УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономічна статистика

БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Раєвнєва О. В., Бобкова О. Ю.
Аналіз наявності та стійкості клубної конвергенції в Україні (c. 83 - 86)

У статті розглянуто основні етапи діагностики клубної конвергенції за методом Ква (Quah), а також проведено реалізацію даного методу на прикладі регіонів України.

Стаття написана російською мовою


Аксьонова І. В.
Статистичний аналіз впливу демографічних процесів на економічний розвиток України (c. 86 - 89)

У статті розглянуто стан демографічної ситуації в Україні, проаналізовано демографічні процеси, що впливають на економічний розвиток країни, виділено напрямки досліджень у сучасній економічній демографії.

Стаття написана українською мовою


Берест М. М.
Статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні (c. 89 - 92)

У роботі проведено статистичний аналіз процесів банкрутства в Україні. Проаналізовано кількісні та якісні показники, що характеризують ефективність функціонування інституту банкрутства підприємств, проведено аналіз процесів, пов'язаних з банкрутством підприємств, що перебувають в державному управлінні.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Гольтяєва Л. А.
Методи багатовимірного статистичного аналізу як інструмент реалізації механізму вибору репрезентативних показників (c. 92 - 96)

Стаття присвячена розробці механізму вибору репрезентативних показників. У ході дослідження сформульовані цілі, визначено склад модулів механізму, завдання, інструментарій, який підтримує його реалізацію. Результати даної публікації можливо застосувати для формування ознакового простору для оцінки фінансового стану підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сєрова І. А.
Проблеми обробки результатів статистичних спостережень (c. 97 - 99)

У статті розглянуто питання обробки результатів статистичних спостережень у різних сферах їх проведення та методичні підходи щодо забезпечення цього процесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Раєвнєва О. В., Гриневич Л. В.
Статистична оцінка інвестиційної активності в Україні (c. 111 - 114)

Стаття присвячена оцінці інвестиційної активності в Україні на підставі використання статистичних методів. Визначено тенденції інвестиційної активності в країні, отримані висновки щодо інтенсивності зміни інвестиційної активності у посткризовому періоді.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Мазняк М. Г.
Моделі багатовимірного статистичного аналізу в дослідженні конкурентних позицій держави (c. 114 - 121)

Запропонований інструментарій методів багатовимірного статистичного аналізу є базисом прийняття рішень з розробки ефективних інструментів управління економічною безпекою держави, реалізація якого дозволить сформувати управлінські рішення, направлені на підвищення рівня конкурентних позицій та підтримку належного стану економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Мілевська Т. С.
Статистична оцінка результатів інноваційної діяльності регіонів (c. 145 - 150)

У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку в регіонах, який, як правило, забезпечується інноваційною активністю підприємств, що знаходяться на даній території. Інноваційний розвиток регіонів слід розглядати в розрізі рівня інноваційного розвитку відповідних галузей промисловості. У роботі було розглянуто регіони України і 23 показники інноваційної діяльності. Застосування багатовимірного шкалювання дозволило розташувати регіони і показники в просторі тривимірної розмірності для достатньо адекватного відтворення спостережуваних відстаней між ними. Вибір методу та системи показників обумовлений оптимальністю критеріїв, що характеризують регіональну диференціацію рівня розвитку регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Проноза П. В.
Динаміка та особливості розвитку економіки України в 2003 – 2012 роках (c. 413 - 423)

У статті представлено результати дослідження динаміки економічного розвитку України в останньому десятилітті. Виділено три фази розвитку національної економіки. Доведено, що при вивченні особливостей і диспропорцій розвитку економіки України необхідним є виявлення та аналіз видів економічної діяльності, що надавали найбільший вплив на динаміку ВВП країни. Виділено найбільш масштабні за абсолютним обсягом види економічної діяльності ВВП України, проаналізовано їх динаміку. Побудовано матрицю позиціонування видів економічної діяльності ВВП України в площині «масштабність – динамічність». Проаналізовано динаміку видів економічної діяльності економіки України за абсолютним обсягом експорту і розрахований абсолютний приріст експорту з України за видами економічної діяльності. Виділено найбільші за обсягом імпорту види економічної діяльності ВВП України і абсолютний приріст імпорту в Україну за видами економічної діяльності. Проаналізовано експорто- і імпортооріентованість видів економічної діяльності ВВП України . Побудовано матрицю позиціонування в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» видів економічної діяльності ВВП України. Представлено розподіл видів економічної діяльності ВВП України в площині «експортооріентованість – імпортозалежність» по кластерах. Розраховано коефіцієнт повних витрат видів економічної діяльності ВВП України. Побудовано розподіл видів економічної діяльності ВВП України з урахуванням їх взаємозалежності. Запропоновано порівняльні характеристики основних видів економічної діяльності ВВП України за 2003 – 2012 рр. Виділено лідируючі види економічної діяльності, які займають 35% у ВВП країни, проте надають значний мультиплікативний ефект на розвиток інших секторів економіки і визначають стійкість їх розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Капленко Г. В.
Про імовірнісний характер прогнозування купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження (c. 228 - 232)

Вихідний пункт статті – визнання наявності кризи в теорії та практиці економічного прогнозування. У цьому контексті піддано критиці положення книги Дж. К. Гелбрейта «Економіка невинного обману», що орієнтують на відмову від розробки економічних прогнозів, і показано актуальність завдань вдосконалення її теорії. Далі увагу зосереджено на одному з цих завдань – дослідженні проблеми можливості використання імовірнісно-статистичних (вибіркових) оцінок при розробці прогнозів купівельного попиту на основі даних суцільного спостереження. У зв'язку з цим здійснено історико-порівняльний аналіз уявлень про використання імовірнісно-статистичного підходу до економічного прогнозування на основі моделювання даних суцільного спостереження. На цій основі зроблено висновок, що побудова на таких даних економетричних прогнозів купівельного попиту повинна базуватися на логіко-алгебраїчному, а не на імовірнісно-статистичному підході.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Кисельов К. Ю.
Основні напрями формування інформаційної бази для статистичного вивчення споживання продукції та послуг населенням України (c. 236 - 241)

У статті проведено аналіз використання статистичного інструментарію обстеження умов життя домогосподарств (УЖД) окремих країн ЄС та України, визначено підходи щодо формування та використання інформаційного забезпечення процесів споживання продукції та послуг. Автором проаналізовано окремі інформаційні ресурси обстеження умов життя домогосподарств, а також запропоновано використання спеціальних тематичних запитальників, орієнтованих на малозабезпечені верстви населення, для оцінювання показників бідності та боргових навантажень населення. Опрацьовані й проаналізовані автором інформаційні ресурси дозволили сформувати концептуальний підхід до прийняття рішень на основі інформаційного забезпечення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Черненко Д. І.
Статистичне прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 263 - 268)

У статті запропоновано методику та викладено результати короткострокового прогнозування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні. Мета статті полягає в розробці методики проведення моделювання тенденцій зміни показників кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні за період 2003 – 2013 рр. на основі аналітичних рівнянь з метою розробки прогнозу. Аналіз передбачуваних річних темпів зростання рівнів показників розвитку ринку лабораторних медичних послуг, а саме – лікарняних лабораторних тестів на 100 госпіталізованих хворих та поліклінічно-амбулаторних лабораторних тестів на 100 відвідувань дозволив зробити висновки про підвищувальний напрямок кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Мельникова К. В.
Статистика логістичної діяльності підприємств (c. 244 - 247)

У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення терміна «логістична діяльність». Розкрито роль нового напрямку статистики логістичної діяльності як засобу інформаційного забезпечення діяльності підприємств. У результаті проведеного дослідження автором визначено сутність поняття «статистика логістичної діяльності підприємства». Визначено та охарактеризовано об’єкт, предмет та завдання статистики логістичної діяльності підприємств. Розглянуто та узагальнено різні напрямки статистичних досліджень логістичної діяльності та їх роль в інформаційному забезпеченні логістичної діяльності. Виділено методи та особливості статистичних спостережень за логістичною діяльністю підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Соболєв В. М., Корепанов О. С., Соболєва М. В., Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання попиту на лабораторні медичні послуги в регіонах України (c. 86 - 93)

Метою статті є виявлення структури попиту на лабораторні медичні послуги (ЛМП) (англ. – Clinical Laboratory Services Market – CLSM) в Україні в регіональному розрізі для його статистичного оцінювання. Ринок ЛМП (CLS) розглядається як потреби у ЛМП (CLS), платоспроможно забезпечені споживачами. Запропоновано авторську сегментацію ринку ЛМП. На найвищому рівні сегментування виділено два основні структурні елементи зі специфічними формами пропозиції та задоволення попиту споживачів послуг: 1. ЛМП (CLS), що пропонуються з метою лікувальної діагностики для повернення здоров’я, відновлення та збереження певного рівня працездатності при її тимчасовій втраті. Цей сегмент ринку умовно названо лікувально-діагностичним. Послуги, що надаються з метою діагностики захворювання, встановлення діагнозу, призначаються лікарем. 2. ЛМП (CLS), що пропонуються для профілактичної діагностики, з метою збереження і підтримки здорового стану організму. Цей сегмент визначено як профілактично-діагностичний. Послуги, які надаються з метою профілактики захворювань, зазвичай ініціюються споживачем (пацієнтом). Потреби в ЛМП першого сегмента визначено на основі даних щодо первинної захворюваності. Потреби в послугах ЛМП другого сегмента визначено на основі вікової структури споживачів відповідних послуг та лікарських рекомендацій щодо призначення аналізів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Черненко Д. І.
Статистичне оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні (c. 147 - 153)

У статті запропоновано методику та викладено результати статистичного оцінювання рівня концентрації приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг в Україні на основі розрахунку стандартних показників концентрації (CR) та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана (HHI). Проведені розрахунки стандартних показників концентрації та індексів концентрації Херфіндаля – Хіршмана для приватного сектора ринку лабораторних медичних послуг за показниками чистого доходу та кількості працівників показали, що цей сектор ринку слід вважати помірно концентрованим ы його слід типологізувати як «монополістичну конкуренцію» (за кількістю працівників) або «олігополію» (за чистим доходом).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Черненко Д. І.
Система показників статистичного оцінювання ринкової кон’юнктури (c. 262 - 268)

Мета статті полягає в систематизації та вдосконаленні системи статистичних показників ринку лабораторних медичних послуг (ЛМП) і розробленні методики їх розрахунку. У ході формування системи статистичних показників кон’юнктури ринку ЛМП запропоновано виділити 9 блоків: масштаб ринку; пропорційність ринку; ринковий попит; ринкова пропозиція; рівень та динаміки цін; варіації ЛМП; динаміка, тенденції розвитку та циклічність ринку; структура ринку; рівень конкуренції та монополізації. Запропоновані система статистичних показників та методика їх розрахунку має забезпечити вивчення тенденцій та закономірностей формування кон’юнктури ринку лабораторних медичних послуг в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Кобилинська Т. В.
Cтатистичне прогнозування обсягів викидів окремих видів забруднюючих речовин від сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону (c. 201 - 207)

Тривале реформування сільськогосподарської галузі країни призвело до того, що система аграрного виробництва не відповідає принципам еколого-економічної збалансованості розвитку національної економіки загалом і галузі сільського господарства зокрема. Питання статистичної оцінки екологічних наслідків сільськогосподарської діяльності підприємств країни потребують розробки та впровадження нових підходів до проведення статистичної оцінки даної галузі. У процесі дослідження проведено вибіркові статистичні спостереження за діяльностю сільськогосподарських підприємств. За отриманими в результаті вибіркового статистичного дослідження даними проведено статистичне прогнозування викидів окремих видів небезпечних речовин під впливом тих чи інших факторів.

Стаття написана українською мовою


Захожай В. Б., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г.
Методологічні основи статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком (c. 208 - 214)

Мета статті полягає в розробленні статистичного забезпечення створення та функціонування нової сучасної моделі міського розвитку, яка об’єднує всі аспекти сталого розвитку, сприяє рівності, добробуту та спільному процвітанню всіх мешканців міст. Розглянуто актуальні питання щодо тенденцій урбанізації населення світу, зростання загальної чисельності населення, а також розподілу сільського та міського населення за регіонами світу і в Україні. Викладено теоретичні засади «Концепції сталого розвитку», яка була прийнята на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 р., та «Цілей сталого розвитку», затверджених Генеральною Асамблеєю ООН у вересні 2015 р. Також розглянуто проблеми та основні елементи сталого розвитку міст. Визначено сутність і мета управління сталим міським розвитком. Розроблено концептуальну блок-схему статистичного забезпечення управління сталим міським розвитком, що характеризує структуру та послідовність операцій, спрямованих на обґрунтування управлінських рішень. Наведено опис основних напрямів статистичного аналізу, які є базою побудови узагальнюючих характеристик економічного зростання, соціальної інтеграції та стану навколишнього середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Гінчук Л. І.
Чинники якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення, яку формує державна статистика України (c. 95 - 99)

У статті розглянуто чинники забезпечення якості статистичної інформації державного статистичного спостереження щодо адміністративних правопорушень в Україні. Доведено, що категорія якості інформації про адміністративні правопорушення є багатоаспектною та визначається як система вимірів якості інформації про адміністративні проступки, кожен з яких відображає окремий аспект життєдіяльності суспільства та держави. Зазначено, що зміни в законодавстві та запровадження нових звітних форм не повною мірою відображають реальну ситуацію у сфері якості інформації про адміністративні правопорушення в державі тому, що інформація про значну кількість адміністративних правопорушень відсутня. Такий стан речей унеможливлює достовірність аналізу якості інформації про адміністративні правопорушення, а отже, ускладнює можливості розроблення системи заходів запобігання вчиненню нових адміністративних правопорушень. Підвищення якості вказаної інформації потребує розроблення нових статистичних форм для узагальнення інформації про адміністративні правопорушення по галузях, передусім про адміністративні правопорушення на транспорті, в митній сфері, антикорупційні правопорушення, інформація щодо яких на сьогодні є найбільш доступною.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Лазаришина І. Д.
Методичні засади аналізу рівня виплат на страховому ринку України (c. 136 - 142)

Стаття присвячена методичним положенням аналізу рівня виплат на страховому ринку України. Рівень виплат досліджено в розрізі двох основних продуцентів страхових послуг: страхових компаній, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя («non-life»); страхових компаній, що здійснюють страхування життя («life»). Запропоновано методику аналізу рівня виплат у розрізі основних видів страхування: страхування життя; добровільного особистого страхування; добровільного майнового страхування; добровільного страхування відповідальності; недержавного обов’язкового страхування, зокрема страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Установлено найбільший рівень виплат у діяльності страхових компаній («non-life») у розрізі таких видів, як добровільне особисте страхування та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Відзначено, що практично однаковий рівень виплат, який спостерігається в діяльності страхових компаній протягом останніх п’яти років, не слід вважати негативною тенденцією, оскільки наявне щорічне зростання сум страхових виплат і страхових премій. Зростання останнього є свідченням того, що все більше коло страхувальників користуються послугами страхових компаній. Зазначено доцільність та корисність використання аналітичної інформації про рівень виплат такими користувачами: безпосередньо страховиками (з метою регулювання менеджменту діяльності компаній, що сприятиме регулюванню їх прибутковості); страхувальниками (з метою підтвердження правильності рішення щодо співпраці зі страховими компаніями).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Єріна А. М.
Статистичні профілі мілітаризації глобального простору (c. 193 - 199)

Посилення воєнної напруги, зміна систем озброєнь, форм і способів протиборства підживлюють зростання попиту на озброєння та нарощення військових витрат практично в усіх регіонах світу. Без усвідомлення реального рівня військової могутності країн, динаміки їх змін і напрямів подальшого розвитку неможливо вибудувати досконалу систему забезпечення національної безпеки, конкретизувати ймовірні військово-політичні загрози, розробити інструменти протидії цим загрозам і сценарії їх нейтралізації. Мета статті – висвітлити сучасні закономірності перебігу процесів мілітаризації на глобальному рівні, виявити регіональні та національні особливості мілітаризації, здійснити компаративний аналіз військової могутності та боєздатності армій геополітичних гравців. Спираючись на бази даних міжнародних аналітичних центрів, які в той чи іншій спосіб пов’язані із системами безпеки й оборони (SIPRI, BICC, IISS та ін.), у статті висвітлено глобальні тенденції та регіональні особливості нарощення оборонних бюджетів як детермінанти військової могутності країн і боєздатності їхніх армій. Вимірювання та міжнародні порівняння багатоаспектних процесів мілітаризації ґрунтуються на індикаторах міжнародних рейтингових систем: військової могутності країн і боєздатності армій – на основі Global Firepower (GFP), мілітарного навантаження на економіку та суспільство в цілому – на основі Global Militarization Index (GMI). Розглядаються також методологічні аспекти формування названих міжнародних рейтингів, наводяться результати позиціонування в рейтингах топових країн та України, яка вже п’ять років потерпає від російської гібридної агресії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Гордей О. Д., Миркун Б. А.
Сучасний стан соціального та економічного розвитку України (c. 151 - 157)

Метою роботи є аналітичне дослідження стану соціального та економічного розвитку України в сучасних умовах. Досліджено поняття «соціально-економічний розвиток», обґрунтовано чинники, що здійснюють вплив на стан його основних складових. Проаналізовано такі складові соціального та економічного розвитку: інституційний устрій, економічний потенціал, місце національної економіки на міжнародній арені, рівень інновацій, політична стабільність, інвестиційний клімат, рівень життя населення. Проведений аналіз показав, що визначення значної кількості показників, які складають основу соціально-економічного розвитку в Україні, не відбувається. Наприклад, рівень життя населення Міністерство соціальної політики визначає лише на основі економічних факторів, водночас соціальний аспект абсолютно не враховується. У результаті дослідження з’ясовано, що за більшістю міжнародних рейтингів та індексів, які є базисом для здійснення оцінки соціально-економічного розвитку, Україна займає позиції нижче середнього. Зокрема, досліджується Індекс людського розвитку, Глобальний рейтинг інновацій, Індекс інвестиційної привабливості, рейтинг країн за рівнем ВВП на душу населення. Один із найголовніших показників виміру рівня життя населення – Індекс людського розвитку – щороку погіршується. У ході аналізу було з’ясовано основні фактори, які здійснюють негативний вплив на рівень соціально-економічного розвитку України. Одними із основних чинників згубного впливу є корупція, інфляція та недосконала податкова система. Проте, незважаючи на складне економічне становище, політичну нестабільність та низький рівень життя населення, відзначається, що Україна має потужний внутрішній потенціал, необхідний для покращення соціального та економічного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Буракова А. О.
Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні (c. 158 - 164)

Метою статті є розроблення методів і прийомів для статистичного забезпечення аналізу регіональної диференціації, тенденцій розвитку та прогнозування основних показників сфери охорони здоров’я в Україні та його впливу на смертність населення. Виділено та проаналізовано основні фактори охорони здоров’я, що впливають на смертність населення в Україні. На основі застосування методів кореляційного аналізу визначено найбільш впливові фактори, до яких віднесено кількість лікарняних закладів, кількість лікарів усіх спеціальностей, кількість захворювань, захворювання населення на розлади психіки, новоутворення. Для збільшення ефективності модернізації сфери охорони здоров’я в Україні запропоновано згрупувати регіони країни за станом цієї сфери та коригувати управлінські рішення для кожної із виділених груп відповідно до її особливостей. Групування регіонів України за станом сфери охорони здоров’я проведено із застосуванням методів кластерного аналізу. Здійснено аналіз особливостей диференціації регіонів за чинниками, що впливають на смертність населення України з точки зору сфери охорони здоров’я. На основі застосування методів сингулярного спектрального аналізу досліджено тенденції розвитку, сезонність та побудовано прогноз смертності населення України на 2020 р. Доведена адекватність моделей, побудованих на основі розрахунку помилки прогнозу МАРЕ. Запропоновано використання побудованих моделей для наукового обґрунтування перспективних рівнів смертності населення за виділеними групами регіонів України; при плануванні заходів і стратегій розвитку сфери охорони здоров’я на місцевому рівні, виходячи з особливостей того чи іншого регіону; при розробленні управлінських рішень у сфері соціально-демографічної політики країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Шликова В. О., Леванда О. М.
Розвиток споживчого ринку України в умовах макроекономічної нестабільності (c. 247 - 258)

Метою статті є визначення сучасних тенденцій та особливостей формування попиту та вітчизняної пропозиції на ринку споживчих товарів в Україні в умовах макроекономічної нестабільності. Період дослідження охоплював 2010–2018 рр. зі скороченням часового ряду у випадках відсутності можливості забезпечити його однорідність на зазначеному проміжку. Використовувались статистичні показники, які дозволили виявити структурні зміни та дослідити загальну динаміку споживчих витрат домогосподарств України, роздрібного товарообороту, споживчих цін, випуску споживчих товарів. Встановлено, що з боку попиту макроекономічна нестабільність викликає переорієнтацію витрат споживача на задоволення базових потреб у продуктах харчування, охороні здоров’я та послугах транспорту. Своєю чергою, з боку пропозиції спостерігається падіння виробництва як більшості харчових продуктів, так і споживчих товарів тривалого користування, особливо складнотехнічної продукції. Виявлені негативні тенденції падіння національного виробництва, зростання імпортозалежності споживчого ринку, наявності суттєвого розриву між темпами зростанням доходів населення та інфляцією, трансформації інфраструктури роздрібної торгівлі підтверджують необхідність проведення подальших досліджень щодо створення необхідних передумов для розвитку споживчого ринку в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Гринчак Н. А.
Статистичний моніторинг розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень (c. 248 - 254)

Метою дослідження є статистичний моніторинг ринку глобальних контейнерних перевезень, визначення проблем цього ринку та пошук способів їх вирішення. За результатами проведеного статистичного дослідження ринку світових контейнерних перевезень встановлено, що 4/5 обсягу всіх перевезень здійснюється морем, при цьому 1/3 із них здійснюється контейнерами. Визначено, що подальше зростання ціни на нафту може негативно позначитися на прибутковості морських перевізників і загальній динаміці глобального попиту на контейнерні перевезення. Введення нових екологічних обмежень на вміст сірки в судновому паливі з початку 2020 р. (так звані норми IMO-2020) зумовило активізацію процесу модернізації флоту й інвестицій в установку систем очищення суднових вихлопів. Здійснено перегляд діяльності термінальних і лінійних операторів щодо стратегії розвитку зі зміщенням пріоритетів на прилеглий сегмент – логістику (Maersk, DP World, Cosco, Contship Italia). Ця тенденція зумовила зростання інтересу до фідерних операцій і, як наслідок, зростання попиту на будівництво невеликих фідерних контейнеровозів. Відзначено пряму залежність контейнерного ринку від політики. «Торгова війна» між США і Китаєм вплинула на розвиток ринку контейнерних перевезень у регіональному аспекті. Несприятлива ситуація в сегменті ринку перевезень Азія – Європа значною мірою обумовлена політичною нестабільністю в Європі. Встановлено, що, незважаючи на активне об’єднання перевізників в укрупнені альянси та на створення мультимодальних коридорів доставки товарів, більшість учасників ринку визнають, що залізничний коридор Азія – Європа стає повноцінним варіантом доставки, який в деяких моментах краще морських контейнерних перевезень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Гінчук Л. І., Башкіров С. В.
Індикатори та критерії оцінювання якості інформації про адміністративні правопорушення, її статистичного виробництва (c. 244 - 255)

Офіційна статистична інформація про адміністративні правопорушення надходить із багатьох джерел і використовується великою кількістю різноманітних користувачів з різними вимогами. У зв’язку з цим існує необхідність подальшого впровадження мінімального стандарту щодо якості інформації про адміністративні правопорушення та розробки і формування певної групи індикаторів для її визначення. Метою дослідження є ідентифікація основних індикаторів і критеріїв якості інформації про адміністративні правопорушення, статистичних обстежень і процесів її статистичного виробництва, застосовуючи світову практику оцінки якості процесів "Generic Statistical Business Process Model" v. 5.1 (далі – GSBPM). Індикатори якості GSBPM розроблені Комітетом зі стандартів та стандартизації Групи високого рівня з модернізації офіційної статистики. Для ідентифікації визначені основні критерії для кожного з підпроцесів та індикатори, що визначають їхню відповідність. Дані індикатори було обрано з урахуванням як національних властивостей, так і з деякими специфічними властивостями процесу виробництва статистичної інформації саме даного типу. Виходячи з того, що запропонована національна модель статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення передбачає два рівні процесу, індикатори підпроцесів у сукупності формують загальну систему індикаторів процесів статистичного виробництва інформації про адміністративні правопорушення. Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що забезпечення якості статистичної інформації потребує не тільки оцінювання відповідної якості даних про адміністративні правопорушення, а й оцінки якості процесів виробництва цієї статистичної інформації, чого можна досягти завдяки використанню процесного підходу.

Стаття написана українською мовою


Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю.
Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку (c. 256 - 264)

Однією з умов ефективного функціонування бізнесу є використання в господарській діяльності різних сервісів соціальних медіа – як за видами економічної діяльності, так і за номенклатурою послуг. Суб’єкти господарювання для формування інформаційних ресурсів у системі управління використовують різноманітні види соціальних медіа, зокрема соціальні мережі, веб-сайти з мультимедійним вмістом, блоги чи мікроблоги підприємства, засоби обміну знаннями. Метою використання соціальних медіа є представлення бізнесу підприємства на ринку, отримання відгуків від покупців, залучення клієнтів, співпраця з партнерами, наймання працівників та обмін думками про важливі проблеми господарювання. Класифікаційні ознаки соціальних медіа як виду масової комунікації визначаються в теоретичних дослідженнях багатьох учених та в прикладній статистиці за відповідними класифікаторами. Для характеристики сфери соціальних медіа прикладна статистика використовує чотири класифікатори. Аналіз змісту класифікаторів свідчить про відсутність їх уніфікації щодо як номенклатури послуг соціальних медіа, так і можливих видів економічної діяльності в цій галузі. Подальший розвиток послуг соціальних медіа в Україні в контексті зростання їх ролі в бізнесі неможливе без формування достовірної інформації про результати господарювання в цій сфері в системі рахунків бухгалтерського обліку, особливо щодо процесів діяльності на рахунку 23 «Виробництво». Основним інструментом для подолання цих проблем повинна стати уніфікація змісту статистичних класифікаторів за номенклатурою послуг і щодо видів соціальних медіа, а також побудова на цій основі інформаційної системи в бухгалтерському обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Туманов О. О.
Статистичні методи аналізу даних соціальних медіа (c. 266 - 272)

Завдяки невпинному поширенню інтернет-технологій двосторонній комунікаційний зв’язок між людьми стає все сильніший і розповсюджується не тільки в конкретному місці, але й у всіх куточках нашого світу. Збільшення використання соціальних медіа генерує великі обсяги даних та нові їх типи, які раніше були не доступні. Поняття «соціальні мережі» та «соціальні медіа» все частіше є частиною соціальних дискусій, організаційної стратегії та наукових досліджень. Зростаючий інтерес до соціальних мереж поєднується із поширенням загальнодоступних мережевих даних, спостерігається суттєве збільшення методів та розуміння того, як аналізувати дані соціальних мереж і де можна використовувати результати таких досліджень. Використання цих даних може бути ключовим у сучасній соціології та мати велике значення у сферах економіки, антропології, біології, демографії, комунікаційних досліджень, географії, історії, інформатики, організаційних досліджень, політології, охорони здоров'я, соціальної психології, дослідження розвитку, соціолінгвістики та інших. Зараз це широко доступний споживчий інструмент, тому зростання інтересу до аналізу та моделювання соціальних даних, а також актуальність цієї теми не можна недооцінювати. У даній статті наведено методи, застосовані для аналізу широкого кола соціальних медіа, що ґрунтуються на родинних зв’язках, діловому співробітництві, політичних альянсах тощо. У цьому контексті структура мережі та внутрішні структури інформації можуть бути визначальними. В одних випадках вони можуть мати позитивний вплив на ефективність економічного зростання, але в інших – мережева структура може призвести до деструктивних наслідків через існування безлічі зв’язків між деякими центральними суб’єктами (наприклад, поширення таких явищ, як епідемії чи фінансові кризи). Ця стаття представляє собою вступ до розгляду статистичних моделей, які спрямовані на вивчення особливостей даних соціальних медіа та наслідків соціальних процесів. Розглянуто підходи до аналізу зібраних даних, а також підіймаються питання надійності та достовірності отриманих результатів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Деркач Т. В., Милашко О. Г.
Удосконалення статистичного моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщування в Україні (c. 238 - 243)

Метою статті є вдосконалення підходів до моніторингу ефективності діяльності колективних засобів розміщення (КЗР) з урахуванням змін у методології статистичних досліджень туризму в Україні. Розглянуто особливості здійснення статистичного моніторингу колективних засобів розміщування, що обумовлені змінами в методологічних положеннях з організації державного статистичного спостереження в туристичній галузі у 2018 р. Доведено недоцільність виведення фізичних осіб – підприємців з об’єктів статистичного моніторингу. Цей висновок ґрунтується на отриманих експериментальним шляхом кореляційних залежностях між результативним показником «доходи від наданих послуг без ПДВ» і такими чинниками, як: середня місткість; коефіцієнт використання місткості КЗР; середньорічні фактичні витрати на один день перебування. Усі отримані залежності є адекватними згідно з критеріями математичної статистики та підпорядковуються нормальному закону розподілу, а статистичні вибірки ефективності діяльності всіх КЗР є однорідними як за кожною окремою групою, так і в цілому за сукупністю. Встановлення існуючих закономірностей ефективності функціонування різних об’єктів КЗР свідчить про необхідність подальшого вдосконалення методичної бази статистичного спостереження в туристичній сфері бізнесу, у тому числі з урахуванням регіональних особливостей.

Стаття написана українською мовою


Туманов О. О.
Кластерний аналіз використання та розповсюдження Інтернет-технологій у регіонах України (c. 244 - 252)

За останні десятиліття розвиток і розповсюдження Інтернет-технологій набули величезних обертів. Використання мобільного Інтернету значно прискорило цей процес. Людям більше не потрібно залишатися вдома або в офісі, щоб перебувати в Інтернет-мережі, а деякі навіть повністю перенесли свою роботу в онлайн-середовище. Одними з важливих елементів цього середовища є соціальні мережі, блоги та інші засоби масової інформації. Соціальні медіа швидко набули популярності, оскільки дають можливість людям спілкуватися та ділитися думками. Велике значення має автоматизований аналіз даних для отримання значущої інформації, яка необхідна потенційному бізнесу, користувачам і споживачам. Для того, щоб краще вивчити використання соціальних медіа, спочатку потрібно зосередитися на загальному підході та знайти надійні показники. Ці показники можуть бути даними інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ), які тепер впливають на кожен аспект життя людини. Вони відіграють значну роль на робочому місці, у бізнесі, освіті та розвагах. Дана стаття включає огляд алгоритмів загальних методів кластеризації та посилання на дослідження, зроблені за останні роки, які використовували відповідні алгоритми: 1) на основі поділів; 2) на основі ієрархії; 3) на гібридній основі та 4) на основі щільності. Досліджено використання та розповсюдження Інтернет-технологій у регіонах Україні. Інформаційною базою дослідження є показники наявної ІКТ-інфраструктури в областях України у 2018 р. На основі даних використання Інтернету в регіонах України проведено кластерний аналіз та надано візуалізацію розподілів на отримані групи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Горобець О. О.
Статистичний аналіз тенденцій та закономірностей зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією (c. 320 - 329)

Метою статті є проведення статистичного дослідження зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією (група товарів з кодом 4901 згідно з українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності) для виявлення динаміки показників. Статистичне дослідження включає: аналіз динаміки зовнішньої торгівлі України товарами з кодом 4901 (2009–2019 рр.); аналіз сезонних зрушень експорту та імпорту України за групою товарів з кодом 4901 (2010–2019 рр.); визначення збалансованості зовнішньої торгівлі України групою товарів з кодом 4901 за допомогою індексу П. Нівена; оцінювання інтенсивності внутрішньогалузевої торгівлі зазначеною групою товарів з використанням індексу Грубеля – Ллойда (G-Lindex); розрахунок коефіцієнта зв’язаності торгівлі Україною цією групою товарів з її основними торговельними партнерами. Проведений статистичний аналіз зовнішньої торгівлі України книжковою продукцією свідчить про її позитивну динаміку у 2015–2019 рр. Аналіз сезонних зрушень експорту та імпорту зазначеної групи товарів протягом 2010–2019 рр. показав, що найбільші сезонні зрушення експорту спостерігалися в листопаді та квітні, найменші – у січні та серпні; обсяги імпорту починали зростати із серпня та досягали піку у вересні. Оцінювання збалансованості зовнішньої торгівлі України зазначеною групою товарів показало, що максимально збалансованою вона була протягом 2010–2012 рр. Розрахунок коефіцієнта зв’язаності торгівлі виявив залежність України від Російської Федерації в торгівлі групою товарів з кодом 4901, насамперед через значний розмір ринку останньої.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Сидорова А. В., Черенкевич О. С.
Виявлення тенденцій екологічної та економічної збалансованості як фактора екологічної безпеки України (c. 131 - 138)

Стаття присвячена дослідженню тенденцій еколого-економічного розвитку та його збалансованості в рамках концепції сталого розвитку як фактора екологічної безпеки України. Проаналізовано сучасний стан і загальні еколого-економічні протиріччя та обмеження розвитку країни. Запропоновано методичний підхід до оцінки збалансованості розвитку екологічної та економічної підсистем на основі побудови відповідних інтегральних індексів за допомогою методу багатовимірної середньої. У рамках такого підходу визначено систему показників, які найкраще відображають стан досліджуваних підсистем у контексті екологічної безпеки на макрорівні. Розраховано інтегральні індекси розвитку екологічної та економічної підсистем України за період 2010–2018 рр. Проаналізовано тенденції та рівень збалансованості розвитку екологічної та економічної сфер за цей період. Визначено можливі напрямки покращення збалансованості такого розвитку. За допомогою методу пропорційного розподілу визначено обсяги та напрямки впливу факторів як складових інтегральних індексів екологічної та економічної підсистем. На основі отриманих розрахунків визначено, що покращення стану екологічної сфери за означений період відбувалося переважно за рахунок збільшення поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища. Водночас інноваційний фактор, а саме: збільшення кількості впроваджених ресурсозберігаючих технологій на промислових підприємствах, поряд зі зростанням рентабельності операційної діяльності промислових підприємств значною мірою зумовили зростання індексу розвитку економічної підсистеми України за досліджуваний період.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Гринчак Н. А.
Визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження (c. 96 - 102)

Метою дослідження є визначення сутності та структури ланцюга поставок логістичних послуг як об’єкта статистичного дослідження. Здатність компаній зменшувати логістичні витрати та зосереджуватися на своїх основних конкурентних перевагах є ключовим фактором їх виживання та розвитку. Надійна робота ланцюга поставок логістичних послуг є визначальною для зростання ефективності логістики, оскільки підвищує продуктивність діяльності компанії шляхом мінімізації логістичних витрат. За результатами проведеного дослідження визначено, що під логістикою слід розуміти частину ланцюга поставок, яка відповідає за транспортування товарів від виробника/постачальника до замовника/клієнта, а сам логістичний канал включає весь процес передачі продукції від виробника/постачальника до споживача, включаючи зберігання, транспортування, перевантаження, складування, обробку матеріалів та упаковку, а також обмін інформацією, пов’язаною із цими процесами. Визначено, що основними елементами ланцюга поставок та операцій логістичного ланцюга є: виробництво; зберігання; пакування та розпакування; логістичні операції, такі як завантаження та розвантаження, транспортування, перевантаження, обслуговування, крім завантаження, спеціальні вантажні перевезення, складування; зворотну логістику, повернення вантажів. Традиційний ланцюг поставок логістичних послуг, складається з трьох фаз і включає три сторони: виробник/постачальник; провайдер/постачальник логістичних послуг; замовник/споживач. Відзначено, що постачальник логістичних послуг може надавати логістичні послуги безпосередньо замовнику/споживачу логістичних послуг або через інтегратора/посередника. З точки зору потоку інформації обмін інформацією здійснюється між постачальниками логістичних послуг, інтеграторами та замовниками. Фінансові потоки проходять від споживачів логістичних послуг до їх постачальників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Корепанов О. С., Дашутін В. В.
Методичні засади аналізу регіональної диференціації розвитку тваринництва в Україні (c. 214 - 220)

Останніми роками в Україні недостатньо ефективно сформовані стратегічні цілі розвитку галузей тваринництва, що складають потенціал не тільки сільського господарства, а й країни загалом, тому дослідження та наукове обґрунтування в цій сфері є актуальним. А саме, актуальність дослідження полягає в необхідності проаналізувати рівень потенціалу тваринництва за показниками кількості тварин і реалізацією на забій у всіх категоріях. Метою статті є дослідження регіонального розвитку України за ключовими показниками тваринництва з подальшим виявленням характерних регіональних особливостей і розробленням рекомендацій щодо перспектив розвитку. Для дослідження впливу даних факторів на розвиток сфери тваринництва регіони України було класифіковано з використанням методів кластерного аналізу. Такий підхід дозволяє побудувати науково обґрунтовані класифікації, визначити внутрішні зв’язки між окремими об’єктами досліджуваної сукупності в умовах постійного збільшення та ускладнення потоків статистичних даних. Було застосовано два методи кластерного аналізу: побудови дендрограми та методом K-середніх. Проведений аналіз визначив три групи регіонів, які характеризуються подібними ознаками, де області, які належать до третього кластера мають найвищий рівень розвитку тваринництва, другий кластер має середній рівень розвитку, а перший кластер – найнижчий рівень розвитку тваринництва серед усіх областей. Кластерний аналіз дозволив виявити проблемні ситуації та намітити шляхи їх вирішення. Кластерний підхід дозволяє класифікувати регіони України за вказаними показниками, а також розробляти диференційовані стратегії вдосконалення стратегії розвитку тваринництва на регіональних рівнях, складати комплексні рейтинги розвитку тваринництва. Диспропорції в рівнях розвитку регіонів та окремих складових мають негативний вплив на розвиток держави в цілому та повинні вивчатися для визначення державної та регіональної політики, яка б ураховувала вказані особливості.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О., Арнаутова Я. А.
Методичні засади статистичного аналізу ринку праці в Україні та роль HR-менеджменту в підвищенні якості кадрового потенціалу (c. 220 - 227)

У статті розглядаються актуальні питання особливостей аналізу ринку праці в Україні, ефективності використання та підвищення якості кадрового потенціалу на підприємстві. Метою даної статті є формування методичних засад статистичного аналізу ринку праці в Україні та дослідження ролі HR-менеджменту в підвищенні якості кадрового потенціалу на основі використання сформованої системи показників і детального аналізу ефективності праці та відбору кандидатів на різних підприємствах та в організаціях. Обґрунтовано необхідність аналізу кадрового потенціалу підприємства, що обумовлено важливістю виявлення відповідності якісної характеристики кадрів підприємства його системі праці, а також прогнозуванням можливості розширення потенціалу існуючих робітників. Розкрито особливості застосування в HR-менеджменті систем HRM (humаn resоurces mаnаgement system) і HRІS (human resources information system). Визначено та проаналізовано основні функції HR-інформаційних систем, такі як виявлення потенційних робітників, ведення облікових записів існуючих робітників і створення програм з розвитку талантів і навичок персоналу. Розглянуто головні завдання, що допомагають вирішити HRІS-системи. Для статистичного аналізу якості кадрового потенціалу та ефективності HR-менеджменту компанії у сфері підбору кадрів сформовано та запропоновано до використання систему статистичних показників, основними з яких є такі: кількість працівників, плинність кадрів за рік (за квартал), середній вік кадрів у компанії, середня тривалість праці в компанії тощо. На основі міжнародних даних визначено механізми покращення моделі відбору кандидатів. У ході статистичного аналізу ринку праці в Україні на основі офіційних даних Державної служби зайнятості досліджено процеси відбору кандидатів, проаналізовано кількість безробітних за професійними групами та кількість вакансій і чисельність безробітних за видами економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Голобородько А. Ю., Плевако Н. О.
Статистичне прогнозування тенденцій розвитку телекомунікаційної сфери економіки в умовах цифровізації (c. 265 - 270)

Дана стаття присвячена актуальній проблемі статистичного прогнозування тенденцій розвитку телекомунікаційної сфери економіки в умовах цифровізації. Під час глобалізації процесів цифрових трансформацій прогнозування розвитку сфери телекомунікацій є одним із ефективних шляхів по виходу України на рейтингове місце на міжнародному ринку. У статті проведено всебічне дослідження та виділено основні тенденції розвитку телекомунікаційної сфери економіки України за такими індексами міжнародного рейтингу: розвиток електронного уряду; відкритість цифрового простору; інноваційність технологій і ступінь розвитку людського капіталу. За проведеною оцінкою стану телекомунікаційної сфери визначено основні проблеми та виділено напрями цифрових трансформацій. Доведено вплив розвитку цифрової економіки на переформатування багатьох сфер економічного та суспільного життя. Для комплексного й обґрунтованого наукового прогнозування були використані методи на основі систематизації пошукового та наукового підходів. На засадах екстраполяції даних зроблено прогнозування рейтингового місця України за трьома індексами, а саме: EGDI – E-Government Development Index, ICT Development Index – IDI, Global Open Data Index – GODI. Для успішної реалізації Концепції розвитку цифрової економіки України, підвищення рівня розвитку телекомунікацій і цифровізації, досягнення ефективного управління телекомунікаційною сферою економіки в цілому визначено основні індикатори прогнозування розвитку цифровізації галузі телекомунікацій на стратегічну перспективу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Чмут А. В.
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Херсонської області: економіко-статистичний аналіз (c. 152 - 158)

Метою статті є аналіз основних показників зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області. Враховуючи, що в умовах глобалізації розвиток економіки будь-якої країни міцно пов’язаний з розвитком її зовнішньоекономічної діяльності, стаття містить аналіз основних показників міжнародної торгівлі товарами та послугами Херсонської області. На підставі проведеного аналізу з’ясовано, що у 2020 р. у загальній структурі експорту та імпорту України частка Херсонської області становила 0,6%. Активними учасниками зовнішньої торгівлі товарами та послугами було більше 300 підприємств області, а партнерами – 120 країн світу. Аналіз динаміки показників (експорт, імпорт, сальдо) показав, що в торгівлі товарами відмічаються позитивні тенденції до збільшення обсягів експорту за останні роки, а також зростання кількості учасників і розширення географії зовнішньої торгівлі. У статті проведено аналіз товарної та географічної структури, в результаті якого виявлено, що основними імпортерами продукції Херсонської області є Нідерланди, Туреччина та Польща. Експорт послуг у Херсонській області здійснювали 123 підприємства в 75 країн світу. Найбільшими партнерами залишаються Туреччина, Беліз, а також Німеччина, Польща, Швейцарія. Виявлено, що в структурі експорту товарної продукції найбільшу частку у 2020 р. складали такі товарні групи: зернові культури, насіння та плоди олійних рослин, жири та олії тваринного або рослинного походження, залишки та відходи харчової промисловості, деревина та вироби з деревини, судна та ін. Проведено аналіз обсягів реалізації деяких видів продукції в натуральних і вартісних показниках. Відповідним чином проаналізовано і показники імпорту області. Стаття містить аналіз показників експорту й імпорту в структурі районів області.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Комлєва М. А., Чала Т. Г.
Аналіз стану ринку сільськогосподарських угідь у світі та в Україні (c. 154 - 161)

Мета статті полягає у: вивченні міжнародного досвіду використання індексів, що стосуються аграрних ринків; визначенні глобальних тенденцій вартості сільськогосподарських угідь в різних країнах світу; аналізі стану ринку сільськогосподарських угідь в Україні з моменту його відкриття. Визначено, що на міжнародному рівні розраховується низка індексів, які дозволяють отримати оцінку стану та тенденцій розвитку аграрних ринків. Серед них можна виділити Глобальний індекс сільського господарства Indxx (The Indxx Global Agriculture Index – IGAI); індекс продовольчих цін ФАО (FAO Food Price Index – FFPI); Глобальний індекс сільськогосподарських угідь (Global Farmland Index), запропонований Savills. Визначено, що Global Farmland Index Savills розраховується за даними середньої вартості сільськогосподарських угідь/ріллі в доларах США за гектар на 15 ключових ринках сільськогосподарських угідь – Аргентини, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Данії, Ірландії, Канади, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, США, Угорщини, Уругваю та Франції. Базою для порівняння є значення 2002 р. (2002 = 100). Аналіз ринку землі сільськогосподарського призначення в 15 країнах показав, що найвищими ціни на землю є в Німеччині, Новій Зеландії, Ірландії, Великій Британії та Данії – понад 20 тис. дол. США за гектар. Найнижчі ціни на землю спостерігаються в країнах Південної Америки, а також в Угорщині та Румунії. При аналізі стану ринку сільськогосподарських угідь з моменту його відкриття 1 липня 2021 р. в Україні зазначено постійне зростання кількості земельних операцій, збільшення обсягів площі проданої землі та зниження середньозваженої вартості землі.

Стаття написана українською мовою


Одарюк В. М., Чала Т. Г., Парфенцева Н. О.
Статистичне дослідження релігійних поглядів молоді в Україні та світі (c. 161 - 170)

Мета статті полягає у визначенні сучасних тенденцій зміни релігійних поглядів молоді за обраними країнами світу, а також в аналізі поглядів серед студентської молоді України на основі проведеного анкетування. Визначено, що у світових масштабах відбуваються значні зміни у структурі віруючих і в розподілі населення країн за віруваннями. Велика кількість як дорослих, так і представників молоді відмовляється від релігійності. Така тенденція спостерігається в Америці та багатьох країнах Європи. Особливо серед молоді стає популярним бути атеїстом. Зниження рівня релігійності також означає зниження частоти відвідування релігійних закладів і молитви. З іншого боку, залишаються країни з дуже високим рівнем віруючих. Це, передусім, такі релігійні центри, як Італія та Ізраїль. Прогнозується, що коефіцієнт фертильності жінок різних релігій і віковий розподіл релігійних груп зазнають кардинальних змін. Збільшення рівня народжуваності серед мусульман призведе до того, що кількість мусульман у світі уже через 30 років наблизиться до кількості християн. При цьому кількість прихильників інших релігій почне скорочуватись, а їх середній вік стрімко зростатиме. Аналіз, проведений у ході дослідження поглядів студентської молоді України, показав, що більшість з них є віруючими та православними. При цьому стають популярними релігії та культи, які були популяризовані фільмами та серіалами. Було визначено, що більшість батьків студентів також є віруючими та православними. При цьому кількість віруючих батьків більша за кількість віруючих студентів. Визначено, що більшість студентів обирають релігію обох батьків, що вказує на суттєвий вплив батьків на релігійні погляди студентів. Встановлено, що віруючі студенти мають менше шкідливих звичок, а також вони набагато частіше беруть участь у благодійних проєктах і заходах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Момотюк Л. Є., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І.
Статистичне моделювання факторів формування якості зайнятості в Україні (c. 172 - 178)

У статті основна увага приділена розробленню методологічних засад статистичного моделювання факторів формування якості зайнятості. Обґрунтовано необхідність розроблення нової стратегії у формуванні якості зайнятості для забезпечення ефективного соціально-економічного розвитку України. Визначено необхідні для цього кроки й управлінські рішення. Окреслено проблеми оцінювання якості зайнятості в Україні, основним етапом якого є моделювання факторів формування якості зайнятості з використанням сучасних статистичних методів. З метою визначення узагальнених факторів формування якості зайнятості побудовано модель головних компонент, яка дозволила трансформувати 18-вимірний ознаковий простір у п’ятивимірний простір узагальнених факторів, які пояснюють 87,6% варіації обраних ознак, що свідчить про високий рівень факторизації. Виділено та ранжовано за ступенем значущості п’ять основних факторів: рівень інформатизації суспільства (внесок – 41,7%), умови праці та навколишнє середовище (26,3%), неформальна зайнятість (8,2%), виробничий травматизм зі смертельними наслідками (6,3%) та рівень зайнятості (5,1%). Розрахунки проведені з використанням прикладного пакета «Statistica», зокрема модуля «Factor analysis». Використання розробленої моделі дає можливість запобігти суб’єктивізму при визначенні основних факторів формування якості зайнятості. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні засади статистичного моделювання факторів формування якості зайнятості на основі методу головних компонент. Виділені фактори можуть бути прийняті за основу при формуванні ключових напрямків удосконалення сфери зайнятості в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Щерб І. Н.
Оцінка стану економічної безпеки в контексті людиноорієнтованого підходу (c. 49 - 59)

Статтю присвячено оцінці стану економічної безпеки із застосуванням людиноорієнтованого підходу. Обґрунтовано, що на макросистемному рівні економічна безпека країни буде характеризувати такий її стан, який у разі впливу зовнішніх і прояву внутрішніх загроз, залежно від ступеня чутливості, може забезпечувати збереження на достатньому рівні своєї стійкості з позиції рівня життя, збереження та розвитку людського капіталу. Для формування комплексу показників застосовано індикатори Індексу інклюзивного економічного зростання та розвитку, який розраховується Світовим економічним форумом. Для вибору актуальних показників офіційних методичних рекомендацій щодо оцінки економічної безпеки в Україні їх перевірено на основі визначення ступеня кореляції зі значеннями інклюзивного розвитку по країнах світу. Змістовне зіставлення груп і складу показників оцінки економічної безпеки відповідно до методичних рекомендацій із зазначеним індексом вказав на наявність суттєвої дивергенції між ними. Виявлено низький вплив на інклюзивний розвиток у показників доданої вартості промисловості до ВВП, імпорту енергії, індексу виробництва тваринництва та харчового виробництва та дискримінуючу роль сільського господарства в інклюзивному розвитку країни. В оцінну модель економічної безпеки увійшли показники макроекономіної безпеки, інвестиційно-інноваційної, фінансової, безпеки для бізнесу, зовнішньоекономічної, енергетичної, безпеки у сфері освіти та демографії. На основі вибірки із країн, зіставних за рівнем доходів із Україною, нормовано значення комплексу показників економічної безпеки України за 2014–2020 рр. Оцінка інтегрального показника вказала на середній рівень економічної безпеки відносно аналогічного по країнах рівню доходів. Найгіршими виявилися макроекономічна та безпека для бізнес-діяльності. Зазначено, що повноцінне використання показників інклюзії в економічній безпеці ускладнено відсутністю статистики за більшістю країн, зокрема показників добробуту населення з позиції накопичених активів. Зроблено висновок про необхідність розвитку статистики домашніх господарств для адекватного застосування людиноорієнтованого підходу в оцінці економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Чала Т. Г., Корнієнко В. В.
Статистичний аналіз та прогнозування складових національного валютного ринку в умовах вторгнення рф в Україну (c. 31 - 39)

У статті основна увага приділена визначенню впливу наслідків вторгнення рф в Україну на макроекономічну стабільність і курс національної валюти. Обґрунтовано актуальність обраної теми. Окреслено проблеми оцінювання негативних наслідків російського вторгнення в Україну, серед яких: порушення загальної макроекономічної стабільності, значні коливання на валютних ринках та дестабілізація національної валюти. У ході дослідження розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення валютних ринків та проведено аналіз глобальних тенденцій розвитку світового валютного ринку. Проаналізовано структуру світових валютних резервів за оцінкою валютного складу офіційного валютного резерву (COFER) МВФ. Здійснено аналіз динаміки середніх спредів купівлі-продажу резервних валют відносно долара США для традиційних і нетрадиційних резервних валют. За результатом вивчення світових тенденцій виділено основні фактори, які впливають на коливання обмінного курсу валют. Окреслено основні проблеми щодо функціонування національного валютного ринку, пов’язані з воєнними діями в Україні, зокрема проаналізовано наявні інфляційні процеси. Розглянуто динаміку валютних інтервенцій НБУ за 2021–2022 рр. Розкрито особливості (переваги) застосування та наведено результати використання методу сингулярного спектрального аналізу (SSA) для прогнозування коливань долара США та євро на національному ринку валют. Практична реалізація даного методу здійснена з використанням програмного продукту CaterpillarSSA. Оцінку точності прогнозу виконано із застосуванням методу MAPE. Отримані помилки прогнозу (менше 6%) дозволяють стверджувати, що побудовані моделі є адекватними та можуть бути використані для подальших досліджень і рекомендацій. Отже, можна дійти висновку, що для України найважливішими факторами, що впливають на валютний курс, є сезонність та успішна торгова політика уряду, яка, своєю чергою, значною мірою залежить від цін на ресурси. Проведене дослідження дозволило висвітлити особливості й основні аспекти функціонування валютного ринку України в період триваючої військової агресії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Даниленко Є. С.
Регіональні державні закупівлі легкових автомобілів в Україні (c. 41 - 52)

У статті проаналізовано регіональні державні закупівлі легкових автомобілів в Україні за 2020–2022 рр. Наведено інформацію про обсяги закупівель та загальні витрати різних державних органів, установ та організацій в різних регіонах України на купівлю легкових автомобілів протягом аналізованого періоду. З’ясовано, що найбільші витрати на придбання легкових автомобілів за 2020–2022 рр. здійснили заклади охорони здоров’я – 4,09 млрд грн, підприємства житлово-комунального господарства – 510,10 млн грн, правоохоронні органи – 441,70 млн грн, держадміністрації – 159,27 млн грн, енергетичні компанії – 122,99 млн грн, Укравтодор – 103,92 млн грн. Проаналізовано ліміти легкових автомобілів, що обслуговують обласні, Київську та Севастопольську міські, районні, районні в м. Києві та м. Севастополі держадміністрації. Встановлено, що найбільша кількість легкових автомобілів була передбачена для м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Луганської, Львівської та Одеської областей. Серед районних держадміністрацій найбільша кількість легкових автомобілів припадає на Харківську, Вінницьку, Одеську, Київську, Полтавську та Житомирську області. Серед регіонів найбільшу кількість легкових автомобілів закупили державні органи, установи та організації в м. Києві – 2259 легковиків вартістю 2981,00 млн грн, у Запорізькій області – 271 авто на суму 239,74 млн грн, Дніпропетровській області – 196 автівки загальною вартістю 106,86 млн грн, Київській області – 190 легковика на суму 116,06 млн грн, Харківській області – 186 автомобілів вартістю 122,79 млн грн. Найменшу кількість легкових автомобілів за 2020–2022 рр. за державний кошт придбали: Луганська область – 39 автівок вартістю 29,76 млн грн, Кіровоградська область – 46 легкових автомобілів на суму 24,89 млн грн, Черкаська область – 47 легковиків загальною вартістю 28,79 млн грн, Тернопільська область – 58 автомобілів вартістю 74,84 млн грн, Миколаївська область – 80 авто на суму 52,22 млн грн. У подальших дослідженнях варто проаналізувати державні публічні закупівлі легкових автомобілів у динаміці за 2016–2019 рр. і порівняти їх зі статистикою 2020–2022 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Чала Т. Г., Савченко Д. Б.
Методологічні аспекти збору первинних даних: порівняння поведінки споживачів послуг з миття автомобілів в Україні, Європі та США (c. 135 - 143)

У статті основну увагу приділено аналізу та порівнянню поведінкових моделей споживачів послуг з миття автомобілів в Україні, країнах Європейського Союзу та США, а також ідентифікації й аналізу ключових факторів, що впливають на вибір та переваги споживачів у контексті використання цих послуг. У ході дослідження розглянуто численні опитування, присвячені аналізу споживацьких переваг на ринку послуг з миття автомобілів, найбільш ґрунтовні з яких кожні три роки проводить Міжнародна асоціація автомийок (International Carwash Association – ICA). Визначено загальні аспекти методики аналізу поведінки споживачів на ринку послуг з миття автомобілів в Україні, яка відповідає подібним дослідженням ринків США та Європи, розроблено анкету та проведено онлайн-опитування власників автомобілів з використанням Google-форм. Для забезпечення репрезентативності дослідження на основі теорії вибіркового спостереження було розраховано необхідну кількість респондентів, які мають бути опитані для встановлення значень обраних ознак (опитано 412 осіб). Дослідження проведено за чотирма основними напрямками: охоплення споживачів послуг з миття автомобілів за сегментами ринку; переваги в наданні послуг з миття автомобілів; бар’єри в наданні послуг з миття автомобілів; диференціація споживацьких уподобань. У ході аналізу встановлено, що в Європі середня частота користування послугами з миття транспортних засобів становить 10,5 разів на рік, у США – 13,6, в Україні – 13,2. Результати опитувань споживачів послуг у Європі та Україні показали високий рівень лояльності до професійних автомийок порівняно зі Сполученими Штатами. У Європі 74%, а в Україні 66% віддають перевагу виключно професійним автомийкам, тоді як у США цей показник становить лише 44%. Визначено високу екологічну свідомість споживачів в Європі, де 70% респондентів вважають, що миття на автомийці є безпечнішим для довкілля, ніж миття вдома. Розглянуто переваги цифрового маркетингу та залучення клієнтів через електронну комунікацію, особливо через електронну пошту та Facebook.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Соболєв В. М., Корепанов О. С., Чала Т. Г., Молошніков Є. В.
Вплив ринку будівельних матеріалів на економічне зростання в умовах війни: порівняльний макро- та мікроаналіз (c. 124 - 131)

Мета статті – виявити особливості розвитку світового та національного ринку будматеріалів в умовах невизначеності, що породжена пандемією COVID-19 і російською збройною агресією. Методи дослідження: статистичний аналіз, логічне моделювання, графічний аналіз, порівняльний аналіз, єдність логічного та історичного підходів. Динаміка українського ринку цементу визначається сукупністю внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішнє споживання цементу визначається обсягами внутрішнього виробництва за мінусом експорту з урахуванням імпорту та формується загальним внутрішнім попитом на цемент. Дослідження чинників формування обсягів зовнішньоекономічних операцій з цементом передбачає врахування структури експорту та імпорту в розрізі множинності цін зовнішньоекономічних контрактів. Проведений аналіз показав, що у структурі імпортних контрактів спостерігається сильний розкид середньої ціни контракту в розрізі окремих країн. І навпаки, структура експортних контрактів не показує такої строкатості цін. Наявні дані щодо цінової складової зовнішньоекономічних контрактів, на жаль, не дозволяють здійснити факторного аналізу та виявити фактори впливу на значний ціновий розкид у структурі імпортних контрактів на закупівлю цементу. Оригінальність статті полягає в поєднанні макро- та мікрорівнів аналізу ринку будматеріалів (на прикладі ринку цементу) ті виявленні взаємозв’язку між динамікою ринку цементу та загальною макроекономічною динамікою стосовно умов війни та повоєнного відродження української економіки. Виявлено також недоліки статистичних джерел дослідження ринку будівельних матеріалів, що впливають на можливості належного його аналізу.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру