УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз діючого порядку обґрунтування тарифів на виробництво, постачання та споживання теплової енергії
Кизим М. О., Котляров Є. І.

Кизим М. О., Котляров Є. І. Аналіз діючого порядку обґрунтування тарифів на виробництво, постачання та споживання теплової енергії. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 373–381.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-373-381

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.23

Анотація:
Метою статті є дослідження діючого порядку розробки та затвердження тарифів на теплову енергію та розробка пропозицій щодо вдосконалення цінової політики у сфері теплозабезпечення. Розглянуто діючий порядок обґрунтування тарифів на теплову енергію, що діє в Україні на даний час. Досліджено процедуру економічного обґрунтування витрат, які враховуються у складі тарифу. Зроблено висновок, що діюча процедура контролю обґрунтованості витрат орієнтована не на економію витрат і підвищення ефективності виробництва, а виключно на формальне письмове підтвердження величини витрат. Необхідність подання понад 50 видів розрахунків та обґрунтувальних матеріалів та тривалий термін їх розгляду ускладнює оперативне регулювання тарифу на теплоенергію і призводить до збитків теплогенеруючих організацій у разі зміни вартості окремих складових собівартості (ціна природного газу, електроенергії, рівень мінімальної заробітної плати тощо). Для спрощення процедури обґрунтування рівня тарифу (або рівня його зміни) запропоновано суттєво скоротити перелік документів, що надаються при встановленні тарифу, та перейти до процедури декларування змін тарифу при одночасному посиленні контрольно-перевірочної роботи уповноважених органів. На відміну від діючого порядку контролю кожної складової тарифу процедура декларування передбачає контроль тільки загальної величини тарифу.

Ключові слова: теплова енергія, ціноутворення, державне регулювання, декларування тарифу.

Табл.: 3. Бібл.: 23.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Котляров Євген Іванович – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про теплопостачання» від 2 червня 2005 р. № 2633-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2633-15
Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06. 2012 р. № 5007-VI. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5007-17
Закон України «Про природні монополії» від 20.04. 2000 р. № 1682-III. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-14
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» від 24.03.2016 р. № 377. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0835-16
Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води : затверджено Постановою КМУ від 01.06. 2011 р. № 869 (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 03.04. 2019 р. № 291). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#n20
Порядок формування тарифів на транспортування аміаку магістральними трубопроводами : затверджено Постановою НКРЕКП від 18.06.2015 р. № 1786. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-15/ed20150618#n19
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Галузева методика нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства КТМ 204 Україна 246-99 : затверджена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.12.1998 р. № 290. URL: http://teplokot.ru/teplosnab/1923-galuzeva-metodika-normuvannya-ktm-204-ukrayina-246-99-vitrat-paliva-na-virobnictvo-ta-vdpusk-teplovoyi-energyi-kotelnyami-teplovogo-gospodarstva.html
Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні : затверджено Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 07.05.2001 р. № 46. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0688-01
Порядок визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії : затверджено Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 р. № 2645. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1431-15
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
Про затвердження Норм витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації обладнання підготовки води, теплосилового та електротехнічного обладнання : затверджено Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 08.09.2005 р. № 143. URL: http://cons.parus.ua/map/doc/02ZGZ184B2/Pro-zatverdzhennya-Norm-vitrat-materialiv-ta-obladnannya-dlya-potochnogo-remontu-i-ekspluatatsiyi-obladnannya-pidgotovki-vodi-teplosilovogo-ta-elektrotekhnichnogo-obladna.html
Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств. ГКН 04.07.028-2005 : затверджено Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 26.07.2004 р. № 140.
Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: http://www.nerc.gov.ua/
Процедура встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання : затверджено Постановою НКРЕП від 31.03.2016 р. № 528. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0993-16/paran12#n12
Закон України «Про енергозбереження» від 01.07. 1994 р. № 74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-вр
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» від 15.07. 1997 р. № 786 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/786-97-п
Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві : затверджено Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 р. № 112. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0878-02
Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання : затверджено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 31.08.2017 р. № 1059. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1059874-17
Правила організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : затверджено Постановою НКРЕКП від 31.05.2017 р. № 717. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0717874-17
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 22.03.2017 р. № 308. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-17
Порядок проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : затверджено Постановою НКРЕКП від 30.06.2017 р. № 866. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0866874-17/paran9#n9
Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов : затверджено Постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру