УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Технологія Data Mining у моделюванні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів
Чаговець Л. О., Чаговець В. В., Діденко А. С.

Чаговець Л. О., Чаговець В. В., Діденко А. С. Технологія Data Mining у моделюванні нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів. Бізнес Інформ. 2020. №3. C. 82–91.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-82-91

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.86:330.34(1-32)

Анотація:
Мета статті полягає в розробці моделей редукції інформаційного простору оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України (СЕР) та у виокремленні факторних груп індикаторів, що має особливе значення для підвищення ефективності формування та ухвалення рішень під час розробки стратегій розвитку регіонів. Проведений монографічний аналіз, систематизація й узагальнення сучасних наукових доробок вітчизняних і закордонних учених дозволили дійти висновків щодо існування низки підходів до визначення та оцінки нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів та відсутності єдиної бази оцінних індикаторів СЕР. У результаті дослідження було розроблено модель редукції індикаторів оцінки нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України методами Data Mining, зокрема методом головних компонент, що дозволило суттєво зменшити інформаційний простір оцінних показників. За результатами моделювання визначено вплив і навантаження індикаторів нерівномірності за напрямками соціально-економічного розвитку регіонів; виокремлено факторні групи індикаторів СЕР за їх головними компонентами. Перспективами подальших досліджень за даним напрямком слід вважати розробку моделей класифікації станів СЕР і прогнозування рівня нерівномірності СЕР на базі сформованого комплексу моделей оцінки асиметричності та нерівномірності регіонального розвитку; формування системи напрямків та виокремлення найсуттєвіших стратегічних важелів регіонального розвитку. Здобуті результати дають можливість масштабування моделей за даними країн Європейського Союзу, що є базисом для подальшого вдосконалення моделей вирівнювання асиметричності розвитку макрорегіонів.

Ключові слова: модель, моделювання, регіон, Data Mining, Data Science, факторний аналіз, метод головних компонент.

Рис.: 8. Формул: 3. Бібл.: 24.

Чаговець Любов Олексіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Чаговець Віта Віталіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та управління, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Діденко Анастасія Сергіївна – фахівець, Комапанія Intetics Inc. (просп. Науки, 43a, Харків, 61072, Україна)

Список використаних у статті джерел

Balta-Ozkan N., Watson T., Mocca E. Spatially uneven development and low carbon transitions: Insights from urban and regional planning. Energy Policy. 2015. Vol. 85. P. 500–510. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2015.05.013
Bulman D. Conclusion: A New Political Economy of Uneven Regional Development // In : Incentivized Development in China: Leaders, Governance, and Growth in China's Counties. Cambridge, Cambridge University Press, 2016. P. 225–232. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316694497.007
Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. І. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія. Київ : Ін-т економіки та прогнозув., 2011. 696 с.
Даніленко А. І., Зімовець В. В., Сіденко В. І. Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія. Київ : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. 348 с.
Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналітична доповідь / Жаліло Я. А., Покришка Д. С., Белінська Я. В., Бережний Я. В. та ін. Київ : НІСД, 2011. 144 с.
The uneven distribution of economic activity across regions. URL: https://nwaconference.org/the-uneven-distribution-of-economic-activity-across-regions-7445/
Бізнес-аналітика багатовимірних процесів : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, Л. С. Гур’янова, Л. О. Чаговець, О. В. Панасенко та ін. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 272 с.
Коляда Ю. В. Адаптивна парадигма моделювання економічної динаміки : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 297 с.
Койчуев Т. О неравномерности экономического развития стран в современном мире. Общество и экономика. 2014. № 6. С. 5–12.
Kravchenko Т. Adaptive of modeling of region economic development strategy. Canadian Journal of Science, Education and Culture. 2014. Vol. 2. No. 2. P. 894–900. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/6762/Statty_5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ласуэн Х. Р. Урбанизация и экономическое развитие: временное взаимодействие между географическими и отраслевыми кластерами / пер. с англ. Пространственная экономика. 2010. № 1. С. 68–101.
Минакир П. А. Мнимые и реальные диспропорции экономического пространства. Пространственная экономика. 2008. № 4. С. 5–18. DOI: 10.14530/se.2008.4.005-018
Неравномерность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ, прогнозирование / под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима. Харьков : ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2012. 512 с.
Попов П. А. Дефиниции социально-экономической асимметрии муниципальных организаций региона. Социально-экономические явления и процессы. 2010. № 5. С. 85–88.
Постанова КМУ від 20.05.2009 № 476 «Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів» від 20.05.2009 р. № 476. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п
Решетило В. П. Синергия становления и развития региональных экономических систем : монография. Харьков : ХНАМГ, 2009. 218 с.
Pallares-Barbera M., Suau-Sanchez P., Le Heron R., Fromhold-Eisebith M. Uneven Development and Regional Challenges: Introduction to the Globalising Economic Spaces. Urbani Izziv. 2012. Vol. 23. Special Issue, Supplement 2. P. 2–10. URL: https://www.jstor.org/stable/24920836?seq=1#metadata_info_tab_contents
Chagovets L., Chahovets V., Chernova N. Machine Learning Methods Applications for Estimating Unevenness Level of Regional Development // In: Data-Centric Business and Applications. Evolvements in Business Information Processing and Management. 2020. Vol. 42. P. 115–139. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-35649-1_6
Сторонянська І. Оцінка асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів України та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики. Регіональна економіка. 2006. № 4. С. 101–111.
Cutrini E. Economic integration, structural change and uneven development in the European Union. URL: https://relocal.eu/wp-content/uploads/sites/8/2018/09/ERSA_Cutrini.pdf
Сценарные модели сбалансированного социально-экономического развития регионов : монография / под ред. Т. С. Клебановой, О. В. Мозенкова. Бердянск, 2013. 328 с.
Чаговець Л. О., Чаговець В. В., Діденко А. С. Концептуальний базис оцінки та прогнозування нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів // Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике : монография / под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. Пономаренко, д-ра экон. наук, проф. Т. С. Клебановой. Харьков : ВШЭМ – ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. C. 281–302.
Чепик А. Е. Вопросы прогнозирования внутрирегиональной неравномерности экономического развития региона. Экономические науки. 2014. № 12. С. 129–134. URL: http://ecsn.ru/files/pdf/201412/201412_129.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру