УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіко-математичне моделювання

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Третяк В. П.
Науково-методичний підхід до визначення ефективності діяльності об’єктів соціальної сфери на основі застосування кореляційно-регресійного аналізу (c. 68 - 74)

Розроблено й апробована модель визначення ефективності діяльності об’єктів соціальної сфери на основі застосування кореляційно-регресійного аналізу, обґрунтовано доцільність її застосування при моделюванні розвитку й оцінці ефективності підприємств матеріально-побутової сфери соціального комплексу регіонів України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Дзеніс В. О., Дзеніс О. О.
Використання кластерного аналізу при оцінці рівня фінансово-економічного потенціалу підприємства (c. 61 - 65)

Зроблено оцінку елементів фінансово-економічного потенціалу підприємства. Сформульовано етапи процесу вибору та формування стратегії фінансування розвитку підприємства. Виявлено недоступні для аналізованих підприємств стратегії фінансування розвитку.

Стаття написана російською мовою


Журавльова І. В., Катасонова О. І.
Стратегічний аналіз фінансового розвитку підприємства на основі нечітко-множинного моделювання (c. 84 - 86)

У статті розглянута сутність стратегічного аналізу як складовій стратегічного управління. Запропоновано методичне забезпечення стратегічного аналізу фінансового розвитку підприємства на основі теорії нечітких множин. Виконане його моделювання на базі компонента Fuzzy Logic Toolbox програмного продукту Matlab 6.1.

Стаття написана російською мовою


Сапеліна Н. В.
Системний аналіз та інженерія в моделюванні антикризового розвитку соціально-економічних об'єктів (c. 92 - 94)

Розглянуто можливості використання інструментарію системної інженерії для моделювання життєдіяльності соціально-економічних систем. Визначено основні напрямки підвищення якості розробки та реалізації стратегії розвитку економічних об'єктів, засновані на усвідомленні цілісності таких об'єктів і створенні різних груп описів для них.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Соколи І. І., Бровкова О. Г.
Кластерний аналіз функціонування туристичного бізнесу України та Одеського регіону (c. 119 - 122)

У статті розглядаються переваги кластерного аналізу функціонування туристичного бізнесу. Доведено, що для узагальнення результатів туристичної діяльності регіонів України доцільно провести їхнє угруповання за допомогою кластерного аналізу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Воронін А. В., Чернишов С. І.
Індекси Дівізіа та економічна динаміка (c. 88 - 91)

Розглянуто проблематику аналітичного дослідження інтегральних індексів Ф. Дівізіа. Наведено конкретні приклади зазначених індексів і їхній зв'язок із традиційними моделями економічної динаміки.

Стаття написана російською мовою


Бородач Ю. В.
Методи мінімізації резервів страхового запасу в машинобудуванні за допомогою детермінованих моделей (c. 91 - 93)

У статті розглядаються питання організації ефективної роботи складального підприємства, пов'язані з мінімізацією страхового заділу складального виробництва в умовах дрібносерійного типу виробництва.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Дослідження волатильності за допомогою модифікації моделі Блека-Шоулза (c. 72 - 75)

У цій статті ми застосовуємо модель Гобсона-Роджерса до значень індексу ПФТС. Вона є стохастичною моделлю волатильності, яка залежить від множини значень логарифмічної ціни з експоненціально ваговим історичним значенням.

Стаття написана українською мовою


Гамалій В. Ф., Загреба М. М.
Моделювання динаміки фінансового стану промислового підприємства та виявлення кризових тенденцій (c. 76 - 79)

У статті запропоновано модель оцінки динаміки фінансового стану підприємства та практичний приклад її застосування з метою прогнозування кризових тенденції у фінансовій ситуації на підприємстві

Стаття написана українською мовою


Гвоздецька І. В., Остапчук О. В.
Аналіз підходів до моделювання процесів управління промисловим підприємством (c. 79 - 80)

Проведено аналіз основних підходів до управління промисловим підприємством, які дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень, що приймаються, в умовах нестабільного ринкового середовища.

Стаття написана українською мовою


Даніч В. М., Якимова Л. П.
Моделювання динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення в неоднорідному пенсійному соціумі (c. 81 - 83)

У статті розглядаються питання розбиття пенсійного соціуму на групи за властивостями та станом суб'єктів з подальшою розробкою моделей динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення, що враховують неоднорідність пенсійного соціуму за соціально-психологічним та рольовим складом.

Стаття написана українською мовою


Денісова О. О.
Дослідження бази знань з архітектури інформаційних систем (c. 84 - 86)

У статті розглядаються сучасні підходи до організації знань з архітектури інформаційних систем, визначаються основні елементи бази архітектурних знань та семантичні зв'язки між ними, описано процес підтримки прийняття рішень на їх основі.

Стаття написана українською мовою


Зайцев С. І., Зайцев І. С.
Нечітко-множинна модель управління запасами металургійного підприємства (c. 86 - 89)

Представлено моделі управління запасами матеріальних ресурсів великого металургійного підприємства на основі нечіткої матриці ABC/XYZ.

Стаття написана російською мовою


Заруба В. Я., Ходак М. І.
Порівняльний аналіз моделей електроенергетичного ринку (c. 89 - 92)

Наведено порівняльний логіко-математичний аналіз кон'юнктурних показників електроенергетичного ринку, що функціонує відповідно до моделей Єдиного покупця та двосторонніх контрактів.

Стаття написана російською мовою


Катаргін М. В., Богомолов О. І., Костюнін В. І.
Дослідження розвитку суспільства на основі розширеної моделі Хаавелмо (c. 92 - 94)

Розглянуто систему, що включає в себе населення, що виробляє і споживає продукцію, кримінал, що вилучає частину продукції та влада, що вилучає частину продукції та придушує кримінал. Показано, що кримінал, який привласнює навіть невелику частину продукції, у перспективі різко скорочує населення та виробництво.

Стаття написана російською мовою


Милов О. В., Мілевський С. В.
Абстрактна модель поводження ЛПР (c. 94 - 96)

Розглядаються процеси одержання спрощених моделей поводження особи, що приймає рішення (ЛПР), якої воно представляється іншим економічним агентам. Передбачається, що процес абстракції виявиться корисним, тому що дасть можливість економічному агентові визначити деякі із впливів прийнятого рішення на іншу частину системи в умовах відсутності у нього повної моделі цієї частини системи. І навпаки, агент може деякою мірою прогнозувати майбутні дії іншого агента, і в такий спосіб поліпшувати власне поводження.

Стаття написана російською мовою


Онищенко А. М.
Моделювання динамічної рівноваги взаємодії виробників в умовах обмежень емісій парникових газів (c. 96 - 99)

На основі теорії оптимального управління в статті запропоновано модель взаємодії виробників з профіцитною та дефіцитною квотами в умовах встановлених Кіотським протоколом обмежень на емісії парникових газів. На основі достатніх умов оптимальності розглянуто існування оптимальних траєкторій моделі, зокрема виділено серед них магістральні.

Стаття написана українською мовою


Піскунова О. В.
Застосування системних характеристик у моделюванні динаміки основних економічних показників функціонування малого підприємства (c. 99 - 102)

Розглянуто системні характеристики функціонування підприємства та системні характеристики управлінських рішень щодо його розвитку. У контексті розробленої моделі динаміки малого підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища розглянуто показники системних характеристик, а також проаналізовано стійкість підприємства за різних типів очікувань щодо рівня цін на вироблювану продукцію.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Середа А. С.
Модель визначення кризоформуючої сфери життєдіяльності експортно-орієнтованого підприємства (c. 103 - 106)

Стаття присвячена розробці алгоритмічної моделі визначення функціональної складової (сфери) підприємства, що є джерелом формування кризових тенденцій. Економіко-математичний інструментарій рішення – метод головних компонент, таксономічний показник рівня розвитку, метод аналізу часових рядів. Використання запропонованої моделі діагностики кризоутворюючої сфери життєдіяльності підприємства дозволяє визначити проблемну сферу та на підставі розробки санаційних управлінських заходів змінити загальний вектор розвитку підприємства

Стаття написана українською мовою


Роскладка А. А.
Теоретичні аспекти імітаційного моделювання процесів діяльності вищого навчального закладу (c. 107 - 109)

У статті подано критичний аналіз методології імітаційного моделювання. Розглянуті питання підготовки моделі процесу до імітації та проблеми моделювання випадкових параметрів процесу. На основі проведених досліджень доведені переваги методу імітаційного моделювання для оптимізації управління вищим навчальним закладом.

Стаття написана українською мовою


Светуньков І. С.
Короткострокове прогнозування соціально-економічних процесів з використанням моделі з корекцією (c. 109 - 112)

У роботі запропонована модель із корекцією прогнозу. Вона може бути використана в практиці прогнозування соціально-економічної динаміки. У деяких випадках цієї моделі варто віддати перевагу перед іншими моделями. Важливою перевагою запропонованої моделі в порівнянні з іншими модифікаціями моделі Брауна є те, що вона не вимагає апріорного завдання виду тенденції.

Стаття написана російською мовою


Ткач І. І., Гвоздецька І. В.
Застосування математичного апарату термодинаміки для аналізу та оцінки інтелектуального капіталу підприємства (c. 113 - 115)

Досліджено застосування основ теорії термодинаміки для аналізу, вимірювання та оцінки інтелектуального капіталу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Фатхулліна Л. З.
Динамічні моделі ресурсних потенціалів регіону (c. 115 - 118)

Досліджується якість динамічних моделей ресурсних потенціалів стосовно до інноваційного потенціалу регіону. Описано результати стосовно до регіонів Приволзького Федерального округу РФ. Отримано результати, які можуть бути використані при виборі ефективних напрямків підвищення інноваційного потенціалу регіону.

Стаття написана російською мовою


Цеслів О. В., Олійник В. І.
Динамічна економіко-математична модель заміни обладнання на поліграфічних підприємствах (c. 118 - 120)

У даній роботі представлено оптимальну політику заміни виробничого обладнання на поліграфічних підприємствах. Побудовано динамічну модель заміни обладнання на підприємстві, яка дозволяє знизити його витрати та підвищити прибуток.

Стаття написана українською мовою


Чернов В. П.
Моделювання потенціалу міжрегіональних взаємодій (c. 120 - 122)

Пропонується математична модель, спрямована на виявлення загальних тенденцій розвитку регіонів та їхніх коаліцій, оцінку неравномірностей їхньої динаміки та яка здатна бути основою формування параметрів економічної політики. В основі моделі лежать поняття потенціалу регіону та потенціалу міжрегіональних взаємодій.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Бородач Ю. В.
Методи мінімізації резервів страхового запасу складального виробництва за допомогою стохастичних моделей (c. 88 - 90)

У статті розглядаються питання організації ефективної роботи складального підприємства, пов'язані з мінімізацією страхового заділу складального виробництва в умовах дрібносерійного типу виробництва.

Стаття написана російською мовою


Ковалевський Д. В.
Price Adjustment Mechanisms Ensuring the Stability of Equilibrium in a Multidimensional Version of Scarf's Model (c. 91 - 92)

A linearized-dimensional Scarf's model with the Walrasian price adjustment mechanism (the classical tatonnement process) replaced by the proportional-integral-derivative (PID) price adjustment mechanism is studied. It is shown that Scarf's economy, while being unstable under the Walrasian mechanism, converges to equilibrium under the PID mechanism.

Стаття написана англійською мовою


Бізянов Є. Є.
Системний аналіз в оцінці економічної ефективності інформаційних систем (c. 92 - 94)

У статті розглянуте питання використання системного аналізу для оцінки економічної ефективності інформаційних систем, проаналізовані проблеми, пов'язані з його застосуванням.

Стаття написана російською мовою


Гужва В. М.
Агентно-орієнтоване моделювання економічних процесів і систем (c. 95 - 99)

У статті розглядаються концептуальні засади агентно-орієнтованого моделювання (АОМ) соціально-економічних процесів і систем та наводяться приклади використання АОМ для моделювання ланцюгів постачання на промислових підприємствах та діяльності на фондовому ринку.

Стаття написана українською мовою


Димченко В. В.
Модель формування інвестиційних пріоритетів у житлово-комунальному господарстві міст (c. 99 - 103)

У статті запропонована модель оцінки структури та обсягів інвестицій у житлово-комунальному господарстві, а також виділені зовнішні та внутрішні харакетристики надійності інвестування, за допомогою яких може бути вирішена проблема діагностики інвестиційних проектів.

Стаття написана російською мовою


Дюбанов О. С., Рамазанов С. К.
Моделі поведінки суб'єктів ринку електронної торгівлі в сучасних умовах (c. 104 - 105)

Досліджено процеси взаємодії учасників ринку електронної торгівлі в Україні в сучасних умовах, побудовані моделі поведінки суб'єктів ринку, та розроблені рекомендації щодо вибору стратегії поведінки на ринку.

Стаття написана українською мовою


Прокопович С. В., Яценко Р. М.
Підвищення прогностичних та аналітичних властивостей систем структурних рівнянь на основі параметричної адаптації (c. 105 - 109)

У статті представлено параметричну адаптацію структурних економетричних моделей на основі методу стохастичної апроксимації, реалізованому в середовищі MS Excel, що дозволяє підвищити прогностичні та аналітичні якості моделі.

Стаття написана українською мовою


Саріогло В. Г., Огай М. Ю.
Аналіз бідності та соціальних наслідків з використанням методів мікромоделювання (c. 109 - 111)

У статті представлено підходи до моделювання показників бідності на основі застосування моделі POVSTAT. Надається розгорнута характеристика інформаційного забезпечення моделювання та оцінюються ефекти впливу фінансово-економічної кризи на показники соціально-економічного розвитку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Румянцев М. В., Медведєва М. І.
Дослідження системи обслуговування з ненадійним приладом і переналагодженням на початку періоду зайнятості (c. 10 - 13)

У статті розглянуте питання визначення стаціонарних імовірностей станів системи масового обслуговування з ненадійним приладом, переналагодженням і профілактикою, що описує функціонування як основного, так і допоміжного матеріального потоку логістичної системи.

Стаття написана російською мовою


Зенкова Ж., Количев М.
Censored data analysis with using information about symmetry of distribution (c. 13 - 15)

Дані, використовувані при аналізі економічних показників, можуть мати випадковий характер. Звідси виникає необхідність оцінки функції розподілу випадкових величин, що дає можливість побудови різних статистичних процедур для знаходження значень багатьох числових характеристик, наприклад, середнє значення або дисперсію.

Стаття написана англійською мовою


Здановський Я. В., Гончарова В. О.
Прогнозування курсу долара США на основі теорії нечіткої логіки як основний етап управління валютними ризиками (c. 16 - 20)

У статті розглянуті фактори, що впливають на формування курсу долара США в Україні, а також як основний етап управління валютними ризиками – оцінки ризиків – розглянута модель прогнозування курсу валют на основі теорії нечіткої логіки.

Стаття написана російською мовою


Касьянова Н. В.
Модель оцінки точки біфуркації в розвитку підприємства (c. 20 - 23)

У статті запропонована модель оцінки точки біфуркації розвитку промислового підприємства шляхом формування системи диференціальних рівнянь, яка дозволяє не лише оцінити момент нерівноваги, але й визначити фактори, які найбільш суттєво впливають на управління розвитком підприємства в точці біфуркації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Раєвнєва О. В., Горохова О. І.
Формування індикативних значень показників розпізнавання класу кризи промислових підприємств (c. 21 - 23)

У статті розроблено алгоритм визначення індикативних значень показників, що діагностують певний клас кризи промислових підприємств на прикладі Харківського регіону.

Стаття написана українською мовою


Ігнашкіна Т. Б., Шура Н. О.
Формування галузевих кластерів промислових підприємств Дніпропетровської області з метою аналізу відтворювальних процесів (c. 23 - 30)

У статті на основі застосування прийомів і методів кластерного аналізу сформовано внутрішньогалузеві кластери промислових підприємств Дніпропетровської області. Групування підприємств проведено з метою подальшої оцінки стану та ефективності відтворення основних фондів типових підприємств кожного галузевого кластеру.

Стаття написана українською мовою


Ситнік І. В.
Чинники інтеграційної здатності та перспективи розвитку економіки України (c. 30 - 34)

У статті на основі кореляційно-регресійного аналізу визначено чинники інтеграційної здатності та обґрунтовано перспективи розвитку економіки України.

Стаття написана українською мовою


Мурзабулатова О. В.
Кластерний аналіз державних корпоративних прав України (c. 34 - 37)

У статті проведено кластерний аналіз державних корпоративних прав України по двох ознаках корпоратизації (розміру корпоративних прав держави та статутному фонду компаній), що надалі дасть можливість усунути диспропорції в розподілі державних корпоративних прав і підвищити ефективність прийнятих рішень щодо управління державними корпоративними правами.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Діленко В. О.
Особливості оптимального управління в одній моделі економічного росту з технологічним прогресом (c. 107 - 113)

Побудовано математичну модель оптимального економічного росту, у якій вплив НТП представлений у формі зниження капіталомісткості економіки в процесі її розвитку. Проведено аналіз впливу інтенсивності технологічного прогресу на властивості оптимальної динаміки розглянутої економічної системи.

Стаття написана російською мовою


Железнякова Е. Ю., Вейцев С. В.
Використання економіко-математичних методів у прогнозуванні рівня фінансової безпеки підприємства (c. 113 - 116)

У статті висвітлюються питання щодо синергії методів фундаментальних і прикладних областей наукових досліджень для створення методики прогнозування рівня фінансової безпеки підприємства.

Стаття написана російською мовою


Раєвнєва О. В., Середа А. С.
Модель дослідження структурних закономірностей часового ряду підприємства «Фінпрофіль» (c. 117 - 122)

У сучасних умовах невизначеності та всі частішої появи режимів біфуркаційності одним з елементів діагностики внутрішнього стану підприємства є дослідження структурних закономірностей часового ряду підприємства, тобто оцінка та аналіз траєкторії розвитку в ретроспективі. Складність структури часового ряду, що характеризує рівень розвитку підприємства, не завжди піддається аналізу класичними методами Тому виникає необхідність застосування сучасних методів, які дозволяють відстежувати, фіксувати та аналізувати незначні коливання часового ряду в короткостроковому періоді, а також і довгострокові тенденції, наприклад SSA-методу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Бізянов Є. Є.
Функція корисності економічної інформації: особливості побудови та застосування (c. 23 - 26)

У статті запропоновано підхід до побудови багатокритеріальної функції корисності економічної інформації. Обґрунтовано вибір критеріїв, наведені одномірні функції корисності для кожного із критеріїв, розглянута багатомірна функція корисності інформації.

Стаття написана російською мовою


Чаговець Л. О.
Просторово-динамічна модель диференціації соціально-економічного розвитку регіонів (c. 26 - 29)

Статтю присвячено питанням оцінки нерівномірності та асиметричності соціально-економічного розвитку регіонів. У рамках проведеного дослідження побудовано просторово-динамічну модель диференціації регіонів на прикладі Російської Федерації.

Стаття написана українською мовою


Степуріна С. О., Пімонова Г. В.
Модель нечіткого висновку для визначення кредитоспроможності підприємства (c. 30 - 33)

Стаття присвячена розробці моделі визначення кредитоспроможності юридичної особи на основі нечіткого логічного висновку з використанням алгоритму Мамдані, проведена апробація на даних підприємств України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Светуньков С. Г.
Моделювання регіонального розвитку та нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів (c. 88 - 94)

У статті запропоновано підхід до побудови системи моделей регіональної економічної динаміки. Наведено структурну схему запропонованої системи моделей.

Стаття написана російською мовою


Дмитрусенко К. О.
Розробка концептуальної моделі дослідження взаємодії складових фінансового ринку України (c. 95 - 99)

У статті підкреслено необхідність розробок у сфері моделювання динаміки та взаємодії складових фінансового ринку України та дослідження впливу іноземних фінансових ринків на вітчизняний.

Стаття написана українською мовою


Титаренко Д. В.
Модель поводження споживачів однотипної продукції (c. 99 - 100)

У статті розглянуте актуальне завдання моделювання споживання однотипної продукції різними сегментами ринку за допомогою сучасних економіко-математичних методів. Запропонована агентна імітаційна модель поводження споживачів однотипної продукції.

Стаття написана російською мовою


Чернова Н. Л.
Особливості використання схованих марковских моделей для моделювання циклічності розвитку економічної системи (c. 101 - 103)

Розглянуто основні елементи схованої марковскої моделі, обґрунтовано вибір схованої марковскої моделі як інструменту прогнозування циклічності розвитку системи, запропоновано алгоритм аналізу та прогнозування циклічності розвитку системи.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Зеленков А. В., Маркова С. В.
Інформаційні технології бізнесу-моделювання (c. 39 - 41)

Стаття присвячена порівняльному аналізу функціональних можливостей програмних продуктів для організаційного моделювання. Розглянуто системи Оргмастер, Business Studio, Fox Manager, BPWin, ELMA, Бізнес Інженер і Modeler of Business Processes. Результатом роботи є вибір програмного продукту, що найбільш зручний для оптимізації бізнес-процесів на сучасних українських підприємствах. На погляд авторів, оптимальним вибором для організаційного моделювання в цей час буде BusinessStudio або Fox Manager.

Стаття написана російською мовою


Ільчук П. Г., Коць О. О., Бондаренко Л. П.
Алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності (c. 42 - 44)

У статті розроблено алгоритм планування науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва в умовах невизначеності та наведене його детальну характеристику. Обґрунтовано, що відображення винятково функціональних блоків у запропонованому алгоритмі забезпечить універсальність його використання в діяльності машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Бавин В. В.
Аналіз економіко-математичних моделей корупції й шляхи їхнього подальшого розвитку (c. 44 - 47)

Виконано аналіз і систематизація основних вітчизняних і закордонних економіко-математичних моделей корупції й обґрунтовані пропозиції по їхньому застосуванню й розвитку в сфері податкових відносин України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Московкін В. М., Суботіна А. О., Ідальго Рікардо
Матричний аналіз взаємної торгівлі в системі країн Шанхайської організації співробітництва з використанням бази даних Trade Map (c. 89 - 94)

У статті формалізовано раніше розроблений матричний аналіз взаємної торгівлі в довільній групі країн, що апробований на прикладі країн Шанхайської організації співробітництва. Матричний аналіз пророблено на основі інструмента «Bilateral Trade» бази даних Trade Map Міжнародного торгового центра на рівень 2001 і 2009 років, що дозволило виявити тренди у взаємній торгівлі розглянутої групи країн. Аналіз показав, що центральноазіатські країни мають дуже малий потенціал взаємної торгівлі на тлі такого потенціалу РФ, Китаю та Казахстану. На це тривимірне ядро двосторонньої взаємної торгівлі довелося близько 83% зовнішньоторговельного обігу в системі країн Шанхайської організації співробітництва.

Стаття написана російською мовою


Московкін В. М., Бадер Еддін Альхадід, Московкіна М. В.
Матричний аналіз взаємної торгівлі в системі арабських країн MEDA з використанням бази даних Trade Map (c. 94 - 100)

У статті формалізовано матричний аналіз взаємної торгівлі в довільній системі країн, з використанням інструмента «Bilateral Trade» бази даних Trade Map. Він апробований для восьми арабських країн MEDA. Показано, що провідні трьох- і четирьохвимірні магрибскі зовнішньоторговельні ядра були заміщені аналогічними машрикскіми ядрами, що говорить про те, що найбільш активні ядра взаємної торгівлі в арабських країнах MEDA за розглянутий семирічний період змістилася в східному напрямку.

Стаття написана російською мовою


Зеленков А. В., Братова О. Ю.
Використання організаційного та імітаційного моделювання для організації роботи підприємств громадського харчування (c. 100 - 104)

У статті розглянуті питання використання імітаційного та організаційного моделювання для вдосконалювання роботи підприємств громадського харчування. Моделювання може застосовуватися в проектах по реінжинірингу діяльності підприємств, коли необхідно заздалегідь спрогнозувати результати, і дозволяє будувати ефективний бізнес, не експериментуючи над компанією та співробітниками. Як приклад розглядається моделювання за допомогою програми «Business Studio», яка є однією з найпоширеніших у СНД серед програм цього типу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Дубницький В. Ю., Піскунов Р. О., Тараскіна Н. В.
Геометричний аналіз країнових ризиків (c. 31 - 34)

Запропонована геометрична інтерпретація основних індикаторів виникнення валютних криз: розмір зовнішнього боргу по відношенню до ВВП і ступінь покриття золотовалютними резервами зовнішнього боргу. Описана процедура відображення цих індикаторів в точку, розташовану на одиничному колі. Наведений чисельний приклад, що ілюструє запропоновану методику.

Стаття написана російською мовою


Шкромида Н. Я.
Застосування сплайн-функцій у прогнозуванні параметрів економічного потенціалу промислових підприємств (c. 35 - 37)

У статті розглядаються теоретичні підходи та практичні рекомендації збільшення вибірки «передісторії» статистичних даних за допомогою сплайн-функцій з метою підвищення якості моделювання економічних процесів і покращення точності їх прогнозування.

Стаття написана українською мовою


Меркулова Т. В.
Моделювання взаємодії кредитного ринку і ринку пенсійного страхування (c. 37 - 41)

У статті представлено результати моделювання взаємозв’язку між динамікою пенсійних заощаджень та ставками банків України за кредитами з використанням векторних авто регресійних моделей. Сформовано висновки щодо прогностичних можливостей цих моделей та характеру визначеного взаємозв’язку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Васильченко К. Г., Якуб Є. С.
Агентна модель динаміки неформальної зайнятості (c. 26 - 29)

Запропоновано концепцію багатоагентної моделі для дослідження динаміки неформальної зайнятості залежно від ментальності трудового населення. Розглянуто варіанти розвитку динаміки зайнятості в агентних співтовариствах з різним складом і різними зовнішніми умовами. Обговорюються можливості вдосконалення моделі.

Стаття написана українською мовою


Вітлінський В. В., Коляда Ю. В., Харламов А. О.
Нелінійна динаміка процесу функціонування комерційного банку на підґрунті неперервної математичної моделі (c. 29 - 34)

Запропоновано точкову модель (систему нелінійних звичайних диференціальних рівнянь першого порядку), на підґрунті якої здійснено аналітичне, якісне і кількісне дослідження діяльності банку. Результати комп’ютерного моделювання співставлено з реальними статистичними даними функціонування «Брокбізнесбанку».

Стаття написана українською мовою


Клоков В. І.
Вплив посередників на стійкість рынку (c. 34 - 38)

У статті побудовано моделі із запізнюванням динаміки ринку. На основі побудованих моделей оцінюється вплив посередників на сталість цін.

Стаття написана російською мовою


Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Використання експертних систем в ході прийняття рішень у нечіткому середовищі (c. 38 - 42)

Наведено огляд сучасних оболонок та інструментальних засобів створення експертних систем. Розглянуто прикладні аспекти використання нечіткої експертної системи FuzziClips в економічних дослідженнях в ході рішення неструктурованих та слабо структурованих задач.

Стаття написана українською мовою


Бізянов Є. Є.
Нечітка модель розвитку інформаційних систем управління (c. 42 - 45)

У статті розглянуте питання побудови нечіткої моделі для оцінки розвитку інформаційних систем управління, проаналізовані особливості її застосування.

Стаття написана російською мовою


Бродський Ю. Б., Тимонін Ю. О., Тимонін О. Ю.
Облік диференціальних втрат в нелінійній моделі економічної системи (c. 45 - 47)

У статті сформульований метод обліку диференціальних втрат у концептуальній моделі економічної системи. За допомогою цього методу сформовано нелінійну модель зростання економічної системи й обгрунтовано метод економіко-фізичних аналогій.

Стаття написана російською мовою


Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Модель шляхозалежної волатильності для індексу ПФТС (c. 48 - 50)

Запропоноване узагальнення моделі Гобсона – Роджерса і введено нову модель волатильності із залежністю від минулого для цін на активи. Ідея полягає в розгляді гнучкої схеми зважування, що відповідає скінченому горизонту часу в минулому. Запропонована модель має унікальну перевагу над іншими при встановленні цін.

Стаття написана українською мовою


Зайцева Н. М., Голубнича А. Л.
Концепція управління транспортним господарством металургійного підприємства на основі генетичного алгоритму оптимізації (c. 51 - 53)

Статтю присвячено розробці концепції управління транспортом металургійного підприємства, що базується на генетичному алгоритмі оптимізації та дозволяє знизити витрати на вантажоперевезення. Наведено схему та опис концепції, приклад застосування.

Стаття написана російською мовою


Карпець О. С., Чуйко І. М., Мілевський С. В.,
Моделі оцінки фінансової стійкості підприємства: когнітивний підхід (c. 54 - 58)

У статті запропоновано комплекс економіко-математичних моделей оцінки фінансової стійкості підприємства, основою якого є когнітивне моделювання. Побудовано нечітку когнітивну модель оцінки фінансової стійкості підприємства, на основі якої будуються сценарії розвитку ситуації, що забезпечують варіантність для прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Піскун О. В.
Використання методів нелінійного аналізу для моніторингу валютних ринків (c. 58 - 61)

У статті розглядається проблема моніторингу валютного ринку. Для дослідження стану ринку у режимі реального часу запропоновано використати рекурентний кількісний аналіз.

Стаття написана українською мовою


Салун М. М.
Матрична модель понятійного апарату модернізації ресурсного потенціалу підприємства (c. 62 - 64)

У статті запропоновано матриці базових і похідних понять у сфері модернізації ресурсного потенціалу підприємства, сформовані на принципах дихотомії, а міру близькості елементів матриць перевірено методом автоматичної класифікації.

Стаття написана російською мовою


Гамбаров Л. А., Чернишова Н. П.
Модель визначення преміальної складової заробітної плати за результатами діагностики системи збалансованих показників (c. 64 - 66)

У статті пропонується формалізація процесу побудови трирівневої системи збалансованих показників, що дозволяє обґрунтовано підійти до проблеми ефективної організації та управління взаємодією всіх ланок системи.

Стаття написана російською мовою


Тукало В. О., Коляда Ю. В.
Оцінювання впливу зміни коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра-Лотки на еволюцію соціально-економічної системи (c. 67 - 71)

Наводяться результати дослідження впливу коефіцієнтів узагальненої моделі Вольтерра – Лотки на сценарії перебігу подій соціально-економічної системи. Симуляції проводяться в координатах «народ – ЗМІ – уряд». Результати представлено у вигляді інтегральних кривих і фазових портретів.

Стаття написана українською мовою


Хмельов О. Г.
Принципи синтезу асоціативних нейромашин ідентифікації складних економичних об’єктів (c. 71 - 75)

Показано, що сукупність нейронних мереж ефективніше, у сенсі точності роботи, ніж одиночна нейронна мережа. Розглянуто різні структури асоціативних нейромашин, позначено галузі їх застосування та засоби подальшого вдосконалення архітектури нейронних мереж ідентифікації складних економічних систем.

Стаття написана російською мовою


Хрущ Л. З., Коржевська О. П.
Розширення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва-Форда (c. 75 - 78)

У статті запропоновано розширення міжгалузевої еколого-економічної моделі Леонтьєва – Форда, в якій враховується забруднення від споживання продукції. На основі запропонованої моделі побудовано еколого-економічну виробничу функцію.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Кобзєва А. І., Маторін С. І.
Про розробку універсальної технології моделювання бізнес-процесів (c. 19 - 21)

Розглянуто основні засоби візуального графоаналітичного моделювання, виявлено їх достоїнства та недоліки.

Стаття написана російською мовою


Малярець Л. М., Койбічук В. В.
Регресійні моделі без вільного члена (c. 21 - 25)

Розглянуті математичні особливості регресійних моделей без вільного члена, проаналізовані методи їх розв'язання. Узагальнені рекомендації щодо розроблення регресійних моделей без вільного члена.

Стаття написана українською мовою


Румянцев М. В.
Гнучкі логістичні системи з переналагодженням на початку періоду зайнятості й втратою вимог (c. 25 - 27)

У роботі розглянуто модель системи масового обслуговування з втратою вимог під час переналагодження приладу, необмеженою чергою, яка дозволяє оцінити основні параметри гнучкої логістичної системи.

Стаття написана російською мовою


Светуньков І. С., Богданов А. О.
Комплекснозначний кореляційний аналіз регіональної економіки (c. 28 - 30)

На прикладі регіонів Північного Заходу Росії проведене дослідження комплекснозначного показника рівня соціально-економічного розвитку регіону, що дозволяє адекватно діагностувати ситуацію й виявляти сформовані тенденції. Виявлені причинно-наслідкові зв'язки між показниками, що відображають рівень соціально-економічного розвитку, і факторами, що визначають регіональний розвиток.

Стаття написана російською мовою


Черняк О. І., Хохлов В. В.
Модель багатовимірного часового ряду з довільним порядком авторегресії (c. 31 - 34)

У роботі запропоновано модель багатовимірного часового ряду з довільним порядком авторегресії. Знайдено оцінки параметрів моделі. Запропоновано процедуру визначення порядку авторегресії на підставі критеріїв точності прогнозу. Зроблено прогноз шести макроекономічних показників економіки України.

Стаття написана українською мовою


Григорук П. М., Ткаченко І. С.
Методи побудови інтегрального показника (c. 34 - 38)

У статті розглянуто підходи до визначення інтегрального показника. Описано завдання, для вирішення яких доцільно використати такий показник. Наведено опис методів побудови показника за умови використання метричної шкали для вимірювання вихідних даних.

Стаття написана українською мовою


Кононова К. Ю.
Моделювання динаміки макрогенерацій (c. 38 - 40)

В роботі запропоновано модель виявлення та оцінки параметрів макрогенерацій. На прикладі економіки США проведена серія розрахунків з різними параметрами макрогенерацій, експериментально підтверджені теоретичні припущення щодо моментів зародження і динаміки макрогенерацій.

Стаття написана російською мовою


Сергієнко О. А., Татар М. С.
Просторово-динамічна оцінка та аналіз індикаторів конкурентоспроможності підприємств (c. 41 - 46)

Розроблено інструментарій комплексної просторово-динамічної оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємств і галузевих тенденцій їх розвитку з використанням сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання статичних і динамічних процесів на основі методів економетричного моделювання, багатовимірного статистичного аналізу та прийняття рішень.

Стаття написана українською мовою


Чорна О. Є., Шипіцина Г. А.
Використання економіко-математичних моделей у процесі управління капіталом підприємства (c. 46 - 49)

Використання економіко-математичних моделей та, зокрема, методів нелінійного програмування, сприяє проведенню процесу аналізу управління капіталом на підприємстві. Завдання нелінійних методів і моделей визначають особливості завдань безумовної та умовної оптимізації та методи, що використовуються для їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Горідько Н. П.
Моделювання короткострокової кривої Філліпса для США (c. 49 - 52)

У статті аналізується взаємозв'язок між рівнем інфляції та рівнем безробіття в США в короткостроковому періоді. Побудовано різні регресійні моделі, які описують цей зв'язок. Зроблено змістовні висновки про екстраполяцію отриманих трендів.

Стаття написана російською мовою


Літвінова В. О.
Графічні методи дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції (c. 53 - 56)

У статті проведено аналіз існуючих графічних методів оцінки конкурентоспроможності продукції, які активно використовуються при визначенні рівня конкурентоспроможності продукції. До цих методів відносять модель споживчої задоволеності Кано, багатокутник конкурентоспроможності, метод «радарів» та метод «профілів». По кожному методу визначені їх слабкі та сильні сторони та зроблені висновки щодо доцільності їх використання при визначенні рівня конкурентоспроможності продукції.

Стаття написана українською мовою


Трунова Т. М.
Моделі аналізу стратегічної фінансової позиції підприємства (c. 56 - 59)

У статті запропоновано моделі аналізу стратегічної фінансової позиції, які на основі методів багатовимірного статистичного аналізу, економетричного моделювання, експертного аналізу дають можливість підвищити якість інформаційно-аналітичної бази ухвалення рішень відносно фінансової стратегії підприємства.

Стаття написана російською мовою


Чанкіна І. В.
Моделювання аттрактора розвитку промислового підприємства на прикладі ВАТ «Коннектор» (c. 59 - 63)

Запропоновано ряд положень до моделювання аттрактора розвитку підприємства, що базується на сценарному підході і дозволяє приймати управлінські рішення в умовах нестаціонарності зовнішнього середовища. Практичною реалізацією даних положень є розробка сценаріїв розвитку ВАТ «Коннектор».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Божко В. П., Карацева І. Ю., Магомедова М. М.
Моделювання обсягів реалізації засобів комунікаційного зв'язку (c. 47 - 51)

Розглянуто методику використання факторного аналізу для прогнозування обсягів реалізації мобільних телефонів. Проаналізовано ринок засобів комунікаційного зв’язку та виявлена його структура. Визначені тенденції, які притаманні цій галузі. Наведено послідовність проведення запропонованого аналізу для трьох основних факторів: технічних характеристик, ціни та якості управління асортиментом телефонів мобільного зв’язку.

Стаття написана українською мовою


Румянцев М. В.
Гнучкі логістичні системи з переналагодженням в кінці періоду зайнятості та втратою вимог (c. 51 - 54)

У роботі розглянуто модель системи масового обслуговування з втратою вимог під час переналагодження приладу, необмеженою чергою, яка дозволяє оцінити основні параметри гнучкої логістичної системи.

Стаття написана російською мовою


Комазов П. В.
Використання методів нечітких множин у процесі ідентифікації економічного об'єкта (c. 55 - 58)

У статті представлено вирішення завдання застосування методів теорії нечітких множин у процесі ідентифікації економічного об'єкта. Наведено застосування теорії нечітких множин для діагностики фінансового стану підприємства та SWOT-аналізу, на основі яких є можливість побудови інтегрального показника сили бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Малютін О. К.
Модель кризового стану економіки (приклад України) (c. 58 - 61)

У статті розглядається модель оптимального розподілу інвестицій в різних галузях народного господарства. Отримано оптимальний розподіл інвестицій з погляду максимізації ВВП при обмеженнях, що враховують сукупний обсяг інвестицій, обсяг іноземних інвестицій і показники економічної загрози.

Стаття написана російською мовою


Медведєва М. І.
Модель оцінки стратегії ремонтних робіт промислового устаткування (c. 62 - 65)

У статті розглянуте питання визначення стаціонарної ймовірності станів системи масового обслуговування з ненадійним приладом, переналагодженням і профілактикою, що описує функціонування як основного, так і допоміжного матеріального потоку логістичної системи.

Стаття написана російською мовою


Жмайло М. А., Наконечний Я. В.
Статистичне моделювання інвестиційних процесів в Україні (c. 65 - 68)

У статті проаналізовано умови розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Запропоновано можливі сценарії розвитку обсягів інвестування в основний капітал на короткострокову перспективу. Сформульовано пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості української економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І.
Визначення числових характеристик рядів розподілу заробітної плати та характеристик її нерівномірності по регіонах України (c. 74 - 78)

У роботі на основі статистичних даних визначені середнє значення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт неоднорідності, індекс Джині, індекс Робіна Гуда для згрупованих рядів заробітної плати по регіонах України.

Стаття написана російською мовою


Стрижиченко К. А., Дмитрусенко К. О.
Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу (c. 78 - 81)

Змодельовані тенденції світового фондового ринку з використанням методів вейвлет-аналізу. Здійснено прогнозування динаміки показників англійського та японського фондових ринків. Доведено, що методи вейвлет-розкладання сигналу є досить ефективним апаратом моделювання та прогнозування тенденцій розвитку світового фондового ринку.

Стаття написана російською мовою


Тонєва К. В.
Моделювання конкурентоспроможності підприємства (c. 81 - 83)

У статті запропоновано моделювання конкурентоспроможності підприємства з використанням багатовимирного аналізу, а саме: ієрархічного методу та методу k-середніх, за даними підприємств коксохімічної промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Жовтанецький М. І., Твердохліб М. І.
Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України (c. 12 - 17)

У статті обґрунтовано підхід до оцінювання впливу технологічної структури економіки на розвиток країни. Відстежено динаміку зміни еластичності впливу на валовий внутрішній продукт України, розвитку галузей економіки з урахуванням їх належності до технологічних укладів.

Стаття написана російською мовою


Коломицева А. О., Яковенко В. С.
Моделювання процесів оптимального управління логістичними розподільчими системами (c. 18 - 21)

Стаття присвячена розробці й обґрунтуванню підходу спільного використання системно-динамічної та процесної ідеологій моделювання, синтез яких дозволить значно підвищити якісні та кількісні параметри оптимального управління логістичними розподільчими системами.

Стаття написана українською мовою


Милов О. В., Чуйко І. М.
Розбиття алгоритмів статистичного аналізу для розподілених СППР (c. 22 - 24)

Розглядається метод проектування розподілених систем підтримки прийняття рішень з алгоритмом розбиття множини функціональних модулів статистичного аналізу таких систем.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Благун І. С., Кейван О. І.
Прогнозування попиту на туристичні послуги (c. 7 - 11)

Розроблено прогнозні моделі попиту на туристичні послуги з урахуванням сезонної хвилі та модель динаміки розвитку туристичного підприємства, реалізація яких здатна підвищити ефективність функціонування окремих туристичних підприємств і туристичного ринку в цілому.

Стаття написана українською мовою


Педченко Н. С.
Гармонізація управління процесом формування потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації на основі методу таксономії (c. 11 - 17)

В статті доведено можливість гармонізації процесу управління потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації на основі таксономічного аналізу, побудованого на визначені інтегрального показника як агрегованого узагальнення значення багатьох ознак.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Сітак І. Л., Коробков Д. В., Міщенко В. А.
Сучасні методи визначення стійкості підприємства (c. 92 - 98)

У статті розглядаються сучасні методи оцінки стійкості підприємства, котрі можуть бути застосовані для стратегічного управління його розвитком.

Стаття написана українською мовою


Іващенко П. О., Сисоєва С. І.
Квазіадаптивне прогнозування туристичної діяльності (c. 98 - 101)

Пропонується метод квазіадаптивного короткострокового прогнозування, який застосовується для прогнозування кількості іноземних туристів, що відвідують Західний регіон України.

Стаття написана українською мовою


Покотілова О. І., Покотілов І. П.
Застосування байєсівських мереж довіри у формуванні товарного асортименту підприємства (c. 101 - 105)

У даній роботі розглядається застосування байєсівської мережи довіри для формування конкурентно раціонального асортименту підприємств харчової промисловості за допомогою програмного забезпечення Hugin. Наводяться необхідні теоретичні відомості про методику рішення задачі. Вказані основні аспекти практичної реалізації програми.

Стаття написана українською мовою


Марчук В. Д.
Моделювання матеріального потоку виробничих систем з урахуванням випадкових виробничих втрат (c. 105 - 109)

Розроблено модель матеріального потоку виробничої системи з урахуванням випадкових виробничих втрат, що представляють собою розподілений випадковий процес з кореляційною функцією типу "білого шуму" та функцією, що має сезонні коливання.

Стаття написана українською мовою


Пономаренко О. Е.
Використання нечітких множин при оцінці рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання промисловості (c. 109 - 113)

У статті обґрунтовано доцільність використання нечітких множин при визначенні рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання промисловості на прикладі підприємств промисловості Харківського регіону та наведено методичні положення розробки тактичних дій із забезпечення фінансової безпеки, що базуються на застосуванні постулатів нечіткої логіки.

Стаття написана українською мовою


Скнар І. І.
Побудова моделей прогнозування на базі пакету Matlab Neural Networks (c. 113 - 117)

Дослідження спрямоване на розкриття можливостей використання пакету Matlab Neural Networks для побудови прогнозуючих моделей економічних та соціальних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Клебанова Т. С., Гур’янова Л. С., Трунова Т. М., Смірнова А. Ю.
Сценарне моделювання в управлінні регіональним розвитком (c. 60 - 65)

У статті запропоновані сценарні моделі управління соціально-економічним розвитком регіонів, які дозволяють оцінити наслідки реалізації різних варіантів фінансової регіональної політики, яка спрямована на зменшення глибини кризи в регіональних системах, згладжування циклічних коливань, вирівнювання рівнів соціально-економічного розвитку територій.

Стаття написана російською мовою


Горідько Н. П.
Державні видатки та економічне зростання: регресійний аналіз (c. 65 - 69)

У статті розглядається співвідношення частки державних витрат у ВВП і обсягу реального ВВП як індикатора економічного зростання. Побудовані регресiйнi моделі взаємозв'язку цих показників для економік Китаю та України, що дають уявлення про ефективність використання державних коштів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Верещагіна Г. В., Коробкова Г. О.
Використання теорії «золотого перетину» для аналізу та прогнозування інноваційної активності промислових підприємств (c. 38 - 42)

Запропоновано методичний підхід до оцінки інноваційної активності промислових підприємств, який базується на використанні теорії «золотого перетину» та чисел Фібоначчі. Це дає можливість обрання методів подальшого стимулювання підвищення інноваційної активності.

Стаття написана українською мовою


Гур’янова Л. С.
Сценарне прогнозування динаміки соціально-економічного розвитку регіонів (c. 43 - 47)

У статті розглядаються сценарії соціально-економічного розвитку регіонів внаслідок реалізації різних варіантів податково-бюджетної політики.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Кобушко І. М.
Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України (c. 63 - 72)

У статті запропоновано науково-методичний підхід до моделювання рівноваги на інвестиційному ринку, що надає можливість проводити ідентифікацію оптимального рівня попиту та пропозиції інвестиційних ресурсів, обирати ефективні способи державного регулювання ключових параметрів функціонування даного ринку.

Стаття написана українською мовою


Бачкір І. Г.
Діагностика банкрутства при нечітких вихідних даних (c. 73 - 76)

В статті розглянута методика розрахунку ризику банкрутства з використанням нечітких значень контролюючих параметрів фінансового стану. Висновок робиться на основі розрахунку значень регресійного поліному, коефіцієнти якого відшукуються методом попарних порівнянь.

Стаття написана російською мовою


Корбутяк А. Г.
Використання регресійних моделей фінансування інноваційного розвитку підприємств (c. 77 - 80)

У статті розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності в умовах поглиблення світової фінансово-економічної кризи. Визначено напрями та заходи вдосконалення фінансового механізму з урахуванням різних рівнів його реалізації. Обґрунтовано необхідність створення на базі Чернівецької області території пріоритетного розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Гур’янова Л. С., Прокопович С. В.
Моделі оцінки впливу міжрегіональної взаємодії на процеси конвергенції розвитку територій (c. 62 - 67)

У статті проводиться аналіз нерівномірності економічного простору України на підставі концепції конвергенції. Проведений аналіз підтверджує посилення дисбалансів регіонального розвитку, що може привести до вповільнення темпів економічного росту й свідчить про необхідність формування механізмів згладжування впливу зовнішніх шоків на економічну динаміку.

Стаття написана російською мовою


Зозуля А. В.
Методи оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів внутрішніх військ (c. 68 - 71)

Для оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель у роботі було запропоновано використання методу аналізу ієрархій (МАІ). На основі цього методу було побудовано ієрархічну схему порівнянь, а також запропоновано конкретну методику, яка в деякій мірі узагальнює МАІ у зв’язку з особливим статусом показника вартості. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів в системі державних закупівель для військових частин внутрішніх військ на основі застосування методу аналізу ієрархій може бути використана в практичній діяльності комітетами з конкурсних торгів.

Стаття написана українською мовою


Петрик В. Л.
Семантичний простір для верифікації економіко-математичних моделей (c. 71 - 75)

Пропонується використання семантичного простору для контролю розмірності економічних і фізичних величин при верифікації економіко-математичних моделей. Основою семантичного простору є векторне подання розмірності величин. Для побудови семантичного простору розглянуто класифікацію одиниць вимірювання та обліку господарчих об’єктів і товарів в Україні.

Стаття написана українською мовою


Іванюк У. В.
Модель планування розвитку туристичного підприємства (c. 75 - 81)

У статті запропоновано модель планування розвитку туристичного підприємства. Модель дозволяє: 1) обґрунтувати процес розподілу прибутку підприємства; 2) вибрати оптимальний режим його роботи і найкращі умови функціонування; 3) здійснити підбір параметрів, при яких туристичному підприємству створюються сприятливі умови розвитку; 4) визначити оптимальні ставки оподаткування на користь підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Захарченко П. В., Жваненко С. А.
Моделювання попиту та розширеного виробництва інноваційних курортно-рекреаційних продуктів (c. 64 - 68)

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми побудови та дослідження моделей управління інноваційним попитом і виробництвом інноваційних курортно-рекреаційних продуктів. Запропоновано та теоретично обґрунтовано концепцію інноваційного розвитку національної курортно-туристичної економіки. На її основі побудовано моделі попиту та розширеного виробництва інноваційних курортних продуктів, отримано сценарій розвитку інноваційного попиту.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Адамів М. Є.
Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства (c. 69 - 74)

У сучасних невизначених і малопрогнозованих умовах діяльності виникає необхідність врахування слабких сигналів, що на ймовірнісних засадах повідомляють про виникнення потенційних явищ середовища функціонування у процесі управлінської діяльності підприємства. З цією метою розроблено метод перспективної діагностики слабких сигналів можливих змін за видами діяльності підприємства, який дає змогу діагностувати конкретне потенційне явище за вихідним слабким сигналом з позиції його найбільш ймовірного виникнення у майбутньому періоді. Реалізація цього методу формує можливості для підвищення рівня підготовки підприємств до потенційних змін умов діяльності.

Стаття написана українською мовою


Жихаревич В. В., Мацюк Н. О.
Клітинно-автоматне моделювання динаміки обсягів продажів торгівельного підприємства (c. 75 - 79)

У статті обґрунтовано доцільність використання багатоагентного імітаційного моделювання у дослідженні динаміки складних економічних систем. Продемонстровано принципову можливість використання клітинних автоматів у побудові імітаційних економічних моделей, зокрема моделей поведінки споживачів. Розроблено імітаційну модель, яка може бути в подальшому ускладнена для більш глибокого аналізу досліджуваного явища.

Стаття написана українською мовою


Концеба С. М.
Економіко-математична модель оптимізації функціонування плодоовочесховищ (c. 79 - 82)

У статті запропоновано використання економіко-математичної моделі оптимального функціонування плодоовочесховищ у сільськогосподарських підприємствах за критерієм максимуму прибутку. Модель враховує використання потужностей ліній приймання та відвантаження плодів та овочів, наявних і залучених трудових ресурсів, інших виробничих ресурсів (тепло, електроенергія, тара тощо) і фінансових ресурсів, також введено додаткові обмеження. Для практичної реалізації моделі рекомендовано порядок розрахунку певних техніко-економічних коефіцієнтів. Розроблена економіко-математична модель функціонування плодоовочесховищ дає можливість оптимізувати такі показники: структуру плодоовочевої продукції на збереженні за її видами; розподіл капіталовкладень за основними напрямами, включаючи реконструкцію діючих потужностей і розширення наявних потужностей.

Стаття написана українською мовою


Бехтер Л. А.
Методичний підхід для отримання інтегральної оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі методу ентропії (c. 83 - 87)

У статті модифіковані модель Хартмута Босселя «зірка орієнтирів» і методика оцінки рівня організації соціально-економічної системи на основі методу ентропії оцінки її стійкості. Проведено оцінку стійкості сільськогосподарських підприємств за індикаторами економічної безпеки. Розраховано інтегральний показник економічної безпеки. Наведено схему поквартального моніторингу економічної безпеки підприємств сільського господарства на основі методу ентропії оцінки її стійкості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Надтока Т. Б., Виноградов О. Г.
Згортка показників при діагностиці соціально-економічного розвитку підприємства: проблеми та шляхи рішення (c. 88 - 96)

Розкрито роль інтегральних показників і методів їхньої побудови при оцінці стану підприємства в динаміці його розвитку. Акцентовано увагу на проблемі порівнянності оцінок, отриманих різними методами згортки. Запропоновано спосіб інтерпретації темпів зростання діагностичних ознак для побудови інтегральних оцінок як прибуткових, так і збиткових (в окремі періоди) підприємств. Обґрунтовано доцільність аналізу темпової динаміки комплексних показників.

Стаття написана російською мовою


Шпирко В. В., Мороз П. А.
Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період (c. 97 - 105)

У даній статті пропонується ряд економіко-математичних моделей дослідження взаємозв’язку економічного розвитку (зростання валового внутрішнього продукту) від різних параметрів динаміки національної економічної системи: обсягу промислового виробництва, роздрібної торгівлі, експортних цін на сталь, доходів населення, рівня державного боргу, обсягів державних видатків тощо. Також на основі побудованих моделей авторами розроблено рекомендації щодо вдосконалення бюджетної та грошово-кредитної політики України в забезпеченні економічного розвитку в посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


Колдовський А. В.
Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання (c. 106 - 111)

У статті обґрунтовано доцільність та ефективність застосування прогнозування оптимального валютного курсу, в основу якого покладено гібридну динамічну модель. Модель складено концептуальним злиттям регресійних, спрощених алгоритмічних економіко-математичних моделей та інтегрованої моделі авторегресії. Однак стверджувати про однозначне слідкування прогнозних значень валютного курсу на основі розробленої моделі не зовсім коректно, оскільки можуть змінюватись не тільки внутрішні фактори впливу на модель, але і зовнішнє середовище. У той самий час наявність адекватно спрогнозованого та науково обґрунтованого оптимального рівня валютного курсу України надає можливість приймати ефективні управлінські рішення щодо інструментів регулювання валютного курсу та своєчасності їх застосування. Дані особливості набувають актуальності в умовах фінансової нестабільності та циклічності розвитку економічних процесів як всередині держави, так і на рівні світових економічних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Бакурова А. В.
Ентропійна оцінка стану торговельного балансу (c. 138 - 141)

У даній роботі поряд з традиційними статистичними методами запропоновано використовувати ентропійні показники для оцінки ступеня диверсифікації географічної та видової структури зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг. Застосування методу корисно для виявлення невикористаного потенціалу у двосторонніх відносинах на ринку товарів і послуг, для збільшення їх різноманітності, зміцнення життєздатності.

Стаття написана російською мовою


Іванов Ю. Б., Малишко Ю. М.
Оцінка впливу умов оподаткування на фінансовий стан промислових підприємств з використанням нечітко-множинного анализу показників (c. 142 - 147)

Стаття присвячена обґрунтуванню та розробці теоретико-методичних положень щодо визначення ефективності реформування податкового законодавства України. Розглянуто методичні основи оцінки впливу макроекономічних факторів на діяльність підприємств. Удосконалено методику оцінки впливу зміни умов оподаткування на фінансовий стан промислових підприємств України, яка проводиться на основі багатокритеріального аналізу з використанням нечітких множин. Обґрунтовано необхідність подальшого внесення змін до норм Податкового кодексу України в напрямку протидії вимиванню обігових коштів промисловості України. Удосконалена методика дозволяє визначити характер впливу внесених змін до нормативно-правових актів в галузі оподаткування на виробничу систему.

Стаття написана українською мовою


Нєвєжин В. П., Богомолов О. І.
Стандартизація та інтеграція математичних моделей економічних систем як складова частина індустрії знань (c. 148 - 151)

Обговорюється можливість отримання нових знань від інтеграції в одну модель декількох економіко-математичних моделей, занурених у єдиний інформаційний простір у вигляді семантичної мережі, описуваних стандартним чином на спеціальній мові знань і концептуальних карт. Наведено два приклади корисності інтеграцій декількох моделей в одну.

Стаття написана російською мовою


Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу (c. 152 - 157)

В статті розроблено систематичний метод обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння.

Стаття написана українською мовою


Воронін А. В., Гунько О. В.
Дискретна модель ринкової адаптації (c. 158 - 162)

У даній роботі запропонована динамічна модель ринкового ціноутворення та виробництва, яка дозволяє визначити загальні закономірності виробничо-тех-нологічної специфіки на еволюцію економічної системи. Теоретичною основою побудови моделі є балансові співвідношення, що об'єднують підходи Л.Вальра-са і А. Маршалла для опису динаміки цін і обсягів промислової продукції на ринку одного товару. Синтезована математична модель являє собою систему двох лінійних різницевих рівнянь для визначення ціни і обсягу товару в диск-ретного часу. Для даної динамічної системи отримано умови стійкості рівно-важного положення і виконаний відповідний параметрічний аналіз. У даній статті досить докладно розглянуто періодичні режими функціонування дослід-женої системи з позиції теорії економічних циклів. Як приклад розглянута проблема впливу автономних коливань на стороні попиту в цілому на динаміку ціноутворення та обсягу випуску товарної продукції. За допомогою засобів комп'ютерного моделюювання представлені чисельні результати, що демонструють всі типи коливальної поведінки, включаючи гармонійні биття і резонанс.

Стаття написана російською мовою


Карпець О. С., Чуйко І. М.
Моделювання фінансового механізму підвищення продуктивності праці персоналу (c. 162 - 166)

У статті розглядається проблема побудови ефективної системи стимулювання персоналу підприємства на основі застосування основних положень теорії активних систем: визначений склад системи, її тип, основні цілі функціонування та інші характеристики. Подальші дослідження побудованої моделі дозволять уточнити її функціональні співвідношення та побудувати ефективну персоніфіковану модель фінансового стимулювання праці персоналу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Єфанова Т. І.
Оптимізація інвестиційної програми розвитку регіону (c. 166 - 171)

Робота присвячена проблемі формування цілісно-ефективного регіонального інвестиційного портфеля проектів, який допоможе регіону вийти на новий економічний та соціальний рівень. У роботі розглянуто можливі варіанти щодо вирішення цієї проблеми шляхом розв’язання динамічної, комбінаторної задачі оптимізації з параметрами, які є розв’язком задачі прийняття рішень з лінгвістичними змінними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Попов В. О., Семенов В. П.
Формування споживчого кошика в умовах невизначеної інфляції (c. 73 - 76)

Показано, що інфляцією на споживчому ринку можна управляти, знижуючи її темпи і зменшуючи інфляційні ризики. Сутність підходу полягає в тому, щоб розглядати ризики інгредієнтів споживчого набору, як складову єдиного споживчого кошика, а не окремо взятих одиниць. У центрі уваги пропонованої стратегії управління знаходиться рівень кореляцій цінових ростів товарів споживчого набору. Необхідно відзначити, що реалізація таких заходів, як регулювання споживчого попиту, цілеспрямована зміна структури споживання – це завдання, яка може бути вирішена тільки в рамках державної політики. Держава повинна використовувати свою владу в області оподаткування витрат та грошової політики при усуненні економічної нестабільності.

Стаття написана російською мовою


Устенко С. В., Помазун О. М.
Застосування PRIME-методу для управління бізнес-процесами підприємства (c. 77 - 86)

Проблема наукового обґрунтування вибору, наприклад, із застосуванням засобів економіко-математичного моделювання, залишається недостатньо розглянутою. Разом з тим, застосування апарату математичного моделювання може значно покращити якість прийнятого рішення. В статті розглядається моделювання процесу прийняття рішення щодо вибору інформаційної системи організаційного проектування та управління бізнес-процесами з використанням PRIME-методу. Побудована математична модель задачі вибору інформаційної системи, здійснений аналіз отриманих результатів відповідно основних положень PRIME-методу. В перспективі можна дослідити застосування інших критеріїв правил рішень, визначення вагомості рейтингових оцінок та їх аналізу. Використання PRIME-методу може бути розширене для прийняття групових рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Лапшин В. І., Кузніченко В. М.
Дефіцитна модель управління інвестиційними проектами в регіонах (c. 57 - 62)

Розглянуто ймовірнісний підхід до дефіцитної моделі розподілу фінансових ресурсів між виконавцями інвестиційних проектів у закритій системі на основі ланцюгів Маркова, яка враховує процеси продажів (отримання коштів) і закупівель (витрачання коштів). В цьому процесі враховано вплив місцевої адміністрації, який може вирівнювати фінансові стани виконавців проектів. Стохастична матриця ланцюгів Маркова надає можливість вивчити кожний крок процесу, який досліджується. Використання методу z-перетворень дозволяє обійти труднощі, які виникають внаслідок кратності власних значень стохастичних матриць, і дає можливість отримати аналітичну форму обігу фінансових ресурсів у період, який розглядається. Отриманий вираз спрощує аналіз і розрахунки станів системи у порівнянні з іншими моделями. Визначені умови взаємодії виконавців проектів з зовнішніми системами та величини фінансових ресурсів, які можна планувати для обміну на кожному кроці процесу.

Стаття написана українською мовою


Наумов В. М.
Прогнозування значень ендогенних змінних у системі одночасних рівнянь (c. 63 - 68)

Розглянуто системи одночасних економетричних рівнянь. Запропоновано методику їхнього використання при рішенні задачі прогнозування макроекономічних показників. Наведено приклад її вирішення для прогнозування обсягу експорту та обсягу імпорту в Росії, ґрунтуючись на даних Інституту комплексних стратегічних досліджень.

Стаття написана російською мовою


Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Прикладне імітаційне моделювання як аналітична основа прийняття управлінських рішень (c. 69 - 76)

У статті розкриваються прикладні аспекти використання імітаційного моделювання в процесі аналізу та прийняття управлінських рішень. Запропоновано модель функціонування комунального підприємства, яка побудована на базі методу системної динаміки у середовищі пакету Ithink. Наведено результати імітаційних експериментів, спрямованих на забезпечення ефективного управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства.

Стаття написана українською мовою


Акулов М. Г.
Модель стратегії розвитку кластер-логістичних систем (c. 76 - 81)

Функціональний аналіз стратегічного розвитку і характеристика властивостей кластер-логістичних систем на основі методології фізичної економіки дають можливість сформувати модель, що обумовлює динаміку процесу нагромадження енергії в довільній відкритій соціально-економічній системі, яка застосовується до опису процесів стратегічного розвитку кластер-логістичних систем. Аналізується стратегія перерозподілу ресурсів кластера для енергетичного посилення економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Васьків О. М., Здрок В. В.
Математична модель та автоматизація ІТ розрахунку виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 81 - 87)

У статті розроблено математичну модель задачі нарощування виробничих потужностей підприємства, завдяки якій досліджено зміну випуску продукції суб’єктом господарювання. Нарощування виробничих потужностей підпорядковано показниковому закону розподілу випадкових величин, що дає можливість стверджувати: при збільшенні ресурсу часу на виготовлення продукції певного виду кількість виробленої продукції цього виду зростає. Також розроблено інформаційну технологію комп’ютерної реалізації створеної моделі. За змістом задачі кількість виробленої продукції більше нуля, тому зі збільшенням величини буде зростати функція . Ця зміна буде пропорційною кількості використовуваного часу та обсягові капіталовкладень. Наведена основна математична модель, а саме: теоретико-ігрова постановка задачі вибору суб’єктом господарювання оптимальної стратегії випуску продукції передбачає розрахунок оптимальних напрямів поточної діяльності та подальшого розвитку підприємства з метою отримання стабільних фінансово-господарських показників.

Стаття написана українською мовою


Коваленко К. С.
Ідентифікація кризових ситуацій у фінансово-господарській діяльності коксохімічних підприємств (c. 87 - 94)

У статті обґрунтовано необхідність ранньої ідентифікації кризових ситуацій на підприємствах коксохімічної промисловості. Розроблено схему взаємозв'язку основних складових ідентифікації кризових ситуацій, що складається з трьох основних блоків: формування системи показників ідентифікації, класифікація фінансово-господарських ситуацій підприємства та автоматичне розпізнавання класу ситуацій. Як інструментарій реалізації перерахованих вище блоків використовувалися методи нечіткої логіки, а саме: для класифікації фінансово-господарських ситуацій – метод нечіткої кластеризації c-середніх, для розпізнавання – нечіткі нейронні мережі. Також у статті був запропонований інтегральний показник, побудований на основі матриці ступенів приналежності ситуацій кластерам, отриманої за допомогою методу нечітких с-середніх. Показник був використаний у моделях розпізнавання кризових ситуацій. Крім того, був запропонований двоетапний алгоритм розпізнавання кризових ситуацій, що містить у собі попередній синтез нечітких правил на основі методу c-середніх з подальшим навчанням отриманої нечіткої моделі типу Сугено генетичним алгоритмом.

Стаття написана російською мовою


Луняков О. В.
Міжкраїновий факторний аналіз дисбалансів і стійкості фінансового сектора економіки (c. 95 - 99)

У статті узагальнено індикатори фінансової стійкості, які використовуються Національним банком для моніторингу фінансового сектора економіки України. Показано, що діюча система індикаторів фінансової стійкості має низку недоліків. Обґрунтовано необхідність проведення інтегральної оцінки фінансової стійкості й рівня накопичених дисбалансів у фінансовому секторі. На міжкраїновому рівні проведений факторний аналіз, що дозволив виділити інтегральний показник фінансової стійкості та фінансових дисбалансів. Вказано, що використання показників фінансової стійкості в частині ідентифікації дисбалансів у фінансовому секторі економіки можливо, але при цьому не є достатнім. Більш повне пояснення підвищення вразливості фінансового сектора до потенційних фінансових стресів дає виділений інтегральний показник фінансових дисбалансів. Як передбачається, його використання дозволить більш адекватно використовувати монетарні та макропруденційні інструменти регулювання.

Стаття написана російською мовою


Максимов С. В., Монастирська О. Ю.
Визначення економічної ефективності транспортної системи кар’єру (c. 100 - 105)

У статті визначені особливості процесу транспортування як особливої сфери матеріального виробництва. Обґрунтовано вибір критерію економічної ефективності транспортних систем кар’єрів з урахуванням впливу на діяльність гірничо-збагачувальних комбінатів факторів зовнішнього (конкурентного) середовища: ціна на нафту та попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу. Визначено механізм реалізації розробленого методичного підходу до вибору критерію під час оперативного та перспективного планування роботи гірничотранспортного цеху. Встановлено зміну економічної ефективності залежно від обраного критерію економічної ефективності для транспортних систем гірничозбагачувальних комбінатів м. Кривий Ріг для періоду 2001 – 2011 рр. і для ПАТ «Центральний ГЗК» за місяцями 2011 р. Визначено зміну критеріальних показників економічної ефективності транспортної системи: «питомі витрати палива», «продуктивність парку кар’єрних автосамоскидів», «транспортна робота» для ПАТ «Центральний ГЗК» за місяцями 2011 р. в результаті оптимізації та застосування динамічного підходу до зміни критерію.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Основні засади формування комплексу моделей управління фінансовими ризиками підприємства (c. 106 - 110)

Стаття присвячена основним засадам управління фінансовими ризиками підприємства. У ході дослідження розроблено систему управління фінансовими ризиками підприємства, визначено основні принципи її побудови. Представлено завдання, цілі, методи та призначення комплексу економіко-математичних моделей управління фінансовими ризиками підприємства.

Стаття написана українською мовою


Чернишов С. І.
Про використання методу динамічного програмування Р. Беллмана в задачах економічного змісту (c. 110 - 119)

Метод динамічного програмування (МДП) Беллмана є винятково ефективним для вирішення широкого класу задач економіко-математичного моделювання. У цілому ряді випадків МДП є безальтернативним. Разом із тим, висловлювання фахівців щодо коректності обґрунтування МДП, а також, в цілому, про досягнення Р. Беллмана, досить суперечливі. В усякому разі, такою була ситуація на період діяльності Р. Беллмана та його опонентів. Аналіз показує, що значною мірою ці протиріччя були обумовлені суперництвом вчених СРСР і США на етапі освоєння космічного простору. МДП базується на принципі оптимальності Беллмана, який не можна охарактеризувати інакше, як геніальний. Це гранично прозорий алгоритм пошуку глобального екстремуму, ідеально пристосований до можливостей обчислювальної техніки. Спадок Р. Беллмана великий: від оптимального управління, диференціальних рівнянь і теорії ігор – до економіки і медицини. Разом із тим, методологічні підходи Р. Беллмана далекі від ортодоксальних уявлень про математику, чим частково можна пояснити критику на його адресу. Спадок Р. Беллмана (619 статей і 39 книг, які перекладені різними мовами) заслуговує ретельного дослідження, включаючи ракурс його економіко-математичної значущості.

Стаття написана російською мовою


Андрейшина Н. Б.
Концептуальний підхід щодо прогнозування попиту (c. 120 - 124)

У статті розглянуто концептуальний підхід щодо прогнозування попиту на продукцію виробничого або торгівельного підприємства економіко-математичними методами. Обґрунтовано актуальність моделювання та прогнозування споживчого попиту на товари. Наведено класифікацію методів прогнозування попиту за двома вимірами: від суб’єктивних до об’єктивних і від наївних до причинно-наслідкових. Систематизовано групи факторів, які впливають на попит, проаналізовано характер їх впливу. Створено концепцію прогнозування попиту на продукцію підприємства економіко-математичними методами, яка складається з чотирьох етапів: визначення факторів, які впливають на попит, вибір математичної залежності, перевірка адекватності та точності моделі й прогноз попиту. Для конкретного торгівельного підприємства побудовано прогнозні моделі попиту: адаптивна поліноміальна модель Брауна першого порядку; двохфакторна модель, в якій попит залежить від ціни товару та її зміни. Перевірено адекватність кожної моделі та зроблено прогноз попиту на продукцію підприємства.

Стаття написана українською мовою


Єгоркіна Т. О.
Планування витрат промислових підприємств із застосуванням методів економіко-математичного моделювання (c. 125 - 131)

В сучасних кризових економічних умовах, в яких здійснюють свою діяльність більшість промислових підприємств України, питання пошуку напрямів оптимізації їх діяльності займає одне з пріоритетних завдань їх подальшого та стратегічного розвитку. На сьогодні склалася така ситуація, що топ-менеджмент промислових підприємств практично не приділяє належної уваги зменшенню рівня витрат промислових підприємств, саме тому в роботі пропонується використання методів економіко-математичного моделювання при плануванні витрат промислових підприємств. Одним із таких методів є лінійна апроксимація, яка надає можливість на основі отриманих фактичних даних про діяльність підприємств, а саме динаміки витрат основного виду діяльності та динаміки обсягів реалізованої продукції, побудувати моделі залежності «Витрати основного виду діяльності – Обсяг реалізації». Побудовані моделі дають можливість визначити, на які підприємства вплив витрат основної діяльності на обсяг реалізованої продукції є позитивним, тобто обсяг продукції збільшується зі збільшенням витрат основної діяльності, та підприємства, які мають або від’ємний зв’язок між обсягом реалізованої продукції та витратами основної діяльності, або позитивний, але де коефіцієнт детермінації наближається до нуля. Проведений аналіз побудованих моделей ще раз підтверджує коло проблем машинобудівних підприємств, від вирішення яких залежить подальший розвиток цих підприємств та ефективність їх діяльності. Особливе місце в цьому процесі посідає планування, оскільки воно надає можливість, базуючись на проаналізованих фактичних даних щодо діяльності промислових підприємств, планувати витрати основного виду діяльності та подальший розвиток самих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Хавер В. М.
Формування економічної моделі з дослідження можливості реалізації інноваційного проекту (c. 132 - 145)

У роботі досліджено ризики при виконанні етапів реалізації інноваційного процесу, зроблено та описано шкалу розподілу ризиків з урахуванням вартості етапу, отримані показники оцінки ризиків за етапами реалізації інноваційного процесу, за допомогою яких можна зробити розрахунки для конкретного інноваційного проекту та відповідно до отриманих показників віднести етапи до відповідних зон за ступенем ризиків. Формалізовані та візуалізовані уявлення про взаємний вплив допущених на конкретному етапі помилок на наступні етапи у вигляді діаграми. Також отримано емпіричні залежності ступеня ризику від ефективності капітальних вкладень для сум інвестицій від 0,1 млн грн до 25 млн грн. Досліджено та запропоновано нові показники можливості реалізації інноваційного проекту і розрахункові формули для їх чисельної оцінки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Лапшин В. І., Кузніченко В. М., Стеценко Т. В.
Критеріальний метод аналітичної стохастичної процедури підтримки прийняття рішень (c. 80 - 84)

Розроблено критеріальний метод аналітичної стохастичної процедури для прийняття рішень при застосуванні метода парних порівнянь. Використано властивості стохастичної матриці. Запропонована процедура виключає неоднозначність у прийняття рішень при зростанні кількості альтернатив і критеріїв у порівняння з методом аналізу ієрархій. Досліджено можливості застосування цієї процедури для обґрунтування органами влади рішень щодо здійснення нових місцевих запозичень в контексті управління місцевим боргом. Показано, що розроблений метод можна використовувати для вибору об’єктів для бюджетних капіталовкладень.

Стаття написана українською мовою


Бабенко В. О.
Формування динамічної моделі багатокритеріальної оптимізації управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК (c. 85 - 88)

Дослідження теоретичних основ та вдосконалення методів динамічного моделювання управляння інноваційними процесами переробних підприємств АПК, розробка динамічної задачі багатокритеріальної оптимізації управління інноваційними процесами переробних підприємств і загальні підходи до її рішення.

Стаття написана російською мовою


Бирський В. В.
Адаптивне управління рівнем економічної безпеки підприємства (c. 89 - 92)

У роботі сформульована та вирішена задача моделювання рівня економічної безпеки промислових підприємств при здійсненні ними господарської діяльності в умовах мінливого зовнішнього середовища. Розроблений підхід до оцінки рівня економічної безпеки побудований на основі співставлення множини зовнішніх загроз з рівнем захищеності підприємства, що є індикатором його стійкості до небажаних змін.

Стаття написана українською мовою


Геселева Н. В., Заріцька Н. М.
Емерджентні властивості системи (c. 93 - 97)

У статті розглянуто підходи до визначення поняття «емерджентність», наводяться основи емерджентних властивостей системи та емерджентних стратегій управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І.
Порівняльний аналіз відповідності гіпотез про статистичні властивості показників фондового ринку реальним спостереженням (c. 97 - 104)

У статті наведено результати порівняльного первинного аналізу базисних та ланцюгових індексів зростання, які характеризують динаміку фондового ринку. З метою визначення глибини пам’яті ринку визначені автокореляційні функції цих показників. Визначено індекс Херста для показників динаміки фондового ринку. Обчислено коефіцієнт канонічної кореляції між фінансовою та реальною складовою фінансового ринку. Використовуючи критерій Фостера-Стюарта встановлено відсутність тренду в динаміці показників, окрім показника ЗОЛОТО, який має експоненційний тренд. Не знайшла експериментального підтвердження гіпотеза Башельє в частині наявності логарифмічно-нормального розподілу відношення двох послідовних значень показників динаміки. Це ускладнює можливість використання вінеровського процесу для прогнозування показників фондового ринку на великий відрізок часу.

Стаття написана українською мовою


Кравець Т. В.
Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу (c. 104 - 109)

У статті розглядаються характерні особливості європейських фондових індексів та проводиться їх порівняльний аналіз. Мета дослідження полягає в локалізації та опису кризових ефектів за часом і масштабом у динаміці індексів за допомогою вейвлет-перетворення. Такий підхід дозволяє виявити кластери фондових індексів і вивчити їх загальні та індивідуальні особливості. Для прогнозування динаміки індексів використовується комбінування методів вейвлет-перетворення, нейронних мереж і SSA.

Стаття написана українською мовою


Квасній Л. Г., Солтисік О. О.
Теоретична модель піднесення промислового сектора економіки Прикарпаття (c. 110 - 114)

Проаналізовано соціально-економічний стан Прикарпатського регіону. Встановлено, що метою проведення реструктуризації в Прикарпатському регіоні є створення суб’єктів підприємництва, які здатні ефективно функціонувати в нинішніх умовах економіки України. Досліджено механізми реструктуризації підприємств регіону. Розроблена теоретична модель піднесення промисловості Прикарпаття, що дає змогу прогнозувати стан об’єктів за етапами розвитку.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Головко А. В.
Демографічний аспект моделювання перехідного етапу пенсійної системи (c. 114 - 118)

У роботі представлено дослідження реформування пенсійної системи України. Моделювання на засадах еволюційної теорії дозволило провести аналіз демографічних тенденцій українського суспільства для перехідного етапу реформування та у подальшому розвитку. Математично доведено необхідність державного керування демографічними параметрами.

Стаття написана українською мовою


Остапенко І. М., Семенова Л. С.
Шляхи підвищення інтелектуального потенціалу ВНЗ (c. 119 - 123)

Мета статті – визначити можливі шляхи підвищення інтелектуального потенціалу ВНЗу, розглянути проблеми незасвоєння знань студентами економічних спеціальностей, показати переваги використання роботи в малих групах у викладанні дисциплін математичного циклу. Об'єктом дослідження статті є проблеми недоотримання знань студентами економічних ВНЗів. Активні методи навчання дисциплінам математичного циклу розглядаються, як один із способів зацікавити студента наукою, викликати її розуміння і придатність в подальшій трудовій діяльності. Інструментарій дослідження - економіко-математичні методи, що дозволяють кількісно проаналізувати отримані результати. Подолання проблем «втрати» знань веде до зростання його інтелектуального потенціалу. Результат дослідження – обґрунтування використання методів активного навчання в процесі викладання дисциплін математичного циклу, позитивного впливу на засвоєння знань роботи в малих групах, виявлення основних причин «втрати» знань студентами.

Стаття написана російською мовою


Потрашкова Л. В.
Моделювання діяльності підприємства з урахуванням його соціально-економічних відносин як інструмент оцінки потенціалу підприємства (c. 123 - 129)

У цьому дослідженні запропоновано підхід до результатної оцінки потенціалу підприємства на основі системи імітаційних моделей діяльності підприємства та експертних рефлексивних моделей рішень стейкхолдеров підприємства, залежних від активу соціально-економічних відносин підприємства.

Стаття написана російською мовою


Шерстенников Ю. В.
Моделювання розвитку малого підприємства в умовах конкурентного ринку (c. 129 - 135)

У статті розроблена економіко-математична модель виробничої діяльності малого підприємства. Модель ураховує взаємоузгоджений зв’язку між параметрами виробництва та поточними характеристиками ринку. Виконані модельні дослідження впливу рекламної кампанії на розвиток малого підприємства. Детальна інформація про ринкові умови, що міститься у моделі, дає змогу виконувати оптимізацію рекламної компанії і досягати бажаного економічного результату.

Стаття написана українською мовою


Писанець К. К.
Моделі оцінки кредитного ризику позичальників з часовим параметром для систем аплікаційного кредитного скорингу (c. 136 - 140)

У статті розглянуто концепцію включення фактору часу до систем аплікаційного кредитного скорингу як ключової характеристики рівня дефолту. На прикладі даних споживчого сегменту кредитного ринку України представлено результати моделювання кредитного ризику потенційних позичальників (аплікантів), використовуючи підходи Каплана-Мейєра та Кокса.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Гринько О. Л., Хохлов В. В.
До питання оцінки стабільності банківських депозитів в умовах нестабільності економіки (c. 106 - 110)

У статті проведено оцінку впливу кризи та економічної нестабільності на динаміку депозитів банків України та країн ЄС. Коло дослідження стабільності банківських депозитів обмежується впливом макроекономічних факторів, які відображаються у показнику ВВП. Виділено протилежні тенденції у формуванні депозитів вітчизняних і зарубіжних банків: релятивні швидкості депозитів і ВВП європейських країн мають додатний знак, що означає збільшення припливу депозитів у випадку зниження ВВП, стабільність депозитів вітчизняних банків характеризується прямо протилежною залежністю.

Стаття написана російською мовою


Чанишева А. Ф.
Довірчі області в економетрії комплексних змінних (c. 110 - 116)

Дана стаття є результатом комплексного дослідження, присвяченого закладанню основ комплекснозначної економіки – сучасного перспективного напрямку в галузі соціально-економічного прогнозування. Стаття присвячена питанням знаходження інтервальних оцінок для комплекснозначних рівнянь лінійної регресії. Автор обґрунтовує вибір форми довірчих областей, а також розглядає три підходи до їх побудови. У результаті досліджень зроблено висновок, що практично всі фактичні значення спостережуваної змінної перебувають усередині довірчої області, розрахованої для довірчої ймовірності 95%. Це говорить про гарний підбір моделі до вихідних даних і про ефективність методу знаходження довірчих областей, запропонованого в даній роботі.

Стаття написана російською мовою


Кобзєв П. М., Котляр А. А.
Конструктивний системний підхід до управління вітчизняними підприємствами як ринковими системами (c. 117 - 122)

У статті визначено системні причини низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та необхідність їх усунення шляхом застосування конструктивного системного підходу до управління рівнем їх стану. Метою роботи є представлення конструктивного інструментарію для управління системним станом організаційно-економічних систем «підприємства», в основу якого покладено сучасний системний та кібернетичний підходи до управління, що базуються на визначенні кількісних значень параметрів, які підлягають управлінню. У роботі наведено системну модель для параметричної ідентифікації підприємства як об’єкта управління та модель оцінки рівня системного стану підприємства. Побудовано графічний профіль системного стану підприємства та надано його параметричну інтерпретацію. Представлено технологію реалізації системних змін у стані підприємства та визначено підґрунтя для переходу до кібернетичного управління вітчизняними підприємствами по досягненню цільового рівня їх стану.

Стаття написана російською мовою


Степаненко О. П.
Моделювання синергетичних ефектів у розвитку банківської системи (c. 123 - 127)

У статті досліджуються процеси функціонування та розвитку банківської системи в сучасних умовах. Розглядаються питання корпоративної взаємодії в банківському секторі, а також будується модель узгодженої взаємодії між структурними елементами банківської системи (БС) і визначаються умови виникнення синергетичних ефектів у банківській системі. Отримані результати доводять доцільність розвитку та підтримки функціонування корпоративної інфраструктури БС, дозволяють підвищити вигоди окремих елементів БС, оцінити синергетичні ефекти у розвитку БС і, як наслідок, підвищити ефективність функціонування БС у цілому. Оскільки підвищення ефективності функціонування БС позитивно впливає на економіку країни, перспективними напрямами є дослідження процесів взаємодії елементів корпоративної інфраструктури БС із зовнішнім середовищем і встановлення можливості застосування принципів корпоративної взаємодії та виникнення синергетичних ефектів у таких процесах.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В.
Модельна оптимізація виробництва, зберігання та збуту товару (c. 128 - 134)

Розроблено нову економіко-математичну модель виробництва, зберігання та збуту товару з урахуванням взаємоузгодженого зв’язку між параметрами виробництва та поточними характеристиками ринку. Модель дозволяє врахувати як характеристики ринку, так і логістику підприємства. Модель відрізняється від запропонованих раніше тим, що вона: а) більш докладно враховує процес просування товару на ринок; б) детально описує всі етапи виконання проекту – перехідний етап на початку проекту, етап роботи підприємства у відносно сталих умовах, етап заключної стадії проекту. Виконано застосування розробленої моделі для оптимізації процесу проектного планування. На підставі запропонованої моделі розроблено методики розрахунку і дослідження оптимальних проектних рішень, які дозволяють виконувати порівняльний аналіз різних інвестиційних проектів при різних ринкових умовах, в яких функціонує підприємство.

Стаття написана українською мовою


Кабаненко Ю. В.
Математична модель інформаційного потоку (c. 135 - 138)

Оцінюючи ефект від здійснення заходів з керування матеріальними, інформаційними й фінансовими потоками в логістичних системах підприємств, виникає необхідність створення інформаційних систем із використанням аналітичного інструментарію. Імовірнісний характер формування і надходження інформації вимагає в процесі моделювання інформаційних систем використання математичного інструментарію, частіше за все – теорії марківських процесів і апарату теорії масового обслуговування. Побудовано аналітичну модель інформаційної системи на базі локальної мережі «файл-сервер» на основі ототожнення функціонування системи із безперервним марковським процесом. Розроблено методику визначення основних характеристик системи: середнього числа користувачів, що очікують відповіді, і середньої тривалості очікування відповіді на запит користувача.

Стаття написана українською мовою


Нікітіна А. В.
Методичний інструментарій оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на підґрунті використання методів факторного аналізу (c. 139 - 144)

Стаття розкриває сутність основних сучасних концепцій оцінювання економічної безпеки підприємств. Ґрунтуючись на загальних засадах теорії управління і дослідивши наукові джерела, було проведено узагальнення сучасних наукових підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств, що дозволило виокремити існуючу базу фундаментальних досліджень щодо оцінювання визначеної економічної категорії, але вони, на жаль, не дають повної, комплексної характеристики ЕБП. Обґрунтовано, що процес цілеспрямованого підбору відповідних показників для їх використання в процесі оцінки, тобто формування інформаційної бази, яка буде використана для подальшого дослідження, є важливим підґрунтям для здійснення оцінювання рівня економічної безпеки підприємств. Крім того, інформація для проведення такої процедури повинна відповідати вимогам достовірності, повноти, значущості, своєчасності, ясності тощо. Склад показників підсистем економічної безпеки підприємства повинен відображати її специфіку діяльності кожної сфери діяльності суб’єкта господарювання та коригуватися зі зміною часу. Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств на основі використання методу факторного аналізу. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підприємства. Перспективою подальших досліджень є детермінація основних загроз функціональним складовим економічної безпеки підприємств і шляхів їх зменшення чи локалізації з урахуванням галузевої приналежності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Гамбаров Л. А., Шевченко С. В., Чернишова Н. П.
Оптимізація виробництва, розподілу та поставок електроенергії в умовах енергоринку України (c. 68 - 72)

У статті розглянуто підходи до моделювання виробництва, розподілу і постачання електроенергії в енергосистемі України в умовах енергоринку. Розглядаються особливості електроенергії як товару і, як наслідок цих особливостей, відзначається дисбаланс між поставками і споживанням електроенергії. Обґрунтовується виникнення задачі узгодження обсягів виробництва і поставок з установленим рівнем попиту, схильним до динамічних змін, в умовах дефіциту ресурсів. Враховується, що електроенергія надходить споживачам через проміжні вузли – гідроакумулюючі станції. Авторами пропонується зведення задачі знаходження оптимального плану передачі електроенергії з пунктів виробництва в пункти споживання при мінімізації транспортних витрат до багатовимірної транспортній задачі з проміжними вузлами. У статті формулюється математична модель цієї задачі, наводяться алгоритми її вирішення, а також розглядається практичний приклад застосування пропонованого підходу і наводиться аналіз отриманих результатів.

Стаття написана російською мовою


Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ганас Л. М.
Ідентифікація площ функціональних ділянок складу виробничих запасів (c. 73 - 77)

Розглянуто позиції науковців щодо поділу площі складського приміщення на ділянки і зони, проаналізовано їх класифікацію та узагальнено погляди на виокремлення відповідних видів. На основі аналізу виокремлено і графічно інтерпретовано функціональні ділянки складу виробничих запасів з їх диференціацією на відповідні зони та подано коротку характеристику кожного виду. Наведено методи ідентифікації площ функціональних ділянок і зон та загальної площі складу виробничих запасів. Запропоновано інструментарій, що дозволяє провести обчислення площі складського приміщення, призначенням якого є зберігання виробничих запасів з урахуванням функціональних ділянок та наявності в них необхідних зон. Проведено відповідні узагальнення та визначено значення застосування наведеного методу ідентифікації площ функціональних ділянок та зон складу виробничих запасів.

Стаття написана українською мовою


Тимохин В. М., Подскребко О. С.
Дискретно-подієве моделювання конвеєрних ліній (c. 78 - 84)

Метою статті є дослідження особливостей застосування дискретно-подієвого моделювання в процесі прийняття управлінських рішень, пов'язаних із перебалансуванням конвеєрної лінії великого промислового підприємства. Аналізуючи і систематизуючи наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, автор акцентує увагу на недостатності розробки питань, пов'язаних із застосуванням імітаційного моделювання до перебалансування конвеєрних ліній. У статті розглянуто аспекти дискретно-подієвого моделювання в процесі прийняття управлінських рішень, пов'язаних із визначенням вузьких місць системи, використовуючи методологію теорії обмежень і аналізу можливості їх усунення, тобто підвищення ефективності функціонування системи. Автор наводить дискретно-подієву модель процесу зборки компресора. Представлена модель дозволяє виявити вузькі місця в системі, а також проаналізувати різні можливості їх усунення.

Стаття написана російською мовою


Якимова Л. П.
Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму (c. 84 - 89)

У статті запропоновано та досліджено клітинно-автоматну мультиагентну імітаційну модель динаміки процесу поширення недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), що дозволяє імітувати та візуалізувати просторово-часову динаміку пенсійного соціуму, відтворювати механізми міжсуб’єктної взаємодії у соціумі, диференційованому за соціально-психологічними та рольовими ознаками, з урахуванням синергетичного ефекту спільної дії агентів системи НПЗ та впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на суб’єктів соціуму. Проведення серії імітаційних експериментів дозволило встановити залежності сценаріїв еволюції пенсійного соціуму від параметрів процесу поширення НПЗ: коефіцієнтів охоплення пенсійного соціуму професійними агентами та ЗМІ, кількості ефективних контактів, коефіцієнта зниження рівня недовіри населення до НПЗ, рівня сприйняття інформації агентів НПЗ та рівня їх впливу. В еволюції пенсійного соціуму виявлено регулярні аттрактори, моменти настання та характеристики яких залежать від параметрів процесу поширення НПЗ, деякі з цих параметрів є керованими.

Стаття написана українською мовою


Соколовський Д. Б.
Моделювання «горизонтальної» взаємодії економічних агентів за допомогою набору ігор (c. 90 - 94)

Тематикою пропонованої статті є моделювання горизонтальної та вертикальної взаємодії економічних суб’єктів, що реалізуються, зокрема, угодами про продаж і про найм. Складність моделей «горизонтальних» відносин є причиною суттєво менших, порівняно з моделями «вертикальних» стосунків, напрацювань. Тому здійснено спробу спростити загальну модель «горизонтальної» взаємодії економічних агентів. Запропоновано модель «горизонтальних» взаємин двох економічних суб’єктів, кожний з яких може дотримуватися укладеної між ними угоди, ухилятися від неї та контролювати дотримання угоди своїм візаві. Установлено, що угода про продаж може бути визначена набором ігор, що використовуються для моделювання угоди про найм шляхом декомпозиції гри для опису взаємодії загального типу. З’ясовано умови такої декомпозиції. Тобто модель угоди про продаж можна позиціонувати як узагальнення моделі угоди про найм. Поза тим змодельовано прийняття рішень окремим агентом щодо розподілу обмежених коштів між контролем візаві та дизайном власної діяльності. Пропоновані моделі можуть знайти своє використання в теорії угод для поглиблення окреслення угоди про продаж. Передбачається застосування отриманих результатів до різноманітних предметних галузей шляхом конкретизації платіжних функцій ігор моделі. Краще розуміння їхньої природи за допомогою дослідження запропонованих моделей сприятиме збільшенню якості та продуманості угод, приміром, із правової точки зору. Подальший розвиток досліджень передбачається проводити в напрямку розв’язання моделей, що наразі мають постановочний вигляд, знаходження умов рівноваг Неша (Nash equilibrium), аналіз логіки еволюції взаємин контрагентів.

Стаття написана українською мовою


Мельник Г. В.
Моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі (c. 95 - 99)

Мета статті полягає у дослідженні можливості мереж Петрі для моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Запропоновано використання нечітких часових мереж Петрі (Petri) з інгібіторними зв’язками для моделювання динаміки дозволу чи заборони доступу користувачів до об’єктів комп’ютерної системи. У результаті дослідження було побудовано нечітку часову мережу Петрі з інгібіторними зв’язками, що дозволяє змоделювати динаміку процесу аутентифікації та ідентифікації користувача, контроль відповідності розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерної системи. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є використання мереж Петрі для формування нечітких висновків про дієвість системи управління інформаційними ризиками в корпоративній системі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Клоков В. І.
Моделювання динаміки «витоку мізків» (c. 77 - 79)

Успішність і вектор розвитку будь-якої країни значною мірою визначається рішенням двоїстих проблем: з одного боку, проблеми «витоку мізків» і, з іншого боку, – залучення висококваліфікованих фахівців у різні галузі виробництва й управління. Використовуючи підхід, запропонований академіком Арнольдом В. І., побудовано динамічну модель оцінки кількості вчених у країні. Отримані на основі експертних оцінок результати дозволяють дати кількісну оцінку можливих сценаріїв розвитку науки в країні та перспективи її модернізації. Модель застосована на невеликому проміжку часу, оскільки на великому проміжку вона припиняє працювати через насичення та вимагає доробки.

Стаття написана російською мовою


Клименюк М. М., Кочарян І. С., Голованенко М. В., Клименюк О. М.
Моделювання системи аналізу навчальної потужності закладів вищої освіти (c. 80 - 85)

Стаття присвячена створенню системи обробки та аналізу інформації про навчальні потужності закладів вищої освіти. Важливість розробки інформаційних систем в освітній галузі підкреслюється науковим значенням цього завдання і значним обсягом зусиль, спрямованих на практичне впровадження інформаційних систем у системі освіти. Представлено схему формування елементарних показників, їх реформування відповідно до потреб замовників, наведено оцінювання розмірності системи показників навчальної потужності на прикладі конкретного державного замовника – Міністерства культури України – і наведено фрагмент масиву нормативно-довідкової інформації про навчальні потужності ВНЗ Міністерства культури України. З метою ілюстрації практичних можливостей застосування підходу до побудови інформаційної системи було розроблено тестове програмне забезпечення. Для зберігання основного інформаційного масиву і допоміжних довідників була використана база даних у форматі Microsoft Access, однак інтерфейсною платформою був обраний табличний процесор Microsoft Excel, оскільки він забезпечує більш гнучкі можливості додаткової обробки запитів користувача. Наведені моделі, методи та інформаційні технології накопичення, обробки та надання інформації про навчальні потужності дозволяють забезпечити відповідною інформацією всі суб’єкти управління для прийняття рішень з планування та розвитку вищої освіти.

Стаття написана українською мовою


Светуньков С. Г., Вишинська Т. Л.
Комплекснозначне моделювання тіньової економіки у сфері зовнішньої торгівлі України (c. 86 - 92)

У статті проаналізовано методи, які можуть використовуватися для визначення обсягів тіньових потоків при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, і зазначено їх недоліки. Виокремлено метод «дзеркальної статистики» як основний для визначення обсягів тіньових експортних та імпортних операцій. Проведено співставлення даних щодо зовнішньої торгівлі України з основними торговельними партнерами (країнами ЄС-27, СНД, КНР і США). Визначено фактичні обсяги імпорту товарів в Україну та експорту товарів з України. Побудовано економіко-математичну регресійну модель, використовуючи принципи комплекснозначної економіки. Знайдено значення комплексних коефіцієнтів парної кореляції: між легальним і тіньовим експортом України та комплексними факторами імпорту; між комплексним показником розвитку України та легальним і тіньовим експортом.

Стаття написана російською мовою


Скалозуб В. В., Клименко І. В.
Інтерпретація та прогнозування процесів, представлених часовими рядами, на основі розширеного логістичного відображення (c. 92 - 97)

У статті досліджується можливість використання методів нелінійної динаміки для побудови оперативного прогнозу складних, не структурованих процесів, що описуються часовими рядами. Запропоновано модель розширеного логістичного відображення для інтерпретації характеристик динамічних процесів. Досліджено процедури інтерпретації даних і прогнозування параметрів процесів, представлених часовими рядами, що використовують моделі розширеного логістичного відображення. Запропоновано методику рекурентної побудови оперативного прогнозу. Для підвищення точності отриманих результатів рекомендовано провести коректування значень параметрів моделі за рахунок оцінки нових наборів значень за методом експоненційного згладжування. Наведено результати застосування моделі розширеного логістичного відображення для побудови оперативного прогнозу процесів залізничного транспорту, зокрема, оцінки параметрів вагонопотоків.

Стаття написана російською мовою


Бізянов Є. Є., Глінська Т. С.
Нечітка когнітивна модель потоків надходження коштів інвестиційних проектів (c. 97 - 101)

Метою статті є розробка методики побудови нечіткої когнітивної моделі потоків надходження коштів від реалізації інвестиційних проектів. У результаті аналізу існуючих методів і моделей оцінки інвестиційних проектів виявлено, що однією з проблем є передбачення очікуваних від них вигід (прибутку, економії). Показано, що прогнозування вихідних потоків інвестиційних проектів характеризується невизначеністю й суб'єктивністю початкових даних, що приводить до необхідності використання моделей і методів, що використовують нечітку логіку. У статті запропоновано методику побудови нечіткої когнітивної моделі, суть якої полягає в переході від лінгвістичного опису предметної області до когнітивної моделі з наступним виділенням нечітких залежностей між об'єктами предметної області (концептами моделі), яка завершується математичним описом цих залежностей. Такий підхід дозволяє зменшити суб'єктивну складову в оцінці інвестиційних проектів, зробити процес їх оцінки більш прозорим. У статті також подано приклад реалізації нечіткої когнітивної моделі для оцінки інвестиційного проекту розвитку вуглевидобувного підприємства, що ілюструє практичне застосування методики.

Стаття написана російською мовою


Євстрат Д. І., Приходько А. О.
Застосування оптимізаційних моделей для планування витрат виробничого підприємства (c. 102 - 106)

У статті розкрито сутність планування діяльності виробничого підприємства, розглянуто причини виникнення проблеми планування, проаналізовано поширені методи вирішення даної проблеми. Запропоновано імітаційну модель, що описується системою диференціальних рівнянь, яка відображає поведінку і взаємозв'язок основних фінансових показників виробничого підприємства і враховує зовнішні інвестиції, поставлено і вирішено оптимізаційну задачу, побудовано модель управління. Викладений метод дозволяє знаходити різні оптимальні управлінські рішення залежно від обраного критерію якості і є більш гнучким інструментом, ніж традиційні методи лінійного програмування, методи прогнозування за допомогою нейронних мереж, нечіткого програмування, динамічні моделі, що описані системами керованих диференціальних рівнянь.

Стаття написана російською мовою


Квіта Г. М., Шіковець К. О., Клименко Ю. І.
Моделювання та управління ризиками ПрАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА-ЖИТТЯ» (c. 107 - 112)

У статті розглядається актуальне питання оцінки ризику та управління ним на конкретному економічному об’єкті. При врахуванні та управлінні ризиків необхідним є аналіз ризикових ситуацій шляхом виділення об’єктів (економічні системи, ефективність і умови функціонування яких насамперед невідомі необхідною мірою), суб’єктів (осіб або колективів, що зацікавлені в результаті управління ризиком) і джерел ризику (фактори, явища, процеси, які характеризуються невизначеністю результатів діяльності). У результаті проведеного дослідження розроблено та впроваджено на економічному об’єкті програма по управлінню ризиками, що включає в себе декілька етапів: виявлення факторів і формулювання ризиків; оцінка ризиків; ранжування та відбір тих ризиків, для яких використовуватимуться активні методи управління; підбір методів впливу на ризики і ефективність їх застосування.

Стаття написана українською мовою


Кононова К. Ю., Акулов М. В.
Еволюція макрогенерацій: мультиагентний підхід (c. 113 - 117)

Запропонований у роботі підхід до моделювання макроекономічної динаміки як процесу зміни макрогенерацій передбачає попередній аналіз макродинаміки з використанням виробничої функції, обґрунтування моделі окремої макрогенерації, виявлення макрогенерацій та оцінку їх параметрів, аналіз та інтерпретацію їх еволюційних фаз. Попереднє дослідження дозволило сформулювати припущення мультиагентної моделі макроекономічної динаміки. Для їх перевірки в програмному середовищі NetLogo було побудовано модель еволюції макрогенерацій. У ході моделювання були отримані макроефекти, що не закладені у поведінку кожного окремого агента, експериментально підтверджені теоретичні припущення щодо моментів зародження і динаміки макрогенерацій. Отримані результати повною мірою узгоджуються з теоретичними передумовами і висновками попередніх досліджень і дозволяють говорити про придатність даного підходу для аналізу еволюційних процесів в економіці.

Стаття написана російською мовою


Наумова М. А.
Модель оптимізації інвестиційних витрат (c. 118 - 122)

В умовах ринкової економіки всі підприємства тією чи іншою мірою пов'язані з інвестиційною діяльністю та прийняттям інвестиційних рішень. Кожне підприємство має обмежені фінансові ресурси, що доступні для інвестування. У зв'язку з цим виникає задача оптимізації інвестиційних рішень. Сучасні мікро- і макроекономічні теорії не обходяться без такого потужного метода, як математичне моделювання. Використання математики дозволяє виділити і формально описати найбільш суттєві властивості економічних процесів, дослідити ці властивості та зробити висновки, адекватні досліджуваному процесу. Тому стає актуальним пошук методів дослідження і розрахунку математичних моделей складних процесів, динаміка яких описується нелінійними системами. У статті розглянуто модель управління інвестиційними рішеннями з виробничою функцією Кобба–Дугласа (Cobb–Douglas production function). Наведено математичну постановку задачі для максимізації суми прибутку. Використовуючи принцип максимуму, отримано систему нелінійних диференціальних рівнянь. Проведено якісний аналіз системи за допомогою її фазового портрету в околі точки рівноваги.

Стаття написана російською мовою


Орленко Н. С., Науменко І. В.
Прогнозування обсягу продажів у збалансованій системі показників (c. 122 - 125)

Виникла проблема визначення та застосування математичних моделей прогнозування обсягів продажу в збалансованій системі показників. Досліджено структурний підрозділ підприємства – планування, визначено основні моделі планування обсягів продажу. Обґрунтовано доцільність застосування моделі, яка основана на методі прогнозування попиту на товари (послуги) сезонного споживання і товари довгострокового використання, щодо планування обсягів продажів підприємства з ремонту вагонів.

Стаття написана українською мовою


Хайлук С. О.
Модель оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи (c. 126 - 129)

Мета статті полягає в обґрунтуванні моделі оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було введено поняття «працездатності банківської системи» як одного з показників надійності банківської системи. У результаті дослідження було розроблено спрощену елементну структурну схему надійності банківської системи, що включає три елементи: НБУ, сукупність банків другого рівня та сукупність економічних суб’єктів, що працюють з банками. Запропоновано метод оцінки ймовірності працездатного стану банківської системи за умови можливого відновлення всіх її елементів після виникнення певних відмов, що ґрунтується на положеннях теорії надійності складних систем. У подальших дослідженнях буде розглянуто більш складні схеми, що включають можливості навантаженого та ненавантаженого резервування.

Стаття написана українською мовою


Чаговець Л. О.
Моделювання виробничо-фіскальних ефектів у системі економічної безпеки держави (c. 130 - 135)

У статті розглянуто питання моделювання виробничо-фіскальних ефектів як найважливіших інструментів системи економічної безпеки держави. Побудовано економіко-математичні моделі взаємозв'язку фіскальних індикаторів і соціально-економічного стану держави на базі виробничо-інституціональних функцій. Досліджено динаміку фіскального зазору на підставі оцінених параметрів виробничих функцій, що враховують у своїй специфікації узагальнене податкове навантаження, а також навантаження окремо за найважливішими видами податків. Доведено існування ряду неузгодженостей і дисбалансу руху фінансових потоків в економічній системі. Побудовано імітаційну модель оцінки податкової бази з урахуванням фіскальних індикаторів, за допомогою якої проведено аналіз сценаріїв низки імітаційних експериментів, що оцінюють можливості розширення податкової бази та гармонізації відносин виробничого сектора і бюджетних інтересів держави.

Стаття написана російською мовою


Шерстенников Ю. В.
Моделювання дуополії з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства (c. 135 - 141)

Управління конкурентоспроможністю виробничого підприємства безпосередньо пов'язане з питаннями формування конкурентних стратегій, що потребує всебічного аналізу тих складових діяльності підприємства, які можуть стати основою формування та зміцнення стійких конкурентних переваг. Існуючі моделі не враховують ринкову інфраструктуру і тому слабо пристосовані для використання в практичній роботі фірми на конкурентному ринку. У статті розроблено динамічну модель стратегічної взаємодії фірм, які займаються виробництвом, зберіганням і збутом товару повсякденного попиту, на дуопольному ринку з урахуванням логістики, обмеженого випуску і реклами підприємства. Модель дозволяє враховувати взаємозалежність поточного стану ринку і поточних виробничих потужностей підприємств. Проведений аналіз стратегій конкурентних фірм виявив суттєвий вплив рекламної кампанії на результати економічної діяльності дуополістів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Лук’яненко І. Г.
Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України (c. 57 - 64)

Мета статті полягає в адаптації процедури стрес-тестування для оцінки фінансової стійкості підприємств і розробці адекватного економіко-математичного інструментарію для її проведення. У процесі дослідження виявлено, що запропонований підхід дозволяє не тільки отримати прогнозну оцінку фінансової стійкості в майбутніх періодах діяльності підприємства, але й всебічно дослідити та кількісно оцінити його реакцію на дію внутрішніх і зовнішніх шоків у короткостроковій та довгостроковій перспективах. Обґрунтовано, що основними етапами при проведенні стрес-тесту на рівні підприємства є аналіз зовнішнього середовища та ідентифікація потенційних ризиків; підбір змінних, що відповідають обраним ризикам і шокам; розробка та визначення специфікації економіко-математичної моделі, яка використовується для програвання різних сценаріїв, які мають бути орієнтовані на несприятливі, але цілком ймовірні події. Проведені дослідження визначили перспективність використання моделей лонгітюдних даних і векторних авторегресійних моделей, зокрема моделей коригування помилки при проведенні стрес-тестування на рівні галузі та окремого підприємства. Отримані результати можна використовувати як базу для подальшої розробки та вдосконалення методу стрес-тестування фінансової стійкості суб’єктів господарювання, а також створення моделі стрес-тестування окремих галузей економіки України.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Карпенко А. С.
Формування спектру управлінських впливів щодо зміни поведінки промислового підприємства (c. 65 - 70)

У статті на підставі імпульсного аналізу сформовано комплекс управлінських впливів, спрямованих на коригування майбутнього вектора розвитку українського підприємства, головною цільовою спрямованістю якого є експорт товарів і послуг. Як інструмент управління поведінкою суб’єкта господарювання запропоновано використовувати метод когнітивного моделювання. Розроблений спектр управлінських впливів дозволить у прогнозному періоді змінити рівень розвитку промислового експортоорієнтованого підприємства зі спадної стадії на висхідну ділового циклу.

Стаття написана українською мовою


Новак С. М.
Методика оптимізації структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (c. 70 - 75)

У статті розглядається методика оцінки оптимальних параметрів дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів. Методика заснована на математичній моделі мікроструктури міжбанківського валютного ринку. У рамках моделі ключовими параметрами інфраструктури дилінгової служби є: кількість уповноважених трейдерів, контингент контрагентів, політика котирувань, основні параметри валютного ринку – спред і волатильність котирувань, а результуючі показники ефективності дилінгової служби – прибуток і ймовірність беззбиткової роботи. Методика дозволяє визначити оптимальні параметри інфраструктури дилінгової служби банку, виходячи з показників динаміки валютних курсів і ринкового оточення банку. На підставі отриманої математичної моделі були розроблені методики проектувальних розрахунків параметрів інфраструктури дилінгової служби банку, які при заданих параметрах валютного ринку потрібні для забезпечення необхідного рівня ефективності. Застосування зазначених методик дає можливість оцінити показники роботи фронт-офісу банку залежно від його масштабу.

Стаття написана українською мовою


Клименко В. О., Сокирко О. С.
Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні (c. 75 - 80)

У статті представлено багатофакторну економетричну модель, яка показує наявність лінійної залежності страхових виплат від кількості «лайфових» страхових компаній і валових страхових премій на ринку добровільного особистого страхування в Україні. Оцінки параметрів економетричної моделі задовольняють умовам обґрунтованості та ефективності, але наявне незначне їх зміщення, зумовлене використанням «рідж»-регресії. Застосування останньої було необхідне, оскільки змінні моделі виявились мультиколінеарними. З даної моделі можна зробити висновок про монополізацію ринку особистого страхування в Україні. До подібного висновку можна прийти з розробленої нами економетричної моделі залежності кількості «лайфових» страхових компаній від середньомісячних витрат населення з урахуванням інфляції. За допомогою даних моделей здійснено оцінку ринку добровільного особистого страхування та зроблено висновки про його подальші перспективи.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А., Закорко М. В.
Система індикаторів рівня витрат фінансування суб’єкта господарювання (c. 81 - 90)

У статті запропоновано систему індикаторів рівня витрат фінансування суб'єктів господарювання, в основі якого лежить функція формування рекомендацій або ідентифікації напрямів, пріоритетів у частині вибору того чи іншого джерела фінансування, його терміновості та особливостей залучення ресурсів, виходячи з інформації про рівень агентських витрат, витрат інформаційної асиметрії, фінансової нестабільності, трансакційних і ринкових індикаторів вартості фінансових ресурсів. Особливу увагу приділено суттєвому структуроформуючому фактору структури власності, що визначає величину і логіку взаємозв'язку всіх витрат фінансування і детермінує стимули й ризики в системі управління фінансовою діяльністю суб'єкта господарювання з точки зору усіх, хто бере участь. Найбільш сильно його вплив позначається на формуванні таких неявних витрат фінансування, як агентські витрати і витрати інформаційної асиметрії. У систему факторів стимуляторів і дестимуляторів витрат фінансування включено фактори зовнішнього оточення (макроекономічні та ринкові індикатори вартості, інституційне забезпечення) і внутрішні (структура власності, характеристика інвестиційної діяльності та фінансування суб'єкта господарювання, організація бізнесу, корпоративне управління).

Стаття написана російською мовою


Медведєва М. І.
Проблеми аутсорсингу при ремонті та обслуговуванні технологічного обладнання (c. 91 - 95)

Стаття присвячена питанню обчислення стаціонарних ймовірностей станів системи масового обслуговування з ненадійним обладнанням, профілактикою та переналагодженням на початку виробничого циклу. Описується функціонування як основного, так і допоміжного матеріального потоку логістичної системи. Передбачається, що вхідний потік на обробку замовлень має пуассонівський розподіл, а час виходу обладнання з ладу, час переналагодження і час профілактики мають показові закони розподілу. Обслуговування обладнання здійснюють дві бригади: ремонтна та профілактична. Ремонтна бригада відновлює обладнання, що вийшло з ладу, причому замовлення, що знаходяться на приладі, не губляться, а до обслуговуються у часі, що лишився. Друга бригада займається проведенням тільки профілактичних робіт. Розглянуто одну з можливих схем, при якій обладнання після завершення виробничого циклу йде на профілактику. Обмежень на величину черги немає. Знайдено основні характеристики описаної вище системи, а саме: імовірності того, що прилад знаходиться в неробочому стані, на профілактиці та на переналадці. Знайдені ймовірності станів описаної системи можуть бути використані для оцінки доцільності ремонтного аутсорсингу на промислових підприємствах.

Стаття написана російською мовою


Полшков Ю. М.
Про прогнозування макроекономічних показників за допомогою кінцево-різницевих рівнянь та економетричних методів (c. 95 - 100)

У статті розглядаються дані про валовий внутрішній продукт, споживчі витрати, валові інвестиції, обсяг зовнішньої торгівлі для національної економіки. Припускається, що час є дискретною змінною з кроком в один рік. Використовуються кінцево-різницеві рівняння. Розглядаються моделі з високим ступенем регуляторної функції держави по відношенню до споживчого ринку. Економетрична складова базується на гіпотезі, що кожний з названих вище макроекономічних показників в даному році залежить від валового внутрішнього продукту за попередні часові періоди. Таке припущення надає можливість застосувати метод найменших квадратів для побудови лінійних моделей парної регресії. Отримана модель часового ряду, яка дозволяє будувати точкові та інтервальні прогнози для валового внутрішнього продукту наступного року, спираючись на значення валового внутрішнього продукту в поточному та попередньому роках. Зроблено висновок про те, що такі прогнози можна признати слушними хоча б у короткостроковій перспективі. Побудована модель з математичної точки зору є неоднорідним кінцево-різницевим рівнянням другого порядку з постійними коефіцієнтами. Обговорюються особливості таких рівнянь. Аналітичний вигляд рішень кінцево-різницевих рівнянь проілюстровано графічно. Це надає підставу розрізняти національні економіки як економіки стійкого зростання, «однобічні», слабкі або ті, що перебувають у стадії вдалого реформування. Проведено зіставлення наведених типів з конкретними економіками сучасних держав.

Стаття написана російською мовою


Слушаєнко Н. В.
Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях (c. 100 - 104)

Мета статті полягає в дослідженні нових якісних підходів до розробки інвестиційних стратегій у великих фінансово-промислових корпораціях. Для моделювання цих процесів використовуються теорія ігор і методи системного аналізу. Розглянуто стратегії, які будуть приносити максимальний загальносистемний ефект, що є основним завданням цільової координації. Основною складністю моделювання інвестиційної діяльності у великих фінансово-промислових групах є необхідність урахування взаємозв'язку між окремими учасниками інвестиційного процесу та координації їх інтересів і дій. Запропоновані підходи до аналізу і вибору інвестиційних проектів усередині великої фінансово-промислової групи сприяють прийняттю координаційного рішення по розподілу інвестиційних ресурсів загальносистемного фонду і фондів окремих структурних підрозділів. У результаті дослідження було запропоновано використання специфічних моделей координації інвестиційної діяльності. Ці моделі дозволяють врахувати взаємодію елементів, узгодження інтересів і вплив кожного прийнятого інвестиційного рішення на стан системи. При моделюванні задачі оцінки і вибору інвестиційних проектів у фінансово-промислових групах було визначено набір критеріїв для порівняння. Розраховано глобальні пріоритети всіх проектів, визначено кращі альтернативи. Запропоновані моделі можуть використовуватися для оцінки взаємодії елементів при розробці загальносистемної інвестиційної стратегії. Перспективою подальших досліджень є визначення наступних підходів оптимізації виконання інвестиційної програми у великих фінансово-промислових корпораціях.

Стаття написана українською мовою


Чернишов С. І.
Коректна модель Харрода й моделювання соціально-економічних процесів (c. 105 - 113)

Модель Харрода (Harrod) в диференціальній формі насправді має дискретний характер, і зростання економіки, що випливає з неї по експоненті,– ілюзорне. Помилка базується на сполученні капіталу й річного доходу через постійний коефіцієнт. Це стає зрозумілим з позицій дослідження розмірності використовуваних величин, якого в математичній економіці свідомо уникають. У категоріях безперервного аналізу подання капіталу через інтенсивність доходу дуже природно реалізується за допомогою функції Стеклова. Вона формує коректну модель Харрода (КМХ), з якої, на відміну від згаданої вище експоненти, навпроти, випливає неминучість економічних криз, однак моменти їхнього настання піддаються розрахунковій оцінці. Функція Стеклова допускає узагальнення за допомогою компоненти, призначеної для моніторингу економічної ситуації з метою уточнення параметрів моделі. Досить плідне переломлення КМХ до балансу учасників економічної системи у вартісній інтерпретації. Модель, що отримується таким чином, являє собою систему диференціальних рівнянь першого порядку зі змінними коефіцієнтами. У цьому зв'язку сформульовано загальні принципи моделювання соціально-економічних процесів.

Стаття написана російською мовою


Бобкова О. Ю.
Діагностика конвергентно-дивергентних процесів у регіональній податково-бюджетній політиці (c. 113 - 119)

У статті наведено аналіз нерівномірності розподілу податкових ресурсів серед міст і районів Харківської області по прибутковій та витратній частині бюджету на підставі теорії конвергенції. Як інструментарій дослідження використано індикатори ?-конвергенції та моделі ?-конвергенції, детально розглянуто теоретичне обґрунтування наведених індикаторів. Запропонований інструментарій апробований на підставі показників податкового навантаження на найманих працівників, а також витрат місцевих бюджетів на душу населення районів і міст Харківської області. Виявлено існуючу в Харківській області дивергентну тенденцію, яка характеризує наявність істотної нерівномірності в розвитку територій за показником податкового навантаження, тоді як витрати бюджетів на душу населення близькі за значеннями, що характеризує існування конвергентних тенденцій у процесі розвитку територій.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Солнцев С. О., Овчиннікова А. В.
Модель оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах (c. 105 - 110)

Метою статті є дослідження теоретичних та методичних засад оцінювання маркетингових ризиків при реалізації інвестиційних проектів для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень та мінімізації рівня маркетингових ризиків. У результаті дослідження запропоновано виокремити етап оцінювання в процесі управління, що складатиметься з виявлення, аналізу та оцінки маркетингових ризиків. Структуризація методів оцінювання маркетингових ризиків надала можливість доповнити існуючі групи методів методами маркетингових досліджень споживчої поведінки та розробити модель поетапного комплексного оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах, яка заснована на дослідженні процесу ринкового обміну підприємств та моделюванні поведінки споживачів у ринкових умовах. Перспективою подальших досліджень є визначення джерел та особливостей оцінювання маркетингових ризиків на подальших фазах реалізації інвестиційного проекту та при виведенні товару на ринок.

Стаття написана англійською мовою


Кузніченко В. М.
Безперервна модель фінансової взаємодії підприємств у виконанні інвестиційного проекту (c. 110 - 114)

Розглянуто імовірнісний підхід до моделі товарно-грошового розподілу в часі бюджету інвестиційного проекту між підприємствами на базі ланцюгів Маркова (дискретна модель) та на базі системи лінійних диференціальних рівнянь (безперервна модель). Для вирішення дискретної моделі використовується метод z-перетворень, для вирішення безперервної моделі ? перетворення Лапласа. Стохастична матриця ланцюгів Маркова цілком визначає дискретну модель розподілу бюджету інвестиційного проекту між підприємствами, а диференціальна матриця – безперервну модель цього розподілу. Використання z-перетворення і перетворення Лапласа дозволяє знайти вирішення завдань в аналітичній формі. Отримані вираження спрощують аналіз і розрахунок станів системи порівняно з іншими методами. Встановлюється взаємозв'язок між дискретною і безперервною моделями , тобто вирішення цих завдань при t = n збігаються.

Стаття написана російською мовою


Полякова О. Ю., Булкін С. М.
Формування конкурентної стратегії комерційного банку на основі методології теорії ігор (c. 115 - 119)

Дослідження присвячене формуванню конкурентної стратегії комерційного банку на основі використання методології теорії ігор. Конкурентна стратегія формується в умовах гри, де присутні досліджуваний банк, безпосередні конкуренти, зовнішнє середовище. Гра є некооперативною і не має постійної суми. Ефективність стратегії банку визначається на підставі трьох показників: процентного доходу, частки в кредитах фізичних осіб, частки в кредитах юридичних осіб. Безпосередні конкуренти, які сформували окремого гравця, були виділені за допомогою кластерного аналізу. Гру було реалізовано за допомогою імітаційної моделі, що дозволяє реалізувати різні конкурентні стратегії. Імітаційна модель складається з трьох блоків, які моделюють поведінку Банку, конкурентів і навколишнього середовища. Оптимальну конкурентну стратегію було обрано на підставі принципу гарантованого результату. У результаті моделювання було визначено оптимальну стратегію, яка дозволила не тільки збільшити процентний дохід, але й збільшити частку в кредитах і депозитах серед конкурентів.

Стаття написана російською мовою


Ємець М. С.
Побудова економіко-математичної моделі впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в Україні (c. 119 - 123)

Сьогодні Україна активно шукає свій особистий шлях у світових інтеграційних процесах, демонструє багатовекторну зовнішньоекономічну політику і здійснює рух у напрямі інтеграції з країнами ЄС і СНД. З огляду на вступ у міжнародні туристичні відносини основним завданням України є отримання якомога більшої частки світових туристичних прибуттів. Тому для дослідження впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в країні автором запропоновано таку модель: побудова регресійних рівнянь частки експорту туристичних послуг України для країн СНД і ЄС з метою подальшого порівняльного аналізу. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що фактори інтеграції впливають на розвиток міжнародного туризму, проте доведено, що цей вплив не є однозначним, а в деяких випадках є суперечливим. Визначення напрямів такої взаємозалежності надає можливості будувати ефективну туристичну політику шляхом вибору адаптивних напрямів інтеграції.

Стаття написана українською мовою


Поспєлова Л. Я.
Оцінка ступеня несуперечності системи нечітких правил (c. 124 - 129)

У статті на підставі аналізу останніх досягнень і публікацій показано, що у соціально-економічних моделях, які використовують традиційну парадигму класичного раціоналізму (обчислювані, агентні, економетричні моделі), виникають складності при спробах відобразити природу нечіткості і невизначеності. Накопиченим колективним досвідом розробки оптимальних моделей підтверджена перспективність застосування нечітко-множинного підходу в моделюванні суспільства. Обґрунтовано необхідність вивчення природи суперечливості в нечітких базах знань як на узагальненому онтологічному рівні, так і на прагматичному функціональному рівні логічного виводу. У статті пропонується метод пошуку логічних та концептуальних протиріч у вигляді поєднання абдукції і modus ponens. Обговорюється ключове для запропонованого методу питання: якими властивостями повинна володіти функція приналежності вторинного нечіткої множини, що описує в моделях нечіткого висновку такий результуючий стан об'єкта управління, який з великим ступенем можливості поєднує емпірично несумісні ознаки. Ступінь приналежності об'єкта управління одразу до кількох несумісних класів відносно нечіткої вихідної змінної є ступінь нечіткості судження «Перетин усіх результатів нечіткого виводу множини, застосовних при деякому вході правил, є порожня множина». Описано алгоритм оцінки міри узгодженості. Наведено приклад покрокового виявлення суперечностей у статичних нечітких БЗ на прагматичному функціональному рівні логічного виводу. Отримані результати тестування у вигляді наборів несумісних фактів, ланцюжків висновків, наборів непересічних інтервалів, обчислені заходи суперечливості дозволять експертам своєчасно усунути неприпустимі протиріччя і тим підвищити якість рекомендацій і оцінок нечітких ЕС.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Хмельов О. Г.
Еволюційні методи формування нейромережевих моделей складних економічних систем (c. 69 - 73)

У статті виконано аналіз принципів формування нейромережевих моделей складних економічних систем. Обґрунтовано перспективність використання методів штучного інтелекту при моделюванні складних економічних систем. Показано можливість використання еволюційних методів при формуванні нейромережевих моделей складних економічних систем для забезпечення інваріантності їх узагальнюючих властивостей. В якості реалізації запропонований генетичний алгоритм із геномом з оперонів фіксованої довжини. Розглянуто всі оперони з точки зору функціональних позицій. Відзначено особливість алгоритму, яка дозволяє виключити антропогенні фактори при виборі архітектури нейромережевих моделей. Доведена адекватність нейромережевих моделей складних економічних систем, що формуються.

Стаття написана російською мовою


Глінська О. М., Пархоменко С. О., Хмельова А. В.
Нейромережеве моделювання процесів бюджетування та використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі (c. 73 - 77)

В статті розглянуто питання ефективного бюджетування та використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі. Експериментально перевірено, що для рішення задачі моделювання процесу бюджетування та ефективного використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі доцільно використовувати сучасні нейромережі, а саме багатошаровий персептрон. Визначено, що найкращим програмним пакетом для створення нейромереж типу архітектури «багатошаровий персептрон» є Statistica. В результаті аналізу та порівняльної характеристики обрано топологію та побудовано нейромережеву модель бюджетування та використання трудових ресурсів на підприємствах вугледобувної галузі.

Стаття написана українською мовою


Дружиніна В. В.
Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці (c. 77 - 82)

Мета статті полягає у прогнозуванні тенденцій поточного попиту місцевого ринку праці на основі методу статистичних рівнянь залежностей і кореляційно-регресійного аналізу для пролонгації відповідних процесів на мезорівні. Розглянуто прогнозну модель для узгодження динаміки вакантних робочих місць від соціально-економічних показників розвитку міста, яка формується спочатку на базі методу статистичних рівнянь. Даний метод вимагає визначення параметрів рівнянь одночинникових залежностей і коефіцієнтів стійкості зв’язку. Далі на підставі розрахованих значень цих параметрів і на основі економіко-математичного моделювання певних макроекономічних показників побудовано рівняння множинної регресії, використання яких дасть змогу прогнозувати поточний попит на місцевому ринку праці в середньостроковій перспективі. Перспективою подальших досліджень є прогнозування рівня поточної збалансованості місцевого ринку праці, використовуючи наведену методику для прогнозування поточної пропозиції.

Стаття написана українською мовою


Жук М. О., Здрок В. В.
Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України (c. 82 - 91)

Мета роботи – дослідження структури системи економічної діяльності домогосподарств в Україні та динаміки взаємозв’язків між основними показниками її функціонування. Для дослідження динаміки основних показників системи економічної діяльності домогосподарств використано інструментарій економетричного векторно-авторегресійного моделювання (VAR-моделі). На підставі наявних статистичних даних і розробленої VAR-моделі досліджено індивідуальний та сукупний впливи лагових значень показників на їхні поточні значення, реакцію системи на імпульси основних показників, проаналізовано динаміку зміни пояснення дисперсії одних показників іншими, проведено два види прогнозів, які відображають загальну тенденцію розвитку економічної діяльності домогосподарств в Україні. Висока точність прогнозів, отриманих за допомогою запропонованої економетричної моделі, свідчить про можливість її практичного застосування для оцінювання стану основних показників економічної діяльності домогосподарств України. У роботі вперше застосовано інструментарій VAR-моделювання для дослідження економічної діяльності домогосподарств в Україні, що розширює можливості використання математико-статистичних методів і моделей у цій галузі економіки.

Стаття написана українською мовою


Глотов Є. О., Череватенко В. А.
Визначення факторів впливу на вартість цінних паперів з фіксованим купоном (c. 92 - 97)

Досліджено цінні папери (облігації) з фіксованим купоном. Надано розрахунок грошового потоку, який генерується цінними паперами з фіксованими купонами, до якого додається дисконтована номінальна вартість цінних паперів. Проаналізовано часовий показник – середньозважену тривалість платежів, який характеризує чутливість ціни цінних паперів до змін процентних ставок на ринку. Доведено наявність двох груп взаємозв’язків між вартістю облігації, ставкою купона, ринковою ставкою (нормою прибутковості) і терміном її погашення. Перша група взаємозв’язків відображає взаємозв’язки між вартістю облігації, ставкою купона і ринковою ставкою (нормою прибутковості). Друга група характеризує зв’язок між вартістю облігації і терміном її погашення. Авторами досліджено середньозважену тривалість платежів, або дюрацію. Вона відіграє важливу роль при аналізі довгострокових цінних паперів із фіксованим прибутком. Для спрощення розрахунків було прийнято, що купонний платіж здійснюється раз на рік. Пропонується формула для визначення похибки ціни облігації залежно від очікуваної зміни прибутковості на погашення. Аналізуючи властивості дюрації, визначено недоліки, властиві цьому показнику. Враховуючи середньозважену тривалість платежів, або дюрацію, рекомендується формула, як більш ефективна, для визначення майбутньої ціни облігації в залежності від зміни прибутковості. Проведені дослідження є теоретичною базою для розробки моделей управління портфелями цінних паперів із фіксованим доходом. Одержані наукові результати можуть бути використані у навчальному процесі як вищих навчальних закладах, так і в спеціальних програмах підготовки фахівців з цінних паперів. Наукові результати можливо використовувати для розробки інформаційних технологій при визначенні вартості цінних паперів (облігацій із фіксованим купоном).

Стаття написана українською мовою


Іщенко М. І.
Розробка економіко-математичних моделей оптимізації витрат в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів (c. 98 - 102)

Метою статті є розробка методичних підходів до визначення оптимальної структури матеріальних і трудових ресурсів, за яких досягається мінімум собівартості в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів. Проведено аналіз сучасних досліджень з питань управління витратами підприємств. Встановлено, що одним із поширених методів прогнозування витрат є економіко-математичне моделювання. Обґрунтовано, що при розробці економіко-математичних залежностей для прогнозування собівартістю продукції доцільною є розробка індивідуальних моделей для кожного підприємства окремо, оскільки саме таким чином можуть бути враховані унікальні природні та технологічні умови функціонування гірничо-збагачувальних комбінатів. Розроблено модель залежності собівартості продукції від рівня витрат основних видів ресурсів в умовах одного з гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу. На підставі одержаної моделі визначено оптимальні величини витрат матеріальних і трудових ресурсів на прогнозний період. Встановлено, що величина собівартості продукції за оптимальних величин основних видів ресурсів є меншою за прогнозну величину, одержану за рівнянням тренду. Запропоновані підходи можуть використовуватись при складанні бюджетів витрат підприємства на майбутні періоди.

Стаття написана українською мовою


Іванов В. М.
Модель оцінки операційного ризику, пов'язана з робочим днем персоналу банку (c. 102 - 108)

У статті наведено аналіз робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, пов'язаних із розробкою моделей ризику в процесі діяльності банків. Виявлені особливості та сформульована актуальність розробки моделі й методу оцінки операційного ризику з урахуванням нечітких величин. Залежно від характеру області визначення нечітких змінних виділено лінгвістичні змінні, для яких визначено верхню та нижню межі. Запропоновано структурну модель оцінки операційного ризику, що заснована на системі нечіткого виводу, де кожній терм-множині зіставляється відповідна лінгвістична змінна. Процес перетворення якісних оцінок у нечіткі величини полягає у відображенні елементів вихідної терм-множини у вигляді побудови функцій приналежності. Сформульовано бази правил системи нечіткого виводу. Результати моделювання оцінки операційної ризику представлені процедурою нечіткого виводу та поверхнею з урахуванням вхідних змінних метрик.

Стаття написана російською мовою


Ільченко К. О.
Моделювання стратегії кредитної та депозитної діяльності комерційного банку (c. 109 - 113)

У статті розглядається знаходження стратегії кредитно-депозитної стратегії банку, яка може бути представлена відповідними ставками. Діяльність банку описується показниками гудвілу і ліквідності, які характеризують матеріальні та нематеріальні ресурси установи. Показник гудвілу обраховується на основі даних попереднього періоду. Ліквідність є відношенням до пасивів на даний момент часу. На основі цих показників створено математичну модель, в якій введено припущення про залежність швидкості зростання депозитів від функцій ліквідності та гудвілу. Отримано задачу двохкритеріальної оптимізації, розв’язком якої є набір ставок. Розглянуто випадки, коли банк не змінює значення ставок протягом заданого періоду діяльності та випадок, коли ставки змінюються на кожному кроці, при умові, що значення ставок незалежні одне від одної. За умови, що кожна зміна ставок супроводжується витратами, не описаними в моделі, зміни ставок є недоцільними. Запропоновано використати кусково-постійні середні значення ставок. У роботі розглядається використання ідеальної точки для вибору одного значення з множини Парето-ефективних розв’язків. Шляхом представлення задачі однокритеріальної оптимізації відносно коефіцієнта ліквідності було показано, що використання показника гудвілу впливає на швидкість зростання депозитів. Дана задача є частковим випадком попередньої, тобто цей розв’язок входить у множину представлених Парето-ефективних точок. Але за умови нестрогої відповідності крайньому значенню коефіцієнта ліквідності розв’язок погіршується. Необхідність використання обох критеріїв є важливою та покращує шукане рішення.

Стаття написана українською мовою


Никитенко О. К.
Розробка моделі видобутку знань для прогнозування фінансових ринків з виділенням типових тенденцій з часового ряду (c. 114 - 117)

У статті розроблено модель видобутку знань для прогнозування фінансових ринків з виділенням типових тенденцій з часового ряду. Модель розглянуто з точки зору застосування технології Knowledge Mining. Наведено рішення прямої та зворотної задачі адекватності обробки економічної інформації в рамках набуття формальної ознаки метричності у процесі застосування моделі. Продемонстровано, що завдяки оптимізації моделі на навчальній вибірці знання набувають змістову складову, тобто ознаку семантичності. Запропоновано шляхи оцінювання характеристик несуперечності та повноти для забезпечення знань формальною ознакою активності. Включено характеристику зв’язності знання до характеристики повноти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Іванов Р. В.
Щодо моделювання економічної поведінки домогосподарств як відкритої соціально-економічної системи (c. 111 - 115)

У статті проаналізовано сучасний стан дослідження економічної поведінки домогосподарств у світі та в Україні. Обґрунтовано використання засобів і методів математичного моделювання для дослідження економічної поведінки цих економічних агентів, здатних до саморозвитку та самоорганізації в процесі ендогенної або екзогенної взаємодії. Як математичний апарат запропоновано використовувати якісну теорію звичайних диференціальних рівнянь як найбільш зручний та ефективний інструментарій дослідження поведінкової динаміки не лише на етапі побудови моделі, але й на стадії проведення обчислювальних експериментів. Представлена стаття започатковує цикл авторських робіт з питань математичного моделювання економічної поведінки домогосподарств не тільки як окремих економічних агентів, але й як усталених або ситуативних конгломератів. Серед напрямків подальших досліджень вбачається пошук можливостей побудови фундаментальних розв’язків диференціальних рівнянь у частинних похідних, що описують певні аспекти економічної поведінки домогосподарств.

Стаття написана українською мовою


Кравець Т. В., Березнюк О. В.
Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій (c. 116 - 121)

У статті проведено аналіз поведінки фондових індексів і курсів валют до та під час кризових явищ з метою виявлення ключових ознак передкризового стану, локалізації та опису кризових ефектів за часом і масштабом засобами мультифрактального аналізу та вейвлет-перетворення. Практично апробований метод виділення інтервалів самоподібної поведінки фінансових рядів. Для індексів Доу-Джонса (Dow Jones) та S&P 500 на часовому інтервалі 2001 – 2013 рр. виявлено проміжки фрактальності та ті часові інтервали, коли поведінка рядів визначалася хаотичною складовою. Запропонована міра синхронної поведінки фондових індексів і курсів валют, яка дозволяє оцінювати ступінь наростання кризових явищ і прогнозувати їх. Така міра обчислена для рядів EUR/GBP, EUR/USD, FTSE 100, S&P 500, Dow Jones, DAX, CAC 40. Спостерігається тісний зв'язок між її значеннями та силою кризових явищ, що мали місце у відповідні проміжки часу. Наводиться характеристика основних економічних криз за період 2001 – 2013 рр. з метою порівняння реальних подій та особливостей динаміки міри синхронізації як передвісника кризових явищ.

Стаття написана українською мовою


Кримська Л. О., Попова М. В.
Моделювання економічного потенціалу регіону (на прикладі Запорізької області) (c. 122 - 127)

У статті розкрито методологічні засади побудови моделі економічного потенціалу регіону, обрані показники основних структуроутворюючих елементів економічного потенціалу на основі ресурсного підходу до його визначення, які можуть бути використані для побудови математичної моделі, а також для проведення оцінки економічного потенціалу. Розглянуто методи побудови математичної моделі економічного потенціалу регіону на основі кореляційно-регресійного аналізу та методу побудови нейронних сітей. Розроблено модель економічного потенціалу Запорізької області на основі побудови нейронної сіті з використанням програми Deductor Studio Academic. Розглянута методика побудови моделі економічного потенціалу може бути використана для побудови моделей потенціалу інших областей. Такі моделі можуть бути використані для оцінки впливу кожного з показників структуроутворюючих компонентів економічного потенціалу на величину валового регіонального продукту, здійснення короткострокового та середньострокового прогнозування розвитку регіону, розробки програм регіонального розвитку місцевими органами влади, визначення максимально можливого валового регіонального продукту за умов використання всього наявного обсягу ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Макалюк І. В.
Економіко-математичне моделювання оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств (c. 127 - 131)

У статті визначено етапи процесу оптимізації трансакційних витрат. Здійснено розробку економіко-математичної моделі оптимізації трансакційних витрат машинобудівних підприємств за критерієм максимізації доходу від реалізації продукції та системи обмежень, що передбачає перевищення темпів росту доходу над темпами зростання витрат. Як показники трансакційних витрат запропоновано використовувати види витрат за рахунками бухгалтерського обліку. У результаті дослідження встановлено, що оптимізація трансакційних витрат передбачає забезпечення такого складу та структури витрат, який би забезпечував досягнення максимального фінансового результату. При цьому зростання загального обсягу трансакційних витрат повинно супроводжуватися зменшенням їх величини на одиницю продукції. Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані при здійсненні подальших наукових розробок у даному напрямі, а також у процесі практичної діяльності підприємств. Застосування запропонованої економіко-математичної моделі оптимізації трансакційних витрат дасть змогу визначити силу та напрямок впливу різних видів трансакційних витрат на дохід конкретного підприємства. Виявлення витрат, здійснення яких сприяє нарощуванню обсягів реалізації, і витрат, які гальмують цей процес, дозволить визначити напрямки регулювання з метою покращення фінансових результатів виробничо-господарської діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Буркіна Н. В., Наумова М. А.
Застосування непараметричних методів дослідження для визначення ступеню надійності українських банків (c. 104 - 109)

Рейтинги банків є невід'ємним елементом інформаційної інфраструктури, що забезпечує нормальний розвиток банківського бізнесу. Одним із головних питань, які хвилюють клієнтів банківських структур, є питання про визначення ступеня надійності та довіри банку. У даний час відсутня єдина загальноприйнята методика рейтингування банків, і питання надійності банків залишається досить проблематичним. У статті розглянуто сучасний метод економіко-математичного аналізу DEA, який представляє собою популярний інструмент оцінки якості послуг різних суб'єктів і отримав в останні роки широке поширення в зарубіжних економетричних дослідженнях. Продемонстровано застосування методу інкапсуляції даних (data envelopment analysis, DEA) для отримання нової методики складання банківських рейтингів, виділені вхідні та вихідні індикатори для побудови моделі DEA стосовно української банкової системи. Також авторами розібрано деякі методичні проблеми, які можуть виникати при застосуванні складових індикаторів для ранжирування суб'єктів і запропоновано способи їх усунення.

Стаття написана російською мовою


Єфімова Г. В.
Оптимізаційне моделювання ефективності реструктуризації суднобудівного підприємства (c. 109 - 113)

Розглядаються питання оптимізації використання ресурсів, спрямованих на проведення реструктуризації суднобудівного підприємства, що є основною передумовою досягнення її ефективності. Реструктуризація розглядається як процес комплексної та взаємозв'язаної зміни у структурі активів, пасивів, функцій підприємства, яка ініціюється динамічним середовищем, заснований на стратегічній концепції його розвитку і спрямований на підвищення ефективності його діяльності, що виражається зростанням вартості. Завдання щодо прийняття рішення про проведення реструктуризації суднобудівного підприємства та щодо вибору конкретного проекту реструктуризації відноситься до оптимізаційних завдань перспективного планування. Обмеженнями математичної моделі виступають обмеження ресурсів підприємства, що виділяються на проведення реструктуризації. Основними критеріями оптимізації виступатимуть максимізація чистого дисконтованого доходу або мінімізація витрат на проведення реструктуризаційних заходів. Сформована оптимізаційна модель призначена для оцінки обсягів залучення власних і позикових коштів для проведення реструктуризації. Імітаційна модель забезпечує побудову грошових потоків. Розв’язання задачі отримується на основі комплексу взаємопов’язаних оптимізаційних, імітаційних моделей і процедур щодо формування, вибору та узгодження управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Оліскевич М. О.
Особливості економетричних моделей споживання в Україні в умовах нестабільності та структурних зрушень (c. 113 - 121)

У статті проаналізовано динамічні властивості розроблених економетричних моделей споживання, які в умовах нестабільності та структурних зрушень є важливою складовою дослідження особливостей розвитку національної економіки. Проведено емпіричний аналіз часової динаміки ефектів впливу на споживчі видатки домогосподарств зміни постійного і тимчасового доходів, темпу інфляції, чутливості до відхилень від довгострокових тенденцій та інших чинників. Економетричне моделювання, теоретичним підґрунтям якого є гіпотеза постійного доходу, базується на використанні моделі адаптивних очікувань, моделі часткового пристосування, сезонних різниць і авторегресійної моделі з розподіленими лагами. Узгодження результатів усіх моделей засвідчує, що негативні процеси в економіці країни, які отримали розвиток унаслідок кризи, що розпочалася у 2008 р., суттєво погіршили економічне становище вітчизняних споживачів і призвели до того, що на даний час практично всі домогосподарства в Україні, вичерпавши свої ресурси і зазнаючи обмеження ліквідності, не мають змоги згладжувати своє споживання в часі та формують свої споживчі видатки виходячи з величини поточного доходу.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В.
Моделювання динаміки основних економічних показників підприємства (c. 122 - 130)

У статті розроблено економіко-математичну модель динаміки основних економічних показників підприємства, відображених у шести бухгалтерських рахунках з урахуванням логістики і взаємозв’язку з поточними характеристиками ринку та потребами споживачів продукції. Виконано застосування розробленої моделі для кількісного дослідження впливу рекламної компанії та сезонності на кількісні показники економічної діяльності підприємства. У програму роботи підприємства закладено внутрішні фінансово-господарські процедури, що забезпечують виробничий процес, а також зв'язок із постачальниками й покупцями (замовниками). Задаючи різні стартові умови, можна відстежити перехідні процеси й вихід (при сприятливих умовах) підприємства на стаціонарний режим роботи або його зупинку (при недоліку оборотних коштів). Створена модель містить досить багато параметрів, що дозволяє не просто досліджувати залежність роботи підприємства від зміни одного з них, але й оптимізувати економічні умови функціонування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Алєксєєв В. І.
Математичне обґрунтування показника концентрації впливу членства для аналізу вразливості кредитної спілки (c. 77 - 81)

Дослідження присвячено проблемі визначення потенційних загроз від надмірної концентрації впливу на кредитну спілку з боку окремих її членів за рахунок зосередження в них значних сум зобов’язань перед спілкою та/або зобов’язань спілки перед ними. Розглянуто типові категорії членів кредитних спілок, що чинять фактичний вплив на їх діяльність, проведено аналіз характеру та міри впливу на кредитну спілку представників таких категорій членства, обґрунтовано важливість аналізу такого впливу з точки зору вразливості кредитної спілки до можливих дій таких категорій членства на шкоду інтересам кредитної спілки. Запропоновано математичне обґрунтування показника концентрації впливу, визначено методику розрахунку цього показника та окреслено можливу і прийнятну сферу його застосування.

Стаття написана українською мовою


Бережнюк І. Г., Джумурат О. В.
Моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон (c. 81 - 86)

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку митної справи в контексті спрощення митних формальностей та максимально допустимого рівня забезпечення безпеки національної економіки. Основним завданням дослідження є розробка рекомендацій з моделювання процесів селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон. Визначено основні цілі використання запропонованої моделі. Розроблено основні вимоги до результату моделі селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон. Запропоновано вимоги до процесу використання моделі селективності митного контролю. Для коректного використання моделі визначено відповідне інформаційне забезпечення процесу моделювання, яке враховує специфіку діяльності спеціальних програмно-інформаційних комплексів (ПІК) та існуюче нормативно-правове забезпечення у сфері регламентації процедур митного контролю. Запропоновано конкретні рекомендації щодо розробки моделі селективності митного контролю з урахуванням основних параметрів ризикованості переміщення товарів через митний кордон з відповідною деталізацією етапів.

Стаття написана українською мовою


Ревенко Д. С., Либа В. О., Горячева К. І.
Детерміноване моделювання стійкості динамічних соціально-економічних систем (c. 87 - 90)

У статті розглянуто підходи до детермінованого моделювання стійкості соціально-економічних систем. Указано, що формалізовані підходи до моделювання і жорсткий математичний апарат приваблює все більше дослідників у галузі економіки щодо застосовування детермінованих методів до аналізу стійкості соціально-економічних систем у контексті динаміки їх розвитку. Проведено аналіз складностей, які виникають при моделюванні соціально-економічних систем, розглянуто основні положення концепцій функціонування цих систем. Подано визначення стійкості соціально-економічної системи. Як метод аналізу стійкості соціально-економічної системи запропоновано метод, який ґрунтується на аналізі коренів характеристичного рівняння, одержаного шляхом лінерізації та переходу до нормальної форми Коші системи нелінійних диференціальних рівнянь, котрі описують динаміку поведінки соціально-економічної системи.

Стаття написана російською мовою


Ячменьов Є. Ф.
Функціональна модель вищого навчального закладу в IDEF0 (c. 91 - 99)

Досліджено питання теоретико-методичних проблем управління вищим навчальним закладом. Доведено, що підвищення ефективності управління, швидке та якісне вирішення комплексу управлінських завдань, а також реалізація управлінських заходів вимагають наявності оперативної інформації. Достовірність та своєчасність такої інформації залежить від її джерел, чистоти й упорядкованості інформаційних потоків. Виокремлення та упорядкування інформаційних потоків у ВНЗ можливо за допомогою IDEF-технологій. Саме вони дозволяють діяльність будь-якого суб'єкта розкласти на процеси, підпроцеси та дії, які надалі надасть можливість ідентифікувати інформаційні потоки і використовувати їх в управлінні ВНЗ. У результаті дослідження було визначено, що інформаційно-аналітична система управління ВНЗ є комплексною системою, яка охоплює всі види діяльності ВНЗ, інтегрує всі інформаційні потоки та утворює єдиний інформаційний простір.

Стаття написана українською мовою


Ісаєнко О. О.
Моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки на основі рівняння Фоккера – Планка (c. 99 - 105)

Досліджується актуальна проблема моделювання нестаціонарних часових рядів економічної динаміки. Запропонований підхід до моделювання часових рядів базується на методології багатовимірного аналізу та рівнянні нерозривності, яке пов'язує функцію щільності ймовірності змінних стану системи з їх швидкостями. Рівняння руху точки в багатовимірному фазовому просторі змінних стану виводиться в припущенні, що в основі еволюції економічної системи лежить взаємодія двох чинників – зростання і дисипації. Допускається, що швидкість зростання є детермінованою функцією, що означає наявність причинно-наслідкових зв'язків між змінними, а дифузійна складова швидкості пропорційна градієнту ймовірності станів у локальній точці фазового простору. У цьому випадку стан системи визначається багатовимірним рівнянням Фоккера – Планка (Fokker – Planck). Одновимірний часовий ряд розглядається разом з рядами його похідних як багатовимірний нестаціонарний процес, який моделюється двовимірним рівнянням Фоккера – Планка за координатами і приростами. Модельні рівняння ґрунтуються на припущенні про лінійність рядів скінченних різниць і узгоджуються з результатами емпіричного фазового аналізу. Будується адаптивна модель з пам'яттю нестаціонарного часового ряду. Механізм адаптації реалізується через систему рівнянь еволюції вибіркових числових характеристик ряду і його різниць. Пам'ять часового ряду враховується через систему рівнянь еволюції моментних функцій координати. Прогноз ряду здійснюється шляхом чисельного інтегрування отриманих рівнянь еволюції та Фоккера – Планка. Результати моделювання показують практичну придатність моделей для прогнозу цінових показників фінансового ринку на середньостроковий період.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Системно-динамічні моделі в прогнозуванні розвитку складних економічних систем (c. 121 - 132)

Мета статті полягає в розгляді та обґрунтуванні можливостей застосування системно-динамічного підходу в прогнозуванні розвитку складної економічної системи на прикладі динаміки морського порту. Узагальнюючи наукові праці багатьох вчених, стверджується, що необхідними умовами створення мінімалістичних моделей, адекватних реальним системам і поставленим завданням, є вдале обрання методології моделювання, програмних засобів реалізації та планів проведення імітаційних експериментів. Обґрунтовується доцільність застосування системно-динамічної методології залежно від рівня абстракції та ступеня агрегації досліджуваних процесів. Запропоновано комплекс моделей, спрямованих на прогнозування динаміки операційної діяльності порту та пов’язаних з нею фінансових потоків на різну часову перспективу. Наведено загальну структуру та фрагменти потокових діаграм моделі довгострокового прогнозування динаміки розвитку порту. Робота моделі представлена результатами імітаційних експериментів на прикладі Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Усть-Дунайськ». Імітаційні експерименти на моделях реалізовані на програмній платформі Ithink і сприяють визначенню загальних тенденцій функціонування об’єкта та отриманню уявлення про найбільш суттєві «вузькі місця».

Стаття написана українською мовою


Новаківський І. І., Беспалюк Х. М., Лущак Н. С.
Оптимізаційна модель розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками диверсифікованого підприємства (c. 133 - 139)

Стаття присвячена проблемам розподілу обсягу інвестицій між бізнес-напрямками підприємства, а саме – пошуку їх оптимального співвідношення з метою максимізації очікуваного прибутку чи мінімізації ризику. Метою статті є адаптація інструментів теорії портфельних інвестицій, зокрема, методик, запропонованих Г. Марковіцем та У. Шарпом, до процесу побудови оптимального бізнес-портфеля промислового підприємства. У результаті досліджень розроблено методику оцінки, яка заснована на встановленні регресивної залежності між результатами – прибутком і чинниками – інвестицій, а також між їх змінами. Запропонована методика дає можливість визначити зміну значень прибутковості бізнес-портфелю від зміни обсягів інвестування при відсутності між ними математичної залежності, сприяє більш чіткому визначенню конкурентних переваг бізнес-портфеля, і, як наслідок, підвищенню його стабільного передбачуваного розвитку. Побудована в роботі математична модель оптимізації розподілу обсягу інвестицій по бізнес-напрямках враховує стан ринку, а також розподіл інвестицій між стратегічними бізнес-одиницями в попередніх періодах. На основі аналізу математичних моделей прогнозу сформульовано оптимальну стратегію визначення структури бізнес-портфеля.

Стаття написана українською мовою


Рудянова Т. М., Рубцова О. О.
Управління ресурсами банківської установи шляхом оптимізації структури балансу (c. 140 - 145)

У сучасних умовах підвищуються вимоги до банківської системи, яка повинна сприяти сталому економічному зростанню та підвищенню конкурентоспроможності господарського комплексу. Дедалі важливішого значення набуває вдосконалення організації формування банківських ресурсів, оскільки збалансована ресурсна база є передумовою ефективного функціонування банку та підтримки достатнього рівня його ліквідності. У статті розраховано фінансові коефіцієнти, які використовуються для аналізу ліквідності, стійкості та ділової активності комерційного банку. За допомогою методів математичного програмування, зокрема симплекс-методу, сформовано оптимальний план структури балансу комерційного банку, що забезпечить максимальну дохідність за умови виконання економічних нормативів і рекомендованих фінансових коефіцієнтів.

Стаття написана українською мовою


Вільгуцька Р. Б.
Моделювання організаційних структур управління підприємств (c. 145 - 150)

Метою статті є розкриття сутності теоретичних і методико-прикладних положень із моделювання організаційних структур управління підприємствами. За результатами дослідження розроблено метод морфологічного аналізу організаційних структур управління підприємств, який базується на декомпозиції топологічних і метричних просторів організаційних структур управління, а також побудові моделей морфологічного синтезу. Набуло подальшого розвитку поняття «організаційна структура управління підприємством» шляхом виокремлення і синтезування його сутнісних ознак і принципів формування і використання ОСУП, що стало підставою для їх науково обґрунтованої типологізації. Методологічною основою проведеного дослідження стали положення сучасних економічних концепцій, теорії систем, теорії множин, управління та інформатизації. Використано методи морфологічного аналізу, синтезу, узагальнення тощо. Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні існуючих і розробленні нових теоретичних і методико-прикладних положень щодо моделювання організаційних структур управління підприємствами. Запропоновані методичні положення з моделювання ОСУП забезпечать адекватність встановлення зв’язків між структурними підрозділами підприємства та їх окремими елементами, полегшать процес формування системи логістики на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Ревенко Д. С., Либа В. О., Темнікова А. В.
Параметричне регулювання сталості соціально-економічних систем (c. 98 - 102)

У статті запропоновано метод параметричного регулювання стійкості динамічних соціально-економічних систем. Зазначено, що ефективне функціонування соціально-економічних систем залежить від їхнього стійкого розвитку. Розглянуто питання розроблення детермінованих підходів до моделювання, які дозволяють аналізувати стійкість динаміки розвитку соціально-економічної системи та приймати управлінські рішення щодо параметричного регулювання ресурсів системи задля збереження та забезпечення стійкого розвитку цієї системи. Подано широке і узагальнене поняття стійкості соціально-економічної системи. Проведено детальний опис запропонованого методу, який складається з одинадцяти етапів, головними з яких є: вибір ключового показника стійкості розвитку системи, дослідження його тенденції, визначення координат показника і допустимих меж його зміни у майбутньому, розкладення показника на параметри, якими можна керувати, і їх аналіз на основі методу ланцюгових підстановок, безпосереднє керування параметрами системи і оцінювання ефективності управлінського впливу. Запропонований метод апробовано за допомогою даних про діяльність підприємства будівельної галузі та на основі даних про розвиток промислового виробництва в Україні.

Стаття написана українською мовою


Підхомний О. М.
Моделювання впливу корупції на динаміку економічних показників (c. 103 - 111)

У статті досліджується явище корупції в контексті взаємозв’язків із низкою важливих економічних показників. Висвітлено проблеми й особливості методології оцінки обсягів і напрямів розвитку корупції на рівні країни. У доповнення до методів суб’єктивних вимірювань запропоновано модель взаємозв’язків корупції, безробіття, компетентності, продуктивності праці. Вказано, що компетентністю може характеризуватись як конструктивна діяльність членів соціуму, так і розподільча діяльність непродуктивних індивідів. Виявлено, що висока частка некомпетентних корумпованих чиновників негативно впливає на рівень безробіття, а їх можливості нелегально розподіляти блага знижують рівень мотивації до продуктивної праці. За умови співпраці фахівців у галузі економіки, соціології, кримінології для формування відповідних експертних оцінок розглянута у статті модель дає змогу точніше аналізувати вплив корупції на динаміку важливих економічних показників.

Стаття написана англійською мовою


Сєріков А. В., Лахно І. Г.
Дослідження умов забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання (c. 112 - 117)

Метою статті є пошук умов забезпечення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання за рахунок створення ним ключових компетенцій. Для цього вперше запропоновано феноменологічну модель «діяльність / компетенції» у вигляді системи нелінійних диференціальних рівнянь, з подальшим її аналізом з позицій загальної теорії синергетичного управління складними системами. У результаті доведено, що за рахунок такого управління, передумовою якого є застосування відомої концепції створення цінностей разом із споживачами, у системі «керована діяльність / компетенції» можлива самоорганізація. Це дуже важливий результат як для теорії, так і для практики управління процесом напрацювання компетенцій, у тому числі й ключових, у суб’єкта господарювання, що забезпечить йому довготривалу конкурентоспроможність.

Стаття написана українською мовою


Полуектова Н. Р.
Ризики проектів впровадження ERP-систем: проблеми та рішення (c. 118 - 124)

Мета статті полягає у визначенні проблем, які супроводжують проекти впровадження корпоративних інформаційних систем класу ERP, дослідженні підходів, які використовуються для виявлення та оцінювання ризиків, і розробці нового комплексного підходу, який дозволив би розв’язати проблеми неефективності подібних проектів. У результаті дослідження було виявлено основні проблеми, які пов’язані, з одного боку, з нестачею статистичних даних для використання традиційних підходів до оцінки ризиків, а, з іншого – з відсутністю системного підходу до оцінки ризиків проектів впровадження ERP-систем. Запропоновано алгоритм комплексного виявлення та оцінювання ризику проектів впровадження складних управлінських інформаційних систем, який базується на врахуванні стратегічних цілей впровадження системи, що дозволяє обирати більш адекватні ключові показники успішності, а для подолання проблеми нестачі даних і врахування високої невизначеності – використовує методи теорії нечітких множин.

Стаття написана російською мовою


Литвинов О. І.
Методологія моделювання рівня стратегічного розвитку торговельного підприємства (c. 125 - 134)

У статті визначено інструментарій економіко-математичного моделювання для встановлення оптимального рішення щодо рівня стратегічного розвитку торговельних підприємств за обраними критеріями, який, у свою чергу, є найліпшим для ефективного функціонування розглянутих підприємств. На основі використання методів математичного моделювання (теорії ігор) та задач лінійного програмування встановлено імовірності використання видів стратегічних змін торговельного підприємства та ситуаційних ознак стратегічного розвитку (динаміки, темпів, характеру, напрямів, якості, рівня невизначеності та сукупності додаткових умов майбутніх стратегічних змін на підприємстві з урахуванням досягнутого рівня ефективності функціонування). На основі вихідної платіжної матриці розраховано критерії прийняття рішень в умовах невизначеності та визначено оптимальні рішення щодо рівня стратегічного розвитку торговельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Воронін А. В., Гунько О. В.
Динаміка ринкової кон’юнктури з безперервними запізнюваннями в системі «попит – пропозиція» (c. 135 - 139)

У даний роботі запропоновано модифікацію динамічної моделі ринкової взаємодії ціни і обсягу товару в безперервному часі. На відміну від класичних постулатів Вальраса, Маршалла і Самюельсона фактор запізнювання формулюється за допомогою інтегральних співвідношень як на боці попиту, так і на боці пропозиції. Розглянуто різні види так званої «динамічної пам'яті» в інтегральних складових вихідної математичної моделі, які продукують різноманітні ефекти обліку післядії. Особливу увагу приділено синтезу математичної моделі розглянутого економічного об'єкта у вигляді диференціального рівняння другого порядку, що приводиться до виду виродженого гіпергеометричного диференціального рівняння. Виконано аналіз поведінкових властивостей досліджуваної математичної моделі з відповідними графічними ілюстраціями.

Стаття написана російською мовою


Чміль Г. Л., Горошанська О. О.
Факторний аналіз оборотності капіталу підприємства (c. 140 - 144)

Мета статті полягає в розробці моделей детермінованого факторного аналізу оборотності капіталу підприємства. У статті обґрунтовано необхідність проведення факторного аналізу оборотності капіталу як важливої складової його методики. Акцентовано увагу на дослідженні чинників мікрорівня, які є сукупністю суб’єктів і сил, що знаходяться під безпосереднім контролем власників, керівників і персоналу підприємства. Визначено основні етапи проведення факторного аналізу. Проаналізовано сучасні підходи до побудови багатофакторної залежності оборотності капіталу підприємства. Обґрунтовано недоцільність використання деяких існуючих в економічний літературі факторних моделей аналізу коефіцієнта оборотності капіталу. Запропоновано моделі детермінованого факторного аналізу оборотності капіталу, які дозволяють оцінити вплив чинників різних рівнів і враховують наявність та ефективність використання ресурсів підприємства. Встановлено резерви прискорення оборотності капіталу досліджуваного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сендзюк М. А., Науменко І. В.
Методи вибору ключових показників оцінки ефективної діяльності підприємств (c. 145 - 152)

Мета статті – проведення досліджень п'яти етапів господарської діяльності для подальшого визначення методів і моделей, на підставі яких буде здійснено впровадження ЗСП на підприємствах залізничного транспорту (розробка ділової ситуації, вибір пріоритетів, обґрунтування витрат, відстеження ймовірних вигод, оцінка результатів). На основі факторного аналізу буде зменшено кількість факторів впливу на діяльність підприємства, а також отримані моделі, що описують зв'язок, між перспективами підприємства (фінанси, внутрішні процеси, зовнішні процеси), з визначенням кількості основних факторів впливу і виділенням основних показників, вплив яких найбільш значимо для кінцевої цілі підприємства – збільшення обсягів продажу продукції. Порівняльний аналіз отриманих результатів (факторів) дасть можливість виявити прогресивні тенденції підвищення ефективності використання виробничих і фінансових ресурсів та дозволить визначити величину показника, що моделюється, в чистому вигляді (тобто тільки за рахунок виділення головних компонент) та визначити шляхи поліпшення діяльності підприємство зі збільшенням обсягів продажів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Ткаченко С. А.
Аподиктичне цілеспрямоване уявлення функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації з точки зору інваріанта поведінки, що відображає ціль підсистеми управління (c. 109 - 113)

Мета статті полягає у формулюванні цілі функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи літературні джерела та наукові праці багатьох вчених-економістів відносно аналітичної обробки техніко-економічної інформації, було встановлено, що вимоги даної умови уявляються досить важливими з позицій системного підходу, однак вони ще недостатньо розглянуті й мало досліджені. У результаті проведеного науково-практичного дослідження було переконливо доведено, що цілеспрямоване уявлення дозволяє розглядати функціонування підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації з точки зору інваріанта поведінки, який відображає ціль підсистеми управління. Визначено, що розгляд цілей дозволяє виявити оптимальні умови роботи підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації, які не завжди в реальних умовах приводять до екстремального значення її цільової функції. Обґрунтовано, що створення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств і науково-виробничих об’єднань функціональної підсистеми аналітичної обробки техніко-економічної інформації істотно зменшує трудомісткість економіко-аналітичних розрахунків, підвищуючи при цьому якісні характеристики та технічні параметри, ефективність управління за рахунок досягнення глибинного всебічного висвітлення, високої комплексності і оперативності економічного аналізу. Щодо перспективи подальших розвідок у даному напрямку, то особливою актуальністю відрізняється питання, пов’язане з визначенням обмежень, які встановлюють область застосування виконуваної функції системи управління.

Стаття написана українською мовою


Одінцов О. М.
Управління диверсифікацією аграрного виробництва на основі економіко-математичного моделювання (c. 113 - 117)

У статті запропоновано використання моделі множинної регресії як інструменту виявлення факторного впливу на процес розвитку аграрного виробництва. Застосування регресійної моделі дозволяє виявляти ступінь впливу кожного виду сільськогосподарської продукції на формування валової продукції сільського господарства регіону. Матрицею розрахунків використано динаміку виробництва основних видів сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Виявлена залежність інтенсивності сільськогосподарського виробництва від щільності корів на 100 га ріллі та необхідної площі посіву кормових культур стає основою індикативного плану конкурентоспроможного розвитку сільськогосподарських підприємств на середньострокову перспективу. Прогнозування на основі економіко-математичного моделювання сприяє досягненню високої конкурентоспроможності та інтенсивності аграрного виробництва.

Стаття написана українською мовою


Хан Т. Ф.
Управління енергозбереженням на машинобудівних підприємствах в умовах їх недостатнього фінансування (c. 118 - 122)

Мета статті полягає в дослідженні ефективного управління заходами енергозбереження в умовах недостатнього фінансування на підприємствах. Застосування методичних розробок щодо економічного забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів на підставі економіко-математичних методів дозволило вдосконалити планування програм енергозбереження, що сприяє формуванню набору заходів із енергозбереження на підприємстві та приводить до досягнення найбільшого економічного ефекту. Методичні рекомендації щодо оптимізаційного розподілу інвестицій в енергозберігаючі заходи можуть бути також запропоновані для впровадження на підприємствах інших галузей машинобудування після додаткових змін.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Діленко В. О., Сабодаш Є. Л.
Математичне моделювання інтеграції економік (c. 78 - 82)

У статті розглядаються питання математичного моделювання об’єднання різних економік. Вважається, що механізм інтеграції економічних систем формується згідно із принципом раціональних очікувань. Побудовані оптимізаційні моделі об’єднання економік, в основі яких лежить математичний інструментарій моделей «витрати – випуск». Для оцінки економічних наслідків інтеграційних процесів запропоновано комплекс показників економічних ефектів і ефективності функціонування економік, які поєднуються. Дані показники визначаються за результатами розв’язку відповідної оптимізаційної задачі. Виділені типові варіанти об’єднання економік, для яких доцільно досліджувати побудовані моделі. Для випадку найпростішої моделі інтеграції економічних систем проведений її чисельний аналіз, який дозволив продемонструвати формування економічного ефекту та зміну розглянутих показників ефективності функціонування даних систем у наслідку їх об’єднання.

Стаття написана російською мовою


Вітлінський В. В., Мельник Г. В., Скіцько В. І.
Моделювання збутової електронної логістичної підсистеми з використанням нечіткої мережі Петрі (c. 82 - 87)

Основою роботи Інтернет-магазину є його взаємодія, зокрема, з покупцями, що може розглядатися в межах функціонування збутової електронної логістичної підсистеми. У даній роботі авторами запропоновано нечітку мережу Петрі для моделювання здійснення купівлі покупцем у межах збутової електронної логістичної підсистеми Інтернет-магазину. Розроблена імітаційна економіко-математична модель дозволяє вирішити низку задач, зокрема: за яких умов покупець залишить сторінку Інтернет-магазину без придбання товару; зарезервує товар чи відкладе оплату; здійснить купівлю товару.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г.
Модель Форсайту інноваційно-технологічного розвитку в економічних системах (c. 88 - 94)

Метою статті є дослідження обґрунтування методичних підходів до розробки Форсайту інноваційно-технологічного розвитку в економічних системах. У роботі, на основі аналізу існуючих підходів у розробці прогнозів інноваційного розвитку, а також кластеризації інноваційної та науково-технічної діяльності суб’єктів економічних відносин в економічних системах, викладено нові методичні підходи до розробки Форсайту інноваційно-технологічного розвитку економічних систем у динаміці процесів відтворення. Обґрунтовано необхідність врахування, як цільової функції передбачення, динаміки руху і трансформації вартості в економічних системах. Обґрунтовано методичний підхід, відповідно до якого процеси розвитку економічних систем у динаміці змін факторних елементів характеризуються спрямованістю всіх факторів відтворення в економічних процесах до стану лінійного наближення, що завжди супроводжується структурною трансформацією всіх факторів відтворення. Основною трансформацією функціонального змісту в теоретичному обґрунтуванні перетворень в економічних системах виділено трансформацію детермінанти часу, що сформульовано у вигляді гіпотетичної передумови для побудови прогнозних моделей, а саме: перехід від факторної функціональності детермінанти часу до функціонального базису моделей відтворення, що проявляється в ефектах прискорення економічних процесів і генерації «точок опори» наступного технологічного стрибка. Дане положення лягло в основу розрахунків для розробки Форсайту інноваційно-технологічного розвитку глобальної економічної системи, представленої в роботі у вигляді моделі структурних трансформацій у сфері генерації інноваційних технологій.

Стаття написана англійською мовою


Блудова Т. В., Черевко Д. Р.
Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів (c. 94 - 98)

Метою статті є моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів. У статті виокремлено основні загрози економічній безпеці регіону та представлено алгоритм оцінювання рівня економічної безпеки регіону. Розглянуто чинники впливу на значну диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів України. Розглядається підсистема індикаторів зовнішньоекономічного регіонального розвитку (індикатори регіональних експортно-імпортних операцій та їх порогові значення) як складової рівня економічної безпеки регіону. Показано тісний взаємозв’язок між елементами зовнішньоторговельної сфери та економікою країни, що в цілому обумовлює необхідність ефективної державної політики, спрямованої на оптимізацію всіх процесів і ліквідацію диспропорцій між рівнями соціально-економічного розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


Максюта В. В.
Прогнозні моделі продуктивності праці на торговельних підприємствах (c. 99 - 105)

Метою статті є розробка двох прогнозних моделей продуктивності праці на прикладі торгівельних підприємств та організацій системи Укоопспілки. Обґрунтовано, що найбільший вплив на підвищення продуктивності праці із досліджуваних 24 факторів має рентабельність основних фондів, тобто прибутковості підприємств. Запропоновано: використовувати надані прогнозні моделі продуктивності праці, що дозволить проводити різноманітні розрахунки процесу товарообороту, давати відповіді на питання стосовно прибутковості досліджуваних підприємств, а також моделювати майбутню фінансову ситуацію торгівельних підприємств на основі вибору політики витрат на оплату праці та соціальні заходи.

Стаття написана українською мовою


Гангал Л. С.
Аналіз рівня ресурсозабезпеченості аграрних підприємств різних організаційно-правових форм і моделювання впливу основних виробничих факторів на фінансові-економічні результати діяльності суб’єктів господарювання (c. 106 - 114)

У статті проаналізовано рівень забезпеченості матеріально-технічними, трудовими та земельними ресурсами аграрних підприємств різних організаційно-правових форм. Визначено, які типи сільськогосподарських формувань використовують наявний ресурсний потенціал із найбільшою ефективністю. Досліджено існуючі проблеми формування раціональної структури основних виробничих ресурсів вітчизняних аграріїв. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу досліджено тісноту взаємозв’язку між обсягом залучених виробничих факторів і результативними показниками діяльності підприємства (прибутком, доходом, витратами), що стало підґрунтям для розробки економіко-математичних моделей даних залежностей. Проведено ранжування досліджуваних факторів за рівнем значущості їх впливу, визначено відсоток зміни результативного показника в результаті зміни кожного елемента ресурсного потенціалу. Запропоновані моделі розроблені для сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм, що дає можливість ефективно оптимізувати структуру виробничих ресурсів більшості типів агроформувань.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Кузьменко О. К.
Моделювання розвитку підприємства з використанням теорії катастроф (c. 114 - 118)

Метою статті є аналіз елементарних потенційних функцій теорії катастроф і формування механізму побудови моделі розвитку підприємства, який адекватно відображатиме кризу соціально-економічних процесів системи. У результаті дослідження були сформовані основні припущення щодо використання теорії катастроф. Виділено основні характерні ознаки катастроф, розглянуто й інші групи ознак існування катастроф у системі. У статі представлено основні елементарні функції катастроф. Сформовано умови існування катастрофи у соціально-економічні системі. Сформовано та поетапно проаналізовано механізм моделювання розвитку підприємства при використанні теорії катастроф. Запропоновано модель розвиту соціально-економічної системи з використанням елементів функції катастроф. Перспектива подальшого дослідження в даному напрямку – реалізація запропонованого механізму та побудова моделі розвитку реальної соціально-економічної системи.

Стаття написана російською мовою


Глотов Є. О., Череватенко В. А.
Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel (c. 119 - 124)

Інвестиційне проектування розглядає інвестиційний проект як об’єкт фінансової операції, зв’язаної із розподіленими в часі фінансовими надходженнями і витратами коштів, тобто грошовими потоками, або як систему організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення певних дій або таких, що описують ці дії. У даній роботі розглядається економічна задача, на основі якої розроблено технологію для проведення імітаційного експерименту. Враховуючи те, що вихідні змінні, що входять у задачу так само, як і результати, є випадковими, то перед проведенням імітаційного моделювання потрібно знати, який буде закон розподілу змінних (рівномірний чи нормальній). Якщо закон розподілу випадкових величин, які входять у задачу, невідомий, то потрібно проводити обчислювальні експерименти як для рівномірного розподілу, так і для нормального, а потім їх порівнювати. У результаті порівняння вибирається той, що дає найбільші грошові надходження при мінімальній чистій сучасній вартості інвестиційного проекту. Виходячи з вищевикладеного в роботі були розроблено шаблони («Імітація», «Результати аналізу») для проведення імітаційного моделювання для рівномірного і нормального законів розподілу ключових змінних задачі та результатів (NCF, NPV). Одержано числові характеристики ключових змінних та результатів і проведено їх ймовірнісний аналіз. Крім того, був зроблений графічний порівняльний аналіз NCF, NPV для різних розподілів. У результаті порівняльного аналізу зроблено висновок про те, що коли проводиться велика кількість експериментів, то краще всього вибирати нормальній закон розподілу ключових змінних і результатів.

Стаття написана українською мовою


Лисиця Н. М., Ус М. І.
Інформаційне забезпечення та прогнозування розвитку партнерських відносин машинобудівних підприємств (c. 125 - 130)

Метою статті є визначення інформаційного забезпечення партнерства, розробка на цій основі моделі інформаційної системи підтримки формування та розвитку партнерських відносин машинобудівних підприємств з можливістю подальшого прогнозування результатів розвитку відносин з партнерами. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених було визначено складові інформаційного забезпечення, необхідного для розвитку партнерства підприємств. Моделювання з використанням марківських ланцюгів дозволило здійснити прогнозування результатів розвитку відносин машинобудівних підприємств з партнерами. У результаті дослідження було визначено чотири основні етапи збору та аналізу інформації щодо партнерів і перебіг відносин, що дозволяють отримати дані, необхідні для визначення ефективності та доцільності розвитку партнерських відносин за допомогою інформаційної системи «підприємство – партнер», яка була розроблена на основі системи прийняття рішень аналізу даних. Крім того, надано рекомендації з використання прогнозування ймовірностей розвитку відносин за допомогою марківських процесів. Вони можуть мати практичну цінність для вітчизняних машинобудівних підприємств, оскільки допомагають в плануванні заходів щодо підвищення ефективності відносин чи навіть припинення відносин у разі визначення високої частки неефективності їх розвитку. Перспективним напрямком подальших досліджень є моделювання та складання програми розвитку відносин, зокрема розгляд питань щодо розподілу ресурсів і витрат за напрямками розвитку відносин з партнерами на основі використання методів оптимізації.

Стаття написана українською мовою


Коваленко К. С.
Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на формування кризовості в коксохімічній галузі (c. 131 - 140)

Метою статті є оцінка й аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на формування кризовості в коксохімічній галузі України. Розроблено алгоритм оцінки впливу зовнішніх факторів на коксохімічну галузь України. На основі розробленого алгоритму виділено та проаналізовано основні фактори зовнішнього середовища, а також побудовано модель залежності обсягу виробництва коксу в Україні від зазначених зовнішніх факторів, яка дозволила виділити домінуючі зовнішні фактори та проранжувати їх у порядку убування значущості впливу на коксохімію. Аналіз якості побудованої моделі показав, що модель адекватна і може бути використана для аналізу впливу зовнішніх факторів на діяльність коксохімічних підприємств України. На основі побудованої моделі методом Монте-Карло було проведено серію імітаційних експериментів, яка виявила, що погіршення функціонування коксохімічних підприємств внаслідок дії зовнішніх факторів малоймовірно, а причина кризовості криється у внутрішньому середовищі підприємств.

Стаття написана російською мовою


Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М.
Модельний аналіз потенційних можливостей розвитку малих підприємств Дніпропетровської області (c. 141 - 147)

Метою статті є моделювання залежності обсягу виробленої продукції від таких чинників, як вартість основних засобів і жива праця, які обрані як ті, що суттєво впливають на показник, що розглядається. Об’єктом моделювання є процес виробництва продукції протягом 13 років на МП Дніпропетровської області за такими галузями, як промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство. Аналізуючи статистичні дані за 13 років, була запропонована методика забезпечення необхідної однорідності сукупності спостережень, на основі якої побудовано економетричну модель типу Кобба – Дугласа, що дозволило визначити економічну ефективність галузей, потенційні можливості їх розвитку; оцінити ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів; прогнозувати зростання виробництва. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вибір оптимального ступеня залучення ресурсів підприємств, тобто оптимізація управління ресурсами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Захарченко П. В., Савушкін Д. І.
Трансформаційний цикл в економіці курортно-рекреаційних систем (c. 148 - 152)

У сучасній світовій економіці курортні рекреації – одна з найприбутковіших сфер господарства. Україна володіє потужним курортно-рекреаційним потенціалом, ефективне освоєння якого може принести реальну економічну вигоду. Для цього необхідно сформувати системну концепцію розвитку таких систем, невід’ємною частиною якої виступають економічні трансформації. Мета статті полягає в розробці підходу до моделювання економічних трансформацій курортно-рекреаційних систем, в яких трансформація виступає як їх внутрішня і необхідна частина. У результаті дослідження було обґрунтовано поняття трансформації як певного періоду циклічної динаміки та отримано сценарій трансформаційної взаємодії курортно-рекреаційної системи з метою отримання синергетичного ефекту. Запропонований підхід передбачає можливість розглядати розвиток економіки курортно-рекреаційних систем як взаємодію економічних циклів і трансформаційних процесів. Уведено поняття трансформаційного циклу та показано механізм його функціонування. На цій основі побудовано модель, яка дозволяє здійснювати опис трансформаційних стратегій у вигляді трансформаційного циклу.

Стаття написана українською мовою


Віннікова О. С., Назаренко Г. В.
Прогнозування результатів застосування податкових пільг на основі методу імітаційного моделювання (c. 153 - 159)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей імітаційного моделювання результатів застосування податкових пільг. Узагальнюючи здобутки класичних наукових праць з імітаційного моделювання, обґрунтовано доцільність застосування цього економіко-математичного методу для прогнозування наслідків впровадження податкових пільг. У результаті дослідження запропоновано кілька імітаційних моделей, що надають уявлення про їх вплив на інтереси суб’єктів податкових відносин – держави, суб’єктів господарювання та населення. Зокрема, охарактеризовано результати імітаційного моделювання надання виробникам хлібопекарської продукції пільг з податку на прибуток, серед яких найбільш доцільним варіантом виявилося зменшення податкової ставки. Також розглянуто моделі, які дозволили оцінити вплив податкової знижки та податкового кредиту з податку на доходи фізичних осіб на розмір податкових надходжень та зниження рівня споживання традиційних енергоресурсів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливостей застосування методу імітаційного моделювання при прогнозуванні наслідків застосування інших інструментів податкового регулювання, що мають на меті досягнення економічних і соціальних результатів.

Стаття написана українською мовою


Небилиця О. А.
Обґрунтування соціально-економічної ефективності управління персоналом сучасного підприємства (c. 159 - 164)

Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей соціально-економічної ефективності управління персоналом сучасного підприємства з точки зору кар’єрного зростання працівників. На основі аналізу та узагальнення наукових праць та діяльності підприємств машинобудівної галузі було розроблено та запропоновано алгоритм забезпечення соціально-економічної ефективності управління персоналом, який ґрунтується на врахуванні двох основних складових – економічної та соціальної. Прийняття управлінських рішень щодо забезпечення соціальної ефективності управління персоналом підприємства ґрунтуються на оцінці рівня кар’єрного зростання персоналу; установленні пріоритетів у покращенні окремих складових кар’єрного зростання персоналу в структурі підприємств; проведенні анкетування працівників підприємства з метою виявлення їх схильності до відповідного виду кар’єри та покращенні факторів, що впливають на розвиток персоналу. Для вирішення цих завдань було використано метод таксономії та побудовано дискримінантні моделі. Визначення економічної ефективності управління персоналом підприємства від його кар’єрного зростання пропонується проводити на основі побудови економіко-математичної моделі причинно-наслідкових зв’язків між покращеними показниками кар’єрного зростання персоналу та виручкою підприємства. Для цього було проведено кореляційно-регресійний аналіз та побудовано модель, яка дає можливість оцінити економічну ефективність управління персоналом підприємства. Отримані результати дослідження служать підґрунтям для розробки комплексу заходів щодо вдосконалення системи управління персоналом підприємства.

Стаття написана українською мовою


Шибаєва Н. В.
Готовність суб’єктів господарювання дотримуватися правил як складова ефективності регуляторної політики (c. 164 - 168)

Стаття присвячена одній зі складових ефективності регуляторної політики: готовності економічних суб’єктів, що діють в аграрній сфері, виконувати вимоги регуляторних актів. У статті проведено дослідження і порівняння існуючих підходів до економічного аналізу готовності дотримуватися правил, що передбачає регуляторна політика. Такий аналіз дозволяє встановити, як існуючі підходи пояснюють поведінку суб’єктів аграрної сфери та створює теоретичні передумови для можливого емпіричного аналізу ефективності регуляторних дій з боку держави. У статті зроблено висновки про те, що неокласична теорія при поясненні поведінки економічних суб’єктів акцентує увагу на обчисленні співвідношення прибуток – витрати. При певній обмеженості даного підходу варто включити дані змінні в модель, що пояснює дотримання суб’єктами вимог регуляторної політики. Однак також існує необхідність розгляду соціально-психологічних факторів, особистих мотивацій, соціальної взаємності, тиску з боку громадськості. Але якщо роль неокласичних економічних змінних є зрозумілою, то врахування в моделі неекономічних змінних має певні складнощі. Проте доцільно доповнити модель такими змінними: змінною неризикованої поведінки у випадку потенційного прибутку й ризикованої поведінки у випадку потенційних втрат; змінними, що відображають вплив психологічного та соціального факторів. Практичне вирішення питання побудови моделі припускає існування декількох варіантів, але вибір конкретного варіанта вирішення цього питання – це завдання, яке потребує подальшого окремого дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Підхомний О. М.
Критерії ідентифікації фінансових пірамід і моделювання їх функціонування (c. 102 - 107)

У статті розглянуто критерії фінансових пірамід, які дають змогу сформулювати визначення цих явищ з економічних і правових позицій та вирізняти фінансові піраміди серед інших видів фінансових відносин. Висвітлено основні форми функціонування фінансових пірамід. Узагальнено підходи до моделювання фінансових пірамід. Запропоновано модель функціонування фінансової піраміди, яка дає змогу розділити час її існування на дискретні періоди. Шляхом ітерацій на основі запропонованої системи формул можна розраховувати динаміку низки взаємопов’язаних показників фінансової піраміди. Математичний апарат, використаний у моделі, дає змогу графічно відображати різні аспекти процесу функціонування фінансової піраміди. Вказано, що за неможливості здійснення обіцяних виплат може настати як різкий крах фінансової піраміди, зумовлений припиненням внесків, так і продовження її функціонування з поступовим зниженням активності.

Стаття написана українською мовою


Федорчак О. Є.
Ретроспективне економічне оцінювання механізмів залучення інвестицій на підприємство (c. 108 - 113)

Метою даного дослідження є визначення методів економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій. Дана мета логічно випливає з очевидної необхідності з боку підприємства мати в наявності критерії вибору механізмів залучення інвестицій та формування порядку їх застосування. Тому у статті було проаналізовано наукову літературу за даною проблематикою та визначено, що розв’язання вказаної проблеми досі не наведено у працях багатьох науковців. Враховуючи дану обставину, автор навів власні методи економічного оцінювання механізмів залучення інвестицій. Отже, у статті було розглянуто особливості функціонування даних механізмів і розкрито показники, як можуть використовуватись при їх економічному оцінюванні. На основі результатів, отриманих з попередніх досліджень, у статті представлено розроблені автором показники ефективності реалізації механізмів залучення інвестицій та запропоновано спосіб розрахунку одного інтегрального показника. Варто зазначити, що одним з найвагоміших результатів даного дослідження є також те, що не всі механізми залучення інвестицій можна оцінити на основі ретроспективних даних. Тому доцільним є проведення подальших досліджень у напрямку визначення методів економічного оцінювання механізмів на основі очікуваних перспективних результатів їх застосування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Сидорко Н. Л.
Методичні підходи до формування людського капіталу України в сучасних умовах: моделювання загроз (c. 200 - 205)

У статті визначено, що людський капітал є основою забезпечення економічного зростання країни та вектором її розвитку, а наявність несприятливих умов щодо його формування може суттєво вплинути на погіршення його якості. Сформульовано особливості та обґрунтовано основні фактори впливу на формування людського капіталу країни та запропоновано використання методу аналізу ієрархій (МАІ) для їх систематизації. На основі методу МАІ побудовано модель ієрархії факторів формування людського капіталу країни, яку було покладено в основу моделі рейтингу ключових загроз для формування людського капіталу в Україні. Доведено необхідність урахування означених загроз на державному рівні під час розробки концептуальних засад формування людського капіталу країни, що, безперечно, вплине на забезпечення необхідної кількості та якості людського капіталу, за рахунок чого країна буде мати можливість зайняти своє місце серед інших високорозвинених країн світу та забезпечити своєму населенню високий рівень життя та розвитку.

Стаття написана українською мовою


Остапчук К. В.
Використання економетричної моделі при аналізі взаємозв'язку української та світової транспортних систем (на прикладі залізничного транспорту) (c. 206 - 213)

Оцінка взаємодії української та світової транспортних систем спирається на використання низки загальнонаукових методів, особливу роль серед яких відіграє метод економіко-математичного моделювання. Для вирішення поставленої мети дослідження запропоновано певний алгоритм дій, який складається з трьох етапів: підготовка вихідних даних, багатофакторна лінійна регресія, прогнозування. Для побудови економетричної моделі було обрано сім змінних: експорт залізничних послуг; імпорт залізничних послуг; інвестиції в основний капітал залізниці; середня відстань перевезення вантажів; середня швидкість перевезення вантажів; середня вага вантажу; рентабельність залізниці. Використана модель дослідження підтвердила взаємну залежність імпорту та експорту залізничних послуг; виявила, що головною технічною складовою української залізниці є швидкість руху вантажних вагонів в Україні, що підкреслює важливість технічної модернізації залізничного транспорту.

Стаття написана українською мовою


Зима Ю. П.
Моделювання управлінської звітності (c. 214 - 219)

Метою статті є дослідження підходів до моделювання управлінської звітності на підприємстві. Встановлено, що об’єктом моделювання при створенні моделі управлінської звітності виступає не окремі форми чи показники, а система формування звітності в цілому як процес. Аналізуючи визначення поняття «бізнес-процес», можна стверджувати, що формування управлінської звітності слід відносити до категорії бізнес-процесів, в яких кінцевим продуктом виступає інформація про діяльність компанії. Інформація як кінцевий продукт стає ресурсом управління, який забезпечує можливості прийняття рішень, без яких існування бізнесу є неможливим, що робить сам процес формування звітності життєво необхідним для компанії. У статті запропоноване визначення процесу формування звітності як бізнес-процесу, який можна визначити як сукупність дій з чіткими елементами входів і виходів інформації та продукування звітних показників як кінцевого продукту. Розробку моделі управлінської звітності доцільно починати з аналізу бізнес-процесів, виявлення взаємозв’язків та аналізу можливих змін. Моделювання управлінської звітності може здійснюватися через інструменти графічних нотацій та case-засобів. Впровадження системи управлінської звітності та вдосконалення її моделі здійснюються за тими ж підходами, що й удосконалення процесів в організації: BPM або BPR.

Стаття написана українською мовою


Покуца І. В.
Системний підхід до планування капітальних ремонтів основних засобів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (c. 220 - 224)

Мета статті полягає в дослідженні функціонального взаємозв’язку економічних втрат від ліквідації аварій на мережах підприємств водопровідно-каналізаційного господарства та планових витрат на капітальні ремонти, з урахуванням періодичності їх проведення та інтенсивності відмов обладнання, показників його старіння. Запропонована економіко-математична модель дозволяє визначати як оптимальну періодичність проведення капітальних ремонтів, враховуючи фактор інтенсивності відмов обладнання, так і величину планових витрат на капітальні ремонти. У результаті дослідження було розраховано оптимальні суми планових витрат на капітальні ремонти, враховуючи середній коефіцієнт старіння обладнання, визначено недостатність фінансування ремонтів підприємства та обґрунтовано, що в разі повноцінного фінансування витрат на капітальні ремонти за запропонованою моделлю підприємство має можливість значно мінімізувати щорічні витрати на ліквідацію аварій. Перспективами подальшого дослідження в цьому напрямі є визначення джерел фінансування капітальних ремонтів, застосування сучасних методів прийняття управлінських рішень – методу аналізу ієрархій Т. Сааті – для побудови ієрархічної моделі визначення оптимального методу нарахування амортизації на підприємствах. Перебудова існуючої системи капітальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства з урахуванням сучасних економічних реалій та роками накопичених проблем галузі – об’єктивна необхідність для подальшого сталого розвитку підприємств.

Стаття написана українською мовою


Кушнірук А. О.
Діагностика виробітку малих будівельних підприємств як бази їх ефективного функціонування та економічної безпеки (c. 225 - 230)

Метою статті є оцінка рівня економічної безпеки групи малих будівельних підприємств, основним видом діяльності котрих є будівництво споруд. Запропоновано визначати рівень економічної безпеки будівельного підприємства шляхом зіставлення темпу зростання чистого прибутку до темпу зростання виробітку. Надано матрицю визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства, що ґрунтується як на зміні стану будівельного підприємства, так і на результатах його поточної діяльності. Представлена матриця розрізняє 12 можливих станів економічної безпеки будівельного підприємства. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що виявлення взаємозв’язку та розробка економетричних залежностей між результуючими показниками діяльності малих будівельних підприємств, з одного боку, та виробітком, з іншого, є недоцільними. Таке моделювання не дає достатньо високої репрезентативної оцінки для подальшого прогнозування.

Стаття написана українською мовою


Кравченко С. М.
Використання економіко-математичних методів для дослідження перспектив розвитку інвестиційної діяльності у сфері наукоємного виробництва (c. 231 - 236)

У статті наведено алгоритм використання кореляційно-регресійного аналізу для дослідження факторів, що впливають на розвиток інвестиційної діяльності у сфері наукоємних виробництв. Використовуючи статистичні дані Державної служби статистики, було виокремлено групу показників, які впливають на інвестиційну політику у сфері наукоємних виробництв. За допомогою кореляційного аналізу було виокремлено показники, що суттєво впливають на цей процес. До них віднесено: кількість освоєного виробництва нових видів продукції, найменувань, питома вага організацій, що займалися інноваціями, питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП. Побудована модель дозволяє, змінюючи вхідні параметри, досліджувати різні стани інвестиційного процесу, що відбувається у сфері наукоємних виробництв. За результатами дослідження було визначено, що саме питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП найбільш суттєво впливає на розвиток наукоємних виробництв. Отже, усі напрямки інвестиційної політики в цій сфері мають бути спрямовані саме на покращення даного показника.

Стаття написана українською мовою


Голофаєва І. П., Сергієнко О. А., Солдатова Я. Ю.
Управління фінансовою безпекою комерційного банку на основі потокових сценарних моделей (c. 237 - 247)

У роботі розглянуто сутність фінансової безпеки комерційного банку(ФБКБ) і визначено її основні завдання і фактори формування, проаналізовано методи і моделі дослідження рівня ФБКБ. Розроблено комплекс моделей управління ФБКБ на основі методів багатовимірного, економетричного, імітаційного та сценарного моделювання. Побудовано моделі інтегральної оцінки загроз ФБКБ, імітаційну модель динаміки ФБКБ в умовах зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. Удосконалено імітаційну модель фінансової безпеки з урахуванням показника фінансової надійності комерційного банку, який розраховується на основі оцінки структурних елементів фінансової надійності, а саме – інтегральний показник фінансової надійності власного капіталу, інтегральний показник фінансової надійності активів, інтегральний показник фінансової надійності зобов’язань та інтегральний показник фінансової надійності фінансового результату, що є підґрунтям розробки моделей формування та вибору сценаріїв забезпечення ФБКБ. Побудований комплекс моделей дозволяє провести всебічний аналіз ситуацій на банківському ринку; проаналізувати структурні елементи фінансової безпеки комерційного банку; провести інтегральну оцінку факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на рівень фінансової безпеки; змоделювати сценарії її забезпечення та обґрунтувати вибір відповідної стратегії. Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтів пoлягaє в тoму, щo зaпpoпoнoвaний кoмплeкс мoдeлeй управління фінансовою безпекою комерційнго банку мoжe бути викopистaний для підвищeння якості упpaвлінських pішeнь та сприятиме покращенню eфeктивнoсті діяльнoсті комерційного банку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Голуб Р. Р.
Теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу до моделювання валютного курсу (c. 116 - 123)

Метою статті є теоретико-методологічний аналіз монетарного підходу до моделювання валютного курсу. Доведено відсутність універсальної теорії (моделі) валютного курсоутворення, що була б дієвою для країн за різних економічних умов. Розглянуто підходи, якими різняться традиційні моделі валютного курсу. Обґрунтовано доцільність використання монетарного підходу до моделювання впливу фундаментальних макроекономічних чинників на динаміку валютного курсу. Розглянуто трансмісійні механізми в межах монетарного підходу. Доведено, що трансмісійний механізм від монетарного імпульсу через ціни до обмінного валютного курсу є досконалим і діє миттєво. Розглянуто підхід так званих «липких (клейких) цін» у межах теорії валютного курсу. Охарактеризовано причини виникнення часових лагів у монетарному трансмісійному механізмі. Розглянуто в довгостроковій перспективі динаміку валютного курсу згідно з монетарним підходом, що визначається відносним попитом і пропозицією грошей в економіці. Висвітлено сучасне бачення на проблеми попиту на номінальні грошові залишки. Обґрунтовано важливість використання логарифмічної форми зв’язку між валютним курсом і чинниками, що його зумовлюють.

Стаття написана українською мовою


Ємельянов О. Ю., Лесик Л. І., Висоцький А. Л.
Теоретичні засади формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств (c. 124 - 130)

У статті досліджено закономірності формування та оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівних підприємств. Інтегральним показником такого оцінювання запропоновано використовувати максимально можливий розмір операційного прибутку підприємства за певний проміжок часу. Описано механізм формування цього показника, який передбачає побудову ланцюжків цільових функцій різного рівня. Розроблено трьохрівневу модель, згідно з якою всі чинники, що визначають рівень виробничо-збутового потенціалу підприємств, поділяють на: первинні, вторинні (вимірювання яких базується на інформації про первинні чинники) та узагальнюючі, кількісне оцінювання яких базується на обробленні інформації про первинні та вторинні чинники із застосуванням відповідних методів, зокрема, оптимізаційних. Запропоновано метод оцінювання виробничо-збутового потенціалу машинобудівного підприємства за допомогою визначення оптимальних натуральних обсягів виготовлення і реалізації кожного виду продукції та встановлення найкращих значень керованих первинних і вторинних показників.

Стаття написана українською мовою


Примостка А. О.
Агентно-орієнтоване моделювання фондового ринку (c. 131 - 136)

У статті розглянуто основні положення концепції агентно-орієнтованого моделювання, надано трактування поняття «агент», проаналізовано агентно-орієнтовані моделі фінансових ринків. Основну увагу приділено агентно-орієнтованій моделі фондового ринку Люкса – Марчезі, яка за допомогою спеціально розробленого програмного модуля використана для побудови штучного ринку, що дозволяє імітувати роботу фондового ринку та прогнозувати його цінову динаміку. За результатами комп’ютерної симуляції отримано прогноз динаміки зміни ринкової ціни та дохідності акцій, розподіл трейдерів на чартистів і фундаменталістів, індекс настроїв, який характеризує співвідношення між песимістичними та оптимістичними чартистами. Запропонований підхід може бути використаний для прогнозування динаміки вітчизняного фондового ринку або його окремих складових за умов високої волатильності цін та різкої зміни настроїв трейдерів.

Стаття написана українською мовою


Косенко О. П.
Визначення рівня морального зносу при проведенні технологічного аудиту інтелектуальних технологій (c. 137 - 142)

Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо оцінки рівня морального зносу інтелектуально-інноваційних технологій (об’єктів інтелектуальної власності). Детальний аналіз існуючої методичної бази дозволив виявити основні недоліки методичної бази визначення рівня морального зносу нематеріальних об’єктів та розробити низку рекомендацій по їх усуненню. Запропоновано розглядати декілька сценаріїв динаміки зміни рівня морального зносу, зокрема, пропорційне, активне, пасивне та прогресивне використання інтелектуальної технології. Окремо виділено інтелектуальні технології, які слабко піддаються моральному зносу. Виходячи з наявного стану конкретної інтелектуальної технології, рекомендується при проведенні практичних розрахунків, зокрема, при вартісній оцінці нематеріальних активів, використовувати коефіцієнт пропорційності морального зносу. Розроблено двоваріантний механізм визначення цього коефіцієнта: метод експертних оцінок та аналітичний метод, в основу якого покладено критерій якості О. В. Глічова, який дозволяє використовувати широкий масив інформації про минулі, поточні та потенційні можливості інтелектуальних технологій. Запропоновано економіко-математичні моделі практичної реалізації аналітичного підходу до визначення коефіцієнта пропорційності морального зносу. Розроблені моделі рекомендуються для практичного використання при проведенні процедур технологічного аудиту об’єктів інтелектуальної власності на промислових підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Клебанова Т. С., Рудаченко О. О.
Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей (c. 143 - 148)

Метою статті є попередження банкрутства підприємств житлово-комунального господарства. Розглянуто роль, місце і значення житлово-комунального господарства на сучасному етапі національної економіки. Наведено перелік значних проблем підприємств ЖКГ. Сформовано методичний підхід до оцінки, аналізу та попередження банкрутства, який включає в себе три етапи: перший – вибір діагностичних показників фінансового стану підприємств ЖКГ, другий – визначення класів кризи фінансового стану підприємства ЖКГ, третій – визначення прогнозних значень діагностичних показників фінансового стану підприємств ЖКГ. Проведено прогнозування адаптивними моделями діагностичних показників фінансової діяльності на прикладі комунального підприємства Харківської області, що показало досить високі результати та якісний прогноз.

Стаття написана українською мовою


Чернецька Ю. А.
До проблеми управління рентабельністю власного капіталу підприємства на основі цільових показників (c. 149 - 154)

Метою статті є дослідження та обґрунтування підходу до управління рентабельністю власного капіталу підприємства. Удосконалено поняття «управління рентабельністю власного капіталу», яке дає можливість визначити складові та мету управління. Розглянуто механізм визначення цільової рентабельності власного капіталу як відношення цільової суми чистого прибутку до цільової величини власного капіталу підприємства. У сучасних умовах більшу увагу потрібно приділити саме цільовому рівню рентабельності, ніж максимальному. Цільовий рівень рентабельності залежить від необхідної суми чистого прибутку для розвитку підприємства і формування резервів і величини власного капіталу з урахуванням допустимого фінансового ризику.

Стаття написана російською мовою


Сагайдак М. П.
Економіко-математична модель управління підсистемою «Персонал» у системі внутрішнього маркетингу підприємства (c. 154 - 159)

У статті поставлено гіпотезу, що систему внутрішнього маркетингу підприємства, яка формується в площині встановлення взаємозв’язків і побудови взаємовигідних відносин у ланцюжку «акціонер – топ-менеджер – персонал – споживач», можна віднести до класу кібернетичних, тобто систем керованих. Виходячи з цього, для вирішення практичних задач внутрішнього маркетингу підприємства, як керованої системи, визначено основні фактори, що є найбільш значущими за силою впливу на формування даної системи і містять кількісну та якісну складові. Із загального спектра формоутворюючих факторів для побудови регресійної багатофакторної моделі було виокремлено найбільш пріоритетні, до яких можна віднести такі: престижність підприємства-роботодавця; можливість кар’єрного зростання працівника; рівень партнерських відносин менеджменту підприємства з персоналом; матеріально-соціальні стимули високопродуктивної праці; інформаційна архітектура підприємства; загальна оцінка внутрішнього іміджу підприємства. З метою оцінки фактичного рівня інтеграції визначених факторів, на основі експертних оцінок, було побудовано багатофакторну регресійну модель та здійснено інтерпретацію результатів аналізу. Отримані результати дозволяють стверджувати, що майже між усіма параметрами моделі стандартизований коефіцієнт ? відрізняється дуже незначною мірою, що вказує на рівномірність впливу обраних факторів на процес управління системою внутрішнього маркетингу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Юзевич В. М., Клювак О. В.
Економічний аналіз рівнів ефективності та якості інтернет-платіжних систем підприємства (c. 160 - 164)

Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, автори розглянули ефективність та якість інтернет-платіжних систем підприємства (ІПСП) з позицій інформаційної безпеки та здійснили економічний аналіз їх рівнів. У результаті дослідження виокремлено основні заходи безпеки (превентивні заходи безпеки sp, заходи виявлення sd та інші заходи безпеки sо , спрямовані на зменшення збитків L), які застосовуються для ефективного функціонування ІПСП, і запропоновано розрахунок показника окупності інвестицій (ROI) для кожного із зазначених видів заходів безпеки. Заcтoсовано методику оцінювання ризику на основі статистичного підходу та наведено систему математичних співвідношень, яка являє собою економетричну модель для оптимізації інтернет-платіжних систем підприємства. Ця модель (ІПСП) враховує фактори якості, ефективності, ризику, корисності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є впровадження розробленої економетричної моделі у практичну діяльність суб’єктів підприємництва.

Стаття написана українською мовою


Малярець Л. М., Моргун Г. В.
Аналіз ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства для її стратегічного контролінгу (c. 165 - 171)

Обґрунтовано доцільність розглядати першим етапом стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства аналіз поточного стану її ефективності за показниками, які слід структурувати за групами: зовнішньоторговельна ефективність, науково-технічна ефективність, економічна ефективність, структурна ефективність, можливості розвитку експортно-імпортної діяльності. Проводити такий економічний аналіз рекомендується за етапами: 1) уточнення змісту ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства; 2) визначення основних складових ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства; 3) формування системи часткових показників складових ефективності експортно-імпортної діяльності підприємства; 4) виявлення внутрішніх латентних факторів ефективності експортно-імпортної діяльності; 5) визначення взаємозв’язків між складовими ефективності експортно-імпортної діяльності; 6) встановлення рейтингу найбільш впливових показників ефективності експортно-імпортної діяльності; 7) виявлення тенденцій змін найбільш впливових показників ефективності експортно-імпортної діяльності. Реалізація даних етапів здійснюється за допомогою багатовимірних статистичних методів: факторного аналізу та канонічного аналізу. Наведена послідовність етапів аналізу ефективності експортно-імпортної діяльності дозволяє об’єктивно оцінити поточний стан діяльності підприємства, виявити негативні тенденції, що складаються на підприємстві, та вчасно розробити заходи, що запобігають їх розвитку. Це є першим, обов’язковим етапом проведення стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності, другим етапом є визначення перспектив розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Криворучко М. Ю.
Аналіз динаміки валового регіонального продукту на основі методології неокласичної теорії зростання (c. 97 - 102)

Стаття присвячена дослідженню динаміки валового регіонального продукту (ВРП) на душу населення України на основі методології неокласичної теорії зростання. Завданням даного дослідження було побудувати модель з метою аналізу наявності конвергентних або дивергентних тенденцій у рівні ВРП на душу населення. У результаті дослідження було узагальнено найпоширеніші методологічні підходи неокласичної теорії до проблеми аналізу конвергенції, запропоновано власну методику розрахунку факторних ознак, що використовуються в рамках неокласичного аналізу. Здійснено оцінку аналітичної моделі на адекватність, а також на щільність та значущість кореляційного зв’язку і параметрів регресії. Аналіз значень параметрів моделі дозволяє зробити висновок щодо відсутності стійкої тенденції до конвергенції чи дивергенції в рівні ВРП на душу населення в аналізованому періоді. Разом з тим, можна стверджувати про наявність слабкої тенденції до дивергенції в динаміці подушного ВРП. Подальший розвиток дослідження слід спрямувати на застосування методології неокласичної теорії зростання до аналізу динаміки інших показників регіонального розвитку, а також на вдосконалення методики дослідження шляхом додавання в модель структурних параметрів регіонального розвитку.

Стаття написана українською мовою


Лапко О. О., Конарівська О. Б.
Моделювання тенденцій розвитку небанківських фінансових установ в Україні (c. 103 - 107)

Мета статті полягає в оцінці сучасного стану діяльності небанківських фінансових установ України з метою побудови економетричної моделі для створення сприятливих умов щодо регулювання ринку небанківських фінансових послуг та формування управлінських рішень, спрямованих на підвищення результативності його діяльності. Встановлено, що фактори, які діють на ринку небанківських фінансових послуг, мають як позитивний, так і негативний вплив на діяльність його учасників, тому постає необхідність в управлінні зазначеними факторами. З метою побудови адекватної економетричної моделі пропонується в кожній складовій ринку небанківських фінансових послуг обрати основних учасників, що формують попит і пропозицію у цих сегментах. Статистичні спостереження щодо кількості та величини активів страхових компаній, кредитних спілок та інститутів спільного інвестування були покладені в основу побудови економетричної моделі. Запропонована економетрична модель розвитку небанківських фінансових установ в Україні дає можливість, на основі фактичного стану ринку небанківських фінансових послуг, спрогнозувати регулюючі дії держави на учасників цього ринку з метою збільшення їх ефективності та функціонального позитивного впливу на результуючий показник – ВВП.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Двофакторна модель раціональної дохідної поведінки домогосподарства (c. 108 - 112)

У статті обґрунтовано актуальність дослідження економічної, зокрема дохідної, поведінки домогосподарства, яке є окремою формою малої соціальної групи. Побудовано модель раціональної дохідної поведінки домогосподарства у формі системи звичайних диференціальних рівнянь, в якій факторами зміни величини сукупного доходу є наявні доходи та безрозмірна величина людського капіталу. Встановлено, що в середньостроковому періоді ефективною є мотивація на збільшення людського капіталу з метою збільшення дохідності, а у довгостроковому – з метою досягнення величини людського капіталу певного рівня, що, у свою чергу, забезпечує позитивну динаміку сукупного доходу. Серед напрямків подальших досліджень вбачається розширення побудованих моделей за рахунок поділу показників формування доходів домогосподарства на ендогенні (прибуток та змішаний дохід; дохід від власності) та екзогенні (заробітна платня; соціальні допомоги та інші поточні трансферти).

Стаття написана українською мовою


Пурський О. І., Гринюк Б. В., Шестопал Д. А.
Моделювання рекламних витрат на електронному торговельному ринку (c. 113 - 118)

У статті виконано моделювання рекламних витрат в електронній торгівлі. Здійснено модифікацію класичної моделі Селопа до врахування впливу Інтернет-продавців на вподобання споживачів за рахунок неінформативної реклами. У модифікованій моделі рекламні витрати є неявним параметром функції споживчої корисності, що безпосередньо зміщує криву попиту і сприяє збільшенню споживчої корисності та готовності споживачів здійснювати купівлі. Досліджено залежність рекламних витрат від кількості продавців та розмірів електронного торговельного ринку. Показано, що із розширенням торговельного ринку витрати Інтернет-продавців на рекламу зростають експоненціально. Збільшення кількості Інтернет-продавців сприяє зменшенню витрат на рекламу, як наслідок, зменшується і споживча корисність одиниці товару для кожного покупця, що, у свою чергу, знижує рівень максимальної ціни, яку може встановлювати продавець. У випадку сталої кількості споживачів на ринку зростання рекламних витрат при досягненні межі насичення не приводить до збільшення цільової аудиторії та рівня готовності купувати розрекламовану продукцію. Розширення електронного торговельного ринку при досягненні певних значень призводить до зменшення кількості Інтернет-продавців на ринку, оскільки, у цьому випадку, зростаючі витрати на рекламу починають перевищувати отримувані продавцями прибутки від розширення ринку.

Стаття написана українською мовою


Уварова І. С.
Модель впливу міжнародних міграційних процесів на економіку України (c. 119 - 124)

У статті визначено, що, незважаючи на те, що різні аспекти наявних теоретичних концепцій міграції працюють і в даний час, єдиної загальної теорії міграції досі немає. Саме тому класичні теорії міграції не втрачають своєї актуальності донині й використовуються для вирішення поставлених цілей і завдань. За роки незалежності в Україні формально були створені державні інститути, до повноважень яких належать питання регулювання міжнародної міграції населення, а також закладено підвалини нормативно-правової бази в цій сфері. Проте й нині в державі відсутня чітка, науково обґрунтована і, що найважливіше, реалістична зовнішня міграційна політика, яка б ураховувала наявну демографічну ситуацію і стан вітчизняного ринку праці, відповідала б інтересам держави в цілому, її окремих регіонів, а також різних груп населення, у тім числі безпосередніх мігрантів. На основі оцінки економетричної моделі впливу міграції виявлено, що загальна кількість доходу від працюючих іммігрантів в Україні є нижчою за відносні темпи зміни обраних факторів. Якщо трудовий дохід збільшиться на 1%, то відносні темпи зростання припливу робочої сили в Україну зростуть приблизно на 4% за умови незмінності усіх інших чинників. З огляду на це, стратегія участі України у світових процесах трудової міграції має бути спрямована на боротьбу з бідністю.

Стаття написана українською мовою


Блудова Т. В., Кулик А. Б., Щекань Н. П.
Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві (c. 124 - 129)

Метою статті є дослідження зв’язку між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції, зокрема знаходження області еластичності однієї з виробничих функцій. Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і рентабельністю продукції на молокопереробному підприємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта еластичності показано області, де буде існувати рентабельність і при яких значеннях інвестицій. Наведені рисунки підтверджують економічні властивості еластичності і дають можливість проаналізувати економічні показники функціонування молокопереробного підприємства (рентабельність), що необхідно враховувати при побудові системи показників ефективності функціонування молокопереробних підприємств. Ця система повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і здійснювати оцінку динаміки економічного ефекту при залученні додаткових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Ус Г. О.
Моделювання факторів впливу на інтелектуалізацію трудового потенціалу (c. 130 - 135)

Метою даного дослідження є з’ясування сутності поняття інтелектуалізації трудового потенціалу, визначення факторів та рівнів впливу на цей процес протягом життя людини, а також побудова когнітивної моделі. У статті проаналізовано попередні публікації стосовно означеної проблематики та надано визначення категорії «трудовий потенціал», під якою слід розуміти можливість розвитку трудових ресурсів та яка обумовлена знаннями, рівнем освіти і кваліфікації зайнятого населення, володінням комп’ютерними та іншими комунікаційними технологіями, здатністю до навчання та підвищення свого інтелектуального рівня, мобільністю. У процесі дослідження запропоновано набір результативних показників за чотирма групами: економічними, освітянськими, науковими та техніко-технологічними. Розглянуто життєвий цикл людини із виділенням ступеня впливу на формування та розвиток інтелектуального капіталу окремих факторів. З урахуванням вищезазначеного побудовано когнітивну модель впливу факторів на рівень інтелектуалізації трудового потенціалу. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка прогнозу щодо динаміки рівня інтелектуалізації трудового потенціалу у вітчизняній економіці на основі побудованої когнітивної моделі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Олешко Т. І., Марусич О. В., Батинюк Н. О.
Аналіз та дослідження структури показників економічного розвитку України (c. 55 - 59)

У статті проаналізовано та досліджено структуру показників економічного розвитку України в період політичної та економічної нестабільності. Для визначення інтегральних показників соціально-економічного розвитку застосовано експертно-статистичний підхід, оскільки він є найбільш придатним при аналізі економічного стану країни. У результаті дослідження за допомогою методу експертних оцінок виявлено основні соціально-економічні фактори, які здійснюють найбільший вплив на економіку країни в цілому. Проаналізовано структурні зміни основних показників економічного розвитку України та побудовано матрицю взаємовпливу факторів, на основі якої було з’ясовано ступінь взаємодії показників між собою та оцінено активність факторів в економічній системі. Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні достовірного аналізу, розробці адекватної моделі та здійсненні прогнозу економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Моделювання діяльності аутсорсингової фірми (c. 60 - 70)

Мета статті полягає в розгляді можливостей застосування апарату імітаційного моделювання в управлінні діяльністю аутсорсингових фірм, які працюють у сфері IT-аутсорсингу. При узагальненні праць багатьох фахівців визначено проблеми фірм, що діють на вітчизняному ринку аутсорсингу. Стверджується необхідність впровадження гнучких механізмів управління аутсорсинговими компаніями на базі моделювання їх діяльності. Як математичний апарат прийняття управлінських рішень пропонується імітаційне моделювання. Обґрунтовується доцільність застосування методу системної динаміки та програмної платформи Ithink для побудови моделей, зважаючи на специфіку діяльності аутсорсингових фірм. Пропонується розроблена модель функціонування типової аутсорсингової IT-фірми. Наведено фрагменти потокових діаграм блоків моделі. Робота моделі представлена результатами імітаційних експериментів на прикладі агентства інтернет-маркетингу «StarMarketing». Імітаційні експерименти на моделі сприяють визначенню загальних тенденцій функціонування об’єкта дослідження та отриманню уявлення про найбільш суттєві «вузькі місця». Тренажерний характер моделі дозволяє програвати різні ситуації, що відповідають змінам ринку IT-аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


Сарафонова І. С.
Оптимізація зростання підприємств – суб'єктів ринку олійно-жирової продукції (c. 71 - 77)

Метою статті є розробка оптимізаційної моделі середнього рівня сукупного зростання підприємств на ринку олійно-жирової продукції. У статті зазначені особливості ринку олійно-жирової продукції, вказані основні тенденції його розвитку. Встановлено чинники, які обумовлюють показники економічної ефективності виробників олійно-жирової продукції. Визначено гіпотезу оцінки діяльності окремих підприємств галузі, що дозволило сформувати підходи до економіко-математичного моделювання оптимальних характеристик зростання на основі співвідношень структури виробництва та фінансових показників. Розроблено теоретичні рівняння прогнозної оцінки окремих показників розвитку ринку олійно-жирової продукції та його учасників. Запропоновано та розраховано інтегральний критерій оцінювання – сукупний коефіцієнт середнього зростання підприємств на ринку олійно-жирової продукції. Проведена оптимізація рівня сукупного зростання підприємств на ринку олійно-жирової продукції по вибірковій сукупності підприємств. На основі розробленої моделі встановлено прогнозні тенденції ринкового зростання підприємств олійно-жирової галузі.

Стаття написана українською мовою


Васильченко К. Г.
Аналіз основних підходів і методів прийняття рішень щодо інноваційного розвитку харчових підприємств в умовах невизначеності (c. 78 - 82)

При моделюванні та прогнозуванні інноваційних процесів в розвитку харчових підприємств виникають проблеми, що пов’язані з великою кількістю змінних і невідомими причинно-наслідковими зв’язками між ними, розділення яких можливе з використанням методів експертного оцінювання. Виконано аналіз методів прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності стосовно управління інноваційною діяльністю харчових підприємств. Автором складено градацію методів формування висновків про раціональні стратегії виробництва стосовно інноваційного розвитку харчових підприємств. Окреслено коло недоліків і переваг їх використання в сучасних динамічних умовах функціонування підприємств харчової галузі.

Стаття написана українською мовою


Побережний Р. О.
Алгоритмічна модель формування стратегічного профілю розвитку машинобудівного підприємства: практичний аспект (c. 83 - 92)

Мета статті полягає у представленні пропозицій з формування стратегічного профілю підприємства та визначенні відповідних «точок зростання» як додаткового інструменту формування та реалізації загальної стратегії розвитку. У результаті дослідження запропоновано методичний підхід до формування концепції розвитку машинобудівного підприємства, що дозволить менеджерам та управлінцям вищого рівня підвищити якість управлінських рішень у процесі формування стратегій розвитку. З використанням положень теорії нечітких множин кількісно визначено межі якісних ознак інтегральних показників для побудови матриці стратегій розвитку з розмежуванням її на 9 квадрантів. Дана матриця є інструментом забезпечення підвищення ефективності управлінських рішень у процесі стратегічного управління розвитком підприємства. Також проведено позиціювання 18 машинобудівних підприємств Харківського регіону за результатами 2013 р. Для деталізації змісту сформованої стратегії розвитку та розробки комплексу необхідних управлінських заходів запропоновано алгоритмічну модель формування стратегічного профілю розвитку підприємства, що дозволить визначити вплив системоутворюючих сфер життєдіяльності підприємства за збалансованою системою показників на його загальний розвиток та обрати найбільш дієву функціональну стратегію розвитку підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є методичне забезпечення формування комплексу загальних і локальних цілей розвитку підприємства у відповідності до обраної стратегії розвитку.

Стаття написана українською мовою


Тесля Ю. М., Котетунов В. Ю.
Концептуальна модель конвеєрної організації управління портфелями проектів (c. 92 - 98)

Запропоновано організацію управління проектами та управління організацією через проекти для отримання прибутків не від окремих проектів, а від їх сукупності в цілому за рахунок скорочення тривалості та вартості їх реалізації. У моделі центральне місце займає життєвий цикл портфеля проектів, для ефективного управління яким авторами пропонується модель конвеєрної організації управління. У моделі реалізація проектів розглядається як сукупність процесів, що проходять через управлінський конвеєр. Кожна служба і виконавець виконують одні й ті самі управлінські функції, але в різних проектах і в різний час. Модель дає можливість скоротити терміни, зменшити вартість проектів і реалізовувати їх безперервно і рівномірно.

Стаття написана російською мовою


Судник Н. В.
Формирование стабилизационного фонда при покупке судов на условиях бербоут-чартера (c. 98 - 102)

Бербоут-чартер является формой долгосрочной аренды судов, предполагающей в большинстве случаев переход права собственности на судно к арендатору после срока аренды. В статье представлен анализ накопленного практикой опыта, а также теоретических исследований решения проблемы обновления национального флота с помощью долгосрочной формы аренды судов. Для обеспечения обязательств по бербоут-чартеру перед владельцами судов предлагается создавать стабилизационный фонд, формирование которого связано исключительно с коммерческой деятельностью в морском бизнесе и направлено на обеспечение покрытий платежей по бербоут-чартеру в ситуациях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Также предложена схема формирования стабилизационного фонда и приведены модели финансовых ресурсов стабилизационного фонда и источники их аккумулирования.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Андрейшина Н. Б.
Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України (c. 77 - 82)

Метою статті є моделювання і прогнозування попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України. Проведено аналіз факторів, які впливають на формування попиту та пропозиції відносно продукції галузі. Досліджено причини спаду виробництва в хлібопекарській галузі. Проведений аналіз динаміки виробництва та споживання хліба та хлібобулочних виробів виявив загальну тенденцію спадання обох показників і, крім того, показав значне перевищення споживання хліба та хлібобулочних виробів над їх виробництвом. Причиною цього є те, що до 70% обсягів споживання залишається поза офіційною статистичною звітністю. Обґрунтовано доцільність використання адаптивних моделей прогнозування та побудовано моделі Брауна першого порядку для попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України. Прогноз на 2015 р. за побудованими моделями показав, що тенденція зменшення як споживання, так і виробництва хліба та хлібобулочних виробів збережеться.

Стаття написана українською мовою


Макаренко О. І., Кіщенко О. В.
Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу (c. 83 - 88)

Стаття присвячена розробці основних принципів моніторингу ризиків у системі ефективного управління корпоративним електронним документообігом. Моніторинг явищ, процесів та їх характеристик необхідний для підтримки науково обґрунтованого прийняття рішень у процесі функціонування системи електронного документообігу. Саме поняття «моніторинг» представляє інтерес з точки зору його теоретичного аналізу, оскільки не має точного однозначного визначення, бо використовується в рамках різних сфер науково-практичної діяльності. Складність формулювання визначення поняття «моніторинг» пов'язана також з приналежністю його як до сфери науки, так і до практичного використання: моніторинг застосовується і як спосіб дослідження об’єкта, і як спосіб забезпечення сфери управління різними видами діяльності шляхом подання своєчасної та якісної інформації. У статті запропоноване визначення поняття моніторингу ризиків, що виникають у системі електронного документообігу, як постійне спостереження за факторами, що можуть призвести до виникнення ризиків у процесі руху документа в системі електронного документообігу, а також накопичення відповідної інформації щодо природи походження ризику. Виділено основні принципи, функції, побудовано формальну та математичну моделі даної системи моніторингу.

Стаття написана українською мовою


Судник Н. В.
Моделювання процесів прийняття оператором рішення щодо відфрахтування орендованих суден (c. 88 - 91)

У практиці вітчизняного транспортного бізнесу сформувався цілий сегмент компаній, які спеціалізуються на оренді морських суден та інших операцій з ними. Такі компанії визначають терміном «тайм-чартерний судновласник». Подібна форма бізнесу може бути організована без значних початкових інвестицій, що робить її привабливою для вітчизняних підприємців. У статті формулюється комплекс завдань, що вирішуються компаніями, які оперують орендованими суднами. Комерційні операції зазначених компаній зводяться до використання на відкритому фрахтовому ринку попередньо взятих у тайм-чартерну оренду суден з метою отримання прибутку, який визначається різницею в рівні ставок. Сформульовано вирази зазначеного прибутку для різних варіантів експлуатації орендованих суден. Пропонуються моделі обґрунтування прийнятих рішень за видами (сегментами ринку) відфрахтування тайм-чартерних суден. Показано особливості формування доходів і витрат орендаря, що експлуатує судна в різних сегментах фрахтового ринку.

Стаття написана українською мовою


Піскунова О. В., Осипова О. І.
Ризик зниження рівня продовольчої безпеки в регіонах України в умовах економічного спаду (c. 92 - 98)

Мета статті полягає в оцінюванні на основі емпіричних даних ризику зниження рівня продовольчої безпеки в регіонах України та визначенні його чинників за допомогою методів економетричного моделювання. Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених дозволив вибрати як інструментарій бінарні регресії, за допомогою яких можна оцінювати ризик як ймовірність настання небажаної події, у нашому випадку – зниження рівня продовольчої безпеки в регіонах України. На основі статистичних даних по регіонах України за період з 2000 по 2013 рр. побудовані логіт- і пробіт-регресії, що враховують панельну структуру даних. У результаті проведеного дослідження отримано, що значущим фактором, що приводить до зниження ймовірності погіршення продовольчої безпеки в регіонах, є приріст реальної заробітної плати. Крім того, на зниження ризику впливає збільшення приростів обсягів виробництва зернових культур і фруктів, хоча і не так істотно, як приріст зарплати. Водночас приріст обсягів виробництва картоплі підвищує ризик погіршення продовольчої безпеки в регіонах.

Стаття написана російською мовою


Житкевич О. В., Азарова А. О.
Побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (c. 99 - 104)

Метою статті є побудова комплексної цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі системи підтримки прийняття рішень (СППР) «Солон-2». У статті описано, що для підвищення конкурентоспроможності необхідно вдаватися до різного роду заходів (проектів), що у сукупності складають комплексну цільову програму (КЦП). Авторами було поетапно описано процедуру складання КЦП підвищення конкурентоспроможності на прикладі одного з вітчизняних підприємств-виробників, що являє собою сукупність заходів та дій, об’єднаних єдиною глобальною метою та спільними ресурсами. Зазначено, що основними завданнями, які виникають при плануванні КЦП, є: формулювання мети КЦП; визначення перспективних напрямків її виконання; відбір найбільш ефективних проектів та розподіл ресурсів між ними. Також було запропоновано використати СППР «Солон-2» для автоматизації цього процесу, оскільки дана сиcтема найбільш точно та повно дозволяє врахувати шляхи управління конкурентоспроможністю сучасного підприємства та вирішити завдання щодо її покращення.

Стаття написана українською мовою


Кононова К. Ю., Ковпак Е. О., Сухомлин П. В.
Мультиагентна модель економічної еволюції: аналіз чутливості траєкторії (c. 105 - 112)

На основі постулатів еволюційної економіки сформульовано гіпотези моделі взаємодії економічних агентів, які формалізовано таким набором припущень: випуск агентів описується виробничими функціями Кобба – Дугласа; інноваторами можуть стати тільки економічні агенти, які володіють достатніми для інвестування засобами; агенти взаємодіють, купують і продають технології; агенти, які не володіють достатнім для функціонування капіталом, занепадають; успішні економічні агенти можуть «породити нащадка» та передати йому технологію і фактори виробництва. На основі перерахованих допущень у програмному середовищі NetLogo розроблено мультиагентну модель економічної еволюції. З моделлю проведено серію експериментів з метою аналізу чутливості траєкторій сукупного випуску агентів до зміни екзогенних параметрів: початкової кількості агентів, ціни технології, верхньої межі капіталу, досягаючи яку, агент здатний стати новатором або «породити нащадка», і нижньої межі капіталу, переходячи яку, агент занепадає. Зроблено висновки щодо породжуваних моделлю режимів економічної еволюції. Визначено вид функціональної залежності між середньою величиною абсолютного приросту сукупного випуску і значеннями екзогенних параметрів моделі. Практична значимість побудованої еволюційної моделі взаємодії економічних агентів полягає в можливості аналізу впливу параметрів технологічного розвитку на характер і темпи макроекономічної динаміки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Галахова Т. О.
Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг (c. 78 - 87)

Мета статті полягає в дослідженні інноваційно-креативного компонента менеджменту компаній у сфері програмного забезпечення та комп’ютерних послуг (далі – ІТ-компаній) на основі його якісного та кількісного аналізу та вивченні кореляційного взаємозв’язку між даним показником, витратами та НДДКР і прибутком компанії. У результаті дослідження визначено структурні елементи інноваційно-креативного компонента менеджменту ІТ-компаній, здійснено його якісний аналіз у координатах виміру «критерії – індикатори – показники», а також надано кількісний аналіз, який окреслює авторський підхід щодо розробки інтегрального показника розвитку інноваційно-креативного компонента менеджменту даних компанії на основі їх кластерної організації. Проведений комплексний аналіз дозволяє розробити індекс креативності системи менеджменту, що в нелінійній моделі визначає вплив на прибуток компанії оптимального обсягу витрат на НДДКР. Індекс креативності характеризує інноваційно-креативний компонент менеджменту ІТ-компаній і є інтегральним показником його розвитку. Доведено, що швидкість збільшення прибутку ІТ компаній обернено пропорційна потенційному прибутку з коефіцієнтом пропорційності – індексом креативності системи менеджменту. Предметом подальших наукових досліджень може бути концептуалізація та вдосконалення методології розрахунку інтегрального показника інноваційно-креативного компонента менеджменту як ІТ-компаній, так і компаній, що здійснюють свою діяльність в інших сферах економіки.

Стаття написана українською мовою


Воронін А. В., Гунько О. В.
Післядія в павутиноподібній моделі (c. 88 - 92)

Представлена робота присвячена подальшому розвиткові традиційної павутиноподібної моделі «попит – пропозиція» в рамках методології, створеної Л. Вальрасом і П. Самуельсоном. В основу побудови моделі покладено принцип урахування ефекту післядії на боці пропозиції за принципом спадної «динамічної пам’яті». Математична модель досліджуваного процесу представлена у вигляді лінійних різницевих рівнянь вольтерівського типу для динаміки ціни на ринку одного товару. Розглянуто ряд моделей з виродженими вольтерівськими ядрами спеціальних типів, що мають прикладне значення в економічній динаміці. Виконано параметричний аналіз стійкості положень рівноваги всіх вищевказаних моделей з числовими розрахунками. Зроблено висновок про можливість застосування економетричного аналізу внаслідок лінійності розглянутих математичних моделей.

Стаття написана російською мовою


Рекова Н. Ю., Талан Г. О.
Економіко-математична модель залежності інтенсивності припливу інвестицій від амортизаційної політики в реаліях української економіки (c. 93 - 99)

У статті досліджено, що податково-амортизаційна політика є одним із головних інструментів щодо забезпечення стимулювання інвестиційного розвитку української економіки. Визначено, що важливим інструментом податково-амортизаційної політики є прискорена амортизація, що є певним видом податкових пільг та ефективно використовується для стимулювання інвестиційного процесу у країнах світу, зокрема у високотехнологічних економіках, оскільки моральний знос основних фондів у бюджетоутворюючих галузях цих країн значною мірою перевищує фізичний, і залучення інвестицій дозволяє активно оновлювати такі фонди. Розроблено та реалізовано на основі моделі Науса – Шапіро економіко-математичну модель залежності припливу інвестицій в економіку від застосування амортизаційних норм у реаліях української економіки. За результатами реалізації моделі визначено коефіцієнти амортизації, що за інших рівних умов максимізують обсяг інвестицій в економіку як загалом, так і в окремі її галузі.

Стаття написана українською мовою


Дрозд А. О.
Оптимальне ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку (c. 100 - 108)

У статті розглядається процес визначення оптимальних кредитної та депозитної ставок комерційного банку, що максимізує капітал банку на кінець періоду керування. Для вирішення цієї задачі було використано модель банку, в якій депозити та кредити представляються як грошові потоки, що залежать від кредитної та депозитної ставок відповідно. Надано короткий опис моделі та перелік припущень, на яких вона базується. На основі моделі була поставлена задача максимізації капіталу за умови керування кредитною та депозитною ставкою. Для вирішення цієї задачі було проведене чисельне моделювання методом покоординатного спуску. Знайдено, що оптимальні кредитна та депозитна ставки залежать від капіталу банку на початок періоду керування та параметрів функцій попиту на кредити та пропозиції депозитів. Чим вищий капітал банку на початок періоду керування, тим меншими є оптимальні кредитна та депозитна ставки, однак, починаючи з певного рівня капіталу і вище, оптимальні ставки не зменшуються. Також оптимальні ставки зменшуються в часі по мірі збільшення капіталу до зазначеного рівня. Відповідно, зменшується обсяг залучених депозитів та збільшується до певного рівня обсяг виданих кредитів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Гур’янова Л. С.
SAR-моделі механізму оцінки, аналізу та прогнозування розвитку регіонів (c. 60 - 66)

Одним з основних завдань розвитку національної економіки на сучасному етапі є аналіз структурних дисбалансів територіального розвитку. Посилення таких дисбалансів призводить до наростання конфліктності, зростання погрози збереження цілісності економічного простору. Напрямком рішення цього завдання є вдосконалення модельного базису механізму, що дозволяє виявити фактори формування структурних дисбалансів у розвитку територій і розробити комплекс стратегічних превентивних заходів, спрямованих на їх усунення. Запропонований у роботі механізм включає такі основні модулі: оцінка міжрегіональної соціально-економічної диференціації; аналіз конвергенції регіонального розвитку; прогнозування динаміки розвитку територій; розробка інерційних і альтернативних сценаріїв управління соціально-економічним розвитком регіонів. Для рішення завдань кожного модуля розроблено комплекс моделей. Однією з основних складових запропонованого комплексу є SAR-моделі аналізу міжрегіональної взаємодії. Реалізація моделей свідчить про формування найбільш значимих ефектів в інноваційній діяльності регіонів, передачі соціальних імпульсів. Розроблені моделі можуть розглядатися як інструмент підтримки прийняття рішень у сфері державної регіональної політики, спрямованої на забезпечення збалансованого розвитку територій за допомогою створення цілісної й взаємоузгодженої системи стратегічних пріоритетів регіонального розвитку, удосконалення інвестиційної діяльності регіональних систем.

Стаття написана російською мовою


Коршунов Є. А.
Методи економіко-математичного моделювання при плануванні витрат промислового підприємства (c. 67 - 72)

У сучасних кризових економічних умовах, в яких здійснюють свою діяльність більшість промислових підприємств України, пошук напрямів оптимізації їх діяльності є одним з найпріоритетніших завдань їх подальшого та стратегічного розвитку. На сьогодні склалася така ситуація, що топ-менеджмент промислових підприємств практично не приділяє належної уваги зменшенню рівня витрат підприємств, саме тому в роботі пропонується використання методів економіко-математичного моделювання при плануванні витрат. Одним з таких методів є лінійна апроксимація, яка дає можливість на основі отриманих фактичних даних про діяльність підприємств, а саме – динаміки витрат основного виду діяльності та динаміки обсягів реалізованої продукції побудувати моделі залежності «Витрати основного виду діяльності – Обсяг реалізації». Проведений аналіз побудованих моделей ще раз підтверджує коло проблем машинобудівних підприємств, від вирішення яких залежить їх подальший розвиток та ефективність їх діяльності. Особливе місце в цьому процесі займає планування, оскільки воно дає можливість на основі проаналізованих фактичних даних щодо діяльності промислових підприємств планувати витрати основного виду діяльності та подальший розвиток самих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Бакурова А. В., Діденко А. В., Попова О. Ю.
Метод оцінювання унікальності турпродукту (c. 73 - 78)

Типовість туристичних продуктів і, як наслідок, висока конкуренція на ринку туристичних послуг змушують фірми формувати унікальні продукти для збільшення попиту. Метою роботи є розробка методу оцінювання унікальності туристичного продукту, що створюється на основі базового туристичного об’єкта. У статті запропоновано метод оцінювання унікальності туристичного продукту на основі двох факторів: унікальність базового туристичного об'єкта за територіальною ознакою та важливість унікальності туристичного об'єкта для виду туризму. Визначено рівні ієрархії ступеня унікальності базового туристичного об’єкта за територіальною ознакою. Дістала подальшого розвитку гравітаційна модель, що враховує чинник психологічної інерції людей під час вибору подорожей за рахунок оцінювання унікальності туристичного продукту. Обґрунтовано унікальність туроб’єктів: о. Хортиця, Кам’яна могила, Дерев'яні церкви Карпатського регіону.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Лактіонова О. А.
Доходи та витрати домашніх господарств як джерела гнучкого розвитку країни (c. 94 - 103)

У статті проаналізовано ступінь впливу окремих видів фінансових ресурсів домогосподарств в Україні на етапах їх формування і використання на забезпечення економічного зростання із урахуванням можливості реалізації основних умов гнучкого розвитку. Як ресурси гнучкого розвитку використано прибуток та змішаний дохід, підприємницький дохід та доходи від самозайнятості, дохід від власності. Визначено наявність та значення точок екстремуму в динаміці фінансових ресурсів і витрат домогосподарств, перевищення яких контрпродуктивно впливає на розмір ВВП. Оцінено запас збільшення окремих видів фінансових ресурсів і витрат домогосподарств на ВВП до точки екстремуму. Отримано прогноз змін у диференціації населення в Україні в найближчій перспективі. Зазначено, що маневрений фінансовий потенціал населення в умовах циклічного розвитку економіки зі зростанням тривалості та глибини кризових і рецесійних процесів є ключовою характеристикою стійкості фінансової системи, основою її розвитку і відповідно гнучкого економічного розвитку країни – спроможності до відновлення економічної динаміки.

Стаття написана українською мовою


Синявська О. О.
Концепція оцінювання якості сервісу банківських установ (c. 103 - 108)

У наш час успішність діяльності банку та його конкурентоспроможність визначаються, перш за все, не ціновими факторами, а якісними характеристиками, однією з яких є якість обслуговування споживачів банківських послуг. Тому існує необхідність у підвищенні якості банківських послуг. Відповідно, метою дослідження є розробка концепції оцінювання якості сервісу банківських установ із застосуванням економіко-математичних методів та моделей. У статті запропоновано основні методи та інструменти оцінювання якості сервісу банківських установ із урахуванням недоліків уже існуючих методів. Обґрунтовано неподільність таких процесів, як оцінювання та управління якістю. Побудовано концепцію оцінювання якості сервісу банківських установ. Досліджено, які системи беруть участь у процесі оцінювання та управління якістю послуг банківських установ, виконано опис існуючих зв’язків між даними системами. Також проведено аналіз взаємодії банківської установи із зовнішнім середовищем. Розроблена концепція дозволяє врахувати особливості надання банківських послуг в Україні та, як наслідок її реалізації, підвищити конкурентоспроможність банку на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Скіцько В. І., Ігнатова Ю. В.
Моделювання логістичних процесів виконання замовлень Інтернет-магазином як мережі масового обслуговування (c. 70 - 76)

У статті охарактеризовано ключові моменти функціонування Інтернет-магазину. Розглянуто основні кроки діяльності типового Інтернет-магазину та розроблено схему його функціонування. Окремо виділено завдання роботи двох фаз Інтернет-магазину: відділів складу та власної служби доставки. На основі теорії масового обслуговування запропоновано стохастичну модель функціонування зазначених фаз. Розроблена стохастична модель двофазової мережі масового обслуговування з пуассонівським вхідним потоком наведена в динаміці та стаціонарному режимі роботи. За допомогою використання умови збереження потоку виведено аналітичні вирази основних операційних характеристик процесів виконання замовлень Інтернет-магазином як мережі масового обслуговування в стаціонарному режимі роботи. Зокрема, виведено аналітичні вирази для ймовірностей станів системи, частки простоїв мережі та середньої кількості вимог у системі. На основі запропонованої моделі визначено необхідність розроблення керованої системи масового обслуговування в подальших дослідженнях.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Савчук Н. В.
Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону (c. 77 - 84)

Метою статті є висвітлення основних результатів проведеного аналізу існуючих підходів до оцінювання рівня економічної безпеки регіону в розрізі його територіальних систем, а також розробка власного наукового-методичного підходу до визначення порогового рівня інтегрального показника економічної безпеки регіону. На основі наявної статистичної інформації розраховано значення інтегрального показника економічної безпеки для територіальних систем регіону. Побудова та аналіз моделей, розроблених на основі дискримінантного аналізу, стали основою для започаткування науково-методичного підходу до визначення порогових значень інтегрального показника економічної безпеки територіальних систем регіону. Задача визначення порогового рівня економічної безпеки територіальних систем регіону, вирішення якої запропоновано в даній статті, може стати основою для розробки перспективного напряму моніторингу рівня економічної безпеки, а також відповідних цільових програм забезпечення економічної безпеки регіонів України.

Стаття написана українською мовою


Глотов Є. О.
Статистичний аналіз результатів імітаційного моделювання інвестиційного проекту засобами MS Excel (c. 84 - 89)

У даній роботі розглядається методика статистичного аналізу початкових даних і результатів імітаційного моделювання інвестиційного проекту засобами MS Excel на основі економічної задачі. Визначення кількісних характеристик для оцінки тісноти взаємозв’язку між випадковими величинами в MS Excel пропонується здійснювати двома способами: за допомогою статистичних функцій КОВАР() і КОРРЕЛ() та за допомогою спеціальних інструментів статистичного аналізу даних: Аналіз Даних ? Кореляція. Якщо число досліджуваних змінних більше 2, зручнішим є використання інструментів аналізу Excel. Корисність проведення статистичного аналізу початкових даних та результатів імітаційного експерименту полягає також у тому, що в багатьох випадках він дозволяє виявити некоректності в початкових даних або навіть помилки в постановці задачі. Статистичний аналіз також дозволяє перевірити гіпотезу про нормальний розподіл як початкових даних, так і результатів. Для цього застосовуються спеціальні статистичні критерії Колмогорова – Смирнова, Пірсона тощо. А MS Excel дозволяє швидко та ефективно здійснювати розрахунок необхідного критерію та проводити статистичну оцінку гіпотез за допомогою інструмента ОПИСОВА СТАТИСТИКА, який автоматично обчислює широко використовувані на практиці характеристики розподілів.

Стаття написана українською мовою


Криворучко М. Ю.
Аналіз впливу ресурсної орієнтованості експортної та імпортної складових економіки на рівень міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні (c. 90 - 101)

Стаття присвячена дослідженню впливу ресурсної орієнтованості експортної та імпортної складових економіки на рівень міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні. Методологічною основою дослідження є модель Сакса – Уорнера, ключове положення якої вказує на негативний зв’язок між часткою корисних копалин у структурі національного експорту і темпами економічного зростання в країні (так званий феномен «прокляття ресурсозабезпеченості»). Модифікована в рамках даного дослідження модель Сакса – Уорнера передбачає аналіз впливу частки корисних копалин у структурі національного експорту та імпорту на рівень міжрегіональної диференціації в розрізі ВРП, ВРП на душу населення, наявного доходу, заробітної плати, грошових доходів і витрат домогосподарств. Окрім того, методологія даного дослідження передбачає аналіз міжрегіонального виміру впливу частки експортованих та імпортованих корисних копалин на зазначені показники соціально-економічного розвитку регіонів України. Результати дослідження вказують на те, що частка корисних копалин у структурі національного експорту знижує міжрегіональну диференціацію в рівні наявного доходу і поглиблює її в рівні заробітної плати та грошових витрат домогосподарств, частка імпортованих корисних копалин знижує диференціацію в рівні ВРП і ВРП на душу населення. Узагальнення результатів аналізу міжрегіонального виміру феномена «прокляття ресурсозабезпеченості» дозволяє стверджувати про різний характер зв’язку між ресурсною складовою регіонального експорту та імпорту і соціально-економічним розвитком регіонів України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Сущенко О. А., Труніна І. М.
Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції (c. 91 - 96)

Метою статті є формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції. Обґрунтовано доцільність використання кластерного підходу у сфері управління ЗЕД підприємств. Розроблено принципові засади та сформовано кластерну модель управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств як опису такого управління у вигляді складного механізму із заданими параметрами. Виділено базові елементи кластерної моделі управління ЗЕД підприємства. Визначено цілі виділення елементних кластерів у процесі управління ЗЕД підприємств. Виокремлено часткові функції управління, що відображають функціональне призначення кластерної моделі управління ЗЕД підприємств, і склад її елементів. Запропоновано узагальнене ієрархічне уявлення кластерної моделі управління ЗЕД підприємств. Надано схему оперативного управління функціонуванням кластерної моделі управління ЗЕД підприємств на основі використання основних принципів та засад ситуаційного моделювання. Результативність використання запропонованої моделі управління визначається зростанням частки підприємств на зовнішніх ринках у розрізі відповідних кластерів, розширенням видів ЗЕД підприємств, запровадженням інновацій.

Стаття написана українською мовою


Варцаба В. І.
Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів «сінтелектика – синергія – синархія» (c. 97 - 105)

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі та доцільності пошуку й розробки інноваційних концепцій, технологій та інструментів регіонального управління, які базуються на сучасних вимогах управлінської гармонізації цілей, інтересів, стосунків і взаємодії учасників регіональних ринків під відповідними впливами державної політики та регіонального менеджменту. Запропоновано модель трансформації ресурсів регіональної суспільної системи в економічно та соціально значимі результати її розвитку. Розроблено графоаналітичну модель управління станом дисергійності-синергійності соціально-економічної системи шляхом організаційної інтеграції її підсистем та запропоновано коефіцієнти для визначення ступеня гармонізації управління в системі. Розроблено базовий алгоритм управлінської 3С-технології гармонізації цілей та інтересів підсистем соціально-економічної системи. Виходячи з того факту, що основа базового алгоритму управлінської 3С-технології ґрунтується на алгоритмі реалізації менеджерського інструменту Strategic Planning (SP), доповнененого обов’язковим використанням для послідовної трансформації матеріальних ресурсів системи за інтенсивної та керованої участі інтелектуальних ресурсів останньої, стає цілком доцільним дослідити та оцінити зв’язок між результатами, отриманими внаслідок використання цієї технології.

Стаття написана українською мовою


Гур’янова Л. С.
Методи обґрунтування індикаторів у системі управління збалансованістю соціально-економічного розвитку регіонів (c. 106 - 111)

Однією з домінантних тенденцій територіального розвитку є посилення дисбалансів, збільшення міжрегіональної диференціації, нерівномірності розподілу потенціалу зростання. Ситуація, що склалася, говорить про слабість механізмів системи регулювання регіонального розвитку, перекоси убік ринкових механізмів регіонального розвитку, необхідність удосконалювання регіональної політики, механізмів забезпечення збалансованого розвитку регіонів, спрямованих на підвищення ефективності використання дефіцитних ресурсів, прискорення повернення системи до траєкторії рівноважного зростання. Серед основних функціональних завдань таких механізмів виділене завдання обґрунтування системи індикаторів соціально-економічного розвитку регіонів. Дотепер слабко вивченими залишаються питання оцінки інформативності індикаторів, дослідження стабільності системи діагностичних ознак у динаміці. У роботі запропоновано алгоритм, який на основі синтезу методів головних компонентів, канонічних кореляцій дозволяє провести аналіз просторово-часової варіації ознак, структури їх зв'язків, що підвищує обґрунтованість вибору показників для моніторингу в системі управління збалансованістю соціально-економічного розвитку регіонів.

Стаття написана російською мовою


Криворучко М. Ю.
Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України (c. 112 - 122)

Стаття присвячена дослідженню впливу ресурсної орієнтованості експорту та імпорту на рівень соціально-економічного розвитку регіонів України. Методологічною основою дослідження є модифікована модель Сакса – Уорнера, в основі якої лежить аналіз кореляційно-регресійного зв’язку між часткою експортованих та імпортованих корисних копалин і показниками соціально-економічного розвитку регіонів протягом 2006–2013 рр. Результати дослідження вказують на те, що збільшення частки корисних копалин у структурі експорту негативно впливає на показники соціально-економічного розвитку Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. Даний кореляційний зв’язок мав позитивний характер для економіки АР Крим, Вінницької та Сумської областей. Частка імпортованих корисних копалин справляла позитивний вплив на рівень соціально-економічного розвитку Вінницької, Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Статистичні характеристики модифікованої моделі Сакса – Уорнера вказують на значущість і практичну значимість досліджуваного кореляційно-регресійного зв’язку в розрізі регіонів України для показників подушного ВРП і наявного доходу протягом аналізованого періоду.

Стаття написана українською мовою


Литвиненко К. О.
Матриці соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку (c. 122 - 128)

У статті побудовано макроматрицю соціальних рахунків (МСР) України. Доведено, що МСР є гнучким інструментом міжгалузевого аналізу, об'єднує дані з багатьох різних джерел, які допомагають описати структурні характеристики економіки. Проаналізовано всі рахунки матриці, такі як додана вартість, проміжний попит, розподіл факторного доходу, приватне споживання, поточні витрати уряду, інвестиційний попит, зовнішня торгівля та інші, з урахуванням впливу ринку комерційної нерухомості на кожний. Виявлено, що даний ринок тісно пов’язаний з майже всіма елементами економічної системи, відчуває на собі вплив макроекономічних показників та сам може сприяти пожвавленню та виходу з кризи окремих галузей та всієї економіки. На основі матриці соціальних рахунків у подальшому можливо дослідити мультиплікаційні ефекти від інвестицій у конкретний сектор, у даному випадку – ринок комерційної нерухомості, підрахувати прямі, непрямі та індуковані наслідки грошових вливань.

Стаття написана українською мовою


Лісовський І. В., Рудніченко Є. М.
Формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства (c. 129 - 134)

У статті досліджено особливості формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами. Визначено основні джерела інформації та інструментальні підходи до управління витратами промислових підприємств. Для забезпечення успішного функціонування підприємства в умовах наростання проявів кризових явищ має відбуватися постійне вдосконалення системи управління підприємством і найбільш важливими елементами його нормального функціонування. Одним з таких важливих елементів є витрати підприємства. Відповідно, для ефективного управління витратами необхідно застосовувати найбільш оптимальні підходи та інструменти управління ними на основі належного інформаційно-аналітичного супроводу всіх процесів. У статті пропонується застосовувати модель оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, на основі якої будуть прийматися більш обґрунтовані та економічно-доцільні рішення. Запропоновано поєднання оптимальних методів та інструментів для підвищення ефективності управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Варцаба В. І.
Структурно-аналітичне обґрунтування взаємозв'язків і умов забезпечення гармонізованої взаємодії стейкхолдерів регіональної економіки (c. 130 - 136)

Метою статті є теоретичне обґрунтування необхідності пошуку забезпечення раціональності та гармонійності взаємовідносин регіонального соціуму, що вимагає відповідного структурно-аналітичного обґрунтування і формування мережі необхідних для цього взаємозв’язків і умов взаємодії стейкхолдерів регіональної економіки. Аналітично обґрунтовано, що результати діяльності регіональних суспільних систем (РСС) прямим чином визначаються кількісними та якісними показниками структури взаємодіючих суб’єктів, типами та кількісними значеннями характеристик прямих і зворотних зв’язків між суб’єктами та об’єктами управління в цій системі, а також кількісними та якісними характеристиками ефективності трансформації, обумовленої цією структурою та зв’язками. Визначено, що додатковим регіональним ресурсом можуть і повинні виступати організаційна складова, яка відображається коефіцієнтами зворотних зв’язків у системі, та економічна складова, яка відображається числовими оцінками у вигляді коефіцієнтів ефективної/неефективної трансформації ресурсів підсистемами груп стейкхолдерів РСС. Подальші дослідження слід спрямувати на розробку рекомендацій щодо адаптації отриманих результатів до умов забезпечення гармонізованої взаємодії головних стейкхолдерів регіональних суспільних систем.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Концептуальна модель економічної поведінки домогосподарства в умовах самозабезпечення (c. 137 - 141)

У статті досліджується проблема моделювання економічної поведінки. Уведено припущення про аналогію між процесами «створення-споживання» в економіці та «викидання-поглинання» в гідродинаміці. Визначено кінетичну структуру таких елементарних матеріальних потоків. Установлено, що споживання (розповсюдження) ресурсів ізольованою точкою споживання (виробництва) має таку ж просторову структуру та швидкісні характеристики, як рух рідини в області стоку (джерела). Запропоновано називати точку виробництва «економічним джерелом», а точку споживання – «економічним стоком». Як модель економічної поведінки домогосподарства в умовах самозабезпечення запропоновано комбінацію економічного джерела та економічного стоку, яка утворює економічний диполь. Подальший розвиток запропонованої методології дозволить проводити дослідження щодо можливої (необхідної) поведінкової реакції економічного агента на вплив як ендогенних, так і екзогенних факторів.

Стаття написана українською мовою


Ляшенко О. І., Крицун К. І.
Економетричне дослідження впливу макроекономічних факторів на динаміку котирування курсу долара США на валютному ринку України (c. 142 - 148)

Досліджено вплив макрофакторів на котирування валютного курсу на валютному ринку України в умовах валютного коридору. Побудовано три моделі зі зведенням даних до стаціонарного вигляду трьома способами, а також проаналізовано числові характеристики моделей. Перевірено регресії на наявність автокореляції, гетероскедастичності та мультиколінеарності. За трьома моделями побудовано прогнозні значення на три періоди, починаючи з 4 кварталу 2014 р. по 2 квартал 2015 р. а також оцінено їхню абсолютну середню похибку у відсотках. Досліджено різницю між валютним курсом на міжбанку та валютним курсом за абсолютним паритетом купівельної спроможності. Розглянуто попередні дослідження в галузі прогнозування валютних курсів та економетричного прогнозування на валютному ринку для різних режимів валютного регулювання. Досліджено та проаналізовано перспективи прогнозування валютного курсу на валютному ринку України.

Стаття написана українською мовою


Азаренкова Г. М., Олефір Є. А., Крюкова Г. К.
Використання адаптивних моделей прогнозування в сучасних умовах фінансово-економічного простору (c. 149 - 155)

Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування та практичне використання адаптивних моделей прогнозування при розробці заходів адаптації. Розглянуто еволюцію використання адаптивних моделей, а саме: найпростішої її форми – експоненціального згладжування – та зміну його основних засад у побудові прогнозів. З’ясовано, що в основному заходи адаптації спрямовуються на «виживання». Проте сучасні умови діяльності висувають інші вимоги: для того, щоб стати конкурентоспроможним, «оборонних» методів замало, потрібні заходи адаптації, спрямовані на розвиток. Ураховуючи мінливий та невизначений фінансово-економічний простір, найкращою основою для формування таких заходів є короткострокове прогнозування (до 3 років), яке дасть змогу зберегти репрезентативність одержаних результатів. Таким чином, викладена у статті методика застосування адаптивних моделей для підприємств є доцільною і для прогнозування основних параметрів діяльності банків із внесенням відповідних коригувань та уточнень, що дасть змогу підвищувати ефективність процесу пристосування до особливостей фінансово-економічного простору.

Стаття написана українською мовою


Гур’янова Л. С.
Посилення регіональних дисбалансів як домінантний тренд територіального розвитку: оцінка та аналіз наслідків (c. 156 - 164)

У статті показано, що домінантними тенденціями розвитку територій в умовах глобалізації й транснаціоналізації ринків є зростання нерівномірності регіонального розвитку, стрімка поляризація економічного розвитку окремих країн і регіонів, просторово стійка економічна концентрація. Наслідком посилення нерівномірності регіонального розвитку є підвищення уразливості економіки, зниження її стресостійкості стосовно зовнішніх «шоків». Потенціал економічного зростання зосереджено переважно в економічно розвинених регіонах, товарні й фінансові потоки яких ефективно вбудовані в систему глобальної конкуренції. Для більшості макрорегіонів і внутрішніх регіонів канали передачі та впровадження технологій є недоступними. Це призводить до відтворення тенденції посилення нерівномірності регіонального розвитку як на рівні світової динаміки, так і на рівні окремих регіонів. Дослідження рівня нерівномірності регіонального розвитку України, оцінка його впливу на економічне зростання на основі виробничо-інституціональних функцій показали, що показники нерівномірності регіонального розвитку суттєво перевищують граничні (безпечні) значення, тобто незбалансованість економічного простору стає загрозою стабільному розвиткові економічної системи, що вимагає вдосконалення існуючих механізмів державного регулювання регіонального розвитку.

Стаття написана російською мовою


Клебанова Т. С., Гвоздицький В. С.
Оцінка схильності підприємств до банкрутства на основі методів нечіткої логіки та нечітких нейронних мереж (c. 165 - 170)

Стаття присвячена розробці моделей оцінки схильності підприємств до банкрутства методами нечіткої логіки та нечітких нейронних мереж. Обґрунтовано використання системи показників, які входять до різних фінансових груп, що комплексно описують фінансовий стан підприємства. Робота містить опис головних переваг апарата нечіткої логіки при оцінці загрози банкрутства підприємства. Для побудови нечіткої моделі сформовані та класифіковані дві лінгвістичні змінні: клас фінансової кризи та відповідний йому стан підприємства. Реалізацію моделі перевірено на роботі п’яти підприємств конструкторської галузі України. Проаналізовано та порівняно результати моделювання методами нечіткої логіки та нейро-нечітких мереж. Запропоновано рекомендації щодо прогнозування майбутнього фінансового стану підприємств.

Стаття написана російською мовою


Свиденко А. В.
Ціноутворення на ринку нафтопродуктів України (c. 171 - 176)

Цілями статті є описання механізму формування роздрібної ціни на ринку нафтопродуктів України та побудова моделі поведінки роздрібної мережі АЗС. Проаналізовано сучасний стан ринку нафтопродуктів України, висвітлено основні фактори ціноутворення та взаємозв’язки між ними. Оскільки ринок є олігополістичним і непрозорим, важливо мати механізми моделювання поведінки цін. У роботі наведено механізм оцінки собівартості роздрібних цін на нафтопродукти та показано алгоритм співвідношення роздрібних цін з відповідною оцінкою собівартості. Описано можливість використання різних підходів для моделювання цін та показано переваги нейронної мережі для побудови моделі поведінки мережі АЗС. Наведено структуру мережі та необхідні вхідні дані для побудови моделі. Результати навчання та тестування мережі доводять дієвість даного підходу по відношенню до ринку нафтопродуктів України та можливість побудови повноцінної моделі не тільки для окремої мережі, але й до всього ринку.

Стаття написана українською мовою


Шматко К. А.
Статистичний аналіз когнітивної моделі дослідження ринку страхових послуг з урахуванням лояльності (c. 177 - 181)

Перед кожною страховою компанією постає завдання щодо утримання наявних клієнтів та залучення нових через забезпечення якості обслуговування, доступності послуг та запровадження програми лояльності. Для виявлення проблем функціонування системи та розробки майбутніх сценаріїв застосовується когнітивне моделювання. Мета статті полягає у статистичному аналізі когнітивної моделі дослідження ринку страхових послуг з урахуванням лояльності страхувальників. Проведено оцінку системних характеристик когнітивної моделі: консонансу, дисонансу, негативного та позитивного впливів. На основі аналізу отриманих оцінок запропоновано шляхи, що сприяють активізації процесів формування лояльності: установлення вигідних для обох сторін тарифних ставок; формування системи підвищення фінансової грамотності населення; надання якісного обслуговування та формування іміджу страховиків як надійних партнерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Кочарян І. С.
Макроекономічне планування підготовки фахівців з вищою освітою в галузі «культура і мистецтво» (c. 119 - 124)

Стаття присвячена вдосконаленню управління системою вищої освіти в напрямі підвищення рівня науковості макроекономічного планування підготовки фахівців з вищою освітою, зокрема, у галузі «культура і мистецтво». Важливість розробки макроекономічного планування підкреслюється науковим обґрунтуванням щодо формування державного замовлення на підготовку висококваліфікованих кадрів, оскільки при нестачі фахівців одних спеціальностей підготовка та випуск фахівців за іншими спеціальностями часто в багато разів перевищує реальні потреби суб’єктів господарської діяльності. Для виявлення міри пропорційності планування розглянуто та проаналізовано реальний план підготовки фахівців у вищих навчальних закладах Міністерства культури України галузі «культура і мистецтво». Розглянуто актуальну задачу планування: знайти такі планові обсяги підготовки фахівців кожної спеціальності, при яких не буде перевищена загальна навчальна потужність з підготовки кожної спеціальності, сумарні річні витрати на підготовку фахівців не перевищать річний обсяг фінансування (бюджет) вищої освіти, а ступінь задоволення потреби досягне максимального значення. Розв’язання поставленої задачі на комп’ютері за допомогою MS Excel дозволило отримати такий план державного замовлення підготовки фахівців, при якому забезпечено найбільш рівномірну підготовку фахівців за всіма спеціальностями.

Стаття написана українською мовою


Кравець Т. В., Гапоненко Т. О.
Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста (c. 125 - 131)

У статті проведено аналіз поведінки валютних котирувань на валютному ринку за допомогою визначення динамічних змін у часі показника Херста, як одного з інструментів фрактального аналізу, в рамках гіпотези фрактального ринку. Здійснено розрахунки показника Херста за скоригованими формулами R/S-аналізу для 17 основних валютних пар за цінами закриття та за цінами максимум-мінімум. Проведено зіставлення результатів за часовий проміжок 2008–2014 рр., що дозволяє порівняти значення показника на валютних ринках різних країн у різних економічних умовах. Показник Херста валютних пар при стабільній економічній ситуації має тенденцію до збереження свого середнього значення, при цьому він є індикатором подій, що прямо або опосередковано впливають на економіку держави та курс її національної валюти. Застосування методу «рухомого вікна» дозволило змоделювати динаміку показника Херста для валютних пар USD/JPY,GBP/JPY,EUR/USD,GBP/USD та встановити певні закономірності поведінки рядів котирувань, зумовлені відповідною реакцію на економічні, політичні та природні збурення.

Стаття написана українською мовою


Кульчицький М. І., Коваленко В. М., Ванькович Д. В.
Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні (c. 132 - 137)

Метою статті є вдосконалення методичного інструментарію економіко-математичної оцінки ефективності управління коштами місцевих бюджетів з метою вироблення конкретних практичних рекомендацій щодо коригування фінансової політики адміністративно-територіальних одиниць. Проаналізовано особливості управління місцевими фінансами в умовах реалізації в Україні стратегії бюджетної децентралізації. Обґрунтовано актуальність удосконалення методичного інструментарію економіко-математичної оцінки в умовах збільшення фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. Запропоновано новий методичний підхід до оцінки ефективності управління коштами місцевих бюджетів, що ґрунтується на використанні методології кореляційно-регресійного аналізу. Розглянуто моделі залежності індексу валового регіонального продукту та регіонального індексу людського розвитку від частки видатків на: державне управління; освіту; духовний та фізичний розвиток; охорону здоров’я; соціальний захист і соціальне забезпечення; розвиток окремих галузей економіки; житлово-комунальне господарство, що дає змогу підвищити соціально-економічну результативність діяльності органів місцевого самоврядування.

Стаття написана українською мовою


Бєлкіна І. А.
Економіко-математична модель виробничого циклу підприємства промислового птахівництва (c. 138 - 143)

Метою статті є вдосконалення моделі Леслі чисельності вікових груп популяції для моделювання виробничого циклу на підприємствах птахівництва. Постановка даної мети пов’язана з тим, що аналіз досліджень, присвячених питанням діяльності підприємств промислового птахівництва, дозволив виявити відсутність математичних моделей виробничого циклу підприємств птахівництва, продукцією яких є яйця та м’ясо птиці. Запропонована економіко-математична модель представляє собою систему різницевих рівнянь, кожне з яких визначає чисельність птахів, що перебувають на відповідній стадії виробничого циклу у заданий момент часу. Модель дозволяє розрахувати траєкторії поголів’я птиці кожного етапу виробництва при прийнятих співвідношеннях відбору та може застосовуватись як для підприємств, орієнтованих на виробництво яєць, так і для невеликих фермерств змішаної направленості для аналітичної підтримки процесу планування. Напрямком подальшого дослідження є розробка методу визначення функцій розподілу молодняку за призначенням для досягнення запланованих показників поголів’я птиці та обсягів кінцевої продукції.

Стаття написана українською мовою


Парокінний О. А., Яковенко О. Г.
Моделювання управління запасами у бюджетному процесі промислового підприємства (c. 144 - 150)

Метою статті є розробка науково обґрунтованого підходу до управління запасами матеріально-технічних ресурсів промислового підприємства та прийняття на його основі управлінських рішень. Побудовано двоетапну економіко-математичну модель формування запасу матеріально-технічних ресурсів та описано алгоритм її побудови. Дана модель може бути застосована для визначення нормативів запасів сировини, готової продукції та допоміжних ресурсів у бюджетному процесі підприємства. Виконано розрахунки для двох стратегій діяльності економічного суб’єкта. Проаналізовано відмінності цих стратегій та обрано оптимальний план діяльності підприємства. Обґрунтовано ефективність застосування зазначеного підходу та його переваги, визначено основні напрямки подальших досліджень, якими є створення моделі формування консолідованого бюджету підприємства, з урахуванням вказаного підходу до планування запасів, та розробка на її основі автоматизованої системи бюджетування на промисловому підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Бабинюк О. І.
Моделювання стабільного функціонування механізму попиту та пропозиції на ринку робочої сили в Україні (c. 127 - 138)

Мета статті полягає в дослідженні ринку робочої сили та визначенні умов стабільного функціонування механізму попиту та пропозиції. Для дослідження побудована модель з використанням математичного апарату різницевих рівнянь із марковськими коефіцієнтами. За допомогою метода моментних рівнянь визначено умови стійкості в середньому ймовірнісних характеристик, що описуютьринок праці. Проаналізовано модель структурних перетворень на ринку праці, засновану на методі загальної ентропії. Дано порівняльну характеристику результатів для методу загальної ентропії та методу моментних рівнянь, що запропонований у статті. Отримано, що умови стійкості системи та умови стаціонарних станів при дослідженні вищезгаданими методами співпадають, але метод, запропонований у роботі, є більш зручним і дозволяє враховувати вплив випадкових факторів на систему, що знаходиться у стані невизначеності. Установлено, що стабільний режим функціонування ринку праці спостерігається при врівноваженні попиту і пропозиції робочої сили. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є застосування методу моментних рівнянь для дослідження багатогалузевих економічних моделей ринку праці, що потребує потужних математичних розрахунків.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Узагальнена математична модель раціональної економічної поведінки (c. 139 - 143)

Основною метою роботи є побудова економіко-математичної моделі поведінки економічного агента, схильного до самоорганізації. З урахуванням раціональності економічної поведінки побудована динамічна модель, у якій мотиваційним фактором обране відхилення дійсного стану від бажаного, що супроводжується виникненням деякої величини «бажання…». Запропонована у формі системи диференціальних рівнянь у частинних похідних модель представлена як у просторі розміщень, так і в просторі станів, що дозволяє досліджувати соціально-економічні процеси, властиві постіндустріальній економіці й економіці знань. При цьому, використані в просторі станів полярні координати дозволяють оцінити не тільки кількісні, але і якісні показники. Отримано рівняння збереження загальної мотивації як баланс мотивацій, «що примушує» і «що компенсує», сума яких при процесі, що встановився (стаціонарному, з установленою динамікою й т. п.) без екзогенного впливу залишається постійною величиною.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко М. В.
Моделювання та прогнозування розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти (c. 144 - 151)

Мета статті полягає в обґрунтуванні та побудові моделі розвитку системи організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості та застосуванні даної моделі для прогнозування розвитку систем організаційних знань суб’єктів господарювання промисловості м. Харкова. Враховуючи притаманні системі організаційних знань властивості відкритої, динамічної та складної соціально-економічної системи, що саморозвивається, обґрунтовано доцільність застосування синергетичного підходу при моделюванні та прогнозуванні розвитку даної системи. На основі побудованої моделі розроблено прогнози розвитку систем організаційних знань для суб’єктів господарювання промисловості м. Харкова. Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробленням практичних рекомендацій щодо напрямів впливу на розвиток систем організаційних знань у структурі професійної освіти працівників промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Глотов Є. О., Попова О. М.
Аналіз операцій із векселями в табличному процесорі Libre Calc (c. 125 - 130)

У статті проведено аналіз існуючої методологічної бази оцінки векселя, який є однією з найскладніших категорій цінних паперів. Це обумовлено різноманіттям тих функцій, які він може виконувати в процесі обігу. У цій роботі під векселем розуміється цінний папір, який складений за встановленою законом формою і містить безумовне зобов’язання сплатити зазначену в ньому суму в обумовлені терміни, а також вказується, що українське вексельне право перебуває ще в стадії становлення. Розглядаються моделювання обчислень векселів, які різняться за угодами та платниками. Основна увага в роботі приділяється моделюванню обчислень типових операцій з векселями, а також технології автоматизації облікових обчислень векселів у середовищі Libre Calc із застосуванням вбудованих функцій: ACCRINTM(), PRICEDISC(), YIELDDISC(), DISC(), INTRATE(), RECEIVED(). Розроблено електронну таблицю в середовищі табличного процесора LibreOffice Calc, яка є засобом автоматизації аналізу облікових операцій з векселями і може бути доповнена та адаптована для аналізу операцій у більш складних умовах. Таким чином, проаналізована методологічна база векселів та розроблена електронна таблиця дозволяють аналізувати облікові операції з векселями, а також розробити програму для їх аналізу на мові високого рівня, яку доцільно використовувати як у практичній діяльності, так і в навчальному процесі.

Стаття написана українською мовою


Блудова Т. В., Кулик А. Б., Манжос Т. В.
Зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на підприємстві АПК (c. 131 - 137)

Метою статті є дослідження зв’язку між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями, зокрема знаходження областей еластичності виробничих функцій. Розглянуто зв’язок між зовнішніми інвестиціями і централізованими капіталовкладеннями на аграрному підприємстві. Проілюстровані області еластичності функції, яка описує основне виробництво. Залежно від значення коефіцієнта еластичності показані області, де будуть оптимальними капіталовкладення і за яких значень інвестицій. Наведені рисунки підтверджують економічні властивості еластичності та дають можливість проаналізувати економічні показники функціонування підприємства (централізовані капіталовкладення), що необхідно враховувати при побудові системи показників ефективності функціонування підприємств, які задіяні в агропромисловому секторі. Ця система повинна характеризувати ступінь результативності виробництва і здійснювати оцінку динаміки економічного ефекту при залученні додаткових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Козир-Чепурна М. А.
Задача узгодження планів суміжних ієрархічних рівнів у системі стратегічного планування реструктуризації підприємств (c. 138 - 144)

Метою статті є розробка теоретико-методичних положень і моделі узгодження планів суміжних ієрархічних рівнів у системі багаторівневого ієрархічного планування реструктуризації промислових підприємств на прикладі задачі розробки стратегічного плану на основі відомої стратегії. Показано, що до числа найважливіших умов, що забезпечують розробку узгодженого з планом-стратегією стратегічного плану, належать умови збалансованості обох планів за термінами виконання планових заходів, наявними виробничими можливостями і запланованими для виконання відповідних робіт ресурсами, а також наявність класифікаторів, що визначають ієрархії періодів планів обох ієрархічних рівнів; заходів, необхідних для досягнення планових цілей; виконавців відповідних робіт. Обґрунтовано необхідність розгляду завдання розробки стратегічного плану на основі стратегії як задачі узгодження стратегії та стратегічного плану, що допускає коригування параметрів стратегії й обмежень на допустимі стратегічні плани. На основі відносно простої моделі здійснено математичну постановку такої задачі та вказано можливі методи її наближеного рішення.

Стаття написана російською мовою


Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О.
SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія (c. 145 - 152)

У статті викладено методологічні підходи до управління складними системами на базі авторського моделювання, заснованого на характеристиці категорії дієвості (of the force) процесу за допомогою категорії результативності (of the efficiency) процесу як поєднанні його масштабності (of the scale) – кількісної складової та ефективності (of the effectiveness) – якісної складової. Під авторським SEE-аналізом процесів функціонування складних систем розуміється аналіз дієвості цих процесів на платформі авторських моделей і показників масштабності, ефективності та результативності підпроцесів зазначених процесів. Розгляд дієвості в такому аспекті суттєво відрізняється від її інтерпретації іншими авторами. Запропоновано реалізацію алгоритму SEE-управління, котрий базується на певному механізмові, що містить індикатори результатів SЕЕ-аналізу та інструментарій, котрі поряд із відомими характеристиками містять також і комплекс авторських показників складових результативності підпроцесів системи. Розроблено матрицю SЕЕ-управління за результатами SЕЕ-аналізу процесу, який вивчається. Визначено, що запропонована методологія уможливлює здійснення SЕЕ-прогнозів (у тому числі в контексті методики Форсайт). Методологію SEE-управління реалізовано на прикладі процесу формування валового доходу конкретного сільськогосподарського підприємства України. Обґрунтовано, що запропоновані підходи до управління можна використати для дослідження складних систем різних типів та ієрархічних рівнів.

Стаття написана українською мовою


Васильчук І. П.
Фінансові детермінанти результативності корпоративної соціальної діяльності компаній в Україні: методика та результати емпіричного дослідження (c. 153 - 162)

Успішність здійснення КСД залежить від розв’язання двох основних завдань: 1) створення адекватних вимірників результативності КСД, які б служили індикаторами формування політики у КСВ та системи винагороди менеджерів; 2) виявлення фінансових детермінант результативності КСД, які б служили основою розроблення відповідної системи фінансового забезпечення. З цією метою запропоновано методологію емпіричного дослідження передумов і детермінант розробки системи фінансового забезпечення сталого розвитку українських корпорацій з використанням дескриптивного та економетричного аналізу. Розроблено власний Індекс результативності КСД (Індекс сталого розвитку корпорацій) та запропоновано методологію його складання. Для аналізу прогресу компаній у КСД розроблено ряд критеріїв, що становлять основу Індексу. Для ідентифікації фінансових детермінант результативності КСД запропоновано використовувати такі показники: чиста виручка від реалізації продукції, операційний прибуток, дохідність активів (ROA), дохідність власного капіталу (ROЕ), чистий грошовий потік, однорічна дохідність акцій, п’ятирічна волатильність акцій, фінансовий леверидж. За результатами аналізу вибіркової сукупності вітчизняних корпорацій виявлено низький ступінь розкриття інформації про КСД у різних аспектах сталого розвитку та невисоку якість нефінансової звітності вітчизняних компаній.

Стаття написана українською мовою


Тростянська К. М.
Концептуальні засади моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (c. 163 - 168)

Наявний на сьогодні теоретико-методологічний, економіко-математичний інструментарій не дає змоги здійснити адекватну підтримку прийняття управлінських рішень щодо мінімізації репутаційного ризику підприємства-посередника. Для досягнення системності та безперервності процесу управління репутаційним ризиком необхідна побудова комплексу економіко-математичних моделей, що дозволять в умовах нечіткості інформації та невизначеності подій об’єктивними методами оцінити рівень репутаційного ризику та вплив на нього окремих факторів, проводити імітацію різних стрес-сценаріїв і оцінювати наслідки реалізації тих чи інших управлінських рішень. Метою статті є розробка концептуальних засад моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства-посередника. Окреслено основні цілі моделювання; визначено особливості предметної області дослідження, що обумовлюють застосування інструментів моделювання; визначено послідовність процесу моделювання та обґрунтовано вибір методів, що складають теоретико-методологічне підґрунтя моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Тростянська К. М.
Розробка сценаріїв управління репутаційним ризиком підприємства-посередника (c. 144 - 148)

Незважаючи на значну кількість наявних у публікаціях практичних рекомендацій зі зниження рівня репутаційного ризику, питання можливості, характеру та ефективності керуючих впливів, а також наслідків їхньої практичної реалізації залишається відкритим. Для обґрунтування рішень з питань управління репутаційним ризиком підприємства-посередника необхідна розробка сценаріїв, що і стало метою даної статті. Обґрунтовано можливість застосування когнітивної методології для розробки сценаріїв управління репутаційним ризиком та визначено послідовність розробки сценаріїв. Так, при розбудові сценаріїв управління репутаційним ризиком керівництву підприємства-посередника слід враховувати поточний стан складових репутаційного ризику, досягнуті підприємством значення некерованих факторів (гудвіл, відомість бренда), наявні ресурсні обмеження, а також цільові орієнтири менеджменту (прибуток, фінансова стійкість). У результаті когнітивного моделювання сформовано сценарії управління репутаційним ризиком, прийнятні для подальшого впровадження в практику управління діючого підприємства-посередника.

Стаття написана українською мовою


Вініченко О. М.
Методика визначення ступеня важливості та стабільності критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства на основі АВС- і XYZ-аналізу (c. 149 - 159)

У статті запропоновано методику визначення ступеня важливості та частоти застосування критеріїв ефективності системи контролю соціально-економічного розвитку на основі АВС і XYZ- аналізу. Такий підхід обумовлено необхідністю працювати з великим переліком критеріїв ефективності системи контролю. Представлена методика складається з восьми послідовних етапів. За результатами дослідження: дістали подальшого розвитку АВС-аналіз – як метод визначення важливості критеріїв ефективності по кожному виду контролю соціально-економічного розвитку підприємства та XYZ-аналіз – як метод визначення стабільності використання критеріїв ефективності по кожному виду контролю соціально-економічного розвитку підприємства; запропоновано матрицю залежності важливості видів контролю від стабільності його здійснення.

Стаття написана українською мовою


Галіцин В. К., Суслов О. П., Галіцина О. В.
Моделювання механізму керування організаційними проектами (c. 160 - 164)

Мета статті полягає в розробленні концептуальних засад керування організаційними проектами та моделювання їх механізму в разі їх змішаного фінансування. У результаті аналізу публікацій з питань керування проектами вони згруповані за такими напрямами: календарно-мережеве планування і керування, методологія керування проектами, механізми керування проектами як організаційні процедури прийняття управлінських рішень, інформаційні системи керування проектами. На засадах теорії керування організаційними системами викладено концепцію керування організаційними проектами, зокрема, наведено ознаки проекту, визначено його мету, задачі, структуру, процес керування проектом та його механізм; охарактеризовано основні механізми керування організаційними проектами; здійснено моделювання механізму змішаного фінансування організаційного проекту в разі лінійного та нелінійного виду функцій доходу його виконавців.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Візняк Ю. Я., Горічко Х. І.
Діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства (c. 165 - 172)

У статті розкрито сутність поняття «діагностика фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства», під яким слід розуміти процес оцінювання теперішнього фінансового становища підприємства, динаміки його зміни, а також майбутніх перспектив за допомогою ґрунтовного аналізу певного набору бізнес-індикаторів для прийняття результативних управлінських рішень, націлених на попередження кризи та виявлення причин розвитку банкрутства. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами системи діагностики фінансового стану підприємства з метою попередження кризи та ідентифікації банкрутства є: 1) індикатор рентабельностії; 2) індикатор ліквідності; 3) індикатор платоспроможності; 4) індикатор фінансової незалежності; 5) індикатор ділової активності.

Стаття написана українською мовою


Мельников В. В.
Моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах (c. 172 - 177)

Метою статті є дослідження моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах. Для дослідження процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах та проведення модельних експериментів доцільно використовувати теоретико-ігрові моделі, оскільки корпоративна інфраструктура інноваційного кластера характеризується наявністю розподіленого контролю, а учасники здійснюють свою діяльність в умовах конфліктів і невизначеності. Виявлено, що деякі математичні моделі вирішують схожі задачі. Моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах повинно відбуватися на чотирьох рівнях: державному; регіональному; рівні інноваційного кластера (фасилітатор); рівні учасника кластера. Для моделювання процесів підтримки прийняття рішень в інноваційних кластерах очевидними перевагами агентно-орієнтованого підходу є такі: скорочення термінів вирішення проблем, зменшення обсягу переданих даних за рахунок передачі іншим агентам високорівневих часткових рішень; скорочення термінів узгодження умов з приводу розробки, продажу та впровадження інноваційних товарів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка агентної моделі процесів підтримки рішень в інноваційних кластерах та її комп’ютерна апробація.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Дідик А. М.
Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій (c. 79 - 85)

Метою статті є розвиток методу оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси підприємств. Цей метод відрізняється від існуючих урахуванням (у межах багатокритеріального підходу з використанням функцій належності до терм-множин) параметра конкурентної адаптивності технологій, який відображає їхню здатність покращувати конкурентні позиції суб’єкта господарювання на ринку у короткостроковому періоді та набувати нових конкурентних переваг незалежно від масштабів інвестиційних проектів. На засадах використання інструментарію нечіткої логіки представлено основні етапи оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси підприємств. Перспективи подальших розвідок за проблемою повинні полягати в ідентифікації ресурсних обмежень під час вирішення багатокритеріального завдання з оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій.

Стаття написана українською мовою


Кирій В. В., Козел Н. Б., Климко О. Г.
Застосування методів вербального аналізу рішень у процесі формування структури команди проекту (c. 85 - 91)

Метою статті є розробка моделі процесу формування команди проекту для визначення її функціонально-рольової складу відповідно до стадій життєвого циклу проекту. Проаналізовано сучасні підходи до поняття «команда проекту», встановлені основні складові її визначення. Існуючі підходи до формування команди проекту в основному спрямовані на оптимальне розміщення людських ресурсів, виділених для здійснення проекту, по операціях і стадіях проекту. На основі методу вербального аналізу даних ОРГКЛАС пропонується модель формування функціонально-рольової структури команди проекту. Використовуючи багатокритеріальність відбору ролі в проект, на основі знань експерта формується структурний склад команди проекту, що дозволяє враховувати важливість функціональної ролі на кожному етапі життєвого циклу проекту. Наведено результати формування функціонально-рольової складу команди проекту для ПАТ «Харківська бісквітна фабрика».

Стаття написана російською мовою


Ільченко Н. Б.
Розробка динамічної моделі управління ланцюгами поставок автокомпонентів на ринку України (c. 92 - 98)

У статті визначено наукові підходи до формування ланцюга поставок автомобільних компонентів на ринку України. Доведено доцільність впровадження нових концептуальних підходів до організації логістичної діяльності дистриб’юторів на ринку автомобільних компонентів. Виявлено основні фактори та критерії вибору дистриб’юторів на вказаному ринку. Проведено оцінку конкурентоспроможності компаній «AD Україна» і «Еліт-Україна», що реалізують автокомпоненти на ринку України. Запропоновано багатовимірну динамічну модель надання логістичного обслуговування у ланцюгу поставки на ринку автомобільних компонентів. Визначено функціональну залежність ознак, які впливають на обсяг продажу торговельно-посередницьких підприємств у ланцюзі поставки автокомпонентів. Доведено необхідність вирішення задач мінімізації функцій, враховуючи систему обмежень. У подальшому автор оцінюватиме відповідальність учасників ланцюга поставок та визначатиме функціональну залежність усіх учасників ланцюга поставки.

Стаття написана українською мовою


Тимченко І. П.
Концептуальні основи формування поняття «організаційний розвиток» (c. 99 - 107)

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до розуміння сутності поняття «організаційний розвиток», оскільки підходи до розуміння його основних складових відмінні один від одного. Науковці виділяють такі складові: освітня, соціальна, економічна, психологічна. Однак не існує узагальненого підходу до розуміння організаційного розвитку, який об’єднує всі функціональні елементи з метою підвищення ефективності розвитку підприємств. Обґрунтовано актуальність удосконалення методики морфологічного аналізу, що полягає у використанні таких методів багатокритеріального оцінювання, як TOPSIS і SAST. При проведенні аналізу запропоновано використовувати критерії, що відповідають вимогам державних стандартів до визначень. У результаті проведеного морфологічного аналізу організаційний розвиток визначено як комплексний, стратегічно орієнтований процес, що спрямований на підвищення ефективності функціонування підприємств за рахунок змін у стратегії, структурі, процесах та культурі, з використанням знань економічних, соціальних та психологічних наук в умовах VUCA-світу.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Моделювання діяльності суб’єктів ресторанного господарства (c. 108 - 116)

Мета статті полягає в розгляді можливостей застосування системно-динамічного підходу в моделюванні діяльності типового суб’єкта ресторанного господарства. Узагальнюючи праці багатьох фахівців, визначаються проблеми вітчизняного ресторанного господарства. Стверджується необхідність впровадження гнучких методів управління суб’єктами ресторанного бізнесу на базі моделювання їх діяльності. Як математичний апарат обґрунтування прийняття управлінських рішень пропонується системно-динамічний підхід імітаційного моделювання. Розроблено модель функціонування типового підприємства ресторанного господарства, реалізована на програмній платформі Ithink. Наведено фреймову структуру моделі та фрагменти потокових діаграм її блоків. Робота моделі представлена результатами імітаційних експериментів на прикладі одного із закладів ресторанної мережі «GoodFood». Імітаційні експерименти на моделі спрямовані на виявлення «вузьких місць» та загальної динаміки функціонування об’єкта дослідження. Тренажерний характер моделі дозволяє проводити спрямовані імітаційні експерименти за різноманітними сценаріями.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Ткаченко С. А.
Особливості вирішення завдань підсистеми порівняльного економічного моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб'єктів сфери (c. 101 - 107)

У реалізовано завдання порівняльної оцінки якості роботи внутрішньогосподарських виробничих підрозділів у системах стратегічного регулювання регіональної структури иа територіальної організації суб'єктів сфери. Реалізація порівняльної оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підрозділів за допомогою економетричної моделі дозволяє: об’єктивно встановити критерії оцінки діяльності структурних підрозділів основного та допоміжного виробництва підприємства (об'єднання); зменшити витрати часу на підбиття підсумків внутрішньогосподарської активності; усунути можливість отримання помилкових результатів порівняння; отримати матеріал для проведення порівняльного моніторингу роботи підрозділів по всьому комплексу господарських показників. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку – питання, пов’язане з особливостями вирішення ретроспективних (подальших) завдань функції економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів сфери.

Стаття написана російською мовою


Ковальчук О. Я., Стрельбіцька Н. Є., Сороківська Р. Б.
Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС (c. 108 - 114)

У статті розглянуто суть тіньової економіки та етапи дослідження даного явища. Для виявлення основних факторів, які впливають на зміну рівнів коефіцієнта тіньової економіки (ТЕ, у % від ВВП), у середовищі програмного продукту STATISTICA проведено факторний аналіз залежності ТЕ від 29 показників для країн – членів ЄС за 2005–2014 рр. Результати аналізу свідчать про існування щільного оберненого зв’язку залежної змінної «тіньова економіка» з низкою розглянутих чинників, зокрема з індексом людського розвитку, верховенством права, глобальним індексом інновацій, ВНД на душу населення та ВВП на душу населення. Окрім того, деякі фактори тісно пов’язані між собою, що дає підстави зробити висновок про наявність мультиколінеарності. Щоб виділити чинники, які спричиняють суттєвий вплив на значення коефіцієнта тіньової економіки країн – членів ЄС, застосовано метод головних компонент. У результаті проведеного аналізу виділено два ключові фактори та побудовано факторну модель залежності ТЕ від виділених чинників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Ткаченко М. О.
Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства (c. 86 - 92)

Метою статті є розробка методичного підходу до прогнозування результатів запровадження комплексу управлінських технологій та фінансових інструментів при реструктуризації системи управління інноваційним розвитком підприємства. Розглянуто теоретичні основи та основні етапи управління інноваційним розвитком підприємства на основі реструктуризації, наведено основні положення методичного забезпечення прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком підприємства. Наведено результати прогнозування змін позиціонування в матриці та економічного ефекту від запровадження комплексу управлінських технологій та фінансово-економічного інструментарію реструктуризації системи управління інноваційним розвитком для підприємств Харківської області.

Стаття написана українською мовою


Корепанов Г. С.
Формування системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України (c. 92 - 98)

Мета статті полягає в розробці системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України, яка дозволила б дати кількісну характеристику тим якісним змінам, які характеризують інвестиційну привабливість регіонів України. Побудовано блок-схему показників інвестиційної привабливості регіонів України, яка складається п’яти блоків. Для обґрунтування необхідності включення певних показників до складу загальної системи статистичних показників інвестиційної привабливості регіонів України детально розглянуто сутність і особливості розрахунку використаних показників. З метою визначення внутрішньої узгодженості обраних статистичних показників проведено аналіз кореляційних зв’язків між ними. У результаті використання методу канонічних кореляцій для виявлення мінімального набору економічних показників, що мають найбільший вплив на обсяги прямих іноземних і капітальних інвестиції в регіони України, встановлено, що майже всі з обраних показників мають істотний вплив на результуючі ознаки, а найбільший вплив на обсяги прямих іноземних і капітальних інвестицій серед сукупності показників розвитку національної економіки мають показники привабливості ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Валіулліна З. В.
Фактори впливу на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки (c. 101 - 105)

Мета статті полягає в дослідженні факторів, що мають найбільш вагомий вплив на процес забезпечення інформаційної безпеки корпоративної економіки. Для визначення цих факторів у статті використано кореляційно-регресійний метод аналізу. Проаналізовано тенденції кіберзлочинів та їх наслідки в сучасних умовах трансформації світової економіки. Наведено результати кореляційно-регресійного аналізу анкетних даних для побудови економіко-математичної моделі. Визначено вплив факторів на показник інформаційної безпеки корпорацій, встановлено взаємозв’язки між обраними факторними величинами, що впливають на якість та ефективність інформаційної безпеки корпоративної економіки. За результатами проведеного дослідження та кореляційного аналізу було побудовано лінійну кореляційно-регресійну модель, яка найбільш точно та якісно відображає процес забезпечення інформаційної безпеки в корпоративній економіці. Практична значущість побудованої кореляційно-регресійної моделі полягає в оцінюванні та можливості попередити та захистити корпорацію від кібератак.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Аналіз розбіжностей в оцінках ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології (c. 106 - 112)

Мета статті полягає в аналізі розбіжностей між оцінками ступеня ризику на основі альтернативних методів у межах нечітко-множинної методології. Дослідження обмежено компонентом (аспектом) міри ризику як ступеня можливості того, що фактичне значення критерію привабливості (ефективності) розглядуваної господарської діяльності або заходу не відповідатиме деякому заданому (нормативному) рівню. У системі нечітко-множинного підходу цей напрям представлений трьома основними методами: на основі теоретико-ймовірнісної аналогії та на основі інтервальної за рівнями належності методології «з» і «без» зважування (відповідно модифікований і вихідний метод Недосєкіна – Воронова). За допомогою сформульованої автором функції розбіжностей було проведено порівняльний аналіз зазначених методів оцінювання величини ризику. Було виявлено, що альтернативні оцінки ступеня ризику в межах якоїсь шкали його градацій можуть конфліктувати між собою. Одержані результати служать теоретичним підґрунтям для відповідального й осмисленого підходу до орієнтації на той чи інший метод вимірювання ризику під час підготовки і прийняття управлінського рішення в ситуації нечітких даних. Подальші наукові зусилля за порушеною в публікації проблемою мають бути спрямовані на формування цілісної методології кількісного аналізу ризику в межах нечітко-множинного підходу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Магомедов М. С.
Теоретико-методологічне забезпечення формування інструменту системи адаптивного управління якістю виробництва коксу (c. 40 - 46)

Метою статті є визначення теоретичних і методичних засад формування інструменту системи адаптивного управління якістю виробництва коксу в умовах нестабільного зовнішнього та внутрішнього середовища. Проаналізовано сучасний стан розвитку металургійного та коксохімічного виробництва в Україні. Обґрунтована актуальність та запропоновано кібернетично-логістичний підхід до формування інструменту системи адаптивного управління якістю виробництва коксу. Цей підхід базується на використанні шести контурів управління, за допомогою яких здійснюються дослідження особливостей сировинної бази, технології виробництва коксу, його післяпічної обробки, а також оперативного управління доходом коксохімічного підприємства та матеріальним забезпеченням вугіллям по марках та постачальниках. Запропоновано проводити оперативне управління за допомогою задач лінійного програмування, які вирішуються стандартною програмою Microsoft Excel 2003.

Стаття написана українською мовою


Дрозд А. О., Капустян В. О.
Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів (c. 47 - 51)

У статті розглядається питання врахування можливого невчасного повернення кредитів у процесі ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку. Через складність цієї задачі в літературі зазвичай використовується більш узагальнений показник – кредитний ризик, що не дає достатньої деталізації для врахування впливу запізнення при поверненні кредитів. Тому була побудована загальна модель, що враховує випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів. Для цього сформульовано ряд припущень моделі, розкрито механізми повернення кредитів та депозитів та обґрунтовано вибір формульного запису для них. З використанням таких вхідних та вихідних потоків, на основі потокової моделі, було запропоновано загальну модель комерційного банку, що дозволяє: врахувати випадкове запізнення при поверненні кредитів та депозитів; обирати різні функції попиту на кредити та пропозиції депозитів; проводити моделювання з фіксованим запізненням (як частковий випадок) та з випадковим запізненням; використовувати різні критерії ціноутворення; знаходити оптимальні кредитну та депозитну ставку за умови запізнення при поверненні кредитів шляхом чисельного моделювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Князь С. В., Комарницька Н. М.
Аналітико-процесна модель моніторингу системи управління інноваційною діяльністю підприємств (c. 69 - 74)

Проведені дослідження показали, що існуючі системи моніторингу на підприємствах не здатні ефективно виконувати поставлені завдання. Hозглянуто сутність та особливості формування нової моделі моніторингу системи управління інноваційною діяльністю підприємств Проведено ієрархічне упорядкування коефіцієнтів, які характеризують дану систему управління. На основі ідентифікування метричних і топологічних просторів побудовано просторову модель зв’язків між цими коефіцієнтами. Розроблено аналітико-процесну модель моніторингу системи управління інноваційною діяльністю через призму топологічних і метричних просторів. Дана модель дозволить керівникам машинобудівних підприємств оперативно оцінювати поточний стан системи управління інноваційною діяльністю підприємства і аргументовано приймати регулюючі рішення щодо її вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


Гавловська Н. І.
Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (c. 75 - 81)

У статті представлено гіпотезу, основний зміст якої полягає в тому, що для забезпечення економічної безпеки суб’єкта ЗЕД існує потреба в розробленні дієвого механізму економічної безпеки ЗЕД підприємства (МЕБЗЕДП). Доведено, що такий механізм має дуальний характер. Визначено, що когнітивна та управлінська природи МЕБЗЕДП доповнюють, а не виключають одна одну в процесі функціонування такого механізму. Доведено, що у процесі розроблення МЕБЗЕДП та його впровадження в систему управління підприємством виникають три ключові завдання: формування змісту МЕБЗЕДП; імплементація МЕБЗЕДП у систему управління підприємством; моделювання функціонування МЕБЗЕДП у системі управління підприємством. Формування змісту МЕБЗЕДП пропонується здійснювати з використанням фреймової моделі, оскільки вона є дуже гнучкою за критерієм відображення реальності та може бути легко використана як у прескриптивному, так і у дескриптивному режимах. Сформовано структуру фреймової моделі механізму економічної безпеки ЗЕД підприємства.

Стаття написана українською мовою


Шемаєв В. В., Афанасьєва Л. М.
Визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені) (c. 82 - 87)

У статті наведені постановка та розв’язування оптимізаційної задачі щодо визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені). З метою відбору оптимальних пропозицій з точку зору обох партнерів державно-приватного партнерства (ДПП) запропоновано використання методів лінійного програмування (матричних ігор). Представлено платіжну матрицю, що складається з варіантів реалізації проекту з перевагою інтересів приватного партнера та з перевагою реалізації інтересів державного партнера; умов реалізації проекту залежно від співвідношення факторів (земля, будівництво, дорожнє покриття, фінансування) у вартісному вигляді. Розв’язавши задачу в Exсel, було знайдено ціну гри, або оптимальну вартість проекту. Математично доведено необхідність реалізації проекту з перевагою інтересів приватного партнера. Другий етап розв’язання оптимізаційної задачі показав комбінацію умов, якій слід віддати пріоритет при реалізації проекту. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вивчення взаємин між партнерами ДПП із застосуванням антагоністичних ігор, а також аналіз альтернативних варіантів досягнення певної соціально-економічної мети ДПП.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Чернецька О. В.
Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління (c. 92 - 99)

У статті досліджено світовий досвід оцінки вартості бізнесу та підприємства з використанням вартісно-орієнтовного інструментарію. Використовуючи світовий досвід та врахувавши специфіку машинобудівної галузі України, розроблено дві вартісно-орієнтовні моделі управління інвестиційною привабливістю підприємств. Обґрунтовано актуальність та практичність розроблених вартісно-орієнтовних моделей. Зроблено висновок, що комплексне використання запропонованого методичного інструментарію оцінки інвестиційної привабливості підприємства дозволить суттєво підвищити ступінь інформативності та достовірності отриманих результатів, забезпечити ефективність процесу управління та служитиме основою для подальших досліджень і розробок у даному напрямі.

Стаття написана українською мовою


Решетняк О. І., Лободін Р. О.
Методи багатовимірного порівняльного аналізу при оцінці конкурентоспроможності підприємства (c. 100 - 105)

Метою статті є аналіз існуючих методів багатовимірного порівняльного аналізу і можливість застосування їх до оцінки конкурентоспроможності українських підприємств на ринку канцелярського приладдя. У статті надано характеристику, визначено сфери застосування, переваги і недоліки основних методів порівняльної комплексної оцінки, а саме: методу підсумовування значень всіх показників, методу суми місць, методу суми балів, методу відстаней і таксонометричного методу. Визначено, що основною умовою застосованості методів порівняльної комплексної оцінки конкурентоспроможності різних підприємств є угода про можливу сумірність різноманітних за своєю суттю показників. Для всіх аналізованих методів виявлено єдиний недолік, пов’язаний з неможливістю поєднання кількісної оцінки з якісною. Здійснено оцінку рівня конкурентоспроможності підприємств на ринку канцелярського приладдя України.

Стаття написана російською мовою


Залознова Ю. С., Трушкіна Н. В.
Методичні підходи до прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств (c. 105 - 111)

Метою статті є розробка прогнозу основних показників збутової діяльності вугледобувних підприємств з використанням ряду методів: середнього темпу зростання, екстраполяції тренду, авторегресії, екстраполяції середньої, «наївних моделей». Обґрунтовано доцільність використання методів середнього темпу зростання, екстраполяції тренду та авторегресії для розробки прогнозу показників збутової діяльності. Це обумовлено прогнозними значеннями показників, одержаними за допомогою цих методів, які є більш точними та достовірними порівняно з методами «наївних моделей» та екстраполяції середньої. Визначено пріоритетні напрями підвищення ефективності організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільного попиту на вугілля. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка пропозицій щодо формування збутових мереж як ефективної форми партнерства учасників ринку вугілля.

Стаття написана українською мовою


Коваль Т. О., Яхкінд В. П.
Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства (c. 112 - 118)

У статті проаналізовано методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства. Розглянута система локальних оцінок дозволяє врахувати вплив ключових факторів на конкурентну позицію підприємства. Узагальнення оцінки конкурентних позицій підприємства за зазначеними характеристиками в цілому дозволяє підвищити обґрунтованість вибору стратегії розвитку маркетингового потенціалу підприємства для досліджуваного ринку як системи дій та заходів із розширення конкурентних переваг підприємства та зміцнення й усталення його конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Мних О. Б.
Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики ПАТ «Укрзалізниця» (c. 119 - 125)

Мета статті полягає в побудові трендових моделей, що ілюструють інтенсивність змін у галузі залізничного транспорту і в діяльності ПАТ «Укрзалізниця», а також у дослідженні взаємозалежності маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах реформування системи державних закупівель і якісних змін у процесі формування тарифів на залізничні вантажні перевезення для досягнення запланованих цілей зростання синергетичного ефекту в макро- і мікроекономіці залізничного транспорту. Дано кількісну та якісну характеристику причин зміни інтенсивності перевезень на різних сегментах залізничного транспорту за 2001–2015 рр. Проведено фінансову і маркетингову оцінки результатів діяльності Державного територiально-галузевого об'єднання «Пiвденно-Захiдна залізниця». Доведена необхідність впровадження в практику діяльності ПАТ «Укрзалізниця» конкурентного підходу при запровадженні тарифів на вантажні перевезення. Обґрунтовано, що розвиток галузі та підприємств залізничного транспорту на конкурентних локальних та міжнародних ринках вимагає практичного застосування нової філософії управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Рябенко А. Є., Терещенко Е. В.
3-критеріальна модель формування цільових робочих груп (c. 129 - 134)

Метою статті є розробка математичних методів для розв’язання задачі формування цільових робочих груп з урахуванням психологічної сумісності. Авторами запропоновано математичну модель формування цільових робочих груп типу діада з урахуванням психологічної сумісності у вигляді 3-критеріальної задачі (критерій MINSUM, критерій MINMAX і критерій, що мінімізує кількість «вузьких місць») побудови досконалого паросполучення, на зваженому повному графі. Вперше доведено нерозв’язність багатокритеріальної задачі з таким набором критеріїв за допомогою алгоритму лінійної згортки критеріїв. Детально розглянуто приклад, який демонструє основні етапи вирішення поставленої задачі з використанням розробленої математичної моделі: побудова досконалого паросполучення, побудова паретовської множини допустимих рішень, застосування алгоритму лінійної згортки критеріїв. Розроблена математична модель дає інструмент ефективного виділення варіантів цільових робочих груп найбільш психологічно сумісних учасників.

Стаття написана російською мовою


Кушнір О. С.
Реалізація математичної моделі визначення рівня операційного ризику кредитної установи (c. 135 - 143)

Статтю присвячено побудові та апробації математичної моделі оцінки операційного ризику комерційного банку. Для визначення рівня операційного ризику комерційного банку запропоновано методику, що базується на комбінації нечітко-множинного та імовірнісного (байєсівського) підходів. У межах запропонованої методики визначено та обґрунтовано ключові фактори виникнення операційного ризику кредитної установи. Реалізацію моделі здійснено на прикладі одного з українських банків. Розроблена модель є універсальною, і за нею можна розраховувати операційний ризик в будь-якій кредитній установі. Розрахунки за даною моделлю може проводити як ризик-менеджер, так і комітет по нагляду за банківськими ризиками.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Вибір найкращого інвестиційного проекту в ситуації інтервальної невизначеності початкових даних (c. 144 - 149)

Мета статті полягає в розвитку інструментарію для задачі вибору найкращого інвестиційного проекту в ситуації, коли початкові кількісні параметри наявних інвестиційних альтернатив описуються інтервальними оцінками. В частині врахування фактору ризику, зумовленого інтервальною невизначеністю вихідних даних, дослідження обмежено компонентом міри ризику як ступеня варіабельності результату. У цьому контексті були представлені відповідні інтервальні версії абсолютних показників міри ризику: розмах варіації, піврозмах варіації, семівідхилення. Після чого було розглянуто інтервальні версії показників ступеня ризику у відносному вираженні: коефіцієнт розмаху варіації, коефіцієнт піврозмаху варіації та коефіцієнт семівідхилення. З опорою на відповідні напрацювання в межах теоретико-ймовірнісної і нечітко-множинної методології було сформульовано модифікації даних коефіцієнтів. На основі модифікованого коефіцієнта піврозмаху варіації було сформульовано модель вибору оптимального інвестиційного проекту з множини альтернатив для інтервальної постановки задачі. На умовному розрахунковому прикладі було здійснено апробацію запропонованої моделі, яка продемонструвала її практичну спроможність.

Стаття написана українською мовою


Лапшин В. І.
Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні (c. 150 - 154)

Метою статті є економіко-математичне моделювання лінійної та нелінійної динаміки кількості підприємств різного розміру в Україні, дослідження можливості ефективного використання методу екстраполяції для короткострокового прогнозування динаміки економічних процесів. Лінійна динамічна модель базується на диференціальному рівнянні першого порядку за часом з правою частиною, яка є добутком кількості підприємств і функції від часу. На її основі проведено прогнозування динаміки малих, середніх і великих підприємств в Україні в перших трьох місяцях 2016 р. Нелінійна модель відображає конкуренцію середніх і великих з малими підприємствами в Україні. Результати дослідження на основі лінійної моделі необхідні для збільшення статистики порівняння і визначення відповідності отриманих прогнозних даних з фактичними для обґрунтування короткострокового прогнозування динаміки економічних процесів. Нелінійна модель визначила стійкість стану системи взаємодії підприємств в умовах конкуренції, тобто незадовільний стан економіки не буде змінюватися без інноваційних дій.

Стаття написана українською мовою


Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Системний підхід до оцінювання опціонів на базі моделі CEV (c. 155 - 159)

Метою статті є дослідження похідних активів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної теорії збурень. Використовуючи нейтральну за ризиком оцінку, отримуємо задачу Коші, яка дозволяє обчислити наближену ціну похідних активів та їхню волатильність на основі рівняння дифузії. До загальної дифузії додаємо два фактори швидко та повільно змінних чинників нелокальної волатильності, отримуємо модель з багатовимірною стохастичною волатильністю. Комбінуючи методи зі спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна обчислити ціну похідних активів як розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів та розв’язання рівняння Пуассона. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вдосконалення спектральної теорії та поширення результатів статті на випадки, коли рівняння, з якого знаходяться власні значення, не має дискретного спектру, а також коли стохастична волатильність залежить від чотирьох і більше неоднорідних факторів, які присутні на фондових ринках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Решетняк О. І.
Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду (c. 105 - 110)

Метою статті є розробка рекомендацій, спрямованих на формування оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду відповідно до критерію мінімального рівня ризику, визначеного на основі інструментарію теорії нечітких множин. Запропоновано метод оцінки ризику інвестування в цінні папері, що враховує тільки лівосторонній ризик на підставі нечітких множин, і моделі для цього розрахунку. Знаходження оптимальної структури інвестиційного портфеля рекомендується звести до вирішення математичної задачі лінійного програмування, де функцією цілі буде виступати мінімізація ризику портфеля залежно від його структури та системи заданих обмежень відповідно до встановлених для портфеля недержавного пенсійного фонду напрямків інвестиційних вкладень. Запропонована модель характеризується тим, що обмеження складають законодавчо встановлені види фінансових інструментів і наявність ліміту інвестування, а цільова функція мінімізує рівень ризику, визначений на основі нечітких множин.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В.
Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах усталеної дії екзогенних факторів (c. 111 - 115)

Основною метою роботи є побудова економіко-математичної моделі поведінки економічного агента, схильного до самоорганізації, у процесі взаємодії з усталеними зовнішніми факторами. Запропонована модель розглядається в просторі станів у формі лінійної комбінації функцій руху економічного диполя й рівномірного матеріального потоку. Дослідження моделі дозволило встановити залежність розміру «області стабільності», що визначає величину ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності економічного агента, від параметрів внутрішнього й зовнішнього потоків. Установлено, що економічний агент більш мотивований на протидію зовнішнім факторам, ніж на підтримку рівноважного стану.

Стаття написана українською мовою


Піскунова О. В., Осипова О. І.
Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів як умова посилення продовольчої безпеки (c. 116 - 123)

У статті проведено аналіз економічної доступності продовольства для різних дохідних груп населення та досліджено динаміку диференціації споживання базових продуктів харчування в домогосподарствах з різними грошовими доходами. З метою аналізу економічної доступності продовольства для домогосподарств різних доходних груп як одного з ключових показників продовольчої безпеки розраховано коефіцієнти еластичності обсягів споживання продуктів харчування за доходами та за ціною. Для дослідження динаміки диференціації споживання продуктів харчування в домогосподарствах з різними грошовими доходами розраховано показники ?- та ?-конвергенції. За результатами проведених розрахунків отримано, що у період з 2000 по 2015 рр. для всіх груп базових продуктів харчування спостерігалось явище конвергенції, тобто зменшення диференціації обсягів їх споживання з часом у домогосподарствах з різними грошовими доходами, що позитивно впливає на зміцнення продовольчої безпеки в країні.

Стаття написана українською мовою


Щепак В. В.
Економічна модель системи моніторингу земель (c. 124 - 128)

У статті розглянуто різні погляди на особливості моніторингу земель. Виділено дві ознаки системи моніторингу земель. Перша має соціально-економічний характер, друга характеризується організаційними заходами з проведення спостережень за землями. Розглянуто економічну ознаку системи моніторингу земель. Виділено складові системи: соціальну підсистему (органи державного управління і самоврядування), економічну (бізнес- структури) і земельний фонд як об’єкт моніторингу. Розроблено економічну модель системи моніторингу земель на основі граф-моделі, вершинами якої є складові системи, а ребрами – зв’язки. В основі моделі покладено структуру, ресурси та ефективність функціонування системи. Для опису моделі використано функції, які характеризують економічні параметри компонент і їх взаємозв’язків. Запропонована економічна модель системи моніторингу земель показує взаємозалежність її складових і описує параметри взаємодії. Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення взаємодії складових системи з метою забезпечення ефективної організації моніторингу земель.

Стаття написана російською мовою


Ганкіна М. С.
Використання методу таблиць виживання в дослідженні стану санаторію України (c. 128 - 133)

Метою статті є дослідження ефективності оздоровчої діяльності санаторіїв України на прикладі санаторію «Червона калина» (с. Жобрин Рівненської області) за допомогою застосування методу таблиць виживання. У результаті проведеного аналізу результативності рекреаційної діяльності даного закладу було визначено, що основними функціями санаторію є: відновлення, зміцнення і підтримка здоров’я пацієнтів. Крім того, у результаті емпіричного дослідження, з’ясувалося, що у пацієнтів санаторію, які приїжджають на лікування, результати його ефективності найчастіше відзначаються на 11 день після початку. А перші ознаки одужання у пацієнтів починають проявлятися на 5-й день перебування в санаторії. Також природною закономірністю є той факт, що чим довше пацієнт знаходиться на лікуванні в санаторії, тим ефективніше воно проходить, що виражається в значному поліпшенні стану здоров'я. Однак ми дійшли висновку, що для результативності рекреаційної діяльності пацієнт повинен знаходиться в санаторії на лікуванні мінімум 14 днів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Іванов Р. В.
Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах посилення дії негативних екзогенних факторів (c. 83 - 87)

Основною метою роботи є побудова економіко-математичних моделей стратегій поведінки економічного агента, схильного до самоорганізації, у процесі взаємодії з негативними зовнішніми факторами при їхньому посиленні. Запропоновані стратегії та їх моделі ґрунтуються на рівнянні балансу доходів-витрат, що враховує як кількісні, так і якісні характеристики. Побудовані моделі розглядаються в просторі станів у формі лінійних комбінацій функцій руху рівномірного матеріального потоку й різних просторових комбінацій економічних джерел (стоків). Дослідження моделі дозволило встановити залежність розміру й форми «області стабільності», що визначає величину ресурсів, необхідних для забезпечення життєдіяльності економічного агента, як від параметрів внутрішнього й зовнішнього потоків, так і від обраної стратегії. Установлено, що критерієм ефективності застосовуваної стратегії може служити величина «коефіцієнта опору» зовнішнім факторам, зменшення якого, разом зі збереженням розміру «області стабільності», відповідає напрямку оптимізації.

Стаття написана українською мовою


Пушкар О. І., Вільхівська О. В.
Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві (c. 88 - 94)

У статті розглянуто питання щодо оцінки вартості, розробки та впровадження технологій електронного бізнесу на машинобудівному підприємстві. Проведено аналіз сучасних методів, моделей оцінки вартості програмного забезпечення. Визначено етапи впровадження, викладено основи побудови плану-графіка розробки програмного продукту та подано розрахункові показники ефективності впровадження технологій електронного бізнесу. Для оцінки впровадження технологій електронного бізнесу використовується порівняльний та витратний підходи. Запропоновані рекомендації дозволять оцінити вартість розробки та впровадження технологій електронного бізнесу на машинобудівних підприємствах України, а також створити базу напрацювань з інформацією для розрахунку вартості цих технологій.

Стаття написана українською мовою


Андрейшина Н. Б., Харін С. А.
Математичне моделювання в системі моніторингу сталого розвитку регіону (c. 95 - 100)

У статті обґрунтовано необхідність впровадження системи моніторингу соціо-еколого-економічних процесів на регіональному рівні. Основою системи є формалізовані алгоритми на основі математичних моделей. Це дозволить регіональним органам виконавчої влади постійно відслідковувати потреби населення, виявляти тенденції розвитку регіону, реалізовувати програму дій, орієнтовану на подолання наявних в екології, економіці та соціальній сфері негативних явищ. Запропоновано концептуальну схему організації системи моніторингу сталого розвитку регіону, яка складається з послідовних етапів: формування статистичної бази з показників розвитку регіону, аналіз та формування індикаторів сталого розвитку регіону, моделювання та прогнозування індикаторів, розробка рекомендацій щодо застосування побудованих моделей для управління регіоном на основі концепції сталого розвитку. На прикладі м. Жовті Води побудовано математичну модель взаємного впливу індикаторів сталого розвитку. Модель об’єктивно відображає вплив соціально-економічних показників на екологічний стан міста і може використовуватися для прогнозування кількості забруднюючих речовин.

Стаття написана українською мовою


Сазонець О. М., Качан О. І.
Дослідження загроз інформаційній безпеці підприємств України за допомогою дисперсійного аналізу (c. 101 - 108)

Метою статті є проведення дослідження інформаційної безпеки підприємств України за допомогою дисперсійного аналізу. У зв’язку з розширенням видів інформаційної діяльності в корпоративному середовищі зростає і кількість видів захисту від інформаційної небезпеки. Розглянуто поняття й базові категорії економічної безпеки. Виявлено, що інформаційна безпека корпоративної економіки суспільно-економічних відносин полягає в боротьбі з уразливістю корпоративних комп’ютерів, зі зламом смартфонів працівників корпорації, а також у необхідності виявлення й ліквідації шкідливих програм, у запобіганні загрози користувачам WI-FI. Серед загроз інформаційній безпеці виділено уразливість комп’ютерних систем, яку розподілено по видах. Проведено дослідження ставлення українців до загроз інформаційній безпеці. Розглянуто шкоду, яку завдають корпоративним інформаційним системам низький рівень інформатизації фінансово-кредитної системи, промисловості, сільського господарства і т. ін. та використання неліцензійного програмного забезпечення для обробки інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Кладченко І. С.
Фазовий портрет динаміки розвитку національної економіки (c. 79 - 88)

Метою статті є встановлення значущих закономірностей, яким підпорядкований економічний розвиток України, унаочнення й характеристика траєкторії руху національного господарства в контексті наближення до реалізації затверджених глобальних цілей сталого розвитку країн світу. Використано методичний інструментарій та категоріальний апарат нелінійної динаміки для аналізу поведінки у фазовому просторі національної економіки як складної адаптивної динамічної системи. Відібрано ключові маркери сталого економічного розвитку та відповідні їм макроекономічні індикатори, за якими оцінено фактичну динаміку національної економіки протягом 1988–2016 рр. Установлено, що її складна та полігармонійна форма зумовлена нелінійним характером коливань. Сформований фазовий портрет української економіки дозволив реконструювати її поведінку у фазовій площині у вигляді фазових траєкторій руху основних макроекономічних показників розвитку. Виявлено специфічні для української економічної системи типи рівноважної поведінки: граничний цикл, фіксована точка та біфуркаційні стрибки зі зміною режиму функціонування й загального напрямку її руху. Отримані результати дослідження розширюють можливості якісного прогнозування процесів розвитку української економіки.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М.
Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції (c. 89 - 93)

У статті побудовано та досліджено економіко-математичну модель роботи підприємства в умовах нестаціонарного ринка досконалої конкуренції. Ринкова рівновага отримана як результат взаємодії ендогенних та екзогенних параметрів моделі. Досліджено динаміку зміни основних економічних показників підприємства. Проведений аналіз показав, що в разі, якщо ліквідність основних виробничих фондів (ОВФ) низька, то підприємство повинно віддавати перевагу проектам з обмеженими термінами реінвестування. Діяльність підприємства, і особливо його розвиток в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції, вимагає продуманої інвестиційної політики, яка повинна бути спрямована на збільшення не тільки ОВФ, а і запасів сировинних ресурсів. Планування поточної діяльності та формування стратегічних і тактичний цілей підприємства має базуватися на економіко-математичних моделях, що дають змогу врахувати основні поточні економічні показники діяльності підприємства та дозволяють досліджувати динаміку поведінки підприємства на конкурентних ринках.

Стаття написана українською мовою


Одінцов М. М., Одінцова Т. М.
Полюси зростання регіонального і національного виробництва як основа економічного розвитку (c. 94 - 101)

У статті проаналізовано та узагальнено сучасні методики виявлення умов виникнення і факторів розвитку полюсів зростання регіонального виробничо-галузевого виробництва. Запропоновано авторську методику виявлення промислових і аграрних полюсів зростання, яка базується на кореляційно-регресійному аналізі функціонуючих економічних моделей регіонів України. Виявлені регіональні полюси зростання здійснюють свою успішну діяльність в умовах національної кризи при умові збалансованості взаємозв’язаних факторів стабілізації та зростання валового регіонального продукту за рахунок обсягів реалізованої промислової продукції, валової продукції сільського господарства, доходів населення, поточних податків, заощаджень населення, капітальних інвестицій, експорту.

Стаття написана російською мовою


Андрющенко І. Є.
Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України (c. 101 - 107)

У статті здійснено спробу обґрунтувати сутність поняття вмотивованості як складової життєздатності соціально-економічної системи. Обґрунтовано сукупність показників вмотивованості суб’єктів господарювання на основі методології фінансово-економічного аналізу, до яких віднесено: показник плинності кадрів; коефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу; рентабельність персоналу підприємства; продуктивність праці персоналу; рівень соціальної захищеності персоналу; темп зростання рівня середньої заробітної плати. За пропонованою сукупністю показників вмотивованості здійснено аналіз їх тенденцій на кількох промислових підприємствах України, у результаті чого підтверджено їх негативні тенденції та низький рівень. З метою формування загального уявлення про рівень вмотивованості промислових підприємств у подальших дослідженнях планується побудувати інтегральний показник.

Стаття написана українською мовою


Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Гринчук Т. П.
Аспекти результативності інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (c. 108 - 115)

У статті продовжено теми попередніх публікацій авторів стосовно висвітлення методологічних підходів до аналізу дієвості інвестиційного забезпечення процесу діяльності сільськогосподарських підприємств за допомогою авторського моделювання. Авторський SEE-аналіз процесів функціонування складних систем представлено як аналіз дієвості цих процесів на платформі авторських моделей і показників масштабності, ефективності та результативності підпроцесів зазначених процесів. Набула подальшого розвитку реалізація алгоритму SEE-аналізу, котрий базується на певному механізмові, який поряд із відомими характеристиками містить також і комплекс авторських показників складових результативності підпроцесів системи. Розроблено матрицю SЕЕ-аналізу процесу. Методологію SEE-аналізу реалізовано на прикладі процесу інвестиційного забезпечення процесів формування валових доходів конкретних сільськогосподарських підприємств Вінницької області України. Доведено, що запропоновані підходи можна використати для аналізу інвестиційного забезпечення процесів функціонування будь-яких споріднених суб’єктів господарювання різних типів та ієрархічних рівнів з метою прийняття науково обгрунтованих управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Щепак В. В.
Моніторинг земель: основи формування методики інтегральної оцінки (c. 116 - 120)

Мета статті полягає у визначенні основ формування методики інтегральної оцінки стану земель при її моніторингу. Виокремлено два види оцінки ознак впливу на стан земель: суб’єктивну та об’єктивну. Перша полягає у визначенні переваг однієї ознаки відносно іншої, друга базується на оцінці фактичних значень показників за кожною ознакою. Виокремлено три підходи до визначення відносних значень показників, оскільки моніторинг земель проводиться на різних рівнях: локальному, регіональному та національному. При першому підході за базовий показник приймається еталонне значення, при другому – мінімальне або максимальне, при третьому – мінімальне і максимальне значення. На основі отриманих відносних значень проводиться оцінка показників з використанням ентропії, що враховує рівень впорядкованості. За результатами двох напрямів оцінки визначається узагальнена та приведена значимість показників, а потім розраховується інтегральний показник оцінки стану земель. Перспективами подальших досліджень є проведення оцінки природно-господарського використання земель на основі методики інтегральної оцінки, що дасть можливість визначити стратегію раціонального використання та охорони земель.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Чернікова І. Б., Кваша О. О., Кирильєва Л. О.
Таксономічний аналіз розвитку в обліковій стратегії підприємств ресторанного бізнесу (c. 95 - 102)

У статті узагальнено та розвинуто методичні прийоми аналізу в рамках таксономічного методу в системі стратегічного менеджменту. Розглянуто питання стосовно застосування методики таксономічного аналізу в інформаційній системі підприємств Харківської області та м. Харкова. Запропоновано провести дослідження 104 підприємств ресторанного господарства м. Харкова та Харківської області та відібрати прибуткові ресторани з річним товарооборотом понад 500–1000 тис. грн. Проведений аналіз свідчить про доцільність використання в практичній діяльності підприємств ресторанного бізнесу зарубіжних методик, які базуються на певних видах, прийомах і методах аналізу під час вивчення фінансового стану підприємств. Рекомендовано таксономічний метод, який дозволяє визначити резерви зростання прибутку підприємства для аналізу отриманої інформації, за умови точності її подання, в узагальненому вигляді. Стаття корисна для функціональних структур підприємств, що займаються фінансовим аналізом (фінансового відділу, бухгалтерії, відділів маркетингу, планування тощо).

Стаття написана українською мовою


Жученко А. М.
Кваліметричне оцінювання інвестиційної привабливості регіону (c. 102 - 106)

Запропоновано метод кваліметричного оцінювання інвестиційної привабливості як фактор сталого розвитку регіональної економіки. Узагальнена кількісна оцінка інвестиційної привабливості ефективно формується за допомогою математичного методу кваліметричного оцінювання «якість – складність», що дозволяє отримати локальні оцінки окремих інвестиційних ресурсів по кожному показнику і агрегувати їх в єдиний критерій інвестиційної ситуації. За величинами кількісного подання експертних оцінок встановлюється першочерговість змін управлінських дій. Ця інформація і є основою для розробки цільових програм і нормативних документів органами управління на рівні району та регіону. Розроблений математичний метод отримання інтегральних коефіцієнтів інвестиційної привабливості має такі переваги у порівнянні з використаними раніше: простоту формалізації даних при інтегральній оцінці власних показників; облік нелінійного впливу часткових показників на інтегральну оцінку; можливість налаштування алгоритму з метою підвищення його достовірності.

Стаття написана українською мовою


Кулик А. Б., Манжос Т. В.
Одноперіодна модель управління запасами вертикально інтегрованого холдингу (c. 107 - 111)

У статті побудовано модель управління запасами вертикально інтегрованого підприємства холдингового типу, що складається з трьох ланок технологічного ланцюга. Для розв’язання проблем оптимального управління запасами використовуються математичні моделі. Об’єктивна необхідність створення та підтримання запасів обумовлена їх суттєвим впливом на ефективність процесу товароруху. За допомогою математичного моделювання визначено оптимальну стратегію управління запасами та їх нормативний рівень, що дозволяє вивільнити значні оборотні кошти, заморожені у вигляді запасів. Побудовано математичну модель управління системою запасів підприємства холдингового типу та знайдено оптимальну стратегію функціонування такої системи. Отримані оптимальні розв’язки встановлюють загальний рівень запасу для підприємства холдингового типу в цілому та частку запасу для кожного виробництва окремо.

Стаття написана українською мовою


Ханін І. Г., Скорина Т. М.
Оцінювання та прогнозування впливу чинників на міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств (c. 112 - 120)

У статті визначено базові поняття та проведено оцінку і прогнозування впливу чинників на міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств. Оцінено вплив макроекономічного середовища на вхідний туристичний потік та здійснено оцінку впливу окремих чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств у розрізі їх організаційно-правових форм. Виявлено особливості впливу чинників на діяльність готельних підприємств, які функціонують як юридичні та фізичні особи, доведено існування особливостей у їх міжнародній конкурентоспроможності. Сформовано економіко-математичні моделі, які дозволяють оцінювати вплив чинників та прогнозувати міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств. Отримані результати є вагомим інструментом розробки збалансованої системи розвитку готельних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М., Яценко Н. В.
Моделювання каналів збуту фармацевтичного підприємства (c. 121 - 130)

Мета статті полягає в обґрунтуванні можливостей залучення методів багатопідходного імітаційного моделювання в процесі управління каналами збуту фармацевтичних підприємств. Визначено проблеми функціонування підприємств вітчизняної фармацевтичної галузі, зокрема у сфері збутової діяльності. Доведено необхідність використання гнучких методів управління каналами збуту на базі їх моделювання. Як математичний апарат пропонується багатопідходна парадигма імітаційного моделювання. Запропонована модель функціонування прямого каналу збуту, яка реалізована на програмній платформі AnyLogic з використанням системно-динамічного та агентного підходів. Процеси взаємодії фармацевтичного підприємства з аптечною мережею представлені на модельному фрагменті. Багатопідходна база імітації на платформі AnyLogic дозволяє досягти різних рівнів абстракції та агрегування досліджуваних процесів. Тренажерний характер моделі, її модульність та відкритість сприяють параметричній настройці експериментів за різними сценаріями та з урахуванням специфіки конкретних підприємств фармацевтичної галузі.

Стаття написана українською мовою


Тимошенко К. В.
Оцінка тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств (c. 131 - 136)

Метою статті є дослідження динаміки та числових характеристик змін значень показників, які характеризують тенденції формування та використання людського капіталу промислового підприємства. Наведено методичне забезпечення аналізу та оцінки тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств, яке ґрунтується на системі показників, що визначає людський капітал. Для вирішення аналітичних завдань рекомендовано набір інструментів, а саме: описову статистику для обчислення числових характеристик розподілу значень показників, математичний метод побудови інтегрального показника рівня розвитку людського капіталу, економетричні моделі залежностей рівня розвитку від основних факторів, що впливають на нього. Саме такий склад методичного забезпечення спроможний об’єктивно встановити тенденції формування та використання людського капіталу на промисловому підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Олешко Т. І., Лещинський О. Л., Горбачова О. М.
Теоретичні засади підвищення ступеня живучості нечіткої мережі аеропортів до заданого рівня (c. 164 - 169)

У статті наведено теоретичні засади побудови графової моделі живучості нечіткої мережі в термінах теорії нечітких множин другого типу. Вивчена можливість і коректність узагальнення поняття нечіткого графа ?* з точки зору представлення сукупності n-арних відношень для довільного скінченного n??. Введені визначення нечіткого гіперграфа Показане природне поширення поняття степеня живучості на гіперграфах Відмічено основні випадки зниження живучості нечіткого орієнтованого графа Проаналізовано задачу збільшення ступеня живучості нечіткої транспортної мережі за критерієм найменших витрат і її тлумачення в питаннях авіаційних перевезень. Запропоновано модифікацію відомого алгоритму, який дозволяє збільшити сумарне значення функцій належності ребер нечіткого графа, щоб ступінь його живучості досягла необхідного значення. Обґрунтовано, що за допомогою розглянутих теоретичних засад запропонований алгоритм дозволяє підвищити степінь живучості нечіткої мережі аеропортів до заданого рівня.

Стаття написана українською мовою


Журавка А. В., Мудаширу Тайо Мусібау
Аналіз регресійно-кореляційних зв’язків між показниками університетського потенціалу та макроекономічними показниками регіонів України (c. 170 - 175)

Метою статті є дослідження конкурентного університетського потенціалу регіонів та його взаємозв’язку з макроекономічними показниками регіонів України. Виконано аналіз регресійно-кореляційних зв’язків між чотирма макроекономічними показниками та двома показниками університетського потенціалу регіонів України. У результаті дослідження отримано найкращий кореляційний зв’язок між кількістю університетів і показником Ij, розрахованим на основі агрегування вебометричних рейтингів університетів для кожного регіону. Показано, що обидва показники регіонального університетського потенціалу добре корелюють з усіма чотирма макроекономічними показниками. При цьому аналіз сутності регіонального розвитку доводить, що зі зростанням міст і соціально економічної потужності регіонів зростає й університетський потенціал регіонів, а не навпаки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є врахування більшої кількості науково-інноваційних та макроекономічних показників.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Шерстенников Ю. В.
Варіативне моделювання параметрів затримки на всіх ланках ланцюга логістичної системи підприємства (c. 103 - 106)

Здатність підприємства задовольняти потреби споживача визначається злагодженою роботою всіх ланок ланцюга логістичної системи підприємства: швидкістю обробки замовлень, виробничою потужністю підприємства, швидкістю відвантажень продукції, транспортуванням до кінцевого замовника. Метою статті є розробка загальної схеми моделювання параметрів затримки на всіх ланках ланцюга логістичної системи. Для цього було використано апарат теорії масового обслуговування. Проаналізовано роботу малого підприємства ЧП «Екокомплект». Розроблено метод варіативного моделювання узгодження темпів роботи конкретної ланки із загальними потребами виробництва. Складено математичні програми з чисельного визначення параметрів затримки на підставі теорії масового обслуговування та отримано позитивні економічні результати інтенсифікації темпів обслуговування вимог діяльності МП.

Стаття написана українською мовою


Ємець М. С., Щєлкунова Л. І.
Моделювання впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) (c. 107 - 112)

У роботі ставиться завдання виявлення та дослідження чинників впливу на розвиток міжнародного туризму в країнах Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) в умовах інтеграції. Також здійснюється пошук шляхів побудови системи індикаторів інтеграції в туризмі та математичних моделей впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму. У результаті дослідження були виявлені показники інтеграції, які позитивно впливають на величину результуючої змінної, хоча не в усіх побудованих моделях мають високу значимість. Також у цілому в роботі підтверджено гіпотезу про те, що фактори, що пов’язані з інтеграційними процесами, впливають на розвиток туризму в країнах регіону, однак характер такого впливу не завжди є однозначним.

Стаття написана російською мовою


Андренко О. А., Мордовцев О. С., Мордовцев С. М.
Прогнозування інвестиційних ризиків в умовах невизначеності (c. 113 - 118)

Мета статті полягає в дослідженні актуальної проблеми оцінки та прогнозування ризиків інвестиційної діяльності підприємства в умовах невизначеності. Узагальнення досліджень, присвячених якісним і кількісним методам оцінки інвестиційних ризиків, дозволило виявити певні недоліки запропонованих підходів, відзначити відсутність у більшості робіт результатів їх практичного застосування, виділити перспективні напрямки. На основі теорії нечітких множин запропоновано модель прогнозування очікуваного ризику з використанням функції приналежності Гаусса, яка має певні переваги перед багатокутними функціями належності. Отримано залежності інвестиційного ризику від параметрів, що характеризують інвестиційний проект. За допомогою отриманих формул визначено сумарний ризик інвестування інноваційного проекту залежно від граничних умов. Досліджуваним показником обрано індекс рентабельності інвестицій. Модель дозволяє потенційним інвесторам і розробникам прогнозувати можливі сценарії інвестиційного процесу та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо доцільності впровадження та реалізації проекту.

Стаття написана російською мовою


Малярець Л. М., Мінєнкова О. В.
Розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі ефективності діяльності підприємства на основі генетичного алгоритму (c. 119 - 125)

У статті викладено процедуру розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі ефективності діяльності на основі генетичного алгоритму. Наведено аналіз основних обчислювальних алгоритмів інтерактивних методів багатокритеріальної оптимізації, вказано їх переваги та недоліки. Представлено багатокритеріальну оптимізаційну модель ефективності діяльності підприємства, яка ґрунтується на збалансованій системі показників та враховує функції змін значень цих показників протягом періоду дослідження та відповідних закономірних тенденцій змін цих показників. У задачі знайдено множину Парето-розв’язків за допомогою використання програмного середовища MatLab, а саме: реалізувавши процедуру Multiobjective optimization using Genetic Algorithm, яка ґрунтується на генетичному алгоритмі. Запропоновано оптимальні значення показників використовувати як основу для порівняльної оцінки та підґрунтя для розроблення стратегій діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Школьник І. О., Бондаренко Є. К.
Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку (c. 126 - 132)

Мета статті полягає в оцінці впливу окремих визначних факторів фондового ринку на рівень його розвитку. Розглянуто групи факторів впливу на розвиток фондового ринку. Серед низки чинників обрано два фактори, рівень впливу яких можна коригувати шляхом запровадження нових видів страхування: діяльність депозитарних установ на ринку цінних паперів та діяльність приватних інвесторів на ньому. З метою визначення взаємозв’язків між факторами і рівнем розвитку фондового ринку та їх економіко-математичного обґрунтування було використано метод моделювання структурними рівняннями. У результаті проведених розрахунків була підтверджена гіпотеза про наявність взаємозалежності між рівнем розвитку фондового ринку, депозитарної діяльності та діяльності приватних інвесторів на ринку цінних паперів, а також отримана математична оцінка рівня зазначеного взаємозв’язку.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Ю. В.
Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів (c. 132 - 137)

Розроблено моделі оцінювання величини впливу низки чинників економічного та соціального характеру на рівень залучення трудових ресурсів в Україні та деяких країнах ЄС. Обґрунтовано, що реалізація запропонованих моделей дозволяє оцінити ефективність впровадження різних програм, серед яких: посередництво у працевлаштуванні, професійне консультування, навчання працівників, позики, громадські роботи та спеціальні програми. Розраховано прогнозні значення рівня залучення трудових ресурсів з використанням апарату нейронних мереж, який є інструментом прийняття ефективних управлінських рішень щодо вирішення проблеми безробіття, а також прискорення прогресивних структурних зрушень у сфері зайнятості та забезпечення збалансованого розвитку ринку праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Єлісєєва О. К., Кутова Н. Г.
Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств (c. 76 - 81)

У статті розроблено експертну оцінку рівня результативності механізму стимулювання персоналу для досліджуваних підприємств. Представлено функції управління персоналом та відповідні індикатори, які використовуються для моделювання бізнес-процесів управління персоналом. Обґрунтовано індикатори для визначення інтегрального показника ефективності стимулювання персоналу. Визначено найважливіші чинники кількісного характеру, що впливають на забезпечення високої ефективності стимулювання персоналу. Виявлено взаємозв’язок між результатами діяльності підприємств та показниками ефективності стимулювання персоналу. Застосовано кореляційно-регресійний аналіз для розрахунку інтегрального індикатора ефективності управління персоналом і визначено межі значень інтегрального показника для вибору оптимальної форми механізму стимулювання персонал за допомогою екстраполяційного методу гармонійних ваг.

Стаття написана українською мовою


Миколенко О. П.
Чи створюють інститути умови для економічного зростання? (Міжкраїнний аналіз) (c. 81 - 89)

Метою статті є дослідження впливу якості інститутів на економічне зростання, спираючись на зібрані панельні дані за обраними економічними інститутами. Вибір останніх було здійснено на основі аналізу та узагальнення наукових праць сучасних дослідників. У статі обґрунтовано необхідність побудови інтегрального показника для оцінки впливу якості інститутів на ВВП на душу населення. Як пояснювальні змінні було обрано інституційні чинники за критерієм значимості для зростання економіки. Застосування методу головних компонент дозволило включити в модель не тільки реальні показники, а й інші інституційні фактори, які можуть бути значущими, але залишилися поза обраним конкретним набором інститутів. Для проведення аналізу використано дані Всесвітнього економічного форуму та Світового банку, що були зібрані для ряду країн. Перспективи подальших досліджень пов’язані з пошуком та побудовою регресійної моделі з включенням в неї інституційних та інших незалежних змінних, що впливають на економічне зростання.

Стаття написана російською мовою


Бужимська К. О., Оверчук А. В.
Факторній аналіз ефективності використання основних засобів підприємств (c. 90 - 96)

Мета статті – модифікувати факторну модель фондовіддачі для однозначної оцінки її динаміки на основі виявлення ієрархічних зв’язків у системі показників ефективності використання основних засобів підприємства. Запропоновано модифіковану факторну модель фондовіддачі, яка включає в себе показники стану та руху основних засобів, а також часткові коефіцієнти використання обладнання. Обґрунтовано алгоритм урахування впливу факторів середньорічної первісної вартості одиниці обладнання та коефіцієнта придатності, необхідного для однозначної оцінки динаміки фондовіддачі як узагальнюючого показника ефективності використання основних засобів. Використання запропонованих факторної моделі та алгоритму дає можливість: оцінити вплив показників руху та стану основних засобів і часткових показників ефективності їх використання на фондовіддачу; виявити резерви ефективності використання основних засобів; однозначно оцінити динаміку фондовіддачі.

Стаття написана російською мовою


Отенко П. В.
Когнітивний підхід до формування ефективної системи корпоративного управління (c. 96 - 102)

У статті уточнено поняття «стратегічне рішення в системі корпоративного управління» та систематизовано види стратегічних рішень за рахунок виділення ознак, що відповідають організаційному, інструментальному аспектам їх прийняття та цілевизначенню підприємства. Сформовано теоретичне підґрунтя дослідження прийняття стратегічних рішень у корпоративному управлінні – основні положення інституціонального, когнітивного, раціонального, компетентнісного та ресурсного підходів. Параметрами якості корпоративної системи управління виступають: відповідність принципам, нормам, правилам; баланс інтересів ключових груп – учасників корпоративних відносин; дія механізмів інформаційної прозорості та контролю над прийняттям стратегічних рішень. Представлено когнітивний підхід до моделювання корпоративних умов прийняття стратегічних рішень, підтримки їх ефективної реалізації та можливих ситуацій порушення балансу інтересів.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Бондаренко Л. М., Ярковий О. Е.
Особливості аналізу макросередовища підприємства на зовнішніх ринках (c. 103 - 108)

У статті висвітлено проблему експортної кризи українського бізнесу, її причини та масштаби наслідків. Актуальною проблемою для українських підприємств авторами визначено пошук нових ринків збуту своєї продукції, вирішення якої дозволить отримати надійний вектор розвитку підприємства. Досліджено методи аналізу макросередовища підприємства, їх переваги та недоліки, а також способи нівелювання цих недоліків. Метою статті є пошук способу покращення адекватності результатів аналізу макросередовища підприємства. Об’єктом статті є методи аналізу макросередовища підприємства. Предмет статті – особливості використання економетричних методів в аналізі макросередовища підприємства. Запропоновано застосовування економетричних методів у ході виконання аналізу впливу факторів макросередовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Безтелесна Л. І., Пляшко О. С., Бурченя О. П.
Оцінка впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації (c. 55 - 61)

У статті проведено оцінку впливу конкуренції на діяльність редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації. Досліджено показники прибутковості комунальних газет, їх тиражу і вартості передплати в розрізі регіонів. Визначено індикативну базу та за результатами кореляційно-регресійного аналізу оцінено вплив демографічних, інституційних, економічних, соціальних, інфраструктурних чинників та показників діяльності комунальних газет на кількість прибуткових комунальних видань, розмір дотацій з місцевого бюджету та середньорічну вартість передплати. Встановлено особливості зв’язку між чинниками, що дозволило виділити лише один значущий чинник впливу на кількість прибуткових комунальних газет і жодного – на розмір дотацій з місцевих бюджетів та середньорічну вартість передплати. Проведені розрахунки дозволили зробити висновок, що прибутковість редакцій місцевих комунальних друкованих засобів масової інформації забезпечується, насамперед, ефективністю їх менеджменту. Зовнішні чинники, хоч і формують конкурентне середовище функціонування місцевих ЗМІ, але суттєвого впливу на їх прибутковість не здійснюють.

Стаття написана українською мовою


Капустян В. О., Диба В. А.
Розробка моделі ефективного управління резервним капіталом страхової компанії заощадливого типу на ринку України (c. 62 - 67)

Стаття присвячена розробці моделі ефективного управління резервним капіталом страхової компанії заощадливого типу, або так званого «лайфового» страхування. Такі компанії виступають потужними гравцями на міжнародному ринку, мають чималі капітали та є активними інвесторами в різних сферах. Розглянуто основні особливості функціонування «лайфових» страхових компаній, а також фактори, які гарантують сталий розвиток заощадливих компаній на світовому та українському ринках. Вивчено принципи управління фінансовими ресурсами страхових компаній. Наведено розроблену модель управління поточним і резервним капіталом, описано механізм створення та функціонування поточного капіталу страхової компанії, який враховує процес надходження страхових премій та виплату дивідендів за полюсами. Проведено аналіз найбільших страхових компаній заощадливого типу на ринку України. На основі аналізу розраховано ставку дисконтування за запропонованою у статті моделлю.

Стаття написана українською мовою


Пінчук Т. А.
Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку оператора (c. 68 - 73)

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо оцінки сумарних економічної та соціально-психологічної складових ефективності програм розвитку оператора. Для цієї оцінки необхідно мати критерій, за допомогою якого можна було б вимірювати ефективність очікуваних результатів за всіма напрямами розвитку оператора. Враховуючи існуючу тенденцію посилення соціальної спрямованості вітчизняної економіки, необхідно, щоб критерій ефективності відбивав як економічний, так і соціальний аспекти розвитку. Рекомендований критерій дозволяє провести детальний аналіз впливу основних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, обраного розподілу інвестицій між проектами програми, повного або часткового невиконання деяких проектів на кінцевий результат розвитку. Його структура дозволяє також зміщати ціннісні акценти між економічними і соціальними показниками. Цей критерій може бути використаний і для порівняльної оцінки програм розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Пілько А. Д., Осташук А. М.
Оцінка ефективності управління виробництвом на підприємстві лісового господарства: досвід застосування дискримінантних і прикладних економетричних моделей (c. 91 - 95)

Метою публікації є висвітлення результатів дослідження існуючих підходів до постановки та вирішення завдання оцінки та аналізу ефективності управління виробничими процесами на підприємствах лісового господарства, а також імплементації та розвитку (з урахуванням галузевої специфіки) раніше запропонованого підходу до проведення оцінки, аналізу та прогнозування ефективності управління виробничим процесом на основі розробки та застосування можливостей економіко-математичного моделювання. Проведено дослідження ефективності управління виробничим процесом і використання основних виробничих фондів підприємства на основі дискримінантних і симультативних економетричних моделей. Подальший розвиток запропонованого підходу може стати додатковою методичною базою для планування заходів з підвищення ефективності управління виробництвом на підприємствах лісового господарства.

Стаття написана українською мовою


Дмитренко Р. М.
Порівняльний аналіз дієвості процесів отримання чистих прибутків підприємств м'ясопродуктового підкомплексу на основі складових результативності (c. 96 - 100)

У статті на прикладі виробничої діяльності конкретних підприємств м’ясопродуктового підкомплексу Вінницької області України розглянуто порівняльну характеристику дієвості процесів отримання чистих прибутків підприємств на основі моделей Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка складових результативності з метою управління процесами. Для цього реалізовано методику використання SЕЕ-аналізу. Частиною вказаного аналізу служать показники складових результативності процесів функціонування складних систем і F-імпульси як індикатори обсягу та спрямованості наслідків підпроцесів процесів функціонування цих систем. Реалізація методології SЕЕ-аналізу на прикладі дієвості процесу отримання чистих прибутків реально діючих підприємств вказує на можливість її прикладного застосування на мікрорівні за допомогою комплексу моделей складових результативності з метою прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень у контексті розвитку підприємств.

Стаття написана українською мовою


Діленко В. О.
Модель оптимального економічного зростання з індукованим науково-технічним прогресом (c. 101 - 105)

На основі моделі економічної динаміки Харрода – Домара побудовано модель оптимального економічного зростання з урахуванням індукованого НТП. З метою відображення індукованого науково-технічного прогресу в даній моделі пропонується додатково виділяти елемент доходів, який спеціально використовується на інвестування інноваційної діяльності, реалізація якої приводить до зниження капіталомісткості розвитку економіки, що досліджується. Для найпростішого способу представлення економічного механізму інвестування індукованого НТП отримано аналітичні рішення відповідної задачі оптимального управління. Дослідження даних рішень дозволило виявити характерні особливості впливу параметрів науково-технічного прогресу й аналізованої економічної системи на вибір оптимальних траєкторій її еволюції. Як можливі напрямки розвитку представлених результатів можуть розглядатися задачі побудови й аналізу моделей оптимального економічного зростання, що реалізують різні варіанти інвестування індукованого НТП, а також таких моделей, в яких даний механізм інвестування задається не екзогенно, а є результатом їх економіко-математичного дослідження.

Стаття написана російською мовою


Колодяжна Т. В.
Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію (c. 106 - 112)

В умовах економічної глобалізації найбільш поширеними підходами до створення потужних компаній, які мають високу ринкову вартість, є використання процесів злиттів та поглинань. В Україні ці процеси в останні роки також значною мірою активізувалися. Проте у вітчизняній економічній науці до теперішнього часу не вирішено проблеми оцінки впливу процесів злиттів і поглинань компаній на їх капіталізацію, а також концентрацію та конкурентоспроможність економіки країни. Метою статті є аналіз ринкової капіталізації найбільших компаній світу та моделювання впливу їх злиттів та поглинань на капіталізацію їх економік. У результаті дослідження визначено, що моделювання впливу процесів злиттів і поглинань компаній країн світу на рівень капіталізації їх економік дозволив довести гіпотезу, що країни світу, в яких процеси злиттів і поглинань компаній проходять більш масштабно, мають і більший рівень капіталізації.

Стаття написана українською мовою


Гуторов А. О.
Міжгалузевий баланс у системі розвитку інтеграційних відносин як чинника економічного зростання аграрного сектора економіки (c. 113 - 119)

Метою статті є розробка моделі економічного зростання аграрного сектора економіки України на основі розвитку міжгалузевих інтеграційних відносин. Показано, що втрата і розрив зв’язків, які існували в агропромисловому виробництві до реформування аграрного сектора економіки, стали однією з причин кризових явищ у ньому, а тому необхідною передумовою інтеграції є відновлення системи зв’язків між розрізненими елементами цілісності. Узявши за базу таблиці «витрати – випуск», було критично проаналізовано основні методичні підходи до оцінювання рівня інтеграційної взаємодії, обґрунтовано систему показників, а також уточнено їхній економічний зміст. Доведено гіпотезу про наявність функціонального зв’язку між рівнем розвитку інтеграційних відносин та економічним зростанням аграрного сектора економіки. Прийнявши за цільовий критерій максимум сукупної доданої вартості, побудовано динамічну модель нелінійного економічного зростання аграрного сектора економіки на основі інтенсивного розвитку міжгалузевих інтеграційних відносин.

Стаття написана українською мовою


Буртняк І. В., Малицька Г. П.
Оцінка фінансових потоків Беселівських процесів за допомогою спектрального аналізу (c. 120 - 124)

У статті розв’язано двопараметричну задачу оцінювання інтенсивності Беселівських дифузійних процесів методами спектральної теорії. Зокрема, розглянуто бар’єри для вартості опціонів, в яких похідна фінансових потоків перетворюється в нуль, розв’язано задачу для двобар’єрного опціону, що відповідає процесу Бесселя. Здійснено побудову функції Гріна для дифузійного процесу Бесселя двобар’єрного опціону, яка розкладена по системі функцій Бесселя першого роду. Бар’єри взяті таким чином, щоб у них похідна фінансового потоку за ціною перетворювалася в нуль, тобто це точки, де потік може набувати екстремальних значень. На основі функції Гріна проведено обчислення вартості похідних цінних паперів. Для проведення моніторингу фондового ринку зручно використовувати саме такі бар’єри. Функцію Гріна цієї задачі, яка репрезентує ймовірність поширення ціни опціону, представлено через ряди Фур’є. Це дає можливість оцінити інтенсивність фінансових потоків фондових ринків.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Фещенко О. П.
Аналіз ліквідності та дебіторської заборгованості як складова управління фінансовим станом корпорацій (c. 124 - 133)

Метою статті є аналіз ліквідності та дебіторської заборгованості корпорацій та обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення як складової управління фінансовим станом корпорацій. Систематизовано інструменти, методичні прийоми, завдання та етапи управління дебіторською заборгованістю. Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку економіки України недостатньо застосовувати тільки коефіцієнтний аналіз, його необхідно доповнювати регресійним аналізом панельних даних, що дає можливість врахувати часові та просторові характеристики вибірки. Як рекомендації для досліджуваних корпорацій можна запропонувати розробку додаткових індикаторів моніторингу дебіторської заборгованості для зменшення в майбутньому ризиків неповернення коштів та погіршення фінансового стану. Перспективою подальших досліджень є поглиблений регресійний аналіз панельних даних способів рефінансування дебіторської заборгованості та динаміки фінансового стану корпорацій.

Стаття написана українською мовою


Єлісєєва О. К., Хазан П. В.
Оцінювання впливу відновлюваної енергетики на соціально-економічні показники (c. 134 - 140)

Відновлювані джерела енергії збільшують частку в енергетичному секторі через низку суттєвих загроз, які несуть викиди, скиди та відходи від виробництва енергії за рахунок екологічно небезпечних та економічно неприйнятних технологій. У статті досліджено залежність між споживанням енергії на душу населення, ВВП і тривалістю життя. Залежності, які включають в себе економічний, соціальний та екологічний фактори, представлені поліномами, в яких виражено вплив кожного з факторів, а також їх взаємний вплив. Ступінь поліному залежіть від кількості факторів, що мають вплив на процеси, які описує ця залежність. У країнах з розвиненими економікою та, відповідно, системою медичного обслуговування існує більша кореляція між показниками виробництва енергії з відновлюваних джерел, ВВП і тривалістю життя, ніж у країнах, що розвиваються.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Ревякін Г. В.
Закономірності циклічного розвитку світової економіки на сучасному етапі (c. 106 - 111)

Метою даної статті є виявлення та опис ключових тенденцій циклічного розвитку світової економіки. З метою виділення циклічної складової в динаміці зростання світового ВВП було проведено декомпозицію часових рядів за допомогою фільтра Ходріка – Прескотта та проаналізовано взаємозв’язок економічних циклів з динамікою різних показників економічної кон’юнктури. Виявлено та описано стійкі взаємозв’язки між темпами інфляції, рівнем безробіття і поточною фазою економічного циклу. Емпірично доведено справедливість кривої Філліпса: існування зворотно пропорційної залежності між темпами інфляції та рівнем безробіття. Надано нову класифікацію галузей економіки відповідно до їх сприйнятливості стосовно поточної фази економічного циклу. Згідно з цим критерієм всі галузі економіки було розділено на циклічні та нециклічні. Висунуто гіпотезу про існування безпосереднього взаємозв’язку між середньорічними темпами зростання ВВП і структурою національної економіки.

Стаття написана російською мовою


Дебунов Л. М.
Застосування штучних нейронних мереж у моделюванні фінансової стійкості підприємства (c. 112 - 119)

Фінансова стійкість підприємства є надзвичайно важливим поняттям в умовах ринку. З огляду на зростаючу потребу суспільства в машинній обробці даних з метою підтримки прийняття рішень, виникає необхідність в пошуку і розробці математичних методів, здатних вирішити задачу класифікації підприємств на фінансово стійкі та фінансово нестійкі. У статті обґрунтовано доцільність застосування моделювання фінансової стійкості за допомогою штучних нейронних мереж (ШНМ), описані основні принципи роботи ШНМ. Також наведено приклад побудови ШНМ для вирішення цього завдання, в якому присутні ряд фінансових показників, які доцільно використовувати при моделюванні фінансової стійкості, параметри побудови описаної нейронної мережі, вибір найкращої архітектури і методу навчання мережі. Наведено результати роботи моделі, які показують, що штучні нейронні мережі здатні досить точно класифікувати підприємства за видами «потенційні банкрути» і «стабільні».

Стаття написана російською мовою


Горбоконь В. Ю.
Економіко-математичне моделювання ефективності використання ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств (c. 119 - 128)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад процесу оцінки економічного моделювання та побудова прикладних моделей ефективності використання ресурсного потенціалу на прикладі показників діяльності автотранспортних підприємств. Використавши методи кореляційно-регресійного аналізу, автор здійснив оцінку впливу показників ресурсного потенціалу на чистий прибуток підприємства, виконану на основі показників одного із автотранспортних підприємств Закарпатської області. Результатом дослідження став набір регресійних моделей для прогнозування чистого прибутку підприємства. Наукова новизна статті полягає у глибокому та детальному економіко-математичному аналізі автопідприємств Закарпатської області. Практична значущість проведеного дослідження полягає у запропонованому переліку економічних моделей, які можуть стати основою прийняття оптимальних управлінських рішень керівництвом об’єкта дослідження.

Стаття написана українською мовою


Сілантьєв О. І.
Інститути як складова суспільного багатства та чинник синтезу його складових (c. 128 - 135)

Метою публікації є дослідження ролі інститутів у розвитку сучасних макроекономічних систем та зростанні їх багатства. Для аналізу використано інтегральний, комплексний, логічний підходи та метод математичного моделювання. Виявлено, що цінність інститутів визначається для суспільства через скорочення витрат, на відмінну від цінності інших накопичених благ, які існують у формах матеріально-речового багатства, знань та інформації тощо, і цінність яких відповідно визначається приростом кінцевого результату (збільшенням їх обсягу). Запропоновано класифікацію інститутів за критерієм їх ефективності для розвитку суспільства. Побудовано та проаналізовано економіко-математичну модель у вигляді рівняння регресії, що виражає залежність ВВП за ПКС на одну особу від індексу сприйняття корупції. Встановлено, що існує стохастичний зв’язок між корумпованістю державного управління та формуванням багатства сучасних макроекономічних систем. Отримані результати можуть бути застосовані у сфері державного управління при формуванні соціальної та економічної політики України. Перспективами подальших досліджень є поглиблене вивчення зв’язку між інституційною інфраструктурою суспільства та рівнем його багатства.

Стаття написана українською мовою


Писарева І. В.
Обґрунтування вибору стратегії розвитку туристичних ресурсів у регіоні (c. 135 - 139)

Метою статті є обґрунтування вибору найбільш оптимальної й ефективної стратегії розвитку туристичних ресурсів за встановленими критеріями на основі застосування економіко-математичних методів вимірювання цих критеріїв. Проаналізовано вплив розвитку туристичних ресурсів на обсяг наданих послуг підприємствами туріндустрії (а саме: закладами розміщення та харчування) за допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Вирішено завдання оптимального розміщення інвестицій у туристичні ресурси за допомогою перетворення рівняння лінійної регресії в логістичне. За результатами проведеного аналізу визначено, що пріоритетними завданнями реалізації стратегії розвитку туристичних ресурсів має стати створення та розвиток пам’яток місцевого значення, об’єктів ресторанного господарства, збільшення кількості місць у закладах розміщення, а також кількості стадіонів та театрів.

Стаття написана українською мовою


Глущевський В. В., Метрик Р. Ю., Смородін В. В.
Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства (c. 140 - 147)

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми ефективної протидії реальним і потенційним загрозам економічній безпеці підприємств та зниження ризиків їх появи. Мета статті полягає в моделюванні адаптивних механізмів протидії дестабілізуючим зовнішнім впливам на маркетингову складову економічної безпеки підприємства та розробленні системи заходів щодо усунення загроз цінової дестабілізації його портфеля замовлень на підґрунті сучасного економіко-математичного інструментарію. Досліджено типові причини виникнення загроз, пов’язаних з ціновою політикою підприємства та тактикою проведення договірних процесів з бізнес-партнерами. Виявлено приховані резерви для здійснення цінового маневрування при укладанні контрактів із замовниками. Розроблено алгоритмічну модель для задачі адаптивного ціноутворення на асортиментний набір промислового підприємства. На підґрунті цієї моделі побудовано механізми превентивної протидії загрозам виникнення та посилення «цінового конфлікту» між підприємством-виробником і потенційними замовниками його продукції, а також обґрунтовані рекомендації щодо усунення ризиків їх появи. Окреслені перспективи щодо використання методології та інструментарію економіко-математичного моделювання в задачах управління ціновими ризиками.

Стаття написана українською мовою


Бараннік І. О.
Методичний підхід до моніторингу експортно-імпортного потенціалу промислового підприємства (c. 148 - 153)

У статті викладено зміст і логіку етапів методичного підходу до моніторингу експортно-імпортного потенціалу сучасного промислового підприємства. На прикладі конкретного підприємства детально розглянуто процедуру визначення факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, які безпосередньо впливають на рівень розвитку експортно-імпортного потенціалу підприємства (ЕІПП) та рівень його використання. Обґрунтовано доцільність реалізації методичного підходу до моніторингу експортно-імпортного потенціалу, наведено етапи зазначеного підходу. Запропонований методичний підхід до моніторингу ЕІПП забезпечуватиме регулярне спостереження за зміною значень частинних показників, їх відповідність стратегіям і цілям управління експортно-імпортною діяльністю підприємств, що, своєю чергою, сприятиме розвитку сектора машинобудування, який обрано як перспективний за Дорожньою картою стратегічного розвитку торгівлі України на 2017–2021 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Герасимов О. К.
Аналіз підходів до трактування ефективності діяльності підприємств (c. 27 - 36)

Мета статті полягає в дослідженні, систематизації та аналізі наукових підходів до визначення категорії «ефективність», еволюції формування та розвитку наукових шкіл, визначенні основних і загальних теорій ефективності: економічної, динамічної, статистичної, адаптивної та синергетичної. Результати проведеного дослідження свідчать, що в сучасних умовах не існує єдиного підходу до розуміння поняття «ефективність». Ефективність виступає як індикатор розвитку суб’єкта (явища) та є стимулом для здійснення підприємницької діяльності. Ефективність є цільовим орієнтиром управлінської діяльності керівників підприємств, які спрямовують свою діяльність в русло обґрунтованості, необхідності, виправданості та достатності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка організаційно-економічного механізму маркетингового забезпечення ефективності діяльності підприємства, а також методичного підходу до оцінки ефективності функціонування підприємства та його маркетингової підсистеми.

Стаття написана українською мовою


Лось В. О., Очеретін Д. В.
Когнітивне моделювання розвитку туристичної сфери (c. 166 - 173)

У статті досліджено міжсекторну взаємодію в туристичній сфері на основі застосування когнітивного моделювання. Розглянуто взаємодію влади (політичне середовище), туризму (туристичний бізнес), бізнесу (соціально-економічне середовище) та екології (екологічне середовище). Встановлено, що саме екологія є вирішальним фактором формування сприятливих умов для розвитку ринку туристичних послуг. Проведено статичний аналіз когнітивної моделі, у результаті якого виявлено 624 контури, з яких 473 є стабілізуючими, а 151 – дестабілізуючими. За результатами аналізу системних характеристик когнітивної моделі було виявлено, що особливу увагу в міжсекторній взаємодії слід звернути на взаємодію двох секторів: туризму (туристичний бізнес) та бізнесу (соціально-економічне середовище). Проведено динамічний аналіз побудованої когнітивної моделі методом імпульсних процесів, що дозволило згенерувати альтернативні сценарії розвитку туристичних послуг залежно від впливу досліджуваних у моделі факторів. У результаті встановлено, що збільшення інвестицій у діяльність ресторанно-готельного бізнесу сприяє збільшенню рівня розвитку ринку туристичних послуг на один період раніше, ніж збільшення фінансування сфери туризму за рахунок бюджету.

Стаття написана українською мовою


Семенцов Р. В.
Діагностика фінансового стану банку: управління кредитним ризиком (c. 173 - 177)

У даній статті здійснено аналіз методики визначення кредитного ризику активних операції банку, закріплений Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями; наведено спрощений алгоритм використання її на практиці. Під час дослідження методики, запропонованої Національним банком України, було виявлено невирішені питання, наприклад коригування коефіцієнта ймовірності дефолту позичальника з урахуванням ретроспективи. З огляду на дану ситуацію було запропоновано використання будь-якої загально прийнятної методики. Наголошується на тому, що якість управління кредитним ризиком банку можна визначити, здійснивши оцінку його кредитних портфелів на предмет відповідності регуляторним актам і порівнявши різницю між фактичним ризиком, на який наражається банк, і фактичним обсягом резервних фондів, які сформовані банком. На даний час процес визначення кредитного ризику надмірно складний і не підлягає повній автоматизації, тому потребує суттєвого доопрацювання.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Оптимізація інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику як багатокритеріальна задача (c. 178 - 182)

Стаття присвячена методології оптимізації інвестиційних рішень в умовах невизначеності та ризику. Предметне поле дослідження стосується передусім реальних інвестицій. Проблема моделювання оптимального інвестиційного рішення розглядається як багатокритеріальна задача. Також конструктивна складова роботи ґрунтується на положенні, що багатокритеріальність задач інвестиційного проектування є наслідком, по-перше, комплексного характеру категорії економічної привабливості (ефективності) реальних інвестицій, а, по-друге, необхідності враховувати під час підготовки інвестиційного рішення фактор ризику, міра якого є векторною величиною. Здійснено спробу розвитку інструментарію для оптимізації інвестиційних рішень в ситуації невизначеності і породженого нею ризику, який базується на використанні згорток локальних критеріїв. В результаті її реалізації була запропонована модель, перевагою якої є те, що в ній більшою мірою, ніж це має місце для стандартизованих варіантів згортки, враховуються змістовні та формальні особливості локальних (деталізованих) критеріїв.

Стаття написана українською мовою


Лебедко С. А.
Обґрунтування цільового рівня економічної безпеки транспортних підприємств та інструментарій його забезпечення (c. 183 - 190)

Метою статті є обґрунтування методики оцінювання величини економічної безпеки транспортних підприємств, визначення цільового рівня та інструментарію його забезпечення. Запропонований методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки транспортних підприємств передбачає визначення рівня протидії загрозам і базується на принципах інтегрального оцінювання. Сформований інтегральний показник включає як показники протидії внутрішнім (людській, управлінській, техніко-технологічній, форс-мажорній, фінансовій), так і зовнішнім загрозам (ринковій, стейкхолдерській, владній, природній, інфраструктурній). Кожен з показників протидії загрозам визначається за результатами оцінювання динаміки трьох індикаторів. Практична апробація запропонованого підходу здійснена на прикладі транспортних підприємств. На основі сформованого рівняння регресійної залежності між рівнем економічної безпеки та запасом фінансової міцності обґрунтовано цільовий рівень економічної безпеки транспортних підприємств. Розроблено інструментарій забезпечення цільового рівня економічної безпеки за видами загроз, який включає превентивні та реактивні заходи.

Стаття написана українською мовою


Яценко Р. М., Баликов О. Г.
Комплекс моделей управління бізнес-процесами сервісної ІТ-компанії (c. 191 - 197)

У статті представлено аналіз комплексу моделей управління бізнес-процесами, використання яких покликано підвищити ефективність роботи сервісних ІТ-компаній. Цей клас підприємств було обрано з огляду на їхній значний внесок в економіку України: третє місце в структурі експорту, значні надходження до бюджету, висока динаміка розвитку та перспективи на глобальному ринку. Обраний комплекс моделей розроблено як послідовність етапів, які необхідно виконати з метою оптимізації бізнес-процесів. Перший етап – аналіз сутності процесного підходу, підходів до стратегічного управління та особливостей діяльності сервісних ІТ-компаній. На другому етапі необхідна побудова формальної та ієрархічної моделей для визначення характеристик бізнес-процесів та їхньої структури відповідно. Третім етапом є оцінка окремих бізнес-процесів (інформаційна модель) та усієї системи бізнес-процесів (багаторівнева оцінка бізнес-процесів). На четвертому етапі відбувається оптимізація бізнес-процесів кожного рівня: стратегічного, тактичного та оперативному. П’ятому етапу відповідає реструктуризація бізнес-процесів після оптимізації. Шостим і заключним етапом є аналіз ефективності реструктуризованої системи бізнес-процесів.

Стаття написана українською мовою


Віхляєва Н. В.
Методичні основи оцінки інноваційних процесів у сфері енергогенерації з використанням можливостей когнітивного моделювання (c. 198 - 204)

У статті викладено методичні основи оцінки інноваційних процесів енергогенеруючих компаній з використанням можливостей когнітивного моделювання. Вказано на те, що методика когнітивного моделювання дозволяє знімати протиріччя, що стосуються взаємозв’язку факторів, які визначають інноваційні процеси енергогенеруючих компаній і зазвичай виникають при узгодженні результатів дослідження елементів інноваційної системи. На основі наведених у статті аргументів та практичних прикладів зроблено висновок, що застосування методу когнітивного моделювання в процесі оцінки інноваційних можливостей енергогенеруючих компаній є досить гнучким і ефективним інструментом підтримки прийняття рішення по стратегічних напрямках їх розвитку.

Стаття написана українською мовою


Острянин С. О.
Динамічне визначення бюджету рекламної кампанії (c. 204 - 209)

Метою статті є дослідження засобів оптимізації бюджетування рекламної діяльності, оптимального розподілу рекламного бюджету між декількома продуктами, що їх рекламує фірма, та декількома рекламними каналами, що використовуються в ході поширення рекламного повідомлення. Проаналізовано сучасний стан оптимізаційних моделей бюджетування у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність наукової розробки в цьому напрямку. В основу моделі покладено нелінійну логістичну функцію відгуку величини продажів на рекламні витрати з розміщення рекламного повідомлення, включаючи ефекти насичення ринку та накопичення рекламного ефекту. Запропоновано ускладнену модель бюджетування рекламної діяльності, що включає динамічне визначення бюджетного обмеження на основі очікуваних прибутків від продажів, що стимулюються рекламною кампанією, бюджет якої оптимізується. Запропонована модель дозволяє планувати рекламну діяльність в умовах невизначеності та швидкої зміни середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Катуніна О. С.
Моделювання динаміки світових фондових індексів (c. 197 - 202)

У статті розглянуто питання моделювання динаміки економічної системи, що описується сукупністю показників з деяких основних світових фондових індексів. Обґрунтовано практичну можливість застосування методології динамічного факторного аналізу для дослідження таких систем. Розроблено математичну модель, що поєднує підходи факторного аналізу та авторегресійного оцінювання. На відміну від класичних моделей аналізу векторних часових рядів для моделювання еволюції використовується система динамічних факторів, яка є більш інформативною порівняно з початковою сукупністю показників. Наводяться основні розрахункові співвідношення побудованої математичної моделі та напрямки адаптації розробленого алгоритму до розв’язання широкого спектра задач прогнозування. На відміну від відомих моделей запропонована методика дозволяє визначити певний інтервал обґрунтованих прогнозних значень, межі якого залежать від параметрів моделі. Встановлена при порівнянні усереднених значень прогнозів окремих показників з фактичними значеннями індексів похибка в контрольному часовому інтервалі знаходиться в межах 1–2%, що підтверджує високу ефективність запропонованої методики і можливість її застосуванні в науково-дослідницький практиці.

Стаття написана російською мовою


Кузьмін О. Є., Бортнікова М. Г.
Формування моделі діагностування результатів реалізації консалтингових проектів для підприємств (c. 203 - 211)

У статті сформовано графічно-аналітичну модель діагностування результатів реалізації консалтингових проектів, яка дозволяє врахувати інтереси учасників проекту щодо вибору методів і методик діагностування; виділити альтернативні набори бізнес-індикаторів для кожного об’єкта впливу консалтингового проекту; встановити економічні та неекономічні критерії оцінювання результативності консалтингу, а також здійснити моніторинг показників та автоматизоване оброблення результатів діагностування для регулювання відхилень від оптимальних значень результатів діагностованого проекту. Розроблено структурно-логічну модель формування альтернативних наборів показників та вибору індикаторів діагностування результатів консалтингових проектів. Здійснено кодифікування елементів системи управління підприємством для впорядкування відповідних показників з їх подальшою комбінацією в межах запропонованих комплектів. Виділено об’єкти системи управління та їх елементи. Наведено групи показників за технологією Balanced Score Card (BSC). Перспективою подальших досліджень є економічне оцінювання впровадження діагностованих консалтингових проектів, яке дозволить виявити зв’язки між параметрами виробничо-господарської діяльності та оцінюванням проектів і вибрати найбільш вагомі.

Стаття написана українською мовою


Шпак С. О.
Поняття структурних змін і проблема управління реструктуризацією підприємств. Методологічні нюанси (c. 212 - 220)

Метою статті є уточнення поняття структури як основного об’єкта управління в процесі реструктуризації промислових підприємств на основі філософської концепції структури та уявлень про структуру загальної теорії систем, а також розробка базисних методологічних положень стратегічного управління реструктуризацією підприємств. Показано, що поняття структури є надзвичайно складним і недостатньо строго формалізованим з позиції прикладної економіки, що перешкоджає побудові стрункої логічної теорії та розробці конструктивних методів управління реструктуризацією підприємств. У статті з використанням схематичних моделей високого рівня спільності проведено аналіз структури процесу функціонування промислових підприємств; виявлено основні типи можливих структурних змін на підприємствах; показано, що процес реструктуризації в загальному випадку являє собою процес внесення в структуру підприємства змін вказаних типів. Зроблено висновок, що структурний підхід до вирішення проблеми управління реструктуризацією підприємств є об’єктивно необхідним, конструктивним і потребує внесення певних коректив у методологію і методи здійснення стратегічного управління реструктуризацією підприємств.

Стаття написана російською мовою


Григораш О. В., Терьошина Ю. О.
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України (c. 221 - 226)

У статті проведено аналіз підходів до визначення поняття «ефективність». Визначено, що її пов’язують з ефектом, розглядають як співвідношення результату та витрат або ототожнюють з поняттям «результативність». Охарактеризовано підходи до формування системи показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств. Розглянуто методику факторного аналізу показників рентабельності (три- та п’ятифакторну моделі DuPont), що сприяє виявленню резервів зростання рентабельності та є основою для прийняття рішень щодо напрямів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства. Проаналізовано ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств України: розраховано рентабельність продажу, активів та власного капіталу. Виявлено, що підприємства України характеризуються підвищенням ефективності фінансового-господарської діяльності протягом 2014–2016 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Куцик В. І., Лупак Р. Л.
Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку (c. 244 - 249)

Обґрунтовано актуальність раціонального вибору методичного інструментарію при оцінюванні конкурентних позицій підприємств. Наведено широкий перелік методичних підходів до оцінювання конкурентних позицій підприємств у ринковому середовищі й охарактеризовано сфери їх практичного застосування, загальні недоліки та переваги. Вибірково надано характеристики матричних моделей (GE/McKinsey, SHELL/DPM, PIMS, BCG), які, при належному інформаційному забезпеченні, можна віднести до точних. Враховуючи недостатність інформаційного забезпечення, недоліки, переваги існуючих моделей та як засіб системного управління запропоновано використовувати карту «портфеля конкурентних переваг» у формі дев’ятикліткової модельної матриці (3х3) з двомірною системою координат. Запропонована модель «конкурентоспроможність / частка внутрішнього ринку» є вираженням конкурентної позиції підприємств реального сектора економіки із урахуванням динамічного впливу факторів конкурентного середовища та методичним засобом обґрунтування конкурентної стратегії. Водночас важливим кроком вибору базового варіанта конкурентної стратегії підприємства реального сектора економіки є визначення функціональних завдань її ефективної реалізації.

Стаття написана українською мовою


Бараннік І. О.
Формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій розвитку та використання експортно-імпортного потенціалу підприємства (c. 250 - 255)

У статті викладено процедуру формування аналітичного забезпечення розроблення стратегій на основі оптимізації показників експортно-імпортного потенціалу підприємства (ЕІПП). Наведено постановку багатокритеріальної оптимізаційної задачі максимізації розвитку та використання експортно-імпортного потенціалу конкретного підприємства, розв’язування якої рекомендується здійснювати в програмному середовищі MatLab. Формування стратегії на основі моніторингу ЕІПП, що передбачає розв’язування багатокритеріальної оптимізаційної задачі, рекомендується здійснювати за етапами, які об’єднуються в чотири блоки, а саме: 1) визначення структури потенціалу підприємства та місця в ній експортно-імпорного потенціалу; 2) оцінка стану експортно-імпортного потенціалу та його використання на підприємстві та факторів, що на них впливають; 3) оцінка стратегічної позиції підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках; 4) вибір і формування стратегії діяльності підприємства. При формуванні стратегій рекомендується бажані значення показників базувати на прогнозних та оптимальних значеннях основних показників ЕІПП і показників діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Момот Т. В., Писаревський М. І.
Сценарний підхід до розробки стратегії попередження рейдерського захоплення підприємства машинобудування (c. 256 - 262)

У статті запропоновано методичний підхід до вибору та обґрунтування ефективності управлінських рішень із забезпечення економічної безпеки щодо протидії рейдерству на основі інтелектуального інструментального аналізу. Застосовано ранжування альтернатив управлінських рішень на основі отриманих зважених оцінок та їх нечіткої композиції. Побудовано та представлено графічну інтерпретацію функцій приналежності обчислених нечітких очікуваних корисностей управлінських альтернатив для підприємств машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Пирог О. В., Томич М. І.
Оцінювання чинників, що активізують розвиток державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній діяльності (c. 263 - 268)

Стаття присвячена дослідженню державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній діяльності як процесу взаємодії держави та бізнесових структур – суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, що відбувається зокрема для залучення інвестицій, прискорення економічного розвитку тощо. У статті досліджено та узагальнено чинники, які визначають державно-приватне партнерство в зовнішньоекономічній сфері (система державних органів влади, система економічних відносин у державі, фінансові ресурси держав, досвід щодо реалізації проектів державно-приватного партнерства, довіра між партнерами). За допомогою поєднувального аналізу визначено вплив кожного з чинників та встановлено, що найбільше впливає система економічних відносин у державі шляхом формування умов, правил і впровадження принципів функціонування державно-приватного партнерства в зовнішньоекономічній сфері.

Стаття написана українською мовою


Марченко В. М., Покровська Н. М.
Методологічні аспекти оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва (c. 269 - 274)

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів оцінювання інтенсифікації машинобудівного виробництва. Проаналізовано сучасний стан наукових досліджень з даної тематики. Запропоновано проводити кількісне оцінювання інтенсифікації виробництва на основі вибору моделі виробництва та розрахунку інтегрального показника. Розроблено метод інтегрально-модельного оцінювання інтенсифікації виробництва (метод ІМОІВ), який включає три етапи: факторно-модельний, оціночно-розрахунковий та підсумково-рекомендаційний. Запропоновано розглядати дві моделі інтенсифікації виробництва – виробництво як процес або виробництво як система. Зазначено, що визначення факторів інтенсифікації виробництва залежить від обраної моделі виробництва. Показано застосування методу ІМОІВ для випадку, коли виробництво розглядається як процес. Описано часткові та інтегральний показники інтенсифікації машинобудівного виробництва як процесу та наведено методики їх розрахунку. Проаналізовано застосування методу ІМОІВ для оцінки інтенсифікації машинобудівної галузі за період 2010–2015 рр.

Стаття написана українською мовою


Мартинюк Г. П., Мартинюк М. А.
Базові параметри відродження скотарства на сільськогосподарських підприємствах (c. 275 - 281)

Обґрунтовано проблему необхідності відродження галузі скотарства на сільськогосподарських підприємствах. Приділено увагу категоріальному апарату поняття «відродження». З проведеного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємницьких структур для параметрів моделі встановлено низький, середній і високий рівні та взаємозв’язок між поголів’ям, продуктивністю ВРХ, кормозабезпеченістю та рентабельністю. Досліджено взаємозв’язок ключових параметрів моделі у вигляді дерева логічного висновку. Проведено фазифікацію вхідних лінгвістичних змінних, або введення нечіткості. Як вихідну змінну моделі застосовано інтегральний показник – рішення про відродження скотарства саме на сільськогосподарських підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Носач Н. М.
Аналітичний інструментарій прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів (c. 282 - 286)

Мета статті полягає в розробці рекомендацій щодо вибору аналітичного інструментарію прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів з урахуванням характеру її сезонних змін. Обґрунтовано необхідність проведення прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів як важливої складової управління нею. Акцентовано увагу на необхідності використання для прогнозного аналізу виручки від реалізації товарів тренд-сезонних моделей, які враховують як закономірність, так і випадковість формування значень рівнів ряду. Запропоновано структурно-логічну модель технології прогнозування виручки від реалізації товарів з урахуванням характеру її сезонних змін. Визначено низку критеріїв, які дозволяють виявити в ряді динаміки наявність аномальних даних, тренд і сезонні коливання. Апробовано ітераційний метод розподілу ряду динаміки виручки від реалізації товарів на компоненти. Наведено рекомендації щодо вибору моделі тренду, яка може бути використана для побудови точкового та інтервального прогнозів обсягу виручки від реалізації товарів.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Потятинник Б. Б.
Моделювання процесу формування ринкової позиції агрохолдингів з урахуванням їхнього рівня прозорості (c. 287 - 291)

Метою статті є висвітлення результатів досліджень щодо формування ринкової позиції агрохолдингів, котрі працюють на українському ринку, з урахуванням рівня прозорості їхньої діяльності за допомогою можливостей економетричного моделювання. Обґрунтовано актуальність проведення подібних досліджень. Розроблено та проаналізовано динамічні економетричні моделі залежності показників ціни акцій, EBITDA та чистого доходу від рівня прозорості діяльності. Проведена оцінка відповідних дистрибутивно-лагових моделей дозволила зробити висновки про характер динаміки зміни ефекту від підвищення рівня відкритості інформації про фінансову та операційну діяльність у розрізі структури власності та права інвесторів, фінансової прозорості та управлінської структури на результуючі показники роботи агрохолдингів. Запропоновані в рамках проведених досліджень підходи можуть стати основою для розробки перспективного напряму моніторингу рівня прозорості агрохолдингів, а також формування відповідних цільових програм, спрямованих на зниження відповідних ризиків, пов’язаних з просуванням компаній на світовому ринку та сприяння розвитку АПК на загальнодержавному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Мельник О. Г., Адамів М. Є., Коць І. І.
Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями (c. 140 - 145)

Статтю присвячено ідентифікуванню уніфікованої сутності толінгових операцій у науковому термінологічному апараті; обґрунтуванню концептуальних засад збалансованого управління толінговими операціями; характеристиці сучасного стану і тенденцій розвитку толінгових операцій на вітчизняних підприємствах; виокремленню та аналізуванню факторів впливу на толінгові операції, а також економічному оцінюванню толінгових операцій переробного підприємства. Обґрунтовано концепцію збалансованого управління толінговими операціями, що на паритетних засадах враховує інтереси замовника та виконавця переробних робіт. Ідентифіковано найбільш істотні внутрішні та зовнішні фактори впливу на толінгові операції та інтерпретовано їхній вплив за допомогою розроблених кореляційно-регресійних залежностей. Удосконалено комплексну модель економічної діагностики толінгових операцій переробного підприємства, що дає змогу оцінити ефективність їхнього здійснення оперативно або фундаментальним чином. Перспективою подальших досліджень є розвиток інструментарію мотивування учасників толінгових операцій з метою підвищення вмотивованості працівників до їхньої ефективної реалізації.

Стаття написана українською мовою


Марков М. Є.
Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування ризику банкрутства банків (c. 146 - 151)

Метою статті є знаходження оптимальної структури штучної нейронної мережі для вирішення задачі прогнозування банкрутства банків та дослідження ефективності використання нейромережевої моделі для реалій української банківської сфери. Результати проведеного дослідження свідчать, що найкращу точність прогнозів на 1–1,5 роки показала модель на основі багатошарового персептрона з 10 та 2 нейронами у прихованих шарах. Розроблена нейромережева модель може використовуватися як альтернатива статистичним методам, оскільки вона показує кращі результати. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка комплексної системи підтримки прийняття рішень для банківських установ, яка б включала прогнозування ризиків для банку, аналіз фінансового стану банку та виявлення фінансових проблем за допомогою інноваційних інструментів та технологій, забезпечення моніторингу та контролю за ризиками банківської установи. Одним з елементів комплексної системи може стати розроблена нейромережева модель.

Стаття написана українською мовою


Глотов Є. О., Попова О. М.
Динаміка виробництва електроенергії в Україні та її прогнозування (c. 152 - 160)

Метою статті є виявлення трендовості вироблення електроенергії тепловими, атомними та гідроелектростанціями в Україні на основі фрактального аналізу та її прогнозування. У роботі зроблено фрактальний аналіз виробництва електроенергії тепловими, атомними та гідроелектростанціями протягом 2001–2017 рр. та прогноз на 2018 р. Для аналізу таких часових рядів було використано метод Гарольда Едвіна Херста (R/S-аналіз). Метод Херста дозволяє проаналізувати часові ряди та розрізнити випадкові та фрактальні часові ряди, а також зробити висновки щодо наявності неперіодичних циклів, довготривалої пам’яті та ін. Фрактальний аналіз часових рядів виробництва електроенергії тепловими, атомними та гідроелектростанціями у 2001–2017 р. в Україні дав змогу визначити, що вони належать до антиперсистентних. Оскільки антиперсистентні часові ряди мають властивість «повернення до середнього», тому для прогнозування були обрані методи експоненційного згладжування та ковзного середнього.

Стаття написана українською мовою


Меліхова Т. О.
Обґрунтування доцільності витрат на впровадження системи економічної безпеки підприємства (c. 161 - 170)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження системи економічної безпеки підприємства на основі грошових потоків. Методи, що запропоновані у довгостроковому періоді, передбачають використання як джерел фінансування – нагромаджені умовні економічні витрат, нагромаджений умовний валовий і чистий грошовий потік, а як витрат – кумулятивні авансовані витрати та авансована вартість основних засобів. Запропоновано методи розрахунку валових: індексу умовної дохідності; умовного доходу проекту; умовної рентабельності; умовної рентабельності грошового потоку. Обґрунтувано управлінське рішення щодо впровадження системи економічної безпеки підприємства у короткостроковому періоді виробництва на основі розрахунку таких показників: валової рентабельності річної амортизації; річного валового економічного ефекту; індексу умовної дохідності валового грошового потоку; різниці між умовним валовим грошовим потоком та амортизаційними відрахуваннями, пов’язаними з упровадженням системи економічної безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


Бень В. П.
Формування ансамблю моделей на основі спеціалізації експертів для класифікації позичальників – фізичних осіб (c. 170 - 176)

Метою статті є дослідження ефективності застосування ансамблевих технологій для розв’язання задачі класифікації позичальників – фізичних осіб за рівнем кредитного ризику. Проаналізовано особливості інформаційного забезпечення процесу розв’язання задачі класифікації позичальників – фізичних осіб. Обґрунтовано необхідність застосування ансамблей моделей як одного із сучасних напрямків обробки великих масивів даних. Наведено авторський варіант алгоритму створення ансамблю на основі спеціалізації окремих моделей-експертів. Запропонований підхід реалізовано у двох варіантах за типами моделей, що використовуються як експерти. За першим варіантом ансамбль складається з logit-регресій, у другому варіанті – з нейромереж. Аналіз отриманих розрахунків свідчить, що описана ансамблева структура дає змогу підвищити точність оцінювання кредитних ризиків позичальників, причому як окремі моделі-експерти доцільно використовувати нейромережі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Бріль М. С.
Побудова системи порівняльно-просторового оцінювання рівня розвитку України та країн ЄС (c. 81 - 89)

У статті запропоновано підхід до формування системи порівняльно-просторового оцінювання рівня соціально-економічного розвитку держави, на основі якого здійснено багатовимірний статистичний аналіз України та країн ЄС. На основі ієрархічних агломеративних та ітеративних методів просторового кластерного аналізу виділені однорідні за характеристиками соціально-економічного розвитку групи країн. Зіставлення результатів просторової та динамічної кластеризації підтверджує стійкість складу виділених груп і їх якісних характеристик. Запропонований комплекс економіко-математичних моделей визначення рівня соціально-економічного розвитку держави та країн ЄС на основі оцінки та аналізу основних макроіндикаторів та їх взаємозв’язку в перспективі дозволить поліпшити якість управлінських рішень щодо забезпечення соцально-економічного розвитку держави.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Оцінка економічної привабливості інвестиційних проектів в умовах невизначеності та ризику з використанням аналізу чутливості (c. 90 - 98)

Стаття присвячена методології економічного обґрунтування реальних інвестицій в разі істотного дефіциту інформації стосовно можливих коливань початкових параметрів і зумовленого цим ризику. Як основний інструмент врахування ризику під час зазначеної проблемної ситуації, який знаходиться у фокусі уваги даного дослідження, виступає аналіз чутливості. Ґрунтуючись на апараті інтервальної математики, в роботі було сформульовано набір моделей для порівняльної оцінки економічної привабливості (ефективності) альтернативних інвестиційних проектів в умовах невизначеності та ризику з використанням аналізу чутливості. Розроблений інструментарій припускає як моно-, так і поліінтервальну версію аналізу чутливості. Як ризикова складова у побудованих моделях використовується: в одних – значення спеціально розробленого коефіцієнта чутливості, в інших – найгірші значення, які знаходяться на основі інтервальних оцінок часткових критеріїв ефективності. Коефіцієнт чутливості згідно із пропонованим у роботі підходом являє собою відношення цільового піврозмаху варіації до приросту (економії) ефективності, що забезпечується при досягненні базового рівня аналізованого часткового критерію економічної привабливості порівняно з деяким його пороговим (граничним) значенням.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Лакіза В. В.
Економічне оцінювання результатів регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 99 - 106)

Мета статті полягає в дослідженні методів проведення економічного оцінювання результатів регулювання; виборі критерію, а також удосконаленні економіко-математичного інструментарію оцінювання змін після здійснення регулювальних заходів. У результаті дослідження було запропоновано критерій оцінювання змін після регулювання, визначено послідовність економічного оцінювання регулювальних управлінських рішень щодо покращення виробничо-господарської діяльності підприємства, обґрунтовано можливість відстеження зміни ключових показників та розрахунку їх відносної зміни з метою визначення результативності цих рішень у результаті порівняння декількох регулювальних рішень. Отримані результати щодо економічного оцінювання регулювальних рішень дозволяють автоматизувати процес аналізування заходів стосовно покращення результатів функціонування суб’єкта господарювання та виступають складовою інформаційного забезпечення його керівників. Пропонований економіко-математичний інструментарій може бути застосованим з метою аналізування результатів функціонування низки підприємств, що дозволить сформувати комплекс пропозицій стосовно покращення їх конкурентоспроможності загалом.

Стаття написана українською мовою


Меліхова Т. О.
Концептуальна модель розрахунку повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки, протягом короткострокового періоду (c. 107 - 112)

Мета статті – запропонувати методи розрахунку короткострокового періоду повернення витрат, інвестованих на створення служби економічної безпеки. Розглянуто підходи до розрахунку періоду повернення витрат, авансованих на рівні підприємства, які є методичною базою для визначення такого періоду. На рівні структурних підрозділів підприємства, на яких не випускається продукція, пропонується використовувати умовний грошовий потік як джерело фінансування авансованих витрат. Розрахунок короткострокового періоду повернення інвестицій на рівні підприємства передбачає: розподіл витрат на постійну та змінну частини протягом року; визначення продукції грошового потоку та грошового потоку, нагромаджених протягом року. Основу постійних витрат складають річні амортизаційні відрахування. Запропоновано методи визначення валового, чистого, дійсного та заданого періодів повернення витрат, авансованих протягом року на впровадження служби економічної безпеки на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Ніфатова О. М., Дудко П. М.
Забезпечення регулятивного управління брендами інтегрованих структур бізнесу (c. 113 - 120)

Мета статті полягає у формуванні системи забезпечення регулятивного управління брендами інтегрованих структур бізнесу (ІСБ), що є необхідною умовою подолання протиріч у структурах управління, формуванні системи зв’язків і відносин між бізнес-одиницями, які відбуваються в процесі інтеграції під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку. У статті обґрунтовано та доведено, що регулювання бізнес-процесів в інтегрованих бізнес-системах необхідно будувати на основі синтезування системного, субстратного та процесного підходів. Сформована системи забезпечення регулятивного управління брендами інтегрованих структур бізнесу базується на моделюванні бізнес-процесів брендингу ІСБ за методологією IDEF0. Покрокові дії відповідно до послідовності робіт забезпечення регулятивного управління брендами ІСБ надають можливість адекватно оцінити бренди бізнес-одиниць, які інтегруються, що дозволить сформувати сильний конкурентний портфель брендів, а також створити в ньому синергію, яка додасть бізнесу ІСБ маневреності та гнучкості в мінливих умовах.

Стаття написана українською мовою


Кузьменко О. В., Овчаренко В. О.
Оцінювання впливу інноваційних технологій на ринок банківських послуг України (c. 121 - 126)

У статті проводиться структурне моделювання пріоритетних напрямків розвитку банківської системи України залежно від інвестиційних можливостей впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів. Ідентифікуються та стандартизуються релевантні фактори характеристики ринку банківських послуг, інвестиційного ринку та ринку інновацій. Здійснюється багатовимірний статистичний та кореляційний аналіз у системі інноваційних технологій банківського обслуговування та інвестицій. Досліджуються причинно-наслідкові взаємозв’язки між основними показниками функціонування складових даної системи шляхом реалізації багатовимірної лінійної регресії та факторного аналізу. Доведено адекватність запропонованої економетричної моделі на основі статистичних показників. У результаті практичної апробації розробленої моделі на прикладі банківської системи України доведено, що розвиток ринку інновацій та інвестицій позитивно впливає на рівень розвитку ринку банківських послуг.

Стаття написана українською мовою


Брутман А. Б.
Категорія конкурентоспроможності як узагальнення поняття економічного потенціалу підприємства (c. 127 - 134)

Мета статті полягає у критичному аналізі відомих визначень поняття конкурентоспроможності, обґрунтуванні методологічно більш чіткого формулювання визначення зазначеного поняття, виявленні логічних зв’язків між поняттями конкурентоспроможності та показниками рівня конкурентоспроможності, з одного боку, і поняттями економічного потенціалу підприємства та його рівня, з іншого. Показано, що постулювання рівня досягнення головної мети функціонування економічних об’єктів у визначеннях поняття конкурентоспроможності вступає у логічне протиріччя зі змістовними уявленнями про конкурентоспроможність і відомими методичними підходами до вимірювання її рівня. Запропоновано визначення конкурентоспроможності підприємства як здатності підприємства генерувати чистий дохід у конкурентному середовищі без зовнішньої допомоги на тривалій основі. Виявлено логічні зв’язки між показниками конкурентоспроможності та економічного потенціалу підприємства, які свідчать про те, що оцінювання конкурентоспроможності є узагальненою оцінкою прогнозної траєкторії економічного потенціалу підприємства, а існуючі методи оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства та його економічного потенціалу потребують суттєвого доопрацювання з метою повноцінного відображення у відповідних оцінках основних особливостей зазначених ознак.

Стаття написана російською мовою


Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Марчук Л. М.
Практика використання дискримінантного аналізу дієвості процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності (c. 135 - 141)

У статті розглянуто практику використання методики дискримінантного аналізу для дослідження дієвості процесів функціонування підприємств на основі показників складових частин результативності на прикладі конкретних сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу. Підкреслено, що при проведенні бенчмаркінгу (як методу конкурентного аналізу) у багатьох випадках при дослідженні процесів функціонування та розвитку підприємств (зокрема сільськогосподарських) виникає необхідність розподілити об’єкти, котрі вивчаються, на окремі групи відповідно до головних стратегічних пріоритетів. Зазначено, що одним із методів, які застосовуються для такого розподілу, є класичний дискримінантний аналіз, котрий дозволяє визначити кількісну межу, яка виділяла би групу підприємств-лідерів з усіх інших підприємств. Виявлено, що визначальним фактором при використанні вказаного методу є вибір низки показників, які характеризують об’єкти і процеси, визначені при застосуванні бенчмаркінгу. Цей вибір, своєю чергою, потребує реалізації відповідних алгоритмів на основі моделювання. Такими показниками обрано авторські показники ефективності та масштабного продукту як складові показника результативності, котрі характеризують будь-який процес та його результати з обох точок зору – якісної та кількісної. Запропоновано авторські підходи до методики групування об’єктів та виокремлення з них стратегічно важливих груп.

Стаття написана українською мовою


Зелінська О. В.
Моделювання складних систем управління з керованою структурою (c. 142 - 147)

Метою статті є побудова процесів керування структурою складних систем. Одним із домінуючих завдань прикладної теорії складних систем є завдання побудови процесів керування структурою складних об’єктів. Її розв’язання є найнеобхіднішим зовнішнім доповненням до проблематики добре аксіоматизиваної математичної теорії систем, що створила апарат дослідження внутрішніх властивостей динамічних диференціальних і кінцевих динамічних систем (керованості, спостережливості та ін.) та надає можливість розв’язувати завдання логічного керування структурою системи та динамікою підсистем у векторних просторах. Також визначено обчислювальну схему для моделювання систем з керованою структурою. Практичне застосування графів для аналізу такого класу систем забезпечує всю необхідну інформацію для числового моделювання динамічних процесів як на цифрових ЕОМ, так і на цифро-аналогових комплексах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Канєва Т. В., Думікян А. К.
Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання (c. 141 - 148)

Визначено, що бюджетна політика дозволяє здійснювати прямий та опосередкований вплив на темпи економічного зростання. Відповідно до функціональної класифікації ідентифіковано елементній склад видатків бюджетних установ, досліджено їх структуру та динаміку впродовж 2007–2018 рр. Здійснено структурний аналіз видатків бюджету за економічною класифікацією, на основі чого виявлено специфічну групу видатків бюджетних установ, які спрямовуються на розвиток інтелектуального капіталу. Досліджено стохастичний зв’язок між темпами приросту власних надходжень бюджетних установ і видатків бюджетних установ на людський розвиток, на основі чого оцінено потенціал бюджетного сектора в контексті фінансової автономізації. Запропоновано економіко-математичну модель для визначення оптимальної композиції приватних капіталовкладень, продуктивних і непродуктивних видатків бюджету. Відповідно до побудованої моделі продуктивними визначено такі компоненти бюджетних видатків, зростання питомої ваги яких у загальній структурі призводить до стійкого зростання економіки. Ідентифіковано інституційні бар’єри підвищення продуктивності бюджетних видатків із урахуванням їх субститарності та комплементарності. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз для визначення характеру впливу окремих складових бюджетних видатків на економічну динаміку.

Стаття написана українською мовою


Олійник-Данн О. О., Адаменко В. В.
Ефект фінансового важеля: проблеми застосування у процесі оптимізації структури капіталу підприємства (c. 148 - 154)

Метою статті є з’ясування доцільності здійснення оптимізації структури капіталу підприємства на основі ефекту фінансового важеля для найпростішої ситуації – у випадку відсутності оподаткування прибутку та без урахування динамічних аспектів, пов’язаних зі змінами загального обсягу та складу активів. На основі застосування визнаних теоретичних положень – постулатів Модильяні–Міллера – проілюстровано принципову розбіжність у результатах оптимізації структури капіталу за критерієм максимізації рентабельності власного капіталу, що передбачає використання ефекту фінансового важеля, та за критерієм максимізації вартості капіталу власників. Зроблено висновок про невигідність для власників здійснення у вищезазначеній статичній ситуації будь-якого перегляду структури капіталу, що супроводжується збільшенням коефіцієнта фінансового важеля, оскільки це не призводить до зростання вартості підприємства, а лише передбачає загрозу її зниження та погіршує фінансову безпеку. Побудову будь-яких оптимізаційних моделей структури капіталу підприємства, у тому числі тих, що базуються на використанні ефекту фінансового важеля, у розглянутій ситуації визнано недоцільною.

Стаття написана українською мовою


Кремень В. М., Бочкарьова Т. О.
Оцінювання фінансової безпеки країни (c. 155 - 161)

Мета статті полягає в оцінці рівня фінансової безпеки України з використанням інструментарію обчислення інтегральних показників за кожною її складовою протягом 2005–2016 рр. У процесі дослідження було виявлено значне зниження рівня банківської безпеки, безпеки небанківського фінансового сектора, а також боргової та бюджетної безпеки. Також спостерігався незадовільний рівень валютної безпеки у 2008–2010 рр. та 2015 р., у той час як протягом 2006–2007 рр., 2011–2012 р., 2014 р. та 2016 р. – середній рівень. Інтегральний показник грошово-кредитної безпеки протягом досліджуваного періоду не перевищував позначку в 0,4 пункту, тобто її рівень не сягнув навіть середнього. Загалом можемо говорити про середній рівень фінансової безпеки в Україні у 2005–2007 рр. та 2009–2013 рр., проте її рівень у 2008 р. та 2014–2016 рр. був незадовільний. Перспективами майбутніх досліджень у цьому напрямі є удосконалення науково-методичних підходів до оцінювання фінансової безпеки країни та визначення шляхів і напрямів підвищення рівня фінансової безпеки.

Стаття написана українською мовою


Прушківський В. Г., Буряк В. В.
Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації (c. 162 - 167)

Досліджено неоіндустріальні чинники, які впливають на розвиток промислового міста. Здійснено їх кількісну оцінку на основі використання індексного методу та мультиплікативної моделі, яка дозволяє врахувати та гармонізувати низькі та високі значення індикаторів, а також визначає ступінь відповідності розрахованого індексів реальним умовам. Визначено індекс розвитку промислового міста на основі трьох субіндексів: індекс знань, індекс інновацій, індекс інформаційно-комунікаційних технологій. На основі розрахунку індексу розвитку промислового міста під впливом неоіндустріальних чинників визначено низький рівень розвитку промислового міста. З’ясовано, що рівень інноваційного розвитку є високим і складає 0,519, тоді як рівень знань є нижчим – 0,438. Загальний індекс знань та інновацій для Запоріжжя дорівнює 0,476, що демонструє недостатній рівень розвитку промислового міста під впливом новітніх чинників. Зроблено висновок, що наслідком неповного та неефективного використання потенційних можливостей є відносно низький рівень розвитку промислового міста з точки зору тривекторної моделі «знання ? інновації ? інформаційно-комунікаційні технології». Це потребує пошуку ефективного інструментарію, який дозволить досягти розвитку міста на базі використання позитивного впливу неоіндустріальних чинників.

Стаття написана українською мовою


Меліхова Т. О.
Концептуальна модель розрахунку періоду повернення витрат на створення служби економічної безпеки підприємства у короткостроковому періоді (c. 167 - 173)

Визначення періоду повернення витрат, авансованих у створення служби економічної безпеки підприємства протягом року, передбачає врахування взаємодії умовного грошового потоку, нагромадженого за певну кількість місяців, та постійних витрат. Основною складовою постійних витрат є річні амортизаційні відрахування. Період повернення розглядається як валовий, чистий, дійсний та заданий. Валовий (чистий, дійсний та заданий) період повернення – це час, за який буде нагромаджено валовий умовний грошовий потік, що дорівнює авансованим витратам. Валовий період повернення з урахуванням дії фактора часу пропонується визначати як відношення річних амортизаційних відрахувань, збільшених на річний коефіцієнт компаундування, до середньомісячного валового умовного грошового потоку, збільшеного на середньомісячний індекс інфляції. У короткостроковому періоді виявлено взаємозв’язок між валовим, чистим, дійсним та заданим періодами повернення витрат, авансованих у створення служби економічної безпеки. Чистий (дійсний, заданий) період повернення дорівнює валовому періоду, скоригованому на коефіцієнт перевищення валового умовного грошового потоку, нагромадженого за валовий період, над чистим (дійсним, заданим) умовним грошовим потоком.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Андренко О. А., Мордовцев С. М.
Методичний підхід до вибіркового дослідження в аудиті (c. 116 - 122)

Мета дослідження полягає в розробці методичного підходу до атрибутивного вибіркового дослідження, що дозволить своєчасне виявляти помилки в процесі формування документів, а також розробляти пропозиції щодо зниження рівня можливих відхилень. Узагальнення досліджень, присвячених вибірковим методам, вказує на відсутність єдиної думки і підходу до використання та практичного застосування в аудиті вибіркових методів. У рамках методичного підходу визначено мету, основні завдання, етапи формування атрибутивного вибіркового дослідження за допомогою статистичного методу, що дозволяє встановити обсяг вибірки та верхню границю точності з урахуванням стратифікації вибірки. Представлено розрахунки верхньої межі довірчого інтервалу для встановленої частки відхилення залежно від числа відхилень і допустимої помилки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка підходу до монетарних вибіркових досліджень в аудиті.

Стаття написана українською мовою


Воронін А. В., Гунько О. В.
Динамічні моделі міжнародного торгового обміну (c. 123 - 132)

У даній роботі представлено способи формалізації різних організаційних структур зовнішньоторговельної економічної діяльності. В основі побудови відповідних математичних моделей знаходиться методологія матричного аналізу міжнародних економічних зв’язків, що дозволяє розглядати відповідні комплексні економічні об’єкти як єдину систему на феноменологічному рівні. Метою статті є побудова лінійної динамічної моделі міжнародної торгівлі в дискретному часі для аналізу відповідних перехідних процесів з початкового стану в усталений рівноважний режим. Також досліджено тривимірну модель торгівлі з іншою специфікою матричної структури з різною пайовою участю в товарообміні. Виконано необхідну комп’ютерну симуляцію еволюційних процесів і представлено відповідні графічні залежності. Представлені в цьому дослідженні математичні моделі динаміки міжнародного торгового обміну можуть мати широкий спектр застосування і використовуватися у відповідних економетричних розрахунках.

Стаття написана українською мовою


Іващенко П. О.
Статистичні гіпотези про випадковість факторних зв’язків і взаємозв’язків соціально-економічних процесів (c. 133 - 138)

Моделі факторних зав’язків і взаємозв’язків соціально-економічних процесів ґрунтуються на відповідних теоретико-економічних положеннях та гіпотезах. За наявності статистичних даних будуються аналітичні або економетричні моделі (системи моделей). З метою перевірки адекватності моделей зазвичай використовуються критерій Фішера, коефіцієнт детермінації та інші. Економетричний підхід заздалегідь передбачає наявність неврахованих чинників у моделі, які наголошуються випадковими з деяким законом розподілу. Гіпотеза про наявність/відсутність випадковості у взаємодії чинників навіть не висувається. У статті розглянуто питання про можливість застосування економетричного підходу взагалі. Розроблено критерії оцінювання наявності чинника випадковості зв’язків і взаємозв’язків часових рядів. Запропоновано метод певних інтервалів для оцінювання характеру взаємозв’язків і зв’язків між чинниками, що характеризують соціально-економічні процеси. Проведено імітаційні експерименти, які підтвердили дієздатність методу оцінки дії випадкового чиннику в соціально-економічних процесах. Перспективи подальших досліджень полягають в розробці загальної методики економетричного моделювання з урахуванням оцінювання характеру взаємозв’язків і зв’язків між чинниками.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Мамонов К. А., Пруненко Д. О., Угоднікова О. І.
Економіко-математичне моделювання формування інтелектуального капіталу як елемент стратегічного управління (c. 155 - 159)

Стаття присвячена пошуку шляхів підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу на будівельних підприємствах шляхом побудови економіко-математичної моделі оцінки, формування інтелектуального капіталу на основі досліджених теоретико-методичних положень його використання. В основі запропонованої моделі лежить структуризація інтелектуального капіталу та його оцінка шляхом введення інтегрального показника з подальшою його інтерпретацією. Підвищення ефективності використання інтелектуального капіталу будівельних підприємств є одним із елементів формування їх конкурентоздатності з урахуванням вимог сучасного ринку будівельних послуг. У статті визначено проблеми та перспективи формування, оцінки та використання інтелектуального капіталу з урахуванням специфіки будівельного виробництва. За результатами дослідження розроблено структурно-логічну модель управління інтелектуальним капіталом з урахуванням специфіки будівельної галузі.

Стаття написана українською мовою


Рябикіна Н. І.
Обґрунтування механізму оцінювання використання основних засобів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу (c. 160 - 167)

У статті обґрунтовано, що від стану та ефективності використання основних засобів залежать кінцеві результати господарської діяльності підприємства, а підвищення ефективності їх використання є одним із основних та актуальних питань в умовах ринкових відносин. Особливе значення у цьому аспекті має функціонування підприємств гірничо-збагачувального комплексу України та Криворізького залізорудного басейну (Кривбасу). Встановлено, що сучасні підходи до формування та використання основних засобів підприємства мають здебільшого фрагментарний характер у контексті інноваційного розвитку, ефективності використання основних засобів та їх складових і не враховують галузеві особливості гірничо-збагачувальних підприємств. Маючи чітке уявлення про роль основних засобів у виробничому процесі та чинники, що впливають на їх використання, у результаті аналізу формування та використання основних засобів в умовах виробничо-господарської діяльності гірничо-збагачувального підприємства зроблено висновок про доцільність застосування економіко-математичного моделювання для визначення показника фондовіддачі, який виступає як критерій оптимізації механізму оцінювання використання основних засобів, з урахуванням розширеного кола факторів, які здійснюють на нього свій вплив.

Стаття написана українською мовою


Ковальова К. О., Місюра Є. Ю.
Програмна реалізація задачі про розподіл транспортних засобів з фіксованими доплатами (c. 167 - 173)

Метою даної статті є математичне та комп’ютерне моделювання транспортної задачі про розподіл транспортних засобів з фіксованими доплатами, або задачі з розривними цільовими функціями. Основну увагу приділено побудові математичної моделі ситуативної оптимізаційної задачі, яка досить часто зустрічається в практиці перевезень, але не має універсального підходу до її розв’язання. Для даного типу транспортної задачі наводяться загальні змістовна і математична постановки, конкретний приклад їх розв’язання. Автори свідомо вибрали для задачі про розподіл транспортних засобів з фіксованими доплатами приклад з малою розмірністю транспортних шляхів. Мета ? посилити наочність і спростити розгляд питань їх математичного моделювання. Окремо в статті розглянуто питання комп’ютерного моделювання такого роду задач. Вперше був запропонований новий підхід до їх розв’язання: не тільки засобами комп’ютерної математики, такими як Excel та MATLAB, але з використанням генетичного алгоритму «поведінки рою бджіл», який показав кращий результат в плані кількості ітерацій. Що, своєю чергою, дозволяє застосовувати останній для задач великої розмірності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Юрченко О. М.
Практика використання ігрових моделей для аналізу ризиків процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі показників складових результативності (c. 153 - 159)

У статті запропоновано методику практичного застосування теорії ігор для аналізу ризиків підпропроцесів процесів функціонування сільськогосподарських підприємств на основі моделей складових результативності Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка та відповідних показників. Методику розглянуто на прикладі процесів утворення валових доходів п’ятьох сільськогосподарських підприємств зернопродуктового підкомплексу як підпроцесів процесів функціонування цих підприємств. Побудовано певну платіжну матрицю для випадку нестратегічної гри (гри з природою). Матриця виграшів породжує матрицю ризиків. Отримано дві матриці ризиків залежно від двох формул, за якими обчислено елементи цих матриць. За даними цих двох матриць ризиків знайдено максимальні значення ризиків у кожному з їхніх рядків, з цих значень утворено дві відповідні стовпчикові матриці. На основі зазначених стовпчикових матриць проведено ранжування ризиків функціонування підприємств, котрі розглядалися. У статті досліджено ризики функціонування підприємств з точки зору результативності. Аналогічно можна дослідити зазначені ризики з позицій ефективності.

Стаття написана українською мовою


Клебанова Т. С., Рудаченко О. О.
Виявлення впливу негативних і позитивних факторів діяльності теплоенергетичних підприємств на кінцевий результат (c. 160 - 165)

Теплова енергія країни є однією з найважливіших складових діяльності державних і місцевих органів влади, де головним завданням, перш за все, є надання якісних послуг з теплопостачання населенню. Проте на сьогоднішній день теплова енергетика та сфера споживання теплової енергії України знаходяться в кризовому стані. У статті розглянуто основні переваги та важливість беззбиткової діяльності саме теплоенергетичних підприємств. Обґрунтовано застосування факторного аналізу та виявлено, які саме фактори впливають на фінансовий результат підприємств. На прикладі найбільшого теплоенергетичного підприємства України за допомогою чотирьохфакторної моделі досліджено вплив окремих факторів на зміну доходу з метою виявлення резервів покращення управління фінансовими результатами підприємства. Розрахунки показали, що керівництву необхідно негайно вжити превентивні заходи, що дадуть змогу покращити фінансові результати підприємства в майбутньому для усунення впливу негативних факторів.

Стаття написана українською мовою


Шарко М. В., Гусаріна Н. В.
Моделювання та прогнозування процесів економічного розвитку в умовах динамічних змін зовнішнього середовища (c. 166 - 172)

Мета статті полягає в побудові функцій прогнозування показників економічного розвитку виробництва, наданих часовими рядами. Розглянуто моделювання змін фінансово-економічних показників виробництва в короткостроковій і середньостроковій перспективах. Наведено методику виявлення аномалій часового ряду і значущості їх впливу на значення основних характеристик часового ряду. Обґрунтовано, що прогнозування процесів економічного розвитку підприємств найбільш оптимально виконується за допомогою поліноміальної квадратичної апроксімації. Використання запропонованого підходу дозволяє виключити суб’єктивізм експертного оцінювання та підвищити точність та достовірність прогнозів. Перспективою подальших досліджень у даному напряму є зіставлення реальних виробничих даних фінансово-економічних показників динамічного ряду з обчисленими трендами й адаптація до поточних умов. Подальший розвиток моделювання та прогнозування процесів економічного розвитку реалізує процес постійного оновлення моделі залежно від впливів оточуючих факторів, наближаючи характеристики математичної моделі до реальних даних.

Стаття написана українською мовою


Гоменюк М. О.
Інноваційні форми підприємницької діяльності в сільськогосподарському секторі економіки України (c. 173 - 179)

Метою статті є обґрунтування необхідності проведення варіативної регіональної політики виходячи з наявності стійких просторових моделей підприємницької активності сільськогосподарської діяльності на регіональному рівні, сформованих дією тимчасових і просторових ефектів. На основі економетричних розрахунків проведено аналіз наявності стійких просторових моделей розвитку малого та середнього бізнесу у сфері сільського господарства. Здійснено ранжування регіонів України за критеріями підприємницької активності у сфері сільського господарства. На основі використання коефіцієнта кореляції Пірсона виявлено міжрегіональні кластери з концентрацією регіонів-лідерів (Київ, Київська область і Полісся) і регіона-аутсайдера (Донбас). Результати проведених економетричних розрахунків указують на те, що процес створення і розвитку малих підприємств загалом не є стохастичним і повністю детермінованим, а тому піддається зовнішньому впливу, у тому числі заходам державної підтримки. Резюмовано, що в регіонах із низьким рівнем розвитку сфери сільського господарства слід упроваджувати додаткові заходи із забезпечення державного регулювання, зокрема в напрямку поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня соціальної політики щодо підтримки сільськогосподарського підприємництва тощо.

Стаття написана українською мовою


Іващенко П. О., Глушач Ю. С., Іванова В. Б.
Квазіадаптивне прогнозування інноваційної діяльності підприємств України (c. 180 - 185)

За допомогою квазіадаптивної моделі інноваційної активності підприємств України знайдені та досліджено прогнозні оцінки показника інноваційної активності підприємств України на 2019–2021 рр. Ідея методу квазіадаптивного прогнозування полягає в урахуванні в адаптивних моделях закономірностей зміни знаку параметрів. Поведінка показника інноваційної активності підприємств України має характерну циклічність, що нагадує ківш або джезву в розрізі. Цю фігуру запропоновано називати «інноваційним ковшем». Прогнозується зменшення інноваційної активності підприємств у середньому на один відсоток. Квазіадаптивний підхід до прогнозування інноваційної активності підприємств дозволяє врахувати не тільки адаптивні риси поведінки часового ряду взагалі, а й особливості знакових змін присутніх в моделі параметрів, взаємозв’язок її складових. Це дає можливість дослідити внутрішню структуру часового ряду, що є позитивом для практичного використання.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М., Брицька В. Ю.
Модельна оптимізація виробничої потужності підприємства (c. 186 - 192)

Робота присвячена розробці одного з методів імітаційного моделювання логістичної системи (ЛС) підприємства. Мета статті – використовуючи підхід Дж. Форрестера, розробити імітаційну модель, на підставі якої можна виконувати модельну оптимізацію виробничої потужності монопродуктового підприємства. У роботі сформульовано систему рівнянь, що описують ЛС підприємства. Імітаційне моделювання реалізоване за допомогою системи математичних рівнянь, покладених в основу комп’ютерних програм, що дозволило провести моделювання роботи ЛС у режимі «імітації» структури з урахуванням параметрів ЛС. Виконано розрахунки часової динаміки всіх темпів логістичної системи (темпу виробництва, темпів перевезень), а також динаміки рівнів товару на оптовому складі та в мережі роздрібної торгівлі. Сформульовано оптимізаційну задачу визначення максимуму економічної ефективності як функції планової виробничої потужності. Числовими розрахунками доведено, що існує єдина точка максимуму економічної ефективності як функції планової потужності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Тоузані Тарік
Компаративний аналіз методів і моделей управління поведінкою соціально-економічних систем (c. 193 - 200)

Дана робота присвячена компаративному аналізу існуючих методів та моделей управління поведінкою соціально-економічних систем (СЕС). Проаналізовано значну кількість робіт вітчизняних і зарубіжних учених з питань економіко-математичного моделювання СЕС. Запропоновано класифікацію методологічних схем моделювання СЕС. Виділено макроекономічні та мікроекономічні моделі. Особливу увагу приділено розгляду моделей динаміки соціально-економічних систем, зокрема моделей динаміки часових рядів; моделей нерівномірності та циклічності розвитку; сценарних моделей розвитку; теорії нечітких множин і нейронних мереж. Наведена класифікація методологічних схем моделювання відкритих СЕС не є повною, проте дає загальне уявлення про застосовувані методи і моделі та дозволяє вибирати адекватні інструменти дослідження відповідно до поставленої мети з урахуванням обмежуючих факторів, які, на жаль, має кожна з описаних схем моделювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Діленко В. О., Гуляєва Н. А., Ковтун К. О.
Математичне моделювання формування економічних ефектів об’єднання виробничих систем з урахуванням інноваційного фактора (c. 90 - 95)

Метою статті є розробка економіко-математичного інструментарію для визначення та аналізу економічних ефектів об’єднання виробничих систем з урахуванням інноваційного фактора. У роботі виділено комплекс основних і похідних економічних ефектів, що відображають вплив на економічні результати реалізованих інтеграційних процесів як окремих факторів різної природи (раціональних технологічних взаємозв’язків, інноваційної діяльності, спільної взаємодії), так і їх можливих комбінацій. Для визначення зазначених ефектів у термінах моделей «витрати-випуск» сформульовано оптимізаційні задачі, що описують функціонування окремих виробничих підсистем з урахуванням можливості здійснення інноваційної діяльності та їх взаємодії в рамках єдиної системи. Проведено чисельний аналіз побудованих моделей, який дозволив виявити деякі особливості формування розглянутих економічних ефектів. Можливий напрямок подальших досліджень з даної тематики може бути пов’язано з розробкою математичних моделей, що відображають різні форми (економічні механізми) об’єднання виробничих систем, і порівняльним аналізом ефективності їх реалізації.

Стаття написана російською мовою


Фещур Р. В., Жук Л. В.
Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти (c. 96 - 103)

Метою статті є розроблення теоретико-методологічних засад планування діяльності системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти та оцінювання впливу різних чинників на її фінансово-економічну результативність. Наведено моделі залежності фінансово-економічних результатів наукової та науково-технічної діяльності від часу, встановлено та досліджено фактори впливу на їх формування. Побудовано багатофакторні регресійні моделі, що описують залежність результатних ознак – обсягів фінансових надходжень до загального фонду бюджету університету за рахунок виконання наукових досліджень і розробок – від виокремлених пояснювальних змінних (кількості опублікованих статей у фахових виданнях і виданнях, індексованих наукометричними базами даних, кількості патентів). Розроблені моделі можна розглядати як інструмент управління системою ННТД університету щодо залучення фінансування до загального фонду університету від виконання науково-дослідних робіт (фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок, що фінансуються з державного бюджету МОН України).

Стаття написана українською мовою


Мамонова Г. В., Дерев’янко В. М.
Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України (c. 104 - 109)

Метою статті є побудова стратегічної моделі пріоритетності розвитку складових інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України. Наведено схему етапності проведення оцінювання інтелектуального капіталу на національному рівні. Серед етапів найважливішим і фінальним визначено побудову стратегічної моделі розвитку інтелектуального капіталу. Виокремлено основні складові інтелектуального капіталу через важливі сфери розвитку національної економіки. За допомогою методу попарних порівнянь знайдено вагові коефіцієнти для пріоритетних складових інтелектуального капіталу як фактора конкурентоспроможності України. Запропоновано використовувати побудовану модель розвитку інтелектуального капіталу для покращення конкурентних позицій країни.

Стаття написана українською мовою


Махсма М. Б., Волощук С. Д.
Математичне моделювання взаємозв’язку зайнятості та рівня життя сільського населення (c. 109 - 115)

Метою статті є побудова економетричної моделі взаємозв’язку зайнятості сільського населення України з рівнем його життя та вивчення можливостей використання моделі для обґрунтування заходів щодо їх підвищення. Для моделювання зазначеного взаємозв’язку за результативний показник обрано чисельність зайнятого сільського населення працездатного віку. На основі кореляційного аналізу структурних зв’язків визначено фактори, що істотно впливають на зайнятість. Доведено, що суттєво впливовими змінними є: кількість денних загальноосвітніх закладів, кількість дітей у дитячих дошкільних закладах, кількість бібліотек і клубних закладів. Виконана перевірка показала адекватність моделі та статистичну значущість факторних ознак. Обґрунтовано, що розвиток об’єктів сільської соціальної інфраструктури сприятиме підвищенню зайнятості та рівня життя на селі.

Стаття написана українською мовою


Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В.
Практика вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності (c. 115 - 121)

У статті розглянуто практику вимірювання енергій продуктів процесу функціонування системи на основі показників складових результативності. Підкреслено, що методологічні підходи до практики вимірювання енергій продуктів потребують реалізації відповідних алгоритмів на основі моделювання. Запропоновано підходи до вимірювання зазначених енергій на основі використання певних авторських формул, які базуються на застосуванні показників складових результативності підпроцесів процесів функціонування систем. На прикладі економічної та педагогічної систем показано можливість практичної реалізації винайденої авторами методики вимірювання енергій продуктів підпроцесів процесів функціонування систем, що і складає наукову новизну запропонованих результатів дослідження. Презентована методика підсилює та урізноманітнює існуючі аспекти в контексті аналізу понять і процесів на основі енергетичного підходу.

Стаття написана українською мовою


Рожелюк В. М., Хорунжак Н. М., Денчук П. Н.
Організаційні та методичні засади оптимізації витрат, пов’язаних з постачанням сировини (c. 122 - 130)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей оптимізації витрат виробництва через мінімізацію вартості доставки сировини на основі використання теорії графів. При аналізі залежності постачання від різних чинників розглянуто й розроблено рішення завдання оптимального планування витрат виробництва щодо забезпечення підприємства сировиною. Застосовані в процесі дослідження узагальнення, аналіз, систематизація, формалізація та моделювання уможливили розробку теоретико-організаційних основ ведення бухгалтерського обліку витрат операційної діяльності суб’єктів господарювання на засадах теорії графів. Основним завданням в цьому випадку було забезпечення оптимізації витрат, а компонентою обрано формування граф-моделі оптимального рівня витрат на придбання продукції для переробки. Здійснено формалізацію та обґрунтування моделі оптимізації, а також надано рекомендації з її практичної реалізації (формування моніторингової комісії та системи документального забезпечення), що дасть можливість зменшити витрати часу облікових працівників на технічні, рутинні операції завдяки механізмам спрощення алгоритмів обчислень і формування вихідних даних.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В., Порохня В. М.
Формування економічної поведінки домогосподарств України під дією інфляційних процесів (c. 131 - 137)

Основною метою роботи є уточнення причинно-наслідкових зв’язків між інфляційними процесами в Україні й формуванням стратегій економічної поведінки домогосподарств. Дослідження показало, що існування інституціональних рис конкретного домогосподарства, як соціально-економічного утворення, що формуються під впливом ендогенних і екзогенних факторів, безпосередньо впливають на визначення стратегії економічної поведінки, спрямованої на подолання (попередження) негативних наслідків інфляційних процесів. Відзначено, що стратегії, залежно від інтенсивності дій, можна розділити на активні, проактивні, реактивні й пасивні. При цьому аналіз наявної статистичної інформації й економіко-математичне моделювання дозволяють стверджувати, що в сучасних умовах проактивна стратегія, що полягає в реінвестуванні коштів у власний людський капітал або участь у державних програмах підвищення кваліфікації, може мати позитивний ефект у короткостроковій і середньостроковій перспективах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Московкін В. М., Сінюань Сунь, Журавка А. В.
Зважене агрегування ранжируваних об'єктів за довільної сукупності інших об'єктів (c. 57 - 60)

Поставлено завдання розподілу ранжируваних об'єктів за меншим числом інших об'єктів. Перші об'єкти названі об'єктами першого роду, другі об'єкти – об'єктами другого роду. Рейтинг сукупності об'єктів першого роду, що входять за ознакою приналежності в об'єкт другого роду, запропоновано розраховувати через процедуру зваженого агрегування, яка являє собою добуток числа вищевказаних об'єктів першого роду на середній ваговий коефіцієнт, який вираховується через середній ранг (рейтинг) сукупності об'єктів першого роду. Як приклад такого завдання наводиться завдання розподілу ранжируваних університетів світу за одним із глобальних рейтингів за країнами світу. Завдання поширено на розрахунок інтегрального рангу (рейтингу) для довільного числа ранжування різних об'єктів першого роду, розподілених за заданою кількістю об'єктів другого роду.

Стаття написана російською мовою


Свидрук І. І.
Індекс креативної активності вітчизняної економічної системи (c. 61 - 69)

Метою статті є визначення рівня креативної активності вітчизняної економічної системи. Наведено системне бачення оціночних показників для вимірювання індексу креативної активності вітчизняної економічної системи. Подано значення часткових показників креативної активності за регіонами України у 2013–2017 рр. Визначено складові креативної активності за регіонами України. Проведено ранжування регіонів за рівнем креативної активності та виявлено регіони-лідери та регіони-аутсайдери. Наведено тривимірну візуалізацію залежності рівня креативної активності України за регіонами від рівнів «таланту» та «технологій». Визначено основні передумови для сталого розвитку креативного потенціалу регіонів України. Обґрунтовано, що розрахований сумарний індекс креативної активності є зваженим агрегованим індикатором, який дозволяє оцінювати стан креативно-інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Янковий О. Г., Грінченко Р. В.
Використання бізнес-моделей як елементів бізнес-інжинірингу підприємств (c. 70 - 75)

Метою статті є дослідження теоретичних підходів до формування бізнес-моделей діяльності підприємств, їх основних компонент, методів, напрямків і їх впливу на можливості адаптації підприємств як основних елементів бізнес-інжинірингу діяльності підприємств. Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до визначення понять «бізнес-інжиніринг» та «реінжиніринг». Запропоновано визначення поняття «бізнес-інжиніринг». Простежено сучасні підходи до формування бізнес-моделей діяльності підприємств. Наявні бізнес-моделі розподіляються за рівнем їх теоретичного й емпіричного обґрунтування. Виявлено, що поєднання кількох підходів до формування бізнес-моделей надає підприємствам можливість сформувати дійсно ефективну бізнес-модель своєї діяльності. Використання теоретично обґрунтованих бізнес-моделей надає можливості для вибору компонент щодо функціонування підприємства та побудови на їх основі емпірично обґрунтованої бізнес-моделі. Такий підхід надає можливості підприємству комплексно підійти до формування системи бізнес-інжинірингу, використовуючи світові теоретичні надбання у цій сфері, та врахувати власні практичні відмінності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Савіна Г. Г., Джерелюк Ю. О.
Імітаційне моделювання антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі (c. 92 - 98)

Метою статті є дослідження питання імітаційного моделювання конкурентної позиції за рівнем антикризової стійкості та рівня системного забезпечення антикризової стійкості підприємства в конкурентному середовищі. Розроблено науково-методичний підхід, який дозволяє сформувати аналітичні параметри антикризової стійкості підприємств у двох змістовних сукупностях: показника конкурентної позиції за рівнем антикризової стійкості підприємства та показника рівня системного забезпечення антикризової стійкості підприємства. Представлено практичну технологію імітаційного моделювання та сценарного підходу щодо формування конкурентної позиції за рівнем антикризової стійкості та системного забезпечення антикризової стійкості підприємства, що включає постановку задачі, побудову імітаційної моделі. Наведено візуалізацію імітаційної моделі конкурентної позиції за рівнем зовнішньої антикризової стійкості та рівня системного забезпечення зовнішньої антикризової стійкості підприємства графічними засобами СКМ Maple. Обґрунтовано, що застосування імітаційного моделювання та сценарного підходу полягає в розширенні можливостей для діяльності підприємств і дозволяє посилювати свої позиції в конкурентному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Хазан П. В.
Використання факторного аналізу для оцінювання розвитку відновлюваних джерел енергії (c. 98 - 104)

У роботі виявлені та обґрунтовані основні фактори впливу на розвиток відновлюваних джерел енергії за рахунок проведення факторного аналізу методом головних компонент на прикладі Європи. Для дослідження було використано критерій сферичності Бартлетта та розрахунок міри адекватності вибірки Кайзера – Майєра – Олкіна. Розрахунок зроблено за допомогою програми IBM SPSS Statistics. Було знайдено найважливіші фактори розвитку відновлюваних джерел енергії із використанням масиву даних за останні 10 років. Також було визначено кiлькість гoлoвних кoмпoнентiв, побудовано кopеляцiйну матрицю, матрицю компонентів, коваріаційну матрицю та діаграму компонентів. На основі розрахованих даних надано систему лінійних piвнянь залежних фактopiв та головних компонент. Проведене дослідження показало, що найбільшу дисперсію мають такі компоненти, як загальне виробництво енергії з відновлюваних джерел енергії, загальна потужність відновлюваних джерел енергії та кінцеве споживання енергії, що сумарно складають 90,6%. Зроблено аналіз факторів відповідно до отриманих розрахунків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Камінський О. Є.
Методологічний підхід до побудови складних хмарних сервісів (c. 131 - 136)

Цілями статті є: дослідження теоретико-методологічних підходів до побудови складних хмарних сервісів; оцінювання основних структурних елементів сервісу та методів порівняльного аналізу варіантів реалізації хмарних сервісів з урахуванням функціональних вимог до створюваного хмарного сервісу та параметрів QoS. Проаналізовано сучасний стан моделей розробки хмарних сервісів, обґрунтовано актуальність дослідження методів і моделей створення та функціонування систем складних хмарних сервісів. Запропоновано методичний підхід до вирішення задачі проектування складного хмарного сервісу на основі вдосконаленого методу аналізу складних систем, з урахуванням кількісних і якісних параметрів його структурних елементів. Даний метод дозволить визначити для хмарних сервісів комплекс проектних рішень, що відображають вимоги розробника до функціональності та якості роботи хмарних сервісів. Хмарні технології є альтернативою традиційної моделі локального використання апаратного та програмного забезпечення та здатні вплинути на розстановку сил на світовому та вітчизняному ринках як програмного, так і апаратного забезпечення. Таким чином, маючи значний практичний інтерес, проблема дослідження побудови та функціонування хмарних сервісів є актуальною і вимагає особливої уваги.

Стаття написана українською мовою


Оболенцева Л. В.
Методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України (c. 136 - 142)

У статті розроблено методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України на основі багатофакторного аналізу. Для з’ясування тенденцій розвитку та проблем промислового комплексу України було досліджено структуру валової доданої вартості за видами економічної діяльності в ринкових цінах протягом 2010–2017 рр. за щоквартальними статистичними даними галузей промисловості. Проведено кореляційний аналіз валового внутрішнього продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності промисловості. Відзначено дуже високу залежність величини валового внутрішнього продукту від результатів економічної діяльності всіх напрямів промислового виробництва. У результаті апроксимації поліноміальним трендом встановлено функціональну залежність валової доданої вартості всіх напрямів економічної діяльності промисловості та валового внутрішнього продукту від часу. Зроблено висновок, що запропонований методичний підхід до оцінки сучасного стану промисловості України на основі багатофакторного аналізу дозволяє не лише встановити вплив валової доданої вартості кожного з напрямків економічної діяльності промисловості, а й з’ясувати, як швидко реагує ВВП України на кризу або стабілізацію всіх галузей економіки країни.

Стаття написана українською мовою


Шпак С. О.
Фактори потенціалів промислового підприємства: поняття і особливості як об'єктів управління реструктуризацією (c. 143 - 151)

Метою статті є уточнення змісту поняття «фактор потенціалу» та вивчення найбільш загальних властивостей факторів економічного потенціалу промислового підприємства на основі інтерпретації математичної моделі потенціалу оптимізаційного типу та її окремих компонент, а також рішень відповідних цій моделі задач оптимізації. Показано, що в економіко-математичних моделях потенціалу множині факторів економічного потенціалу відповідає множина параметрів стану підприємства та зовнішнього середовища його функціонування, зміна будь-якого з яких приводить до зміни чисельної постановки відповідної оптимізаційної задачі та її рішення – величини потенціалу, що обґрунтовує актуальність побудови й аналізу потенційних функцій підприємства, а також розробки методичного забезпечення вирішення зазначених завдань. Установлено, що до числа найбільш загальних властивостей факторів потенціалу підприємства як об’єктів керуючих впливів належать ієрархічність будови факторів; різноспрямованість впливу факторів на величину потенціалу аж до протилежного; тригерний режим впливу фактору, при якому той чи інший фактор в одних умовах може бути значущим, а в інших незначущим; комплексний характер фактору впливу на величину потенціалу, включаючи залежність характеру і сили його впливу від стану інших факторів..

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Аверкина М. Ф., Кондратюк Є. С.
Методичні засади оцінювання сталого розвитку території (c. 147 - 153)

Забезпечення сталого розвитку країни вимагає наявності об’єктивної інформації про його рівень, а також формування дієвої методики для його оцінки. Метод визначення ефективності сталого розвитку має враховувати всі територіальні, національні та інші особливості територій і при цьому також бути максимально ефективним у використанні. При застосуванні зарубіжних методик виникають труднощі, пов’язані з потребою їх модифікації відповідно до українських умов. А це, своєю чергою, зумовлює актуальність пошуку унікальної методики, розробленої саме для України. У результаті даного дослідження пропонується метод продукування максимуму ентропії, і на основі даного методу визначено інтегральний індикатор сталого розвитку. Така методика дає можливість оцінювати рівень сталого розвитку територій з урахуванням балансу між соціальною, економічною та екологічною складовими.

Стаття написана українською мовою


Марков М. Є.
Напрямки розвитку методичних підходів до оцінки та прогнозування банкрутства підприємств (c. 154 - 161)

Цілями статті є узагальнення інформації щодо методів і моделей оцінки та прогнозування ризику банкрутства підприємств, виділення їх переваг і недоліків; критичний аналіз методів та моделей щодо їх відповідності українським реаліям; розробка пропозицій щодо створення моделей оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства українських підприємств. Описано та проаналізовано статистичні методи, а саме: метод Аргенті, однофакторний дискрімінантний аналіз, багатофакторний дискрімінантний аналіз, logit-моделі, probit-моделі, а також методи штучного інтелекту: дерева рішень, штучні нейронні мережі, генетичні алгоритми, моделі на основі нечіткої логіки. Зроблено детальний огляд існуючих моделей на основі багатофакторного дискрімінантного аналазу, особливу увагу приділено сучасним дослідженням методів штучного інтелекту. Визначено, що за підсумками багатьох наукових досліджень методи нечіткої логіки, штучні нейронні мережі та нечіткі нейронні мережі є більш ефективними та перспективними для подальших досліджень щодо оцінки та прогнозування ймовірності банкрутства, ніж класичні статистичні методи, у тому числі й для українських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Лепейко Т. І., Щербак А. М.
Формування системи показників оцінювання ефективності інформаційного процесу управління промисловим підприємством (c. 161 - 167)

Метою статті є дослідження ефективності інформаційного процесу управління промисловим підприємством. Задля забезпечення стислості інформаційного забезпечення процесу управління на промислових підприємствах за допомогою експертного методу визначено основні якісні характеристики інформації, які забезпечують її повноту та досягнення стислості інформаційного масиву. Проаналізовано та сформовано систему показників оцінювання інформаційного процесу з метою визначення можливості та доцільності його використання в управлінні промисловим підприємством. Запропоновано модель ієрархії пріоритизації показників оцінювання інформаційних процесів управління підприємством. Визначено найважливіші критерії оцінювання ефективності використання інформаційних процесів в управлінні промисловим підприємством – такі як достовірність, доречність, змістовність та повнота.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Чабан О. М.
Моделювання процесу оптимізації структури бюджету маркетингових комунікацій інвестиційно-будівельної компанії (c. 167 - 173)

У статті висвітлено результати проведеного дослідження існуючої практики управління системою маркетингових комунікацій інвестиційно-будівельної компанії. На основі вивчення існуючих підходів до проведення оцінки та аналізу ефективності управління витратами на маркетингові комунікації запропоновано власний підхід до оптимізації структури відповідних витрат. Використання прикладного економетричного інструментарію, а також можливостей оптимізаційного моделювання дозволило запропонувати власний підхід до вирішення задачі оптимізації процесів управління системою маркетингових комунікацій інвестиційно-будівельної компанії в розрізі основних проектів її інвестиційної діяльності. Урахування лагового ефекту зміни економічних умов дало можливість сформувати схему руху коштів компанії та на її основі реалізувати оптимізаційну модель. Практичне застосування розробленого підходу дозволило визначити величину недоотриманого економічного ефекту від інвестування в маркетингові комунікації як по кожному окремо взятому проекту, так і в їх сукупності.

Стаття написана українською мовою


Манжос Т. В., Мельник О. О., Луцишина Ж. В.
Модель управління запасами з нечітким трикутним попитом (c. 174 - 179)

У роботі представлено алгоритм побудови моделі управління запасами за умови, коли невідомий попит на ресурс моделюється за допомогою нечіткої логіки. Алгоритм може бути застосований, зокрема, і для інноваційного товару або послуги, коли історичні дані про попит відсутні. Таким чином, на основі спостережень за попитом на подібні товари та на основі суджень експертів прогнозне значення попиту може бути представлене як трикутне нечітке число. У результаті значення функції витрат на систему управління запасами, відповідно, також є нечіткими числами. Для дефазифікації цієї функції в роботі використано метод медіани, у результаті чого отримано дійснозначну функцію витрат. Для знаходження оптимальних стратегій функціонування системи управління запасами було використано критерій мінімізації функції витрат, отриманої за наведеним алгоритмом, що дозволило в явному вигляді записати оптимальні розв’язки задачі. Теоретичний матеріал проілюстровано числовими прикладами. Знайдений алгоритм пошуку оптимальних стратегій може бути використаний при побудові програмного забезпечення для оптимізації закупівель на виробництві за відсутньої історії попередніх продажів.

Стаття написана українською мовою


Іванов Р. В., Іванова Т. А.
Модифікована двофакторна модель дохідної поведінки домогосподарств (c. 180 - 186)

Основною метою роботи є уточнення впливу мотиваційно-стимулюючого фактора формування дохідної поведінки домогосподарств для його деталізації з урахуванням характерних рис конкретних домогосподарств шляхом коректування форми й параметрів динамічних моделей. Запропонована логарифмічна форма кількісно-якісної оцінки мотиваційно-стимулюючого фактора, яка ґрунтується на економічній інтерпретації психофізіологічного закону Вебера – Фехнера. Побудована функція мотивації дозволяє погоджувати ендогенні й екзогенні особливості встановленням рівня задоволення доходами, що забезпечують мінімальні потреби домогосподарства. Порівняння її динаміки залежно від рівня доходів з динамікою функції мотивації, величина якої визначається лінійним відхиленням між повним «задоволенням» доходами й реальним у відсотках, показало існування ділянок надвисокої мотивації, які відповідають більш низькому, ніж мінімально припустимий, що слід вважати проявом формування економічної поведінки в умовах кризи. Побудована модель характеризується обмеженою раціональністю й узгоджується з теорією інституціоналізму.

Стаття написана українською мовою


Потрашкова Л. В.
Підтримка прийняття рішень зі стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства на основі оцінювання його потенціалу (c. 187 - 201)

Рішення з управління підприємством на засадах соціальної відповідальності повинні базуватися на результатах аналізу потенціалу цього підприємства. Існуюча сьогодні підтримка прийняття рішень у сфері корпоративної соціальної відповідальності не надає інструментарію для такого аналізу. Розроблені у статті методичні положення описують інформаційне забезпечення та математичний інструментарій підтримки прийняття рішень на різних етапах стратегічного планування соціально відповідальної діяльності підприємства. Як основний критерій прийняття рішень застосовується величина потенціалу підприємства. Як основний математичний інструментарій підтримки прийняття рішень застосовуються: 1) модель стратегічного потенціалу відтворення ресурсів підприємства за умови дотримання підприємством норм соціальної відповідальності; 2) модель прийняття рішень з вибору на множині соціально відповідальних стратегій підприємства. Запропоновані методичні положення дозволяють аналізувати перспективи діяльності підприємства в аспекті сумісного виконання завдань реалізації соціальної відповідальності та укріплення потенціалу підприємства в їхньому взаємозв’язку.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Степуріна С. О.
Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету (c. 202 - 206)

Метою статті є структурний аналіз якості функціонування системи управління організаційною автономією закладу вищої освіти за допомогою інструментарію системного аналізу. Проведений аналіз сучасних досліджень щодо розвитку університетської автономії у вітчизняних ЗВО дозволив виявити, що саме аналізу організаційних структур управління університетською автономією спеціальними методами приділяється недостатньо уваги. У результаті дослідження виявлено деякі особливості та недоліки в системі управління організаційною автономією ЗВО, визначено її слабкі місця, запропоновано переглянути складові структури та її зв’язки з метою більш ефективного її функціонування. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є аналіз структур управління різними видами університетської автономії з метою ефективного управління, шляхом розробки та впровадження адекватних управлінських впливів за різними напрямками та видами автономій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Дума Л. В.
Моделювання галузевих структурних змін в економіці регіону (c. 126 - 136)

Сформовано методичні підходи до оцінювання впливу факторів на структурні перетворення в економіці регіону. Оцінено вплив внутрішніх і зовнішніх показників-факторів на структурну динаміку економіки регіонів України. Визначено ступінь взаємозв’язку між відібраними показниками-факторами та результуючим показником економічного розвитку регіонів. Із застосуванням методів кореляційно-регресійного аналізу побудовано багатофакторну модель зміни валового регіонального продукту (ВРП) під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів економічного розвитку. Побудовано модель поліноміальної регресії впливу зміни структури зайнятості за видами економічної діяльності в розрізі регіонів України на ВРП. Запропоновано системний підхід до оцінки структурно-динамічних перетворень у регіональній економічній системі на основі розрахунку показників ефективності структурної перебудови. Побудовано модель оцінки якості структури економіки на основі коефіцієнта пропорційності. Надано пропозиції щодо напрямів змін структури економіки та методів впливу для подолання структурної нестабільності в економіці регіону.

Стаття написана українською мовою


Ченуша О. С.
Діагностика впливу компетентності персоналу на економічну безпеку нафтопереробних підприємств (c. 137 - 142)

Метою даної статті є вдосконалення засад діагностування та визначення впливу компетентності персоналу на економічну безпеку нафтопереробних підприємств під впливом умов макросередовища. Розглянуто основні засади теорії компетенцій та можливість застосування компетентнісного підходу до забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств. Установлено та обґрунтовано наявність залежності рівня загальної компетентності ресурсної та фінансово-економічної груп детермінант забезпечення економічної безпеки нафтопереробних підприємств України від інвестицій у персонал економічних відділів досліджуваних підприємств. Для цього була розроблена та застосована економетрична модель з розподіленим лагом, використання якої дозволяє визначити довгостроковий мультиплікаційний ефект зростання величини показника рівня загальної компетентності ресурсної та фінансово-економічної груп детермінант забезпечення економічної безпеки та ефект мотивації до розвитку компетенцій персоналу.

Стаття написана українською мовою


Раєвнєва О. В., Бровко О. І.
Моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти (c. 143 - 149)

У статті представлені основні аспекти моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти, які дозволять розробити управлінські рішення щодо підвищення якості освіти, а також збільшити кількість затребуваних молодих фахівців. Проведено аналіз кількості закладів вищої освіти та динаміки зміни кількості працевлаштованих випускників; визначено структурні зміни на ринку освітніх послуг. На основі проведено аналізу за допомогою моделей адаптивного прогнозування було визначено перспективну кількість працевлаштованих випускників після завершення вишу на основі використання пакета прикладних програм Statistica.

Стаття написана українською мовою


Шпак Н. Г.
Визначення конкурентоспроможності учасників міжнародної економічної системи з урахуванням митного чинника (c. 149 - 155)

Мета статті – з’ясування причин зміни конкурентоспроможності учасників міжнародної економічної системи з урахуванням митного чинника, а також визначення рівноважних обсягів поставок продукції кожного з учасників на ринок збуту. У процесі дослідження використовувалася методика математичного моделювання. У результаті встановлено інтервали конкурентоспроможності вітчизняного та іноземного виробників при реалізації продукції на вітчизняному ринку. Визначено, що коли собівартість продукції вітчизняного виробника збільшується настільки, що на вітчизняному ринку стає конкурентоспроможним іноземний виробник, обсяг продукції на вітчизняному ринку знижується. Проте це зниження обсягу продукції відбувається не настільки різко, як це було, поки з ринку був витіснений іноземний виробник, тобто присутність іноземного виробника згладжує зниження обсягу продукції. Зазначено, що при збільшенні собівартості продукції вітчизняного виробника він сам стає неконкурентоспроможним, і на вітчизняному ринку залишається тільки продукція іноземного виробника. Наукова новизна – обґрунтовано, що одним із ключових чинників, що забезпечують конкурентну перевагу продукції, є масштаб виробництва, який можна забезпечити за допомогою розширення ринків збуту та зниження собівартості продукції.

Стаття написана українською мовою


Артьомова А. В., Приходько В. О.
Удосконалення методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства за рахунок процедури визначення оптимальної кількості факторів оцінювання, з урахуванням необхідного порядку їх інтегрування (c. 156 - 161)

У сучасних умовах ринкової економіки виникає необхідність в застосуванні найбільш сучасних методик, які дозволили б досягти максимальної ефективності в досягненні підприємством максимального прибутку. Одним із елементів такої методики є оцінювання конкурентоспроможності, спрямоване на виявлення чинників, що сприяють позитивній динаміці діяльності підприємства. Метою даної статті є теоретичне обґрунтування комплексного підходу при оцінюванні конкурентоспроможності підприємства і розробка рекомендацій щодо його вдосконалення за рахунок виконування таких функцій, як вибір необхідних факторів, з урахуванням необхідного порядку їх інтегрування. При розрахунку показника конкурентоспроможності за допомогою «багатокутника конкурентоспроможності підприємства» виникає проблема точності отриманого показника. Були проведені дослідження розрахунків конкурентоспроможності підприємства при різному порядку використання та кількості обраних факторів, і результат показав різні підсумкові значення. Для вирішення даної проблеми було запропоновано процедуру визначення оптимальної кількості факторів оцінювання, з урахуванням необхідного порядку їх інтегрування. Головна мета застосування оцінювання фактора – визначити відношення порядку, що встановлюється між факторами за рівнем значущості. На цій основі визначається місце (або рейтинг) кожного фактора із заданої множини, що зазнає оцінювання.

Стаття написана російською мовою


Ковпак Е. О., Туманова Ю. Г.
Розрахунок кредитного ліміту для фізичної особи-позичальника на підставі логіт-моделі (c. 162 - 169)

Метою статті є розробка алгоритму оцінки кредитною установою величини кредитного ліміту для фізичної особи-позичальника із урахуванням її соціально-демографічних характеристик за допомогою інструментарію логістичної регресії. Удосконалення процедури оцінки платоспроможності фізичної особи-позичальника полягає в інтеграції емпіричного підходу до визначення платоспроможності (на основі співвідношення офіційних доходів та витрат фізичної особи) з економіко-математичними методами, що дозволяють враховувати наявні ретроспективні дані фінансової установи про позичальників та виявляти статистично значущі закономірності. Ключову роль в алгоритмі оцінки кредитного ліміту займає розробка логіт-моделі для класифікації позичальників на класи «надійних» і «ненадійних», від класифікаційної сили якої буде значною мірою залежати прогнозна якість визначення суми кредитного ліміту. У роботі показано приклад застосування для кредитного скорингу логіт-моделі, що включає кількісні та якісні змінні, за допомогою яких описано соціально-демографічні характеристики позичальників. Проілюстровано порядок використання запропонованого алгоритму на підставі такої логіт-моделі.

Стаття написана українською мовою


Оболенцева Л. В.
Імітаційна модель управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів (на прикладі Слобожанського регіону) (c. 169 - 176)

У статті побудовано економіко-математичну імітаційну модель управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів. Порівняння двох достовірних регресійних моделей Слобожанського регіону довело, що при врахуванні показників балансу всі змінні дають сумірний позитивний вклад у результуючий показник; в іншому випадку лише капітальні інвестиції позитивно впливають на остаточний результат, а інноваційну активність промислових підприємств та фінансові результати до оподаткування можна вважати край незадовільними. Було з’ясовано функціональну залежність між обсягом реалізованої продукції, товарів та послуг та фінансовими результатами до оподаткування. Зроблено висновок, що чим більша функціональна залежність між обсягом реалізованої промислової продукції та фінансовими результатами до оподаткування, тим кращими є результати економічної діяльності регіонального промислового комплексу. Тому при побудові стратегії управління конкурентоспроможністю промислового комплексу регіону необхідно враховувати ці важелі впливу.

Стаття написана українською мовою


Ягі Махмуд
Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки України (c. 176 - 181)

Мета статті полягає у вдосконаленні діагностичного інструментарію оцінки економічної безпеки країни. Однією з найбільших проблем забезпечення економічної безпеки в Україні є наявність регіональних диспропорцій розвитку, саме тому пропонується здійснювати оцінювання рівня економічної безпеки країни шляхом розрахунку інтегрального показника, під яким слід розуміти узагальнюючий макроекономічний показник, який комплексно характеризує сучасний стан безпеки економіки країни в регіональному розрізі. Оцінювання рівня економічної безпеки країни пропонується ґрунтувати на ієрархічно побудованій системі показників, яка включає інтегральний, комплексні та часткові показники. Діагностичний інструментарій оцінки економічної безпеки країни передбачає використання кореляційного та таксономічного аналізу, а також методу шкалювання, що дозволяє визначити рівень та диспропорції розвитку регіонів і може служити основою для формування стратегії убезпечення економіки країни та її регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Щєлкунова Л. І., Ємець М. С.
Фрактальний аналіз динаміки міжнародних прибуттів у туризмі (c. 178 - 183)

Поставлено завдання визначення глобальних і локальних фрактальних характеристик часових рядів, які характеризують розвиток міжнародного туризму, з метою виявлення особливостей динаміки їх еволюції, властивостей самоподібності, трендостійкості, наявності «ефекту пам’яті». У результаті дослідження були виявлені властивості трендовості динаміки міжнародних прибуттів у світі, Європі і на Близькому Сході. Також вдалось виявити циклічність цих процесів і встановити довжину циклу для Європейського регіону і світу в цілому. Крім того, було встановлено високу залежність розвитку туризму від геополітичної ситуації у Близькосхідному регіоні.

Стаття написана російською мовою


Пивавар І. В.
Удосконалення методології оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства (c. 184 - 191)

Дослідження присвячено пошуку шляхів удосконалення методичного підходу до оцінювання стану економічної безпеки підприємств на основі комплексу аналітичних методів і моделей, які дозволять підвищити ефективність функціонування системи управління підприємством, визначити напрями стабілізації економічної безпеки підприємства, знизити ризики загрози настання фінансової кризи на підприємстві та забезпечити його належну економічну життєздатність. Запропонований підхід складається з чотирьох кроків, що доповнюють один одного та дозволяють отримати всебічну оцінку рівня економічної безпеки підприємств, визначити клас підприємств за рівнем безпеки, а також оцінити рівень фінансової складової економічної безпеки через ймовірність банкрутства суб’єкта господарювання. Підхід було реалізовано на вибірці з двадцяти підприємств нафтогазового комплексу України, що дозволило визначити підприємства з низьким рівнем економічної безпеки підприємств і спрогнозувати ймовірність банкрутства для їх типового представника. Результати оцінювання для підприємств фокус-групи показали переважно низький рівень економічної безпеки, що, перш за все, пов’язано із нестабільною політичною ситуацією та низьким рівнем розвитку галузі.

Стаття написана українською мовою


Ус Ю. В., Яремко А. Д.
Теоретико-методичні основи оцінки трудової складової антикризового потенціалу підприємства (c. 192 - 198)

Досліджено основні методичні підходи до оцінки трудового потенціалу. Визначено, що для оцінки трудового потенціалу використовують метод бальної оцінки компонентів, метод кластерного аналізу, метод індексів, а також інтегральний метод. Виділено основні методичні підходи оцінки трудового потенціалу, до яких необхідно віднести витратний, порівняльний та результативний підходи. Обґрунтовано, що трудові ресурси складають основу та визначають трудову складову антикризового потенціалу, що являє собою один із основних важелів підвищення результативності діяльності. Розроблено модель визначення інтегрального показника рівня трудової складової антикризового потенціалу. Проаналізовано трудову складову антикризового потенціалу підприємства. Розраховано інтегральний показник оцінки впливу трудової складової на антикризовий потенціал підприємства, що у загальному вигляді є кількісним вираженням забезпеченості підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціонального використання, а його отримані значення – критеріями оцінювання впливу трудової складової на антикризовий потенціал підприємств. Визначено, що підвищити антикризовий потенціал підприємства можливо за рахунок збільшення використання фінансових, трудових, виробничих ресурсів з метою адаптації до ринкових умов, які визначаються нестабільністю зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування.

Стаття написана українською мовою


Савченко М. В., Шкуренко О. В.
Інтегральний підхід щодо оцінки економічної безпеки експортоорієнтованих соціально-економічних систем (c. 199 - 207)

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів аналізу й оцінки економічної безпеки соціально-економічних систем, розробці інтегрального підходу щодо оцінки та визначенні на її основі рівня економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. У результаті дослідження було встановлено, що забезпечення ефективного функціонування соціально-економічної системи потребує розробки методичного підходу до оцінювання рівня її економічної безпеки. Проаналізовано методичны підходи щодо оцінки економічної безпеки соціально-економічної системи з виявленням переваг і недоліків. Аналіз чинних методик допоміг зробити власні висновки та наголосити на недоліках використання різних методів оцінки економічної безпеки. Результатом аналізу чинних методичних підходів щодо оцінки економічної безпеки соціально-економічної системи стали висновки щодо необхідності розробки інтегрального підходу. У статті обґрунтовано етапи оцінки економічної безпеки соціально-економічної системи. На основі запропонованого підходу проведено оцінку економічної безпеки експортоорієнтованого підприємства. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є обґрунтування оцінки втрати економічної безпеки соціально-економічною системою, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні деяких понять і їх логічному використанні у практичній діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Глотов Є. О., Шульга Н. В., Попова О. М.
Побудова моделі довгострокового прогнозування видобутку природного газу в Україні для прийняття управлінських рішень (c. 133 - 139)

У статті проаналізовано динаміку видобутку газу в Україні за 2009–2018 рр., зроблено фрактальний аналіз часового ряду показників видобутку газу. Розроблено математичну модель видобутку газу в Україні з урахуванням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини територій у Донецькій та Луганській областях (за рахунок введення поправочного коефіцієнта). Зроблено довгостроковий прогноз видобутку газу на 2019–2027 рр. з використанням метода Хольта – з метою використання для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях влади. Середня абсолютна відсоткова похибка склала 2,026%, що не перевищує 10%. Це свідчить про високу точність прогнозу. Прогноз видобутку газу в Україні на 2019–2027 рр. за наявності коефіцієнта корекції був зроблений без урахування нових інвестицій та сучасних технологій. Зазначено, що для покращення стану видобутку газу в Україні у 2019–2027 р. потрібні програми підтримки розвитку видобутку газу на державному рівні; державні гарантії щодо проектів, які передбачають впровадження нових видів техніки та нових маловідходних, ресурсозберігаючих технологічних процесів, які використовуються при видобутку газу. Крім того, потрібно створювати сприятливий інвестиційний клімат, що дозволить залучити кошти іноземних інвесторів зі світового фінансового ринку для модернізації газової промисловості в Україні.

Стаття написана українською мовою


Клебанова Т. С., Гвоздицький В. С., Рудаченко О. О.
Попередження фінансових криз у корпоративних системах на основі нейро-нечітких моделей (c. 140 - 146)

У статті вирішено актуальну проблему загрози формування фінансових криз у корпоративних системах на основі нейро-нечітких моделей, які дозволяють своєчасно спрогнозувати загрозу банкрутства та попередити його. Зазначено, що понад 50% ВВП України виробляють корпоративні підприємства, і, крім того, є чітка тенденція до поглинання корпораціями суб’єктів малого та мікробізнесу. Наведене доводить необхідність підвищення уваги до проблематики банкрутства саме корпоративних підприємств як визначальної ланки національної економічної інфраструктури. Щороку загострення фінансових криз на корпоративних підприємствах набуває все більшого розголосу, що потребує негайного вирішення даної проблематики.

Стаття написана українською мовою


Порохня В. М., Іванов Р. В.
Сценарне моделювання діяльності домогосподарств у загальній економічній структурі держави (c. 146 - 153)

Основною метою роботи є дослідження діяльності сектора домогосподарств у загальній економічній структурі держави з використанням сучасних економіко-математичних методів і моделей макроекономічних процесів. Дослідження показало, що витрати домогосподарств значно впливають на сукупний випуск продукції (СВП), особливо для галузей, у яких їх частка є найбільшою. Результати сценарного моделювання залежності СВП від домогосподарств для галузей з використанням моделі міжгалузевого балансу свідчать, що запропоновану методику можна використовувати для планування й прогнозування економічного зростання галузей при розробці сценаріїв їх впливу на загальний економічний результат. Установлено, що основним фактором адаптації домогосподарств в умовах економічної нестабільності є мале підприємництво як джерело формування доходів у формі прибутку та змішаного доходу. Забезпечення цього процесу полягає в збільшенні рівня людського капіталу за рахунок зростання споживчих витрат у сферах освіти й охорони здоров'я.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Олійник А. П., Крихівський М. В., Крихівська Н. О.
Моделювання взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів (c. 122 - 128)

Мета статті полягає в економіко-математичному обґрунтуванні взаємозв’язку стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів у системі «виробництво – освіта – наука» та рівня їх партнерського потенціалу. Досліджено різні підходи авторів до визначення «стратегічної стійкості підприємства» та сутності її складових. Показано місце та значення стратегії партнерських відносин як визначального елементу забезпечення стратегічної стійкості партнерів. Обґрунтовано математичну модель на основі системи диференційних рівнянь для прогнозування результатів упровадження стратегії партнерських відносин, яка визначає залежність стратегічної стійкості суб’єктів-партнерів від рівня їх партнерського потенціалу та підтверджує доцільність формування стратегічних партнерських відносин у системі «виробництво – освіта – наука». Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка практичних засад реалізації стратегії партнерських відносин у інтегрованій системі «виробництво – освіта – наука».

Стаття написана українською мовою


Романко О. П.
Причинно-наслідкові зв’язки між показниками інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (c. 129 - 135)

Сучасний світовий розвиток регіоналізму зосереджується на питаннях наукової аргументації вибору методів та інструментів ефективного управління регіоном. У період здійснення реформи децентралізації влади в Україні такі дослідження необхідні для практики застосування суб’єктами регіонального управління. Автором використано тест Ґрейнджера для дослідження наявності причинно-наслідкових зв’язків між двома групами показників регіональної діяльності – інноваційної та інвестиційної. За результатами тесту зроблено поділ регіональних показників даних груп за наявністю взаємозв’язку: його напрямку (односторонній, зворотний) та сили (сильний, слабкий). Тест Ґрейнджера дає можливість спрогнозувати взаємовплив і взаємозв’язок терміном до трьох років, що може допомогти у формуванні регіоном заходів впливу на інноваційно-інвестиційною діяльність та управління економікою регіону в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Воронін А. В., Гунько О. В., Афанас’єва Л. М.
Нестійкість динаміки ціни при зміні експортно-імпортного балансу (c. 205 - 211)

Дана робота присвячена проблемі аналізу механізму ціноутворення при реалізації експортно-імпортних операцій. Як базова модель запропонована динамічна версія традиційного монетаристського балансу І. Фішера – основне співвідношення кількісної теорії грошей. Динамічну формалізацію моделі наведено як у дискретній, так і в безперервній часових формах. Особливістю досліджуваної моделі є лінійний характер залежності функцій обсягів експорту та імпорту від внутрішньої ціни на товарну продукцію. Дана гіпотеза генерує структуру дискретної динамічної моделі у вигляді квадратичного (логістичного) відображення. Виконано предметний аналіз стійкості станів рівноваги із зазначенням усіх можливих типів динамічної поведінки, таких як, наприклад, граничні цикли та хаотичні режими. Наведено змістовну економічну інтерпретацію основного біфуркаційного параметра. Для безперервної версії моделі отримані явні вирази для зміни ціни в часовій області та встановлено факт наявності біфуркацій катастрофічного типу «складка». Для аналізу поведінкових властивостей досліджуваної моделі використовувалася методологія опису економічних систем, що самоорганізуються, з урахуванням відповідного синергетичного ефекту.

Стаття написана російською мовою


Фадєєва І. Г., Гринюк О. І.
Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами (c. 212 - 220)

Метою статті є пошук шляхів підвищення ефективності функціонування нафтогазовидобувних підприємств (НГВП) в умовах невизначеності бізнес-середовища. Обґрунтовано актуальність застосування методів нечіткої логіки як інструменту ризик-контролінгу в рамках забезпечення проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами. Удосконалено модель системи ризик-контролінгу НГВП, яка, на відміну від існуючих, доповнена каскадною нечіткою моделлю типу Мамдані – оцінювання та прогнозування ймовірності настання ризиків, що створює передумови для проактивного управління суб’єктом господарювання. Сформовано модель імплементації системи ризик-контролінгу в систему проактивного управління НГВП, яка базується на інтегруванні систем управління ризиками та ризик-контролінгу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Любчик Л. М., Грінберг Г. Л., Воронін А. В.
Кризові моделі економічної динаміки (c. 92 - 97)

Основне завдання дослідження полягає в аналізі процедури побудови диференціальних рівнянь, які використовуються для моделювання макроекономічних процесів. Досліджено коректність моделі економічного зростання у диференціальній формі. Встановлено неадекватність експоненціального зростання економіки. Отримано альтернативний результат у вигляді гіперболічного зростання значущих економічних показників. Виявлено невідповідність пропорційного зростання капіталу і доходу. Висунуто міркування для ідентифікації моменту появи кризисних явищ. Зроблено відповідні корегування моделей економічного зростання. Узагальнено підхід до використання балансових рівнянь для моделювання економічної динаміки з метою одержання прогнозних оцінок.

Стаття написана українською мовою


Ковальова К. О., Місюра Є. Ю.
Моделювання і прогнозування населення України за допомогою часових рядів з використанням економетричного інструментального комплексу MATLAB (c. 98 - 105)

Статтю присвячено моделюванню та прогнозуванню населення України за допомогою часових рядів. Показано, що аналіз часових рядів є складною, багатокомпонентною економетричною задачею, що не має універсального підходу до її розв'язання. Це пов'язано як з різноманітністю методів і алгоритмів до аналізу часових рядів, розроблених за весь час, так і зі специфікою цих часових рядів. Так, наприклад, автори статті працювали з одновимірним нестаціонарним тимчасовим рядом, тому підходи і методи, наведені в цій статті, не рекомендується застосовувати до часових рядах, що володіють іншими властивостями. Стаття має колосальну практичну цінністю, оскільки в ній детально розглянуто питання комп'ютерного моделювання такого роду задач. Аналіз літератури показав актуальність цього питання на сьогодні. При цьому на перший план виходять такі важливі питання, як вибір моделі ARIMA, візуалізація даних і точність прогнозу.

Стаття написана англійською мовою


Дмитренко О. В., Іващенко П. О.
Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу (c. 106 - 110)

Запропоновано й обґрунтовано новий метод моделювання і прогнозування дискретного часового ряду за допомогою методу ковзного фокуса. Ідея методу полягає у використанні фокального параметра як кількісного оцінювача форми параболічного відрізку тренду часового ряду. Оскільки фактичний ряд значень цього показника за характером циклічності нагадує послідовність «інноваційних» ковшів (джезв), виникла ідея використати фокуси відрізків парабол, що апроксимують ці ковші. Обрано найпростіший метод подвійних ковзних середніх третього порядку. За допомогою методу ковзного фокуса можливе отримання не тільки точкових або інтервальних прогнозів, а й більш складних, наприклад, відрізків парабол. Метод прогнозування за допомогою ковзного фокусу надав можливість змалювати узагальнюючу картину динаміки досліджуваного процесу, що продемонстровано на прикладі чинника «Інноваційна активність підприємств України». Він дозволив спрогнозувати активізацію інноваційної діяльності в Україні на період до 2024 року.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Шерстенников Ю. В.
Модельна оптимізація виробничої потужності та мережі роздрібного продажу (c. 135 - 139)

Роботу присвячено розробці одного з методів імітаційного моделювання логістичної системи (ЛС) підприємства. Мета статті – використовуючи підхід Дж. Форрестера, розробити імітаційну модель, на підставі якої можна виконувати спільну модельну оптимізацію виробничої потужності й роботи мережі роздрібної торгівлі. У статті сформульована система рівнянь, які описують ЛС підприємства. Виконані розрахунки часової динаміки всіх темпів логістичної системи (темпу виробництва, темпів перевезень), а також динаміки рівнів товару на оптовому складі й у мережі роздрібної торгівлі. Сформульовано та вирішено оптимізаційну задачу визначення максимуму економічної ефективності. При цьому виробнича потужність та ємність мережі роздрібної торгівлі розглядалися як варіаційні параметри оптимізаційної задачі. Числовими розрахунками доведено, що при оптимальних варіаційних параметрах досягаються значні економічної результати роботи підприємства.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Токарчук В. В., Насаченко М. Ю.
Сценарний аналіз впливу дестабілізуючих факторів на проведення монетарної політики (c. 138 - 143)

Мета статті полягає в обґрунтуванні та кількісній оцінці впливу дестабілізуючих факторів на досягнення цілей монетарної політики шляхом застосування економіко-математичного моделювання, а саме – методу системної динаміки. Даний підхід до моделювання дозволяє враховувати складні та множинні взаємозв’язки в економічній системі, а також відтворювати реальні історичні тенденції. На основі розробленої моделі досліджено різні сценарії впливу ризиків на цінову стабільність, зокрема зростання частки тіньової економіки, зміна цін на енергоносії, дисбаланс міжнародної торгівлі. На прикладі сценарного аналізу доведено, що спричинені макроекономічною нестабільністю загрози суттєво позначаються на ефективному проведенні монетарної політики. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розширення макромоделі додаванням фінансового, податково-бюджетного та інших секторів для найбільш точного відтворення функціонування економіки країни, зокрема з урахуванням тіньового сектора.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Лук’яненко І. Г., Насаченко М. Ю.
Методологічні засади розробки агрегованої макроекономічної моделі України на основі системи симультативних рівнянь (c. 98 - 105)

Цілі статті полягають у: побудові та оцінюванні за допомогою системи симультативних рівнянь агрегованої макроекономічної моделі економіки України з урахуванням рівня тінізації; проведенні на основі моделі сценарного аналізу для визначення ключових інструментів державного регулювання, спрямованих на зменшення тіньового сектора та досягнення макроекономічної стабільності з урахуванням можливих зовнішніх та внутрішніх дестабілізуючих чинників та ризиків. Даний підхід до моделювання дозволяє не тільки кількісно оцінити взаємовплив ключових макроекономічних індикаторів української економіки, але й застосувати широкий спектр сценарного аналізу для визначення ефективних інструментів соціально-економічного державного регулювання в коротко- і довгостроковій перспективах. З метою демонстрації можливостей практичного застосування побудованої макромоделі було розраховано прогноз основних макроекономічних показників за умов базового сценарію та проаналізовано декілька можливих сценаріїв подальшого економічного розвитку (зокрема, в припущенні щодо подальшого зростання середньої заробітної плати та обсягів готівки поза банками), а також надано оцінку впливу такої зміни на рівень тінізації економіки та зайнятість за незмінності тенденцій інших макроекономічних індикаторів моделі. Сценарний аналіз та кількісна оцінка взаємозв’язків між змінними моделі свідчать про чутливість зайнятості, рівня тіньової економіки, інфляції, обмінного курсу, облікової ставки та ВВП до змін макроекономічного середовища. Перспективою подальших досліджень є розширення розробленої агрегованої макромоделі симультативних рівнянь додаванням інших секторів, зокрема бюджетного, фінансового, податкового тощо, для більш точного відтворення функціонування економіки країни загалом.

Стаття написана українською мовою


Шерстенников Ю. В., Кожем’яка M. А.
Оптимізація закупівель сировини та рекламної кампанії підприємства (c. 105 - 110)

Робота присвячена розробці одного з методів імітаційного моделювання логістичної системи (ЛС) підприємства. Мета статті – використовуючи підхід Дж. Форрестера, розробити економіко-математичну модель виробничої діяльності підприємства з урахуванням усіх основних ланок ЛС, починаючи зі складу сировини; застосувати розроблену модель для одночасної оптимізації закупівель сировини та тривалості рекламної кампанії. У роботі сформульовано систему рівнянь, що описують ЛС підприємства. Імітаційне моделювання реалізоване за допомогою системи математичних рівнянь, покладених в основу комп’ютерних програм, що дозволило провести моделювання роботи ЛС у режимі «імітації» структури з урахуванням параметрів ЛС. Сформульовано оптимізаційну задачу визначення максимуму економічної ефективності як функції параметрів, що визначають закупки сировини та терміни рекламної кампанії. Виконано розрахунки часової динаміки всіх темпів логістичної системи (виробництва, перевезень), а також динаміки рівнів товару на оптовому складі та в мережі роздрібної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Дмитренко О. В., Іващенко П. О.
Обґрунтування застосування методу ковзного фокуса задля моделювання та прогнозування форми часового ряду (c. 123 - 129)

Обґрунтовано прогнозування економічного чинника за допомогою методу ковзного фокуса. Метод базується на використанні фокального параметра як кількісного оцінювача форми параболічного відрізку тренду та ілюструється на прикладі економічного чинника «Інноваційна активність підприємств України». Фактичний ряд значень цього показника за характером циклічності нагадує послідовність «інноваційних» ковшів (джезв). Метод використовує фокуси відрізків парабол, що апроксимують ці ковші. Задіяно найпростіший метод подвійних ковзних середніх. Обґрунтування вимагало введення та використання нового поняття – «скелет» часового ряду, що є комплексом пар емпіріометричних моделей суміжних гілок трендів джезв. Використання методу ковзного фокуса дозволило зробити такий висновок: якщо у 2018 і 2019 рр. чинник «Питома вага підприємств України, які займалися інноваціями» набуде значень 18,40% і 25,50%, то, починаючи з 2020 р., відбудеться спадання значень чинника до 18,35% і 16,09% у 2021 і 2022 рр. відповідно. Таким чином, на інтервалі 2019–2022 рр. прогнозуємо зміну форми тренду зі зростаючого (зі швидкістю 4,90х – 9868,78) на спадаючий (зі швидкістю 4,56х – 9214,28).

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Вацеба М. Р.
Моделі аналізу регіонального ринку картоплі (c. 130 - 135)

У публікації висвітлено результати дослідження існуючої практики проведення аналізу регіонального ринку картоплі в розрізі виробничого та споживчого потенціалів. Вивчення існуючих підходів до проведення аналізу регіонального ринку продовольства, а також використання методів економічного аналізу та прикладного економетричного інструментарію дозволило запропонувати власний підхід до вирішення завдання аналізу виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку картоплі на прикладі регіонів Західної України. Побудова та проведений економетричний аналіз моделей залежності обсягів виробництва та споживання картоплі від ключових чинників у кожному з регіонів Західної України дозволили відслідкувати причинно-наслідкові зв’язки між основними параметрами даного ринку продовольства в контексті забезпечення продовольчої безпеки регіону. Розраховані прогнозні значення показників використання ресурсних можливостей регіонального ринку картоплі та споживання даного виду продовольства дають підстави зробити висновки про очікуване незначне підвищення використання виробничого потенціалу на фоні зниження використання споживчого потенціалу, що пов’язується зі зниженням реальної купівельної спроможності населення на фоні зростання виробничої собівартості картоплі в усіх категоріях господарств. Практичне застосування розробленого підходу в процесі аналізу та розрахунків прогнозних значень ефективності використання виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку картоплі (з проведенням відповідних модельних розрахунків і врахуванням імовірних лагових ефектів зміни економічних умов) потенційно дозволить якісно по-новому підійти до формування механізмів забезпечення, аналізу та моніторингу продовольчої безпеки регіонів України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Савченко М. В., Шкуренко О. В.
Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу (c. 96 - 104)

Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних положень з управління фінансовою стійкістю і платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. У результаті дослідження було встановлено, що успіх функціонування та розвитку міжнародних суб’єктів господарювання залежить від фінансової стабільності та платоспроможності. Систематизовано основні риси фінансової стійкості підприємства, що дозволило визначити фінансову стабільність як здатність підприємства неухильно розвиватися в умовах ризикованого внутрішнього та зовнішнього середовища з метою максимізації фінансових результатів та розширеного відтворення. Встановлено взаємозв’язок фінансової стійкості міжнародних суб’єктів господарювання з такими категоріями, як фінансова безпека, гнучкість, стабільність, рівновага, платоспроможність. Акцентовано увагу на тому, що при визначенні системи цілей фінансової стабільності та управління платоспроможністю необхідно використовувати комплексний підхід, який полягає у відображенні економічних можливостей підприємства відповідно до змін у конкурентному середовищі. Також виділено певні особливості управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу. Проведено комплексну оцінку фінансової стійкості для ПрАТ «АртВайнері» за період 2008–2018 рр. на основі використання таксономічного показника. Розраховано прогнозні значення показника фінансової стійкості суб’єкта міжнародного бізнесу, а також верхня і нижня межі довірчих інтервалів на 2019–2020 рр., що дозволить розробити стратегічні напрями його розвитку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування розробки механізму управління фінансовою стійкістю та платоспроможністю суб’єктів міжнародного бізнесу, а на концептуальному рівні – уточнення деяких понять та їх логічного використання у практичній діяльності.

Стаття написана українською мовою


Бріль М. С., Пивавар І. В.
Методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості: аналіз, оцінка, діагностика (c. 105 - 114)

Метою роботи є дослідження соціальної напруженості в країнах Європейського Союзу на основі застосування економіко-математичного моделювання на макроекономічному рівні. У роботі розкрито теоретичні підходи до явища соціальної напруженості на макрорівні, сформовано індикативний простір, проаналізовано фактори впливу, механізм формування та стадії розвитку. Досліджено сучасний макроекономічний стан соціальної напруженості в країнах ЄС. Розроблено комплексну схему оцінки та аналізу соціальної напруженості в країнах ЄС, що містить реалізацію чотирьох основних етапів за обраними факторами-індексами. Сформовано індекс соціальної напруженості для країн ЄС, виявлено ступень впливу факторів на індекс соціальної напруженості на основі методів кореляційного та регресійного аналізу. Побудовано модель оцінки рівня соціальної напруженості для виявлення закономірності розвитку за певний період розвитку. З метою виявлення груп країн зі схожим факторами соціальної напруженості та деталізації отриманої інтегральної шкали розроблено модель класифікації країн за рівнем соціальної напруженості методом Уорда із застосуванням Gap-статистики та k-середніх. На основі використання алгоритму навчання нейронної мережі знайдено групу країн, до якої належить Україна стосовно факторів формування соціальної напруженості. Використано функцію прогнозу, яка передбачена функціоналом нейронної мережі, згідно з якою Україна потрапляє до кластера з високим рівнем соціальної напруженості, тобто має подібний фон функціонування механізму соціальної напруженості з такими країнами, як Болгарія, Румунія, Македонія, Сербія, Туреччина та Чорногорія. Отже, пропонована методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості є дієвим інструментом комплексної діагностики, що дозволить акцентувати увагу на розробці адекватних і ефективних стратегій попередження наростання соціальної напруженості та своєчасної мінімізації загроз, з нею пов’язаних.

Стаття написана українською мовою


Пілько А. Д., Крамар В. Р.
Модель формування параметрів монетарної політики (c. 115 - 121)

У публікації висвітлено результати проведеного аналізу існуючих західних і вітчизняних макроекономічних моделей, які є основою визначення основних параметрів монетарної політики центральних банків відповідних країн. Вивчення існуючих підходів до формування монетарних правил центральних банків як країн з розвинутою ринковою економікою, так і країн з ринком, що формується, засвідчило обмежені можливості ефективного застосування класичного правила Дж. Тейлора та його модифікацій для формування монетарної політики НБУ. Проведений аналіз макроекономічних показників, а також використання методів економетричного аналізу дозволили запропонувати можливий підхід до вирішення задачі формування монетарного правила та розробки моделі формування поведінки НБУ щодо регулювання основних макроекономічних показників та встановлення облікової ставки. Побудова на основі квартальної інформації за 15 звітних періодів симультативної моделі, що відображає основні взаємозв’язки між ендогенними та екзогенними змінними, котрі визначають правило монетарної політики НБУ, дозволила відслідкувати напрям і характер причинно-наслідкових зв’язків між основними макроекономічними параметрами в контексті визначення облікової ставки НБУ. Розраховані прогнозні значення ендогенних змінних розробленої моделі, а саме: зведеного балансу, валютного курсу, реального ВВП, реальної заробітної плати, облікової ставки НБУ, обсягів споживчого кредитування та індексу споживчих цін, дозволили ідентифікувати керовані тенденції зміни значень даних показників і аналізувати можливі сценарії розвитку макроекономічної ситуації. Практичне застосування запропонованого підходу (в процесі аналізу можливих сценаріїв розвитку ключових параметрів монетарної політики та розрахунків прогнозних значень облікової ставки, індексу споживчих цін та інших взаємопов’язаних макропоказників з проведенням відповідних модельних розрахунків, розробки структурованої багатосекторальної моделі та врахування ймовірних лагових ефектів зміни економічних умов і впливу якісних чинників на макропоказники) потенційно дозволить якісно по-новому підійти до формування механізмів аналізу та прогнозування монетарної політики України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Сергієнко О. А., Шапран О. Є., Соснов І. І.
Методи і моделі аналізу ефективності систем електронної комерції (c. 140 - 149)

У роботі досліджено методи аналізу ефективності системи електронної комерції; розглянуто технологію організації комерційної діяльності в сучасних умовах, основні інструменти електронної комерції. Проведений аналіз та здійснено порівняння традиційного й електронного маркетингу. Наведено етапи планування е-маркетингу. Представлено концептуальну схему моделювання бізнес-процесів в електронній комерції за допомогою UML Use Саse Dіаgrаm Eхаmрle. Проведено аналіз ефективності роботи веб-сайту інтернет-магазину “Lu bоutіquе” за допомогою системи Gооglе Аnаlytісs, що дозволяє визначити напрямки вдосконалення й оптимізації сайту, основні джерела залучення клієнтів, середній чек, показник конверсії та ефективність рекламної кампанії. Здійснено аналіз бізнес-процесів в електронній комерції та розроблено пропозицій щодо вдосконалення управління ними з урахуванням попиту на продукцію на основі методів моделювання та використання інформаційних технологій. Побудовано моделі експоненційного згладжування (Брауна, Холта) та багатофакторні моделі формування збитків, що дозволяють здійснювати прогнозування результатів діяльності магазину та приймати відповідні управлінські рішення. Визначено, що для досліджуваного інтернет-магазину “Lu bоutіquе”, перш за все, на рівень збитків впливають: витрата сировини (тканини) на 1 кг одягу, відсоток реалізації одягу та вартість закупівлі 1 кг одягу. На основі здійсненого моделювання та аналізу роботи веб-ресурсу та показників трафіку сайту визначено шляхи підвищення ефективності управління інтернет-магазином. Результати роботи можуть бути впроваджені в системах електронної комерції на мікроекономічному рівні.

Стаття написана українською мовою


Коцюба О. С.
Розвиток інструментарію вимірювання ризику при моделюванні невизначеності за допомогою нечітко-множинного підходу (c. 149 - 156)

Мета статті полягає в розвитку методичного апарату вимірювання ризику в разі використання теорії нечітких множин для формалізації невизначеності. Проблемне поле дослідження обмежується ситуацією, коли економічний показник, який виконує функцію критерію прийняття рішення, описується нечітким числом, у розумінні останнього як нечіткої величини з нормальною й опуклою функцією належності. Виходячи з інтервального за рівнями належності способу представлення нечіткої оцінки критеріального показника у роботі було розглянуто такі показники ступеня ризику, як середнє абсолютне відхилення, середній розмах варіації, семівідхилення (середнє абсолютне семівідхилення), середній однобічний розмах варіації. Сформульовані у дослідженні, в межах нечітко множинної методології, версії останніх двох показників виступають як результат доопрацювання їх прототипів, запропонованих у попередніх публікаціях автора. Свідченням логічної коректності доопрацьованих версій семівідхилення та середнього однобічного розмаху варіації служать відповідні рівності, які відображають зв’язок цих показників з показниками середнього абсолютного відхилення та середнього розмаху варіації, відповідно. У цілому одержані у пропонованому дослідженні результати слід розцінювати як окремі складові єдиної системи інструментальних засобів кількісного оцінювання ступеня ризику в ситуації нечітких даних, формування якої ще не завершене і припускає подальше розроблення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В.
Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект (c. 102 - 110)

Метою статті є вдосконалювання розробки та розкриття методики вимірювання ефективностi процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності та використання часток вигоди і затрат процесів у їхніх загальних продуктах з точки зору енергетичного підходу. Проаналізовано три типи показників ефективності процесів функціонування компонент системи, запропоновані в раніше опублікованих авторських роботах, у такому вигляді: відношення показників загальних продуктів процесів до показників його затрат; відношення показників чистих продуктів процесів до показників їхніх загальних продуктів; середні геометричні значення цих двох типів показників. Запропоновано новітні підходи до методики вимірювання новостворених авторських показників ефективності процесів функціонування компонент системи з точки зору використання часток вигоди та затрат процесів у їхніх загальних продуктах. Новаціями в цьому сенсі є те, що запропоновані нами підходи вирішують проблему одночасного вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи (за допомогою показників ефективності зазначених трьох типів) незалежно від одиниць вимірювання їхніх загальних, чистих продуктів та затрат, оскільки все зводиться до безрозмірної одиниці вимірювання у вигляді часток вигоди і затрат процесів у їхніх загальних продуктах, а середні значення показників ефективності процесів функціонування компонент системи (арифметичне та геометричне) певною мірою можна вважати характеристиками відповідних показників ефективності процесу функціонування й самої системи. Підкреслено, що оскільки значення авторських показників загальних продуктів, продуктів як затрат і чистих продуктів підпроцесів процесу функціонування системи дорівнюють відповідно значенням показників енергій зазначених продуктів, то дослідження певних процесів (зокрема процесів функціонування компонент системи) на основі показників цих продуктів означає їх науковий розгляд в енергетичному аспекті. На прикладах показано практичну реалізацію зазначеної методики. Зазначено, що отримані результати можна використати для прийняття певних управлінських рішень стосовно як компонентів системи, так і системи (її стану, структури, поведінки тощо) в цілому. Подальші дослідження планується пов’язати зі з’ясуванням ролі, яку відіграють вимірювання новостворених показників процесів функціонування компонентів системи та презентована методика в авторському SEE-аналізі та SEE-управлінні.

Стаття написана українською мовою


Ареф’єва О. В., Побережна З. М.
Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках (c. 110 - 118)

У статті розглянуто інтенсифікацію процесу управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках. Система управління економічною поведінкою підприємства повинна орієнтуватися на темпи розвитку науково-технічного прогресу, обов’язково бути пов’язаною з механізмом діяльності самого підприємства та спрямована на вдосконалення його діяльності та методів управління. Застосування пріоритетних методів управління економічною поведінкою підприємства має ґрунтуватися на комплексному використанні системи економічних законів і принципів управління. Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках формується за допомогою певних інструментів, методів та важелів, які, взаємодіючі між собою, становлять цілісне утворення, що дає економічний ефект. Методи вимірю