УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України
Ситницький М. В.

Ситницький М. В. Міжнародний конкурентний потенціал дослідницьких університетів України. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 170–181.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-170-181

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3(100)+378(477)

Анотація:
Статтю присвячено питанням діагностики стану та виявлення тенденцій розвитку міжнародного конкурентного потенціалу дослідницьких університетів України. Досліджено динаміку рейтингових позицій закладів вищої освіти України, що мають потенціал дослідницьких університетів у міжнародній рейтинговій системі QS World University Rankings 2012–2019 рр. Установлено, що безперечним лідером серед семи вітчизняних дослідницьких університетів, що присутні у глобальному рейтингу станом на 2019 р., є Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Аналітичне оцінювання міжнародного конкурентного потенціалу дослідницьких університетів України виявило суттєві диспропорції у: загальному контингенті українських студентів; співвідношенні чисельності українських студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) «бакалавр» і «магістр»; загальному контингенті іноземних студентів; співвідношенні чисельності іноземних студентів ОКР «бакалавр» і «магістр»; загальній чисельності українських науково-педагогічних працівників; співвідношенні українських та іноземних науково-педагогічних працівників. Аналіз динаміки кількості закладів вищої освіти України III–IV рівнів акредитації дав змогу виявити тенденцію до їх скорочення, що, своєю чергою, приведе до більш якісної освіти в цих університетах. Наведено 14 українських закладів вищої освіти, що володіють суттєвим дослідницьким потенціалом і вже мали в період 2009–2014 рр. статус дослідницького університету. Ці установи мають стати об’єктами перспективного розвитку для нарощування їх міжнародного конкурентного потенціалу. Необхідно розробити чіткі критерії отримання та підтвердження статусу дослідницького університету в Україні. Важливо, щоб ці вимоги корелювали з вимогами, що висуваються до університетів світового класу, які є лідерами на міжнародному рівні. Після цього має розпочатися робота над формуванням і реалізацією стратегічної програми розвитку міжнародного конкурентного потенціалу дослідницьких університетів України.

Ключові слова: дослідницькі університети, міжнародний конкурентний потенціал, міжнародна конкурентоспроможність, глобальне ранжування, університети світового класу, показники дослідницьких університетів України.

Рис.: 7. Табл.: 2. Бібл.: 30.

Ситницький Максим Васильович – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бажал Ю. М. Нова роль університетів у інноваційному підприємництві // Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посіб. Київ : Пульсари, 2015. 280 с.
Геєць В. М. Особливості взаємозв’язку економічних та політичних трансформацій на шляху до реконструктивного розвитку економіки України. Економіка України. 2017. № 10. С. 3–21.
Геєць В. М., Гриценко А. А. «Новий прагматизм» як інструмент інклюзивної глобалізації (до 70-річчя професора Гж. В. Колодко). Економіка України. 2019. № 1. С. 3–15.
Єфименко Т. І. Концептуальні підходи щодо розвитку механізмів фінансування науки. Фінанси України. 2016. № 8. С. 9–23. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_16_08_009_uk.pdf
Єфименко Т. І., Гасанов С. С. Вагомий успіх української наукової школи глобалістики. Фінанси України. 2018. № 10. C. 128–130. URL: http://finukr.org.ua/docs/FU_18_10_128_uk.pdf
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія / за ред. Д. Г. Лук’яненка, Л. Л. Антонюк. Київ : КНЕУ, 2019. 380 с.
Levchenko O., Kuzmenko H., Tsarenko I. The Role of Universities in Forming the Innovation Ecosystem. Innovative Economics and Management. 2018. Vol. 5. Issue 2. P. 10–16. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8603/1/Levchenko_Kuzmenko_Tsarenko_THE%20ROLE%20OF%20UNIVERSITIES%20IN%20FORMING%20THE%20INNOVATION%20ECOSYSTEM.pdf
Levchenko O., Levchenko A., Horpynchenko O., Tsarenko I. The Impact of Higher Education on National Economic and Social Development: Comparative Analysis. Journal of Applied Economic Sciences. 2017. Vol. 12. Issue 3. P. 850–862.
Rudenko S., Sapenko R., Bazaluk O., Tytarenko V. Management Features of International Educational Projects Between Universities of Poland and Ukraine. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 142-147. DOI: 10.29202/nvngu/2018-2/21.
Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. 302 с.
Sitnicki M. Determining the Priorities of the Development of EU Research Universities Based on the Analysis of Rating Indicators of World-Class Universities. Baltic Journal of European Studies. 2018. Vol. 8. No. 1. P. 76–100. DOI: 10.1515/bjes-2018-0006.
Sitnicki M. Development of a Model of Digital Research Universities. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 1. P. 311–318. DOI: 10.30525/2256-0742/2018-4-1-311-318.
QS World University Rankings®, 2015/16. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015
QS World University Rankings®, 2016–2017. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2016
QS World University Rankings®, 2018. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
QS World University Rankings®, 2019. URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
Статистичні збірники «Україна у цифрах 2010», «Україна у цифрах 2012», «Україна у цифрах 2016» / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Статистичні щорічники України за 2013, 2014, 2015, 2016 роки / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 21.11.2007 р. № 1332. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1332-2007-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного університету «Львівська політехніка» від 08.07.2009 р. № 713. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713-2009-п
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 29.07.2009 р. № 795. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 29.07.2009 р. № 796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2009-п
Постанова КМУ «Питання Львівського національного університету імені Івана Франка» від 29.07.2009 р. № 797. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного університету «Острозька академія» від 29.07.2009 р. № 798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/798-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 29.07.2009 р. № 799. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/799-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного гірничого університету» від 23.09.2009 р. № 1013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2009-п
Постанова КМУ «Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету» від 03.02.2010 р. № 76. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=76-2010-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 76» від 24.03.2010 р. № 277. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/277-2010-п
Жилінська О. І. Розвиток науково-технічної діяльності: теорія і практика активізації : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. К., 2016. 40 с.
Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Київ, 2019. 577 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру