УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ключові компетенції як основа конкурентоспроможності страхової компанії
Временко Л. В., Кондратенко Д. В.

Временко Л. В., Кондратенко Д. В. Ключові компетенції як основа конкурентоспроможності страхової компанії. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 401–408.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-401-408

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.01

Анотація:
Метою статті є розгляд сутності поняття «конкурентоспроможність страхової компанії» та існуючих підходів до визначення та класифікації ключових компетенцій компанії. Наведено результати аналізу сутності поняття «конкурентоспроможність страхової компанії», який свідчить про те, що більшість науковців розглядає конкурентоспроможність страховика як здатність створювати та реалізовувати більш привабливі за ціновими та неціновими характеристиками страхові послуги. Узагальнено сучасні підходи до визначення ключових компетенцій компанії. Розроблено класифікацію ключових компетенцій страхової компанії з урахуванням потреб споживачів та життєвого циклу страхового продукту, що базується на виділенні таких класифікаційних ознак: матеріальні та нематеріальні; вербальні та декларовані; наявні та потенційні; індивідуальні та корпоративні; зовнішні та внутрішні; ринкові та ресурсні. Запропоновано визначення поняття «конкурентоспроможність страхової компанії» як здатність її ключових компетенцій та інтелектуального капіталу впроваджувати стратегічну політику компанії щодо створення конкурентоздатних страхових продуктів і послуг, затребуваних на ринку, для задоволення конкретних потреб споживачів страхових послуг. Обґрунтовано, що ключові компетенції лежать в основі стратегічної архітектури компанії. Сукупність ключових компетенцій в їх взаємодії та постійному розвитку дозволяє страховій компанії досягти синергетичного ефекту і/або ефекту емерджентності й тим самим забезпечити її конкурентоспроможність і сталий розвиток. Перспективними напрямами подальших досліджень є моніторинг ресурсів і можливостей страхової компанії, визначення індикаторів, що показують, як реалізується та розвивається кожна компетенція.

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність страхової компанії, ключові компетенції, страховик, конкурентні переваги.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 28.

Временко Людмила Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]
Кондратенко Діана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Азаренков Г. Ф., Каткова К. В. Ключові компетенції промислового підприємства. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. С. 83–86. URL: http://bses.in.ua/journals/2017/17_2017/17.pdf
Вайсман В. А. Основные принципы конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Экономика и государство. 2004. Вып. 7. С. 26–30.
Верба В. А., Гребешкова О. М. Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства. Проблеми науки. 2004. № 7. С. 23–28. URL: http://www.management.com.ua/strategy/str100.html
Галанцева И. В. Обеспечение конкурентоспособности предпринимательской структуры на основе антикризисной финансовой политики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. СПб., 2009. 152 с. URL: http://engec.unecon.ru/sites/default/files/old/124421120628018600.pdf
Градова А. П. Экономическая стратегия фирмы. СПб. : Специальная литература, 2000. 589 с.
Дюран Т. Алхимия компетенции // Хамел Г. и др. Стратегическая гибкость. СПб. : Питер, 2005. 384 с.
Джабраилов У. А. Организационно-экономические основы повышения конкурентоспособности страховых компаний в современных условиях : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Махачкала, 2011. 150 с. URL: https://www.dissercat.com/content/organizatsionno-ekonomicheskie-osnovy-povysheniya-konkurentosposobnosti-strakhovykh-kompanii
Ефимов С. Л. Экономика и страхование : энциклопедический словарь. М. : Церих-ПЭЛ, 1996. I–X, 528 с.
Зинов В. Г., Сафарян К. В. Интеллектуальный капитал как базовая характеристика стоимости бизнеса. М. : АНХ, 2001. 425 с.
Кравчук Г. В. Методологічні засади управління конкурентоспроможністю страхових компаній : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08. Суми, 2010. 489 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51373/7/Kravchuk_%20Metodolohichni_zasady.pdf
Кревенс Д. В. Стратегический маркетинг / пер. с англ. А. Р. Ганиева и др. М. : ИД «Вильямс», 2008. 752 с.
Кримська Л. О., Бєляєва О. В. Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2014. Вип. 5. С. 8–12. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2014/5_2014/4.pdf
Лукутина М. В., Хачатуров А. Е. Сущность ключевых компетенций организации. Успехи в химии и химической технологии. 2015. Т. XXIX. № 9. С. 94–97. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-klyuchevyh-kompetentsiy-organizatsii/viewer
Матвеева Я. А. Оценка стратегических конкурентных преимуществ промышленной компании в контексте социальной ответственности : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Екатеринбург, 2017. 247 с.
Наливайко А. П. Глобалізація і стратегічний менеджмент // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. URL: http://ecolib.com.ua/article.php?book=20&article=2309
Ор’єва К. В. Проблематика управління підприємством на основі ключових компетенцій. Ефективна економіка. 2015. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4214
Основні напрями Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Київ, 2019. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_2025.pdf
Пономарьова О. Б. Конкурентоспроможність страхових компаній у регіоні. Вісник ДДФА. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 2. С. 92–103.
Прахалад К. К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации. Вестник СПбГУ. Серия 8. 2003. Вып. 3. С. 18–41.
Приступа Л. А., Харчук О. Б. Концептуальні засади конкурентоспроможності страхової компанії в сучасному ринковому середовищі. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 1201–1206. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/201.pdf
Страхування : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2002. 599 с.
Суханюк Ю., Яковенко С. Ключові компетенції підприємства: сутність та оцінювання. КНЕУ. URL: http://ukr.coolreferat.com.ua/nuda/klyuchovi-kompetenciyi-pidpriyemstva-sutniste-ta-ocinyuvannya/main.htm
Федоренко В. Г. Політична економія : підручник. 2-ге вид. Київ : Алерта, 2015. 487 с.
Хамел Г., Прахалад К. К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / пер. с англ. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. 288 с.
Developing Core Competencies Can Lead to Competitive Advantage. OHIO University. URL: https://onlinemasters.ohio.edu/blog/developing-core-competencies-can-lead-to-competitive-advantage/?fbclid=IwAR1s34qfz34KPFGRvHdEPQYBFwf2oaFjKZD8lLKIrkRa0GYhCrUV1yI17vM
Prahalad C. K., Hamel G. Strategy as Field of Study: Why Search for a New Paradigm? Strategic Management Journal. 1994. Vol. 15. Special Issue. Р. 5–16.
Prahalad C. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No. 3. P. 79–91.
Papula J., Volna J. Core Competence for Sustainable Competitive Advantage. URL: https://www.researchgate.net/publication/261871677_Core_Competence_for_Sustainable_Competitive_Advantage?fbclid=IwAR3pn1sJOCsPZja09c7QoNqKK7WpTubdd5yVGkeCEEQ3sts6q8kHFJrScnU

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру