УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності
Шевців Л. Ю., Мосолова Ю. О.

Шевців Л. Ю., Мосолова Ю. О. Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 260–269.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-260-269

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657:221:37

Анотація:
Метою статті є дослідження теоретичних і практичних підходів до формування облікової політики підприємства на основі цілей управління в контексті гармонізації обліку та звітності. Узагальнено підходи вчених до визначення поняття «облікова політика» з побудовою її структури, визначенням мети і завдань. Наведено визначення облікової політики відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів. Описано основні проблеми, з якими стикаються підприємства під час формування облікової політики за міжнародними стандартами та шляхи їх вирішення. Враховуючи норми гармонізації, специфіку діяльності, обліково-звітну інформацію підприємства, запропоновано етапи організації роботи облікового апарату. Сформовано напрями використання облікової політики для забезпечення практичних потреб зацікавлених осіб. Для оптимізації процесу облікового відображення та контролю руху товарів, забезпечення реалізації якісних характеристик звітності та контрольної функції бухгалтерського обліку в системі ефективного управління товарним асортиментом запропоновано факторну інформаційну модель облікової політики. Встановлено, що методика формування облікової політики, яка регламентує порядок здійснення управлінського обліку, орієнтованого на принципи МСФЗ, – багатоетапний процес, що відображає взаємозв’язок міжнародних стандартів, фінансового та управлінського обліку. Досліджено проблемні питання переходу підприємства на використання концептуальної основи МСФЗ, що пов’язано зі зміною структури наказу про облікову політику. Визначено, що розробка облікової політики для цілей управління дозволяє знизити витрати на проведення трансформаційних процедур і взаємопов’язана з показниками діяльності підприємства. Узагальнено переваги створення ефективної облікової політики для інвесторів на основі взаємозв’язку бухгалтерського обліку з основними тенденціями стандартів на міжнародному рівні, інтегрування управлінського обліку в систему МСБО та МСФЗ і з метою податкових розрахунків. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що формування ефективної облікової політики надасть додаткові можливості підприємству.

Ключові слова: облікова політика, управління, міжнародні стандарти, гармонізація обліку та звітності.

Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 13.

Шевців Любов Юліанівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аналізу і контролю, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]
Мосолова Юля Олександрівна – студент, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Крылова Т. Б. Первые итоги внедрения МСФО за рубежом: обзорная записка (проект). URL: https://www.nsfo.ru/docs/first%20results.pdf
Брадул О. М., Шепелюк В. А. Методичні засади формування облікової політики в частині корпоративних прав учасників акціонерного товариства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 655–660. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/2_ukr/117.pdf
Барановська Т. В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2003. № 3. С. 18–26.
Коваль Л. В. Облікова політика в управлінні підприємством. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/44.pdf
Лучик Г. М. Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664
Кулик В. А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку : монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. 373 с.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : монографія / заг. ред.. Ловінської Л. Г. Київ, 2013. 294 с.
Шевців Л. Ю. Проблеми гармонізації вітчизняної системи обліку і фінансової звітності з міжнародними стандартами. Світ економічної науки. 2018. Вип. 8. С. 83–87.
Гоголь Т. А. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємств малого бізнесу : монографія. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. 384 с.
Облікова політика за МСФЗ: головні аспекти // Інтерактивна бухгалтерія: бухгалтерський сервіс. № 11 від 17.01.20 р. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/9909/136212
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
Фоміна О. В. Облікова політика для цілей управлінського обліку. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer33/168.pdf
Юнацький М. О. Аналіз проблемних аспектів формування облікової політики для потреб управління діяльністю корпоративних підприємств // Проблемні аспекти та перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки : монографія / за заг. ред. О. Б. Чернеги. Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. С. 223–235.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру