УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономічна статистика

БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю.
Аналіз наявності та стійкості клубної конвергенції в Україні (c. 83 - 86)

У статті розглянуто основні етапи діагностики клубної конвергенції за методом Ква (Quah), а також проведено реалізацію даного методу на прикладі регіонів України.

Стаття написана російською мовою


Аксьонова І. В.
Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (c. 86 - 89)

У статті розглянуто стан демографічної ситуації в Україні, проаналізовано демографічні процеси, що впливають на економічний розвиток країни, виділено напрямки досліджень у сучасній економічній демографії.

Стаття написана українською мовою


Берест М. М.
Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (c. 89 - 92)

У роботі проведено статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні. Проаналізовано кількісні та якісні показники, що характеризують ефективність функціонування інституту банкрутства підприємств, проведено аналіз процесів, пов'язаних з банкрутством підприємств, що перебувають в державному управлінні.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників (c. 92 - 96)

Стаття присвячена розробці механізму вибору репрезентативних показників. У ході дослідження сформульовані цілі, визначено склад модулів механізму, завдання, інструментарій, який підтримує його реалізацію. Результати даної публікації можливо застосувати для формування ознакового простору для оцінки фінансового стану підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (c. 97 - 99)

У статті розглянуто питання обробки результатів статистичних спостережень у різних сферах їх проведення та методичні підходи щодо забезпечення цього процесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В.
Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні (c. 111 - 114)

Стаття присвячена оцінці інвестиційної активності в Україні на підставі використання статистичних методів. Визначено тенденції інвестиційної активності в країні, отримані висновки щодо інтенсивності зміни інвестиційної активності у посткризовому періоді.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Мазняк М. Г.
Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави (c. 114 - 121)

Запропонований інструментарій методів багатовимірного статистичного аналізу є базисом прийняття рішень з розробки ефективних інструментів управління економічною безпекою держави, реалізація якого дозволить сформувати управлінські рішення, направлені на підвищення рівня конкурентних позицій та підтримку належного стану економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Мілевська Т. С.
Статистична оцінка результатів інноваційної діяльності регіонів (c. 145 - 150)

У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку в регіонах, який, як правило, забезпечується інноваційною активністю підприємств, що знаходяться на даній території. Інноваційний розвиток регіонів слід розглядати в розрізі рівня інноваційного розвитку відповідних галузей промисловості. У роботі було розглянуто регіони України і 23 показники інноваційної діяльності. Застосування багатовимірного шкалювання дозволило розташувати регіони і показники в просторі тривимірної розмірності для достатньо адекватного відтворення спостережуваних відстаней між ними. Вибір методу та системи показників обумовлений оптимальністю критеріїв, що характеризують регіональну диференціацію рівня розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Проноза П. В.
Динаміка та особливості розвитку економіки України в 2003 – 2012 роках (c. 413 - 423)

У статті представлено результати дослідження динаміки економічного розвитку України в останньому десятилітті. Виділено три фази розвитку національної економіки. Доведено, що при вивченні особливостей і диспропорцій розвитку економіки України необхідним є виявлення та аналіз видів економічної діяльності, що надавали найбільший вплив на динаміку ВВП країни. Виділено найбільш масштабні за абсолютним обсягом види економічної діяльності ВВП України, проаналізовано їх динаміку. Побудовано матрицю позиціонування видів економічної діяльності ВВП України в площині «масштабність – динамічність». Проаналізовано динаміку видів економічної діяльності економіки України за абсолютним обсягом експорту і розрахований абсолютний приріст експорту з України за видами економічної діяльності. Виділено найбільші за обсягом імпорту види економічної діяльності ВВП України і абсолютний приріст імпорту в Україну за видами економічної діяльності. Проаналізовано експорто- і імпортооріентованість видів економічної діяльності ВВП України . Побудовано матрицю позиціонування в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» видів економічної діяльності ВВП України. Представлено розподіл видів економічної діяльності ВВП України в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» по кластерах. Розраховано коефіцієнт повних витрат видів економічної діяльності ВВП України. Побудовано розподіл видів економічної діяльності ВВП України з урахуванням їх взаємозалежності. Запропоновано порівняльні характеристики основних видів економічної діяльності ВВП України за 2003 – 2012 рр. Виділено лідируючі види економічної діяльності, які займають 35% у ВВП країни, проте надають значний мультиплікативний ефект на розвиток інших секторів економіки і визначають стійкість їх розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Капленко Г. В.
Про імовірнісний характер прогнозування купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження (c. 228 - 232)

Вихідний пункт статті – визнання наявності кризи в теорії та практиці економічного прогнозування. У цьому контексті піддано критиці положення книги Дж. К. Гелбрейта «Економіка невинного обману», що орієнтують на відмову від розробки економічних прогнозів, і показано актуальність завдань вдосконалення її теорії. Далі увагу зосереджено на одному з цих завдань – дослідженні проблеми можливості використання імовірнісно-статистичних (вибіркових) оцінок при розробці прогнозів купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження. У зв'язку з цим здійснено історико-порівняльний аналіз уявлень про використання імовірнісно-статистичного підходу до економічного прогнозування на основі моделювання даних суцільного спостереження. На цій основі зроблено висновок, що побудова на таких даних економетричних прогнозів купівельного попиту повинна базуватися на логіко-алгебраїчному, а не на імовірнісно-статистичному підході.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Кисельов К. Ю.
Основні напрями формування інформаційної бази для статистичного вивчення споживання продукції та послуг населенням України (c. 236 - 241)

У статті проведено аналіз використання статистичного інструментарію обстеження умов життя домогосподарств (УЖД) окремих країн ЄС та України, визначено підходи щодо формування та використання інформаційного забезпечення процесів споживання продукції та послуг. Автором проаналізовано окремі інформаційні ресурси обстеження умов життя домогосподарств, а також запропоновано використання спеціальних тематичних запитальників, орієнтованих на малозабезпечені верстви населення, для оцінювання показників бідності та боргових навантажень населення. Опрацьовані й проаналізовані автором інформаційні ресурси дозволили сформувати концептуальний підхід до прийняття рішень на основі інформаційного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Черненко Д. І.
Статистичне прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 263 - 268)

У статті запропоновано методику та викладено результати короткострокового прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні. Мета статті полягає в розробці методики проведення моделювання тенденцій зміни показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні за період 2003 – 2013 рр. на основі аналітичних рівнянь з метою розробки прогнозу. Аналіз передбачуваних річних темпів зростання рівнів показників розвитку ринку лабораторних медичних послуг, а саме – лікарняних лабораторних тестів на 100 госпіталізованих хворих та поліклінічно-амбулаторних лабораторних тестів на 100 відвідувань дозволив зробити висновки про підвищувальний напрямок кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Мельникова К. В.
Статистика логістичної діяльності підприємств (c. 244 - 247)

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення терміна «логістична діяльність». Розкрито роль нового напрямку статистики логістичної діяльності як засобу інформаційного забезпечення діяльності підприємств. У результаті проведеного дослідження автором визначено сутність поняття «статистика логістичної діяльності підприємства». Визначено та охарактеризовано об’єкт, предмет та завдання статистики логістичної діяльності підприємств. Розглянуто та узагальнено різні напрямки статистичних досліджень логістичної діяльності та їх роль в інформаційному забезпеченні логістичної діяльності. Виділено методи та особливості статистичних спостережень за логістичною діяльністю підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Соболєв В. М., Корепанов О. С., Соболєва М. В., Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання попиту на лабораторні медичні послуги в регіонах України (c. 86 - 93)

Метою статті є виявлення структури попиту на лабораторні медичні послуги (ЛМП) (англ. – Clinical Laboratory Services Market – CLSM) в Україні в регіональному розрізі для його статистичного оцінювання. Ринок ЛМП (CLS) розглядається як потреби у ЛМП (CLS), платоспроможно забезпечені споживачами. Запропоновано авторську сегментацію ринку ЛМП. На найвищому рівні сегментування виділено два основні структурні елементи зі специфічними формами пропозиції та задоволення попиту споживачів послуг: 1. ЛМП (CLS), що пропонуються з метою лікувальної діагностики для повернення здоров’я, відновлення та збереження певного рівня працездатності при її тимчасовій втраті. Цей сегмент ринку умовно названо лікувально-діагностичним. Послуги, що надаються з метою діагностики захворювання, встановлення діагнозу, призначаються лікарем. 2. ЛМП (CLS), що пропонуються для профілактичної діагностики, з метою збереження і підтримки здорового стану організму. Цей сегмент визначено як профілактично-діагностичний. Послуги, які надаються з метою профілактики захворювань, зазвичай ініціюються споживачем (пацієнтом). Потреби в ЛМП першого сегмента визначено на основі даних щодо первинної захворюваності. Потреби в послугах ЛМП другого сегмента визначено на основі вікової структури споживачів відповідних послуг та лікарських рекомендацій щодо призначення аналізів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 147 - 153)

У статті запропоновано методику та викладено результати статистичного оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні на основі розрахунку стандартних показників концентрації (CR) та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана (HHI). Проведені розрахунки стандартних показників концентрації та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана для приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг за показниками чистого доходу та кількості працівників показали, що цей сектор ринку слід вважати помірно концентрованим ы його слід типологізувати як «монополістичну конкуренцію» (за кількістю працівників) або «олігополію» (за чистим доходом).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Черненко Д. І.
Система показників статистичного оцінювання ринкової кон’юнктури (c. 262 - 268)

Мета статті полягає в систематизації та вдосконаленні системи статистичних показників ринку лабораторних медичних послуг (ЛМП) і розробленні методики їх розрахунку. У ході формування системи статистичних показників кон’юнктури ринку ЛМП запропоновано виділити 9 блоків: масштаб ринку; пропорційність ринку; ринковий попит; ринкова пропозиція; рівень та динаміки цін; варіації ЛМП; динаміка, тенденції розвитку та циклічність ринку; структура ринку; рівень конкуренції та монополізації. Запропоновані система статистичних показників та методика їх розрахунку має забезпечити вивчення тенденцій та закономірностей формування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Кобилинська Т. В.
Cтатистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (c. 201 - 207)

Тривале реформування сільськогосподарської галузі країни призвело до того, що система аграрного виробництва не відповідає принципам еколого-економічної збалансованості розвитку національної економіки загалом і галузі сільського господарства зокрема. Питання статистичної оцінки екологічних наслідків сільськогосподарської діяльності підприємств країни потребують розробки та впровадження нових підходів до проведення статистичної оцінки даної галузі. У процесі дослідження проведено вибіркові статистичні спостереження за діяльностю сільськогосподарських підприємств. За отриманими в результаті вибіркового статистичного дослідження даними проведено статистичне прогнозування викидів окремих видів небезпечних речовин під впливом тих чи інших факторів.

Стаття написана українською мовою


Захожай В. Б., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г.
Методологічні основи статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком (c. 208 - 214)

Мета статті полягає в розробленні статистичного забезпечення створення та функціонування нової сучасної моделі міського розвитку, яка об’єднує всі аспекти сталого розвитку, сприяє рівності, добробуту та спільному процвітанню всіх мешканців міст. Розглянуто актуальні питання щодо тенденцій урбанізації населення світу, зростання загальної чисельності населення, а також розподілу сільського та міського населення за регіонами світу і в Україні. Викладено теоретичні засади «Концепції сталого розвитку», яка була прийнята на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р., та «Цілей сталого розвитку», затверджених Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 р. Також розглянуто проблеми та основні елементи сталого розвитку міст. Визначено сутність і мета управління сталим міським розвитком. Розроблено концептуальну блок-схему статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком, що характеризує структуру та послідовність операцій, спрямованих на обґрунтування управлінських рішень. Наведено опис основних напрямів статистичного аналізу, які є базою побудови узагальнюючих характеристик економічного зростання, соціальної інтеграції та стану навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Гінчук Л. І.
Чинники якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення, яку формує державна статистика України (c. 95 - 99)

У статті розглянуто чинники забезпечення якості статистичної інформації державного статистичного спостереження щодо адміністративних правопорушень в Україні. Доведено, що категорія якості інформації про адміністративні правопорушення є багатоаспектною та визначається як система вимірів якості інформації про адміністративні проступки, кожен з яких відображає окремий аспект життєдіяльності суспільства та держави. Зазначено, що зміни в законодавстві та запровадження нових звітних форм не повною мірою відображають реальну ситуацію у сфері якості інформації про адміністративні правопорушення в державі тому, що інформація про значну кількість адміністративних правопорушень відсутня. Такий стан речей унеможливлює достовірність аналізу якості інформації про адміністративні правопорушення, а отже, ускладнює можливості розроблення системи заходів запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень. Підвищення якості вказаної інформації потребує розроблення нових статистичних форм для узагальнення інформації про адміністративні правопорушення по галузях, передусім про адміністративні правопорушення на транспорті, в митній сфері, антикорупційні правопорушення, інформація щодо яких на сьогодні є найбільш доступною.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Лазаришина І. Д.
Методичні засади аналізу рівня виплат на страховому ринку України (c. 136 - 142)

Стаття присвячена методичним положенням аналізу рівня виплат на страховому ринку України. Рівень виплат досліджено в розрізі двох основних продуцентів страхових послуг: страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя («non-life»); страхових компаній, що здійснюють страхування життя («life»). Запропоновано методику аналізу рівня виплат у розрізі основних видів страхування: страхування життя; добровільного особистого страхування; добровільного майнового страхування; добровільного страхування відповідальності; недержавного обов’язкового страхування, зокрема страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Установлено найбільший рівень виплат у діяльності страхових компаній («non-life») у розрізі таких видів, як добровільне особисте страхування та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Відзначено, що практично однаковий рівень виплат, який спостерігається в діяльності страхових компаній протягом останніх п’яти років, не слід вважати негативною тенденцією, оскільки наявне щорічне зростання сум страхових виплат і страхових премій. Зростання останнього є свідченням того, що все більше коло страхувальників користуються послугами страхових компаній. Зазначено доцільність та корисність використання аналітичної інформації про рівень виплат такими користувачами: безпосередньо страховиками (з метою регулювання менеджменту діяльності компаній, що сприятиме регулюванню їх прибутковості); страхувальниками (з метою підтвердження правильності рішення щодо співпраці зі страховими компаніями).

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2019 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру