УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення системи показників для економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства з урахуванням правових аспектів менеджменту
Скриньковський Р. М., Заяць О. С.

Скриньковський Р. М., Заяць О. С. Удосконалення системи показників для економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства з урахуванням правових аспектів менеджменту. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 416–422.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-416-422

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 11

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.01

Анотація:
Об’єктом дослідження є особливості формування, використання та вдосконалення системи показників для економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства з урахуванням правових аспектів менеджменту. З’ясовано, що ефективність діяльності підприємства – це здатність підприємства забезпечувати результативність (ефект) процесу, проекту, заходів тощо, яку обчислюють як відношення ефекту (досягнутого результату в певній формі вияву – грошовій, матеріальній, соціальній, екологічній тощо) до витрат, що забезпечили цей результат у системі визначення результату економічної діяльності «інформація – ресурс – час – умови (фактор ризику, можливість) – відповідальність». Виявлено, що на практиці існують проблеми, пов’язані з формуванням і використанням системи показників для економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства з урахуванням юридичної відповідальності бізнесу. Встановлено, що під юридичною відповідальністю бізнесу слід розуміти: 1) обов’язок менеджерів дотримуватися законності дій при досягненні економічних цілей підприємства; 2) п’ять основних груп юридичних обов’язків менеджерів: перед власниками (радою директорів), перед персоналом (підлеглими), перед клієнтами, перед постачальниками та перед конкурентами підприємства. За результатами дослідження вдосконалено систему показників для економіко-статистичного визначення ефективності діяльності підприємства, яка враховує: фінансово-економічну ефективність; виробничу ефективність; комерційну ефективність; правову ефективність – залежно від рівня дотримання законності дій менеджерами при досягненні економічних цілей підприємства у фінансово-економічній, виробничій і комерційній сферах. Усе це доцільно враховувати при вдосконаленні системи комплексної діагностики конкурентоспроможності підприємства для формування та підтримки процесу прийняття та реалізації управлінських рішень, включаючи перевірку ефективності цих рішень у системі менеджменту.

Ключові слова: підприємство, ефективність діяльності підприємства, юридична відповідальність бізнесу, управлінські рішення, економічні цілі, прибуток, ефект (результат), витрати (ресурси).

Рис.: 1. Формул: 1. Бібл.: 32.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]
Заяць Ольга Степанівна – кандидат юридичних наук, доцент, кафедра цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (вул. Городоцька, 26, Львів, 79066, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Popova N., Shynkarenko V., Kryvoruchko O., Zeman Z. Enterprise management in VUCA conditions. Economic Annals-ХХI. 2018. № 170 (3–4). P. 27–31. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.v170-05
Погорелов Ю. С. Моделювання розвитку підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 10. С. 51–59. URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualni-problemy-ekonomiky/Akt-prob-ekonomiky-2009-10/Akt-prob-ekonomiky-2009-10_51-59.pdf
Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія. Львів : Видавництво «Львівської політехніки», 2010. 344 с.
Phusavat K., Haapasalo H., Lin B. Achieving enterprise competitiveness through an effective management process. Human Systems Management. 2011. Vol. 30. No. 3. P. 115–124. DOI: https://doi.org/10.3233/hsm-2011-0747
Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. Львів : Центр Європи, 1995. 176 с.
Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Романко О. П. Конкурентоспроможність підприємства: планування та діагностика : монографія. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. 180 с.
Погорєлова Т. В. Статистичне визначення ефективності діяльності підприємств // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали Третьої міжн. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18–19 вересня 2014 р.). Одеса : Атлант, 2014. С. 128–129.
Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2013. № 5. С. 232–237. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-5_0-pages-232_237.pdf
Косянчук Т. Ф., Кучма С. В. Теоретичні засади оцінки ефективності діяльності підприємства за сучасних умов. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 3. Т. 3. С. 113–116. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3506/1/Vchnu_ekon_2014_3%283%29__25.pdf
Скриньковський Р. М. Діагностика використання трудових, матеріальних, фінансових та енергетичних ресурсів підприємства як інструмент управління елементами його виробничо-господарської діяльності. Проблеми економіки. 2015. № 1. С. 249–254. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2015-1_0-pages-249_254.pdf
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 714 с.
Павловські Г. Розвиток системи управлінської діагностики підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2017. 20 с.
Серняк І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2019. 20 с.
McDonald D., Smith A. A Proven Connection: Performance Management and Business Results. Compensation & Benefits Review. 1995. Vol. 27. Issue 1. P. 59–64. DOI: https://doi.org/10.1177/088636879502700111
Воронков Д. К., Погорелов Ю. С. Pозвиток підприємства: управління змінами та інновації. Харків : АдвА, 2009. 435 с.
Гайдучок В. М., Затхей Б. І., Лінник М. К. Теорія і технологія наукових досліджень : навч. посіб. Львів : Афіша, 2006. 232 с.
Карагодова О. О., Кігель В. Р., Рожок В. Д. Дослідження операцій : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 256 с.
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економічна діагностика : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2007. 307 с.
Zulfakarova L. F., Kundakchyan R. M. Improving Assessment of Enterprise Economic Efficiency in the Current Market Conditions. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. Issue 1. S3. P. 274–276. DOI: https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n1s3p274
Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 3. С. 21–26. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2009/8.pdf
Pelle S. Business, Innovation and Responsibility. Vol. 7. London : ISTE LTD, 2017. 182 р. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119341079
Скриньковський Р. М., Крамар Р. І. Юридична діагностика підприємства. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 6. С. 230–233. URL: http://pap.in.ua/6_2015/70.pdf
Dale E. Management: Theory and Practice. 2nd ed. New York : McGraw-Hill Book Co, 1969. 786 p.
McFarland D. E. Management: principles and practices. 4th ed. New York : Macmillan, 1974. 688 p.
Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти : монографія / Лепа Р. М, Солоха Д. В., Коверга С. В. та ін. Донецьк : ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. 250 с.
Заяць О. С. Протидія адміністративним правопорушенням у фінансовій сфері : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2018. 240 с.
Заяць О. С. Завдання та функції протидії правопорушенням у фінансовій сфері. Форум права. 2017. № 3. С. 53–58.
Заяць О. С. Форми адміністративно-правової протидії правопорушенням у фінансовій сфері. Право.ua. 2017. № 2. С. 42–46. URL: http://pravo.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/2019/12/Pravo_ua_2017_2.pdf
Марченко О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств. Фінанси України. 2007. № 5. С. 136–143.
Саленко О. В. Шляхи визначення ступеню ефективності діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2013. № 4. С. 62–71.
Турило А. М., Зінченко О. А. Фінансово-економічні аспекти оцінки результатів і ефективності діяльності підприємства. Фінанси України. 2008. № 8. С. 35–44.
Касич А. О., Хіміч І. Г. Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 176–179. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-12_0-pages-176_179.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру