-аналіз, XYZ-аналіз.

Рис.: 2. Табл.: 6. Формул: 1. Бібл.: 27.

Дутка Ганна Яківна – доктор педагогічних наук, професор, проректор, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)
Савіцька Ольга Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму (вул. Менцинського, 8, Львів, 79007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

UNWTO Tourism Highlights 2017. URL: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029
Дутка Г. Я. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти Львівської області у підготовці майбутніх фахівців туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018. Т. 28. № 4. С. 56–62. DOI: https://doi.org/10.15421/40280410.
Савіцька О. П., Цоньо В. В. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2013. Вип. 23.17. С. 295–303. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2013/23_17/295_Saw.pdf
Феленчак Ю. Соціальні ризики в туристичній діяльності: підходи до аналізу та оцінювання. Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». 2012. Вип. 29. Ч. 1. С. 213–220.
Савіцька О. П., Дюс Х. М. Проблеми та тенденції розвитку спільних підприємств України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2014. Вип. 24.01. С. 284–290. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_1/284_SAw.pdf
Савіцька О. П., Бай Т. В. Особливості залучення прямих інвестицій в економіку України. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2014. Вип. 24.01. С. 277–283.
ABC-аналіз // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ABC-аналіз
XYZ-аналіз // Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/XYZ-аналіз
Думназєв А. А., Музиченко А. О. ABC-аналіз, як метод управління запасами підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 11. Ч. 2. С. 7–9.
Музиченко А. О. ABC-аналіз як метод управління запасами підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2016. Вип. 249. С. 319–325.
Марченко В. М., Башилова В. АВС-XYZ-аналіз як засіб управління асортиментом машинобудівного підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 597–601. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/100.pdf
Чайка Т. Ю. Можливості застосування ABC-аналізу при формуванні товарного асортименту з урахуванням його структурної неоднорідності. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 176–181. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34276/3/2017_Chaika_Mozhlyvosti_zastosuvannia_ABC.pdf
Гладка М. В., Бойко Р. О., Гладкий Я. В. Оцінювання бізнес-процесів підприємств з використанням методу функціонально-вартісного аналізу ABC. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2019. Т. 25. № 1. С. 7–15.
Вініченко О. М. Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу. Бізнес Інформ. 2016. № 2. С. 149–159. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-2_0-pages-149_159.pdf
Репіч Т. А. Оптимізація роботи з клієнтами шляхом проведення XYZ-аналізу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2016. Т. 22. № 4. С. 110–119.
Чукурна О. П., Пилипенко Д. С., Парфьонов М. Ю. Роль АВС-XYZ-аналізу в системі управління послугами веб-студій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 23. Ч. 2. С. 126–130. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_23/2/31.pdf
Качуровський С. В. ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК. Бізнес Інформ. 2017. № 7. С. 160–166. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-7_0-pages-160_166.pdf
Савченко О. Ю. Розроблення заходів з удосконалення організації торгово-закупівельної діяльності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 76–83. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_76_83.pdf
Паршина М. Ю. ABC- та XYZ-аналіз в системі оцінки ефективності використання потенціалу регіонів України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч. 3. С. 102–105. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/109.pdf
Кузніченко В. М. Використання методу XYZ для кількісного аналізу регресійно-кореляційних моделей при прогнозуванні обсягів наповнення місцевих бюджетів. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 61–66.
Дубодєлова А. В., Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г. Кластерний підхід до аналізу розвитку міжнародного туризму в Україні. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2014. Вип. 24.6. С. 195–201.
Охота В. І. Регіональні особливості розвитку туризму в Україні. Інноваційна економіка. 2018. № 5–6. С. 43–49. URL: http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/292/354
Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В. Санаторно-курортна діяльність: ринок послуг санаторіїв у регіонах України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2017. № 873. C. 18–26. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/mar/9638/ilovepdfcom-18-26.pdf
Дутка Г. Я.,Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Кластерний аналіз суб’єктів туристичної діяльності: регіональний аспект. Економічний аналіз. 2019. Т. 29. № 1. С. 114–126.
Юхновська Ю. О. Дослідження потенціалу туристичної галузі конкурентоздатних регіонів України. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 5. С. 65–70. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/5_2019/14.pdf
Економічна статистика / Економічна діяльність / Туризм // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tur.htm
Савіцька О. П., Савіцька Н. В. Оцінювання рівня ризику туристичної діяльності регіонів України статистичними методами. Науковий вісник НЛТУ України. Серія Економічна. 2018. Т. 28. № 4. С. 102–107. DOI: https://doi.org/10.15421/40280419

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру