УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Чистий потік бюджетних коштів: методи оцінювання та соціально-економічна значущість
Коновченко В. В.

Коновченко В. В. Чистий потік бюджетних коштів: методи оцінювання та соціально-економічна значущість. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 312–322.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-312-322

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК [142.6:304.4](043.5)

Анотація:
Метою статті є оцінка взаємозв’язку між структурними характеристиками видатків Державного бюджету України та можливостями їх фінансування без урахування надходжень з фінансового ринку. Запропоновано розширити перелік бюджетних показників за рахунок показника «Чистий потік бюджетних коштів» з метою посилення обґрунтованості та точності бюджетного планування та прогнозування. Запропоновано показник і його авторська дефініція як певного обсягу коштів, що спрямовуються з бюджету на соціально значущі статті фінансування без урахування боргу. Показник, що пропонується, характеризує потенціал бюджету забезпечувати суспільні потреби за власні кошти. Наукова значущість розрахунку показника чистого потоку бюджетних коштів полягає в оцінці спроможності бюджетного фінансування виконання державних функцій без проведення активних операцій на фінансовому ринку, що дає змогу: визначити мінімальний потік фінансування соціальних потреб; очистити від боргового навантаження фінансовий потік; елімінувати зовнішній вплив. Визначено послідовність розрахунку чистого потоку бюджетних коштів. Досліджено взаємозв’язок зміни обсягів основних соціальних видатків Державного бюджету України з чистим потоком бюджетних коштів шляхом побудови регресійної моделі, нелінійних моделей і нейронної мережі. На підставі порівняння середніх помилок апроксимації встановлено, що більшою точністю у прогнозуванні показника чистого потоку бюджетних коштів відрізняється побудована нейронна мережа. Вирішення важливого науково-практичного завдання щодо обчислення чистого потоку бюджетних коштів дасть змогу покращити стан фінансового забезпечення соціально значущих статей бюджету. Перспективами подальших досліджень у межах визначеної тематики стане моделювання розподілу бюджетних коштів Державного та місцевих бюджетів України та його вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Ключові слова: бюджет, чистий потік бюджетних коштів, бюджетний показник, соціальні видатки бюджету, регресійна модель, нейронна мережа.

Рис.: 8. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 20.

Коновченко Вячеслав Володимирович – здобувач, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Simonacci V., Gallo M. Detecting Public Social Spending Patterns in Italy Using a Three-Way Relative Variation Approach. Social Indicators Research. 2019. Vol. 146. Issue 1. P. 205–219. DOI: 10.1007/s11205-018-1894-3
Hayo B., Neumeier F. Public Preferences for Government Spending Priorities: Survey Evidence from Germany. German Economic Review. 2019. Vol. 20. Issue 4. P. E1–E37. DOI: 10.1111/geer.12149
Karlsson H. K. Investigation of the time-dependent dynamics between government revenue and expenditure in China: a wavelet approach. Journal of the Asia Pacific Economy. 2019. Vol. 25. Issue 2. P. 250–269. DOI: 10.1080/13547860.2019.1646573
Chen P.-F. US Fiscal Sustainability and the Causality Relationship between Government Expenditures and Revenues: A New Approach Based on Quantile Cointegration. Fiscal Studies. 2016. Vol. 37. Issue 2. P. 301–320. DOI: 10.1111/j.1475-5890.2015.12053
Chang J.-J., Guo J.-T., Shieh J.-Y., Wang W.N. Sectoral composition of government spending, distortionary income taxation, and macroeconomic (in)stability. International Journal of Economic Theory. 2019. Vol. 15. Issue 1. P. 95-107. DOI: 10.1111/ijet.12203
Facchini F. What Are the Determinants of Public Spending? An Overview of the Literature. Atlantic Economic Journal. 2018. Vol. 46. Issue 4. P. 419–439. DOI: 10.1007/s11293-018-9603-9
Іляшенко А. Х., Баєтул Г. П. Оцінка Зведеного бюджету України в досягненні визначеного рівня соціально-економічного розвитку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2019. Вип. 37. С. 80-84.
Мацелюх Н. П., Мискін Ю. І. Оцінка ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки». 2019. № 3. С. 18–26. DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.2
Чимшит С., Головкова Л., Якимова А., Добрик Л. Особливості впливу макроекономічних показників на формування бюджетної політики України. Журнал європейської економіки. 2019. Т. 18. № 3. С. 247-264.
Глущенко О. В. Фінансова архітектоніка сектора публічних фінансів України: взаємовплив видатків та державного боргу. Бізнес Інформ. 2015. № 10. C. 324–334. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-10_0-pages-324_334.pdf
Стеценко Т. В., Корнівська В. О., Назарова Н. В. Оцінка соціального ефекту бюджетних видатків соціального спрямування в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 745-749. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/150.pdf
Колбасинський С. С. Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. № 12. С. 490-495. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/44169/40395
Щербіна В. В. Модель підвищення ефективності макроекономічного прогнозування та планування доходів Державного бюджету України. Академічний огляд. 2017. № 1. С. 44-53.
Солопенко Т. В. Прогнозування бюджетних видатків економетричними методами в контексті програмно-цільового бюджетування. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3. Ч. 2. С. 161?169. URL: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_71_2_2019_ukr/24.pdf
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Глущенко О. В. Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 9. C. 273–284.
Стеценко Т. В., Яременко В. Г., Бондаренко А. Г. Державні видатки на соціальну сферу: досвід Європи для України. Держава та регіони. 2019. Вип. 2. С. 162–168. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/2_2019/29.pdf
Звітність / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
Лук’яненко І. Г., Краснікова Л. І. Економетрика : підручник. Київ : Знання, 1998. 494 с.
Гаркуша Н. М., Цуканова О. В., Горошанська О. О. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. 2-ге вид., стер. Київ : Знання, 2012. 591 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру