УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Облікова інтерпретація витрат на маркетингову діяльність торговельного підприємства
Верзілова Г. Р.

Верзілова Г. Р. Облікова інтерпретація витрат на маркетингову діяльність торговельного підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 284–292.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-284-292

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.471.1:658.8

Анотація:
В умовах турбулентності сучасного бізнес-середовища пріоритетної уваги керівництва торговельних підприємств заслуговує фінансова результативність та ефективність заходів, орієнтованих на безперервний збір інформації, її аналітичну обробку та зворотний контакт з цільовими сегментами. Тому актуальним є дослідження облікового супроводу процесу прийняття управлінських рішень щодо маркетингових витрат в управлінській інформаційній системі торговельного підприємства. Метою статті є обґрунтування методичних засад і розробка практичних рекомендацій з формування в обліковій системі підприємства витрат на маркетингову діяльність. Для забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю запропоновано авторський підхід до відображення маркетингових витрат на рахунках обліку та у звітності торговельного підприємства. Обґрунтовано доцільність обліку маркетингових витрат на однойменному субрахунку, що відкривається до рахунку 93 «Маркетингово-збутові витрати». З урахуванням специфіки маркетингової діяльності торговельного підприємства запропоновано технологію обліку окремих видів цих витрат й узагальнення інформації про них у відповідній зведеній відомості. Надано рекомендації щодо організації обліку маркетингових активів торговельного підприємства. З огляду на внесені пропозиції розроблено алгоритм облікової інтерпретації формування фінансового результату від реалізації товарів (продукції, послуг) торговельного підприємства. Викладені пропозиції з удосконалення методики відображення маркетингових витрат в обліку підприємства торгівлі покращать обліковий супровід процесу прийняття управлінських рішень з оптимізації витрат на маркетингову діяльність. Як перспективні напрями дослідження виділено оптимізацію первинного документування маркетингових витрат в інформаційній системі торговельного підприємства та аналіз ефективності маркетингових проектів.

Ключові слова: облікова система підприємства, маркетингові витрати, маркетингова діяльність, маркетингові активи.

Рис.: 1. Табл.: 3. Бібл.: 19.

Верзілова Ганна Романівна – здобувач, кафедра фінансів та обліку, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Банасько Т. М. Проблемні питання бухгалтерського обліку маркетингових витрат. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. № 12. С. 239–242. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/12-2015/55.pdf
Бахарєва Я. В. Проблеми інформаційного забезпечення аналізу маркетингових витрат. Облік і фінанси АПК. 2007. № 11/12. С. 66–71. URL: http://magazine.faaf.org.ua/problemi-informaciynogo-zabezpechennya-analizu-marketingovih-vitrat.html
Ворона О. М. Судова практика нікчемних правочин в Україні: маркетингові послуги у схемах ухилення від сплати податків. Молодий вчений. 2015. № 2. C. 994–998.
Гудзенко Н. М. Облік і контроль збуту в операційній діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2006. 25 с.
Данько Т. П., Голубев М. П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость : учебник. М. : ИНФРА-М, 2011. 416 с.
Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / пер. с англ. СПб. : Питер, 2001. 480 с.
Засадний Б. А., Башкін І. Е. Особливості та шляхи удосконалення обліку витрат на маркетингову діяльність. Молодий вчений. 2019. № 3. С. 428–431. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-3-67-92
Іваненко В. О., Ковальчук О. Р. Оцінка маркетингового потенціалу підприємства: компаративний аналіз наукових підходів. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економіка, управління та адміністрування». 2019. № 1. С. 72–82. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-1(87)-72-82
Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 «Основні засоби». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_014#n3
Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу». URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_006
Назарова К., Мисюк В. Облік витрат на маркетингові комунікації підприємства. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2017. № 5. С. 129–140. URL: http://visnik.knteu.kiev.ua/files/2017/05/12.pdf
Пальчук О. В., Нечай Н. М. Облік маркетингових та збутових витрат. Наукові праці Кіровоград державного технічного університету. 2004. Вип. 5. Ч. II. С. 378–387.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
Правдюк Н. Л. Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2. С. 100–115.
Протопопенко Г. О. Витрати на маркетинг і збут: проблеми розмежування та обліку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2005. Вип. 7. Ч. 1. С. 409–413. URL: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3329/1/66.pdf
Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2006. 334 с.
Скоп Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 8. С. 10–19.
Соломянюк Н. М. Концептуальні принципи формування витрат на маркетинг. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 5. Ч. 3. C. 53–56. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/155.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру