УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка промисловості

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Купріянова В. С.
Організаційне забезпечення розвитку цивільної авіаційної промисловості України (c. 39 - 43)

У статті проаналізовано етапи історичного реформування цивільної авіаційної промисловості України, а також його учасники. Визначено, що забезпечення переходу авіапрому на інноваційний режим відродження потребує, у тому числі, організаційної перебудови структури галузі для створення передумов модернізації та підвищення ефективності господарювання.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Шемякіна Н. В.
Удосконалювання механізму фінансування технічного розвитку промисловості (c. 30 - 32)

У статті розглядаються сучасні проблеми механізму фінансування технічного розвитку промисловості. Доводиться необхідність доповнення ринкових механізмів фінансування промислового виробництва державним регулюванням.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Отенко В. І., Порожняк О. О.
Комплексний аналіз стратегічних компетенцій коксохімічних підприємств України (c. 135 - 137)

Стаття відображає результати комплексного дослідження стратегічних компетенцій підприємств коксохімічної галузі України. Застосування кластерного аналізу, функціонального підходу, методу контрольних питань дало можливість виділити лідерів галузі, визначити особливості стратегічного управління ними та обґрунтувати основні підходи до розвитку їх компетенцій.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Нусінова О. В.
Оцінка вартості бізнесу промислових підприємств за методом експертної вартості (c. 71 - 74)

У статті розроблені методичні підходи до оцінки експертної ринкової вартості підприємств з урахуванням надлишку їх зобов'язань, виконано оцінку вартості бізнесу ряду підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

Стаття написана українською мовою


Козенков Д. Є.
Вплив особливостей металургійного комплексу України на його структуру (c. 74 - 77)

Дано характеристику металургійного комплексу України та розглянуто його особливості, досліджено структуру ринку, визначено основних гравців кожного сегменту металургійного ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Дутченко О. М., Бєлова І. В., Дутченко О. О.
Аналіз тенденцій розвитку промисловості України (c. 41 - 43)

У статті розглядається стан розвитку підприємств промисловості України. На основі таксономічного аналізу основних кількісних показників промисловості виявлено певні тенденції розвитку галузі. Проаналізовано вплив штучного боргу на ефективність діяльності підприємств промисловості.

Стаття написана українською мовою


Рубан В. В., Лутицька Ж. С.
Удосконалення процесу моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища вітчизняних машинобудівних підприємств (c. 43 - 46)

У статті розглянуті основні етапи моніторингу зовнішнього та внутрішнього середовища машинобудівних підприємств України. Комплексне використання методик SPACE-аналізу та SWOT-аналізу дозволяє не тільки визначити ринкову позицію підприємств машинобудування в конкурентному середовищі та оцінити його конкурентні переваги, сильні та слабкі сторони, можливості та погрози, але й виявити сигнали про початок кризи в процесах функціонування та розвитку підприємств машинобудування.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Афанасьєв Є. В., Рибалко Л. П.
Підвищення рентабельності роботи гірничо-збагачувального комбінату за рахунок комплексної переробки та реалізації сировини, що витягається попутно (c. 125 - 127)

Динамічний розвиток народного господарства приводить до прискореного споживання всіх видів ресурсів. Раціональне використання мінеральних ресурсів на сучасному етапі розвитку виробництва, що володіє високоефективними передовими технологічними процесами, повинне та може забезпечуватися комплексним використанням сировини з одержанням економічної та екологічної вигоди.

Стаття написана російською мовою


Бубенко П. Т.
Проблеми відтворення робочої сили в машинобудівній галузі (c. 127 - 129)

У статті розглянуті проблемні особливості відтворення робочої сили в машинобудівній галузі та визначені напрямки формування внутрівиробничої системи навчання та підвищення кваліфікації кадрів, напрямку сприяння підприємствам у підготовці персоналу на виробництві.

Стаття написана російською мовою


Богачкова Л. Ю., Москвичев Є. А.
Проблеми та моделі функціонування підприємств комунального сектора на регіональних ринках електроенергії в РФ (c. 129 - 132)

Охарактеризовано проблеми функціонування сектора комунальної електроенергетики в регіонах РФ. Представлено та обґрунтовано концепцію реформування комунальної електроенергетики Волгоградської області шляхом консолідації мережних і збутових енергоактивів. Запропоновано математичні моделі оцінки економічних ефектів проекту реформування.

Стаття написана російською мовою


Квасній Л. Г.
Формування узагальненої моделі функціонування та розвитку підприємств НПК (c. 133 - 135)

У дослідженні обґрунтовано та наведено узагальнену модель розширеної системи управління нафтопромислового комплексу (НПК), що включає систему моделей зовнішнього середовища на вході та на виході системи управління з метою оптимізації розвитку та функціонування НПК відповідно до заданого критерію оптимальності з урахуванням відповідних обмежень.

Стаття написана українською мовою


Савицький Є. В.
До питання про демонополізації внутрішнього газового ринку Російської Федерації (c. 136 - 138)

Представлено економіко-математичний аналіз впливу демонополізації внутрішнього газового ринку РФ на прибутковість експорту російського газу в Європу з використанням методики кількісної оцінки, заснованої на математичному моделюванні диверсифікованості постачальників і цін природного газу з урахуванням ризику переривання поставок.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Овсюк М. О.
Удосконалення методів конкурентоспроможності будівельного підприємства в умовах кризи (c. 65 - 67)

У статті розглядається поняття та суть конкурентоспроможності підприємства, проблеми та існуючі методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства будівельної промисловості. Аналізуються переваги та недоліки різних методик, що застосовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці.

Стаття написана українською мовою


Ускова А. В.
Організація та вдосконалення збутової діяльності будівельних підприємств (c. 67 - 69)

Розглянуто дослідження теоретичних основ формування практичної реалізації збутової політики підприємств. Запропоновані заходи у сфері удосконалення збутової політики підприємств, а також усунення проблем у збуті за допомогою методу діагностики, який передбачає оцінку збутової діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Гонтарева І. В.
Взаємозв'язок стабільності та ефективності функціонування промислових підприємств (c. 64 - 67)

У статті розглянуті фінансові, виробничі та організаційні фактори, а також системні параметри, визначальний взаємозв'язок ефективності та стабільності функціонування промислових підприємств.

Стаття написана російською мовою


Купріянова В. С., Матюшенко І. Ю.
Лізинг як механізм державного регулювання розвитку авіаційного комплексу України (c. 67 - 68)

На сучасному етапі розвитку економіки України найбільш доцільним шляхом розв'язання проблем, які назріли в авіабудуванні, є використання лізингу, як механізму державного регулювання розвитку авіаційного комплексу шляхом створення державної кредитно-гарантійної установи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Іпполітова І. Я.
Розробка комплексної цільової програми управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу України (c. 82 - 84)

У статті запропоновано методичний підхід до розробки комплексної цільової програми управління ресурсозбереженням на підприємствах нафтогазового комплексу України.

Стаття написана російською мовою


Сокуренко П. І., Табунщик А. В.
Проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств міста Кременчука (c. 84 - 87)

У статті розглянуто напрями проведення державної інвестиційної політики. Надано характеристику державної Програми розвитку інвестиційної діяльності України. Визначено напрями використання коштів на машинобудівних підприємствах. Охарактеризовано рівень інвестицій на Кременчуцьких машинобудівних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Бурда В. Є.
Енергетична ефективність країни та її залежність від нетрадиційних джерел енергії (c. 87 - 91)

У статті обґрунтовано доцільність впровадження сучасних технологій виробництва нетрадиційних джерел енергії з метою забезпечення енергозбереження країни, зменшення енергомісткості ВВП, підвищення енергетичної ефективності країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Мезенцева О. О.
Оцінка факторів конкурентного середовища металургійних підприємств України (c. 66 - 69)

Проаналізовано фактори конкурентного середовища вітчизняного металургійного ринку та їх кількісні показники за 2010 - перший квартал 2011 рр. Узагальнено розподіл між кількісними та якісними факторами конкурентоспроможності підприємств та їх вплив у її оцінці. Виділено напрями вдосконалення методики розрахунку оцінок конкурентоспроможності вітчизняної металургії з метою підвищення її точності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Ларіна Т. Ф.
Модернізація промислового сектору в Україні (c. 70 - 72)

Стаття присвячена аналізу інституціональних факторів, які гальмують процеси модернізації промислового сектора економіки України і наданню рекомендацій з побудови прогресивної моделі промислової політики в рамках ліберальної доктрини.

Стаття написана українською мовою


Малаєва Т. В.
Аналіз сучасних методів оцінки виробничого потенціалу вуглевидобувних підприємств (c. 72 - 74)

Викладено результати дослідження методичних підходів до оцінки виробничого потенціалу вуглевидобувного підприємства. Виявлені недоліки та обмеження дозволили зробити висновок про необхідність їхнього вдосконалювання.

Стаття написана російською мовою


Швець Н. В.
Проблеми та перспективи розвитку міжгалузевих зв'язків підприємств хімічного комплексу України (c. 75 - 78)

У статті розглянуті тенденції формування міжгалузевих зв'язків підприємств хімічного комплексу та проаналізовані найбільш проблемні їхні напрямки. Показано особливості протікання інтеграційних процесів у хімічній галузі України та закордонних країн. Визначено можливі шляхи розвитку міжгалузевих взаємодій хімічних підприємств в умовах необхідності забезпечення енергетичної безпеки нашої країни та підвищення рівня самозабезпечення паливно-енергетичною сировиною.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Пономаренко О. Е.
Розробка алгоритму формування рекомендацій щодо забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання промисловості (c. 41 - 44)

У статті підкреслено необхідність розробок у сфері забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання промисловості. Сформовано алгоритм розробки стратегії фінансової безпеки.

Стаття написана українською мовою


Соболєва Г. Г.
Ефективність використання лізингу будівельними підприємствами в Україні (c. 47 - 50)

Розглядається використання лізингу будівельними підприємствами в Україні на сучасному етапі, його ефективність. Пропонуються рекомендації для подальшого розвитку лізингу як основного засобу оновлення матеріально-технічної бази будівельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Галюк І. Б.
Аналіз інноваційної складової діяльності нафтогазового сектору України (c. 118 - 121)

Розглянуто основні тенденції розвитку нафтогазової галузі України, проведене аналіз інноваційної складової діяльності нафтогазових підприємств, визначено основні напрямки підвищення їхньої інноваційної активності.

Стаття написана українською мовою


Бессонов А. А.
Дослідження засобів активізації діяльності машинобудівних підприємств (c. 121 - 122)

Машинобудування є фундаментом економічного потенціалу країни. Підприємства машинобудування відіграють важливу роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу всіх галузей країни. Результати дослідження стану сучасних вітчизняних машинобудівних підприємств дозволили визначити їх стан як незадовільний. Значення машинобудування для економіки країни зумовлює необхідність проведення досліджень напрямів, які сприяли б покращенню стану машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Домбровська Г. П., Геращенко І. О., Григор’єва Ю. О.
Нові інноваційні технології в енергетиці (c. 58 - 60)

Проведено дослідження за змістом інновації як комплексного процесу створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу для задоволення людських потреб. Одним із напрямів інновації в енергетичній галузі є альтернативна енергетика, яка використовує поновлювану енергію.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Адамовська В. С.
Оцінка термінів заміни моделей машин і обладнання (c. 75 - 78)

У статті розглянуто проблемні питання оцінки термінів за­міни моделей машин і обладнання. Розроблено методику ви­значення термінів служби машин і обладнання через строки служби моделей, обумовлених моральним зносом 2-го роду, яка, на відміну від існуючих, дає змогу в динаміці для кожного року впровадження нової партії техніки на основі середньо­групових витрат визначати нижню і верхню границі початку і закінчення заміни моделей машин і обладнання.

Стаття написана українською мовою


Бодрова Н. Е., Булатов К. П.
Аналіз світових тенденцій роз­витку автомобільної промисловості (c. 78 - 83)

У статті проведено аналіз стану світової автомобільної про­мисловості за останні десятиріччя. Досліджено вплив фінан­сових криз на темпи розвитку виробництва автомобілей у світі. Розглянуто характерні риси та особливості розвитку ав­томобільної промисловості в Україні. Визначено основні про­блеми даної галузі світової економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Коюда В. О., Воліков В. В.
Використання інтелектуального потенціалу машинобудівних підприємств Харківщини (c. 102 - 105)

Проаналізовано використання інтелектуального потенціалу підприємства в цілому та за людським, структурним і споживчими капіталами як бази його формування та розвитку (ІП). На основі матричного методу аналізу, а саме матриць, виявлено вплив основних факторів на рівень використання інтелектуального потенціалу конкретного машинобудівного підприємства Харківщини.

Стаття написана українською мовою


Купріянова В. С.
Аналіз перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні (c. 105 - 107)

Статтю присвячено питанням аналізу перспектив розвитку авіації загального призначення в Україні на прикладі Харківської області. На базі аналізу світової практики виявлено основні тенденції розвитку авіації загального призначення у світі та проаналізовано передумови виникнення та створення такої інфраструктури в Україні. Розглянуто чинники, що стимулюють розвиток авіації загального призначення в межах Харківського регіону.

Стаття написана українською мовою


Сталінська О. В.
Формування комплексу показників сталого розвитку металургійного підприємства (c. 108 - 110)

У статті запропоновано комплекс показників сталого розвитку металургійних підприємств, заснований на беладжійскіх принципах, який включає, з урахуванням галузевих особливостей, групи показників ресурсного забезпечення, виробництва та збуту, а також показники, що відображають соціальну та екологічну відповідальність підприємства; даний комплекс показників може використовуватися як критерій при обґрунтуванні управлінських рішень на металургійних підприємствах.

Стаття написана російською мовою


Юдін М. А.
Українське машинобудування: основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку (c. 111 - 115)

У статті розглянуто проблеми, що виникають на сучасному етапі розвитку українського машинобудування. Визначено пріоритетні напрями розвитку машинобудування в Україні. Запропоновано шляхи покращення фінансування українських машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Галюк Л. І.
Аналіз і оцінка економічних чинників забезпечення стійкості розвитку газорозподільних підприємств (c. 115 - 119)

Проаналізовано пріоритетні чинники підвищення стійкості газорозподільних підприємств: диверсифікація видів діяльності, скорочення витрат виробництва, підвищення інвестиційної привабливості даних підприємств і залучення інвестицій, підвищення надійності газорозподільної діяльності, удосконалення організаційної структури підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Берідзе Т. М.
Корпоративні засади стратегічного управління гірничовидобувними підприємствами (c. 116 - 118)

У статті досліджуються системні властивості управління гірничо-видобувними підприємствами. Угруповання системних властивостей побудовано по типу впливів на систему зовнішнього і внутрішнього характеру. Системні властивості розглядаються з погляду наслідків даного впливу для системи в цілому.

Стаття написана українською мовою


Дашевська О. В., Бабалов Т. Р.
Методика оцінки ресурсного потенціалу підприємств нафтогазової галузі (c. 119 - 122)

У статті розглянуто особливості ресурсного потенціалу підприємств та обґрунтовано необхідність їх врахування в аналізі господарської діяльності підприємств нафтогазової галузі. Автор пропонує методичний підхід до оцінки ресурсного потенціалу підприємств нафтогазової галузі, обґрунтовує його практичне значення. Розроблено алгоритм та наведені показники оцінки ресурсного потенціалу підприємств нафтогазової галузі України.

Стаття написана українською мовою


Кокодей Т. О.
Формування каталогу оптимальних стратегій підприємства харчової промисловості методом «тонкого підстроювання» (c. 122 - 125)

У статті запропонований метод «тонкого пiдстроювання» видів стратегій підприємства харчової промисловості до прогнозних значень патернів поведінки споживача на ринку продуктів харчування, що використовується для формування каталогу оптимальних стратегічних альтернатив.

Стаття написана російською мовою


Чен Хойшен
Розробка стратегії розвитку текстильної промисловості Китаю (c. 125 - 127)

Проаналізовано умови, наявність яких необхідна для досягнення стратегічних цілей підприємств текстильної промисловості. Запропоновано стратегію розвитку текстильної промисловості.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Долінська Р. Г., Омеляненко Т. В.
Кількісні аспекти оцінки ефективності трансформації взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії (c. 107 - 111)

Висунуто та перевірено гіпотези щодо наявності зв'язків між показниками, що характеризують кількісні аспекти ефективності трансформації взаємовідносин на роздрібному ринку електроенергії.

Стаття написана українською мовою


Яценко В. В.
Політико-економічні аспекти розвитку легкої промисловості України на сучасному етапі (c. 111 - 114)

У статті досліджено політичні та економічні сторони стану легкої промисловості. Розглянуто як позитивні, так і негативні сторони впливу секонд-хенду на розвиток легкої промисловості. Проаналізовано законодавчу сторона проблеми та показано шляхи її вирішення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Полуянов В. П., Кравченко Р. С.
Перспективи розвитку централізованого теплопостачання в Україні в контексті державно-приватного партнерства (c. 109 - 112)

У статті проаналізовано стан галузі теплопостачання, визначене коло основних проблем, викладено рекомендації з реформування галузі як попереднього етапу розгортання державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


Попов С. О., Максимова І. І.
Економічні аспекти визначення ефективності розробки забалансових запасів залізних руд (c. 113 - 115)

Розглянуто основи економічного обґрунтування доцільності видобутку забалансових запасів залізних руд. Запропоновано алгоритм визначення техніко-економічного критерію ефективності розробки забалансових запасів.

Стаття написана українською мовою


Кулик І. М.
Сучасний стан та основні фактори розвитку чорної металургії в Україні (c. 116 - 121)

У статті охарактеризовано сучасний стан сектора чорної металургії, визначено основні фактори позитивного та стримуючого впливу на розвиток галузі, виявлено резерви фінансування оновлення металургійних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Салун М. М.
Економічна оцінка ресурсного забезпечення промислових підприємств галузі машинобудування (c. 99 - 102)

У статті представлено авторський методичний підхід щодо економічної оцінки ресурсного потенціалу промислового підприємства, який базується на дослідженні варіантів ефективного поєднання наявних ресурсів, виявленні оптимального, що відповідає стратегічній орієнтації підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Абасс К. Джауд, Моргачов І. В.
Особливості управління витратами іракських підприємств переробної промисловості (c. 64 - 68)

У статті конкретизовано особливості управління витратами іракських підприємств переробної промисловості, у тому числі досліджено тенденцію зміни структури і рентабельності витрат даних підприємств.

Стаття написана російською мовою


Рудика В. І.
Особливості управління матеріальними потоками коксохімічних підприємств (c. 68 - 70)

У статті розглянуто характеристики матеріальних потоків коксохімічних підприємств. Показано, що вони сформовані під впливом особливостей технологічного процесу та вимог споживачів. Проаналізовано відомі підходи та запропоновано підхід до управління матеріальними потоками коксохімічними підприємствами, який є синтезом традиційного та логістичного.

Стаття написана українською мовою


Андрієвська Є. В.
Сучасні підходи до реструктуризації машинобудівних підприємств на основі відкритої інноваційної діяльності (c. 71 - 73)

У статті розкрито підходи до суті відкритих інновацій і підходів до трактування поняття «інновація». Виділено складові відкритих інновацій і наведено їх характеристику. Показано ключові елементи процесу, що впливають на формування відкритих інновацій на підприємстві. Розглянуто порівняльні принципи відкритих і закритих інновацій на машинобудівних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Кочетигова Т. В.
Аналіз світового досвіду злиттів і поглинань компаній в галузі металургії (c. 73 - 77)

У статті розглядаються процеси злиттів і поглинань у металургійній галузі світової економіки. Аналізується їхня динаміка в кількісних і вартісних показниках, особливості участі в них різних країн світу й прогнози їхнього подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Курбатова Ю. Л., Долінська Р. Г.
Проектування неконкурентного багатостовбурового альянсу в енергетичному машинобудуванні (c. 51 - 52)

Розглянуті можливості і стратегічні орієнтири модернізації промисловості у рамках нової організаційної форми – альянсу.

Стаття написана українською мовою


Погасій С. С.
Дослідження тенденцій розвитку та прогнозування світової енергетичної галузі (c. 53 - 54)

У статті визначено та обґрунтовано прогнозування на основі методу сценаріїв розвитку світової енергетичної галузі в умовах переходу до нового технологічного укладу світової економіки.

Стаття написана українською мовою


Рудика В. І.
Методика оцінки впливу стабілізації процесу постачання вугільних концентратів на підвищення потенціалу внутрішнього середовища коксохімічного підприємства (c. 55 - 57)

У статті розроблена методика оцінки впливу стабільності процесу постачань вугільних концентратів на підвищення виробничої і продуктової компонент потенціалу внутрішнього середовища коксохімічного підприємства.

Стаття написана російською мовою


Дем’яненко Т. І.
Проблеми розвитку альтернативної енергетики (c. 58 - 59)

У статті проаналізовано проблеми використання відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), зокрема вітроенергетики. Дана оцінка сучасному стану фінансування ринку «зеленої» енергетики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Дем’яненко Т. І.
Нові перспективи розвитку альтернативної енергетики (c. 135 - 137)

У статті розглядається вирішення проблеми неспівпадання періодів вироблення енергії та періодів її споживання. Альтернативні джерела забезпечуються акумуляторами. Проте, і традиційні електричні, і теплові мережі деколи виходять за ладу на дні і навіть на тижні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Деренська Я. М.
Процес планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва (c. 126 - 130)

У статті запропоновано модель процесу планування проекту в умовах фармацевтичного виробництва, яка враховує виконання двадцяти двох підпроцесів планування проекту (із зазначенням вхідних і вихідних документів і виконавців підпроцесів).

Стаття написана українською мовою


Крупа О. М.
Аспекти визначення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу України (c. 131 - 134)

У статті розглянуто стан та особливості функціонування підприємств нафтогазового комплексу в умовах сучасних соціально-економічних перетворень в Україні. Визначено динаміку основних показників фінансового стану підприємств цієї галузі. Проаналізовано механізм державного регулювання діяльності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Стаття написана українською мовою


Чебанов О. О.
Концептуальні основи структурної модернізації промисловості (c. 134 - 137)

У статті обґрунтовано актуальність структурної модернізації промисловості на сучасному етапі її розвитку та необхідність удосконалення для цього державної промислової політики. Уточнено зміст понять «структура промисловості», «оптимальна структура», «промислова політика». Запропоновано основні напрямки аналітичного удосконалення концепцій, стратегій та програм структурної перебудови української промисловості.

Стаття написана українською мовою


Кулик І. М.
Практика формування дивідендної політики акціонерних компаній вітчизняного сектора чорної металургії (c. 137 - 144)

У статті досліджено особливості формування дивідендної політики і виявлено фактори, що її визначають, на прикладі акціонерних товариств сектора чорної металургії. Зроблено висновок, що формування корпоративної системи управління на металургійних підприємствах і розробка ефективної дивідендної політики є тими інструментами, які дозволили б максимізувати доходи власників.

Стаття написана українською мовою


Тимофєєва К. О.
Державна підтримка інноваційної діяльності машинобудування України (c. 144 - 147)

У статті проаналізовано поточний стан інноваційної діяльності машинобудування, існуючі програми державної підтримки, які стимулюють інноваційний розвиток промисловості. Запропоновано визначення терміна «інноваційно сприйнятлива організаційно-управлінська структура». Обґрунтовано необхідність створення інноваційно сприйнятливого середовища, а також механізму надання державної допомоги суб'єктам машинобудування. Основним критерієм для їх відбору є інноваційно сприйнятлива структура. Виділено проблеми в розвитку машинобудування, такі як фізичний і моральний знос основних фондів підприємства, зниження фінансування інноваційного розвитку галузі з боку держави і т. д. Отже, суб'єкт машинобудування вимушений нести додаткові ризики і витрати, пов'язані з впровадженням інновацій у процес виробництва, що стає гальмом інноваційного розвитку як галузі, так і економіки в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Гаврикова А. О.
Новий статус побутових споживачів у контексті ринкових перетворень вітчизняного енергосектора (c. 105 - 109)

У статті запропоновано ввести в обіг додаткову систему класифікаційних ознак побутового споживача, які більш повно відображають зміни, що відбулися в споживчому співтоваристві за останнє десятиліття. Виявлені групи споживачів, які є активними інвесторами і можуть розглядатися системою як бізнес-партнери.

Стаття написана російською мовою


Григоренко А. А.
Формування цілісного промислового комплексу національної економіки як основа забезпечення сталого економічного розвитку (c. 109 - 113)

У статті проведено аналіз сучасного стану промисловості України, теоретично обґрунтовано необхідність формування цілісного промислового комплексу. Виявлено основні зміни в структурі промисловості, котрі необхідно усунути для досягнення сталого економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Кириченко О. П.
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств (c. 113 - 116)

У статті обґрунтовано необхідність створення організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств, проаналізовано підходи до визначення поняття ОЕМУІД. Запропоновано модель формування ОЕМУІД, яка повинна реагувати на безперервні зміни в зовнішньому середовищі і не передбачає структурні перебудови управлінського апарату, які зазвичай призводять до зниження ефективності роботи підприємства.

Стаття написана українською мовою


Оболонська І. В.
Оптимізація організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності видобувного підприємства (c. 116 - 119)

У статті висвітлено основні ресурсні фактори, що впливають на виробничу потужність видобувного підприємства. Обгрунтовано доцільність урахування мінерально-сировинного чинника у критерії оцінки планової потужності кар’єра. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації організаційно-технологічного забезпечення планової виробничої потужності. Наведено приклад реалізації моделі в умовах кар’єра ПАТ ІнГЗК.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Романенко О. В.
Роль корпоративних інтегрованих структур у розвитку сучасного виробництва: світовий та вітчизняний досвід (c. 91 - 96)

У статті проаналізовано особливості функціонування та впливу інтегрованих структур на розвиток економіки в Україні та в інших країнах світу. На прикладі автомобілебудування досліджено масштаби діяльності провідних транснаціональних корпорацій та узагальнено існуючі моделі корпоративного розвитку економіки. На основі вивчення передового досвіду провідних корпорацій світу аргументовано необхідність підключення вітчизняних підприємств до транснаціональних мереж світових лідерів виробництва.

Стаття написана українською мовою


Момот В. М., Мамутова Т. В.
Формалізація оцінок інноваційного розвитку підприємств хімічної промисловості з урахуванням еколого-економічних показників (c. 96 - 98)

У статті проаналізовано вплив хімічних підприємств на екологічний стан навколишнього середовища. Актуальність роботи пояснюється необхідністю переходу від рішення завдання охорони навколишнього середовища (замість або за рахунок економічного зростання) до того ж завдання, але паралельно з економічним зростанням підприємства. Запропоновано формулу розрахунку економічного ефекту інноваційного проекту з урахуванням екологічного ефекту.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Костенко О. К.
Формування організаційно-функціонального механізму управління еколого-економічною діяльністю машинобудівних підприємств (c. 121 - 124)

У статті обґрунтовано методологічне положення про об’єктивний характер утворення прибутку за результатами екологічних заходів. Cформовано структуру організаційно-функціонального механізму управління еколого-економічною діяльністю машинобудівних підприємств шляхом визначення та характеристики елементів інституційного та операційного впливу на підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, що дозволить створити умови для економічного зростання підприємств машинобудівної галузі.

Стаття написана українською мовою


Климчук М. М.
Адаптивна модель протидії ризикам бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (c. 124 - 128)

У статті розроблено та апробовано адаптивну модель протидії ризикам бізнес-процесів на підприємствах альтернативної енергетики, також сформовано матрицю розподілу зон дії різних ризиків за різними формами сценаріїв розвитку ризикових ситуацій на підприємстві. На підставі аналізу результатів моделювання та враховуючі особливості формування та управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики, сформовано специфічні рекомендації щодо ризик-менеджменту. Матрицю розподілу зон дії різних форм сценаріїв побудовано для зрозумілої інтерпретації сценаріїв розвитку на підставі сценарного дослідження та характеристик лінгвістичних змінних «ступінь ризику» і «стан бізнес-процесу».

Стаття написана українською мовою


Пухальська А. П.
Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі (c. 128 - 134)

У статті запропоновано механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі, що передбачає синтез системи поглядів на забезпечення управління наявними об’єктами інтелектуальної власності (ІВ) на підприємстві з метою залучення їх в господарський оборот та підвищення ефективності від їх використання. Застосування наведеного механізму управління ІВ забезпечить підприємству реалізацію монопольних прав на результати інтелектуальної діяльності та сприятиме збільшенню доходів від підвищення якості чи зниження собівартості продукції, розширення ринків збуту, підвищенню ефективності та результативності господарської діяльності в цілому. Упровадження запропонованого механізму вимагає створення на підприємстві відділу з питань патенування та ІВ. Спеціаліст вищеназваного відділу повинен буди компетентним у питаннях оцінки, захисту, комерціалізації, оформлення прав на об’єкти ІВ та пошуку інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Гусак А. С., Кабанов А. І.
Аналіз сучасної практики страхування інвестиційних проектів у вуглевидобуванні (c. 129 - 135)

У статті проаналізовано сучасну практику страхування інвестиційних проектів у вуглевидобуванні. Досліджено досвід країн з розвиненою вугільною промисловістю, зокрема, США, Австралії та КНР. Проаналізовано пропозиції державних і приватних страховиків, які надають послуги зі страхування комерційних і некомерційних (політичних) ризиків для інвестиційних проектів у вуглевидобуванні. Визначено основні види страхового захисту, які набули поширення при страхуванні реальних інвестицій, та проаналізовано специфіку їх застосування під час убезпечення вуглевидобувних проектів. За результатами аналізу виокремлено ключові види страхування, які можуть забезпечити комплексний захист інвестиційних проектів в українському вуглевидобуванні.

Стаття написана українською мовою


Нусінова Я. В.
Використання показника періоду непогашення поточних зобов’язань при діагностиці кризи на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (c. 136 - 140)

У статті обґрунтовуються методичні підходи до використання показника періоду непогашення поточних зобов’язань при діагностиці кризи на вітчизняних підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Виявлено, що ці підприємства є найуразливішими у світовій фінансово-економічній кризі, в період якої констатовано падіння обсягів виробництва в натуральному вираженні, але збільшення обсягів виробництва та реалізації в грошовому вираженні, що було досягнуто за рахунок підвищення цін і зростання курсу долара. Одним із ключових завдань у розв’язанні проблем, що виникають під час поточного управління підприємствами, названо необхідність постійного контролю за рівнем поточних зобов’язань, джерелом погашення яких, у більшості випадків, виступає дохід від реалізації продукції. У зв’язку з цим запропоновано додатково до інших показників діагностики використовувати період непогашення поточних зобов’язань, який розраховується відношенням поточних зобов’язань до обсягу реалізації продукції в грошовому вираженні, помноженим на 365 днів. Запропоновано визначати його найменше значення, яке характеризуватиме період, протягом якого підприємство може не сплачувати поточні зобов’язання без ризику погіршення фінансового стану до рівня кризового. Розраховано та проаналізовано фактичні значення показника на ряді підприємств гірничо-металургійного комплексу України за 2002 – 2011 рр. Установлено, що більш доцільно як граничні використовувати різні значення для різних груп підприємств. Запропоновано також верхнє граничне значення періоду непогашення поточних зобов’язань встановити на рівні 1 року. При перевищенні цього значення фінансовий стан підприємства характеризуватиметься критичною ситуацією.

Стаття написана українською мовою


Тельнова Г. В.
Розробка концепції фінансового менеджменту ІКС машинобудівної галузі (c. 141 - 145)

У статті пропонується концепція механізму фінансового менеджменту ІКС, яка включає необхідне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень, і схема її реалізації. Обгрунтовано теоретично-методологічний, методичний, інструментальний, модельний рівні концепції фінансового менеджменту ІКС. На етапі організації та виконання підсистемами функцій фінансового менеджменту, на думку автора, доцільно використовувати IDEF (SADT)-модель інформаційних потоків, на етапі аналізу та оцінки, виявлення «вузьких місць», розробки альтернативних варіантів управлінських рішень – оптимізаційне лінійне програмування та імітаційне моделювання, прийняття рішень і відповідне планування процесів фінансового менеджменту ІКС пропонується здійснювати на основі нейромережевої моделі збалансованих показників фінансового менеджменту ІКС.

Стаття написана українською мовою


Денисов К. В.
Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996 – 2010 рр. (c. 146 - 151)

У статті проаналізовано результати впровадження державної промислової політики в чорній металургії України з 1996 по 2010 рр. Аналіз проводився на основі даних національної статистики, а також міжнародних організацій World Steel Association та Іnternational Steel Statistical Bureau. Аналіз показав невідповідність отриманих результатів тим цілям, які визначалися державою в рамках галузевої промислової політики. Це стосується розвитку виробничо-технологічної бази, товарної структури виробництва та експорту, а також внутрішнього споживання сталі. Попри застосування державою різноманітних пільг, технологічний рівень галузі залишився низьким. У товарній структурі виробництва та експорту домінує первинна сталь і напівфабрикати. Внутрішнє споживання є обмеженим і поступається за обсягами показникам експорту. В інших країнах ситуація є протилежною, саме тому в статті наголошено на необхідності врахування їхнього досвіду галузевої промислової політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Божко В. П., Кащєєва І. О.
Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України (c. 190 - 194)

У статті досліджено сучасний стан машинобудівних підприємств України. Доведено важливість машинобудівної галузі, стан і рівень розвитку якої є основним з показників економічного і, насамперед, промислового розвитку країни. Виявлено основні проблеми, які постають у сучасних економічних умовах перед машинобудівними підприємствами та уповільнюють або взагалі призупиняють їх розвиток. На основі опрацьованого матеріалу були розроблені рекомендації щодо покращення стану та вирішення основних проблем машинобудівної галузі України.

Стаття написана українською мовою


Орлова Н. С., Куликова Н. А.
Напрямки інвестування технологічного циклу промислових підприємств вугільної галузі України (c. 194 - 198)

У статті досліджено можливості реформування вугільної промисловості України виходячи з розроблених заходів у рамках державної економічної та інвестиційної політики. Розглянуто математичну модель оптимального розподілу обмежених інвестицій між технологічними ланками шахти, що дозволить підвищити пропускні здатності технологічних ланок і дасть можливість підвищити виробничу потужність шахти в цілому. Розроблені напрями інвестування технологічного процесу вугледобувних підприємств України для поліпшення використання їх виробничих потужностей і підвищення ефективності їх роботи.

Стаття написана російською мовою


Білявцева К. С., Пархоменко О. С.
Напрями управління ліквідністю машинобудівних підприємств України (c. 199 - 203)

У статті висвітлено основні проблеми у формуванні ліквідності машинобудівних підприємств; здійснено оцінку рівня ліквідності на прикладі ВАТ «Турбоатом». Виявлено умови, які визначають прийнятний рівень ліквідності підприємств (високий рівень ділової активності, у тому числі на зарубіжних ринках, певна дивідендна політика, ліквідність акцій підприємства, задовільний стан корпоративного управління та ін.), та окреслено основні напрями покращення фінансового стану машинобудівних підприємств, серед яких реструктуризація активів підприємства, виявлення внутрішніх резервів підвищення прибутковості виробничої діяльності, прозорість здійснення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності та ін.

Стаття написана українською мовою


Шашенко О. О.
Оптимізація процесу формування виробничих витрат при спорудженні виробок на вугільному підприємстві (c. 203 - 207)

Статтю присвячено розв’язанню актуальної проблеми підвищення конкурентоспроможності гірничодобувних підприємств на основі удосконалення управління процесом формування виробничих витрат. Обґрунтовано, що співвідношення виробничих витрат, спрямованих на спорудження та експлуатацію кріплення виробки при інших незмінних витратах у собівартості видобутку, впливає на рівень рентабельності підприємства в цілому. Встановлено, що розподіл зазначених витрат у процесі спорудження та експлуатації виробки визначає плановий рівень коефіцієнту ремонтованості кріплення виробки за критерієм максимізації прибутку. Розроблено оптимізаційні моделі співвідношення експлуатаційних витрат і витрат на спорудження виробки для випадку, коли собівартість видобутого вугілля у певній виробці гірничодобувного підприємства зростає згідно з нелінійною функцією залежно від коефіцієнту ремонтованості кріплення виробки, та для випадку, коли собівартість видобутого вугілля гірничодобувного підприємства зростає згідно з поліноміальною функцією залежно від коефіцієнту ремонтованості кріплення виробки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Божко В. П., Мазніченко Г. Д., Омельченко О. Л.
Особливості використання реінновацій при створенні високих технологій в металургії тамашинобудуванні (c. 134 - 139)

Розглянуто раніше створені нововведення в галузі імпульсної та високошвидкісної обробки, які за своїми техніко-економічними показниками є перспективними для широкого застосування в сучасному металургійному та машинобудівному виробництві. Для цього запропоновано використовувати процедуру реінновацій, тобто часткового інвестування у нові розробки аналогічного використання, що дозволить знизити витрати на проведення НДДКР і може зменшити обсяг фінансових витрат на 25 – 50% по кожному проекту.

Стаття написана російською мовою


Набок Є. В.
Аналіз особливостей розвитку машинобудівної галузі України (c. 139 - 144)

У статті проаналізовано сучасний стан машинобудівної галузі України. Проведено аналіз обсягу виробництва машинобудування. Розглянуто динаміку структури промисловості і динаміку інвестицій в основний капітал машинобудівельної галузі України. Проаналізовано експорт та імпорт товарів машинобудівної промисловості. Розглянуто причини, які вплинули на розвиток машинобудівельних підприємств. Виявлено проблеми, з якими стикаються вітчизняні машинобудівні підприємства. Запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудівельної промисловості підприємств України. Доведено, що розвиток машинобудівельних підприємств є необхідною передумовою формування потенціалу розвитку країни в цілому. На основі проведеного аналізу наведено основні сучасні характеристики машинобудівельної галузі України.

Стаття написана українською мовою


Пуліна Т. В.
Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості (c. 145 - 152)

Розглянуто досвід зарубіжних країн по створенню кластерних об'єднань у харчовій промисловості. Досліджено діяльність перших діючих кластерів підприємств харчової промисловості в Україні та кластерних проектів, які перебувають у стадії реалізації. Виявлено напрямки створення нових кластерних структур в харчовій промисловості в Україні. Проведено дослідження стратегій розвитку регіонів України на предмет наявності кластерних ініціатив, у результаті якого виділено сім областей, що мають пріоритетні напрямки розвитку в галузі харчової промисловості та АПК. Розглянуто діяльність громадських організацій і фондів, які займаються створенням і розвитком кластерних об'єднань в Україні. Досліджено законодавчу базу, що сприяє реалізації кластерних ініціатив. У результаті зроблено висновок: незважаючи на значну кількість проведених досліджень, наявний позитивний досвід роботи перших кластерів в Україні, масове переведення національних економік промислово розвинених країн на кластерну модель розвитку, на сьогодні в Україні чинна законодавча база і систематична робота в цьому напрямку на рівні міністерств і відомств практично відсутня.

Стаття написана українською мовою


Васильцов Є. В.
Фінансові аспекти продуктивності гірничо-металургійних підприємств України (c. 152 - 158)

У статті здійснено ретроспективний аналіз продуктивності ресурсів гірничо-металургійних підприємств України за 2007 – 2011 рр., за результатами якого відзначено суттєвий вплив ринкових факторів на ефективність діяльності комбінатів. Зростання цінових параметрів залізорудної продукції сприяє підвищенню фінансових аспектів продуктивності гірничо-збагачувальних комбінатів та, відповідно, їх зменшенню на металургійних, для яких ця продукція є основною сировиною. Продіагностовано фактори, що впливають на зміну продуктивності активів. Визначено, що для гірничо-збагачувальних комбінатів характерною є неоптимальна політика формування джерел капіталу та структури активів. Проаналізовано ступінь зносу основних засобів гірничо-металургійних підприємств та систематизовано пов’язані з цим проблеми. Наголошено, що зростання фінансових аспектів продуктивності можливе за рахунок підвищення ефективності ресурсних трансформацій у бізнес-процесах компаній, що вимагає підвищення техніко-технологічного рівня виробництва.

Стаття написана українською мовою


Гелевачук З. Й.
Ринкове забезпечення розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів України (c. 159 - 165)

У статті здійснено комплексний аналіз поточного стану та перспектив розвитку ринку залізорудної продукції за показниками попиту, вимог до якісних параметрів продукції, виробничих можливостей підприємств, запланованих проектів щодо нарощення обсягів виробництва провідними компаніями світу. Визначено позиції вітчизняних гірничо-збагачувальних комбінатів на світовому ринку залізорудної продукції. Ідентифіковано основні проблеми їх розвитку в контексті галузевих тенденцій, що полягають у низькому техніко-технологічному рівні виробництва, аутсайдерських позиціях за показниками якості продукції. На підставі аналізу доведено об’єктивну необхідність реалізації стратегії технологічного розвитку, що створює підґрунтя для коригування маркетингової стратегії комбінатів. Обґрунтовано, що передумовами реалізації стратегічних напрямів розвитку гірничо-збагачувальних підприємств є подальша переорієнтація експортних поставок з країн Європи до країн Південно-Східної Азії, що в умовах зростання індустріального попиту на цих ринках і невисоких вимогах до якості продукції дозволить зберегти ринкову частку та акумулювати фінансові ресурси для реалізації інноваційних проектів на вітчизняних комбінатах.

Стаття написана українською мовою


Лісніченко О. О.
Фундаментально-вартісні аспекти результативності розвитку харчових підприємств України (c. 165 - 172)

У статті на основі застосування фундаментально-вартісного підходу визначено результативність розвитку підприємств харчової промисловості України. Логіку економічного оцінювання побудовано на основі співставлення результатів формування капіталу харчових підприємств та прибутковості функціонування їх активів. Ефективність формування капіталу проаналізована з точки зору структури джерел формування активів харчових підприємств та розрахунку середньозваженої його вартості (WACC). У процесі продуктивного використання капіталу (активів) генеруються потоки прибутку, достатність яких визначає потенціал формування фундаментальної вартості досліджуваних підприємств. У процесі аналізу ефективності використання основного, оборотного капіталу та оцінювання інвестиційної та інноваційної активності харчових підприємств визначено основні фактори та проблеми, що впливають на низький рівень прибутковості капіталу, що, у свою чергу, руйнує внутрішню вартість підприємств харчової промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Пуліна Т. В.
Вплив показників стабільності і зростання показника ефективності діяльності підприємства на процес створення кластерного об'єднання (c. 170 - 175)

У статті показано необхідність розвитку кластерного підходу, який довів свою ефективність у багатьох країнах світу. Однією з проблем впровадження цього підходу є відсутність універсального методу відбору підприємств до складу кластерного об'єднання. Метою публікації є розробка підходу до відбору підприємств до складу кластерного об'єднання. Для досягнення поставленої мети розглянуто три структури вектора, побудованого на основі процесу змін чисельних значень показника ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства протягом певного проміжку часу. Надано характеристики показників стабільності, ефективності діяльності підприємства і зростання ефективності. Обґрунтовано необхідність введення показника стабільності зростання ефективності діяльності підприємства, за допомогою якого аналізується діяльність підприємства в умовах ринкової економіки. Враховуючи однакову спрямованість показників зростання ефективності та стабільності зростання показника ефективності, обґрунтовано показник кластера, за допомогою якого визначається можливе претендентство підприємства на входження до складу кластерного об'єднання. Остаточне рішення приймає керівництво кластера на підставі аналізу наявних значень показників по кожному підприємству та стратегії розвитку кластера.

Стаття написана російською мовою


Шандова Н. В.
Принципи формування умов сталого розвитку промисловості (c. 176 - 181)

У статті запропоновано принципи формування умов сталого розвитку промисловості, відповідних сучасному етапу розвитку економіки, які для промисловості стають рушійними силами розвитку. До принципів сталого розвитку промисловості віднесено: принцип структурності – для здійснення взаємозалежних кількісних і якісних перетворень; принцип взаємозв’язку продуктивних сил і виробничих відносин – як основа відбору корисних результатів функціонування праці; принцип інноваційності – як джерело саморозвитку промисловості; принцип екологічності – для збереження навколишнього середовища й ресурсної бази; принцип безпеки розвитку – для протидії впливу зовнішнього й внутрішнього середовища. Принципи формування умов сталого розвитку промисловості є орієнтиром, яким повинні керуватися державні органи управління й керівники, спеціалісти-управлінці при розробці стратегій розвитку як всього промислового комплексу, так і окремих підприємств. Це дозволить найбільш повно вивчити основи сталого розвитку й надати рекомендації щодо вдосконалення процесу розвитку, знизити ризики упущених вигід.

Стаття написана українською мовою


Афанасьєв І. Є.
Управління використанням запасів залізорудної сировини в процесі виробництва товарного концентрату (c. 182 - 186)

Удосконалено методичний підхід до управління виробництвом залізорудного концентрату в контексті мінімізації собівартості збагачення наявних запасів ресурсів залізорудної сировини, що надходять на переробну підсистему гірничорудного підприємства «акумулюючий склад – збагачувальна фабрика». Розроблено структурно-логічний алгоритм оперативних дій операційного менеджменту гірничорудного підприємства в процесі виробництва концентрату, виходячи із завдань системи операційно-орієнтованого розподілу запасів залізорудної сировини з урахуванням ключових моментів стохастичної невизначеності параметрів виробничо-економічної діяльності підприємства. Практична реалізація запропонованого методичного підходу до селективного управління мінімізацією собівартості та приростом обсягів виробництва концентрату з урахуванням невизначеності параметрів процесів переробки запасів ресурсів залізорудної сировини сприяє забезпеченню зростання рівня рентабельності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Пілецька С. Т.
Закономірності формування власного та позикового капіталу промислових авіапідприємств в умовах фінансової незалежності (c. 160 - 164)

Основною проблемою, що виникає при визначенні ефективності управління капіталом, є необхідність урахування великої кількості факторів, які можуть впливати на підприємство та визначати його фінансову незалежність. У даний час особливої важливості при управлінні формуванням капіталу промислового авіапідприємства набувають такі проблеми: визначення загальної потреби в капіталі, пошук джерел його формування та управління структурою. Рекомендації щодо управління структурою власного та позикового капіталу, на відміну від раніше розглянутих в науковій і спеціальній літературі, не обмежуються дослідженням методів капіталізації прибутку. Вони пов’язані з визначенням можливостей використання додаткового капіталу як елементу власного і вексельного кредиту, облігаційної позики – як елементу позикового капіталу. У той самий час кошти, притягнені як додатковий капітал і як вексельний кредит, не розглянуті як складові фінансового потоку. Таким чином, методи обґрунтування приросту величини фінансового потоку за рахунок альтернативних джерел приросту капіталу і способи оцінки впливу зміни структури капіталу на розмір фінансового потоку виступають елементами механізму управління рухом фінансових потоків підприємств. Механізм формування власного та позикового капіталу й методи управління його структурою об’єктивно створюють умови фінансової незалежності промислових авіапідприємств у вигляді автоматичного захисту від зовнішніх факторів та як формування джерел фінансової достатності ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Мадар О. Є.
Вибір та обґрунтування інструменту управління коксохімічним підприємством (c. 165 - 169)

Ступінь досягнення мети підприємством залежить від багатьох факторів, у тому числі і від інструменту управління ним. Економічна наука пропонує великий вибір таких інструментів, але, як показав їх аналіз, не всі вони можуть бути застосовані на коксохімічних підприємствах. Мета статті – визначити інструмент управління коксохімічним підприємством, який би враховував технологічні та організаційні його особливості. В силу дії галузевих (складність виробничого комплексу, безперервний характер виробництва) та організаційних факторів (віднесення КХП до вертикально-інтегрованих структур (холдингу) змішаного типу, технократичний тип управління) інструменти, об’єктом управління яких є відносини з клієнтами та стратегічні зміні на КХП використовуватися не можуть. Для досягнення мети КХП – мінімізація витрат та максимізація грошових коштів – необхідно використовувати інструменти, об’єктом яких є операційна діяльність підприємства, але також з урахуванням умов їх використання. До таких інструментів можна віднести: контролінг, управління по цілям, ключові показники ефективності та бюджетування. В умовах, коли підприємство холдингу має обмежений характер впливу на формування своїх доходів та грошових потоків, але при цьому має можливість самостійного оперативного управління фінансовою діяльністю тільки вправне управління витратами та фінансами взагалі може гарантувати діяльність підприємства. Цим вимогам відповідає бюджетування. В комплексі з ним може бути застосований контролінг, як інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень та управління по цілям та ключові показники ефективності, як правила (рекомендації) визначення системи показників діяльності підрозділів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Ковальчук В. А., Короткий В. Ю.
Перспективи та ризики гірничорудної галузі України в контексті сталого розвитку (c. 155 - 160)

Розглядаються зростання витрат експлуатації підприємств, ресурсний націоналізм, необхідність комплексного освоєння надр як суттєві чинники перспективного розвитку гірничорудної промисловості України. Обгрунтовано, що розвиток гірничорудної промисловості в подальшому повинен супроводжуватися посиленням регуляторної ролі держави. Висловлене переконання, що Україна має докласти максимум зусиль для створення сприятливих умов для бізнесу в межах держави та стимулювати повернення капіталів у національну економіку. Тільки за такої умови можна запобігти економічній залежності, стати рівноправним гравцем на світовому ринку металомісткої продукції, захистити національні інтереси і зберегти наявний ресурсний потенціал для майбутніх поколінь.

Стаття написана українською мовою


Петенко А. В., Лозинський І. Є.
Диверсифіковане виробництво як ланка інфраструктури вуглепромислового регіону (c. 161 - 165)

У статті досліджено проблеми економічного потенціалу підприємств на нестійких територіях Донбасу. Розглянуто теоретичні аспекти і критерії диверсифікації виробництва з використанням послуг аутсортсерів щодо переробки відходів вугільних шахт і збагачувальних фабрик. Доведено слабкий рівень розвитку малого підприємництва у сфері надання екологічних виробничих послуг. Розглянуто доцільність використання існуючих критеріїв модифікованої BSC. Обґрунтовано ваги критеріїв переробки відходів модифікованої BSC у кожному з випадків на основі методу експертних оцінок. Запропоновано модель розвитку регіону з комплексною диверсифікацією виробництва в напрямку підвищення ефективності природоохоронних заходів щодо утилізації техногенних відходів шахт і збагачувальних фабрик.

Стаття написана українською мовою


Гафич О. І.
Науково-методичні засади побудови системи динамічного аналізу невизначеностей і ризиків нафтогазовидобувних проектів і підтримки прийняття рішень з їх реалізації (c. 166 - 173)

Розглядаються основні принципи побудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень (СППР) процесу розвідки та розробки родовищ нафти і газу. Пропонується система, що базується на міждисциплінарному аналізі даних і оперативній оцінці нової інформації, яка надходить у ході реалізації проектів з точки зору її впливу на діапазон зміни невизначеностей нафтогазовидобувних проектів та існуючі рівні ризику. Особливість системи, що пропонується, полягає в застосуванні методів стохастичного моделювання невизначеностей параметрів проекту і пов'язаних з ними ризиків та їх кількісному оцінюванні. Ймовірнісне моделювання і динамічний аналіз невизначеностей дозволяють оптимізувати управлінські рішення з урахуванням взаємозв'язку можливих ризиків і техніко-економічних параметрів проектів. Запропоновано алгоритми ідентифікації та аналізу ризиків і розробки та прийняття рішень, що базуються на динамічному аналізі даних, вірогідному моделюванні невизначеностей і пов'язаних з ними ризиків. Розглянуто основні завдання наукових досліджень з удосконалення пропонованої динамічної системи підтримки прийняття рішень у геологорозвідувальній і нафтогазовидобувній галузях виробництва та методи їх реалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Гриньова В. М., Мисько Н. В.
Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості (c. 149 - 154)

Проблема пошуку нових досконалих методів оцінки рівня конкурентоспроможності продукції та ефективних шляхів її зростання є актуальною і потребує більш детального дослідження. Метою та завданням статті є дослідження основних напрямів оцінки якості продукції як основної складової її конкурентоспроможності та розробка на цій основі вираження показника конкурентоспроможності товарів. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто основні підходи щодо оцінки якості продукції, виокремлено той, що найбільш широко використовується при оцінці конкурентоспроможності промислової продукції. У ході проведеного зіставлення категорій «споживча вартість продукції» та «якість продукції» було встановлено, що в порівнянні зі споживчою вартістю якість – більш конкретне і широке за змістом поняття, яке відображає всі сторони задоволення потреб споживача і особливості сприйняття ним продукції. Як результат дослідження було розроблено вираження показника конкурентоспроможності продукції. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розгляд підходів щодо оцінки дієвості організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції підприємства та основних напрямів його вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


Калетнік Г. М., Гончарук Т. В.
Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід (c. 155 - 160)

У статті проаналізовано сучасні напрями інноваційного розвитку галузі виробництва біопалива. Досліджено теоретико-методологічні положення щодо сутності та змісту інноваційної діяльності в аграрному секторі, зокрема її стимулювання й забезпечення ефективності в біопаливній галузі. Охарактеризовано сучасний стан і проблеми розвитку інноваційної діяльності в аграрному секторі України та світу. Метою статті є зміцнення партнерства органів державної влади та місцевого самоврядування, науки, освіти, бізнесу, громадських організацій для поліпшення стану довкілля в Україні; інтеграція екологічної політики в галузеві політики; створення еколого-економічних умов для збалансованого (сталого) розвитку держави; гарантування екологічної безпеки, збереження біорізноманіття; формування умов для відтворення природних ресурсів; підвищення ресурсо- та енергоефективності економіки; узагальнення досвіду міжрегіонального й міжнародного співробітництва та розроблення рекомендацій щодо комплексного розв’язання екологічних проблем.

Стаття написана українською мовою


Даніалі П.
Розвиток підприємницької діяльності переробної галузі в умовах поглиблення інтеграційних процесів (c. 161 - 165)

У статті розглянуто теоретичні аспекти підприємницької діяльності в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Досліджено тенденції розвитку господарюючих суб'єктів. Визначено інтеграцію підприємницьких структур на міжфірмовому і внутрішньофірмовому рівнях. Проаналізовано частини синергетичного ефекту. Розглянуто різні форми інтеграції. Визначено світову практику форм інтеграції компаній, а саме: стратегічні альянси, консорціуми, картелі, синдикати, пули, асоціації, конгломерати, трести, концерни, промислові холдинги, фінансово-промислові групи. Виокремлено переваги створення консорціумів. Розроблено матрицю основних організаційних форм інтеграції та їх характеристичних ознак. Систематизовано основні форми інтеграції компаній. Визначено характерні особливості угод в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Лотоцький М. Я.
Організаційний та фондовий аспекти аналізу процесів капіталізації промислових підприємств України (c. 179 - 186)

Мета статті полягає у проведенні аналізу ринкової капіталізації окремих вітчизняних промислових підприємств. Через застосування таких індикаторів, як прибуток на акцію (Earnings Per Share, EPS); відношення ринкової капіталізації компанії до її чистого прибутку (price/earnings, P/E); відношення ринкової капіталізації компанії до її доходів (price/sales, Р/S); коефіцієнт котирування акції (Market-to-Book Ratio); коефіцієнт Тобіна (James Tobin) (Q-ratio), розраховано середньозважену вартість капіталу по секторах промислового виробництва. У результаті дослідження встановлено, що ринкова капіталізація вітчизняних промислових підприємств залежить переважно від ринкової вартості акцій – оцінки вартості бізнесу ринком. Доведено, що сьогодні формування ринкової капіталізації визначається, у першу чергу, зовнішніми факторами: кон’юнктурою ринку, попитом і пропозицією акцій на фондовому ринку та прогнозним очікуванням інвесторів у підвищенні ефективності діяльності підприємств у майбутньому. Подальших досліджень потребує вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів для реалізації вітчизняними промисловими підприємствами широкомасштабних інвестиційних проектів через здешевлення фінансових ресурсів та оптимізації їх структури.

Стаття написана українською мовою


Нусінов В. Я., Колесніков Д. В.
Вертикально інтегровані структури: сутність та особливості функціонування в гірничо-металургійному комплексі України (c. 187 - 193)

Метою статті є визначення сутності вертикально інтегрованих структур і розгляд проблем й особливостей їх функціонування в умовах розвитку гірничо-металургійного комплексу України. Систематизація та узагальнення поглядів науковців дозволили сформувати власне бачення сутності вертикальної інтеграції, результатом якої є створення вертикально інтегрованої структури. На основі досліджень наукових підходів набуло подальшого розвитку визначення сутності вертикально інтегрованої структури, надано характеристику її властивостям, а також визначено переваги і недоліки її функціонування. Розгляд особливостей функціонування вертикально інтегрованих структур у гірничо-металургійному комплексі України (на прикладі діяльності групи Метінвест) дозволив виявити позитивні та негативні сторони інтеграції гірничодобувних і металургійних підприємств у єдину структуру. Визначено, що основою прийняття рішення про об’єднання (приєднання) підприємств є отримання позитивного синергетичного ефекту. Перспективою подальших досліджень є вивчення синергії при утворенні і функціонуванні вертикально інтегрованих структур у гірничо-металургійному комплексі України.

Стаття написана українською мовою


Набок Є. В.
Стан основних засобів вітчизняних підприємств у порівнянні з досвідом розвинутих країн (c. 194 - 198)

Досліджено стан основних засобів вітчизняних підприємств у порівнянні з досвідом розвинутих країн. Проведено аналіз: динаміки вартості основних засобів за видами економічної діяльності, рівня зносу основних засобів, динаміки інвестицій в основний капітал. Визначено рівень забезпеченості вітчизняних підприємств основними засобами. Наведено основні причини відставання фондоозброєності України від показників розвинутих країн. Розглянуто перспективи активізації інвестицій в основний капітал. Зроблено висновки про стан основних засобів вітчизняних підприємств та визначено перспективи подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Говорушко Т. А., Багацька К. В.
Тенденції та перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України (c. 165 - 169)

Стаття присвячена дослідженню тенденцій капіталізації підприємств харчової промисловості України в контексті оцінки перспектив впровадження вартісноорієнтованого підходу управління підприємствами галузі. Наведено економічну сутність і основні характеристики капіталізації. Обґрунтовано її значення як ключового фактора створення ринкової вартості підприємства. На підставі статистичних даних проведено аналіз динаміки і структури власного капіталу підприємств харчової промисловості України. За даними аналізу виявлено позитивні тенденції зростання власного капіталу галузі за рахунок різних джерел, що вказує на зростання капіталізації галузі в різних формах. Встановлено, що, незважаючи на позитивну динаміку, частка власного капіталу в структурі джерел фінансування залишається низькою, що свідчить про значні ризики фінансування підприємств галузі, але водночас створює резерви для підвищення капіталізації в майбутньому. Виявлено тенденцію скорочення прибутковості, що є негативним фактором впливу на капіталізацію. Обґрунтовано майбутні перспективи капіталізації галузі.

Стаття написана українською мовою


Лелюк О. В.
Аналіз особливостей українського ринку видобутку та споживання природного газу (c. 170 - 179)

У статті наведено результати дослідження щодо особливостей українського ринку видобутку та споживання природного газу. Проаналізовано динаміку питомої ваги України в загальних обсягах споживання природного газу у світі, динаміку споживання природного газу в Україні за 1990 – 2012 рр., залежність споживання природного газу від обсягів ВВП за паритетом купівельної спроможності. Досліджено структуру споживання природного газу за регіонами у 2012 р. і секторами економіки та ресурсну базу природного газу в Україні, а також динаміку розвіданих запасів природного газу в Україні та динаміку видобутку природного газу. Проаналізовано базисні темпи приросту запасів та видобутку природного газу в Україні. Розглянуто динаміку імпорту природного газу в Україну та імпортних цін на нього, а також структуру імпорту природного газу. Визначено баланс ринку природного газу в Україні. На підставі проведеного аналізу доведено, що Україна є газодефіцитною країною світу, яка залежить від імпортних поставок природного газу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Ґудзь П. В., Науменко Р. П.
Аналіз бюджетного управління на підприємстві хімічної промисловості (c. 144 - 149)

Мета статті полягає у використанні методології застосування gap-аналізу та регресійного аналізу для з’ясування причин невиконання запланованих заходів та оцінювання пріоритетності зон управління виробничою програмою підприємства. Обґрунтовано застосування gap-аналізу та регресійного аналізу бюджетування виробничої програми на підприємстві хімічної промисловості. Встановлено причини невиконання запланованих заходів та оцінювання пріоритетності зон управління та рекомендовано переорієнтацію управління виробничими процесами підприємства хімічної промисловості на основі процесноорієнтованого бюджетування. Напрямом подальших досліджень має стати обґрунтування моделі ефективної реалізації стратегії розвитку підприємства на основі процесноорієнтованого бюджетування.

Стаття написана українською мовою


Ачкасова О. В.
Набір стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах (c. 150 - 154)

Метою статті є аналіз і узагальнення існуючих поглядів на зміст стратегічного набору вітчизняного підприємства, визначення змісту найбільш доцільного стратегічного набору машинобудівних підприємств з урахуванням їх поточного соціально-економічного становища. На основі аналізу статистичних даних установлено стагнаційний характер розвитку машинобудівних підприємств. Для подолання кризових явищ у діяльності підприємства рекомендовано визначення стратегії виходу підприємства з кризи, яка забезпечить ефективне функціонування підприємства в умовах надзвичайно високої невизначеності й нестабільності. На основі аналізу економічної літератури з метою конкретизації даної стратегії обґрунтовано стратегічний набір, який відповідає вимогам та викликам сучасних умов функціонування машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Юринець О. В., Том’юк О. Я.
Критерії аналізу продукції автомобілебудівних підприємств у процесі стратегічного маркетингового забезпечення її конкурентоспроможності (c. 155 - 160)

У статті проведено аналіз основних методик класифікації продукції автомобілебудівних підприємств для проведення аналізу конкурентоспроможності продукції на ринку. Виявлено основні фактори впливу на споживача в процесі вибору авто для подальшої купівлі. Досліджено та визначено сучасні тенденції на ринку легкових автомобілів в Україні. Наведено особливості регіональних ринків. Виділено основні напрямки вдосконалення товарної політики вітчизняних підприємств згідно з сучасними тенденціями галузі. Сформульовано перспективи подальших досліджень щодо вдосконалення основних компонентів комплексу маркетингу, спрямованих на просування продукції автомобілебудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Кузьминчук Н. В., Андрєєва Є. Л.
Якісний аналіз реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування (c. 126 - 133)

Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості підприємств машинобудування, які є стратегічно важливою ланкою національної економіки. Сформовано систему показників, які характеризують напрями конкурентостійкості (виробничу, фінансову, маркетингову, соціальну) і організаційно-управлінський потенціал. Використання економіко-математичного методу кластерного аналізу дозволило оцінити рівень ефективності матеріальної мотивації персоналу та розвитку економічних процесів підприємства за якісними ознаками. Здійснено розподіл підприємств машинобудування за рівнем організаційно-управлінського потенціалу та конкурентостійкості, що дає можливість продукувати якісні та своєчасні управлінські рішення залежно від акценту на вирішенні проблеми та забезпечує реалізацію адекватної моделі розвитку підприємства в умовах трансформаційної економіки.

Стаття написана українською мовою


Попова В. Д.
Аналіз логістичних витрат напівпровідникової галузі України (c. 133 - 137)

Метою роботи є аналіз логістичних витрат у виробництві напівпровідникових матеріалів на прикладі двох підприємств України. Досліджено вплив логістичного управління і логістичних витрат на формування кінцевої собівартості (ціни) товару (послуг). Надано оцінку логістичних витрат підприємств напівпровідникової галузі України і встановлено її структуру за видами основних витратних статей: матеріальних, транспортних, виробничих і складських. Установлено узагальнену кількісну структуру логістичних витрат підприємств напівпровідникової галузі України з різними формами власності в умовах ситуативного зростання собівартості продукції та падіння рентабельності виробництва, викликаних загальними кризовими тенденціями в економіці. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз витрат у виробництві напівпровідникової продукції і встановлення особливості їх групування та класифікації з точки зору логістики, обґрунтування моделі оцінки собівартості продукції, яка враховує взаємно суперечливий вплив прямих логістичних витрат і логістичного управління на кінцевий результат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Дєєва Н. Е., Михайлова Н. С.
Вплив структури власності на корпоративне управління в машинобудуванні (c. 149 - 154)

У статті проаналізовано вплив структури власності на корпоративне управління в машинобудівній галузі промисловості України. З метою виявлення впливу структури корпоративної власності на корпоративне управління були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу і узагальнення теоретичних досліджень, метод порівняння, статистичний метод. Аналіз машинобудівних підприємств підтвердив існування впливу структури корпоративної власності на корпоративне управління. Також виявлено, що машинобудівній галузі України притаманна концентрована структура власності, яка наділена такими рисами: обмеження прав міноритарних акціонерів щодо здійснення управління та контролю в акціонерному товаристві; наявність корпоративних конфліктів між мажоритарними і міноритарними акціонерами; наявність посиленого контролю з боку власників за менеджментом, що впливає на оперативність прийняття управлінських рішень; наймані керівники та працівники підприємства позбавлені можливості придбавати акції, у тому числі у вигляді премій чи заохочень; контролюючий власник зацікавлений в ефективній діяльності підприємства та намагається створити для цього необхідні умови. Наведені дослідження дали змогу встановити, що доля акцій, що належать найманому виконавчому органу, нижче в тих акціонерних товариствах, де вище концентрація власності. А також виявлено, що чим вище концентрація власності, тим вище ймовірність того, що власник буде входити до складу контролюючих органів.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Косцик Р. С.
Реалізація інноваційної продукції машинобудівними підприємствами (c. 154 - 159)

Метою статті є формування етапів реалізації інноваційної продукції машинобудівних підприємств як методу комерціалізації інновацій. Для цього в роботі було здійснено аналізування наукової літератури, що стосується форм і методів комерціалізації інноваційної продукції. Також було розглянуто погляди науковців стосовно комерціалізації інновацій методом використання їх на власному підприємстві. У ході аналізу було виявлено, що використання інноваційної продукції на власних підприємствах, а саме її реалізація, є найбільш раціональним методом комерціалізації інновацій. Саме він спрямований на отримання максимальних прибутків у діяльності підприємства. У статті запропоновано етапи здійснення реалізації інноваційної продукції машинобудівними підприємствами. Також здійснено опис кожного етапу цього процесу з розкриттям його основної сутності. У подальших дослідженнях необхідно більше уваги приділити вивченню кожного етапу реалізації інноваційної продукції машинобудівних підприємств окремо. Також слід визначити та створити формули для розрахунку усіх кількісних показників, необхідних для реалізації інновацій.

Стаття написана українською мовою


Васюта О. П., Мірошник М. В.
Конкурентоспроможність галузі як складова ефективності національної економіки (c. 160 - 166)

У статті проаналізовано концептуальні основи формування конкурентоспроможності галузі з теоретичним узагальненням складу фундаментальних підсистем, які формують її загальну систему конкурентоспроможності. Прикладні питання формування галузевої конкурентоспроможності розглянуто на прикладі фармацевтичної галузі, для чого побудовано алгоритм оцінювання її конкурентоспроможності та проведено комплексний аналіз фармацевтичного ринку України, визначені основні індикатори його розвитку, що дозволило виявити та конкретизувати ряд проблем, які постають на шляху досягнення фармацевтичною галуззю стійкості розвитку.

Стаття написана українською мовою


Шемякіна Н. В., Гориненко Г. С.
Удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості (c. 166 - 170)

У статті проведено аналіз механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості. Метою дослідження є обґрунтування основних чинників впливу на фінансово-кредитну діяльність та визначення основних напрямків активізації механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості України. Проаналізовано структуру капітальних інвестицій, наведено динаміку валових капітальних інвестицій у промисловості та обсягів ВВП. Проаналізовано тенденції та структуру інвестицій в основний капітал за видами промислової діяльності вітчизняними підприємствами протягом останніх років. Проаналізовано різні фінансові ресурси для забезпечення технічного розвитку промисловим підприємствам. Запропоновано можливі способи використання та вдосконалення способів оптимізації структури джерел фінансування інвестицій в основний капітал. Розглянуто джерела, тенденції та структуру інвестицій в інноваційні продукти та процеси. Обґрунтовано основні напрямки активізації механізму фінансово-кредитного забезпечення технічного розвитку промисловості України.

Стаття написана українською мовою


Скрипник М. Є.
Аналітичне забезпечення прибутковості діяльності підприємств швейної промисловості (c. 171 - 175)

Метою статті є вдосконалення методології дослідження фінансових результатів шляхом упровадження у вітчизняну практику застосування сучасного інструментарію методів нелінійної динаміки – теорії катастроф для аналітичного забезпечення управління прибутковістю підприємств швейної промисловості на її основі. У результаті проведеного дослідження доведено, що теорія катастроф являє собою концептуально-методологічну основу вивчення і прогнозування фінансових результатів діяльності підприємств швейної промисловості як нестійкої до змін системи і виступає складовою такого сучасного наукового напряму, як синергетика. Зміст останньої полягає в тому, що в умовах, коли в ході здійснення основної діяльності накопичується критичний запас впливу різноманітних чинників на зміну фінансових результатів, які, у свою чергу, піддаються дії різноманітних факторів, у тому числі випадкових, – у певний момент часу діяльність стає збитковою, стрибкоподібно змінюючи свої якісні характеристики, тобто переходить на нову траєкторію змін. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вивчення поведінки фінансових результатів швейного виробництва, які є негативними для його діяльності внаслідок стрибкоподібних негативних змін, які проявляються у збитковому господарюванні внаслідок несподіваної реакції на співвідношення між об’єктом дослідження та незначними коливаннями чинників впливу, зокрема у диспропорції між темпами приросту витратної та дохідної складових діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Ємельянов О. Ю., Мусійовська О. Б.
Теоретичні засади економічного оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості машинобудівних підприємств (c. 142 - 149)

У статті досліджено та узагальнено існуючі підходи до визначення критеріїв оцінювання інноваційної сприйнятливості суб’єктів економічної діяльності, а також виокремлено основні групи методів такого оцінювання. Наведено ланцюжок компетенцій підприємства у сфері управління його інноваційною діяльністю, що відповідає його пасивній та активній інноваційній сприйнятливості, який лежить в основі формування мультиплікативного підходу до оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості підприємства. Запропоновано комплексні якісний і кількісний індикатори активної та пасивної інноваційної сприйнятливості підприємства. Подальші дослідження питання оцінювання поточного рівня інноваційної сприйнятливості суб’єктів господарювання потребують з’ясування можливостей більш повного врахування впливу отриманих фінансових результатів від здійснення підприємствами інноваційної діяльності на цей рівень.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук В. Г.
Державна політика стимулювання конкурентоздатності промисловості в умовах економічної інтеграції (c. 150 - 154)

Стаття присвячена проблемам державної регуляторної політики стимулювання економічного зростання, підвищення ефективності діяльності галузей промисловості країни. Розглянуто приклади закордонного досвіду в частині державної підтримки вітчизняних товаровиробників. Показано можливі варіанти інтеграції співробітництва між країнами СНД на основі спеціалізації, кооперації, сумісної праці заради досягнення економічного зростання економік. Продемонстровано автоматизовану систему масового обслуговування споживачів, яку пропонується використовувати в структурі торгівельних підприємств об’єднань. Запропоновано шляхи досягнення конкурентних переваг вітчизняних підприємств в умовах глобалізації за рахунок впровадження кластерів підприємств споживчого ринку. Виявлено їх недоліки, переваги та можливості розвитку на території України в умовах обмежених фінансових ресурсів. Визнано, що заходи бюджетно-податкової політики повинні бути налаштовані, у першу чергу, на підтримку створення об’єднань середніх підприємств легкої та інших галузей промисловості та сільського господарства, які мають потенціал розвитку. Визначено основні елементи створення державної програми підтримки і розвитку кластерної форми організації легкої та інших галузей виробництва, сільського господарства та торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Яцентюк С. В.
Застосування особливостей продукції промислового призначення при формуванні та розвитку брендів промислових підприємств (c. 155 - 160)

У статті проаналізовано і структуровано підходи і принципи щодо формулювання продукції промислового призначення. Запропоновано класифікацію товарів і ринків продукції промислового призначення за їх характеристиками і учасниками. Визначено основних дійових осіб, які приймають рішення на ринках В2С і В2В, охарактеризовано їх особливості та мотивацію при прийнятті рішень про купівлю продукції промислових підприємств. Досліджено і проаналізовано показники розвитку вітчизняних ринків споживчих товарів і ринку продукції промислового призначення та динаміки розвитку їх співвідношення у ретроспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Череп А. В., Сінєкаєва О. Д.
Методичні засади оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування (c. 124 - 129)

Мета статті полягає в дослідженні стану підприємств машинобудівної галузі та розробці методичних засад оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування. Визначено та проаналізовано основні показники діяльності машинобудівних підприємств, які впливають на ефективність їх розвитку. У результаті дослідження було визначено, що протягом останніх трьох років підприємства машинобудівної галузі мають позитивну динаміку фінансових результатів діяльності, але цього недостатньо для успішного розвитку. Головним чинником вдалого існування є інноваційна активність суб’єктів господарювання. На підставі розглянутого матеріалу було розроблено систему показників для оцінки ефективності діяльності підприємств машинобудування, яка включає три складові: показники виробничої, фінансової та інвестиційної ефективності. Дані показники дають змогу достовірно оцінити інноваційну активність підприємства та ефект від її запровадження.

Стаття написана українською мовою


Гамма Т. М.
Розвиток інтеграційних процесів підприємств харчової промисловості України (c. 130 - 135)

Метою статті є дослідження сучасного стану, тенденцій і проблем розвитку інтеграційних процесів підприємств харчової промисловості України, визначення закономірностей формування та функціонування інтегрованих об'єднань у різних галузях харчової промисловості. Розглянуто та проаналізовано сутність дефініцій «інтеграція» та «інтеграційний процес» на основі аналізу, систематизації та узагальнення наукових праць багатьох вчених, представлено їх авторське визначення. На основі результатів дослідження найбільш великих й успішних інтегрованих об'єднань у харчовій промисловості України, таких як Група компаній «Кернел груп», ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», Група компаній «ТЕРРА ФУД», ПрАТ «Хліб Києва», кондитерська корпорація «Roshen», було виявлено основні тенденції, закономірності та проблеми розвитку інтеграційних процесів. Це дозволило сформулювати подальші напрями дослідження: вирішення проблем неефективного використання інтеграції її учасниками, а також необхідність виділення загальних тенденцій розвитку окремих галузей харчової промисловості, їх подальше угруповання з метою формування відповідної стратегії інтеграційних процесів для кожної виділеної групи.

Стаття написана російською мовою


Стрельбіцька Н. Є.
Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки (c. 136 - 139)

У статті проведено аналіз поглядів науковців на реформування оптового ринку електроенергетики України. Зокрема, досліджено погляди вітчизняних вчених щодо необхідності зміни моделі оптового ринку електроенергетики та проведення приватизації електрогенеруючих і постачальних компаній. Здійснено авторське дослідження результатів приватизації суб’єктів оптового ринку електроенергетики як етапу його трансформації в конкурентний ринок. Виділено шість фінансово-промислових груп (ФПГ), які виступають прямими чи опосередкованими власниками підприємств оптового ринку електроенергетики, і визначено їх ринкові частки на даному ринку. Розглянуто можливий вплив окремих ФПГ на функціонування ринку електроенергетики України. Доведено, що концентрація ринкової влади у виробництві та постачанні електроенергії певною ФПГ суперечить ідеї формування ринкової конкуренції, яка лежить в основі «нової» моделі функціонування та організації цього ринку. Зважаючи на сучасний стан законодавства України та результати досліджень, отримані автором статті та фахівцями Інституту загальної енергетики НАН України, запропоновано призупинити запровадження «нової» моделі та провести вдосконалення «старої».

Стаття написана українською мовою


Шевцова Г. З., Браславська О. В.
Особливості сучасного потенціалу підприємств хімічної промисловості України (c. 140 - 146)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей функціонування потенціалу підприємств хімічної промисловості та виявленні сучасних тенденцій і проблем його розвитку. Аналіз здійснено на основі вивчення показників, що характеризують різні складові потенціалу азотних підприємств великої української холдингової компанії. У результаті дослідження було виділено сучасну галузеву специфіку, яка впливає на процеси функціонування та розвитку потенціалу підприємств хімічної галузі та його складових. Показано, що в теперішніх умовах обмеженості внутрішніх ресурсів вітчизняних підприємств хімічної промисловості головним напрямком відтворення та розвитку їхнього потенціалу є його інноваційне оновлення і модернізація. Обґрунтовано, що для реалізації цього напрямку доцільно залучати механізми приватно-державного партнерства. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі пов’язані з розробкою й обґрунтуванням науково-методичного забезпечення системи управління потенціалом підприємств на основі їх модернізації.

Стаття написана українською мовою


Гладинець Н. Ю.
Прогнозування інноваційного розвитку промисловості України (c. 147 - 152)

У статті досліджено тенденції та окреслено перспективи розвитку інноваційної діяльності у промисловості України. Здійснено прогнозування інноваційної діяльності з використанням економіко-математичних методів. Для побудови прогнозних моделей інноваційного розвитку України обрано основні показники, що характеризують інноваційну діяльність у промисловості України. На основі економетричних моделей динаміки здійснено прогноз на 2014 – 2016 рр. Побудовані прогнозні моделі інноваційного розвитку промисловості України можуть бути використані для побудови планів та окреслення перспектив розвитку такого важливого сектора національної економіки, як промисловість. Встановлено, що інноваційна діяльність у промисловості України є не досить активною, а в деяких випадках навіть спостерігається тенденція до згортання показників, що характеризують інноваційний розвиток промисловості країни. Доведено необхідність активізування інноваційної діяльності у промисловості України. Наголошено на необхідності розробки і реалізації стратегії інноваційного розвитку промисловості, орієнтованої на модернізацію технічної та технологічної баз, активного залучення інвестицій у пріоритетні інноваційні проекти і розробки.

Стаття написана українською мовою


Глушко О. В.
Концепції та парадигми в управлінні економічною стійкістю машинобудівних підприємств (c. 152 - 157)

У статті розкрито фундаментальні характеристики концепцій та парадигм управління економічною стійкістю машинобудівного підприємства. Розглянуто та систематизовано засадні основи управління економічною стійкістю підприємницької структури. Сформована в дослідженні інформація є передумовою для визначення концепції управління економічною стійкістю суб’єкта господарювання, адекватної сучасним постіндустріальним ринковим тенденціям. Запропоновано змістовні та науково обґрунтовані принципи для формування адаптивної концепції встановлення економічної стійкості підприємницької структури. Наведено формат реалізації концептуального спрямування управління економічною стійкістю машинобудівного підприємства, який враховує актуальні парадигми сучасних ринків товарів і капіталу в контексті реалізації стратегічних завдань економічної одиниці. Обґрунтована доцільність використання запропонованої концепції управління економічною стійкістю підприємства на основі аналізу теоретичного та практичного досвіду у сфері досліджуваної тематики.

Стаття написана українською мовою


Занора В. О.
Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств (c. 157 - 161)

У статті розроблено теоретико-методичний інструментарій ризик-орієнтованого управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств, що дозволяє враховувати зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ, чинників діяльності підприємств, які зумовлюють настання ризиків, з метою врахування їхнього впливу на результати основної діяльності підприємств. Сформовано структурно-логічну схему системи ризик-орієнтованого управління витратами підприємств, наведено авторське визначення понять «ризик-орієнтований підхід до управління витратами», «ризик-орієнтоване управління витратами» і «виробничо-технологічні витрати», а також сформульовано основні переваги ризик-орієнтованого підходу до управління витратами підприємств. Розглянуто основні принципи управління витратами, що сформовані на основі практичного досвіду фахівців, і запропоновано низку другорядних принципів, врахування яких покликано врахувати еволюцію наукової думки щодо даного процесу системи управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Глущенко А. М.
Фундаментальні чинники та перспективи розвитку чорної металургії України (c. 162 - 169)

Одним із важливих чинників, що впливає на рівень конкурентоздатності будь-якого підприємства чи галузі в цілому, є діяльність постачальників і споживачів. Тому мета цієї статті полягає в аналізі тенденцій розвитку галузей – постачальників сировини та галузей – споживачів металургійної продукції, що дозволяє виокремити проблеми металургійних підприємств, які виникають у процесі здійснення ними виробничо-збутової діяльності. У статті на основі дослідження побудованих балансів руху товарних потоків установлено ступінь залежності української металургії від імпортних поставок залізної руди та концентрату, коксівного вугілля, коксу, феросплавів, металолому, чавуна, сталі. Запропоновано рекомендації щодо вирішення проблем галузей економіки, що пов’язані з металургією. Проаналізовано причини та наслідки експортної орієнтації української металургійної промисловості. Надано оцінку перспектив розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків збуту металургійної продукції. На основі проведеного дослідження виділено основні концептуальні рішення, що дозволяють досягти підвищення ефективності діяльності металургійних підприємств України. Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою конкретних заходів, спрямованих на зниження собівартості продукції, розвиток внутрішнього металоспоживання та пошук нових ніш на зовнішньому ринку.

Стаття написана російською мовою


Іванова А. С.
Технологічний фактор конкуренції в галузі європейського верстатобудування (c. 169 - 173)

У статті досліджено сучасні підходи до аналізу структури галузевої конкуренції та встановлено, що визначенню міри впливу технологічного фактора на інтенсивність суперництва приділяється недостатньо уваги. Між тим, в умовах інноваційної економіки ступінь інтенсивності конкуренції, поруч з іншими факторами, значною мірою визначається темпами технологічних змін та інноваційними здатностями товаровиробників. У статті пропонується врахування технологічного фактора конкуренції в моделі М. Портера (M. Porter) «П’ять сил конкуренції» через включення до структурного аналізу процедури визначення загрози появи нових галузевих технологій. Апробацію методу здійснено в ході структурного аналізу конкуренції європейського верстатобудування.

Стаття написана українською мовою


Лях І. О.
Адаптивно-реноваційний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування (c. 174 - 180)

У статті розглянуто адаптивно-реноваційний вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування. Визначено, що на управління фінансово-економічною діяльністю підприємств машинобудування впливають різноманітні чинники, які по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності доцільно поділяти на внутрішні (несистематичні) – пов’язані безпосередньо з діяльністю окремого підприємств машинобудування, і зовнішні (систематичні) – не пов’язані. Зроблено висновок, що для розв'язання проблем формування і використання фінансово-економічних ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова політика держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв'язанні соціально-економічних проблем у країні. Економічно обгрунтоване використання податкових, інвестиційних і цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшення дохідності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Онисенко Т. С.
Економічний аналіз підприємств книговидавничої галузі (c. 180 - 186)

У статті аналізуються основні показники діяльності книговидавничої галузі України. Адже через недостатність уваги держави до книговидавничої сфери в Україні відбувається поступовий її занепад і знецінення книги. Питання розвитку книговидання, дослідження його стану, визначення причин, що призвели до існуючої ситуації, а також питання державної підтримки мають актуальне значення і потребують ґрунтовного вивчення. На основі статистичних даних виявлено та охарактеризовано головні тенденції книжкового ринку країни. З’ясовано, що, незважаючи на певні тенденції зростання обсягів випуску видавничої продукції за останні роки, у цілому стан справ залишається негативним. На основі даних здійсненого аналізу прогнозується подальший спад діяльності книговидавничих підприємств. Окреслено головні проблеми книговидавничої галузі на сучасному етапі, серед яких виділено: відсутність державної підтримки галузі, значні виробничі витрати, конкурентна боротьба на ринку. Запропоновано інтенсифікацію інноваційної діяльності у видавничій галузі.

Стаття написана англійською мовою


Чучук Ю. В.
Критерії та показники для оцінювання економічної ефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах модернізації газотранспортної системи України (c. 187 - 193)

Метою статті є визначення основних критеріїв і показників для проведення оцінювання економічної ефективності газоперекачувальних агрегатів в умовах модернізації газотранспортної системи (ГТС) України. Оцінювання економічної ефективності роботи техніки досліджувалось багатьма вітчизняними та зарубіжними вченими. Проте необхідність цього дослідження пояснюється потребою врахувати галузеві особливості. У статті досліджується сутність поняття «оцінка техніки», а також загальні підходи до її проведення. Основним технологічним обладнанням компресорних станцій, витрати на роботу яких складають найбільшу частку в структурі витрат ГТС України, є газоперекачувальні агрегати. Вони забезпечують транспортування газу по магістральному газопроводу, компримування природного газу на компресорних станціях газопроводів і підземних сховищ. Розглянуто особливості газотранспортної галузі, які чинять вплив на проведення оцінки економічної ефективності роботи газоперекачувальних агрегатів. Для проведення оцінки важливу роль відіграють критерії та показники, за допомогою яких вона буде проводитись. Від їх правильного вибору будуть залежати результати оцінки. У ході дослідження виділено основні критерії, які мають місце при прийнятті рішення про вибір типу газоперекачувального агрегату, а саме: економічні, технологічні та екологічні. Також було обґрунтовано застосування як одиниці виміру при оцінюванні економічної ефективності роботи газоперекачувальних агрегатів собівартість 1 години роботи агрегату.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Зайцева Л. О.
Особливості розвитку інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України (c. 150 - 154)

Мета статті полягає в розкритті сучасного стану інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості України та виявленні факторів, що обмежують впровадження інновацій. Аналіз наукових праць багатьох вчених дозволив вияснити сутність поняття «інновації», з’ясувати природу впровадження інновацій у діяльність підприємств. У результаті дослідження було визначено, що ключову роль в реалізації інноваційної стратегії повинна виконувати держава. У статті представлена оцінка інноваційного розвитку легкої промисловості України, проаналізовано динаміку впровадження інновацій та обсяг реалізованої інноваційної продукції на підприємствах галузі. Визначено комплекс чинників, що стримують інноваційну активність підприємств легкої промисловості України. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення організаційно-економічного механізму економічної діяльності у напрямку інноваційного розвитку галузі. Подальший розвиток впровадження інновації в діяльність підприємств легкої промисловості України сприятиме підвищенню ефективності виробництва та їх конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Рябикіна О. Г., Рябикіна К. Г.
Варіативність підходів до реалізації стратегії технологічного розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів та її фінансове забезпечення (c. 155 - 160)

У статті обґрунтовано, що метою управління формуванням і розвитком техніко-технологічної бази гірничо-збагачувальних комбінатів є досягнення технологічної конкурентоспроможності. Для її реалізації необхідно сформувати стратегію технологічного розвитку, розробити основні її етапи, щоб реалізувати можливості нарощування масштабів виробничо-господарської діяльності, підвищення її результативності. За результатами аналізу встановлено, що гірничо-збагачувальні комбінати мають різний інтегральний рівень ТТБ та різні фінансові можливості реалізації проектів її оновлення. Це передбачає варіативність підходів до управління формуванням і розвитком ТТБ ГЗК з використанням інструментарію сценарного планування, опис прогнозних сценаріїв розвитку підприємства, спрямованих на послідовне прийняття управлінських рішень у контексті забезпечення оптимального співвідношення «техніка – технологія» і нарощування техніко-технологічного базису виробництва. Реалізація запропонованих сценаріїв передбачає вдосконалення організаційно-економічного механізму управління формуванням і розвитком ТТБ ГЗК на основі моделі, що повинна поєднати в собі принципи формування та системні характеристики ТТБ, об’єктивні імперативи управління нею, результати аналітичного оцінювання інтегрального рівня ТТБ, потенційні темпи та траєкторії її розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

, Лапко О. О.
Сталий розвиток нафтогазового комплексу та фінансово-організаційні механізми його забезпечення (c. 153 - 159)

Розглянуто проблеми, які пов’язані з реалізацією сталого розвитку енергетичних (нафтогазових) компаній у контексті забезпечення їхніх інвестиційних потреб для розвитку енергозберігаючих та екологічних технологій виробництва. Обґрунтовано фінансово-організаційні механізми та інструменти, що стимулюють стратегічних інвесторів до реалізації таких інвестиційних проектів, з позиції можливості використання позитивного досвіду для нафтогазового комплексу України, який з низки причин відстає від провідних енергетичних компаній світу в питаннях освоєння джерел альтернативної енергетики. Особливу увагу приділено впровадженню сучасних технологій вилучення й зберігання вуглецю (ВЗВ) та інших парникових газів, використання якого дозволяє скоротити техногенне навантаження на оточуюче середовище та знизити ризики кліматичних змін у світі, і фінансово-організаційним механізмам та інструментам забезпечення надходження інвестицій від стратегічних інвесторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Фабрика І. В.
Оцінка експортних виробничих можливостей підприємств машинобудівного комплексу України (c. 147 - 151)

Метою статті є аналіз експортного потенціалу машинобудівних підприємств і визначення основних рекомендації щодо вирішення проблем реалізації продукції машинобудування за межі України. У статті розглянуто та проаналізовано структуру реалізації промислової продукції України, визначено питому вагу реалізації продукції машинобудування в даній структурі. Проаналізовано динаміку виробництва продукції підприємствами машинобудування, визначено основні проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних машин і устаткування. Досліджено інноваційну активність та необхідність інноваційного розвитку підприємств. Розглянуто використання експортного потенціалу машинобудування України в динаміці за останні роки. Визначено основні завдання щодо розвитку експорту машинобудівного комплексу України. Виявлено основні проблеми реалізації експортного потенціалу машинобудування та запропоновано рекомендації щодо їх розв’язання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є дослідження світового ринку машинобудівної продукції та місце на ньому України.

Стаття написана українською мовою


Гонтарева І. В.
Вплив можливих змін у митному оподаткуванні на ефективність діяльності машинобудівних підприємств (c. 152 - 156)

Метою даної статті є ситуативний аналіз загроз і можливостей підвищення ефективності машинобудівних підприємств при підписанні договору щодо асоціації України та ЄС. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці вчених, а також вітчизняну та міжнародну законодавчу базу з питань митного оподаткування підприємств, автором розглянуто зміни, які можуть відбутися в митному оформленні продукції машинобудівних підприємств після підписання угоди з Європейським Союзом. У результаті дослідження були визначено зміни в митах і їх вплив на ефективність діяльності машинобудівних підприємств. Проведено порівняльний аналіз імпортних та експортних мит при вступі в Митний союз і підписанні угоди з ЄС. Визначено, що перерозподіл експорту підприємств машинобудівного комплексу України на світовому ринку потребує значних витрат часу і коштів; політика митного оподаткування повинна враховувати експортну й імпортну залежність машинобудування; існують як загрози, так і можливості в підвищенні ефективності господарської діяльності машинобудівних підприємств. Напрямком подальших досліджень є уточнення і деталізація ситуації, пов'язаної зі змінами в митному оподаткуванні великих підприємств Харківського регіону.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Андрєєв О. Ю.
Аналіз прийняття стратегічних управлінських рішень на підприємствах машинобудівної галузі України (c. 169 - 174)

Метою статті є проведення аналізу прийняття рішень на машинобудівних підприємствах України, практична розробка оцінки механізму прийняття стратегічних рішень на підприємствах шляхом аналізу вторинної інформації. Теоретичною базою для проведення досліджень є наукові праці вітчизняних і закордонних учених. У результаті досліджень проведено періодизацію історії машинобудування сучасної України, визначено основні характеристики часових періодів, проведено аналіз результатів діяльності підприємств у різних часових періодах, розроблено ідентифікацію підприємств залежно від кількості прийнятих стратегічних рішень, проведено комплексну оцінку ефективності стратегічних рішень. Перспективою подальших досліджень є проведення комплексного стратегічного планування на підприємствах пострадянського періоду з використанням основних інструментів стратегічного менеджменту, що є підготовчим етапом для впровадження механізму прийняття стратегічних рішень.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Пустовгар С. А.
Визначення компліментарних і деструктивних факторів зовнішнього середовища та оцінка їх впливу на ризик фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств в Україні (c. 114 - 119)

Метою статті є виділення ключових факторів зовнішнього середовища та визначення їх впливу на ризик фінансової неплатоспроможності підприємств реального сектора економіки на окремих стадіях економічного розвитку. На основі побудови моделі ієрархії факторів впливу, з використанням методу орієнтованих графів систематизовано та визначено пріоритетність факторів зовнішнього середовища за впливом на загрозу фінансової неплатоспроможності підприємств. Виділено результуючі фактори зовнішнього середовища, які акумулюють вплив усіх інших і створюють загрозу фінансової неплатоспроможності металургійних підприємств. У результаті проведення факторного аналізу з набору результуючих виділено фактори зовнішнього середовища, що здійснюють найістотніший вплив на фінансовий стан підприємства та створюють загрозу його неплатоспроможності: фактор стану товарних ринків, політико-демографічний, фіскальний, інфляційний, фактор фінансових розрахунків платіжного балансу та монетарний фактор. З метою визначення сукупного впливу факторів зовнішнього середовища на ризик фінансової неплатоспроможності підприємств реального сектора економіки побудовано інтегральний показник та виділено цикли його розвитку. З урахуванням циклічного характеру розвитку визначено сукупний вплив компліментарних і деструктивних факторів зовнішнього середовища на ризик фінансової неплатоспроможності підприємств металургійної галузі в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Матюшенко І. Ю.
Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні (c. 254 - 266)

Наведено основні напрямки і проблеми розвитку атомної енергетики в Україні. Встановлено, що при плануванні розвитку енергосистеми України в умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС необхідно буде поєднувати вимоги до рівня цін і надійності поставок електроенергії, що можливо досягти лише на основі розвитку атомної енергетики як основного джерела базової електроенергії. Показано, що в Україні, де ядерна енергетика забезпечує 50% виробництва електроенергії, з 15 блоків АЕС чотири перевищили плановий термін експлуатації (30 років), а дев'ять пропрацювали понад 20 років, тобто вже сьогодні в урядових програмах необхідно передбачати технологічні та економічні заходи, спрямовані на подовження терміну експлуатації працюючих енергоблоків і поступове їх закриття. Визначено, що для атомної енергетики Україні необхідно провести диверсифікацію ядерних технологій і здійснити поступовий перехід на використання реакторів четвертого покоління, що будуть застосовуватися при добудовуванні нових енергоблоків, а також реалізувати ефективні рішення для розвитку ядерно-паливного циклу та поводження з радіоактивними відходами й відпрацьованим ядерним паливом. Представлено результати виконання Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем використання ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004 – 2010 рр., а також Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічний супровід розвитку ядерної енергетики та застосування радіаційних технологій у галузях економіки» за 2011 – 2013 рр.

Стаття написана українською мовою


Бунтов І. Ю.
Перспективи розвитку досліджень зі створення біопалива в Україні (c. 267 - 275)

Наведено основні напрямки використання енергоресурсів поновлюваної енергії, накопиченої живою речовиною завдяки фотосинтезу, а саме –біопалива в країнах світу і в Україні. Встановлено, що вирішенням проблеми створення промислового виробництва біопалива в Україні є: значне підвищення ефективності виробництва різного типу біопалив шляхом розширення сировинної бази, із застосуванням нових нетрадиційних культур і вдосконаленням традиційних культур шляхом селекції та використання досягнень геноміки і біотехнології; створення та вдосконалення технологій отримання біопалив і білкових концентратів з різних культур і решток сільськогосподарського виробництва та продукції лісового господарства. Представлено результати виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біомаса як паливна сировина» («Біопалива») за 2007 – 2012 рр., а також цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Біологічні ресурси і новітні технології біоенергоконверсії», прийнятої на 2013 – 2017 рр., у 2013 р. і визначено очікувані результати виконання вказаної програми до 2017 р.

Стаття написана українською мовою


Феденко Г. М.
Стратегічні аспекти зміцнення енергетичної безпеки України у сфері нафтопереробки: інтерактивна модернізація галузі (c. 276 - 282)

У статті розглянуто стратегічні напрями зміцнення енергетичної безпеки України на ринку моторного палива. Найбільш доцільним варіантом реформування галузі обрано стратегію інтерактивної модернізації, яка дозволить запозичити успішний досвід розвитку ринку моторного палива в інших країнах. Об’єктом-аналогом для проведення інтерактивної модернізації обрано ринок моторного палива Польщі. Незважаючи на схожість вихідних положень побудови ресурсних циклів моторного палива України та Польщі, польська нафтопереробка активно розвивається, забезпечуючи гідну конкуренцію західним підприємствам, тоді як українська галузь перебуває в стані занепаду, представляючи серйозну загрозу національній енергетичній безпеці. У зв'язку цим доцільно перейняти й адаптувати досвід Польщі для реформування національного ринку моторного палива. У рамках статті було виділено принципи енергетичної безпеки у сфері нафтопереробки, до яких віднесено: адаптивність до глобальних тенденцій розвитку енергосистеми; ринкове ціноутворення нафтопродуктів; енергетична самодостатність; наукова обґрунтованість; переваги ринкових методів регулювання над адміністративними; популяризація природозберігаючого світогляду; стимулювання підвищення ефективності використання моторного палива; сталість розвитку; структурна гармонізація енергопотенціалу; виробництво та споживання моторного палива. Пріоритети зміцнення енергетичної безпеки у сфері нафтопереробки пов’язані зі зниженням залежності від імпорту як нафти, так і нафтопродуктів; із диверсифікацією поставок через лібералізацію системи оптової торгівлі, а також із забезпечення конкурентоспроможності національних підприємств шляхом впровадження нових стандартів якості моторного палива.

Стаття написана російською мовою


Остапенко А. В.
Оцінка конкурентоспроможності продукції підгалузі автобусобудування України (c. 283 - 292)

У статті розглянуто проблему оцінки конкурентоспроможності продукції вітчизняного автобусобудування. Узагальнено існуючі підходи до оцінки конкурентоспроможності таких високотехнологічних видів промислової продукції, як літак, трактор, легковий автомобіль, автобус. Виявлено переваги та недоліки в методичних підходах до оцінки конкурентоспроможності цих видів продукції. Доведено, що при оцінюванні конкурентоспроможності продукції використовуються різні характеристики та часткові показники, які притаманні специфіці різних галузей промисловості. Оцінено рівень конкурентоспроможності автобусів у сегменті «міські автобуси» серед провідних компаній, що представлені на українському ринку. На основі запропонованого компонентного складу оціночних показників конкурентоспроможності автобусної продукції та зведення часткових показників якості в єдиний інтегральний показник виявлено лідерів підгалузі автобусобудування України в існуючому конкурентному середовищі. Зроблено висновок, що вітчизняна продукція в сегменті «міські автобуси», хоча і потребує вдосконалення, але за рівнем конкурентоспроможності займає лідируючі позиції на ринку та не поступається конкурентам з Росії та Китаю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Пуліна Т. В.
Особливості створення кластера підприємств харчової промисловості (c. 172 - 177)

Досліджено сутність та особливості кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості, запропоновано авторське визначення поняття кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості. Враховуючи специфіку діяльності підприємств харчової промисловості, яка пов’язана із сезонним характером виробництва, обмеженими термінами зберігання продукції, що призводить до нерівномірного використання виробничих потужностей, узагальнено класифікацію кластерних об’єднань підприємств у харчовій промисловості. За результатами аналізу життєвого циклу кластерних об’єднань підприємств харчовій промисловості обґрунтовано стадії створення та функціонування кластера підприємств харчової промисловості. Проаналізовано результати діяльності перших кластерів підприємств харчової промисловості та кластерних проектів, що знаходяться в стадії реалізації в Україні. Встановлено, що значна кількість міжнародних і національних громадських та дослідницьких організацій займається впровадженням кластерного підходу. Це виходить з аналізу кластерних ініціатив підприємств харчової промисловості, АПК і стратегій розвитку Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Обґрунтовано доцільність створення і розвитку кластерних об’єднань підприємств у харчовій промисловості.

Стаття написана українською мовою


Субота М. В.
Об’єднані стратегічні альтернативи розвитку олійно-жирових підприємств України (c. 178 - 182)

Метою статті є узагальнення існуючих альтернатив розвитку енергоефективності на підприємствах олійно-жирової промисловості в напрямку підвищення ефективності використання пари, електроенергії та лушпиння соняшнику та формування на їх основі об’єднаних стратегічних альтернатив, які є одночасною реалізацією завдань у декількох напрямах енергоефективності. У статті проаналізовано сучасний стан забезпечення потреби олійно-жирових підприємств у енергетичних ресурсах та обґрунтовано напрями підвищення енергоефективності їх діяльності. Виявлено, що джерелами підвищення енергоефективності на підприємствах олійно-жирової промисловості є: ефективність виробництва гострої пари, власне виробництво електроенергії та використання лушпиння соняшника як джерела палива. Дослідження практичних аспектів задоволення потреби олійно-жирових підприємств у гострій парі дозволило обґрунтувати можливі альтернативи підвищення ефективності її виробництва з урахуванням всіх видів організаційних та фінансових ресурсів підприємства. Дослідження джерел забезпечення підприємств електроенергією лягло в основу формування альтернатив електроефективності. З урахуванням наявності на олійно-жирових підприємствах потенційного джерела палива, яким є лушпиння соняшнику, обґрунтовано альтернативні напрями його використання з метою підвищення енергоефективності діяльності підприємств. Об’єднання всіх альтернатив зростання енергоефективності дозволило виявити такі їх комбінації, що відповідають критеріям енергоефективності, враховують існуючі ресурсні можливості підприємств та забезпечують існуючі та потенційні їх потреби.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Струк Н. С., Корицька О. І.
Оцінка ефективності структурних змін у промисловому виробництві України (c. 148 - 155)

Мета статті полягає у визначенні структурних змін у промисловому виробництві України на основі відносних показників структурних змін та аналізі ефективності таких змін. Встановлено, що пріоритетом трансформаційних змін у промисловому виробництві є досягнення максимальної ефективності розвитку. Проведено аналіз динаміки зміни структури промислового виробництва за видами економічної діяльності на основі показників доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), чисельності зайнятих працівників, витрат на персонал, усіх витрат діяльності промислових підприємств у 2010 – 2013 рр. Здійснено розрахунок показників рівня структурних змін, а також альтернативного коефіцієнта структурних змін – коефіцієнта косинуса. На основі показника еластичності проаналізовано залежність між витратами на персонал та кількістю зайнятих працівників; кількістю зайнятих працівників та доходом від реалізації продукції; усіма витратами діяльності та доходом від реалізації продукції за видами діяльності. З’ясовано основні тенденції структурних змін у 2010 – 2013 рр. Зауважено, що найбільші зміни спостерігаються у 2013 р. порівняно з 2010 р. Здійснено оцінку ефективності динаміки структури промислового виробництва України за видами економічної діяльності. Перспективами подальших досліджень є проведення комплексного аналізу діяльності промислового виробництва і побудова інтегрального показника ефективності промислового виробництва України.

Стаття написана українською мовою


Мандзіновська Х. О.
Комплексний підхід до аналізу та оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств машинобудування (c. 156 - 161)

Мета даної статті полягає в дослідженні сучасного стану підприємств машинобудівної галузі на основі даних Державної служби статистики України за 2009 – 2014 рр. Розглянуто основні фінансові показники діяльності машинобудівних підприємств, а саме: фінансовий результат до оподаткування; частку прибуткових підприємств і підприємств, що зазнали збитку; сума збитку та прибутку, а також рентабельність операційної діяльності. Визначено, яке місце займає машинобудування у промисловості країни загалом. Виконано аналіз обсягу та структури виробництва й реалізації продукції даної галузі. Проаналізовано індекси промислової продукції машинобудування за видами діяльності у відсотках до попереднього року. Визначено кількість інноваційно активних підприємств за аналізований період. У результаті дослідження було виділено основні тенденції розвитку машинобудування в Україні, виявлено проблеми та загрози, з якими стикаються вітчизняні машинобудівні підприємства, що, у свою чергу, уповільнюють або унеможливлюють їх подальший розвиток, та окреслено подальші перспективи розвитку вітчизняного машинобудівного комплексу. Перспектива подальших досліджень у даному напрямі повинна будуватися на підборі ефективних методів управління машинобудівними підприємствами з метою закріплення позицій та підвищення конкурентоспроможності даної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Хаустова В. Є., Олійник А. Д.
Промислова політика в Україні: провідні школи і бачення вітчизняних учених (c. 150 - 157)

Стаття присвячена аналізу підходів і бачень представників провідних наукових шкіл України щодо державної політики та моделей розвитку вітчизняного промислового комплексу. Досліджено стан розвитку промисловості України та показано негативні зміни, що відбулися в структурі виробництва промислової продукції країни після 1990 р. Означені основні особливості, а також проблеми і протиріччя в здійсненні промислової політики. Визначено основні фактори, що здатні забезпечити зростання промислового виробництва. Окреслено стратегії та сценарії розвитку перспективних виробництв у промисловості країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Семенова Д. С.
Перспективи використання альтернативних джерел у світовій енергетиці (c. 141 - 145)

Метою статті є розгляд динаміки та визначення перспектив використання альтернативних джерел енергії у світі. Показані та проаналізовані основні причини впровадження відновлювальних джерел енергії у світі. Виділено країни-лідери на ринку альтернативної енергетики та порівняно обсяг інвестицій у цю галузь. Використано SWOT-аналіз для визначення позитивних і негативних сторін альтернативної енергетики, що дозволило виокремити в її розвитку доцентрові та відцентрові сили, порівняння яких підтверджує сталу тенденцію до зростання ролі й значення альтернативної енергетики у світовій економіці як у найближчій, так і у віддаленій перспективі.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Паневник Т. М., Болгарова Н. К.
Машинобудівний комплекс як каталізатор інтеграційних процесів (c. 108 - 112)

У статті охарактеризовано сучасний стан машинобудування України, виявлено основні проблеми, що впливають на функціонування галузі. Обґрунтовано доцільність формування інтегрованих корпоративних структур машинобудівного комплексу. Розглянуто світовий досвід інтеграційних процесів. Визначено, що лідерами машинобудівної галузі є компанії, які активно використовують інтеграцію у своїй практиці. Представлена питома вага країн Європейського Союзу в розвитку машинобудування. Визначено, що вітчизняні найбільші машинобудівні підприємства-лідери є учасниками інтегрованих структур, які забезпечують реалізацію їх довготермінових стратегій, використовуючи інтеграційні механізми для досягнення поставлених цілей. Зокрема, актуальним є створення та функціонування інтегрованих структур, до складу яких входять науково-дослідні підрозділи. Визначено, що активізація інтеграційних процесів сприятиме досягненню і підвищенню конкурентоспроможності не тільки вітчизняного машинобудівного комплексу, але й отриманню позитивного синергетичного ефекту в супутніх галузях промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Виноградов В. В.
Економічна детермінанта як фактор розвитку енергоринку України (c. 143 - 148)

Метою статті є дослідження впливу економічної детермінанти на розвиток енергоринку України. Ґрунтуючись на аналізі наукових праць фахівців та власних розрахунках автора у статті досліджено енергетичний баланс України; наочно представлено споживання первинних енергоресурсів в Україні в динаміці; розраховано прогноз споживання первинних енергоресурсів і кінцевого споживання палива та енергії до 2018 р.; продемонстровано стан використання енергоресурсів в Україні та інших країнах світу, що характеризує рівень економічного розвитку країни та добробуту її громадян; встановлено тенденції взаємозалежності зростання економіки та розвитку енергетичного ринку України, вплив економічного чинника на розвиток енергоринку; досліджено урядові програми, направлені на підвищення енергоефективності та енергонезалежності країни. Проведене дослідження показало перспективи вирішення енергетичних проблем України завдяки впровадженню енергозбереження з використанням наявної бази енергетичного машинобудування, науково-дослідного супроводження інноваційних програм, спрямованих на зниження енергоємності виробництва з використанням наукового та кадрового потенціалів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Верхоглядова Н. І., Письменна О. Б.
Підходи до управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі (c. 113 - 118)

Стаття присвячена дослідженню підходів до управління ресурсозбереженням. Висвітлено актуальність підвищення ефективності управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі. Встановлено, що ресурсозбереження сприяє підвищенню раціональності використання ресурсів галузі. У ході дослідження обґрунтовано основні напрямки ощадливого використання ресурсів. Виокремлено основні підходи до управління, а також досліджено можливості та обмеження застосування цих підходів до управління ресурсозбереженням. Розглянута ситуація, яка склалася в уранодобувній галузі України, що дозволило виявити основні чинники, які її обумовили. Аналіз підходів до управління ресурсозбереженням дозволив розробити систему заходів функціонування в уранодобувній галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Москаленко К. І.
Методичний підхід до оцінки залежності підгалузей машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності (c. 239 - 244)

Метою статті є розробка та впровадження методичного підходу до оцінки залежності підгалузей машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності. Підкреслено, що рівень розвитку машинобудування є одним з показників економічного і промислового розвитку держави, що обумовлює науково-технічний прогрес як власних підприємств, так і підприємств усіх галузей промисловості. Визначена питома вага підгалузей у загальній кількості підприємств машинобудування у 2014 р. Проаналізовано динаміку обсягу експорту та імпорту продукції підгалузей машинобудування та динаміку коефіцієнта покриття експортом імпорту продукції підгалузей машинобудування у 2010–2014 рр. Запропоновано методичний підхід до оцінки залежності підгалузей машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності, що базується на визначенні показників експортоорієнтованості та імпортозалежності підприємств і дозволяє порівнювати підгалузі машинобудування між собою в часовому аспекті за показником залежності від зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Янчук М. Б.
Удосконалення процесу побудови предметно-орієнтованої моделі авіабудівного виробництва на основі формування центрів компетенцій/спеціалізації (на прикладі безпілотних літальних апаратів) (c. 214 - 219)

Метою статті є дослідження процесу вдосконалення предметно-орієнтованої моделі виробництва безпілотних літальних апаратів (БЛА) на основі формування центрів компетенцій/спеціалізації для конкурентоспроможного вбудовування вітчизняних авіабудівних підприємств у глобальний відтворювальний цикл і можливої одночасної участі в різних бізнес-проектах виробництва авіаційної техніки. З’ясовано особливості побудови предметно-орієнтованої моделі виробництва БЛА в рамках системної інтеграції на основі підприємств з чітким спеціалізованим статусом – центрів компетенцій/спеціалізації, що забезпечує: виготовлення окремих видів виробів БЛА на основі предметної спеціалізації; одночасну участь в декількох авіабудівних програмах; розвиток проектування сучасних БЛА під задану вартість та зниження собівартості за рахунок впровадження нових технологій та економії накладних витрат. Особливо відзначено можливість співпраці центрів компетенцій/спеціалізації з різними системними інтеграторами (за різними авіаційними програмами) відповідно до спеціалізації, що дозволяє підвищити їх конкурентоспроможність при врахуванні особливості національного авіабудівного виробництва – незначних масштабах виробництва авіаційної техніки. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є формування ефективної інтегративної системи ринково конкурентних і глобально орієнтованих національних авіабудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Марченко В. М., Плетньова Ю. К.
Державно-приватне партнерство як напрям реалізації стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної промисловості України (c. 151 - 156)

Мета статті полягає в розробці найбільш оптимальної стратегії розвитку потенціалу підприємств вугільної галузі для досягнення Україною енергетичної незалежності. Виділено фактори впливу на потенціал вугільної галузі, розглянуто механізм взаємодії держави з представниками приватного капіталу та проаналізовано різні моделі державно-приватного партнерства. Виявлено основні проблеми та перспективи функціонування підприємств вугільної галузі. Розроблено матричну модель оцінки фінансового стану шахт і поділу їх на групи, що дозволяє виявити найбільш перспективні вугільні підприємства України та обґрунтовано підходити до розподілу державних коштів, які виділяються на їх підтримку і розвиток. Для кожної групи наведено рекомендовані стратегії розвитку, напрями їх реалізації та найбільш оптимальні форми державно-приватного партнерства. Побудовано схему реалізації прийнятої в Україні «Стратегії розвитку підприємств вугільної промисловості до 2030 року». Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є оцінка результатів реструктуризації вугільної галузі України, аналіз зміни стану шахт за рахунок реалізації різних форм державно-приватного партнерства та порівняння поточного рівня видобутку вугілля з необхідним Україні для отримання енергетичної незалежності.

Стаття написана українською мовою


Кузнєцова К. О.
Економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств (c. 157 - 161)

Метою статті є економічне обґрунтування оптимізації ресурсного забезпечення потенціалу конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств на прикладі Вуглегірської ТЕС. Розглянуто підходи до оцінювання ресурсного забезпечення, визначено їх недоліки та запропоновано кореляційно-регресійний аналіз, який дозволить отримати такий рівень результативного показника (потенціалу конкурентоспроможності), який буде розглядатися як узагальнююча оцінка ресурсних можливостей енергогенеруючого підприємства. Встановлено, що для оптимізації величини показників зазначених факторів доцільно виокремити ті параметри, які не мають нормативних значень щодо найбільшої ефективності їх позитивного впливу на діяльність підприємства (виробнича собівартість електроенергії, втрати при виробництві електроенергії, чистий прибуток). Економіко-математична постановка задачі оптимізації ресурсного забезпечення енергогенеруючого підприємства зводиться до задач багатокритеріальної (або векторної) оптимізації в умовах визначеності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Сахно А. А.
Гнучкі мотиваційні зв’язки у машинобудівній діяльності підприємств Вінницької області (c. 151 - 156)

Метою статті є розробка, на основі машинобудівних підприємств Вінницької області, гнучких мотиваційних зв’язків між сферами машинобудування, пріоритетними галузями та іншими видами діяльності в народному господарстві. Розроблені варіанти схем гнучкого мотиваційного зв’язку, що дозволяють виявляти ключові елементи гнучкості та оцінювати значення кожного виду економічної діяльності для розвитку машинобудування області. Виявлено, що проблема розвитку машинобудування полягає у відсутності мотивації діяльності за рахунок самого машинобудування. На основі гнучких мотиваційних зв’язків доведено, що сьогодні мотивація машинобудування забезпечується торговими операціями, орендою нерухомості, транспортними послугами тощо. Запропоновано формування сучасного машинобудування в області через розвиток промислових потужностей у виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування, насамперед інформаційної техніки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Дем’янченко А. Г.
Дослідження ефективності діяльності державних і приватних стивідорів у морських портах України (c. 178 - 184)

Ефективність діяльності приватного сектора в морських портах України викликає інтерес держави щодо залучення незалежного капіталу до розбудови портової галузі. Метою статті є дослідження економічної та фінансової ефективності роботи державних і приватних стивідорів у морських портах України для обґрунтування доцільності та своєчасності проведення приватизаційних заходів. У роботі було використано методи та підходи економічного та фінансового аналізу, за допомогою яких було оцінено в динаміці кількісні показники вантажообігу в морських портах України, зміну їх розподілу між державними та приватними стивідорними компаніями, досліджено окремі показники фінансового стану стивідорів. Зроблено висновки про значну диференціацію державних стивідорів за ефективністю їх роботи, стійке нарощення масштабів присутності приватних компаній у портовому бізнесі, зростання інвестиційної активності прибуткових державних та приватних стивідорів. За результатами аналізу запропоновано звернути увагу на певні особливості проведення приватизації державних стивідорних компаній в Україні.

Стаття написана українською мовою


Олійник А. Д., Антоненко С. В.
Хімічна та нафтохімічна промисловість України: стан, тенденції та напрями стратегічного розвитку (c. 185 - 193)

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану і тенденцій розвитку хімічної та нафтохімічної промисловості України. Показано роль і значення галузі в економіці країни, а також негативні зміни, які відбулись у структурі виробництва хімічної продукції з 1990 р. Досліджено динаміку обсягів виробництва продукції за видами виробництв та окремими важливими видами продукції. Розглянуто динаміку зовнішньої торгівлі хімічною продукцією за основними товарними групами. Акцентовано увагу на особливостях, а також проблемах розвитку галузі. Визначено основні стратегічні напрямки розвитку сучасних виробництв, які сприятимуть підвищенню потенціалу галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Виноградов В. В.
Машинобудівна галузь України в умовах міжнародних інтеграційних процесів (c. 106 - 112)

Метою статті є аналіз сучасного стану машинобудівної галузі промисловості України з ринкових позицій, особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі України, виявлення основних проблем розвитку машинобудування, запропонування шляхів виходу машинобудівних підприємств на нові ринки збуту з урахуванням впливу міжнародних інтеграційних процесів. Розглянуто машинобудівну галузь як частку в структурі промисловості України, її зміни в динаміці по відношенню до розвинутих країн світу. Для детального аналізу автором розраховано коефіцієнти кореляції між параметрами зростання економіки та індексами обсягу виробництва продукції машинобудування за видами діяльності в Україні, які підтверджують загальну тенденцію в галузі. Представлено аналіз динаміки та структура зовнішньої торгівлі України продукцією машинобудування, інвестиції в основний капітал підприємств промисловості та машинобудування. Запропоновано службі збуту підприємства розробити стратегію для проникнення продукції машинобудування на нові, міжнародні ринки збуту, що потребує додаткового дослідження.

Стаття написана українською мовою


Борщ Л. М.
Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні (c. 113 - 121)

У статті представлено методичний підхід до оцінки економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу за основними сланцевими басейнами в Україні на передінвестиційному етапі. Обґрунтування економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу зроблено за методом аналогії на основі побудови економетричних залежностей за основними сланцевими басейнами в США. Проведена економічна оцінка доцільності видобутку природного сланцевого газу передбачала прогнозування собівартості видобутку на гирлі свердловини за різними глибинами та оцінку інвестиційної привабливості за різними агрегатними станами. Апробація представленого методичного підходу була здійснена для Дніпровського-Донецького та Карпатського сланцевих басейнів, на основі чого зроблено висновок про більш високу інвестиційну привабливість першого з огляду на його колекторські властивості та наявність покладів нетрадиційних вуглеводнів у різних агрегатних станах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Назарова Т. Ю.
Аналіз стану діяльності промислових підприємств України (c. 58 - 66)

Метою статті є висвітлення сучасного стану промислових підприємств України на внутрішньому ринку та виявлення основних проблем функціонування. Проведено аналіз стану галузі промисловості за 2013–2015 рр. в Україні. Розглянуто існуючі тенденції розвитку в умовах кризи, а також причини, що стримують розвиток промислової галузі в Україні. Проведено порівняльний аналіз фінансово-господарського стану промислових підприємств, визначено індикатори стану, які використовують для побудови інтегральних індексів, що характеризують рівень розвитку, конкурентоспроможності та фінансово-економічної безпеки підприємств. Отримано рейтинг регіонів на основі інтегрального індикатора, який характеризує рівень розвитку промислових підприємств, а також їх умовну класифікацію. Надано пропозиції щодо покращення становища підприємств промисловості України за рахунок розробки механізму керованого розвитку, який дозволить суттєво підвищити конкурентоспроможність українських промислових підприємств при інтеграції у світову економічну систему.

Стаття написана українською мовою


Касич А. О.
Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України (c. 67 - 72)

Метою статті є дослідження теоретичних і методичних основ розробки стратегії модернізації промисловості країни. Систематизовано існуючі види модернізації, наголошено на важливості активізації модернізації саме промисловості, яку слід розглядати як важіль та результат всіх модернізаційних процесів у країні. Обґрунтовано закономірності процесів модернізації та встановлено особливості державної промислової політики в різних країнах. Наголошено, що важливим інструментом реалізації промислової політики є процес розробки стратегії розвитку промисловості, яка у переважної більшості країн зорієнтована на подальшу модернізацію. Основними інструментами забезпечення ефективної реалізації стратегії розвитку промисловості названо партнерство між державою та приватним сектором, підтримка широкомасштабних інновацій, розвиток експортного потенціалу, створення умов для розвитку всіх секторів економіки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування змісту стратегії розвитку промисловості України з урахуванням досягнутого рівня та в розрізі запропонованих напрямів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Калиновський А. О., Горбаль Н. І., Калиновська Н. Л.
Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України (c. 88 - 94)

Метою статті є ретроспективне та перспективне дослідження становлення української авіаційної галузі з метою вироблення ймовірних стратегій розвитку вітчизняного авіабудування. Проаналізовано особливості функціонування авіагалузі, структуру ринку авіабудування. У результаті дослідження стану вітчизняної авіагалузі з точки зору попиту та пропозиції встановлено спад у галузі внаслідок економіко-політичної ситуації в країні. Констатовано певний потенціал, але й існуючі проблеми вітчизняного авіабудування, що мають, крім поточної ситуації в Україні, й історичні підстави. Аналізування основних тенденцій розвитку авіаційної галузі у світі та Україні дало підґрунтя для формування матриці SWOT-аналізу для авіаційної галузі України, де серед основних конкурентних переваг названо тривалу присутність у галузі, наявність кваліфікованих працівників, відносно нижчі витрати, а серед конкурентних недоліків – застарілі методи управління й недосконала закрита політика інвестування внаслідок залежності від держави, фінансові проблеми та неспроможність забезпечити глобальні післяпродажні послуги. Констатовано можливість впровадження на сьогодні лише найменш прибуткової та ризикової стратегічної альтернативи, базованої на постачанні на світовий ринок середньо- та низькотехнологічних запчастин за низькими цінами. Перспективою подальших досліджень є розробка тактичних заходів для розвитку вітчизняного авіабудування в межах обраної стратегії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Райчева Л. І.
Формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи (c. 160 - 165)

Метою статті є формалізація елементів механізму розвитку машинобудівної галузі в умовах виробничо-економічної кризи, які здатні в сукупності та взаємодії не тільки вивести галузь із кризи, але й попередити майбутні дестабілізуючі процеси її функціонування. Запропоновано комплексний механізм розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи, який ґрунтується на інтеграції інструментів державної політики. Удосконалення механізму розвитку машинобудування запропоновано реалізовувати за такими напрямами: застосування методичного підходу до ранньої діагностики ознак та симптомів кризи; забезпечення політичної та макроекономічної стабільності; реформування податкового законодавства через впровадження системи пільг та преференцій; стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів; удосконалення зовнішньоекономічної політики держави; розвиток практики держзакупівель та держзамовлень в окремих підгалузях машинобудівного комплексу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є деталізація організаційно-інформаційного забезпечення механізму розвитку машинобудування в умовах виробничо-економічної кризи.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Олійник А. Д.
Державне регулювання реструктуризації вугільної промисловості: теоретичні та практичні аспекти (c. 166 - 174)

У статті розглянуто досвід та особливості реструктуризації промисловості в європейських країнах та в Україні на прикладі вугільної галузі. Узагальнено основні етапи реструктуризації вугільної промисловості України, починаючи з 1996 р. Обґрунтовано базові моделі державного регулювання реструктуризації промисловості – інституціональну та індикативну. Визначено умови ефективної реалізації інституціональної моделі та запропоновано принципову схему реалізації індикативної моделі державного регулювання реструктуризації промисловості в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Абакуменко О. В., Лук’яшко П. О.
Сировинне забезпечення електроенергетики в Україні: структура та тренди (c. 132 - 138)

У статті на основі оцінки статистичної інформації ідентифіковані основні тенденції забезпечення української електроенергетики паливними ресурсами. Зокрема, були оцінені структура виробництва електроенергії в розрізі видів електростанцій та імпорт відповідних видів палива в Україну за обсягами, ціновими параметрами та країнами-постачальниками. Проведений аналіз дозволив виявити зміни структури імпорту основних енергоносіїв в розрізі країн-постачальників. Зокрема, позиції Російської Федерації як імпортера палива в Україну посилювалися до 2013 р. Протягом 2014–2015 рр. структура постачальників палива в Україну зазнала суттєвих змін. Найбільш відчутними вони були на ринку природного газу, де російський імпорт вдалося замістити майже на 2/3 поставками з європейських країн. Диверсифікація імпорту енергоносіїв в Україну загалом позитивно позначилася на їх цінових параметрах (у валютному вираженні) та повинна бути поглиблена в наступних періодах. Водночас загальна імпортозалежність українського енергетичного сектора зросла внаслідок втрати частини вугледобувної промисловості та відповідного зростання імпорту кам’яного вугілля.

Стаття написана українською мовою


Ярошенко І. В., Семигуліна І. Б.
Соціально-економічні ознаки кризового стану економіки України та її промислового сектора: аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій (c. 139 - 146)

Проведено аналіз та оцінку соціально-економічного розвитку України, і, зокрема, промислового сектора. Досліджено динаміку основних показників розвитку економіки України в цілому і, зокрема, промисловості, визначити тенденції розвитку. Результативний соціально-економічний розвиток України та її регіонів неможливий без ефективного функціонування реальних секторів економіки, особливо промисловості. Економічно розвинені країни світу забезпечують собі значні конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на світових ринках за рахунок потужного промислового сектора. Країнами Європейського Союзу напрацьований багатий досвід у питаннях розробки і проведення збалансованої соціально-економічної та промислової політики. Розвитку промисловості в цих країнах приділяється особлива увага, оскільки цей сектор має одну з найбільших можливостей щодо створення синергетичного ефекту в ході зростання добробуту громадян, при створенні нових робочих місць та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки. Інтеграція України в сучасне світове співтовариство передбачає всебічне дослідження соціально-економічного потенціалу країни і її регіонів, зокрема промислової сфери, що дозволить оцінити поточний стан, проблеми, можливості, динаміку, тенденції в секторах економіки та спрогнозувати майбутні перспективи розвитку країни та її територій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Ліснічук О. А.
Фінансове управління санаційною спроможністю машинобудівних підприємств України (c. 137 - 145)

Стаття присвячена дослідженню актуальних теоретико-методичних і практичних аспектів оцінки та управління санаційною спроможністю промислових підприємств на основі використання їх санаційного потенціалу. Розроблено відповідний методологічний базис для моделювання та прогнозування ймовірності загрози банкрутства підприємств, виявлення їх санаційного потенціалу та прогнозування можливостей відновлення санаційної спроможності. Охарактеризовано сутність і характерні риси санаційної спроможності підприємств. Уточнено поняття «санаційний потенціал», «санаційна спроможність», визначено розширену внутрішню структуру санаційного потенціалу підприємства та розроблено методику його оцінювання. Розроблено механізм фінансового управління санаційною спроможністю підприємств; опрацьовано можливості застосування в Україні зарубіжного досвіду управління санаційною спроможністю, а також представлено прогнозні розрахунки санаційної спроможності для досліджуваних машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Тадеєва Н. В.
Сучасні тенденції запровадження сумлінної ділової практики корпораціями України (c. 146 - 151)

Метою статті є аналіз практичного досвіду і виявлення тенденцій та стимулів запровадження сумлінної ділової практики корпораціями України. Детальний аналіз і систематизація публічних звітів щодо витрат на реалізацію концепції сумлінної ділової практики обраних підприємств дозволив виділити основні закономірності цього процесу. Зазначено, що сумлінна ділова практика корпорацій є складовою частиною корпоративної соціальної відповідальності. Визначено, що головною проблемою на сьогодні залишається не стільки недотримання принципів сумлінної ділової практики корпораціями України, скільки фрагментарність інституційного середовища, в якому працюють підприємства. Доведено, що серед аналізованих підприємств, які позиціонуються як філії транснаціональних корпорацій, значна кількість має проблеми з антидемпінговими розслідуваннями та корупційними позовами, але сприйняття їх серед стейкхолдерів досить позитивне, оскільки ці підприємства є світовими брендами. Установлено, що у половини зазначених корпорацій спостерігається тенденція збільшення фінансування регіональних економічних програм та інших інструментів побудови взаємовідносин з центральними та місцевими органами влади.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Климчук О. В.
Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні (c. 178 - 182)

Мета статті полягає у висвітленні стратегічних принципів становлення та розвитку біопаливного виробництва в Україні на конкурентоспроможному рівні. Проведений всебічний аналіз наукових праць вказує на актуальність нарощування темпів розвитку біопаливної індустрії як у світі, так і в Україні. Проте низький рівень споживання та виробництва біопалива в нашій державі потребує проведення подальших досліджень стратегічного характеру. Встановлено, що формування конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні буде забезпечувати позитивні зрушення в економіко-енергетичному та агропромислово-екологічному напрямках. На основі проведеного SWOT-аналізу було оцінено внутрішні сили та систему внутрішніх недоліків, а також ресурсний потенціал агропромислового комплексу для реалізації наявних зовнішніх можливостей та протистояння різного роду загрозам, що виникають в ринкових умовах у процесі розвитку та становлення біопаливної індустрії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Трушкіна Н. В.
Електронна біржова платформа як інструмент організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в Україні (c. 113 - 118)

Метою статті є розробка пропозицій щодо формування електронної біржової платформи реалізації вугілля як дієвого напряму реформування вугільної промисловості України. У результаті дослідження виявлено та систематизовано чинники впливу на організацію збутової діяльності вітчизняних вугледобувних підприємств. Досліджено особливості та визначено сучасні тенденції розвитку біржової торгівлі вугільною продукцією в Україні. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових документів з регулювання процедур здійснення біржової торгівлі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Лук’яшко П. О.
Фінансові інструменти накопичення фонду ресурсів для модернізації електроенергетики (c. 90 - 97)

Метою статті є оцінка перспективності трансформації організаційного механізму ринку електроенергії в плані накопичення фінансових ресурсів для модернізації виробничої бази генеруючих підприємств та обґрунтування додаткових фінансових інструментів акумуляції капіталу для вказаної потреби. Критична оцінка перспектив нарощення ресурсної бази електрогенеруючих підприємств у рамках переходу до біржової моделі функціонування ринку електроенергії дозволила констатувати відсутність прямого зв’язку між способом організації даного ринку та нарощенням генеруючих потужностей. Високий рівень концентрації ринку електроенергії з великою імовірністю може призвести до встановлення монопольних цін та неповного використання потужностей виробництва з метою їх підтримання. З урахуванням потенційних джерел фінансування модернізації електроенергетики запропоновано застосувати на практиці три фінансові інструменти залучення капіталу в галузь: трансформований «зелений» тариф, «енергетичні» облігації, спеціальні цільові рахунки для коштів амортизаційного фонду діючих генеруючих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Гринюк О. І.
Генезис економічних ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (c. 98 - 110)

Метою статті є проведення детального комплексного аналізу суттєвих ризик-факторів виникнення економічних ризиків діяльності вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств. У рамках проведеного аналізу такого ризик-фактора, як волатильність ціни сирої нафти, виокремлено та детально проаналізовано чинники, що впливають на рівень стартової ціни на вітчизняних аукціонах для нафти сирої та газового конденсату: зміна ціни на світовому ринку нафти та курсу гривні по відношенню до 1 долара США. За результатами аналізу зміни ціни сирої нафти в Україні протягом 2011 р. – I кварталу 2017 р. встановлено, що при різкому падінні ціни нафти на світовому ринку (в силу різкої девальвації національної валюти) спостерігалася ситуація, коли світова ціна нафти в гривневому еквіваленті зростала (лютий 2015 р.). Вивчено тенденції внесення змін до Податкового Кодексу України протягом 2012–2016 рр., які стосуються виключно рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини, і встановлено порушення принципу стабільності. Виокремлено чинники, які негативно впливають на інвестиційне середовище України, та напрямки покращення інвестиційного клімату в нафтогазовидобувній галузі. У результаті проведеного дослідження одержано аналітичний огляд економічних ризиків діяльності та проблем розвитку вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств, який може бути використано під час розробки стратегії розвитку суб’єктів господарювання аналізованої галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Рудика В. І.
Кон’юнктурний аналіз національного ринку моторного палива (c. 144 - 148)

Представлено аналіз основних кон’юнктуроутворюючих чинників ринку моторного палива України – попиту, пропозиції та ціни на бензин і дизельне паливо. Визначено поточний тип кон’юнктури ринку моторного палива як дисбалансований, при якому попит на моторне паливо значно перевищує внутрішнє виробництво. Встановлено, що місткість національного ринку моторного палива зазнала суттєвого скорочення під впливом економічної рецесії в країні, воєнно-політичного конфлікту на сході, збідніння населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Рудика В. І.
Ретроспективний аналіз розвитку національного нафтопереробного комплексу (c. 141 - 147)

У статті проведено ретроспективний аналіз розвитку національного нафтопереробного комплексу, що дозволило автору дійти висновку про його занепад як за ресурсною, так і виробничою, а також інфраструктурною складовими. Разом із тим, цей вид промисловості змушений орієнтуватися на світові тенденції, що посилюють його неконкурентоспроможність у порівнянні з іноземними аналогами. Україна не використовує переваги глобального ринку нафти, а змушена пристосовуватися до вимог окремих країн-експортерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Павленчик Н. Ф., Процевят О. С., Скриньковський Р. М., Гарасим Л. С.
Дослідження складових формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях (c. 252 - 257)

У статті здійснено аналіз підходів до формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях. Розглянуто ряд факторів, що чинять вплив на формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях. З’ясовано, що складовими формування експортного потенціалу промисловості на мікро- та мезорівнях є фактори, можливості (потенціал) та ресурси. Запропоновано визначальними ресурсами формування експортного потенціалу промислових підприємств вважати кадрові, виробничі, фінансово-інвестиційні, інноваційні, маркетингові, інформаційні, організаційно-управлінські. Встановлено, що до основних ресурсів експортного потенціалу промисловості регіону належать виробничі, сировинно-матеріальні, природні, фінансові, інвестиційні, соціальні, інноваційні. Представлено ряд можливостей, які сприяють формуванню експортного потенціалу промисловості регіону, зокрема це кадрово-трудові, виробничі, фінансові, сировинно-матеріальні, природні, інвестиційні, інноваційні, соціальні, інформаційні, організаційно-управлінські.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Рудика В. І.
Порівняльний аналіз ефективності технологій зрідження вугілля (c. 317 - 324)

Створення виробництва синтетичного рідкого палива (СРП) в Україні стає особливо актуальним і водночас складним науково-прикладним завданням, зважаючи на критерії техніко-еколого-економічної раціональності. У статті представлено методичний підхід до порівняльного аналізу ефективності основних способів та технологій виробництва СРП і проведено його апробацію, результати якої дозволили автору дійти висновку, що найбільш раціональною є технологія непрямого зрідження вугілля, що спирається на його пароплазмову газифікацію.

Стаття написана українською мовою


Наумова О. О., Донцова О. В., Аграмакова Н. В.
Перспективи підвищення відповідальності вітчизняних виробників харчової продукції без глютену з використанням європейської системи ліцензування (ТМ «Перекреслений колосок») (c. 325 - 330)

Мета статті полягає в дослідженні перспектив підвищення рівня відповідальності вітчизняних виробників харчової продукції без глютену з використанням європейської системи ліцензування харчових продуктів (ТМ «Перекреслений колосок»). Досліджено сучасні тенденції та сформовано основні проблеми розвитку ринку харчової продукції без глютену, у тому числі в Україні. Зосереджено увагу на найгострішій проблемі ринку харчової продукції без глютену – порушенні правил безпеки та якості продуктів, які виробляються вітчизняними виробниками, і негативному впливі на стан здоров’я споживачів глютензалежних захворювань. Розглянуто можливість впровадження в Україні Європейської Системи Ліцензування (ELS) з метою офіційного отримання маркування ТМ «Перекреслений колосок» та відповідності європейським стандартам Асоціації європейських суспільств целіакії (AEOCS), які гарантують якість і безпеку продуктів без глютену. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка теоретико-методичних засад і практичних інструментів щодо поширення використання ТМ «Перекреслений колосок» та європейської системи ліцензування в Україні, що надасть можливість якісного та безпечного дотримання хворими безглютенової дієти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Денисов О. Є.
Комплексний підхід до оцінювання економічної безпеки галузі в умовах глобалізації (c. 207 - 212)

Автором здійснено емпіричне дослідження рівня економічної безпеки хімічної галузі України за напрямком «виробництво полівінілхлоридів». Із цією метою розраховано інтегральний індекс економічної безпеки за моделлю функціонально-компонентних блоків економічної безпеки галузі, що була розроблена автором. Застосування даної моделі дало можливість на фактологічній базі дослідити алгоритм дії моделі та здійснити аналіз отриманих показників. Це, своєю чергою, дозволило зробити висновок про конструктивність та доцільність застосування моделі базових функціонально-компонентних блоків для розрахунку рівня економічної безпеки галузі. За допомогою цього підходу із застосуванням комплексного, системно-структурного, динамічного та функціонального підходів було визначено рівень економічної безпеки та забезпечено процес моніторингу стану та рівня економічної безпеки галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Кизим М. О., Салашенко Т. І., Кизим Г. М.
Оцінка впливу вимог міжнародних зобов’язань на тарифну політику в енергетичній сфері України (c. 148 - 159)

У статті представлено аналіз чинних міжнародно-правових документів в енергетичній сфері, які визначають особливості національної енергетичної політики. Серед основних таких документів розглядаються Договір до Енергетичної Хартії, Договір про заснування Енергетичного співтовариства, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Визначені міжнародні договори мають верховенство над національним законодавстом, тому їх положення мають бути першочергово враховані при формуванні національної енергетичної політики. Разом з цим, міжнародні зобовязання щодо провадження національної тарифної політики в енергетичній сфері прямо не прописані в міжнародних документах. Означене дозволяло Україні здійснювати економічну неефективну, неконкурентну та антисоціальну тарифну політику в енергетичній сфері. Систематизація та аналіз міжнародних зобовязань України дозволила встановити, що основу національної національної тарифної політики в енергетичній сфері мають становити такі принципи: недискримінація учасників ринку за національною приналежністю; повне відображення ефективних, у т. ч. екологічних, витрат в умовах сталого розвитку; прозорість регуляторної політики; заборона спотворення, обмеження та запобігання конкуренції, а також зловживання домінуючим положенням.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Папіж Ю. С., Дубєй Ю. В., Косолапов А. Ф.
Удосконалення управління інноваційним розвитком промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки (c. 174 - 179)

Окреслено проблему підвищення ефективності управління інноваційним розвитком промислових підприємств у сучасних економічних умовах. Проаналізовано динаміку інноваційних процесів в Україні, обсяги інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Обґрунтовано основні принципи формування й ефективного функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислового виробництва. Виявлено галузеву специфіку в управлінні інноваційним розвитком вугільних підприємств. Визначено напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємств вугільної промисловості. Запропоновано основні принципи впровадження механізму стимулювання інноваційного розвитку підприємств вугільної промисловості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Петраков Я. В.
Наближення законодавства України до права ЄС у сфері регулювання енергоринків та відповідні дії України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС (c. 174 - 180)

У рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС та зобов’язань за Третім енергетичним пакетом Україна здійснює не стільки гармонізацію вітчизняного законодавства до норм ЄС, скільки модернізацію існуючої інфраструктури та формування нових ринків у галузі енергетики. Існуючі зобов’язання передбачають низку законодавчих, організаційних, техніко-технологічних та фінансових змін. Модернізація інфраструктури неможлива без ефективних енергетичних ринків з незалежним регулятором, поінформованими та обізнаними споживачами, диверсифікованими базами постачання енергоресурсів та збуту електроенергії. Метою статті є оцінка динаміки та особливостей наближення законодавства України до права ЄС у сфері регулювання енергоринків в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Проаналізовано динаміку формування ефективних енергетичних ринків через законотворчий процес, узагальнено основні заходи з технологічної модернізації та фінансового забезпечення реформ в енергетичній галузі. Запропоновано основні кроки з прискорення реформ в електроенергетиці та стимулювання розвитку енергетичних ринків.

Стаття написана українською мовою


Рудика В. І., Феденко Г. М.
Комерційна доцільність використання технологій непрямого зрідження вугілля за методом Фішера – Тропша (c. 181 - 187)

У статті досліджено економічну ефективність і комерційну доцільність використання технологій непрямого зрідження вугілля за методом Фішера – Тропша. Проаналізовано структуру капіталовкладень для будівництва заводу з виробництва синтетичного рідкого палива, а також структуру його собівартості. На основі побудованої економетричної залежності розраховано техніко-інвестиційні характеристики заводів непрямого зрідження вугілля за методом Фішера – Тропша.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Лук’яшко П. О.
Розробка методики оцінки впливу очікуваної/відкладеної модернізації електроенергетики на енергетичну та фіскальну безпеку України (c. 138 - 142)

Метою статті є узагальнення можливостей застосування існуючих методичних розробок щодо визначення рівня енергетичної та фіскальної безпеки країни, а також розробка авторського бачення методики оцінки впливу модернізації електроенергетики на названі характеристики. Огляд вітчизняних і зарубіжних методик оцінки енергетичної та фіскальної безпеки країни засвідчив їх неадаптованість до потреб оцінки впливу модернізації електроенергетики на названі характеристики. У ході проведеного дослідження були обґрунтовані авторські пропозиції щодо методики оцінки впливу трансформацій електроенергетичного сектора на згадані види безпеки. Даний підхід знімає проблему комплексного розуміння методики та інтерпретації результатів її застосування. Стосовно оцінки впливу модернізації електроенергетики на фіскальну безпеку країни запропоновано визначати обсяги недоотриманих бюджетом митних платежів внаслідок відмови від імпортного палива та переходу на відновлювані джерела енергії, а також додаткових надходжень акцизного податку та ПДВ від ризниці цін реалізації електроенергії в мережу.

Стаття написана українською мовою


Шевченко І. Ю.
Фактори конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі (c. 143 - 150)

Метою статті є виявлення факторів конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі. У статті із застосуванням монографічного та історичного методів здійснено огляд підходів науковців до виявлення факторів конкурентоспроможності підприємств. Розглянутий теоретичний базис було використано для формування первісного переліку з 95 факторів конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування. Даний перелік було запропоновано експертній групі у складі 15 респондентів, які здійснюють професійну діяльність у сфері виробництва та продажу автомобілів. Розроблено класифікацію факторів конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі, яка відрізняється від уже наявних у науковій літературі такими рисами: гібридним характером класифікації; відповідністю класифікації попередньо розробленій автором сферичній моделі формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної галузі на ринку продажу автомобілів; синтезом теоретичного базису наукових праць учених-економістів і практичного досвіду управлінських працівників у сфері виробництва та реалізації автомобілів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Климчук О. В.
Пріоритетні напрями розвитку енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах (c. 76 - 81)

Мета статті полягає у визначенні пріоритетних напрямів нарощування темпів зростання економіки, забезпечення енергетичної незалежності нашої держави та покращання екологічної ситуації за рахунок розвитку біопаливної індустрії. Розглянуто основні напрями сучасного розвитку паливно-енергетичного комплексу країни та нарощування темпів виробництва й споживання біопалива. Встановлено, що впровадження відновлюваних джерел енергії в Україні йде занадто повільними темпами, а їх вклад у енергетичний баланс країни є досить низьким. Обґрунтовано, що одним із найбільш перспективних напрямів формування енергетичної незалежності є виробництво біопалива. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є те, що такі процеси ефективного економічного розвитку нашої країни значною мірою будуть залежати від вирішення завдання безперебійного забезпечення дешевими енергетичними ресурсами. При цьому одним із основних напрямів удосконалення вітчизняного біопаливного виробництва є збалансований процес його переведення на шлях інтенсифікації та інноваційно-інвестиційного розвитку, забезпечивши при цьому оптимізацію посівних площ для формування сировинної бази.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Яхно Т. П., Гусаковська Т. О.
Промислова політика України у відображенні змін споживчого ринку (c. 158 - 164)

Мета статті полягає в розробці рекомендацій для аналізу ефективності промислової політики в Україні через призму показників споживчого ринку. Для аналізу ефективності державної промислової політики у сфері виробництва споживчих товарів здійснено її розгляд через призму індикаторів функціонування споживчого ринку. З цією метою запропоновано рекомендації щодо розрахунку інтегрального показника, який включає такі компоненти: значущість галузі на внутрішньому споживчому ринку та показники рівня задоволення попиту на внутрішньому ринку вітчизняними виробниками. Розрахунок інтегрального показника за вказаними частковими показниками дасть можливість здійснити аналіз ефективності промислової політики держави з позиції задоволення потреб на внутрішньому ринку відповідно до кожної з галузей промисловості та порівняти її динаміку протягом різних періодів. Здійснено класифікацію галузей з використанням кластерного аналізу методом k-середніх, що дозволило виділити групи галузей для визначення пріоритетності застосування інструментів промислової політики.

Стаття написана українською мовою


Крамчанінова М. Д., Фот В. О.
Використання вторинних ресурсів як засіб забезпечення еколого-економічної ефективності вугільних підприємств (c. 165 - 170)

Мета статті полягає в дослідженні та розробці заходів еколого-економічної ефективності діяльності підприємств вугільної промисловості шляхом використання вторинних ресурсів. Констатовано, що більшість державних вугледобувних підприємств є нерентабельними. Причинами цього є висока собівартість продукції, зниження видобутку вугілля, застарілий шахтний фонд, ціни на реалізоване вугілля, які є значно нижчими за собівартість. Відзначено, що, незважаючи на зменшення видобутку вугілля, господарська діяльність вугледобувних підприємств має значний негативний вплив на навколишнє середовище. Проаналізовано структуру складування вугільних відходів та виявлено їх вплив на екологію та здоров’я людини. Зазначено, що основним резервом підвищення ефективності вугільних підприємств та зниження негативного впливу на навколишнє середовище є використання вугільних відходів як вторинної сировини. Проаналізовано зарубіжний досвід з використання вторинної вугільної сировини для виробництва будівельних матеріалів (екологічної цегли, автодоріг), алюмінію тощо. Запропоновано впроваджувати дані заходи на українських вугільних підприємствах з метою покращення еколого-економічної ефективності діяльності вугільних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Гураль Н. Р.
Розвиток дорожньої галузі як основний вектор розвитку економіки (c. 171 - 176)

Будівництво доріг і розвиток дорожньої інфраструктури є каталізатором економічного розвитку країни, а отже, може служити шляхом виходу України із затяжної кризи. Нерозвиненість дорожньої інфраструктури породжує ряд проблем, що носять не тільки економічний, а й соціальний характер і потребують детального дослідження та негайного вирішення. У ході дослідження було виділено перелік основних проблем розвитку дорожньої галузі: порушення вагових норм перевезення вантажів; недостатнє фінансування дорожньої галузі; ризики стосовно виконання програми з будівництва та реконструкції дорожньої інфраструктури; потреба інноваційних перетворень у транспортній сфері; проблеми екології транспортних засобів та дорожніх шляхів. Для кожної проблеми запропоновано шляхи вирішення та розглянуто стадії її вирішення. Досліджено економічний ефект від інвестиційних проектів у дорожню галузь. Встановлено, що розвиток мережі автомобільних доріг та поліпшення їх транспортно-експлуатаційного стану є необхідною передумовою подальшого соціально-економічного розвитку області, держави і суспільства.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Крамчанінова М. Д., Горлова Н. М., Романова-Малиновська Н. Ю.
Ключові напрямки поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вугледобувних підприємств державного сектора (c. 213 - 219)

Метою статті є визначення взаємозв’язків між державою, суспільством і підприємствами вугільної галузі та дослідження перспективних напрямків поліпшення стану соціально-екологічної сфери корпоративної соціальної відповідальності вуглевидобувних підприємств державної форми власності як найбільш значущих з позиції виконання своїх зобов’язань перед державою та суспільством. Виявлено, що вуглевидобувні підприємства в цілому є соціально відповідальними перед суспільством, в якому вони функціонують, щодо забезпечення ефективності, зайнятості та дотримання закону. У процесі функціонування вуглевидобувним підприємствам треба визначити і врахувати економічні, соціальні, екологічні аспекти та інтереси їх діяльності. У результаті дослідження запропоновано еколого-економічні заходи з модернізації вугледобувних підприємств державного сектора в рамках реалізації концепції соціальної відповідальності, впровадження яких принесе як суто економічний, так і соціально-економічний ефект вугільним підприємствам, суспільству та державі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Хаустова В. Є., Котляров Є. І., Лелюк О. В.
Аналіз державної політики розвитку електроенергетики України (c. 182 - 193)

У статті доводиться, що сучасна енергетика в цілому та електроенергетика зокрема є одним із системоутворюючих елементів національних економік, що визначає пряму взаємозалежність загальноекономічних та енергетичних тенденцій їх розвитку. Метою статті є аналіз державної політики розвитку електроенергетики України та визначення проблем і перспектив, що мають місце в цій сфері. Проаналізовано основні положення законодавчих актів, що регламентують питання функціонування та розвитку генерації, передачі та розподілу електроенергії в Україні. Доведено, що зазначені документи розроблювалися відокремлено один від одного та в різні періоди часу, тому не є узгодженими між собою, а головною причиною суперечності офіційних прогнозів щодо розвитку електроенергетики є відсутність стратегії розвитку країни в цілому. Проаналізовано висновки, пропозиції та прогнози, що розроблені суб’єктами, господарюючими у сфері електроенергетики. Визначено, що велика потреба в інвестиційних ресурсах при обмеженості власних ресурсів та обмеженому доступі до кредитних ресурсів вимагає розробки раціональної послідовності будівництва, реконструкції та модернізації генераційних потужностей, і передусім – ТЕС.

Стаття написана українською мовою


Тульчинська С. О.
Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів регіонів України (c. 194 - 198)

У статті визначено, що конкурентоспроможність промислового комплексу – це його спроможність розробляти, виробляти, продавати та обслуговувати високоякісну, інноваційну, конкурентоспроможну, промислову продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, задовольняючи попит споживачів на промислову продукцію. З’ясовано, що конкурентоспроможність промислового комплексу безпосередньо обумовлює конкурентоспроможність регіону, яка, своєю чергою, полягає у спроможності досягти сталого економічного розвитку регіону та підвищити рівень життя його населення за рахунок управління конкурентними перевагами регіону на основі більш ефективного використання існуючих ресурсів та розвитку потенційних можливостей. Окреслення проблем, що притаманні сьогодні промисловим комплексам регіонів, дає можливість визначити напрями підвищення конкурентоспроможності регіонів за умов підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів. Установлено вплив підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів на соціально-економічний розвиток регіонів. Визначено заходи щодо підвищення конкурентоспроможності промислових комплексів з боку держави та регіональних органів влади через задіяння державно-приватного партнерства, використання регіональних програм розвитку промислових комплексів, підтримки інноваційних проектів та модернізації інноваційної інфраструктури регіонів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Крамарев Г. В.
Оцінка та аналіз структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості (c. 154 - 170)

Статтю присвячено оцінці та аналізу структурних деформацій економіки України та провідних країн світу за рахунок обробної промисловості. В основу дослідження покладено методичний підхід до оцінки структурних деформацій в обробній промисловості країни, комплекс показників загальної оцінки рівня та динаміки розвитку обробної промисловості України та провідних країн світу, а також модель взаємозв’язку відносних показників розвитку обробної промисловості в Україні та провідних країнах світу. Здійснено оцінку та аналіз рівня та динаміки розвитку обробної промисловості в Україні та провідних країнах світу за показниками валової доданої вартості (ВДВ), експорту, імпорту та ємності внутрішнього ринку. Оцінено розвиток обробної промисловості в Україні та провідних країнах світу за системою взаємопов’язаних відносних показників. Здійснено оцінку величини та напрямів структурних зрушень обробної промисловості в економіці України та провідних країн світу. Визначено, що загалом Україна значно поступається провідним країнам світу за питомою вагою продукції обробної промисловості в експорті країни (–14,25%), питомою вагою ВДВ обробної промисловості в економіці (–5,3%), несуттєво за питомою вагою в структурі ємності внутрішнього ринку (–1,00%) і випереджає – за питомою вагою імпорту (4,64%).

Стаття написана українською мовою


Шевченко І. Ю.
Дуальна освіта як основа кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України (c. 171 - 185)

Метою статті є розроблення методичних засад організації взаємодії закладів вищої освіти та автомобілебудівних підприємств у системі дуальної освіти як основи кадрового забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування України. Розроблено методичне підґрунтя взаємодії потенційних учасників дуального навчання фахівців для автомобілебудівної галузі на початковому етапі. Обґрунтовано критерії відбору закладів вищої освіти підприємствами автомобілебудування для співробітництва у сфері дуальної освіти – «відстань», «комплексність підготовки» та «успішність діяльності». Проведено експертне оцінювання значущості запропонованих критеріїв і виявлено вагомість кожного критерію. Ідентифіковано 92 заклади вищої освіти в регіонах України, якими на момент проведення дослідження здійснювалася підготовка фахівців для вітчизняних автомобілебудівних підприємств. Проведено ранжирування виявлених закладів вищої освіти за пропонованими критеріями та розподілено їх за кластерами: «більш привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти», «привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти», «менш привабливі для співробітництва у сфері дуальної освіти».

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Лелюк О. В.
Аналіз стану електроенергетичного сектора України (c. 186 - 201)

Статтю присвячено аналізу сучасного стану електроенергетичного сектора України. Проаналізовано особливості виробництва електроенергії в Україні, експлуатації повітряних ліній електропередач. Розглянуто особливості побудови та функціонування системи розподільчих електричних мереж. Досліджено структуру генерації електроенергетичних систем (ЕС): Дніпровської, Західної, Південної, Південно-Західної, Північної та Центральної. Проаналізовано структуру виробництва та споживання електричної енергії електроенергетичними системами України (ОЕС). Розглянуто встановлені потужності електростанцій ОЕС України за видами. Визначено, що нерівномірний розподіл енергогенеруючих потужностей по регіонах країни призводить до ускладнення режимів роботи ОЕС України та її систем передачі, а рівень надійності електропостачання обумовлений недостатнім розвитком мережевої інфраструктури і повільним темпом мережевого будівництва. Проаналізовано баланси потужностей електроенергетичних систем. Доведено, що основною причиною зниження обсягів і ефективності виробництва в країні є стійка тенденція зниження інтенсивності виробництва електроенергії, обумовлена погіршенням технічного стану потужностей генерації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Хаустова В. Є., Крамарев Г. В., Зінченко В. А.
Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України (c. 218 - 228)

Статтю присвячено обґрунтуванню інноваційно-технологічного забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України. Визначено, що технічний прогрес є одним із основних факторів довгострокового зростання. Доведено, що одним із його базових чинників є стабільне функціонування промислового комплексу. Визначено, що тенденції розвитку та структурні зміни промислового комплексу України не відповідають тим, що сформувалися у провідних країнах світу, що обумовлює необхідність обґрунтування напрямів модернізації пріоритетних галузей промисловості країни та інноваційно-технологічного забезпечення цих процесів. Визначено, що для характеристики концепцій технологічно-інноваційного розвитку використовуються різні дефініції, серед яких однією з найбільш доведених є «Індустрія 4.0». Проаналізовано тлумачення поняття «Індустрія 4.0» в науковій літературі та практиці, запропоновано розуміти його як розвиток і злиття автоматизованого виробництва, обміну даних і виробничих технологій в єдину саморегульовану систему, з найменшим або взагалі відсутнім втручанням людини у виробничий процес. Розглянуто розробки, які складають основи концепції «Індустрія 4.0» та складові її фундаменту. Запропоновано виділяти такі принципи концепції «Індустрія 4.0»: діджиталізація, кастомізація, інтелектуалізація, автоматизація, кіберфізація, мініатюризація. Визначено, що кожен із принципів реалізується через певні технології; сформовано інформаційно-технологічну платформу концепції «Індустрія 4.0», основу якої становлять дві інтеграційні системи: кіберфізична та промисловий Інтернет речей. Розглянуто відмінні риси традиційного промислового підприємства і виробництва в рамках концепції «Індустрія 4.0».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Васильців Т. Г., Кириченко О. С., Зайченко В. В.
Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави (c. 140 - 145)

Метою статті є дослідження сутності та складових механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку, впровадження якого здатне забезпечити тривале динамічне зростання як промислового сектора, так і економіки країни в цілому. Проаналізовано сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави. Обґрунтовано необхідність та доцільність впровадження механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості, що включатиме: об’єкти, суб’єкти, мету, принципи, функції, нормативно-правове, інституційне, інформаційне, інфраструктурне забезпечення його функціонування. Визначено, що механізм інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в промисловості реалізується як через ринкові механізми, так і через внутрішні господарські корпоративні механізми окремих підприємств, проте домінуюча роль у створенні економічних, правових механізмів залучення, спрямування та стимулювання інвестицій, спрямованих на забезпечення інноваційного розвитку, належить державі. Таким чином, держава створює правове поле, формує відповідні інститути, забезпечує економічні стимули та механізми й активує, стимулює та регулює процеси інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості. Запропоновано формування та комплексне функціонування механізму та інструментарію державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку, що забезпечуватиме як координацію та дію державного регулювання, так і формування й активування дії ринкових і внутрішньогосподарських механізмів інвестиційного забезпечення промислового розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Силка І. В.
Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств (c. 144 - 153)

Мета статті полягає в дослідженні відмінностей у визначенні сутності понять «інтелектуальна власність», «об’єкти інтелектуальної власності», «управління інтелектуальною власністю» та «підходи до управління інтелектуальною власністю». Розглянуто концептуальні підходи щодо визначення терміна «інтелектуальна власність» як економіко-правової категорії, дії якої спрямовані на підвищення прибутковості діяльності підприємств і організацій; згруповано об’єкти інтелектуальної власності – за промисловою власністю та за творчо-інтелектуальною власністю; визначено сутність поняття «управління інтелектуальною власністю» за стратегічними та поточними діями з урахуванням функцій, складових, методів управління, за допомогою яких досягається позитивний фінансовий результат; визначено доцільним використання промисловими підприємствами процесно-функціонального підходу, який базується на ефективному керуванні процесом створення та використання об’єктів інтелектуальної власності. На підставі узагальнення сформовано теоретичний базис управління промисловими підприємствами. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є збалансування процесу розробки, побудови, використання або комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності щодо реалізації функцій управління діяльністю промислових підприємств. Подальший розвиток управління об’єктами інтелектуальної власності за процесно-функціональним підходом дозволить підвищити ефективність виробництва та дохідність підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Бурєннікова Н. В., Завгородній І. В., Бурєнніков Ю. Ю.
Діяльність промислових підприємств: сутність, морфологія, деякі підходи до вимірювання результатів (c. 122 - 130)

У статті уточнено дефініцію «діяльність» у контексті запропонованих і/або розвинених далі парадигм «ресурси – діяльність – результат» та «ефективність – масштабність – результативність діяльності» як генетично перетвореної форми з урахуванням структури (будови) цієї діяльності із залученням для цього поняття «морфологія системи» (з розгляданням при цьому підприємства як системи на мікрорівні). Обґрунтовано, що в дослідженнях стосовно діяльності промислових підприємств як виробничих систем, окрім загальнонаукових і загальновідомих специфічних методів, підходів та інструментарію наукових доробків, можна скористатися можливістю доповнення переважаючого в сучасній економічній теорії методу структурного аналізу генетичним підходом. Окреслено базові ознаки та виокремлено деякі класифікації діяльності промислових підприємств. Підкреслено, що єдність форми і змісту діяльності передбачає їхню відносну самостійність та активну роль форми діяльності по відношенню до її змісту. Вказано на необхідність урахування у процесі діяльності причинно-наслідкових зв’язків. За допомогою модифікованої діаграми Ейлера – Венна проілюстровано логіко-методологічний зв’язок істинності парадигм «ресурси – діяльність – результат» та «ефективність – масштабність – результативність діяльності» промислового підприємства як виробничої системи з урахуванням сутності категорії результативності (the efficiency), котра поєднує в собі якісну (ефективність – the effectiveness) та кількісну (масштабність – the scale) складові. Візуалізовано першу із зазначених вище парадигм у контексті «вхід – вихід системи» (з використанням «чорної скриньки») для вишукування подальших напрямків покращення діяльності підприємства з урахуванням існування внутрішнього та зовнішнього середовища. Підкреслено, що оптимальне управлінське рішення стосовно результатів діяльності можна вишукувати простими як загальнонауковими, так і специфічними методами (у тому числі, із застосуванням генетичного підходу та методології SEE-управління). З’ясовано, що використання теорії генетичних алгоритмів як методів, які дозволяють знаходити оптимальне рішення задач будь-якої складності завдяки тому, що оперують не способами отримання результатів, а самими результатами рішення задач, – служить ефективним засобом знаходження найкращого рішення стосовно результативності діяльності підприємств завдяки закладеному в таких алгоритмах принципу еволюції. Наведено основні етапи та варіант генетичного алгоритму.

Стаття написана українською мовою


Шевченко А. В.
Стратегічні пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у промисловості України (c. 130 - 135)

Метою статті є дослідження потенціалу смарт-спеціалізації промисловості в регіонах України та розроблення рекомендацій щодо заходів державної підтримки впровадження цього підходу у промисловості з урахуванням світового досвіду та українських реалій. Описано переваги застосування підходу смарт-спеціалізації для виведення промисловості з кризового стану, активізації інноваційної компоненти зростання та розвитку нових галузей. Визначено ключові принципи підходу, що полягають у селективності, крос-секторальності, інклюзивності та орієнтованості на інновації. Наведено та проаналізовано результати розрахунків коефіцієнтів локалізації промислового виробництва для визначення галузей спеціалізації в регіонах України. Деталізовано перешкоди на шляху впровадження підходу смарт-спеціалізації в Україні, пов’язані з низькою інноваційною, цифровою, управлінською та фінансовою спроможністю потенційних учасників. Запропоновано низку першочергових заходів для імплементації цього підходу в Україні, що включають: розроблення Білої книги та Стратегії смарт-спеціалізації; створення державної системи розвитку та захисту ключових технологій; активізації взаємодії з інститутами смарт-спеціалізації ЄС і розбудову партнерства з єврорегіонами; розроблення інформаційно-аналітичної системи підтримки смарт-спеціалізації; забезпечення диверсифікації джерел фінансування регіональних проектів смарт-спеціалізації; впровадження інструментів підтримки участі у них МСП і ЗВО; залучення приватних інвестицій тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Глухова В. І., Циган Р. М., Харченко Д. М.
Модернізація основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств України (c. 157 - 164)

Гірничодобувна промисловість належить до базових галузей України, а підприємства галузі є експортоорієнтованими. Це зумовлює пріоритетний розвиток технічного переозброєння діючих гірничих підприємств з метою підвищення ефективності гірничого виробництва в цілому. Основні виробничі фонди – найважливіша частина засобів виробництва, і тому вони відіграють вирішальну роль в економіці гірського підприємства. Важливими в господарській діяльності гірничо-збагачувальних підприємств є проблеми відтворення основних засобів. Відтворення основних фондів гірничорудного підприємства – один із найважливіших факторів активізації інвестиційної діяльності в гірській промисловості України. На даний час оновлення, модернізація і заміна застарілого обладнання стають головними чинниками підвищення віддачі основних фондів, зростання прибутку, продуктивності праці та, зрештою, збільшення економічного потенціалу гірничорудної галузі. Розвиток ринкових відносин привів до необхідності вдосконалення методів відтворення основних засобів. Від стану й ефективності використання основних засобів залежать кінцеві результати господарської діяльності підприємства. Основні засоби як головний елемент матеріально-технічної бази відіграють важливу роль у виробничо-господарській діяльності підприємства та мають використовуватися доцільно й ефективно. Тому робота в напрямі відновлення основних засобів підприємства є актуальною і виступає одним із основних питань у сучасних умовах економічної ситуації в державі. Сучасні тенденції економічного розвитку в Україні підвищують відповідальність суб’єктів господарювання за результати своєї діяльності, які значною мірою залежать від наявності основних засобів, їх технічного стану й ефективності використання. Поширеним питанням оновлення основних засобів є обґрунтування фінансування відповідних заходів: насамперед здійснюється оцінка цільових фондів підприємства, утворених з прибутку та кредитних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Рахман М. С., Руденко А. М.
Парадигми виробників тютюнового ринку та місце Philip Morris International в Україні (c. 164 - 171)

Метою статті є наукове дослідження стану виробництва, реалізації та товарного асортименту тютюнової продукції, існуючих умов торгівлі та перспективних тенденцій на сучасному світовому та вітчизняному ринках, а також аналіз діяльності Philip Morris International як одного з провідних гравців ринку. Надано характеристику основних гравців, обсягів їх доходів, виробничих потужностей, зайнятості в галузі та вплив незаконної торгівлі. Проведено аналіз структури асортиментного портфеля компанії Philip Morris International з часткою брендової продукції в загальному обсязі споживання, структури доходів і ринкових сегментів у розрізі споживчих переваг і попиту. Окремо проаналізовано продукцію нового покоління з потенційно пониженим ризиком, що набуває все більшої популярності. Виконано дослідження основних показників діяльності British American Tobacco, Japan Tobacco та Imperial Brands на світовому ринку: обсягів доходів та прибутків, структури та дохідності стратегічного портфоліо кожної з компаній, географічної присутності та сегментації продукції на ринку. Розглянуто стан та основні показники вітчизняного тютюнового ринку: місткості та обсягу реалізації, основних брендів, цінового сегмента; виділено негативний вплив на ринок нелегальної торгівлі. Проведено порівняльний аналіз показників діяльності міжнародних тютюнових гравців, які працюють на ринку України за 2018 р., окремо проаналізовано місце Philip Morris International. Вказано основні проблеми виробників та реалізаторів тютюнової продукції як на світовому, так і на внутрішньому ринку. Підбито підсумки та запропоновано шляхи вдосконалення системи збуту Philip Morris International на світовому ринку в цілому та ринку України зокрема.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Бурик Ю. І.
Харчова промисловість Херсонської області: регіональний вимір сучасної динаміки (c. 166 - 170)

Метою статті є дослідження сучасного стану та основних тенденцій функціонування підприємств харчової промисловості Херсонської області задля формування стратегічних орієнтирів розвитку та забезпечення конкурентоспроможності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Встановлено, що харчова промисловість є стратегічно важливою галуззю в агропромисловому комплексі Херсонської області. Підприємства харчової індустрії регіону мають достатньо широку спеціалізацію та забезпечують населення широким асортиментом м’ясної, молочної, борошномельно-круп’яної, хлібопекарської продукції тощо. Проаналізовано динаміку основних показників розвитку харчової промисловості Херсонського регіону протягом 2010–2017 рр. Незважаючи на пріоритетність галузі в області, продовжується погіршення основних показників розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області, що пов’язано із загостренням конкурентної боротьби на зовнішньому ринку продуктів харчування, підвищенням вимог до їх якісних характеристик, низьким рівнем доходу на душу населення. Розглянуто внесок підприємств харчової галузі у промисловість Херсонської області за показниками обсягів реалізованої продукції, експорту, капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій та чисельності працівників. Завдяки сформованому SWOT-аналізу визначено сутність стратегічних орієнтирів розвитку харчової індустрії Херсонської області, розглянуто сильні та слабкі сторони, можливості та загрози галузі в умовах формування сталого розвитку економіки держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Мних О. Б., Савченко О. К.
Факторне середовище диверсифікації розвитку енергетичних підприємств у ринкових умовах (c. 149 - 155)

Розглянуто суть і особливості диверсифікації розвитку як економічного явища та динамічного процесу змін у ринкових конкурентних умовах. Доведено актуальність диверсифікації розвитку енергетичних підприємств і перспектив її інвестування в нових умовах розвитку економіки України, яка стала членом Європейського Енергетичного Співтовариства у 2011 р. Проведено аналіз закордонної та вітчизняної практики впровадження політики диверсифікації у сфері енергетики. Побудовано змістовні моделі впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на диверсифікацію розвитку енергетичних підприємств і доведено їх взаємодію. Надано характеристику енергомісткості валового внутрішнього продукту і темпів її зміни на основі побудованого тренду за 2010–2018 рр. Визначено особливості диверсифікації розвитку українських енергетичних підприємств в умовах зміни політичного середовища та формування конкурентних ринкових умов. Доведено, що нова модель енергетичного ринку, в якій вагому роль відіграватимуть інновації, повинна знайти своє відображення в управлінні бізнес-процесами енергетичних підприємств, раціоналізації структури їхніх нематеріальних активів та функціональному перезавантаженні відповідно до нових викликів менеджменту в кризових ситуаціях. Проведено кількісну характеристику динамічних змін і показників ефективності інтегрованої енергетичної компанії ДТЕК на основі побудованих регресійних моделей. Жорсткі вимоги зовнішнього конкурентного середовища, як підкреслено в роботі, повинні змінити і політику диверсифікації енергетичних монополістів у напрямку впровадження позитивних структурно-функціональних змін. Визначено проблемні питання щодо диверсифікації розвитку у сфері енергетики на рівні макро- і мікроекономіки та напрямки подальших науково-прикладних досліджень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Шушкова Ю. В.
Ідентифікація чинників та перешкод реіндустріалізації економіки України на засадах інноваційно-технологічної модернізації (c. 141 - 147)

Мета статті полягає в ідентифікації чинників та перешкод реіндустріалізації економіки України на засадах технологічної модернізації на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни. Аргументовано, що інноваційно-технологічний розвиток економіки країни може бути керованим за умови якісної та ефективної державної політики, формування та коригування якої здійснюється із урахуванням внутрішніх і зовнішніх, керованих і некерованих факторів та умов. Наведено результати досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, які вивчають фактори, умови, чинники та перешкоди інноваційно-технологічної діяльності в Україні. Виявлено й узагальнено ключові умови та чинники технологічної модернізації економіки України за груповими ознаками: ресурсні та ринкові, інституційно-правові, організаційні, фінансово-економічні, фахово-професійні, соціально-психологічні. Зроблено висновок, що політика забезпечення технологічної модернізації вітчизняної економіки має бути системною, збалансованою та спрямованою в усі зазначені сфери; при її формуванні та реалізації мають враховуватися чинники фінансово-інвестиційного, матеріального та техніко-технологічного забезпечення, інституційно-правової системи функціонування та організації управління процесами, фінансово-економічних стимулів та соціально-психологічних мотивів усіх суб’єктів системи наукової, науково-дослідної, інноваційно-технологічної діяльності в тісному і взаємовигідному зв’язку та співробітництві із суб’єктами реального сектора національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Кушніренко О. М.
Імперативи інноваційних трансформацій промисловості України в умовах посилення технологічних викликів Індустрії 4.0 (c. 148 - 155)

У статті досліджуються особливості інноваційних трансформацій в умовах стрімкого поширення досягнень Індустрії 4.0, обґрунтовуються ключові фактори їх впливу на промисловий розвиток України. Визначено ключові фактори, що впливають на поширення нових технологій, а саме: споживчі вимоги, технологічна готовність підприємства і партнерські зв’язки. Окремо виділено соціальні фактори прискорення інноваційних трансформацій у промисловому виробництві при впровадження технологій Індустрії 4.0. При аналізі сучасних підходів щодо причин і факторів, що визначають розвиток цифрових технологій Індустрії 4.0, здійснено їх класифікацію за рівнями прояву, ступенем впливу та функціональними ознаками. У результаті дослідження виділено можливі напрямки адаптації до нових технологічних викликів для українських виробників, зокрема: посилення спроможності збирати та використовувати дані; взаємозв’язок ланцюжків створення вартості продуктів; розвиток цифрових інтерфейсів клієнтів і усунення кіберзагроз. Обґрунтовано критично важливу роль держави у скороченні технологічних розривів і створенні сприятливого середовища для інноваційного оновлення промисловості шляхом розробки та впровадження програм модернізації промислових галузей; переходу на принципи циркулярної економіки; створення умов для комплексного цифрового навчання персоналу з метою формування цифрових кваліфікаційних навичок; розвитку інноваційної інфраструктури, яка дозволила б прискорити рух інноваційних розробок у виробництво та на ринок. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування напрямів консолідації зусиль держави, бізнесу та громадськості задля підвищення ступеня готовності промисловості України до нагальних глобальних і національних викликів – поширення цифрових виробничих технологій Індустрії 4.0 (цифровізація, штучний інтелект, роботизація, розвиток «зеленої» енергетики, використання новітніх матеріалів) та подолання технологічних розривів за продуктивністю виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Олешко Т. І., Савельєва Д. О.
Сучасний стан і перспективи розвитку нового ринку електроенергії в Україні (c. 92 - 97)

Забезпечення сталого енергопостачання є одним із основних стратегічних пріоритетів у XXI столітті, найважливішою умовою нормального функціонування всіх сфер світової економіки. Енергетична безпека – найважливіша складова життєдіяльності країни. Вона трактується як захищеність громадян і держави в цілому від загроз дефіциту енергії та енергоресурсів, що виникають через негативні природні, техногенні, управлінські, соціально-економічні, внутрішньо- та зовнішньополітичні чинники. Одним із аспектів енергетичної безпеки є стан потужностей з виробництва електроенергії та перспектив їх розвитку на найближчу та довгострокову перспективи. Статтю присвячено дослідженню сучасного стану електроенергетики в Україні та перспективи її розвитку завдяки запуску нового ринку електроенергії. Розглянуто основні проблеми функціонування електроенергетичної галузі та шляхи їх вирішення. Проаналізовано динаміку споживання електроенергії в Україні. Наведено дані про стан сьогоднішнього українського енергетичного сектора, який може зробити вагомий внесок у перехід до сталого інноваційного розвитку української економіки та забезпечити розширене відтворення сукупного енергетичного потенціалу України. Розглянуто особливості функціонування нового ринку електроенергії, його структурні складові, а також основні цілі та завдання щодо інтеграції з європейською енергосистемою. Виходячи з результатів даного дослідження можна відзначити, що в України є великі можливості стати вагомим співучасником у забезпеченні європейської енергетичної безпеки. Проведення такого дослідження дозволить оцінити перспективи розвитку електроенергетики України та переваги інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Князєв С. І.
Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі (c. 150 - 162)

Метою статті є аналіз процесів становлення смарт-промисловості в країнах-лідерах, визначення перспектив, зумовлених її розвитком у світі, а також місця і ролі України в цих процесах. Визначено фундаментальну особливість сучасного періоду, якою є структурна перебудова світової економіки, обумовлена зміною технологічних укладів. Кінець чергового економічного циклу збігся зі спалахом пандемії раніше невідомого вірусу (COVID-19), що призводить до найсильнішої економічної кризи за останні десятиріччя. Сформульовано нові виклики, ризики та загрози, пов'язані зі змінами структури світового господарства, а отже, і з принципово новими процесами конкуренції, що проходять в умовах змін технологій, комунікацій тощо. Розкрито особливості промислового смарт-підприємства – гнучкого кіберфізичного виробництва, що забезпечує точне налаштування на споживача і ґрунтується на використанні великих даних, – як складової смарт-промисловості. Проаналізовано досвід формування стратегій розбудови смарт-промисловості країн-лідерів: ФРН, США та Китаю, які у найближчому майбутньому будуть відігравати провідну роль у побудові нової моделі «розумного зростання» світової економіки. Також розглянуто особливості національних стратегічних програм країн ЄС щодо дигіталізації промисловості та розбудови Індустрії 4.0, що сформовані як відповідь на головний виклик сучасності – недостатні темпи цифровізації промислових секторів і розвитку інновацій.Визначено нові перспективи, можливості та проблеми, пов’язані з розвитком смарт-промисловості в Україні. Надано ряд пропозицій, реалізація яких сприятиме подоланню наслідків теперішньої економічної кризи і виходу України на траєкторію стабільного економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Кудін Т. В., Саяпін С. П.
Стратегія розвитку відновлюваної енергетики з позицій суспільного добробуту (c. 163 - 171)

Показано основні світові тенденції у традиційній і відновлюваній енергетиці. За допомогою загальновизнаних стандартних показників порівнюється собівартість генерації одинці енергії з використанням традиційних і відновлюваних джерел. Наведено грошові оцінки впливу на довкілля традиційної енергетики. Надано стислий аналіз стану традиційної енергетики України та перспективи розвитку окремих галузей відновлюваної енергетики. При цьому показано, що внаслідок існуючого стану традиційної енергетики (ядерної, теплової, гідроенергетики) шлях розвитку відновлюваної енергетики є єдиним практично можливим виходом з надзвичайно складної ситуації. Термін експлуатації ядерної енергетики з урахуванням продовження закінчується до 2030 року. Теплова енергетика характеризується надзвичайно низьким коефіцієнтом корисної дії і найбільшою серед країн Європи концентрацією небезпечних речовин у викидах у повітря. Порівняння перспективи розвитку сонячної та біоенергетики показало, що врахування позитивного впливу біоенергетики на стан довкілля повинно враховуватись при оцінці ефективності генерації. Якщо це не враховувати, то, виявляється, що біоенергетика має суттєво гірші показники економічної ефективності відносно сонячної та вітрової енергогенерації. На підставі побудови оптимізаційної моделі сонячної електрогенеруючої станції (СЕС) доведено, що показники ефективності інвестувань у сонячну енергетику покращуються зі зростанням встановленої потужності. Здійснено оцінки терміну окупності за різних величин річного споживання електроенергії домогосподарством залежно від величини встановленої потужності. Зроблено оцінки дисконтного прибутку проєкту за гарантований термін експлуатації. Показано, що інвестування в СЕС може бути використано населенням як ефективний фінансовий інструмент.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Гільорме Т. В.
Оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на основі концепції сталого розвитку (c. 174 - 180)

Метою статті є оцінювання ефективності використання енергетичних ресурсів на національному рівні. Відповідно до здійсненого аналізу політики різних держав у сфері енергетики можна виокремити моделі побудови енергетичного сектора країни: національно-монопольна та національно-конкурентна. Розглянуто показники рівня енергоспоживання та енергоефективності, що функціонально пов’язані з основним показником економічного розвитку країни – виробництвом валового внутрішнього продукту на душу населення. Розраховано індекси енергоспоживання та енергоефективності в Україні за 2007–2019 рр. Здійснений прогноз зміни індексу енергоспоживання на душу населення та ефективності використання енергоресурсів на основі експоненціального згладжування свідчить про ефективність обраної Енергетичної стратегії України. При цьому використано можливості MS Excel пакета «forecast sheet», що дозволило побудувати три сценарії зміни індексів енергоспоживання та енергоефективності на період 2020–2024 рр.: реалістичний, песимістичний та оптимістичний варіанти. Доведено, що загальний низький рівень енергетичної ефективності в Україні пов’язаний, перш за все, із застарілістю основних фондів і технологій, кризовим станом економіки в цілому та неефективною державною енергетичною політикою. Доведено, що саме постійний моніторинг індикативних показників енергозбереження та енергоефективності на різних ієрархічних рівнях економіки дозволить здійснювати оптимальні управлінські рішення щодо розвитку енергетики, контролю за витратами енергоресурсів, своєчасного запобігання виникненню кризових ситуацій. Перспективою подальших досліджень є побудова моделі соціальної поведінки агентів на засадах соціабельності (мікросередовище) та ступеня різноманітності елементів (макросередовище), а також моделі екосистеми агентів з питань енергозбереження на засадах концепції «хижак – жертва».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Тащеєв Ю. В., Войтко С. В., Трофименко О. О., Рєпкін О. О., Кудря Т. С.
Глобальні тенденції розвитку водневих технологій у промисловості (c. 103 - 114)

У статті визначено основні передумови та проаналізовано тенденції використання водневих технологій з урахуванням енергетичного потенціалу та екологічних особливостей водню. Розглянуто основні технології виробництва водню та визначено перспективи та недоліки їх використання. Проведено аналіз капітальних витрат і вартості водню при різних способах його отримання. Проведено порівняння розподіленого та централізованого виробничих шляхів. Проаналізовано принципи роботи лужного, РЕМ і SOE електролізу. На основі аналізу, систематизації та узагальнення досліджень багатьох вчених була проаналізована потенційна можливість переходу до водневої економіки. У результаті дослідження електролізерів різних технологічних типів здійснено порівняльний аналіз у вигляді матриці недоліків і переваг. Визначені основні фактори, які впливають на вартість «зеленого» водню, а саме: енергетичний потенціал відновлюваних джерел; вартість основного та допоміжного обладнання; наявність і вартість водного ресурсу; вартість земельних ділянок для розміщення основного та допоміжного обладнання; операційні витрати. Наведено прогнозні значення техніко-економічних показників виробництва «зеленого» водню, зокрема: капітальних витрат, операційних витрат, ефективності системи та ін. Дослідження прийнятих стратегій розвитку водневої економіки в розвинених країнах дозволило зробити висновок про те, що використання водню є перспективним низьковуглецевим рішенням в енергетичній сфері. Виявлено, що виробництво водню доцільно проводити в тісному поєднанні з відновлюваною енергетикою, що надасть змогу отримати економічний та екологічний ефекти. Перспективою подальшого дослідження в даному напряму є розробка стратегії переходу на водневі технології України на основі економіко-математичного моделювання.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Салашенко Т. І.
Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 1) (c. 115 - 124)

Україна впровадила квазіконкурентний ринок електроенергії європейського прототипу, який має істотні вади функціонування. Виправлення цієї моделі має відбуватися з урахуванням вимог європейського транснаціонального законодавства, особливостей національної енергосистеми та найуспішнішого досвіду в лібералізації ринків електроенергії інших країн світу. У статті запропоновано альтернативну модель конкурентного ринку електроенергії України, яка передбачає: запровадження виключно організованої форми торгівлі електроенергією на довгостроковому часовому інтервалі; розвиток спотових сегментів ринку за рахунок ефективного поєднання різних механізмів торгівлі та методів ціноутворення; розбудову системи управління балансуванням на основі комбінованої диспетчеризації. Строковий ринок електроенергії представляється авторами у формі ринку фінансових деривативів на електроенергію, які можна конвертувати у фізичну електроенергію, каскадувати на коротші періоди часу або проводити фінансові розрахунки за ними. Ринок на добу наперед поділено на 3 сесії: перші дві з яких функціонують за заявленими цінами, тоді як третя – за маржинальними. Внутрішньодобовий ринок функціонує також на основі багатосесійної торгівлі: запропоновано впровадити 6 внутрішньодобових аукціонів та безперервну торгівлю. Балансуючий ринок представлено двома сегментами: ринком балансуючої потужності та ринком балансуючої енергії, які разом дозволяють запровадити комбіновану диспетчеризацію в енергосистемі. Авторами визначено істотні переваги цієї моделі порівняно з існуючою, які дозволять забезпечити операційну ефективність функціонування конкурентного ринку електроенергії в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Кизим М. О., Салашенко Т. І.
Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України (частина 2) (c. 117 - 127)

Розбудова конкурентного товарного ринку електроенергії в Україні не гарантує створення необхідних умов для безпеки постачання електроенергії та адекватності розвитку енергосистеми. Конфлікт комерційних інтересів із фізичними потребами енергосистеми обумовлює необхідність упровадження ринку потужностей як комплементарного сегмента до товарного ринку електроенергії. Україна визначила, що ринок потужностей буде функціонувати у вигляді конкурсних процедур за цільовим обсягоорієнтованим підходом. Ринок потужностей України ще не запущено, однак уже можна припустити його потенційну недієвість і неефективність. Істотні вади електроенергетичного циклу України доводять недостатність цільового підходу до його організації. До того ж, існують і патологічні системні проблеми електроенергетики України (вузька диверсифікованість, негнучкість, великі понаднормативні напрацювання енергоблоків, ізольованість та стрімкий розвиток відновлюваних джерел електрогенерації). У статті запропоновано альтернативну модель ринку потужностей України, яка передбачає: організацію ринку балансуючих потужностей для попередньої диспетчеризації фізичних і комерційних потоків електроенергії в енергосистемі; формування ринку традиційних потужностей для забезпечення адекватності розвитку енергосистеми; розбудову ринку альтернативних потужностей для інтеграції відновлюваної електрогенерації із урахуванням вимог гнучкості енергосистеми. Авторами визначено істотні переваги цієї моделі порівняно із запропонованою, які дозволять забезпечити операційну безпеку постачань електроенергії та адекватність розвитку енергосистеми.

Стаття написана українською мовою


Гаврись П. О., Гаврись М. О., Гаврись О. М.
Особливості управління ризиками та організації внутрішнього аудита на промислових підприємствах (c. 128 - 135)

Метою статті є вивчення проблем управління ризиками на промислових підприємствах. Досліджується природа ризиків і їхній вплив на функціонування сучасних підприємств. Проаналізовано основні види ризиків на прикладі їхньої класифікації, що розроблена та застосовується провідною німецькою страховою компанією Allianz. Вона передбачає 10 основних видів ризиків, серед яких: ризики, пов’язані з ІТ-системами на підприємствах (зокрема, кібер-злочини, відмова ІТ-систем, витік і втрата даних); виробничі ризики та ризики ланцюга поставок; ризики змін у законодавстві та регуляторній політиці (у тому числі, мита, торговельні війни, санкції, протекціонізм); форс-мажори та природні катастрофи; зміни на ринках (загострення конкуренції, нові конкуренти, коливання, стагнація та падіння ринків); пожежі та вибухи; кліматичні зміни; репутаційні ризики; ризики нових технологій; а також макроекономічні чинники, такі як: монетарна політика; державні програми економії; інфляція; зміни цін на ресурси тощо. Наведено приклади виникнення таких ризиків на реальних підприємствах. Визначено роль та місце управління ризиками на промислових підприємствах. Описано модель трьох «ліній оборони» в управлінні ризиками промислових підприємств, де «перша лінія» включає операційний менеджмент і механізми внутрішнього контролю; «друга лінія» – служби підприємств, що відповідають за управління та контроль ризиків на місцях, зокрема фінансовий контроль, служби безпеки, контролю якості, відповідності стандартам та інші; «третя лінія» – внутрішній аудит. Обґрунтовано її застосування; визначено роль і функції внутрішнього аудиту в управлінні ризиками підприємства. Виділено відмінності в цілях і функціях внутрішнього аудиту порівняно з іншими елементами системи управління ризиками підприємства.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Несенюк Є. С.
Економічні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості в категоріях витрат і результатів (c. 109 - 118)

Метою статті є діагностика витрат підприємств текстильної промисловості та розробка економічних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств, орієнтованих на зростання їх результатів. З точки зору динамічного підходу за темпами зростання обсягів доданої вартості виділено підгалузі – лідери та аутсайдери. З точки зору структурного підходу показано, що основна маса доданої вартості припадає на виробництво інших текстильних виробів, передусім виробництво готових текстильних виробів, крім одягу. Статистично доведено загальну тенденцію текстильного виробництва до зростання додатних фінансових результатів протягом 2010–2019 рр. Виділено підгалузі, які мають кумулятивні збитки та найбільший внесок у формування фінансового результату текстильної промисловості. Виявлено тенденцію всіх видів текстильного виробництва до зростання питомої ваги прибуткових підприємств. Показано, що в текстильній промисловості відсутні великі підприємства, а основна частка фінансового результату формується середніми підприємствами, за виключенням виробництва готових текстильних виробів, крім одягу, та інших текстильних виробів технічного та промислового призначення. Обґрунтовано основні економічні стратегії інноваційної конкурентоспроможності підприємств текстильної промисловості.

Стаття написана українською мовою


Собкевич О. В.
Завдання промислової політики для підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення економічної безпеки України (c. 118 - 123)

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій у промисловості України, виявлення проблем і ризиків, що впливають на її розвиток, і визначення заходів, спрямованих на вдосконалення державної промислової політики для підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення економічної безпеки країни. Визначено основні системні проблеми, що стоять на заваді розвитку промисловості та відновлення позитивної динаміки, якими є: масштабна деіндустріалізація; погіршення технологічної структури виробництва; неефективна структура виробництва з переважанням сировинних, енергоємних, «брудних» виробництв; слабкість коопераційних зв’язків у промисловості, низький ступінь співробітництва підприємств у ланцюгах доданої вартості; закріплення монопольно-олігархічної моделі на багатьох ринках; дефіцит кваліфікованої робочої сили для потреб промисловості; відсутність законодавчо закріпленого стратегічного курсу розвитку промисловості; значна регіональна концентрація промисловості. Зазначено, що на регіональному рівні завдання економічного розвитку ефективно вирішуються завдяки концепції смарт-спеціалізації (розумної спеціалізації). Наведено позитивний досвід реалізації пілотних проектів смарт-спеціалізації в регіонах України; визначено основні напрями впровадження смарт-спеціалізації та кластерного розвитку, що мають бути реалізовані на рівні державного управління, для підвищення конкурентоспроможності регіонів і зміцнення економічної безпеки в Україні.

Стаття написана українською мовою


Костенко Д. М.
Обґрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій і виробництва твердого палива з біомаси енергетичних культур (c. 123 - 132)

Метою статті є обґрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій міскантусу та виробництва твердого палива з отриманої біомаси на прикладі конкретного проєкту. У результаті дослідження: проведено аналіз обсягу виробництва твердого біопалива в натуральному вимірі із заданої площі плантації; визначено чистий дохід комплексу, який розрахувався на основі прийнятих обсягів виробництва та «розумних» оптових цін, які визначалися у затратний спосіб і передбачали забезпечення достатнього рівня рентабельності господарської діяльності; визначено поточні (операційні) витрати господарської діяльності комплексу, які розраховано за нормативами, встановленими за аналогами промислового виробництва біомаси з енергетичних культур і переробки її у тверде біопаливо. Також було проведено оцінку економічної доцільності реалізації інвестиційного проєкту із закладання плантації міскантусу та виробництва твердого біопалива з отриманої біомаси. У цілому, за наявності адекватного державного стимулювання виробництва твердого біопалива з біомаси міскантусу, економічна ефективність проєкту буде високою, а сам проєкт – комерційно доцільним. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування основних техніко-економічних характеристик і доцільності створення комплексів з перетворення твердого біопалива в товарну енергію – електричну та теплову.

Стаття написана українською мовою


Вінниченко О. В.
Аналіз проблем розвитку атомної, теплової та відновлюваної енергетики в енергосистемі України (c. 132 - 138)

З метою дослідження процесу розвитку енергетичної системи України було проаналізовано сучасний стан і проблеми розвитку атомної, теплової та поновлюваної енергетики. Визначено світові тенденції розвитку атомної енергетики та зазначено, що після короткочасного спаду, викликаного аварією на АЕС «Фукусіма-1», почалося поступове зростання кількості реакторів, що знаходяться в експлуатації. Окреслено кризову ситуацію, що склалася на ринку атомної та теплової енергетики. У рамках існуючої на сьогодні моделі ПСО (Public Service Obligation – PSO) компанія НАЕК «Енергоатом» зазнає значних збитків. Обмеження виробництва електричної енергії на АЕС у 2020 р. є недостатньо обґрунтованим заходом, який негативно вплине на енергетичну безпеку країни. Зупинка енергоблоків атомних станцій означає, що вони замість виробництва енергії починають її споживати, при цьому потребують постійного чергування й обслуговування обладнання, функціонування систем безпеки. Зазначено, що вугільні ТЕС України вже виробили свій розрахунковий ресурс і мають вкрай низький коефіцієнт використання встановленої потужності. Крім того, вугільні електростанції в Україні використовують у маневрових режимах, для покриття пікових навантажень, що призводить до прискореного зносу обладнання та знижує ефективність виробництва. Зроблено порівняльний аналіз розвитку відновлюваної енергетики (ВДЕ) та доведено, що збільшення виробництва електроенергії за рахунок ВДЕ потребує розробки достатніх маневрових потужностей. Поточна ситуація свідчить про те, що потужностей ГЕС та ГАЕС не вистачає, тому на цей час для таких цілей використовують вугільні ТЕС, але такий позаштатний режим роботи призводить до подальшого зношення обладнання та до збільшення аварійних ситуацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Андріїшин Н. М.
Концептуальні засади вдосконалення управління газовидобувним комплексом України на засадах досвіду провідних нафтогазових компаній (c. 165 - 172)

Визначено основні напрями вдосконалення управління газовидобувним комплексом і роль окремих факторів, що впливають на ефективність його діяльності. Враховуючи, що нафтогазовий комплекс представляє собою систему підприємств та організацій різного функціонального призначення, що об`єднані для забезпечення потреб споживачів природним газом, на прикладі вдосконалення організаційної структури та системи управління НК «ЮКОС» розглянуто всі етапи перетворення її в нафтову компанію світового рівня. Надано рекомендації стосовно використання позитивного досвіду в Україні. Показано, які досягнення НК «ЮКОС» вже ураховані при реформуванні системи управління державною компанією АТ «Укргазвидобування», – зокрема, вона умовно представлена сьогодні трьома великими секторами: upstream, midstream та downstream. Сектор upstream включає пошук потенційних підземних або підводних родовищ природного газу, буріння пошукових свердловин, буріння та експлуатацію свердловин, що видобувають необроблений природний «сирий» газ; сектор midstream передбачає транспортування (трубопроводами, залізницею, баржами, нафтовозами або вантажівками), зберігання та оптовий збут газу, причому мережі трубопроводів природного газу агрегують газ із станцій очищення природного газу та доставляють його споживачам – місцевим комунальним підприємствам; сектор downstream зазвичай стосується переробки та очищення природного газу, сирої нафти, а також збуту та розподілу продуктів, отриманих із природного газу та сирої нафти. Розподіл по секторах у газовидобуванні дає можливість класифікувати основні засоби відповідно до вищезазначених секторів: бурові вишки, морські бурові платформи, верстати для капремонту свердловин, програмне забезпечення для геологорозвідки та геофізичних досліджень – upstream; шлейфи свердловин, міжпромислові газопроводи, конденсатопроводи, нафтопроводи, дожимні компресорні станції, установки комплексної підготовки газу – midstream; газопереробні та нафтопереробні заводи, автозаправні станції – downstream. Велику увагу зосереджено на розвитку інтелектуального потенціалу газовидобувного комплексу, оскільки він забезпечує як успішний розвиток виробництва, так і формування ефективного менеджменту компанії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Орлова О. М.
Ризики промислових підприємств в умовах пандемії COVID-19 (c. 131 - 137)

Метою статті є теоретичне узагальнення та систематизація ризиків промислових підприємств в умовах пандемії COVID-19. Проаналізовано сутність поняття «ризик» і з’ясовано необхідність його оцінки в умовах пандемії COVID-19, спричиненої вірусом SARS-CoV-2. Розглянуто основні класифікаційні ознаки ризиків у діяльності промислових підприємств. Досліджено стан промисловості України у 2020 р. і зроблено висновок, що внаслідок коронакризи вона перебуває у важкому становищі. Виявлено низку ризиків та охарактеризовано можливий їхній негативний вплив на діяльність промислових підприємств в Україні як у карантинних, так і в посткарантинних умовах. Серед них: фінансово-економічні, міжнародні, комерційні, виробничі та соціальні ризики. Обґрунтовано доцільність застосування для оцінки встановлених ризиків статистичного, експертного, розрахунково-аналітичного, аналітичного, економіко-статистичного методів, а також методів аналогів, чуттєвості, сценаріїв, Монте-Карло. Враховуючи невизначеність часових рамок, пов’язаних із тривалістю пандемії коронавірусу, запропоновано для покращення ситуації у промисловості проводити постійний моніторинг ризиків, що дозволить вчасно виявляти слабкі місця та визначати негативний прояв кризових явищ у різних галузях промисловості. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка механізму управління та зниження негативного впливу встановлених ризиків на діяльність промислових підприємств як у карантинних, так і в посткарантинних умовах, а також окреслення інструментів забезпечення позитивної дії запропонованого механізму.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Яковенко В. С., Гаркуша В. В.
Тенденції розвитку ринку генерації сонячної енергії України (c. 114 - 119)

Метою дослідження є аналіз і пошук причин специфічного розвитку ринку сонячної енергетики України, встановлення взаємодії та ролі держави, монополістів-генераторів та малих генеруючих устаткувань у приватних домогосподарствах. У результаті дослідження розглянуто: специфіку утворення частки сегмента сонячних електростанцій серед відновлюваних джерел енергії; найбільші компанії – генератори сонячної енергії в Україні; динаміку зміни «зеленого» тарифу та встановленої потужності сонячних електростанцій протягом останнього десятиріччя; розвиток напрямку малих сонячних електростанцій, що встановлюються домогосподарствами, та найбільші генеруючі області України за кількістю та встановленою потужністю СЕС домогосподарств. Аналізуючи сучасні аналітичні звіти про генерацію відновлювальної енергії, доречно відмітити, що наразі лише створюється система показників, які відображають реальний стан розвитку відновлювальної енергетики, тому є певна перспектива наукового пошуку в цьому напрямі. Визначено сучасні проблеми розвитку генеруючого ринку відновлювальної енергетики, серед яких визначено такі: зміна законодавства щодо «зеленого» тарифу, що призводить до зміни інвестиційного клімату та привабливості проєктів з генерації, суперечливі механізми тарифних аукціонів; потенційна загроза нестачі акумулюючих і транспортних потужностей (у зв’язку з непропорційним розвитком обсягів генерації та її інфраструктурного забезпечення) тощо. На основі аналізу існуючих тенденцій розвитку зроблено висновки щодо майбутнього стану та розвитку ринку генерації сонячної енергії. Встановлено потребу у формуванні виваженої національної стратегії з розвитку відновлювальної енергетики з урахуванням сучасних умов зниження «зеленого» тарифу та вартості генеруючого обладнання, а також з огляду на національні інтереси держави, інтереси монополістів і домогосподарств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Логоша Р. В., Семчук І. А.
Соціоекономічні основи бізнесу з виробництва біопалив на організаційному рівні (c. 175 - 187)

Метою статті є визначення пріоритетів розвитку ринку біопалива в Україні для забезпечення енергетичної безпеки країни та задоволення потреби країни в енергетичних ресурсах. Перспективи біоенергетичного сектора економіки у світі визначатимуться, перш за все, оптимізацією національних політик у матриці різноаспектних критеріїв. Місце української моделі з високою ймовірністю визначатиметься, з одного боку, розвитком внутрішнього ринку, з іншого – виробництвом сировини для світових ринків біопалива. Разом із цим даний ринок і виробництво в Україні залишається лише потенційно перспективною моделлю, що потребує наукового обґрунтування своєї ефективності. У результаті дослідження встановлено, що біоенергетична галузь має серйозні обмеження та проблеми економічної природи, які потребують наукового обґрунтування. Проаналізувавши обмеження та перспективи розвитку галузі в Україні на рівні сільськогосподарських підприємств, які б могли розгорнути виробництво біопалива, слід наголосити, що: 1) на даний час в Україні по суті відсутній ринок біопалива: немає істотного виробництва, звідси пропозиція і досі залишається несформованою; відсутні агенти (фірми, підприємства) ринку, що формували б усталений попит; не розроблено необхідних норм, інститутів, механізмів репрезентативного ринку; 2) відсутній успішний досвід подібного бізнесу як в Україні загалом, так і на сільськогосподарських підприємствах зокрема. Звідси, а також з огляду на вищерозглянуті аспекти, привабливість даного бізнесу, у тому числі інвестиційна, потребує підтвердження. Підприємства цієї групи зіштовхнуться з проблемами фінансування, а також технічного та технологічного забезпечення. Отже, потрібне особливе ретельне економічне обґрунтування моделі ефективності ринку та бізнес-процесів; 3) через зазначені причини різко актуалізується завдання наукового обґрунтування моделі ефективного менеджменту даного бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Мацко Н. Г., Некрасова Л. А.
Оцінка виробничого потенціалу інноваційно-активних промислових підприємств на основі ІЕКО-аналізу (c. 188 - 193)

Мета статті полягає у формуванні методичної та практичної основи оцінки виробничого потенціалу з урахуванням напрямків стратегічного управління, які притаманні інноваційно-активним промисловим підприємствам. Досліджено сутність стратегії розвитку підприємства, основні фактори забезпечення ефективності стратегії. Обґрунтовано необхідність якісної достовірної оцінки виробничого потенціалу при формуванні інноваційної стратегії розвитку підприємства. Оцінка відповідності виробничого потенціалу розробленій стратегії дозволяє прийняти рішення про реалізацію заходів щодо виконання цілей підприємства або про пошук можливостей і резервів для підвищення рівня виробничого потенціалу. У результаті дослідження розроблено методичний підхід до оцінки виробничого потенціалу за допомогою ІЕКО-аналізу, що дозволяє оцінити виробничий потенціал у контексті основних напрямків стратегічного управління, розвиток яких забезпечує ефективність функціонування підприємства: інноваційна активність, екологічна відповідальність, конкурентні позиції, організаційна адаптивність. ІЕКО-аналіз заснований водночас на ресурсній концепції та концепції конкурентоспроможності та передбачає як кількісну оцінку виробничого потенціалу, так і якісну. Застосування ІЕКО-аналізу також дозволяє визначити вплив елементів виробничого потенціалу на його формування та розвиток, що корисно при визначенні пріоритетності зосередження уваги керівництва підприємств на відповідному елементі потенціалу. Оскільки в результаті аналізу отримується інтегральний показник у вартісному виразі, даний аналіз можна використовувати як один із методів при оцінці вартості бізнесу. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у розробці моделі оптимізації складових виробничого потенціалу для досягнення максимально можливого економічного ефекту та забезпечення можливості використання виробничого потенціалу в повному обсязі.

Стаття написана українською мовою


Гончаренко Д. О.
Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції (c. 194 - 201)

Мета статті полягає в розкритті теоретичних підходів та обґрунтуванні методологічних засад розвитку високотехнологічного фармацевтичного виробництва (ВТФВ) України в умовах європейської інтеграції. Виявлено природу та показано перешкоди розвитку ВТФВ у країнах, що розвиваються; вказано на нову форму залежності від поставок проміжних товарів для виробництва та готових ліків для охорони здоров’я, що проявилася в умовах пандемії COVID-19. Зазначено, що ключовим детермінантом отримання стійких конкурентних переваг українського ВТФВ має стати вибудовування компаніями стратегічних мереж із ключовими стейкхолдерами національної інноваційної системи. Обґрунтовано, що залучення технологій ТНК може стати каталізатором модернізації української фармацевтики за умови, що цей процес супроводжуватиметься активною політикою держави. Показано, що, незважаючи на те, що в Україні створено нормативно-правовий фундамент, який в цілому спирається на керівні принципи, визначені ЄС і ВООЗ, Україна продовжує нарощувати свою залежність від імпорту фармацевтичних товарів. Установлено, що чинні в Україні нормативні акти регулюють правовідносини у фармацевтичному секторі, проте не визначають пріоритети для фармацевтики та заходи з їх реалізації. Показано ендогенні бар’єри та екзогенні загрози, що перешкоджають розвитку ВТФВ України. Рекомендовано при виборі орієнтирів політики розвитку ВТФВ України збалансувати інтереси споживачів і виробників із інтересами держави. Звертається увага на значну роль у розвитку фармацевтики формування свідомості лікарів та пацієнтів щодо якості та ефективності препаратів, вироблених в Україні; ментально-ціннісних змін, трансформації неформальних інститутів; удосконалення рамкових умов для інновацій.

Стаття написана українською мовою


Бєлобородова М. В., Юрчишина Л. І.
Функціональний аналіз і розвиток інтегрованих виробничих систем промислових підприємств (c. 201 - 206)

У статті наведено ключові економічні аспекти функціонування та розвитку інтегрованих виробничих систем промислових підприємств. Метою статті є обґрунтування перспектив розвитку інтегрованих виробничих систем як однієї із парадигм організації виробничого процесу. Методологічний інструментарій дослідження склали такі методи: ретроспективний аналіз, синтез, критичний аналіз, графічний метод, метод узагальнення. У сучасних умовах усе частіше увага приділяється новому інтегрованому рівню виробничих систем, які можуть розглядатись як об’єднана виробнича система множини різнорівневих елементів виробничих систем підприємств з найбільш прогресивними організаційними та технологічними можливостями, створені на обмежений строк з метою реалізації складних проєктів. Досліджено еволюцію організації виробничих систем із виділенням сучасних парадигм мінливості й інтеграції. Окреслено роль технологічних ніш у розробці та виведенні на ринок мультитехнологічних платформ як прикладів інтегрованих виробничих систем. Основними вимогами до створюваних у технологічних нішах виробничих систем визначено такі параметри, як їхня гнучкість, рівень автоматизації та можливість інтеграції. Встановлено, що гнучке або інтегроване виробництво означає, що функціональний спектр мультитехнологічних платформ повинен максимізуватися. Стратегія гнучкого виробництва є вигіднішою, ніж звичайне виробництво, якщо існує велика ймовірність того, що додаткові функції будуть фактично застосовуватися в майбутньому, а інтеграція функцій спричинить менші витрати, ніж інтеграція додаткового однотехнологічного верстата. Інтеграція технологій виробництва є актуальною парадигмою для проєктування виробничих систем у рамках еволюційної теорії. Напрямок технологічного прогресу визначається через поняття придатності, яке представляє нечітке зображення перспективного продукту, розробленого відповідно до технологічної парадигми в середовищі відбору. Проблема класифікації гнучких, реконфігурованих та інтегрованих виробничих систем становить перспективу подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


Романко О. П.
Українські підприємства в тандемі політики декарбонізації (c. 207 - 214)

Метою статті є відображення сутності курсу європейських країн на скорочення вуглецевих викидів, що є ядром політики декарбонізації. Етапи реалізації такої політики приводять до структурних зрушень виробництва, а карантинні умови під час пандемії – до змін суспільного споживання деяких видів товарів. Додатково до економічних етапів реалізації «зеленої програми», країнами ЄС розроблено інвестиційний план з метою активізації приватного та державного виробництва у відповідному напрямку. До нього приєднуються і приватні інвестори з метою отримання можливості долучитися до проєктів з державною гарантією їх реалізації – як у самих європейських країнах, так і ззовні. В Україні на даний час не відбуваються такі перспективні та глобальні економічно-інвестиційні заходи забезпечення політики декарбонізації. Однак приватний сектор українського виробництва реагує з випередженням, на відміну від державної законодавчого оформленої позиції, щодо визначеності в пріоритетних можливостях підвищення конкурентоспроможності. Враховуючи такі ключові зовнішні фактори впливу, було виявлено товари, які зазнали суттєвих змін у своєму попиті, а саме: прилади для обігріву приміщення. Динаміка реалізації даного товару зросла на світовому ринку внаслідок локдаунів у різних країнах, а на українському ринку – завдяки тому, що вітчизняні товаровиробники мають конкурентні перспективи. У даній статті досліджено обсяги світового імпорту та експорту приладів для обігріву приміщення, охарактеризовано шляхи реалізації українських товарів закордон, а також аргументовано перспективи для нових, неосвоєних зарубіжних ринків. Крім того, було виявлено вітчизняні підприємства, які здійснюють інноваційне виробництво даного товару, та проведено аналіз його конкурентоспроможності. Успішному продажу даного товару сприяють як самостійна робота вітчизняного виробника щодо просування власного товару на експорт, так і наявні споживчі зміни внаслідок заглиблення більшості країн Європи в «зелену» політику.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2021

Вострякова В. І.
Оцінка потенціалу відновлювальної енергетики як драйвера економічного зростання (c. 146 - 152)

Запропонована стаття має на меті вивчення взаємозв’язку між споживанням і виробництвом відновлювальної енергії та економічним зростанням, вираженим у ВВП на душу населення країн, які найбільше інвестують у розвиток відновлювальної енергетики (США, ЄС, Китай), та у глобальному вимірі – для порівняння з Україною та Росією. Для дослідження використано вторинні дані Світового банку за 1990–2015 рр. і методологію лінійного регресійного моделювання. Проведено аналітичний огляд нарощування глобального інвестиційного потенціалу відновлювальної енергетики в розрізі загальної динаміки, секторів і країн-лідерів за рівнем інвестицій у відновлювальні джерела енергії. Результати кореляційно-регресійного аналізу демонструють високий кореляційний зв’язок між споживанням альтернативної енергії та економічним зростанням більш розвинених країн, що мають високий рівень ВВП на душу населення, ніж країн з нижчим ВВП. Отримані результати узгоджуються з іншими роботами, розглянутими в нашому дослідженні. Крім того, на зростання ВВП Китаю та світу збільшення частки виробництва альтернативної енергії чинить позитивний вплив, а збільшення частки споживання – негативний. Тоді як на рівні країн США, Європейського Союзу та України – навпаки, позитивний вплив має саме споживання. На економічне зростання Російської Федерації розвиток альтернативної енергетики чинить негативний вплив за обома показниками. Відповідно до результатів проведеного дослідження можна підсумувати, що країни як з високим, так і з низьким рівнем ВВП повинні вжити всіх необхідних заходів для нарощування обсягів споживання та виробництва відновлювальних джерел енергії, що передбачає формування сприятливого інвестиційного клімату для масштабних інвестицій у відновлювальну енергетику, що, своєю чергою, приведе до підвищення темпів економічного зростання в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Гільорме Т. В.
Обґрунтування економічних проєктних параметрів ракетно-космічної техніки в умовах сталої космічної діяльності (c. 80 - 88)

Метою роботи є визначення проєктних параметрів новітньої ракетно-космічної техніки. Констатовано, що при розробці проєктів необхідно врахувати всі фази життєвого циклу ракетно-космічної техніки відповідно до європейських стандартів: фаза 0 «Визначення місії/ідентифікація потреб», фаза А «Обґрунтування проєкту», фаза B «Попереднє визначення проєкту», фаза C «Детальне визначення проєкту», фаза D «Випробування та виробництво», фаза E «Експлуатація», фаза F «Утилізація». На основі фрактального аналізу побудовано графічну інтерпретацію зіставлення компонентів SWOT-аналізу розвитку ракетно-космічної промисловості. Перевагою моделі є компактність розробки завдяки використанню однієї платформи й оперативність використання завдяки відсутності необхідності перезавантажувати дані в спеціалізовану систему. Надано практичні рекомендації щодо розробки національної стратегії інноваційного розвитку ракетно-космічної промисловості України в умовах сталої космічної діяльності. Виявлено, що слабкою стороною та загрозою діяльності аерокосмічної галузі є недостатнє фінансування реалізованих проєктів і неефективний розподіл фінансів між складовими її частинами: наука – виробництво. Запропоновано використовувати технологію Blockchain як ефективний інструмент кібернетичної безпеки космічних об’єктів. Розглянуто можливості Аgile-менеджменту як подолання бар’єрів запровадження інноваційних рішень у космічної діяльності. Наведено математичну модель вибору проєктів при завданні максимізації економічного ефекту, яка враховує як економічні складові (витрати «часу життя» проєкту, бюджет на реалізацію, вартість відкладених рішень), так і соціальні й екологічні ефекти. Обґрунтовано систему критеріїв вибору та обмежень проєкту ракетно-космічної техніки. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування проєктних параметрів новітньої ракетно-космічної техніки з позицій інших складових загальної ефективності: технічної, соціальної та екологічної.

Стаття написана українською мовою


Губарєва І. О., Крячко Є. М.
Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу (c. 89 - 95)

Деревообробна промисловість є однією з важливих складових лісопромислового комплексу України та країн світу. Метою статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки сировинного потенціалу деревообробної промисловості країни. Запропоновано здійснювати інтегральну оцінку сировинного потенціалу деревообробної промисловості країни за складовими: лісистість території, запаси деревостану, загальний обсяг виготовлення деревини, обсяг виготовлення ділової деревини. Сформовано матрицю позиціонування України та країн світу в площині координат «Площа лісів – лісистість території». На рівень інтегрального показника оцінки стану сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу найбільший вплив здійснює компонента «Лісистість», а серед часткових показників такі: вироблення ділової деревини на одного жителя, площа лісів на одного жителя та деревостан на одного жителя. З використанням кластерного аналізу (k-середніх) виділено три кластери країн світу за інтегральною оцінкою сировинного потенціалу деревообробної промисловості країн світу. Розрахунки стану сировинного потенціалу деревообробної промисловості України засвідчили таке: за інтегральним показником оцінки стану сировинного потенціалу деревообробної промисловості у 2019 р. (0,0847) Україна посіла 31 місце серед 36 країн світу. Кластерний аналіз засвідчив, що Україна за компонентами інтегрального показника увійшла до групи країн з низьким рівнем сировинного потенціалу деревообробної промисловості; за комплексною оцінкою компоненти «Лісистість» (0,0365) Україна зайняла 32 місце; за комплексною оцінкою компоненти «Запаси деревини» (0,1887) – 17 місце; за комплексною оцінкою компоненти «Виготовлення деревини» (0,0445) – 33 місце; за комплексною оцінкою компоненти «Виготовлення ділової деревини» (0,0949) – 29 місце.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Татар М. С.
Процесна соціально-економічна взаємодія суб’єктів господарювання в умовах глобальних викликів (c. 165 - 176)

В умовах глобальних викликів актуалізується питання модифікації механізмів соціально-економічної взаємодії суб’єктів господарювання, пошуку нового, інноваційного механізму взаємодії суб’єктів господарювання під час соціально-поведінкових обмежень. Метою статті є аналіз процесної соціально-економічної взаємодії промислових суб’єктів господарювання, що передбачає дослідження суб’єктного складу, варіантів взаємодії та її бажаних результатів під час здійснення різних бізнес-процесів промисловими суб’єктами господарювання. Наведено основні ознаки соціально-економічної взаємодії, а також перелік суб’єктів соціально-економічної взаємодії промислових підприємств. Запропоновано розглядати соціально-економічну взаємодію промислових суб’єктів господарювання в межах бізнес-процесів, оскільки кожен бізнес-процес характеризується своїм суб’єктним складом, інтенсивністю взаємодії, місцем здійснення, напрямком взаємодії тощо. Диференціація взаємодії в межах бізнес-процесів дозволить ідентифікувати її особливості та варіанти впливу, а визначення в подальшому впливу глобальних викликів на кожен бізнес-процес дасть можливість коригувати результати взаємодії суб’єктів залежно від сценаріїв перебігу глобальних викликів і запропонувати селективну стратегему взаємоузгодженості дій суб’єктів господарювання, спрямованих на протидію глобальним викликам. У межах подальшого дослідження планується визначити ступінь взаємодії різних суб’єктів з підприємством, а саме: постачальників, споживачів, конкурентів, держави (напрям і сила регулювання, контролю, допомоги підприємству, можливість та інструменти впливу підприємства на рішення влади) тощо, а також визначити характер зміни суб’єктів, варіантів і складу взаємодії під впливом глобальних викликів і проаналізувати комунікативні аспекти взаємодії суб’єктів.

Стаття написана українською мовою


Шпілєвський В. В., Костенко Д. М., Шпілєвський О. В.
Методичний аспект вибору інноваційних технологій з виробництва альтернативних видів моторного палива (c. 176 - 187)

Метою статті є розробка методичного підходу до послідовного та раціонального вибору перспективних щодо освоєння в Україні видів альтернативного моторного палива й інноваційних технологій його виробництва та обґрунтування системи техніко-економічних показників комплексу з виробництва синтетичного моторного палива з низькосортної сировини. Однією з ключових проблем енергозабезпечення України сьогодні є її висока залежність від імпорту готового моторного палива, яку можна послабити за рахунок розвитку в країні виробництва альтернативних видів моторного палива на основі новітніх технологій. Дана стаття, ґрунтуючись на положеннях економічної теорії, розкриває сутність розробленого методичного підходу до послідовного вибору перспективних щодо освоєння в Україні видів альтернативного моторного палива й інноваційних технологій його виробництва. Розроблений методичний підхід для проведення раціонального вибору перспективних щодо виробництва та використання в Україні видів моторного палива включає в себе оцінку: відповідності споживчих властивостей певних видів моторного палива вимогам наявного моторного парку (ціль); ефективності технологій виробництва моторного палива (можливості); достатності ресурсного забезпечення виробництва моторного палива (обмеження). Методичний підхід доведено до рівня методики, застосування якої дозволило виявити перспективні щодо застосування в країні види альтернативного моторного палива й інноваційні технології їх виробництва. Згідно з розробленим методичним підходом доведено доцільність розвитку в Україні галузі синтетичного моторного палива на основі застосування способу непрямого зрідження вугілля (за методом Фішера – Тропша). Результатом роботи стала система техніко-економічних показників комплексу з виробництва синтетичного моторного палива з низькосортної сировини.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2022

Бородіна О. А.
Формування концептуально-аналітичної моделі підвищення енергоефективності на місцевих рівнях в умовах децентралізації (c. 26 - 33)

Метою даної статті є розроблення й обґрунтування концептуально-аналітичної моделі структури генерації та споживання енергії на місцевому рівні в умовах реформи децентралізації в Україні на базі аналізу актуальних світових та європейських тенденцій щодо забезпечення достатнього рівня енергоефективності. Проілюстровано актуальні тренди світового енергоспоживання, побудовано прогноз розвитку відновлювальної енергетики, проведено аналіз енергоефективності національної економіки. Задля формування цілісної системи енергоменеджменту на місцях пропонується до використання модель генерації-споживання на місцевому рівні, фінансування якої передбачено здійснювати за результатами застосування комплексного механізму. Надано низку нормативних та організаційно-інституційних пропозицій із питань унормування процесів підвищення енергоефективності. Розкрито фактори енергоефективності даної моделі, фінансові інструменти для її ефективного функціонування у вигляді механізму відсоткових бюджетних надходжень і спеціалізованих фондів; запропоновано організаційне та інституціональне супроводження такої реформи; деталізовано функціональну залежність цільової функції моделі генерації-споживання енергії з урахуванням способів генерації та основних споживачів на відповідних рівнях. Проведено аналіз основних ризиків і встановлено вади даного процесу; запропоновано низку нормативних та інституціональних перетворень задля підвищення результативності реалізації дієвої політики енергоефективності громад і забезпечення енергобезпеки держави. Визнано за доцільне прийняття пакета законопроектів і постанов стосовно енергокооперації, організації біопаливної біржі. Репрезентовано модель організації та функціонування кооперативу з генерації та споживання сонячної енергії, яка ґрунтується на нормативно-правовій базі. Зазначене дозволило розробити науково-прикладні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових положень, що дозволить громаді стати дієвим гравцем на оптовому ринку електроенергії, реалізуючи її за «зеленим» тарифом.

Стаття написана українською мовою


Гавриш О. А., Кухарук А. Д., Гавриш Ю. О.
Економічна гармонізація діяльності промислових підприємств на засадах сталого виробництва (c. 34 - 39)

У статті розглянуто необхідність упровадження різних важелів економічного впливу й елементів сталого виробництва в роботу українського промислового комплексу як важливу умову економічного зростання компанії, збереження екологічної рівноваги та забезпечення сталого розвитку нашої держави. Мета статті – аналіз шляхів економічної гармонізації діяльності промислових компаній і пошук можливостей раціонального використання ними ресурсів задля підвищення їх ефективності та впровадження світових стандартів сталого виробництва. Дослідивши напрацювання вітчизняних науковців, певні нормативні акти та напрямки сталого розвитку країни, автори дійшли висновку, що застосування економічних інструментів, серед яких – отримання податкових пільг і субсидій, залучення інвестицій, державна підтримка еко-проєктів, фінансування модернізації виробничого процесу, встановлення матеріальної відповідальності, стимулює підприємців у сфері промисловості функціонувати на засадах сталого виробництва, що охоплює раціональне природокористування, регулювання норм і показників екологічної безпеки, принцип «забруднювач платить», зростання енергоефективності тощо. Заохочуються такі заходи на державному рівні шляхом надання всебічної підтримки промисловому сегменту ринку, але у статті наголошується на тому, що компанії мають бути зацікавлені в цьому безпосередньо, адже проведення економічної гармонізації на базі основ сталого виробництва забезпечує економічний добробут підприємства, дає можливість йому стати більш рентабельним і при цьому зменшити рівень забруднення довкілля, спричинений ним. Своєю чергою, це позитивно впливає на розв’язання ряду проблем економічного й екологічного характеру, вирішення яких, зокрема, посприяє стійкому розвитку України. Перспективою подальших досліджень виступає продовження аналізу економічної гармонізації як запоруки позитивних змін у сфері промисловості завдяки оптимізації діяльності підприємств, враховуючи загальновизнані стандарти сталого виробництва задля забезпечення стійкого розвитку нашої держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Шифріна Н. І.
Інтегральна оцінка фінансового потенціалу підприємств гірничодобувної промисловості України на основі таксономічного аналізу (c. 27 - 32)

Україна є однією з провідних країн світу, що мають на своєї економічній території родовища мінерально-сировинних корисних копалин, розробка та використання яких обумовлені як потребами внутрішнього ринку, так і значним іноземним попитом на даний вид експортної продукції. Гірничодобувна промисловість України, за даних обставин, є стратегічно важливою галуззю, яка чинить значний вплив майже на всі соціально-економічні сфери функціонування: її продукція є ресурсною базою для багатьох ключових вітчизняних виробництв – металургії, хімічної промисловості, будівництва, сільського господарства та інших; вона позитивно впливає на сальдо платіжного балансу країни, а також на рівень життя населення як складова частина енергетичного ринку послуг. Подальший розвиток гірничодобувної промисловості України безпосередньо залежить від залучення та найбільш ефективного використання фінансового потенціалу, що обумовлює актуальність проведення подальших досліджень і розробок у даному напряму. Метою проведення дослідження є розробка інтегральної оцінки фінансового потенціалу підприємств гірничодобувної промисловості України на основі застосування таксономічного аналізу. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу – для проведення дослідження стану гірничодобувної промисловості України; методи коефіцієнтного аналізу – для визначення фінансового стану досліджуваних підприємств на основі їх бухгалтерської звітності; також застосовано методи математичного моделювання – для визначення таксономічного показника фінансового потенціалу досліджуваних підприємств. У роботі досліджено сучасний стан і показники ділової активності гірничодобувної промисловості України; проведено коефіцієнтний аналіз фінансового стану шести вітчизняних підприємств-представників; запропоновано інтегральну методику оцінки фінансового потенціалу підприємств гірничодобувної галузі на основі визначення показника таксономії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Зінченко В. А., Шпілєвський О. В.
Глобальні виклики та перспективи структурного розвитку електроенергетики України (c. 86 - 98)

Однією з важливих проблем економічного розвитку України сьогодні є низька енергоефективність суспільного виробництва при високому рівні зовнішньої енергозалежності. Мета дослідження полягає у визначенні сучасних глобальних викликів, та, з урахуванням них, окреслення перспектив структурного розвитку електроенергетики України. Сучасне бачення перспектив енергетичного розвитку світової економіки проаналізовано на основі результатів форсайт-прогнозів провідних міжнародних інституцій та енергетичних компаній. Проаналізовано зміст глобального енергетичного переходу та його основних напрямів в електроенергетичному секторі. Визначено, що поряд із парадигмою глобального енергетичного переходу значна увага світового суспільства приділяється розвитку екологічно безпечних способів генерації, до яких передусім відносять електрогенерацію на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Сукупність технологій електрогенерації розподілено на два типи за двома загальними ознаками ресурсів: 1 – технології електрогенерації, в основу яких закладено процес перетворення органічного та ядерного палива в електроенергію; 2 – технології електрогенерації, в основу яких закладено процеси перетворення енергії невичерпних і відновлюваних джерел енергії (крім біологічних) в електроенергію. Розроблено методику обчислення та порівняння ресурсних характеристик технологій електрогенерації; розраховано ресурсоємність; наведено витрати на виробництво електроенергії за технологіями електрогенерації; надано порівняльну комплексну (техніко-економічну) оцінку ефективності технологій на основі застосування матричного методу. На основі проведеного аналізу складено загальний рейтинг ефективності технологій електрогенерації. Визначено технології, доцільні до використання в Україні. Доведено, що першочерговими заходами зі структурно-технологічної модернізації енергетичного комплексу України повинна стати реалізація напрямів розвитку, що узгоджуються з положеннями парадигми глобального енергетичного переходу, а саме: створення системи управління енергомережою нового покоління (smart grids); розвиток розподіленої енергетики.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Костенко Д. М.
Аналіз сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні та її регіонах (c. 99 - 121)

Моторне паливо є важливою складовою як енергетичної, так і національної безпеки будь-якої країни світу, оскільки воно забезпечує цивільний транспорт і військову техніку необхідним енергетичним ресурсом. Після вторгнення на територію України збройних сил російської федерації та руйнування через обстріли цілого ряду нафто- та газопереробних заводів у країні склалася складна ситуація, що потребує найскорішого відновлення або створення нового виробництва моторного палива на власній сировинній базі. Метою дослідження є визначення сучасного стану сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні та її регіонах. Для досягнення поставленої мети було: розглянуто горючі корисні копалини країни; проаналізовано розподіл запасів і видобуток природного газу, нафти, вугілля та торфу; досліджено структуру розподілу їх балансових видобувних запасів за областями України, динаміку видобутку; розраховано сукупний енергетичний потенціал горючих корисних копалин України; визначено джерела відновлювальних ресурсів, які можуть використовуватися для виробництва енергії; визначено, що до рідкого біопалива першого покоління належать біоетанол і біодизель; розраховано поточний технічний потенціал виробництва біоетанолу, виробленого з кукурудзи та ріпаку за регіонами України; визначено регіони-лідери за потенціалом виробництва рідкого біопалива в Україні; сформовано структуру енергетичного потенціалу за видами горючих корисних копалин і біопалива в країні; визначено сукупний енергетичний потенціал горючих корисних копалин України та сформовано структуру сукупного енергетичного потенціалу горючих корисних копалин і біопалива по регіонах країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Матійчук Л. П.
Стабілізація трансформаційних процесів в системі забезпечення енергетичної безпеки України (c. 127 - 134)

Радикальні перетворення української енергетичної системи спричинили зміни і в енергетичній політиці. Проте інтерпретовані положення не передбачали особливих відмінностей між областями та регіонами щодо видозміни енергетичних заходів. Зазначені дії згодом спричинили інституційні перетворення паливно-газових та електроенергетичних заходів на шляху до лібералізації економіки. Енергетична політика комбінує в собі правове, організаційне та фінансово-економічне регулювання в контексті національної політики країни. Упровадження інноваційних технологічних вдосконалень в ПЕК передбачає: модернізацію енергетичної системи; вдосконалення інфраструктури; процес інтеграції передових іноземних практик у власну систему; застосування новацій відповідно до законодавства ЄС; упровадження водневих технологій і перехід до чистої енергії. Створення резервних запасів для уникнення дефіциту енергетичних ресурсів містить: формування законодавства України щодо резервування сховищ нафти та газу; створення східноєвропейського газового та нафтового центру (хабу) в Україні; формування системи підвищення конкуренції цін на європейських ринках шляхом резервування. Засвоєння досвіду та формування установлених норм поведінки по енергозбереженню полягає в: удосконаленні нормативно-правових аспектів регулювання господарської діяльності суб’єктами господарювання; технічному вдосконаленні виробничих процесів; застосуванні систематичного моніторингу та енергоаудиту; досягненні ефекту масштабу під час виробництва та споживання енергетичних ресурсів. Енергоефективність застосування ресурсів з огляду на їх різноманітність та застосування ПЕК передбачає: надійність і безперебійність енергетичного постачання; ціноутворення; нормативно-правові інструменти регулювання; проєкти щодо реалізації ефективного застосування енергії; заходи щодо збереження довкілля. Диверсифікація в застосуванні відновлювальних джерел енергії в сегментах енергетики означає: диверсифікацію зв’язків з країнами енергетичного суспільства; відновлення співпраці з Польщею через термінал зрідженого природного газу (ЗПГ) Свіноуйсьце в контексті газу та енергії; активізацію транзиту енергетичних ресурсів через Словаччину, Молдову та Румунію. Діяльність енергетичної системи відповідно до законодавства ЄС і сучасних глобальних викликів полягає в: реалізації пріоритетів Зеленої Угоди; переході до чистої енергії; застосовуванні водневої енергетики; формуванні інфраструктури для застосування відновлювальних джерел енергії.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Щуров І. В.
Формування бізнес-моделей енергетичного сектора економіки на основі неотехнологічного відтворення (c. 74 - 82)

Мета статті – формування бізнес-моделей енергетичного сектора економіки на основі неотехнологічного відтворення. За результатами проведеного дослідження можна сказати, що, незважаючи на те, що Україна має потужний паливно-енергетичний потенціал, вона відстає від найбільш економічно розвинутих країн у технологічному, інформаційному та цифровому забезпеченні. Стара модель індустріалізації, заснована на кругообігу все більшої кількості природних, матеріальних і трудових ресурсів, тепер має бути змінена з урахуванням вимог неотехнологічного відтворення. У статті за результатами проведеного аналізу визначено, що темпи переходу до ефективного використання енергії не встигають за цілями, задекларованими в міжнародній політиці. Енергозбереження, біоенергетика, уловлювання та зберігання вуглецю є яскравими прикладами сфер, де існує значний потенціал для технологічного розвитку, але його навряд чи вдасться реалізувати, якщо рішучі політичні дії не приведуть до необхідних інвестицій. Значного прогресу в розробці та впровадженні нових технологій було досягнуто лише там, де політика чітко продемонструвала цінність технічних інновацій. Отже, хоча відновлення національної економіки відбувається швидшими темпами, ніж очікувалося раніше, все ще зберігається деякий дисбаланс попиту та пропозиції на енергетичному ринку, що, своєю чергою, впливає на стабільність цін на енергоносії. У майбутньому енергетику чекає ще багато потрясінь і періодів турбулентності. Тому перед урядом стоїть складне завдання розробки індивідуального, комплексного та збалансованого підходу до розробки національної стратегії розвитку та формування енергетичної безпеки. Основою цього процесу буде прагнення забезпечити національну енергетичну безпеку, тобто врахування як екологічних, так і економічних аспектів шляхом належної диверсифікації джерел енергопостачання.

Стаття написана українською мовою


Павликівська О. І., Камишникова Е. В., Галиняк Л. О.
Меблеве середовище в умовах сьогодення: виклики та можливості (c. 83 - 88)

У статті досліджено, як українська економіка продовжує розвиватися, незважаючи на здійснення терористичних нападів з боку російського агресора. З’ясовано виклики, з якими зіштовхнулися українські виробники меблів під час військової економіки: проблеми з логістикою, відмова від використання сировини з Білорусі та трудові зміни. Серед нових можливостей для меблярів розглянуто проєкти тимчасового житла для потреб воєнного часу, помешкання, призначене для внутрішньо переміщених осіб: проєкт модульного містечка RE: UKRAINE, проєкт «Укриття 22» та проєкт LIM Capsule. Досліджено, що перспективою може стати зайняття нових ніш на світовому ринку меблів через відмову низки країн залишатися споживачами російської та білоруської меблевої продукції. Запропоновано українському бізнесу здійснити страхування свого майна від воєнних ризиків, скориставшися новим страховим продуктом War, terrorism and political violence insurance. Проаналізовано пристосовування господарської діяльності приватного підприємства «Гусятинська фабрика меблів «Елегант» до реалій сьогодення. У рамках доброчинної діяльності на фірмі здійснювалося виготовлення займистої суміші «коктейлі Молотова», загороджувальних дорожніх пристосувань «їжаків», пошиття «плитоносок», ковдр і подушок, виробництво бюджетних «студентських» ліжок. Описано корективи, які внесла воєнна ситуація в інноваційну діяльність меблевого підприємства, а саме: оновлення технологічного процесу було заплановано керівництвом на 2023 р., проте, у зв’язку із трудовими змінами (частина чоловіків мобілізовані, частина виїхала за кордон) довелося реалізовувати плани з модернізації дещо швидше – у II півріччі 2022 р. Обґрунтовано, що такі зміни передусім дали змогу поліпшити якість операцій технологічних процесів та продукції загалом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Нестерчук О. С., Гречко А. В.
Проблеми та перспективи залучення інвестиційних ресурсів у машинобудівну галузь в умовах воєнного стану (c. 142 - 148)

Мета статті полягає в дослідженні стану українських підприємств машинобудування та особливостей вливання інвестиційних ресурсів в їх діяльність, а також у виявленні проблем і перспектив залучення інвестиційних ресурсів у галузь під час російсько-української війни. На основі аналізу, систематизації й узагальнення праць багатьох вітчизняних дослідників, а також даних Державної служби статистики України було розглянуто динаміку залучення капітальних і прямих іноземних інвестицій в українські машинобудівні підприємства в період 2014–2022 рр. У результаті дослідження було виділено сектори машинобудування з найбільшою інвестиційною привабливістю та обґрунтовано доцільність вливання інвестиційних ресурсів саме в них. Виявлено й охарактеризовано основні тенденції та проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного сектора вітчизняної економіки. Обґрунтовано, що через загострення воєнного конфлікту частина підприємств машинобудування України зазнала значних руйнувань, тому наявна нагальна потреба в інвестиційних ресурсах. Проведено загальний аналіз потреб українських підприємств машинобудування в інвестиційних ресурсах та виділено конкретні суми необхідного фінансування. Виділено підприємства машинобудування України, які займають пріоритетні позиції в галузі та потребують найбільшої кількості інвестиційних ресурсів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є розробка стратегій та проєктів, направлених на залучення саме іноземних інвестиційних ресурсів у галузь вітчизняного машинобудування – як під час війни, так і після її закінчення – оскільки активне надання інвестиційних ресурсів дозволить трансформувати українську галузь машинобудування у більш інноваційну, тим самим сприяючи поліпшенню стану національної економіки України в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В.
Світовий ринок синтетичного рідкого палива: особливості та перспективи розвитку (c. 164 - 172)

Виробництво та торгівля синтетичним рідким паливом (СРП) є невід’ємною складовою світового ринку. Умови сьогодення особливо гостро поставили перед країнами світу питання енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Особливо важливими вони є для України, яка внаслідок повномасштабної воєнної агресії російської федерації зазнала величезних руйнувань. Позитивний досвід розвитку виробництва СРП у країнах світу та загальносвітові тенденції доводять актуальність подальшого вивчення даної проблеми задля виявлення можливостей і шляхів забезпечення вітчизняних потреб у рідкому паливі на цій основі. Метою дослідження є визначення особливостей і перспектив розвитку світового ринку СРП. У статті проаналізовано сировинні та регіональні особливості розвитку ринку СРП, а також основні технології його виробництва та основних виробників. Визначено, що розвиток світового виробництва СРП сьогодні відбувається за двома різними (альтернативними) напрямами, які визначаються не тільки використанням різної ресурсної бази, а й цілями виробництва, а саме: виробництво СРП на основі використання GTL-технологій з метою розширення товарної (у тому числі експортної) номенклатури вуглеводнів, що видобуваються у країні; виробництво СРП на основі використання СTL-технологій з метою покриття дефіциту рідких вуглеводнів у країні. Доведено, що фактори зростання ринку СРП, серед яких: нестабільна ситуація на ринку сирої нафти; політична невизначеність у світі та залежність від країн – постачальників нафти, що не забезпечує енергетичну безпеку країн-споживачів; екологічність СРП і прагнення урядів країн досягти цільового показника нульових викидів до 2050 р. тощо, дозволяють говорити про навіть більш потужне зростання ринку синтетичного палива, аніж прогнозувалося, оскільки питання енергетичної безпеки та енергетичної незалежності за умов воєнної агресії російської федерації проти України вийшли на перший план у багатьох країнах світу, що активізуватиме опанування інших джерел виробництва палива зокрема.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Данилюк М. О., Барабалюк Р. С., Ковальський Т. А.
Сучасні протиріччя у вітчизняній електроенергетиці (c. 130 - 136)

Статтю присвячено дослідженню нинішнього стану вітчизняної електроенергетики та наявних і потенційних протиріч між зацікавленими сторонами в процесі її відновлення та модернізації. На основі вивчення світового досвіду вказано на можливі зміни, а саме: відновлення енергетичної системи на засадах децентралізації; розвиток мініелектростанцій; створення системи накопичення енергії на діючих гідроелектростанціях; розробка гібридних проєктів у галузі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) та введення інших генеруючих потужностей «зеленої» енергетики. Обґрунтовано потребу внести зміни у проєкт Концепції «зеленого» переходу України до 2050 року щодо збільшення частки електроенергії з атомно-енергетичної сфери. Зазначено, що вітчизняний енергетичний сектор у прийдешньому десятилітті буде зазнавати значних змін, але позитивні зміни можливі тільки при взаємодії та вигідному співробітництву всіх бізнес-структур, а також за підтримки їх діяльності окремими територіальними громадами та громадськими організаціями. Акцентується увага на значній кількості зацікавлених сторін на електроенергетичному ринку, частина з яких має зустрічні інтереси, що буде причиною виникнення конфліктних ситуацій і протиріч. У статті також вказано, що одним із важливих є протиріччя між потребою докорінного енергетичного переходу на нові технології та інтересами нинішніх сировинних та енергетичних монополій щодо збереження статусу традиційної енергетики якнайдовше. У результаті дослідження встановлено, що нинішній сектор вітчизняної електроенергетики характеризується значною кількістю та багатогранністю протиріч, які запропоновано класифікувати за ознакою «сфера прояву» на такі: економічні; соціальні; ринкові та технологічні. Запропоновано розглядати процеси виявлення та ідентифікації протиріч як важливу передумову міцного підґрунтя для забезпечення стабільного, несуперечливого та інноваційного розвитку електроенергетичного сектора вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Котляров Є. І.
Специфіка господарських відносин у теплоенергетиці України (c. 157 - 170)

Основними напрямами розвитку України на середньострокову перспективу є відновлення та розбудова країни після російської збройної агресії, а також реформування механізмів управління та регулювання економіки загалом і теплоенергетики зокрема відповідно до критеріїв, визначених для вступу до ЄС. Метою дослідження є визначення й узагальнення специфічних особливостей господарських відносин в теплоенергетиці України. У статті запропоновано класифікацію чинників, за допомогою яких можна характеризувати систему теплопостачання окремого населеного пункту; досліджено українське законодавство, що регулює відносини у сфері теплопостачання; визначено передумови для реформування сфери теплопостачання в напрямку створення регіональних ринків теплоенергії. Досліджено особливості організації теплопостачання в регіонах і населених пунктах України за видами енергоносіїв та структурою виробництва теплоенергії (на парових чи водогрійних котлах, ТЕЦ, ТЕС, АЕС). Проаналізовано структуру виробництва теплоенергії в окремих великих містах України. Визначено, що важливою особливістю діяльності у сфері теплопостачання є централізація потужностей. Проведено аналіз систем теплопостачання великих міст України та доведено, що типовим є одночасне використання як великих генеруючих потужностей, так і невеликих автономних котелень. На основі дослідження існуючих проєктів новобудов з Бази даних енергетичних сертифікатів Держенергоефективності України доведено, що останніми роками при проєктуванні та будівництві нових житлових будівель спостерігається тенденція відмови від централізованого теплопостачання. Визначено особливості та пріоритетність застосування різних схем опалення в житлових новобудовах країни. Проаналізовано структуру власності суб’єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання комунальної енергетики Україні. Досліджено кількість збиткових і рентабельних підприємств теплоенергетики в розрізі форм власності. Узагальнено особливості господарських відносин у теплоенергетиці України, що загалом характеризують специфіку організації та функціонування зазначеної сфери та становлять базис її подальшого реформування та повоєнної розбудови.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Андреєв О. В., Дугінець Г. В.
Контрактне виробництво як інструмент активізації повоєнного відновлення економіки України (c. 191 - 196)

Відновлення України, з одного боку, повинно відбуватися дуже швидко, з іншого – після закінчення війни Україна зіштовхнеться не тільки з проблемами відновлення промисловості й інфраструктури, але й з демографічною кризою, втратою ринків збуту та логістичних переваг, що буде вимагати вибудови нових зв’язків і виходу на нові ринки. При цьому локалізоване та сертифіковане виробництво медичної продукції як складової загального процесу відновлення може сприяти вирішенню цих проблем. Метою дослідження є ідентифікація можливості застосування переваг контрактного виробництва у медичний галузі як складової процесу відновлення промислового потенціалу України з урахуванням головних світових тенденцій цього напрямку та програм розвитку держав, що можуть бути новими торговими партнерами України. Дослідження побудовано на основі поєднання методів наукового пізнання із загальнонауковими та спеціальними методами аналізу та синтезу, статистичного кількісного та якісного порівняння та аналогій. Ідентифіковано досвід повоєнного відновлення промисловості в інших країнах світу з метою виділення ключових чинників, які сприяли успішному відновленню виробничих потужностей. Розглянуто розвиток контрактного виробництва як одного з потенційних інструментів відновлення промислового виробництва в Україні після завершення воєнних дій. Досліджено актуальний стан сфери контрактного виробництва на світовому ринку, зокрема в контексті Європейського регіону та країн Аравійського півострова. Визначено ключові тенденції та перспективи розвитку цієї галузі, а також обґрунтовано її значущість для відновлення промислового виробництва в Україні після завершення війни, зокрема в медичній сфері. Обґрунтовано важливість і доцільність використання переваг контрактного виробництва як ефективного інструменту для реалізації стратегій відновлення та розвитку національного промислового сектора України. Окреслено рекомендації та розроблено підходи до впровадження контрактного виробництва в медичній галузі, що сприятимуть поліпшенню стану здоров’я населення та стабілізації економіки країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Тур О. В.
Розвиток переробної промисловості України як напрям реструктуризації національної економіки (c. 202 - 208)

Метою статті є узагальнення проблемних аспектів функціонування переробної промисловості України. Здійснено аналіз теоретичних підходів до позиціонування переробної промисловості як чинника створення вартості на продукцію промислового виробництва, яка шляхом експортування забезпечує появу доданої вартості інших видів економічної діяльності на зовнішніх ринках. Зазначено, що на тлі поглибленої переробки сировини додана вартість готової продукції зростає значними темпами та забезпечує збільшення валового внутрішнього продукту і, відповідно, розвиток національної економіки. Узагальнено властивості переробної промисловості, які полягають у продукуванні замовлень на певні види послуг, зокрема науково-дослідницькі, інформаційні, освітні, фінансові тощо, що забезпечує розробку інновацій задля формування нових сфер економіки. Зроблено висновок, що структурні зміни в переробній промисловості генерують трансформацію економічної системи країни. Акцентовано на деіндустріалізації як процесі зменшення питомої ваги промислових видів діяльності у структурі економіки та частки переробної промисловості у структурі промислового сектора країни, що має дві форми. Перша полягає у зменшенні обсягів промислового виробництва, друга – в уповільненні темпів зростання промисловості порівняно з іншими видами економічної діяльності. Зазначено, що для України характерною є перша форма деіндустріалізації, яка характеризується такими головними проблемними аспектами, як погіршення структури економіки та негативні зрушення в товарній структурі експорту. Погіршення структури економіки визначається неспроможністю виробляти продукцію з високою питомою вагою доданої вартості, що супроводжується значним зниженням частки переробної промисловості у структурі валової доданої вартості національної економіки, а також зменшенням рівня технологічності промислової продукції. Негативні зрушення в товарній структурі експорту відбиваються у стрімкому падінні обсягу продукції обробної промисловості, що експортується, на тлі зростання експорту сировини. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у формуванні дієвих засобів щодо відродження переробної промисловості країни, зокрема на засадах концепції Новітнього індустріального розвитку України.

Стаття написана українською мовою


Салашенко Т. І., Костенко Д. М., Хаустов М. М.
Паливна безпека України: виклики та шляхи подолання (c. 209 - 217)

Гарантування паливної безпеки є складовою проблеми забезпечення національної безпеки кожної країни, від якої залежить її соціально-економічна стійкість та обороноздатність. Україна впродовж останніх 20 років не приділяла значної уваги питанням зміцнення паливної безпеки, поступово втрачаючи власний нафтопереробний комплекс. У роботі наведено методичний підхід до оцінки паливної безпеки за складовими продуктового балансу сирих вуглеводнів і моторного палива України та висвітлено, як змінювалася вона у 2000–2021 рр. Цей підхід опирається на 14 локальних індикаторів та дозволяє встановити виклики паливній безпеці як за компонентами, так і загалом. Встановлено, що відсутність державної уваги щодо питань паливної безпеки призвела до того, що спочатку частина нафтопереробного комплексу України опинилася в російській власності, екстенсивно експлуатувалася, а продукція експортувалася навіть за умов імпортозалежності внутрішнього ринку моторного палива. Відсутність зваженої інвестиційної політики призвела до неконкурентоспроможності українського моторного палива та закриття більшості підприємств галузі. Отже, загальний рівень паливної безпеки скоротився із 61% у 2001 р. до 36% у 2020 р. Внаслідок російської агресії в Україні відбулася руйнація останніх нафтопереробних потужностей, що перетворює її на країну із нульовим ресурсним циклом моторного палива та зводить рівень паливної безпеки майже до 0. Серед шляхів зміцнення паливної безпеки України у поствоєнному періоді розглядаються як конвенціональні: через максимізацію власного нафтовидобутку та імпорт сирих вуглеводнів зі світових ринків, так і неконвенціональні: розбудова ресурсного циклу синтетичного моторного палива на вугільній сировині.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру