УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційМеханізми регулювання економіки

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Тюпа Д. І.
Економічні теорії фінансової поведінки домогосподарств і економічна криза в Україні (c. 4 - 7)

У статті показано взаємозв’язок між еволюцією розвитку економічних теорій фінансового поводження домогосподарств і моделлю поводження споживача в Україні. Побудовано схему багаторівневої раціональної взаємодії великого, середнього й малого бізнесу в Україні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Бернацький П. Й.
Визначення проблем державного управління в сфері протидії корупції в Україні (c. 123 - 125)

Зіставлення у світових рейтингах України з іншими країнами дозволило визначити проблеми державного управління в сфері протидії корупції.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Федосєєнко І. Г., Штерн Г. Ю.
Оцінка ефективності державної підтримки розвитку національного господарства (c. 3 - 5)

У статті досліджено проблеми оцінки ефективності найбільш діючого механізму державного регулювання розвитку підприємств національного господарства – державної підтримки. Адже в умовах обмеженості бюджетних ресурсів перед державою стоїть завдання найбільш ефективного їх використання в усіх сферах національного господарства.

Стаття написана українською мовою


Каплієнко М. В.
Формування важелів державного регулювання економіки з урахуванням впливу учасників промислового виробництва (c. 5 - 10)

Стаття присвячена проблемам формування важелів державного регулювання економіки залежно від взаємовпливу учасників промислового виробництва. Проведено обґрунтування причинно-наслідкового зв'язку між учасниками промислового виробництва. Визначено вплив важелів державного регулювання економіки на розвиток економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Бестужева С. В.
Особливості сучасної геоекономічній моделі розвитку України (c. 4 - 7)

У статті досліджуються теоретико-методологічні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації, обґрунтована необхідність удосконалювання існуючої геоекономічній моделі розвитку України.

Стаття написана російською мовою


Матюшенко І. Ю.
Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні (c. 7 - 11)

Розглянуто глобальні проблеми, що стояти перед людством і мають відношення до України. Наведено порівняння пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки, визначених законодавством 1992, 2001 та 2010 років. Проведено співставлення глобальних проблем людства, науково-технологічних пріоритетів і національних проектів 2010 року.

Стаття написана українською мовою


Кожем’якіна С. М.
Визначення внеску продуктивності праці в економічний ріст України (c. 11 - 14)

У статті розглядаються методичні питання визначення внесків продуктивності факторів виробництва в економічний ріст. До факторів росту ВВП відносяться: продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна продуктивність. Здійснено апробацію розроблених методичних підходів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Ковалевський Д. В.
Macroeconomic dynamics modeled in SDEM-2: can self-interested business prefer stagnation to growth? (c. 14 - 17)

Ріст тіньової економіки, керованої конфліктом інтересів двох учасників – роботодавців (бізнес) і службовців (найманих робітників), змодельовано у модернізованій версії Структурної Динамічної Економічної Моделі (SDEM-2). Розглянуто динамічну систему та установки моделі оптимізації. Показано, що бізнес, який прагне оптимізувати свої інтереси, може вибрати стратегію, що приводить до застою.

Стаття написана англійською мовою


Калюжний В. В., Мозенков О. В.
Методологія створення макроекономічних моделей з регульованими параметрами економічного росту (c. 18 - 20)

У статті висвітлюється нова методологія створення базової макроекономічної моделі з регульованими параметрами економічного росту, за допомогою якої можливе обґрунтування ефективної стабілізаційної політики держави.

Стаття написана російською мовою


Кулик В. В.
Сучасні проблеми удосконалення державного регулювання соціально-економічних процесів (c. 21 - 23)

Розглядаються сучасні проблеми удосконалення державного регулювання процесів відтворення соціально-економічних систем. З метою підтримки сталих темпів економічного росту, оптимальної пропорційності відтворення та заданих обсягів валових і чистих доходів пропонується дослідження та державне регулювання соціально-економічних процесів проводити в рамках основних етапів відтворення національної економіки, які застосовуються у концепції національного рахівництва.

Стаття написана українською мовою


Черкашина М. В., Науменко М. О.
Організація управління конкурентним поводженням інтегрованої корпоративної структури (c. 23 - 26)

Запропоновано формалізацію та розглянуто особливості конкурентного поводження інтегрованих суб'єктів господарювання. Уведено подання конкурентоспроможності як динамічної характеристики, скоординованої на рівень економічної безпеки життєдіяльності учасників ІКС

Стаття написана російською мовою


Шаповалов О. В., Огліх В. В.
Моделювання процесів детінізації економіки України на засідках податкової політики (c. 26 - 29)

Позначено проблему зростання тіньової економіки, виявлення особливостей механізмів економічного розвитку. Пропонується імітаційно-оптимізаційна математична модель економічного зростання та поліпшення добробуту населення шляхом мінімізації несплачених податків у період трансформаційної перебудови відкритої багатосекторної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Коляда Ю. Є., Клебанова Т. С., Графов В. В., Міхалкина Н. В.
Геополітичні характеристики та економічні показники державного розвитку (c. 4 - 7)

Вперше для дослідження економічних закономірностей державного розвитку використано математичний апарат багатомірного статистичного аналізу та факторного аналізу, зокрема. Розглянуто зв'язок геополітичних характеристик і економічних показників держав. Встановлені закономірності підтверджуються історичними фактами динаміки розвитку багатьох країн.

Стаття написана російською мовою


Супрунова І. В.
Енергетична безпека України: проблеми та перспективи (c. 7 - 10)

Досліджено особливості енергетичної безпеки держави та окреслені основні шляхи подолання проблем реалізації енергетичної політики України.

Стаття написана російською мовою


Левченко О. М., Ситнік О. Ю.
Реформування системи соціального партнерства як фактор соціально-економічного розвитку України (c. 10 - 16)

У статті проаналізовано стан розвитку соціального партнерства в Україні, окреслено недоліки його функціонування. Наведено рекомендації щодо стимулювання розвитку соціального партнерства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Лепа Р. М., Турлакова С. С.
Причини прояву стадного поводження в економіці (c. 7 - 9)

Проаналізовано причини прояву стадного поводження в економіці.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Бідик А. Г.
Основні характерні риси та умови застосування інструментів митного регулювання переміщення товарів (c. 6 - 9)

У статті представлено основні характерні риси та принципову різницю між митно-тарифними та нетарифними інструментами митного регулювання товаропотоків, запропоновано умови гнучкого та комплексного застосування митних регуляторів у реалізації митної політики.

Стаття написана українською мовою


Стрижиченко К. А.
Мегарегуляторы як один зі шляхів виходу із кризи (c. 10 - 12)

У статті розглянуті основні моделі регулювання фінансових ринків. Показано, що процес створення мегарегулятора є необоротним у сформованих умовах процесом, що гармонійно вписується в загальний процес розвитку регулювання фінансового ринку. Однак обмеження, що існують в Україні, розтягують цей процес на невизначений час.

Стаття написана російською мовою


Горідько Н. П.
Оцінка граничних схильностей до споживання та заощадження в сучасній економіці України (c. 12 - 15)

У статті побудовані моделі граничних схильностей до споживання та заощадження для економіки України в періоди до фінансової кризи та з 2000 по 2009 роки. Виконана оцінка моделей та інтерпретація їх параметрів, про що зроблені висновки, які характеризують економічну ситуацію в країні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Кучумова І. Ю.
Державне регулювання національної економіки в глобальному конкурентному середовищі (c. 4 - 8)

Розглянуто основні проблеми державного впливу на конкурентоспроможність підприємства за допомогою державних закупівель. Визначено національні економічні інтереси щодо експорту вітчизняних продуктів. Зазначено роль держави в розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних товаровиробників.

Стаття написана українською мовою


Зобенко Н. Г.
Вплив глобалізації на систему державного регулювання продовольчого ринку в Україні (c. 9 - 12)

У статті представлений огляд основних функцій міжнародних організацій, що визначають функціонування глобальних продовольчих ринків. Запропоновано шляхи вдосконалювання системи державного регулювання продовольчого ринку в Україні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Комарова О. А.
Нові підходи до організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства (c. 16 - 20)

У статті розкрита сутність організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства. Охарактеризовано рівні та елементи даного механізму, що охоплюють у повному обсязі функціонування освітньої галузі. Обґрунтовано функції, методи та форми державного регулювання процесів формування освітнього потенціалу суспільства.

Стаття написана російською мовою


Павленко Н. В.
Проблеми розвитку великого бізнесу в економіці України (c. 21 - 23)

У статті розглянуті основні сучасні проблеми розвитку великого бізнесу в економіці України, визначені корені цих проблем. Запропоновані шляхи покращення умов його функціонування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Левковець О. М.
Модернізація економіки України: зміст, умови, ризики (c. 4 - 9)

Узагальнено теоретико-методологічні підходи до змісту модернізації економіки України. Визначено умови реалізації модернізаційного проекту. Ідентифіковано зміст і характеристики технологічної модернізації економіки країни на основі чинних програмних документів. Виявлено основні ризики проекту.

Стаття написана українською мовою


Никифорова О. В., Ястребова Г. С.
Підходи до моделювання та прогнозування циклічних індикаторів розвитку СЕС (c. 9 - 13)

Проведено порівняльне дослідження індикаторів циклічного розвитку СЕС для розкриття умов прояву криз. Проаналізовано підходи до моделювання циклічних індикаторів для виявлення найбільш підходящих з погляду прогнозування рецесивних фаз циклу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Вацьковски К. С., Гордієнко Л. Ю.
Конкурентоспроможність підприємств Польщі: фактори й інструменти (c. 14 - 16)

Розкрито сутність конкурентоспроможності підприємства. Наведено комплексне подання факторів, що впливають на конкурентоспроможність сучасного підприємства. Наведено приклади державної підтримки інноваційних польських підприємств і організацій, спрямованої на підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Стаття написана російською мовою


Тарнавська Н. П.
Глобальні виклики для інститутів регулювання конкуренції (c. 17 - 19)

Виявлено сутнісні характеристики сучасного міжнародного бізнесу. Обґрунтовано доцільність і необхідність перегляду системи регуляторних впливів на глобальне конкурентне середовище. Окреслено роль наддержавних інституцій у регулюванні конкурентного середовища

Стаття написана українською мовою


Кондратенко Н. О., Тарадай В. Н.
Засади формування та впровадження державної ресурсозберігаючої політики (c. 20 - 23)

Розглянуто засади формування та впровадження державної ресурсозберігаючої політики. Визначено, що відповідно до запропонованої схеми керування ресурсозбереженням, передбачено ланку контролю, забезпечення спрямованості наказів та постанов органів регіонального управління, виходячи з специфіки ресурсозбереження на конкретних промислових підприємствах регіонально-виробничої холдингової компанії змішаного типу. Зворотні зв'язки забезпечують взаємодію елементів системи через агентство з ресурсозбереження, зіставляючи регіональні та приватні інтереси з державною політикою.

Стаття написана українською мовою


Данілов О. Д., Паєнтко Т. В.
Чинники забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (c. 24 - 26)

Стаття присвячена проблемам забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Визначено основні перешкоди підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки та окреслено шляхи їх подолання. Виявлено чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України.

Стаття написана українською мовою


Зеленько О. О., Радченко Л. П.
Проблеми визначення стану ділової активності в Україні (c. 26 - 28)

У статті розглянуто досвід визначення ділової активності на прикладі країн Європи. Запропоновано шляхи підвищення інформованості інвесторів про стан національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Никифорова В. А.
Основні напрямки державного регулювання у світовій металургії в посткризовий період (c. 28 - 30)

Виявлено особливості, пріоритети й основні напрямки державного регулювання стратегічного розвитку металургійної промисловості головних країн і регіонів-металовиробників у посткризовому періоді.

Стаття написана російською мовою


Новікова Н. Л.
Поєднання економічних інтересів суб'єктів господарювання (c. 30 - 32)

У статті розглянуті питання поєднання різноспрямованих і суперечливих інтересів суб'єктів господарювання. Виділені етапи з'єднання інтересів.

Стаття написана українською мовою


Пірог О. В.
Стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України (c. 32 - 34)

У статті окреслені стратегічні перспективи економічного розвитку національної економіки України на довгострокову перспективу з урахуванням сучасних тенденцій та впливу зовнішніх факторів.

Стаття написана українською мовою


Скрипник Н. Є.
Проблеми забезпечення сталого розвитку національних суб'єктів господарювання в умовах активізації глобальних інтеграційних процесів (c. 34 - 37)

Здійснено моніторинг стану й динаміки розвитку первинних ланок господарського комплексу країни в часі та просторі, встановлено характер змін у середовищі суб'єктів господарювання. Виявлено заподій деструкцій у забезпеченні сталого розвитку підприємництва на різних рівнях управління.

Стаття написана українською мовою


Цибульська Е. І., Миколенко О. П.
Дослідження впливу вихідних умов розвитку на інституціональні зміни в країнах з перехідною економікою в епоху глобалізації (c. 37 - 39)

У статті досліджений вплив структурних властивостей економічної системи на інституціональні зміни в країнах з перехідною економікою в епоху глобалізації. Зроблено висновок про те, що розвиток економічних інститутів сильно залежить від вихідних умов економічної системи.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Дудін М. М.
Вплив тіньової економіки України на її економічну безпеку (c. 4 - 14)

Запропоновано та проаналізовано механізм впливу тіньової економіки України на її економічну безпеку. Встановлено чинники впливу тіньової економіки на економічну безпеку України. Доведено можливість побудування структурної VAR-моделі впливу тіньової економіки на економічну безпеку України.

Стаття написана українською мовою


Бабич Д. В., Касьянова А. О.
Аналіз монополізації національних ринків у становленні конкурентного середовища та національної економічної безпеки в Україні (c. 14 - 16)

У статті розглядаються проблеми дієвого державного регулювання монопольних процесів в економіці України, способи утворення монополій та способи запобігання їх утворенню для розширення сфер дії вільної конкуренції та підвищення рівня економічної безпеки суб'єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Григорова-Беренда Л. І.
Основні положення державної програми підтримки експортної діяльності підприємств (c. 16 - 23)

У статті розглядається досвід державної підтримки експорту в різних країнах світу. Аналізується українське законодавство з питань підтримки та стимулювання експортної діяльності та визначаються напрямки його удосконалення. Пропонуються рекомендації щодо розробки комплексної державної програми підтримки експортної діяльності вітчизняних товаровиробників.

Стаття написана українською мовою


Волик І. М., Громика Н. К.
Антикризові програми в Україні та в інших країнах світу (c. 236 - 241)

У статті аналізуються антикризові програми, що розроблялися та проводилися урядами провідних країн світу та України. Досліджуються результати їх впливу на економіку та пропонуються висновки щодо ефективності впровадження антикризових заходів в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Купріянова В. С., Матюшенко І. Ю.
Програмно-цільовий підхід до державної підтримки розвитку вертольотобуду­вання в Україні (c. 4 - 7)

Стаття присвячена теоретичному узагальненню державної підтримки розвитку виробництва вертольотів в Україні з ви­користанням програмно-цільового методу управління.

Стаття написана українською мовою


Мостепанюк А. В.
Аналіз світового досвіду розвитку державно-приватного партнерства та проблеми його застосу­вання в Україні (c. 186 - 190)

Досліджено практику реалізації проектів державно-приватного партнерства в розвинутих країнах світу та країнах, що розви­ваються. Визначено основні напрями та надано практичні ре­комендації щодо подальшого розвитку ДПП в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Пархоменко Н. О., Даніч В. М.
Процес прогнозування фінансової кризи як інструментарій забезпечення майбутніх конкурентних переваг підприємства (c. 27 - 29)

У статті представлено послідовність процесу прогнозування фінансової кризи на підприємстві, надано характеристику кожного з етапів прогнозування фінансової кризи, визначено доцільність прогнозування настання фінансової кризи з метою забезпечення конкурентних переваг підприємства.

Стаття написана українською мовою


Рабіа А. Абдуллах
Учення М. І. Туган-Барановського про цикли та його значення для подолання світової економічної кризи в Україні (c. 29 - 31)

У статті на матеріалах авторського дослідження робіт М. І. Туган-Барановського, М. Д. Кондратьєва, С. Кузнеця та інших показано роль інновацій у подоланні кризових явищ. Авторські пропозиції зводяться до диференціації державного регулювання енергетичного сектора по фазах великих циклів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Денищук П. М., Тімофєєв В. О.
Еволюція застосування інформаційних технологій і систем у вищій школі (c. 17 - 19)

Відслідковано діалектику еволюції функціональних можливостей інформаційних систем на прикладі історії автоматизації управління у вищих навчальних закладах за останні 50 – 60 років. Запропоновано прогноз розвитку цих систем на найближчий період.

Стаття написана українською мовою


Акбарі Нежад Алі-Реза, Красніков В. М.
Частковий аналіз впливу держави на економіку країни (c. 20 - 23)

У статті на основі даних сайту Державного комітету статистики України дається частковий аналіз економічної ситуації на споживчому ринку країни. Основою дослідження є поняття «домашнє господарство» у рамках теорії споживчої поведінки з урахуванням множини цілей, що зумовлені функцією його корисності, економічна поведінка якого, як раціонально господарюючого суб’єкта, дозволяє прийняти його як модель економіки держави. Обчислюваний аналіз проводиться за допомогою регресійних моделей і кореляційного аналізу. На основі побудованих графіків зроблено висновки.

Стаття написана російською мовою


Гужва В. М., Широносова І. В.
Застосування технологій ідентифікації в системі відстеження руху підакцизної продукції (c. 23 - 25)

У статті розглянуто технології автоматичної ідентифікації підакцизної продукції, які рекомендується використовувати в системі відстежування. Виявлено переваги їх застосування та зв'язок з мультиагентною технологією.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Онищенко В. О., Кривошей В. М.
Механізми державної підтримки інтеграції науки і виробництва: міжнародний досвід та українські реалії (c. 38 - 42)

Досліджено прямі та непрямі методи державного регулювання науково-технічного та інноваційного розвитку в розвинутих країнах світу. Розглянуто практику функціонування наукових і технологічних парків як важливих форм інтеграції науки і виробництва. Визначено основні інструменти стимулювання науково-виробничого розвитку, які доцільно запровадити в Україні.

Стаття написана українською мовою


Чичкало-Кондрацька І. Б., Радченко Л. М.
Розвиток експортного потенціалу регіону в контексті укладання угоди про зону поглибленої вільної торгівлі між Україною та ЄС (c. 42 - 46)

Досліджено характер експортної діяльності між Україною та ЄС, зокрема за товарною та вартісною ознаками. Виявлено новітні тенденції торговельної політики ЄС, які впливають на переговорний процес щодо Угоди про ЗВТ+ та здійснено SWOT-аналіз наслідків її укладання. Проведене порівняння експортного потенціалу регіонів України на ринку ЄС.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Болдуєва О. В.
Методичні підходи аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін (c. 28 - 31)

У статті узагальнено основні структурні характеристики фондового ринку і побудовано структурно-логічну схему його аналізу й систему узагальнюючих показників його функціонування. Ця логічна схема аналізу може бути використана на різних рівнях міжнародного ринку цінних паперів – міжнародному, національному, регіональному.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Гриценко Л. Л.
Актуальні напрямки розвитку інструментарію інвестиційної взаємодії держави і бізнесу (c. 31 - 35)

Узагальнено світовий досвід впровадження у практику реалізації державної інвестиційної політики моделей розподілу фінансових потоків при впровадженні інвестиційних проектів державно-приватного партнерства. Запропоновано авторський підхід до модифікації моделей розподілу фінансових потоків та регуляторних дій між учасниками державно-приватного партнерства в контексті ефективної організації взаємодії держави та бізнесу при реалізації інвестиційної політики держави.

Стаття написана українською мовою


Диха М. В.
Сучасний стан, тенденції та пріоритети соціально-економічного розвитку України (c. 35 - 39)

В статті досліджено сучасний стан, тенденції та пріоритети розвитку економіки та соціальної сфери України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Антоненко О. І.
До питання сутності та наслідків суверенного дефолту (c. 74 - 76)

В статті визначено природу та сутність суверенного дефолту, розглянуто зарубіжний досвід країн щодо можливих наслідків оголошення дефолту, проаналізовано сучасний стан зовнішнього державного боргу в Україні.

Стаття написана українською мовою


Іванова О. Ю.
Особливості бюджетного стимулювання розвитку реального сектора економіки (c. 77 - 80)

У статті розглянуті особливості бюджетного регулювання, підтримки та стимулювання реального сектора економіки. Проаналізовано основні форми, методи та інструменти бюджетного стимулювання реального сектора, особливості їх застосування в Україні, переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність розробки дієвого механізму бюджетного стимулювання.

Стаття написана українською мовою


Кєрімов Елсевар Наріман огли
Проблеми розвитку господарських суб'єктів в Азербайджанській Республіці (c. 81 - 84)

У статті систематизуються і аналізуються проблеми розвитку господарських суб'єктів в Азербайджанській Республіці. Особлива увага приділяється економічній та юридичній засадам, а також тенденціям освіти та розвитку, оцінці їх стану в регіонах. Обґрунтовуються базові напрями розвитку малого та середнього підприємництва, а також комерційних виробничих підприємств у республіці.

Стаття написана російською мовою


Кислий В. М., Кубатко В. В.
Вплив тіньового сектора економіки на конкурентоспроможність економіки держави (c. 84 - 88)

Робота пов’язана з аналізом причин формування тіньового сектора економіки, характеристикою його складу. Досліджено вплив функціонування тіньової економіки на склад та характер економіки держави.

Стаття написана українською мовою


Сітнікова Н. П.
Cтратегічне планування розвитку та соціальні процеси (c. 88 - 91)

У статті розглядаються підходи до стратегічного планування, спрямованого на соціальне включення. Також надається огляд сучасних соціальних процесів і тенденцій скорочення нерівності, подолання бідності та соціального виключення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Бай С. І., Яцишина К. В.
Співробітництво в тріаді «Держава-наука-бізнес»: проблеми та шляхи вирішення (c. 6 - 11)

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку трансферу технологій та співпраці між ВНЗ та підприємствами-роботодавцями в Україні. Обґрунтовано актуальність налагодження співробітництва між державою, наукою та бізнесом в інноваційній сфері. Запропоновано новий шлях кооперації в тріаді «держава-наука-бізнес».

Стаття написана українською мовою


Федулова Л. І., Яненкова І. Г.
Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки (c. 12 - 16)

У статті розглянуто питання щодо ролі організаційного ресурсу в управлінні інноваційною діяльністю та запропоновано модель взаємодії зазначеного ресурсу в межах національної інноваційної системи; розкрито її характеристику та шляхи практичного упровадження.

Стаття написана українською мовою


Шталь Т. В., Доброскок Ю. Б.
Елементи механізму взаємодії суб'єктів у каналах збуту (c. 17 - 22)

У статті розглянуті теоретичні й методичні аспекти використання маркетингу взаємодії при управлінні системою збуту підприємства. Основна увага приділена виділенню елементів механізму взаємодії суб'єктів (підприємницьких структур) у каналах збуту, побудові моделі міжособистісної взаємодії суб'єктів системи збуту, шляхом деталізації рівнів співробітництва бізнес-суб'єктів. Дана характеристика організаційних стратегій, виділених з урахуванням характеру й динаміки взаємодії в каналах збуту.

Стаття написана російською мовою


Болотна О. В., Ларіна Т. Ф.
Політика імпортозаміщення як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України (c. 23 - 25)

Стаття присвячена аналізу макроекономічних параметрів проведення політики імпортозаміщення в Україні в контексті підвищення її конкурентоспроможності з акцентом на діалектичному взаємозв’язку загальних показників конкурентоспроможності з питаннями розробки маркетингової концепції товару національними товаровиробниками.

Стаття написана українською мовою


Данілов О. Д., Паєнтко Т. В.
Неофіційний сектор економіки як фактор зниження конкурентоспроможності національної економіки (c. 26 - 29)

У статті розкрито сутність неофіційного сектору економіки та ризики його виникнення. Розраховано обсяги неофіційного сектора економіки в Україні. Показано роль неофіційного сектора економіки у звуженні фінансового базису забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Мельник А. О.
Адаптація вітчизняних підприємств в умовах світової економічної кризи (c. 30 - 32)

У статті з’ясовано сутність адаптації та обґрунтовано доцільність її застосування в управління вітчизняними підприємствами в умовах світової економічної кризи. Визначено теоретичні засади використання адаптації як управлінської технології, а саме: мета, завдання, функції, принципи та інструменти.

Стаття написана українською мовою


Терьошкіна Н. Є.
Передумови та напрями визначення механізмів стратегії інноваційного розвитку України (c. 33 - 39)

У статті проаналізовано основні проблеми в становленні та розвитку інноваційної економіки України. Обґрунтовано значення та необхідність використання сучасної методології стратегічного управління на державному рівні. Визначено механізми, що повинні бути основою для розробки та реалізації стратегії інноваційного розвитку України.

Стаття написана українською мовою


Тимошенков І. В.
Економічні засади впровадження Освітнього Кодексу України (c. 39 - 42)

У статті проаналізовано можливості використання економічної теорії права у вирішенні завдань розвитку і вдосконалення освітньої системи України. Обґрунтовано актуальність впровадження Освітнього Кодексу України. Визначено головну умову подолання перешкод на шляху впровадження Кодексу, а саме – створення коаліції інтересів акторів освітньої системи.

Стаття написана українською мовою


Рудь Г. І.
Вплив енергоспоживання на динаміку ВВП світової економіки в контексті формування енергоефективної стратегії розвитку України (c. 43 - 47)

У статті розширено та поглиблено розуміння таких ключових показників енергоефективної стратегії держави, як «енергоємність», «енергоефективність», «енергозбереження». Показано зв'язок зростання енергоспоживання з динамікою душового ВВП у світі. Запропоновано рекомендації з вдосконалення Методики визначення енергоємності випуску продукції (робіт, послуг) та валового внутрішнього продукту.

Стаття написана російською мовою


Ткаченко А. В.
Тіньова економіка та її вплив на економічну систему (c. 47 - 51)

У статті проаналізовано наслідки збільшення тіньового сектора в контексті функціонування економічної системи. Досліджено причини ухилення від сплати податків, а також розроблено пропозиції щодо створення ефективної податкової системи, яка, зокрема, сприяла б послабленню позиції тіньового сектора.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Лепейко Т. І., Шматько Н. М.
Особливості прояву синергетичних ефектів в українській економіці (c. 6 - 8)

У даній статті запропоновано поняття синергетичного ефекту та «синергетичної економіки», наведено відмінності між синергетичної економіки та традиційної економіки України, проаналізовано типи синергізму в Україні, розглянуто два способи вимірювання синергетичного ефекту, розкрито поняття початкового синергізму та оперативного синергізму та випадки, у яких вони проявляються.

Стаття написана українською мовою


Погорлецький О. І.
Податковий клімат Росії: вплив на конкурентоспроможність господарюючих суб'єктів (c. 9 - 16)

У статті акцентовано увагу на податкової складової конкурентоспроможності російських господарюючих суб'єктів - резидентів, звернуто увагу на сильні і слабкі сторони податкового клімату Росії для розвитку бізнесу. Наводяться порівняння рівня податкового тягаря, а також величини ставок основних видів податків Росії та ряду зарубіжних країн, даються рекомендації для поліпшення податкового клімату РФ.

Стаття написана російською мовою


Бєлікова Н. В.
Фінансово-економічні кризи та суспільство споживання: соціально-економічні аспекти в Україні (c. 17 - 20)

У статті досліджено основні теорії виникнення фінансово-економічних криз і чинники, що їх утворюють. Представлено основні риси суспільства споживання у світі та в Україні, а також досліджено вплив світової фінансово-економічної кризи на становлення суспільства споживання в Україні.

Стаття написана українською мовою


Геселева Н. В.
Розвиток нововведень: системно-самоорганізаційний підхід (c. 20 - 24)

У статті розглянуто ключові елементи синергетичної концепції дослідження соціально-економічних систем. Обґрунтовано доцільність системно-самоорганізаційного підходу до аналізу інноваційних процесів через їх нелінійність, стохастичність, неоднозначність. Досліджено циклічність розвитку нововведень, динаміку їх змін і здійснення цілеспрямованих інноваційних перетворень.

Стаття написана українською мовою


Рейкін В. С.
Детермінанти функціонування та поширення тіньової економіки (c. 25 - 29)

У статті розглядаєтся феномен тіньової економіки, наведено основні причини існування та поширення тіньової економічної діяльності в ринкових умовах, означено їх специфіку на національному рівні. Доведено необхідність використання комплексного підходу в наукових дослідженнях, обумовленого різнотипними та полісистемними детермінантами походження тіньової економіки.

Стаття написана українською мовою


Зірко О. В.
Державне регулювання економіки: шляхи підвищення зайнятості (c. 29 - 32)

У статті запропоновано критерій до оцінки структурного безробіття та заходи державного регулювання економіки з метою підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня структурного безробіття. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок, що диспропорції, як існують на ринку праці, зумовлюють необхідність посилення активної ролі держави в регулюванні соціально-економічної системи країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Кизим М. О., Феденко Г. М.
Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні (c. 6 - 13)

У статті розглянуто програмно-цільовий метод в управлінні економікою, його сутність, цілі, принципи, вирішувані завдання. Визначено зміст категорій інвестиційна програма, бюджетна програма, цільова програма. Розглянуто мету, умови та порядок розробки державних цільових програм. Досліджено недоліки сучасної практики розробки та впровадження цільових програм в Україні. Розглянуто напрямки підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних ресурсів в країні. Проаналізовано нормативно-законодавчу базу з розробки цільових програм, їх контролю та оцінки ефективності, а також визначено позитивні моменти та недоліки вітчизняного законодавства в цій сфері. Проаналізовано теоретичні розробки науковців щодо показників та критеріїв результативності державних цільових програм. загальнотеоретичних методів оцінки ефективності програм. Визначено загальнотеоретичні методи оцінки ефективності таких програм. Доведено необхідність розробки методики ранжування цільових програм по пріоритетності фінансування з державного бюджету та вдосконалення процесу формування переліку пріоритетних програм.

Стаття написана українською мовою


Архірейська Н. В.
Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення (c. 14 - 17)

Стаття присвячена дослідженню основних проблем, які пов’язані з плануванням кадрового потенціалу в умовах реформування митної служби України. У статті розглянуто зміни чинного законодавства в контексті досліджуваної тематики. Проаналізовано темпи приросту надходжень митних платежів до державного бюджету та видатків на утримання митних органів України. Виявлено залежність між вчиненням корупційних дій у митних органах та рівнем заробітної плати. Запропоновано шляхи вдосконалення кадрового забезпечення митних органів.

Стаття написана українською мовою


Корнівська В. О.
Довгострокова парадигма розвитку як умова протидії глобальній ліквідності: у контексті української економіки (c. 18 - 22)

У роботі представлено результати дослідження ендогенних умов розвитку України, що характеризують можливість формування довгострокової парадигми розвитку економіки, заснованої на стійкому інвестиційному кліматі стратегічного характеру, який стане основою протидії шокам, викликаним циркуляцією глобальної ліквідності.

Стаття написана російською мовою


Оксененко С. П.
Розвиток національних монополій на прикладі підприємств комунальної сфери (c. 23 - 26)

У статті на прикладі монополій у сфері житлово-комунальних послуг досліджено особливості державного регулювання та функціонування національних монополій у сучасних умовах соціально-економічного розвитку економіки України. На основі аналізу світового розвитку монополізму досліджуються тенденції національної економіки на прикладі підприємств житлово-комунальної сфери послуг.

Стаття написана українською мовою


Прушківська Е. В.
Зайнятість у посткризовий період: національний аспект (c. 27 - 31)

У статті досліджується проблеми зайнятості в докризовий та посткризовий період; охарактеризовується продуктивна зайнятість через економічну активність населення за статтю та віковими групами, за рівнем продуктивності праці, рівнем безробіття; визначаються диспропорції галузевої та секторальної структури зайнятості в економіці України. Підкреслюється необхідність технологічного прориву в національній економіці для покращення стану зайнятості.

Стаття написана українською мовою


Есманов О. М.
Реформування системи державного фінансового контролю в Україні (c. 32 - 34)

У статті проведено аналіз сучасного стану та проблем функціонування державного фінансового контролю на різних рівнях суб’єктів бюджетного процесу. На основі узагальнених проблем визначено перспективи розвитку державного фінансового контролю з урахуванням міжнародних принципів організації фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Хаванов А. В.
Економічна та фінансова злочинність та її вплив на економічну безпеку України (c. 35 - 38)

Криміналізація національної економіки та відтворення тіньових економічних відносин на кожному етапі історичного розвитку суттєво впливає на всю систему національного господарства, і зокрема на економічну безпеку держави. Тіньові економічні відносини стають перепоною на шляху ефективних структурних перетворень у державі. Вони стримують вихід держави з економічної кризи, перетворюючи національну економіку в торговельно-спекулятивний сировинний придаток світової економіки. Передумови для розвитку та зростання тіньової економіки закладені в самій системі. Це означає, що розвиток і зростання тіньової економіки залежать від способу вирішення протиріч існування системи, які за певних умов можуть перетворитися на деструктивні. Масштаби тіньової економіки величезні. Проте точно виміряти її не просто. Тіньова економіка виникає через прагнення уникнути вимірювання, тому ряд учених використовує опосередковані методи, що дають можливість дати їй відносну оцінку.

Стаття написана українською мовою


Гриценко О. А.
Інституціоналізація оціночної діяльності в Україні (c. 39 - 41)

У статті розглядаються загальноекономічні та специфічні умови формування інституційного середовища оціночної діяльності. Розкривається об'єктивна логіка інституціоналізації, в процесі якої оцінювання відокремлюється в особливий інститут діяльності, з'являються специфічні процедури і норми її регулювання, утворюються особливі організації та установи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Орлов П. А.
Проблеми соціальної відповідальності маркетингу в промислово розвинених країнах з ринковою економікою і в Україні в умовах затяжної світової економічної кризи (c. 6 - 12)

Обґрунтовано висновок, що концепція соціально відповідального маркетингу, в основі якої лежить опора тільки на зростання свідомості власників підприємств і соціальних ініціатив не може бути реалізована. Ця концепція є наслідком прихильності її авторів доктрині неолібералізму. Провідну роль у розвитку соціально відповідального маркетингу має відігравати ефективне державне регулювання і громадські організації із захисту прав споживачів. Ефективність державного регулювання дуже залежить від якості економічної системи, розвитку демократії в країні.

Стаття написана російською мовою


Дейнека О. В., Боярко І. М.
Сучасні тенденції формування відносних масштабів державного сектора економіки України (c. 13 - 19)

У статті обґрунтовано авторський погляд на формування інтегрального показника відносних масштабів державного сектора економіки України. Досліджено обсяги присутності даного сектора в складі національної економіки в цілому та в розрізі видів економічної діяльності. Визначено основні проблеми, що обумовили скорочення кількісних параметрів діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки України.

Стаття написана українською мовою


Пакуліна А. А.
Удосконалення державного регулювання ринку соціальних послуг в умовах стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя (c. 20 - 23)

У статті проаналізовано проблеми, пов'язані з формування ринку послуг в умовах стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя. Виявлено пріоритети розвитку ринку соціальних послуг у стратегії економічного розвитку України. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності механізму державного регулювання ринку соціальних послуг в умовах становлення інформаційної економіки. Досліджено можливі напрями реформування системи управління організаціями сфери соціальних послуг з позиції оптимізації інформаційного обміну між учасниками ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Бурбело О. А., Чуніхіна Л. М.
Легалізація «брудних» коштів як антисоціальне явище (c. 11 - 15)

У статті досліджено деякі аспекти протидії легалізації «брудних» грошей як суспільно небезпечного явища, обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності цієї протидії. Охарактеризовано властиві ознаки країн, за якими злочинці найчастіше обирають місце для «відмивання» грошей. Наведено перелік внутрішніх і зовнішніх чинників, на підставі аналізу яких зроблено припущення, що нове для українського суспільства антисоціальне явище – легалізація «брудних» коштів – є або буде найближчим часом. На підставі дослідження поглядів представників вітчизняної кримінологічної науки, що формують концепцію розуміння небезпеки легалізації (відмивання) доходів, одержаних кримінальними шляхами, розкрито причини цього явища і визначено, що протидія йому потребує вжиття комплексних, науково обґрунтованих і зорієнтованих на сучасність запобіжних заходів. Визначено головні напрями загальнодержавної політики в боротьбі з організованою злочинністю, сформульовано основні правові заходи протидії їй та доведено досягнення їх ефективності лише у разі забезпечення внутрішньої гармонійності і системної пов’язаності із заходами соціального розвитку суспільства.

Стаття написана українською мовою


Діленко В. О.
Економічні ефекти в системі галузей економіки України: оцінка й аналіз динаміки (c. 16 - 19)

У статті, використовуючи економіко-математичний апарат моделей «витрати – випуск», визначено різні види економічних ефектів, які формуються в системі галузей економіки України. Проаналізовано отримані часові ряди даних ефектів і виявлено характерні риси їх еволюції: відсутність стійких тенденцій динаміки, перевага негативних значень розглянутих ефектів для багатьох галузей та ін.

Стаття написана російською мовою


Коляда Т. А.
Особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу (c. 20 - 24)

У статті визначено особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу, виявлено ризики в бюджетній сфері при реалізації затверджених концепцій соціально-економічного розвитку країни. Обґрунтовано необхідність розробки сценаріїв бюджетної стратегії в рамках різних варіантів розвитку світової та вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


Тищенко О. П.
Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком і перспективи його впровадження в Україні (c. 25 - 30)

Розглянуто проблеми формування та функціонування, з урахуванням закордонного досвіду, кластерів і кластерних мереж у національній економіці України. Показано недоліки вітчизняної державної кластерної політики та її законодавчо-нормативна неврегульованість. Обґрунтовано шляхи та напрями активізації використання кластерного підходу до управління регіональним економічним розвитком та ступеню участі держави у підтримці та сприянні розвитку кластерів і кластерних ініціатив.

Стаття написана українською мовою


Дмитришин Л. І.
Взаємозв’язок нерівності доходів із концепціями економічного розвитку (c. 30 - 34)

У статті досліджено взаємозв’язок нерівності розподілу доходів і економічного зростання у відповідності до еволюції концепцій економічного розвитку. Показано, що економічне зростання як критерій економічного розвитку відповідає концептуальним основам сталого розвитку. Сформовано сукупність показників сталого розвитку на регіональному рівні.

Стаття написана українською мовою


Мужилівський В. В.
Державне регулювання обов’язкових видів страхування: шляхи вдосконалення (c. 35 - 40)

Запропоновано напрямки вдосконалення державного регулювання обов’язкового страхування. Обґрунтовано необхідність методичного підходу до визначення страхових тарифів з обов’язкового страхування з використанням стимулюючого регулювання. Запропоновано алгоритм впровадження обов’язкових видів страхування та алгоритм державно-приватного партнерства у галузі обов’язкового страхування.

Стаття написана українською мовою


Стрижак Г. Ю.
Інститути як інструмент регулювання опортунізму в ринкових трансакціях (c. 40 - 45)

Дана стаття присвячена дослідженню опортуністичної поведінки економічних агентів в умовах трансформації економіки. Проаналізовано спектр різних інститутів, що впливають на обмеження опортуністичної поведінки індивідів. Такі інститути представлені у вигляді формальних і неформальних правил поведінки в суспільстві. Формальні правила включають політичні, економічні правила і контракти; до неформальних належать моральні цінності та психологічні установки, що розділяються суспільством, звичаї, традиції, табу, релігійні переконання тощо. Дослідження показало, що найбільш ефективними обмежувачами опортуністичної поведінки є неформальні інститути.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Пакулін С. Л.
Розвиток системи вищої освіти України: закономірності, тенденції, перспективи (c. 11 - 15)

Обґрунтовано й систематизовано характерні риси економіки знань і ролі вищої школи в цій економіці. Виявлено закономірності функціонування вищої школи та тенденції її розвитку в нових економічних умовах, необхідні для формування ефективної стратегії. На основі аналізу систем вищої освіти країн Євросоюзу розкрито модель європейської вищої освіти Болонського зразка, обґрунтовано її достоїнства, суперечності й перспективи подальшого розвитку. Розроблено концептуальні положення ефективності української вищої освіти на основі структурної, інституційної та змістовної модернізації з урахуванням вимог економіки знань.

Стаття написана українською мовою


Левченко О. М., Ткачук О. В.
Методичні підходи до визначення вартості підготовки фахівців у ВНЗ України (c. 16 - 20)

У статті розглянуто сучасні підходи до визначення вартості підготовки одного студента вищого навчального закладу ІІІ – ІV рівнів акредитації. Запропоновано авторську методику оцінки середньої орієнтовної вартості підготовки одного фахівця, яка враховує основні складові витрат ВНЗ. Запровадження нормативу вартості підготовки фахівців дозволить підвищити ефективність процесу формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів на конкурсних засадах.

Стаття написана українською мовою


Рамський А. Ю.
Сутність заощаджувальних процесів домогосподарств та їх вплив на розширене відтворення ВВП (c. 21 - 29)

Статтю присвячено питанням формування та використання інвестиційного потенціалу домогосподарств у забезпеченні сталого економічного розвитку країни. Значну увагу приділено проблемам сутності заощаджувальних процесів та їх впливу на розширене відтворення ВВП. З’ясовано, що частина доходу та інші ресурси домогосподарств, які залишаються невикористаними при здійсненні витрат на поточне споживання, накопичуються і можуть стати потужним джерелом формування фінансових ресурсів держави.

Стаття написана українською мовою


Яворська Т. В.
Розроблення державної системи економічної безпеки страхових підприємницьких структур в Україні (c. 30 - 35)

У статті розглянуто сутність економічно безпечної страхової компанії та визначено зовнішні та внутрішні загрози в її діяльності. Запропоновано та охарактеризовано функціональні елементи системи економічної безпеки страхового підприємництва в Україні: система раннього реагування, оцінки ризику, норми вітчизняного законодавства, заходи фінансового оздоровлення, захист інтересів страхувальників, антишахрайські дії, пов’язані із відмиванням грошей та страховим шахрайством. Задля посилення економічної безпеки вітчизняних страхових компаній запрпопоновано низку змін у законодавчих документах, рекомендації щодо активнішого використання процедури тимчасової адміністрації під час фінансового оздоровлення страхових компаній.

Стаття написана українською мовою


Доровськой В. О.
Економічна безпека регіонів та її місце в державному регулюванні соціально-економічного розвитку України (c. 36 - 41)

Аналіз сучасного стану загальнодержавного стратегічного планування та управління в Україні показав відсутність єдиної методології з формування стратегічних документів, системності, уніфікованості та взаємної узгодженості механізмів стратегічного планування між собою, що в кінцевому підсумку призводить до зниження ефективності державного управління. У статті представлені основні заходи та цілі стимулювання розвитку регіонів, а також стратегічні цілі та пріоритетні напрямки Державної стратегії регіонального розвитку.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Глушач А. В., Архієреєв С. І.
Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки (c. 14 - 21)

У статті досліджено внутрішні чинники невідповідності попиту і пропозиції робочої сили на вітчизняному ринку праці, які обумовлені його інституціональною недосконалістю; вивчено вплив трансакційних витрат суб’єктів ринку праці на його структурну нерівновагу в умовах трансформаційної економіки; доведено роль інвестиційної складової у забезпеченні балансу трансформаційних витрат формування попиту та пропозиції робочої сили та причини недофінансування цієї сфери.

Стаття написана українською мовою


Євсєєва О. О.
Вдосконалення державного регулювання розвитку системи культури в регіоні (c. 22 - 28)

У статті досліджено зміст інновацій у сфері культури та їхнє значення для соціально-економічного розвитку. Вивчено можливості цілеспрямованого застосування інноваційних механізмів у системі управління культурою, що впливають на вдосконалення її організаційно-управлінських функцій. Розроблено комплекс організаційно-економічних і фінансових інструментів стимулювання розвитку культури в регіоні. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку системи фінансування культури, у тому числі на основі державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю.
Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013 – 2014 рр. (c. 29 - 37)

Розглянуто основні причини та можливі шляхи покращення платіжного балансу України. Проведено аналіз заходів Державної програми економічного розвитку України в 2013 – 2014 рр., спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та покращення інвестиційного клімату. Надано оцінку заходів, спрямованих на активізацію фінансування економічного розвитку, а саме: забезпечення оптимального рівня інфляції; забезпечення дедоларизації та детінізації економіки; збалансування держбюджету та забезпечення загальної фінансової стабільності економіки; забезпечення заходів із відновлення кредитування. Систематизовано пропозиції щодо вдосконалення податкової політики з метою покращення інвестиційного клімату. Проведено аналіз заходів державної програми з розвитку конкретних галузей економіки. Виділено заходи зі стимулювання високотехнологічних галузей у рамках підтримки національного товаровиробника і реалізації політики імпортозаміщення. Надано рекомендації щодо включення в Державну програму необхідних заходів зі збереження і розвитку реальних високотехнологічних галузей в Україні.

Стаття написана українською мовою


Рудик В. К.
Особливості формування інституціональної структури загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (c. 38 - 43)

У статті висвітлюються питання функціонування основних фінансових інститутів, які будуть формувати інституціональну структуру другого рівня, регламентування їх діяльності відповідно до нового українського пенсійного законодавства, особливості розвитку їх фінансових взаємовідносин з учасниками накопичувальних пенсійних програм. Дана характеристика Накопичувального пенсійного фонду, який згідно з чинним пенсійним законодавством вважається основним фінансовим інститутом другого рівня. Проаналізовано його взаємовідносини з безпосередніми учасниками другого рівня, особливості управління їхніми пенсійними активами. Визначено роль виконавчої дирекції Накопичувального пенсійного фонду в управлінні другим рівнем української пенсійної системи. Охарактеризовані інші фінансові інститути, які відіграють важливу роль в інституціональній структурі другого рівня – компанії з управління активами (КУА) і зберігачі. За результатами досліджень запропонована інституціональна структура обов’язкової державної накопичувальної пенсійної системи.

Стаття написана українською мовою


Москалюк К. В.
Державне регулювання інноваційної діяльності аграрної сфери України (c. 44 - 47)

У даній статті автором досліджено основні аспекти державного регулювання та стимулювання інноваційної діяльності в аграрній сфері. Запропоновано шляхи, які зумовлюють розвиток інноваційних процесів у сільському господарстві. Досліджено законодавчо-правову базу інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі України. Обґрунтовано, що однією з проблем регулювання є державна підтримка інноваційної діяльності та комерціалізація інтелектуальної власності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Дедіков О. І.
Про співвідношення внутрішніх і зовнішніх чинників у фінансово-економічних процесах в Україні (c. 41 - 49)

Викладено коло питань, які визначають сучасний стан економічного розвитку України. Окреслені основні фактори впливу на стан розвитку господарства; рушійні сили трансформаційних перетворень в економіці країни; проблеми, які виникають у процесі проведення структурних реформ та ін.. Економічні очікування, у нинішніх умовах України, досить обережні. Саме тому вкрай важливого значення набуває аналіз важелів впливу на зростання обсягів виробництва, зрушення у структурі господарства, в результаті політики, яка проводиться у державі. Перспективи розвитку народного господарства України покращуються, але шлях до прогресивних перетворень залишається вкрай складним. При цьому економічна активність суб’єктів господарювання в Україні, після падіння темпів розвитку у 2008-2009 рр., буде відновлюватись поступово. Такий стан справ обумовлений низькою конкурентоспроможністю народного господарства, а також затримкою у проведенні структурних реформ. До того ж, господарство країни вкрай залежне від цін на енергоресурси. Українські виробники генерують низьку частку доданої вартості, а негативний інвестиційний клімат не дозволяє сподіватись на значне збільшення обсягів інвестування і зростання, внаслідок цього, темпів виробництва. Виходячи з цього, Україні слід активізувати систему заходів, що обумовлені дією, перш за все, внутрішніх чинників, з метою підвищення конкурентоспроможності української економіки, в першу чергу, спрямованих на зростання експортоорієнтованих виробництв, розвитку внутрішнього ринку, посиленням дії стимулів, спрямованих на збільшення обсягів інвестування ресурсів у виробництво і т. ін..

Стаття написана українською мовою


Колесніченко І. М.
Регулювання трансакційних витрат за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: реалії та перспективи в економіці України (c. 49 - 54)

У статті поставлена проблема регулювання трансакційних витрат за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, проаналізовані реалії та перспективи її вирішення в Україні. Встановлено, що у комплексі із передовими досягненнями ІКТ дослідницький інструментарій сучасної інституціональної теорії якнайкраще відповідає критерію ефективності, а отже забезпечує теоретичну базу регулювання трансакційних витрат. Обґрунтована необхідність подальшого впровадження електронного уряду в Україні.

Стаття написана українською мовою


Маргасова В. Г., Сіренко К. Ю.
Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України (c. 54 - 60)

У статті досліджено сучасний стан інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. Доведено значущість та пріоритетність легкої промисловості серед інших галузей економіки. Обґрунтовано актуальність підтримки інноваційної діяльності підприємств галузі на державному рівні. Розкрито головні недоліки державного регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості. Наведені нормативно – правові акти, які регулюють інноваційний розвиток. Здійснено характеристику основних факторів, що впливають на розвиток інноваційних процесів в державі. Оцінено динаміку зміни кількості інноваційно активних підприємств. Оцінено та проаналізовано структуру джерел фінансування інноваційної діяльності. Досліджено механізм державного регулювання інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості. Запропоновані головні напрямки активізації інноваційної діяльності як на державному рівні так і на рівні підприємства.

Стаття написана українською мовою


Коляда Т. А.
Вплив трансформації функцій держави на пріоритети та механізми реалізації бюджетної стратегії в Україні в умовах глобалізації: інституціональний вимір (c. 60 - 66)

У статті розглянуто інституціональний підхід до розкриття сутності впливу трансформації функцій держави в умовах глобалізації на пріоритети та механізми реалізації бюджетної стратегії в Україні. Визначено нові властивості, яких набуває держава як інститут в умовах посткризового розвитку через зростаючу взаємозалежність держави та економіки. Доведено об’єктивне та незворотне посилення соціальної функції держави як вектору розвитку цивілізації, що супроводжується переглядом ролі держави, зміною характеру перерозподілу національного доходу та співвідношення обсягу бюджету і ВВП. Проаналізовано теоретичні розробки науковців щодо існування тісного зв'язку між державним ладом, економічною системою та домінуючою ідеологією (політикою) розбудови суспільного життя країни. Розкрито зміст бюджетної стратегії як інституціональної категорії. Обґрунтовано необхідність та своєчасність розробки державної бюджетної стратегії через існування загрози стійкості та збалансованості бюджету в умовах несприятливих довгострокових тенденцій, визначено пріоритети та механізми її реалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Даніч В. М., Шеховцова К. В.
Валютна паніка, ажіотаж та їх вплив на діяльність підприємств (c. 8 - 13)

У статті визначено та класифіковано вплив валютної паніки, ажіотажу, як лавиноподібних соціально-економічних процесів, на діяльність та управління підприємством. Валютний ажіотаж викликано наростанням стурбованості, очікуванням дестабілізації політичної та економічної системи, психологічним настроєм фізичних осіб і суб’єктів господарської діяльності. Ажіотажний попит на валюту має певну сезонність, періодичність, тому більшість громадян-підприємців виробили власну тактику поведінки. Оперативне управління підприємством в умовах даних процесів здебільшого залежить від видової приналежності, розмірів підприємства, інституційно-юридичної форми, організаційного, виробничого й ринкового характеру. У результаті роботи визначено основні характеристики виникнення та розвитку ажіотажних процесів на валютному ринку, а також їх вплив на діяльність підприємств. Визначені та класифіковані характерні реакції суб’єктів господарювання, пов’язані з прийняттям та реалізацією управлінських рішень, які зменшують ризик збитків від ажіотажу.

Стаття написана українською мовою


Просяник Н. В.
Роль державного управління видатками місцевих бюджетів у розвитку міського комплексу: зарубіжний досвід (c. 13 - 17)

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення механізму державного управління видатками місцевих бюджетів з метою досягнення соціальної та економічної стабільності, підтримки розвитку міста, регіону та країни в цілому, ефективного функціонування бюджетної системи в Україні. Автором здійснено аналіз зарубіжного досвіду функціонування місцевих бюджетів. Зокрема досліджено проведення видаткової політики у країнах світу з різними рівнями економічного розвитку. Сформовано та запропоновано шляхи вдосконалення механізму державного управління видатками міського бюджету в Україні на основі аналізу зарубіжного досвіду країн з ефективною чинною бюджетною системою, а саме – реальне запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, поступове зменшення рівня централізації місцевих бюджетів, удосконалення системи міжбюджетних відносин.

Стаття написана українською мовою


Рудніченко Є. М.
Опортуністична поведінка суб’єктів реалізації фіскальної функції держави в контексті економічної безпеки: погляд з позиції агентської теорії (c. 18 - 23)

У статті проаналізовано відносини між суб’єктами реалізації фіскальної функції держави і підприємствами. Такі відносини розглядаються у контексті взаємодії агентів і принципалів, та їх можливої опортуністичної поведінки. Автором запропоновано під суб’єктом реалізації фіскальної функції держави, розуміти державний орган, головним завданням якого є наповнення бюджетів різних рівнів шляхом вилучення та перерозподілу частини доходу суб’єктів господарювання. Підкреслено, що у світовій практиці основними інститутами, які реалізують зазначену функцію, є податкова та митна служби. У статті наведено трансформаційну модель відносин "принципал-агент-клієнт", що передбачає можливість виникнення нестатутних відносин (корупції). Проведено аналіз існуючої ситуації та опортуністичної поведінки посадових осіб – суб’єктів реалізації фіскальної функції держави. Запропоновано як один з найбільш дієвих методів боротьби з опортуністичною поведінкою застосовувати процедури узгодження інтересів принципалів та агентів і гармонізацію їх взаємовідносин з клієнтами.

Стаття написана українською мовою


Беседа Ю. К.
Концепція механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки (c. 24 - 30)

У статті запропоновано концепцію механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки, яка включає визначення принципів, цілей і завдань, а також комплексу інструментів механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки. Розглянуто процес формування механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки з точки зору розвитку як процесу, так і результату. Проведено аналіз літературних джерел стосовно сутності й розмежувань категорій стійкого функціонування та сталого розвитку суб'єктів реального сектора економіки. Запропонована концепція покликана забезпечити практичну реалізацію комплексу інструментів механізму розвитку фінансово-інвестиційного потенціалу суб'єктів реального сектора економіки, що допоможе досягти їх стійкого функціонування й розвитку.

Стаття написана російською мовою


Колісник М. М.
Удосконалення механізмів державного управління туристичною галуззю в Україні в контексті еволюції туристичної політики розвинених країн світу (c. 31 - 36)

В даній статті туризм розглядається як особлива система, якій притаманні власні закономірності розвитку. Запропоновано розглядати механізм державного управління на основі авторського визначення. Обґрунтовано, що туристична галузь потребує новітніх підходів в управлінні на засадах принципів належного врядування. Розглянуто еволюцію ролі держави в останні роки та окреслено основні напрямки державної підтримки туристичної галузі. Узагальнено діючі правові та організаційні механізми державного управління туризмом в 12 країнах світу. Узагальнено ключові заходи з державної підтримки розвитку туризму. Розкрито основні проблеми розвитку туристичної індустрії та розроблено рекомендації з удосконалення механізмів державного управління туристичною галуззю в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Кузьмін О. Є., Пирог О. В.
Секторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства (c. 8 - 13)

У статті розкрито положення секторної моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства. Удосконалено та розширено теоретичні засади секторної моделі національного господарства. Визначено особливості структури секторної моделі національного господарства залежно від стадії розвитку країни. Здійснено моделювання цієї моделі для національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства. Запропонована секторна модель національного господарства України забезпечує досягнення рівня розвитку розвинених країн світу (ЄС-27) і враховує структурно-технологічні вимоги постіндустріального суспільства.

Стаття написана українською мовою


Азізов Г. С.
Інноваційна модель відтворювальних процесів економіки України (c. 14 - 22)

У статті обґрунтовано розуміння того, що інноваційний розвиток економіки вимагає її розчленування по продуктивних секторах і глибокого вивчення тенденцій розвитку кожного з них, а також виділені: 1) сектор виробництва засобів виробництва; 2) сектор виробництва предметів споживання; 3) сектор виробничих і побутових послуг; 4) сектор формування людського капіталу та створення інтелектуальних цінностей; 5) сектор державного управління. Виявлено та аналітично описано тенденції розвитку секторів за останні 10 років. На апробованому прикладі розвитку сектора виробництва засобів виробництва показано, що в останнє десятиріччя відбувається постійний процес нарощування дефіциту виробництва засобів виробництва. Так, наприклад, у 2010 р. дефіцит становив 776 млрд грн. Не можна погодитися з тенденцією зростання кількості персоналу державного управління у час комп'ютеризації і революції в діловодстві. Тільки за останні п’ять років персонал збільшився на 195,7 тис. осіб, причому значну частину складає загальнодержавне управління. Зростання державного апарату не сприяє зростанню економічної ефективності.

Стаття написана російською мовою


Єрмоленко О. А.
Методи регулювання вітчизняного ринку праці (c. 23 - 28)

У статті проаналізовано наявні методи державного регулювання ринку праці. Обґрунтовано необхідність здійснення державного регулювання ринку праці в Україні, оскільки як на регіональному, так і на національному рівні він потребує регульованих змін і налагодження стійких двосторонніх зв’язків із світовим ринком праці. В умовах глобалізації це питання є досить актуальним, оскільки ринок праці України знаходиться на стадії адаптації до світового економічного простору. Роль держави у цілепокладанні та як регулятора процесу адаптації є дуже значною, враховуючи нинішню ситуацію на ринку праці України і зважаючи на стан світового ринку праці. Метою даної статті є розгляд підходів щодо методів регулювання ринку праці та визначення їх ефективності. Після проведеного дослідження існуючих методів запропоновані такі висновки: наявність великого різноманіття методів регулювання ринку праці пов’язане не з невизначеністю в їх дієвості, а навпаки, з можливістю вирішення поставлених задач за допомогою застосування багатоваріантного сполучення наявних методів регулювання. Також велика кількість методів регулювання пов’язана з різноманіттям існуючих проблем, що виникають при формуванні та функціонуванні ринку праці. Вирішення сучасних проблем ринку праці потребує комплексних заходів, які можуть бути реалізовані за допомогою кількох методів державного регулювання. Їх вибір залежить від багатьох складових: насамперед, від самої проблеми (час її виникнення, нагальність вирішення, наслідки), наявності коштів у відповідному бюджеті чи фонді, можливості застосування тих чи інших методів до вирішення проблеми на відповідному рівні управління тощо.

Стаття написана українською мовою


Солодухін С. В.
Методологічний аналіз стадної поведінки агентів на фінансових ринках (c. 28 - 31)

В статті розглянуто методологічні підходи до аналізу стадної поведінки агентів на фінансових ринках, а також досліджено основи агентного моделювання процесів прийняття рішень з урахуванням стадності.

Стаття написана українською мовою


Коновалова Г. В.
Методичні аспекти реалізації механізму державно-приватного партнерства (c. 32 - 36)

У статті йдеться про додаткові можливості регіонального розвитку за рахунок використання схем державно-приватного партнерства фінансування інвестиційних проектів та розвитку регіональних механізмів стимулювання концесійних схем, особливо в проектах соціальної інфраструктури. Розглянуто інструментарій реалізації проектів державно-приватного партнерства, визначено цілі та значення даних проектів для кожного учасника. Проаналізовано різні схеми фінансування проектів, з акцентом на фінансування за рахунок засобів Інвестиційного фонду і Зовнішекономбанку. Визначено чинники, що позитивно і негативно впливають на реалізацію проектів державно-приватного партнерства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Кизим М. О., Киреєнко Г. П., Губарєва І. О.
Тінізація економіки в Україні та Росії та її вплив на економічний розвиток країни (c. 8 - 14)

Проведений аналіз, систематизація та узагальнення даних дозволили порівняти рівень тінізації економік України та Росії з окремими країнами світу. Для оцінки впливу тінізації економіки на економічний розвиток країни запропоновано використання когнітивного підходу, на підставі якого обрано пріоритетні напрямки забезпечення економічного розвитку економіки України з урахуванням впливу тінізації економіки. Складена когнітивна карта впливу тінізації економіки на економічний розвиток країни дозволила систематизувати знання про фактори в їх взаємозв'язку і взаємодії. У результаті проведеного моделювання було визначено, що основним чинником, що впливає на економічний розвиток України, є рівень тінізації її економіки. Використання когнітивного моделювання впливу тінізації економіки на економічний розвиток країни, реалізованого на основі єдності і сукупності принципів системності, достовірності, повноти і порівнянності, дозволить регулярно отримувати об'єктивну, якісну інформацію та надавати змістовні, аналітичні матеріали для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення економічного розвитку країни.

Стаття написана російською мовою


Мартинюк В. П., Баранецька О. В.
Оцінка окремих показників фіскальної безпеки держави (c. 15 - 21)

У статті досліджено основні фіскальні показники, які дозволяють здійснити аналітичну характеристику стану фіскальної сфери України. Тенденції зміни індикаторів вказують на наявність позитивних і негативних зрушень в економічних процесах, існування деструктивних можливих і потенційних загроз, які мають суттєвий вплив на забезпечення належного рівня фіскальної безпеки держави та реалізацію пріоритетних національних економічних інтересів. Зроблено співставлення значень досліджуваних фіскальних показників із їх пороговими значеннями, що дозволяє відразу акцентувати увагу на джерело існуючих і можливих фіскальних негараздів. Зауважено, що ліквідація існуючих дисбалансів фіскального простору дозволить максимізувати рівень фіскальної безпеки України, сприяти її фінансової стабільності та соціально-економічному розвитку.

Стаття написана російською мовою


Круш П. В.
Державна політика у сфері збалансування бюджету України (c. 21 - 27)

Мета статті полягає у виявленні особливостей здійснення державної політики, а також внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають на стан державних фінансів, і визначення на цій основі джерел поповнення та збалансованості Державного бюджету України. У результаті дослідження було проаналізовано суперечності здійснення державної політики щодо збалансування Державного бюджету України. Згруповано фактори, що впливають на негативний стан і розбалансованість бюджету України за характером впливу (внутрішні і зовнішні). Запропоновано науковий підхід щодо поповнення і збалансування бюджету України шляхом активізації внутрішніх фінансових потенційних джерел, що забезпечить не лише вирівнювання його видатків та доходів, а й закладе засади довгострокового стабільного зростання, вирішення існуючих протиріч соціально-економічного розвитку. Результати дослідження можуть бути використані при розробці антикризового плану щодо забезпечення додаткових бюджетних надходжень за рахунок акумуляції внутрішніх потенційних фінансових ресурсів як основи реалізації довгострокової та ефективної політики держави у цій сфері.

Стаття написана українською мовою


Орешняк В. Л.
Структурні зрушення в економіці України в контексті сталого розвитку (c. 28 - 33)

У сучасних умовах розвитку світової економіки гостро стоїть питання захисту та збереження навколишнього середовища як для нинішніх, так і для майбутніх поколінь. Очевидно, що вирішити питання розвитку людини та її майбутнього можливо шляхом пошуку нових теоретичних знань, формування нового світогляду та сенсу життя, які стали б у майбутньому міцним підґрунтям для втілення необхідних практичних рекомендацій у життя. Цілком зрозуміло, що поява нових теоретичних концепцій економічного розвитку виникає в процесі аналізу та глибокого осмислення недоліків і переваг існуючих наукових теорій. Такою новою економічною теорією стала концепція сталого розвитку. Становлення сталого розвитку залежить від структури економіки та характеру змін у ній. Процес дослідження та вивчення галузевої структури національної економіки та зрушень, що відбуваються в розрізі трьох її секторів, має особливе значення для розвитку України, оскільки вказує їй на оптимальний шлях переходу до концепції сталого розвитку. Структурні зрушення, які відбувалися в економіці (в розрізі 3-х секторів) протягом 1991 – 2011 рр., є свідченням того, що економіки України знаходиться на постіндустріальній стадії та на початкову етапі становлення сталого розвитку. Основними зрушеннями в структурі національної економіки в міру просування по шляху економічного розвитку є зменшення питомої ваги агропромислового та промислового секторів економіки та зростання частки сектора послуг. Проте, зрушення у структурі економіки України є поки що повільними та недостатньо ефективними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Кондратенко Н. О., Гусак Ю. В.
Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі (c. 20 - 25)

У статті проаналізовано існуючий стан підприємств машинобудівної галузі національного господарства України у контексті організаційно-ресурсного забезпечення. Визначені певні проблеми, які якісно впливають на діяльність машинобудівних підприємств. Запропоновано структуру механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення на підприємствах машинобудівної галузі. Виокремлено теоретичні підходи до формування та удосконалення механізму регулювання організаційно-ресурсного забезпечення та основні організаційно-економічні напрями економії матеріальних ресурсів, які пов’язані з комплексною та ефективною переробкою сировини та оптимальним використанням відходів, тобто вторинних ресурсів. Визначено необхідність розробки комплексних цільових програм щодо раціонального та ефективного використання ресурсів. На базі науково обґрунтованих підходів доведено необхідність формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, який сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Стаття написана українською мовою


Возняк Г. В.
Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти (c. 25 - 32)

У статті проаналізовано та систематизовано наукові погляди дослідників на визначення поняття «бюджетна політика». Запропоновано та обґрунтовано концептуальне авторське бачення бюджетної політики регіону. Виокремлено її структурні елементи, надано їх характеристику та виділено вектор впливу. Наведено класифікацію типів бюджетної політики. В результаті дослідження визначено особливості та протиріччя впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіону. Доведено, що не існує єдиної, усталеної думки в питаннях впливу відносних обсягів державних видатків на економічний розвиток. Запропоновано подальші дослідження проводити з урахуванням як позитивних, так і негативних наслідків впливу бюджетної політики на економічний розвиток.

Стаття написана українською мовою


Попов О. Є., Каркальова П. І.
Обґрунтування вибору організаційної форми державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів регіонального інфраструктурного розвитку (c. 32 - 40)

Узагальнено основні підходи до регіонального управління інфраструктурним розвитком території. Обґрунтовано доцільність використання територіально-господарського підходу щодо розробки та реалізації проектів регіонального розвитку. Доведено необхідність налагодження ефективного співробітництва учасників процесу регіонального розвитку за умови реалізації масштабних інфраструктурних проектів. Дано характеристику сутності та принципів державно-корпоративного партнерства на регіональному рівні. Запропоновано методичний підхід та інструментарій обґрунтування вибору організаційної форми державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів регіонального інфраструктурного розвитку. Розроблено систему показників оцінки параметрів відносин учасників державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів міжрегіонального розвитку.

Стаття написана українською мовою


Глушач А. В.
Трансакційні витрати ринку праці як фактор гальмування економічного розвитку в трансформаційній економіці та шляхи їх мінімізації (c. 40 - 48)

У статті обґрунтовано необхідність інституціонального напрямку дослідження шляхів мінімізації трансакційних витрат ринку праці, завищений рівень яких гальмує економічний розвиток у країнах із трансформаційною економікою. В результаті дослідження проблем функціонування інститутів вітчизняного ринку праці автором визначені методи регулювання трансакційних витрат його суб’єктів, які умовно були поділені на два рівні – макроекономічний (рівень державного управління) та мікроекономічний (рівень окремого підприємства), здійснена їх класифікація та визначені регулюючі механізми. Відповідно до інституціональних проблем та трансформаційних особливостей вітчизняного ринку праці запропоновані певні заходи зі зниження трансакційних витрат ринку праці на макрорівні, а також заходи зі зниження трансакційних витрат на мікрорівні (на рівні взаємодії суб’єктів ринку праці), які систематизовані та узагальнені за напрямками їх здійснення.

Стаття написана українською мовою


Тюленєва Ю. В.
Нормативно-правова база регулювання процесів злиття та поглинання підприємств України (c. 49 - 54)

Мета даної статті полягає у вивченні нормативно-правової бази регулювання процесів поглинання та злиття вітчизняних підприємств, оскільки питання злиття та поглинання є суперечними аспектами розвитку ринкового середовища. Аналізуючи наукові напрацювання вітчизняних та закордонних вчених та порівнюючи їх із правовою базою регулювання операцій злиття та поглинання, було виявлено відсутність терміну поглинання, його заміна на термін приєднання та частково суперечливе трактування поняття злиття. У статті досліджено правові аспекти регулювання діяльності акціонерних товариств у процесі злиття та приєднання. Виявлено, що найбільш повно розписана ця процедура саме для корпоративного капіталу, тобто акціонерних товариств. Причому інший різновид корпоративних відносин – корпорація – у процесі злиття брати участі не може, оскільки вона є об’єднанням підприємств. Встановлено, що «об’єднання підприємств» і «злиття» не є тотожними поняттями. Визначено для акціонерних товариств поетапне проходження операцій злиття та приєднання, виявлено відсутність типових документів для успішного їх проходження, зокрема передавального акту. Встановлено, що злиття та приєднання в різних законах трактуються або як різновиди реорганізації, або як концентрація суб’єкта господарювання. Все вищезазначене створює ризикове середовище для здійснення операцій злиття та поглинання, тому перспективою подальшого дослідження є виявлення інших ризикових моментів у операціях злиття та поглинання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Корнівська В. О.
Фінансово-інституційна структура економік європейських країн, України та Росії в контексті розвитку процесів довгострокового інвестування (c. 23 - 29)

У статті обґрунтовано необхідність впровадження довгострокових інвестиційних проектів як фактор подолання біфуркаційного стану світової економіки та формування основ посткризового розвитку. Показано актуальну проблемність пошуку джерел фінансування довгострокових проектів. На основі характеристики фінансово-інституційної структури економік окремих європейських країн, України та Росії доведено адекватність використання банківських механізмів кредитно-інвестиційного фінансування. Обґрунтовано необхідність створення державних цільових фінансово-кредитних установ за прикладом Федеральних агентств в США, головною ціллю яких має бути фінансування пріоритетних секторів економіки шляхом пільгового кредитування.

Стаття написана українською мовою


Александрова М. М.
Моделювання впливу фіскальної політики на економічний розвиток (c. 29 - 34)

У статті охарактеризовано макроекономічну модель, що описує динаміку впливу фіскального навантаження на економічний розвиток України. На основі статистичних даних за 2000 – 2012 рр. розраховано параметри моделі. Проаналізовано фіскальне навантаження України: його оптимальний рівень для економічного розвитку країни складає 19,29% ВВП. Проведено оцінку і співставлення розрахунків податкового навантаження, прослідковано його динаміку, здійснено порівняльну оцінку з аналогічними показниками розвинутих країн світу. Проаналізовано перспективи застосування запропонованого підходу для прогнозування розвитку національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко В. В.
Оцінка впливу глобалізації на стан економічної безпеки України (c. 35 - 43)

Головна мета статті полягає у статистичній оцінці впливу глобалізації на зростання національної економіки та на рівень економічної безпеки держави. Автором обґрунтовано доцільність формалізованого вираження глобалізації через підіндекс економічної глобалізації (методика KOF Index of Globalization). Доведено, що економічне зростання національної економіки відображає індекс фізичного обсягу ВВП, а стан економічної безпеки держави – рівень економічної безпеки України (методика Міністерства економічного розвитку і торгівлі). Статистично доведено, що посилення економічної глобалізації було фактором негативного впливу на динаміку ВВП протягом 1991 – 2000 рр. і фактором позитивного впливу на економічне зростання національної економіки протягом 2000 – 2008 рр.; послаблення економічної глобалізації відбулося паралельно зі зростанням національної економіки у 2009 – 2011 рр.; економічна глобалізація у 1996 – 2011 рр. у цілому позитивно вплинула на розвиток економічної безпеки України. З урахуванням отриманого наукового результату будуть плануватися подальші авторські дослідження щодо вибору та формування пріоритетів економічного розвитку України в рамках концепції національної безпеки в умовах глобалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Лисиця Н. М., Бєлікова Ю. В.
Напрямки модернізації економічної освіти (c. 36 - 41)

Мета статті – визначити напрямки модернізації економічної освіти за рахунок використання потенціалу розвитку пріоритетних професійних компетенцій. Для цього необхідне вирішення таких завдань: 1) розглянути набуті в процесі навчання професійні компетенції; 2) порівняти їх з вимогами ринку праці до професійних компетенцій, що дасть можливість побачити напрямки можливого розвитку навчального закладу. За результатами анкетного опитування випускників економічних спеціальностей і моніторингу ринку праці (запитів роботодавців) були виділені можливі напрямки модернізації економічної освіти, засновані на розвитку: 1) компетенцій, пов'язаних з інформатизацією суспільства (навички роботи в спеціалізованих програмах, робота з масивами даних, обробка та аналіз цифрової інформації); 2) компетенцій, що відносяться до володіння усною і письмовою комунікацією (ведення діловодства, проведення тренінгів, здійснення ділової переписки з місцевими та закордонними партнерами, грамотна мова, ведення переговорів). Одне з основних завдань університету бачиться в розвитку у випускників здатності адаптуватися до змін навколишнього середовища, для чого необхідно розвивати аналітичне мислення, комунікативні здібності, здатність слухати і переконувати, виказувати інтерес до нового, наявність інструментальних знань, котрі формують концепцію навчання роботі в ситуаціях, наближених до реального життя, є основою модернізації економічної освіти і вказують на напрямки подальших досліджень.

Стаття написана російською мовою


Хохлов М. П., Григоренко А. А.
Цілісний господарський комплекс як основа внутрішнього ринку національної економіки (c. 42 - 46)

Надмірна орієнтація виробництва молодої країни на зовнішній ринок негативним чином впливає на її внутрішній ринок, породжуючи його розбалансованість, однобокість. Формування цілісного господарського комплексу створює умови для комплексного розвитку внутрішнього ринку національної економіки, зміцнення позицій на світовому ринку. Це потребує подальших теоретичних пошуків оптимальних моделей міжгалузевих зв’язків, розробки та економічних механізмів реалізації програм комплексного розвитку економіки з урахуванням соціальних наслідків процесу.

Стаття написана українською мовою


Петрушевська В. В.
Трансформаційні напрямки фінансової політики в процесі стабілізації економіки України (c. 46 - 51)

Метою дослідження є розгляд теоретичних положень щодо державної фінансової політики. У статті розглянуто роль фінансової політики в забезпеченні стабілізації фінансової системи України. Представлено концептуальні положення щодо основних цілей, механізмів й інструментів стабілізаційної фінансової політики держави. Розроблено економічні показники її ефективності. Використання в практичній діяльності органами державної влади показників економічної ефективності стабілізаційної фінансової політики дозволить суспільству оцінити доцільність заходів такої політики, тим самим підвищити її ефективність й знизити критику на адресу уряду. Необхідним напрямком досягнення результативності й ефективності стабілізаційної фінансової політики є врахування в процесі її розробки й реалізації органами державної влади інтересів усіх соціальних груп (населення, підприємців, фінансових інститутів і компаній й т. ін.).

Стаття написана українською мовою


Папп В. В., Бошота Н. В.
Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України (c. 52 - 56)

Встановлено, що конкурентоспроможність є синтезом багатьох економічних категорій. Застосовано загальний підхід щодо дослідження конкурентоспроможності різних об’єктів з єдиних системних і методичних позицій та уявлень про її сутність. Наведено основні чинники, що впливають на рівень конкурентоспроможності. Розглянуто теоретичні та практичні питання формування умов усталеної конкурентоспроможності національної економіки. Визначено основні перешкоди формуванню конкурентоспроможності економіки України. Розглянуто нагальну потребу формування рейтингу Глобальної конкурентоспроможності. Окреслено найважливіші критерії доцільності виходу на ринок, визначено умови досягнення країнами більш високого рівня конкурентоспроможності. Акцентується увага на проведенні більш активної державної інноваційної політики в досягненні та утриманні міцних ринкових позицій вітчизняної економіки та запропоновано можливі стратегічні орієнтири подальшої державної економічної політики України щодо підвищення рівня конкурентоспроможності на найближчі роки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Антоненко Л. А., Ван Цюйши
Вплив науково-технічного прогресу на паливно-енергетичний комплекс України до 2050 г.: методологія оцінки довгострокових прогнозів (c. 27 - 33)

В статті зроблено спробу з нових методологічних вихідних посилок за роботами провідних закордонних авторів представити сукупність якісно інших умов розвитку паливно-енергетичного комплексу України до 2050 р. в контексті прогнозів розвитку США до 2100 р. Авторами обґрунтовано фактори, які істотно відрізняють траєкторії майбутнього розвитку енергетики України і енергетики США, що припускає розробку власної методології реалізації вже офіційно розроблених українськими вченими прогнозів. На цій підставі подано авторський порівняльний аналіз паливно-енергетичних комплексів України та Китаю.

Стаття написана російською мовою


Болгарова Н. К., Паневник Т. М.
Транснаціоналізаційні процеси в економіці України (c. 33 - 38)

У статті розглянуто основні процеси транснаціоналізації економіки України, визначено особливості транснаціонального виробництва та висвітлено окремі теоретичні аспекти цих питань. Наведено основні етапи теоретичного осмислення діяльності транснаціональних корпорацій, особливості теорії конкурентних переваг ТНК, виокремлено основні з них. Зроблено аналіз потоків прямих іноземних інвестицій в економіку України. Наведено розподіл прямих іноземних інвестицій в Україну за основними країнами-інвесторами, регіонами-реципієнтами, видами економічної діяльності. Проведено огляд та аналіз сучасного стану транснаціональних корпорацій іноземного походження на українському ринку. Розглянуто функціонування вітчизняних ТНК в Україні та основні тенденції входження українських компаній у світовий простір, а також визначено напрямки подальшого розвитку цих явищ. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеню транснаціоналізаційних процесів в економіці України та визначення позитивного ефекту, зокрема, синергії від інтеграції та глобалізації.

Стаття написана українською мовою


Педченко Н. С., Лугівська Л. А.
Критерії та показники вивчення ефективності боргової політики держави (c. 39 - 44)

У статті розглядаються підходи до оцінки боргової політики держави, застосування яких дозволить визначити розміри внутрішньої та зовнішньої заборгованостей. Розглядаються показники та індикатори оцінки боргового навантаження на економіку, які використовуються світовими організаціями для визначення рівня боргової безпеки держави як складової фінансової безпеки. У результаті дослідження було виокремлено основні показники для оцінки боргової політики України, основні критерії структурного аналізу державного боргу та критерії для визначення впливу боргової політики та економічного становища в країні. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка системи критеріїв для визначення ефективності використання залучених державою коштів.

Стаття написана українською мовою


Цимбал Л. І.
Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг (c. 45 - 51)

Малодослідженим питанням у сьогоденній науці залишається питання вдосконалення регулюючого впливу держави на ринок освітніх послуг. Саме тому в статті розглядається вдосконалення методів державного регулювання ринку освітніх послуг. Під час роботи над статтею було використано такі методи дослідження, як аналізу та синтезу, індукції та дедукції, діалектичний метод дослідження та метод кількісного аналізу. У статті автор надає наукове обґрунтування структури регулятивного механізму, що забезпечує ефективне функціонування ринку освітніх послуг на сучасному етапі. Результатом дослідження є узагальнення і схематичне відображення структури регулятивного механізму для підвищення ефективності функціонування ринку освітніх послуг.

Стаття написана українською мовою


Семирак О. С.
Теоретичні основи формування ефективної державної економічної політики (c. 51 - 55)

У статті проведено історико-аналітичний аналіз поглядів на роль державного управління у сфері економічних відносин за різними економічними напрямками з метою виокремлення традиційних і новітніх сутнісних орієнтирів сучасної теорії державного регулювання економіки. Визначено особливості сучасних моделей економічної політики, які передбачають постановку державою цілей, вибір відповідних до цілей найефективніших інструментів та математичної функції, яка б описувала залежність між ними. Розглядається концепція базової теорії економічної політики Я. Тінбергена, її переваги та недоліки. Вивчено передумови та проведено аналіз сучасної концепції ролі держави в економіці як суб’єкта ринку. Розглянуто сучасну концепцію економічної соціодинаміки, згідно з якою головним завданням держави є максимізація соціальної корисності та постійне покращення точки Парето-оптимуму. Розглянуто поняття «соціодинамічний мультиплікатор», який передбачає наявність трьох основних складових: соціального ефекту від діяльності держави, прагнення індивідів до створення чогось нового та наявності формальних і неформальних інститутів, які поєднують два перші елементи.

Стаття написана українською мовою


Сизранцев Г. О.
Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації (c. 56 - 60)

Сучасний стан державного боргу України і майбутні прогнози його збільшення змушують шукати нові методи управління заборгованістю. Саме тому мета статті полягає у виявленні основних проблем управління державним боргом в Україні на основі аналізу його сучасного стану, а також у науковому обґрунтуванні концептуальних засад удосконалення механізму управління державним боргом та його обслуговування в сучасних умовах. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто державний борг як інструмент макроекономічного регулювання, наведено динаміку зростання зовнішніх та внутрішніх державних запозичень. У результаті дослідження було знайдено низку невирішених проблем у сфері боргового менеджменту. Виходячи з цього, було запропоновано концептуальні заходи щодо управління державним боргом України. Перспективою подальших досліджень є пошук методів управління державним боргом, які дадуть змогу зменшити боргове навантаження на державний бюджет та економіку України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Кужелєв М. О., Шакура О. О., Вайсеро Л. М.
Передумови формування механізму державного регулювання системи комерційного страхування (c. 32 - 37)

У статті проаналізовано становлення вітчизняної системи комерційного страхування з урахуванням генезису механізмів її регулювання. Обґрунтовано, що в основу державного регулювання страхування має бути покладена модель економіко-історичного процесу становлення та розвитку комерційного страхування, що дозволяє виявити роль держави у формуванні ефективних інструментів управління та розвитку даної системи. Було встановлено, що еволюція формування державного механізму управління – це реакція на недосконалість механізмів саморегулювання системи комерційного страхування. Аргументовано, що національна модель державного регулювання має характерні риси континентальної моделі, що проявляється в застосовуваних формах регулювання. Автор простежив формування сучасного механізму державного регулювання системи комерційного страхування у генезі, що дозволило достовірно встановити його характерні риси та перспективи розвитку

Стаття написана російською мовою


Манойленко О. В., Строков Є. М.
Теоретичне обґрунтування формування інтеграційних форм взаємодії підприємств при розробці інноваційної політики (c. 37 - 41)

У статті розглянуто питання, пов'язані з активізацією інноваційної активності машинобудівних підприємств на основі інтеграційних форм взаємодії. Обґрунтовано необхідність формування нових інфраструктурних моделей взаємодії при впровадженні інноваційних проектів, для ефективної реалізації цілей усіх зацікавлених сторін. У статті запропоновано узагальнену схему організаційної взаємодії підприємства у зовнішньому середовищі та матрицю функціонального забезпечення інтеграційного процесу. Теоретико-методичні підхід, що розглядається у статті, дозволяє підвищити інноваційну активність машинобудівних підприємств, регулювати і координувати інноваційний процес.

Стаття написана російською мовою


Жилєнко С. М., Ляховець О. О.
Підходи до визначення поняття «державний борг» (c. 42 - 46)

Недостатність фіскальних можливостей оподаткування для здійснення державою покладених на неї функцій зумовлюють бюджетні дисбаланси, які виявляються у перевищенні бюджетних витрат над доходами. Для покриття бюджетного дефіциту уряд вдається до залучення державних кредитів, які зумовлюють появу та нагромадження державного боргу. Розробка ефективної боргової політики та механізму управління державним боргом вимагає його чіткої концептуалізації. З цією метою було застосовано філософський та семантичний підходи для дослідження сутності державного боргу. Використання філософського підходу дало можливість дослідити багатоаспектність державного боргу через призму таких співвідносних категорій, як «сутність», «явище», «зміст», «форма». За допомогою семантичного підходу було диференційовано поняття «борг» і «заборгованість». Також у статті було досліджено визначення вітчизняних і зарубіжних учених та на основі їх аналізу запропоноване уточнене визначення державного боргу, що враховує багатоаспектність цього поняття.

Стаття написана українською мовою


Іванова О. Ю., Чечетова-Терашвілі Т. М.
Оцінка дієвості дерегуляційних процесів в Україні (c. 47 - 51)

Статтю присвячено оцінці дієвості процесів дерегулювання економіки України. Мета статті полягає в дослідженні тенденцій, визначенні переваг та ідентифікації проблем практичної реалізації заходів дерегулювання економіки, спрямованих на зменшення державного втручання в економічні відносини. Результати дерегулювання економіки розглядаються з позиції різних об'єктів: підприємницької діяльності та регіонального розвитку. Проаналізовано основні правові та організаційні засади дерегулювання економіки України та його результати за напрямами: дозвільна система, ліцензування, податкова політика та оподаткування, зовнішньоекономічна діяльність та митне регулювання, бюджетна політика, розвиток малого бізнесу, державний контроль. Подальші наукові дослідження лежать у площині визначення напрямів вирішення існуючих проблем і підвищення дієвості заходів відносно дерегулювання економіки й розробки рекомендацій щодо їх законодавчого забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Кліменко О. М., Мащенко М. А.
Поширення корпоративної відповідальності в Україні як втілення стратегії партнерства підприємництва, влади та суспільства (c. 51 - 55)

У статті розкрито проблеми та напрямки становлення відповідальності бізнесу в Україні для успішної, стійкої та довгострокової взаємодії підприємництва, власті та суспільства. Проведено графоаналітичний аналіз переваг втілення стратегії відповідальності, що дозволило визначити, що понад двох третин українських підприємств вважають, що заходи із соціальної відповідальності впливають на можливості організації знайти та втримати кращих працівників, формування позитивного іміджу і покращення репутації, створення переваг порівняно з конкурентами. Досліджено, що в Україні розвиток корпоративної соціальної відповідальності тільки починає розвиватися. Тому перед більшістю вітчизняних підприємств зараз стоїть завдання домогтися насамперед економічної сторони відповідальності. Тобто основою соціальної відповідальності зараз повинні стати партнерські програми підтримки суспільства, інвестиції соціального характеру, благодійність. Запропоновано поширювати сферу застосування соціальної відповідальності, а саме: компанії мають перетворити корпоративну соціальну відповідальність на корпоративну соціальну вигоду. Ментальність соціальної підприємливості спроможна допомогти навіть великим підприємствам у визначенні нових ринків, нових послуг на існуючих ринках і розширенні існуючих ринків. Вирішення соціальних та екологічних проблем у співтоваристві з владою та громадськими організаціями становить певні можливості для сталого розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Калетнік Г. М., Пчелянська Г. О.
Місце і роль продовольчої безпеки у формування економічної безпеки України (c. 30 - 34)

Мета статті полягає в дослідженні місця і ролі продовольчої безпеки у формуванні економічної безпеки України. Аналізуючи наукові праці учених, у статті було розглянуто сутність, рівні та складові елементи економічної безпеки України. У результаті дослідження було розкрито сутність економічної безпеки домогосподарств, підприємств і держави, а також визначено їх взаємозв’язок і вплив на національну економічну безпеку. Розглянуто економічну безпеку в трьох аспектах: як стан, як процес і як систему. Досліджено зміст продовольчої безпеки та роль агропродовольчого комплексу в її формуванні, а також визначено роль агропродовольчого комплексу в економіці держави. Розглянуто основні індикатори, що визначають продовольчу безпеку на рівнях домогосподарств і регіону та держави, визначено їх вплив на формування економічної безпеки домогосподарств і регіону та держави. Запропоновано напрями забезпечення продовольчої безпеки, а отже, і економічної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Бенч Л. Я., Корнацька Р. М.
Боргова політика в Україні: реалії та перспективи (c. 35 - 39)

У статті висвітлено особливості боргової політики України в посткризовому періоді. Акцентовано увагу на необхідності стабілізації боргової ситуації у країнах із різними рівнями соціально-економічного розвитку. Виокремлено причини, проведено аналіз заходів, що реалізовуються урядами для посилення платоспроможності країни та забезпечення необхідного для економічного розвитку бюджетного простору. Проаналізовано окремі ризики боргового портфеля України, що мають пріоритетне значення в процесі управління державним боргом. До них віднесено ризик високої частки заборгованості у структурі боргу, ризик рівня розвитку внутрішнього ринку запозичень та інші. З урахуванням світових прогресивних технологій реалізації боргової політики запропоновано напрями вдосконалення управління державним боргом в Україні. Це надасть можливість використати потенціал боргових фінансів як ефективний інструмент забезпечення макрофінансової стабільності та стійкого економічного зростання.

Стаття написана українською мовою


Демчишак Н. Б.
Роль податкових інструментів у інвестиційно-інноваційній стратегії розвитку України (c. 40 - 44)

Розкрито основні проблеми формування інвестиційного та інноваційного потенціалу в Україні. Визначено пріоритетність розробки і впровадження інвестиційно-інноваційної стратегії для національної економіки. Досліджено роль державного стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності прямим і непрямим способами. Розглянуто іноземний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності. Проаналізовано застосування різноманітних податкових преференцій окремими зарубіжними державами. З’ясовано позитивні та негативні сторони пільгового оподаткування в умовах фінансової нестабільності економіки України. Для визначення рівня інвестиційної активності проведено аналіз динаміки зміни індексу інвестиційної привабливості та розкрито проблемні аспекти залучення іноземних інвестицій в національну економіку. Визначено пріоритети формування ефективної інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку економіки на базі єдиного системного підходу.

Стаття написана українською мовою


Мангушев Д. В.
Послуги як індикатор зростання макроекономічних показників країн (c. 45 - 52)

У статті розглядаються фактори та тенденції розвитку сфери послуг, її роль у структурі ВВП, світовій торгівлі та зайнятості працездатного населення країн світу. Виконано вертикальний і горизонтальний аналіз світової торгівлі послугами, по країнах і регіонах, розглянута частка і структура торгівлі послугами провідних країн світу й України зокрема. Проаналізовано динаміку структури пріоритетних видів послуг і соціально-економічна роль туризму як на міжнародному, так і на рівні розвитку окремих країн. Вказані основні соціально-економічні напрямки подальшого розвитку сфери послуг у глобальному масштабі, дані рекомендації з удосконалення туристичних послуг на Україні.

Стаття написана російською мовою


Хавер В. М.
Застосування методики оцінки та управління ризиками в державному регулюванні інноваційної діяльності (c. 53 - 58)

У роботі визначено місце запропонованих методичних підходів щодо оцінки та управління ризиками, основою яких стала розроблена економіка-математична модель оцінки можливості реалізації інноваційного проекту, яка створила умови стверджувати, що при реалізації інноваційного проекту слід чітко розділяти його на два блоки: інноваційний та інвестиційний і окремо виконувати роботи по залученню інвестицій, відповідно на інноваційний та інвестиційний блоки проекту, у державному регулюванні інноваційної діяльності, у результаті чого доведено можливість виконувати цілеспрямовані роботи з формування умов для практичної реалізації інноваційних проектів з урахуванням економічної кризи в державі, раціонально та ефективно використовувати державні матеріальні ресурси, які виділяються на інноваційний розвиток, а також забезпечити більш ефективний розвиток інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Августин Р. Р.
Ідентифікація методології непрямого оцінювання тінізації економіки (c. 37 - 41)

У статті обґрунтовано сутність тіньової економіки як об’єктивне явище соціально-економічних відносин та її вплив на безпеку національного господарства через інструменти ціноутворення, фіскальних обмежень, податкового контролю, банківського та страхового регулювання. Доведено необхідність використання непрямого методу оцінювання рівня тінізації економіки поряд з методами прямого контролю зростання тіньових економічних відносин, оскільки такий підхід дозволить раціонально підійти до визначення обсягів і рівня тіньової діяльності. У результаті дослідження виділено різновиди непрямого оцінювання тінізації економіки (методи документального, бухгалтерського та економічного аналізу), їх особливості, переваги і недоліки, результати практичного використання. Розкрито підходи та характеристики-індикатори економічного аналізу, що дозволяють ідентифікувати причини відхилень від нормальної економічної діяльності суб’єктів господарських відносин. Наведено приклади непрямого способу оцінювання розміру тіньової економіки, що стосуються аналізу попиту на гроші та зіставлення темпів зростання грошової маси із обсягом векселів на пред’явника з ВВП.

Стаття написана українською мовою


Азізов Г. С., Посна О. А.
Про закон нерівномірного розвитку економіки регіонів України і соціальне вирівнювання доходів населення (c. 41 - 47)

У статті розглянуто проблеми нерівномірного розвитку економік регіонів та їх взаємозв'язок у забезпеченні економічного зростання національного господарства України. Обґрунтовано, що вирівнювання доходів населення по регіонах країни шляхом бюджетного перерозподілу та фінансового забезпечення розвитку та економічного зростання регіонів повинно бути здійснено з урахуванням внеску кожного регіону і перспектив його розвитку в загальне економічне зростання національного господарства. Система показників вирівнювання регіонального розвитку також, як і оцінки рівня їх соціально-економічного розвитку, повинна враховувати кількісні та якісні сутнісні їх характеристики.

Стаття написана російською мовою


Гречана С. І., Грінчук К. С.
Ринок злиттів і поглинань: від світового досвіду до національної практики (c. 47 - 52)

Мета статті полягає у визначенні тенденцій та перспектив розвитку ринку злиттів і поглинань України в аспекті впливу на цей процес світового досвіду проведення M&A угод в умовах глобалізації. У результаті дослідження було проаналізовано найбільш вагомі операції злиттів і поглинань, що відбулися у світовій економіці та в Україні останніми роками. Виявлено та здійснено поглиблену оцінку різноманітності мотивів і механізмів їх здійснення з позицій практики розвинутих країн і транснаціональних корпорацій, а також вітчизняних об’єднань підприємств. Визначено, що в Україні переважають угоди жорсткого або вимушеного характеру поглинань, специфічною ознакою яких є не тільки їх занижена вартість, а й пряма приналежність покупців до олігархічно-політичних структур. Обґрунтовано негативний вплив цих особливостей на обсяг і активність національного M&A ринку. Сформульовано та запропоновано систему заходів з боку держави і суб’єктів господарювання, термінове застосування якої дозволить створити сприятливі умови розвитку національного ринку злиттів і поглинань.

Стаття написана українською мовою


Колесніченко І. М.
Розвиток електронного урядування в Україні: інституціональний аспект (c. 52 - 57)

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку електронного урядування в Україні. Її метою є уточнення поняття «e-уряд», аналіз сучасного стану та визначення шляхів прискорення розвитку системи електронного урядування в Україні з інституціональних позицій. Встановлено, що при переході до інформаційного суспільства е-уряд стає реальною альтернативою уряду традиційному (паперовому), а головними перешкодами його впровадження в Україні залишаються: проблема цифрової нерівності, висока ціна і складність реалізації індивідуальних трансакційних послуг і регламентів, відсутність (або недосконалість) юридичної бази, брак висококласних фахівців у державних установах і недостатній рівень заробітної плати, а також недофінансування програми реалізації державної Концепції розвитку е-уряду. Обґрунтовано необхідність прискорення темпів впровадження «Концепції розвитку електронного урядування в Україні» та активізації виконання зобов’язань щодо Національного плану OGP-ініціативи, змінення філософії уряду та бюрократичних процедур на всіх рівнях державного управління.

Стаття написана українською мовою


Медвідь В. Ю.
Економічне регулювання регіонального розвитку: цільова спрямованість та функціональна змістовність (концептуальний підхід) (c. 57 - 61)

У статті досліджено теоретичні ознаки, цільову спрямованість та функціональну змістовність економічного регулювання регіонального розвитку. Визначено змістовність поняття «економічне регулювання регіонального розвитку» стосовно регіону як території, економічної системи та економічного простору. Встановлено, що економічне регулювання регіонального розвитку є системними діями на певні параметри, зміни яких покликані забезпечувати позитивну динаміку в змінах основних характеристик регіонів, таких як властивості, ознаки і межі. Виявлено головну мету та комплекс завдань (комплексність, цільовий характер, варіативність, ресурсна забезпеченість, адресність, керованість) економічного регулювання регіонального розвитку. Обґрунтовано напрями підвищення дієвості системи економічного регулювання регіонального розвитку.

Стаття написана українською мовою


Колєсніченко А. С.
Інституційні основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (c. 61 - 70)

Удосконалено теоретико-методичний апарат з метою впорядкування інституційних засад державного регулювання взаємовідносин, що виникають між суб’єктами енергоринку в процесі купівлі-продажу електроенергії. Установлено структурно-логічні зв’язки між інституційними факторами економічного розвитку і тими функціями держави, на яких ґрунтується державне регулювання взаємовідносин учасників електроенергетичного ринку. На основі еволюційного підходу проаналізовано інституційний інструментарій державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку, що враховує специфіку його роботи, конкретні умови розвитку і створює науково-методичну базу для формування концепцій, стратегій, програм розвитку ринку електричної енергії на державному рівні. Розглянуто та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення процесу державного регулювання міжсуб’єктних відносин учасників електроенергетичного ринку з метою підвищення наукової обґрунтованості законопроектів і врахування нагальних проблем при доопрацюванні та розробці нових нормативно-правових актів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Ковтун Н. С.
Формування конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці (c. 29 - 34)

У статті розглядається проблема формування конкурентних переваг людських ресурсів. Дослідження цієї проблеми відбувається на основі використання системного підходу, інституціональної методології, універсуміки. Проаналізовано різні підходи щодо ролі людини в суспільному виробництві. Обґрунтовано та розмежовано поняття, які визначають конкурентні переваги людських ресурсів, серед яких визначено розвиток людського та соціального капіталів. Доводиться, що людський капітал є економічною формою реалізації людських ресурсів. Вирішального значення в розвитку людського капіталу набуває інтелектуальне виробництво, в якому формуються креативні якості людини, а людина-креатор стає носієм креативного потенціалу людських ресурсів, важливої конкурентної переваги національної економіки. Соціальні мережі та соціальний капітал розглядаються як необхідні умови формування та реалізації людського капіталу і складова частина людських ресурсів. Наведено авторське визначення формування конкурентних переваг людських ресурсів та їх основні чинники. Людські ресурси розглянуто як відносно відокремлену підсистему національної економіки, конкурентні переваги яких є чинником конкурентоспроможність національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Москаленко О. М.
Інститути влади, їх результативність і вплив на реалізацію економічної політики випереджаючого розвитку (c. 34 - 38)

Метою статті є обґрунтування актуальності та важливості результативності інститутів влади для вироблення довгострокової стратегії випереджаючого розвитку України. У статті проаналізовано причини інституційної регресії у взаємодії інститутів влади та корпоративних структур. Використано метод інституціонального аналізу, який дозволив дослідити субстанціональні причини інституційної регресії, дисфункціональності економічних і політичних інститутів влади. Обґрунтовано необхідність в одновекторності економічних реформ у країні. Запропоновано умову випереджаючого економічного розвитку країн з трансформаційною економікою, якою є стрибок через інституціональну прірву із залученням ринкових сил, та інституціональна гармонізація. Доведено, що для реалізації економічної політики випереджаючого розвитку країни потрібні як сміливі внутрішні реформи, так і діапазон фінансових можливостей, насичення якого можливе такими шляхами, як: активне використання механізму державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, акумуляція внутрішніх інвестицій, додаткова грошова емісія під цільові інноваційні проекти, створення сприятливих умов міжнародних прямих інвестицій або отримання довгострокових кредитних ресурсів від пулів транснаціональних банків і міжнародних фінансово-кредитних установ на основі визначення оптимального співвідношення між джерелами фінансування. Розроблено основні напрямки механізму постановки завдань і формування організаційної структури для реалізації стратегії випереджаючого розвитку. Аргументовано, що на ефективну реалізацію стратегії випереджаючого розвитку в країні істотний вплив мають її історія (path dependence), внутрішня соціальна динаміка (готовність суспільства до змін та їх підтримка), а також фундаментальна концепція керівництва, досить впевнена і продумана для того, щоб надати громадянам країни бачення майбутніх позитивних змін.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Білик М. Д., Білик Т. О.
Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора (c. 36 - 42)

У статті розглянуто стан вітчизняного державного сектора економіки, його права, роль, сутність національних моделей та галузеві позиції. Визначено основні недоліки в його формуванні, зокрема помилки, що були допущені українською владою при приватизації економіки, політика ціноутворення на продукти та послуги природних монополій, низька ефективність оперативного управління державними підприємствами, відсутність дієвої державної підтримки підприємств державного сектора тощо. З метою підвищення функціонування вітчизняного державного сектора розглянуто досвід розвинених країн. У результаті зроблено висновок, що держава повинна виступати як великий господарюючий суб’єкт, який за рахунок участі у ринковій економіці поповнює державний бюджет. Також визначено, що важливою інституційною формою ринкової економіки має виступити державно-приватне партнерство, яке є незамінним чинником розвитку інфраструктури, залучення приватних інвестицій та впровадження інновацій.

Стаття написана українською мовою


Іляш О. І., Мазярко І. С.
Засади державного регулювання в енергетичній сфері України (c. 43 - 47)

Метою статті є вирішення науково-прикладних завдань обґрунтування основних засад державного регулювання цілісної енергетичної системи країни, що базується на складних взаємозв’язках її елементів. Методичною i теоретичною основою дослідження є положення теорії державного регулювання енергетичної системи, методичний інструментарій реалізації енергетичної політики держави, а також фундаментальні публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників, що стосуються підвищення енергетичної безпеки країни, стимулювання та розвитку альтернативних джерел енергії. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний (для розкриття теоретичних засад державного регулювання енергетичного сектора); системного аналізу та теоретичного узагальнення (для обґрунтування напрямів удосконалення державного регулювання енергетичної системи). Обґрунтовано, що розвиток та ефективне функціонування енергетичної сфери базується на конкретно визначеній енергетичній політиці держави. Визначено, що подолання залежності від одного постачальника енергоносіїв, оптимізація механізму управління податками, лібералізація енергетичних ринків, а також створення сприятливих умов для інвестування в розроблення сучасних технологій і альтернативних джерел енергії є складовими компонентами енергетичної політики держави. Доведено, що в умовах сьогодення помітно посилилася роль державного регулювання в енергетичній сфері з урахуванням ключового значення енергетики в ресурсному забезпеченні економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності економіки держави. Розроблено концептуальні засади державного регулювання в енергетичній сфері України, що спрямовані на чітку енергетичну політику держави, спрямовану на забезпечення енергетичної незалежності та основану на економічному механізмі стимулювання виробництва електроенергії відновлюваною енергетикою. Значущість дослідження полягає в доведенні необхідності створення цілісної енергетичної системи України та застосуванні механізму державного її регулювання як природної монополії.

Стаття написана українською мовою


Старовєров Ю. А.
Історико-економічні фактори, що формують сучасну макроекономічну нестабільність (c. 48 - 51)

Метою статті є виявлення і розгляд причинно-наслідкового зв'язку, що призвів до сучасної макроекономічної нестабільності. У статті розглянуто та проаналізовано причини виникнення даної світової економічної ситуації. Показано причинно-наслідковий зв’язок глобальних економічних процесів, що відбуваються. Врахована геополітична складова глобальної економіки. Отже, враховано вплив інтересів глобальних гравців на загальнопланетарний економічний простір. Особливу увагу приділено головній функціональній деталі сучасної економіки – грошам. Розглянуто та проаналізовано шлях становлення глобальної грошової одиниці – від долара США до долара ФРС. А значить, чітко продемонстровано шлях долара від забезпеченої в минулому валюти до сучасного нічим не забезпеченого, тобто не стандартизованого і нічим не підкріпленого. Саме ця особливість сучасних грошей – віртуальна цінність – дозволяє створювати їх надмірність стосовно реальних цінностей, товарів і послуг, еквівалентом яких вони, по суті, є. І якщо грошова маса, особливо глобальний платіжний засіб, може не співвідноситися з реальним станом речей і до того ж не бути державним грошовим знаком, то зловживання неминучі. У зв’язку з цим пояснено і продемонстровано історико-економічний шлях становлення даного явища. Зроблено висновок і прогноз щодо тенденцій розвитку сучасної глобальної економічної системи.

Стаття написана російською мовою


Черниш І. В.
Проблеми здійснення моніторингу при формуванні державної політики розвитку туристичної галузі в Україні (c. 52 - 57)

Мета статті полягає в дослідженні та виявленні проблем здійснення моніторингу при формуванні державної політики розвитку туристичної галузі в Україні. Проаналізувавши та надавши узагальнення праць провідних учених, які займаються вищевизначеною проблематикою, було розглянуто основні методики дослідження тенденцій розвитку туристичної галузі. У статті надано оцінку змісту базового програмного документу розвитку туристичної галузі в Україні («Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки») на предмет обґрунтованості визначення проблем у галузі; проаналізовано наукові підходи вчених, якими відмічаються проблеми розвитку галузі, і надано оцінку щодо можливості їх використання як бази для моніторингу державними інституціями; відібрано показники для проведення моніторингу проблем розвитку туристичної галузі в Україні з їх поділом на сфери. Було доведено необхідність розробки методики моніторингу розвитку туристичної галузі, використання якої надасть можливість встановити причинні проблеми та сформувати державну політику щодо їх вирішення державними інституціями. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є дослідження проблем нормативно-правового регулювання розвитку туристичної галузі в Україні.

Стаття написана українською мовою


Горячева К. О.
Модель оцінки рівня сталого розвитку промисловості з урахуванням соціально-екологічних факторів впливу (c. 57 - 62)

Метою статті є розробка моделі оцінки рівня сталого розвитку промисловості з урахуванням соціально-екологічних факторів впливу. Дана модель спрямована на формування результуючої інформації щодо рівня сталого розвитку підприємства і розробки подальших рішень про забезпечення вищого рівня або підтримку існуючого. У результаті дослідження представлено розрахунок інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку промисловості, в основу якого покладено збалансовану систему показників. Виділено 5 блоків впливу на сталий розвиток підприємства: власники, бізнес-процеси, клієнти, працівники, продукція. Для інтерпретації розрахованого значення інтегрального показника оцінки рівня сталого розвитку промислового підприємства використані зони сталості. Обґрунтовано вибір подальшої стратегії розвитку підприємства з урахуванням його належності конкретній зоні сталості. Розроблена модель оцінки рівня сталого розвитку промислового підприємства дозволяє визначити рівень його сталості з урахуванням впливу факторів макро- і мікросередовища, а також може бути використана для оцінки сталого розвитку підприємств різних галузей промисловості.

Стаття написана українською мовою


Ключко В. Г.
Особливості реалізації концепції сталого розвитку в перехідній економіці (c. 62 - 67)

Мета даної статті полягає у визначенні особливостей процесу переходу до сталого розвитку в країнах з перехідною економікою. У ході роботи було розглянуто шляхи та основні складові перехідного процесу. Зокрема, проаналізовано особливості та наслідки таких процесів, як реорганізація та приватизація, лібералізація цін ы зниження торгових бар’єрів, реформування законодавчої системи. Розглянуто, за рахунок яких факторів країнам вдалося подолати першочергові проблеми, пов’язані із забезпеченням економічного зростання, та які завдання постали перед перехідними економіками після фінансово-економічної кризи. У результаті дослідження доведено, що на сьогодні поряд з формуванням нових способів і механізмів регулювання економічних відносин важливим є формування механізмів, які забезпечують сталий розвиток. Як показав аналіз, у силу того, що країни з перехідною економікою відрізняються за рівнем розвитку, наявними ресурсами, інституційною будовою, дати загальну характеристику процесу переходу до сталого розвитку по цій групі країн складно, проте можна виділити певні спільні риси даного процесу. Зокрема, з одного боку, країни з перехідною економікою мають необхідні передумови для переходу до сталого розвитку, з іншого – їх розвиток залежить від ситуації в розвинутих країнах, вимагає залучення все більшого обсягу ресурсів і зрештою перегляду існуючої моделі розвитку. Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні особливостей впровадження концепції сталого розвитку на національних рівнях.

Стаття написана українською мовою


Микитась В. В.
Інституційні засади формування ефективної економічної політики держави (c. 68 - 72)

У статті розглянуті основні аспекти інституційної теорії, вплив інститутів на функціонування економіки держави. Складні соціально-економічні процеси, які відбувалися в Україні, поставили ряд практичних завдань щодо економічного розвитку країни, і саме: формування ефективної економічної політики держави повинно вирішити дані проблеми. У роботі показано, що при формуванні економічної політики держави важливе місце займає побудова ефективної системи інститутів, яка має базуватися на створені «своїх», етнічних інститутів, які мають поєднувати в собі досвід минулих поколінь та наукові засади майбутнього розвитку. Важливою умовою формування ефективної економічної політики держави є створення сильної системи інститутів, яка б сприяла економічному розвитку країни. Автор вважає, що для формування ефективної економічної політики держави необхідною умовою є поєднання засад інституційної теорії з принципами кейнсіанства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Тимошенко О. В.
Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки держави (c. 32 - 37)

У статті проаналізовано погляди вчених-економістів щодо методичних підходів до оцінювання рівня економічної безпеки держави, розглянуто затверджену на законодавчому рівні методику оцінки економічної безпеки в розрізі основних індикаторів та їх порогових значень. Автором виділено основні суперечності існуючих науково-методичних підходів, що, у свою чергу, знижує достовірність результатів їх застосування. Доведено потребу в подальшому розвитку теоретико-методологічного обґрунтування системи оцінки рівня економічної безпеки у вітчизняній науці з урахуванням розвитку різних сфер і галузей економіки країни. Здійснено системний аналіз основних показників економічної безпеки за 2009 – 2013 рр. і зроблено обґрунтовані висновки, що переважна більшість показників знаходиться в несприятливих (критичних) зонах. Запропоновано методологію інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки держави, що включає використання системи узагальнюючих показників у розрізі складових економічної безпеки, обґрунтування порогових значень, що дасть змогу здійснити апробацію методології шляхом оцінки та прогнозування рівня економічної безпеки з позиції репрезентативності й інформативності та розробити заходи щодо запобігання існуючим загрозам у розрізі складових економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Солодовнік О. О.
Інтереси та переваги сторін державно-приватного партнерства (c. 38 - 42)

Мета статті полягає у визначенні інтересів учасників сучасних державно-приватних партнерств та обґрунтуванні переваг, яких вони набувають у такій взаємодії, для вироблення дієвих механізмів стимулювання ділової активності в цій сфері та формування комунікативних стратегій для кожного проекту державно-приватного партнерства. Дослідження історичних аспектів формування і розвитку партнерських відносин держави і бізнесу дозволило встановити зміни в цільових орієнтирах сучасних державно-приватних партнерств, які в роботі конкретизовано стосовно інтересів держави, приватних структур і суспільства. Аналізуючи унікальні характеристики кожного з партнерів, було встановлено, що така форма співпраці сприяє більш повній реалізації властивих їм функцій, мінімізації їх «слабкості» і отриманню додаткових вигод у формі переваг. У результаті дослідження було визначено і систематизовано переваги державного і приватного партнерів, яких вони набувають у такій взаємодії, а також переваги проекту, що реалізується на умовах державно-приватного партнерства. Обґрунтовано, що поширення цієї інформації серед потенційних партнерів і громадськості сприятиме розвитку державно-приватного партнерства в Україні та забезпечить позитивне сприйняття суспільством відповідних проектів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка стратегії розвитку державно-приватного партнерства в Україні і рекомендацій щодо формування комунікативних стратегій для проектів державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


Попова Н. В.
Особливості проектного підходу до організації транспортно-торговельно-логістичного кластера (c. 43 - 48)

Метою даної статті є розгляд особливостей застосування проектного підходу до організації транспортно-торговельно-логістичного кластера (ТТЛК). Кластерний підхід до формування економіки є однім з найбільш ефективних для підвищення конкурентоспроможності регіонів. На етапах формування кластера він має ознаки проекту, тому для його реалізації доцільно застосовувати проектний підхід. Для реалізації проектного підходу розглянуті особливості проектного підходу з оглядом на створення ТТЛК, система управління проектною діяльністю відносно до організації ТТЛК, цикли змін по фазах проекту, напрямки оцінки ефективності проекту, сфери управління проектом створення ТТЛК на основі базових функціональних областей. Ефективне управління проектом створення ТТЛК потребує подальшого моделювання системи управління проектом, розгляду методичних підходів до оцінки ефективності його організації та функціонування, а також апостеріорної оцінки проекту. Методичні підходи до створення ТТЛК на основі проектного підходу можуть використовуватись в регіонах, де є певні умови. Це значною мірою буде сприяти розвитку позитивних наслідків як у економічній, так і у соціальній сферах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Височин І. В., Богославець Г. М., Трубей О. М.
Розвиток внутрішнього ринку як основа відновлення стійкості економіки України (c. 55 - 60)

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення функціонування внутрішнього ринку України шляхом створення цілісної системи оцінки та регулювання його стану. Дослідження основних міжнародних рейтингових оцінок більшості країн світу дозволило визначити низькій рівень розвитку внутрішнього ринку України і загальних умов ведення підприємницької діяльності. На підставі аналізу таких показників, як обсяги товарного виробництва, суми номінальних і реальних доходів населення, структура споживчих витрат, результативні показники функціонування торгівлі визначені основні проблеми внутрішнього ринку України. Проведене дослідження дозволило окреслити пріоритети формування цілеспрямованої політики у сфері управління внутрішнім ринком, що мають бути реалізовані на державному рівні, на рівні органів місцевої влади та на рівні окремих суб’єктів господарювання. Обґрунтовано, що відновлення стійкості та подальше зростання економіки України в умовах світових і національних кризових явищ безпосередньо пов’язані з розвитком внутрішнього ринка товарів і послуг.

Стаття написана російською мовою


Копосов Г. О., Михайлик С. В.
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання відновлювальні джерела енергії (c. 61 - 64)

Концепція сталого розвитку країни вимагає раціонального використання всіх природних ресурсів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, мінімізації кількості відходів для збереження екологічної рівноваги. Використання поновлюваних енергоресурсів – один із можливих варіантів вирішення проблеми. Виробництво енергії на основі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) рівносильна економії суспільних витрат, яка дорівнює вартості енергії, виробленої традиційними способами у відповідних обсягах. З цього випливає, що розумно було б знімати з витрат виробників енергії на основі відновлювальних джерел енергії хоча б половину суми економії, а це суттєво підвищить ефективність виробництва. У роботі запропоновано методичний підхід до визначення ефективності використання відновлювальних джерел енергії. Розроблено алгоритм державного регулювання виробництва енергії на основі ВДЕ. Запропоновано й обґрунтовано математичну модель оптимізації виробництва енергії. Мікроекономічна модель виробництва доповнена специфічним рішенням, коли змінні фактори виробництва за вартістю близькі до нуля, оскільки відновлювальні фактори не є в даний час економічними благами.

Стаття написана російською мовою


Брановицький В. В.
Корпоративний конфлікт як невід’ємна складова ринкових взаємовідносин (c. 65 - 70)

Метою даної публікації є вивчення й узагальнення теоретичних і практичних аспектів розвитку корпоративного конфлікту. Автор виходить з того, що саме взаємозв'язок між суб’єктами, що виникає на основі корпоративного конфлікту, приводить до перерозподілу власності, що може відбуватися із застосуванням як ринкових, так і неринкових (антагоністичний характер) механізмів. Цей взаємозв’язок передбачає взаємну залежність і стратегічну важливість впливу на корпоративну форму управління. У статті також розглянуто основні групи учасників конфлікту, вектори інтересу, процес розвитку поглинання, в основі якого лежить корпоративний конфлікт. Зокрема, особливу увагу зосереджено на інституціональній проблематиці розвитку корпоративної форми управління в Україні. Досліджено вплив корпоративної форми управління на гуманізацію суспільства. Детально розглянуто корпоративний конфлікт антагоністичного характеру, що стає основою для рейдерства, грінмейла, силового підприємництва. Зроблено рекомендації відносно формування неформальної інституції, здатної врегульовувати конфлікти на початковому етапі. Узагальнено ряд тенденцій, характерних для ринку перерозподілу власності, де має місце корпоративний конфлікт в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Тищенко О. П., Заніздра С. А.
Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки (c. 34 - 39)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану, існуючих перешкод щодо сприяння процесам кластерізації в національній економіці України, обґрунтуванні сутності та складових державної кластерної політики як безальтернативного напряму прискорення переходу на інноваційну модель розвитку в умовах глобалізації. Проаналізовано зміст провідних кластерних стратегій та показано їх визначальну роль у формуванні державної кластерної політики. Акцентовано увагу на відсутності правових, інформаційних та інших складових, необхідних для практичного впровадження кластерного підходу в господарську діяльність на вітчизняному економічному просторі. Дано оцінку та узагальнено позитивний досвід кластерізації, накопичений в державі на регіональному рівні, зокрема у Харківській області. Запропоновано першочергові заходи, що дозволять створити та забезпечити функціонування цілісного механізму формування державної кластерної політики. Обґрунтовано пропозиції та рекомендації з нормативно-правового, організаційного, фінансового, кадрового, науково-методичного та статистичного забезпечення процесів кластеризації, реалізація яких сприятиме розвитку державно-приватного партнерства при здійсненні інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Васильців Т. Г., Цап М. В.
Узагальнення концептуальних положень організаційно-економічного механізму та інструментів державної структурної політики імпортозаміщення (c. 40 - 44)

У статті обґрунтовано актуальність уточнення теоретичних засад державного регулювання імпортозаміщення в Україні. Узагальнено результати концептуальних досліджень відносно загальних характеристик, механізмів та інструментів державної політики імпортозаміщення. Доведено необхідність уточнення та надано авторське визначення поняття організаційно-економічного механізму державної структурної політики регулювання імпортозаміщення. У результаті дослідження ідентифіковані цільові орієнтири та напрями регулювання структурних співвідношень в економіці, що є об’єктами державної структурної політики регулювання імпортозаміщення. Установлено організаційні та економічні напрями реалізації організаційно-економічного механізму регулювання імпортозаміщення, а також визначено їх дієві інструменти за групами: стимулюючі внутрішнє виробництво та дестимулюючі імпорт.

Стаття написана українською мовою


Більовська О. О.
Рейтинг конкурентоспроможності України та шляхи вдосконалення державної підтримки пріоритетних галузей (c. 45 - 50)

У статті зроблено спробу осмислити причини низької конкурентоспроможності продукції основних галузей України за міжнародними рейтингами після вступу до СОТ. Порівняння профілів конкурентоспроможності України, Польщі, Естонії та інших країн в рейтингу глобальної конкурентоспроможності показує незадовільну ситуацію в нашій країні. Узагальнення робіт провідних українських і зарубіжних учених показує можливі напрямки істотної зміни системи державної підтримки конкурентоспроможності в рамках євроінтеграційного процесу. Автором обґрунтовано пропозиції концептуального характеру щодо переосмислення існуючої практики державної підтримки пріоритетних галузей в умовах глобалізації. Наведено досвід ряду країн ЄС, у тому числі країн Балтії, досвід яких виявився більш успішним, ніж України, у рамках СОТ. На цій підставі автором виконано власний порівняльний аналіз ситуації в Україні та Фінляндії за п’ятьма провідними ознаками. Ця авторська розробка показує не лише втрачені можливості України в питаннях активної державної підтримки пріоритетних галузей, але дає орієнтир по основних напрямках повторення досвіду Фінляндії.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Єніна А. О., Середіна Г. В.
Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки (c. 41 - 47)

Мета статті полягає в аналізі системи економічної безпеки держави, у виявленні проблем щодо розуміння системи безпеки країни, її основних структурних елементів, взаємозв’язку з такими загрозливими економічними процесами, як тінізація та криміналізація економіки. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючі наукові праці багатьох учених, було розкрито структурні складові елементи системи безпеки країни, обґрунтовано місце і роль фінансової безпеки у складі економічної та національної безпеки держави, з’ясовано суть тінізації та криміналізації економіки. Виявлено причини розвитку тіньової економіки та її складові (неформальна, підпільна, кримінальна). За результатами дослідження конкретизовано негативний вплив тіньової економіки та криміналізації економіки на систему безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Колесник В. М.
Формування ієрархічної багаторівневої структури ресурсозбереження (c. 52 - 56)

Метою даної роботи є розробка методичних підходів до формування ієрархії рівнів ресурсозбереження. У статті розглянуто підходи і методи до вивчення прогресивних напрямів використання природно-ресурсного потенціалу країни, наведено різне трактування та проведено аналіз визначень «ресурси» і «ресурсозбереження», запропоновано власне трактування даних визначань. Обґрунтовано актуальність та необхідність розгляду ресурсозбереження як багаторівневої економічної категорії. Також запропоновано формування ієрархічної багаторівневої структури ресурсозбереження на підставі узагальнення та аналізу підходів до визначення суті понять «ресурси» і «ресурсозбереження» як економічних категорій. Наведено взаємозв'язок між всіма рівнями ієрархії Запропоновано визначення кожного з рівнів ієрархії ресурсозбереження: технологічне ресурсозбереження; ресурсозбереження на рівні підприємства; галузеве ресурсозбереження; регіональне ресурсозбереження; національне ресурсозбереження; ресурсозбереження на міжнародному рівні; глобальне ресурсозбереження.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Колупаєва І. В.
Підхід до тлумачення важелів регуляторної політики (c. 48 - 55)

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування сутності важелів та узагальнення існуючих класифікацій важелів регуляторної політики. Усебічно проаналізовано поняття «важіль» у різних контекстах, у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Представлене власне бачення поняття «важіль». Виділено основні особливості важелів регуляторної політики, а саме: використання важелів базується на чинному законодавстві; важелі спрямовані на певний процес, об’єкт тощо; важелі застосовуються безпосередньо органами державної влади. Проаналізовано класифікацію важелів регуляторної політики, детально представлено різні думки вітчизняних науковців щодо класифікації фіскальних і бюджетних важелів. Визначено, що податкові важелі регуляторної політики мають найбільш поширену класифікацію. Узагальнено класифікації важелів і доповнено їх фіскальними, бюджетними та соціальними.

Стаття написана українською мовою


Ланговой В. О.
Тенденції реалізації концепції сталого розвитку у виробничо-фінансовій та інвестиційній діяльності корпорацій України (c. 56 - 66)

Метою статті є визначення й дослідження соціальної ролі та місця бізнесу в проведенні державної та регіональної політики сталого розвитку. У статті проаналізовано передумови та можливості впровадження принципів сталого розвитку корпораціями України. Визначено компанії, що впроваджують концепцію сталого розвитку на всіх етапах своїх стратегій. Виділено основні закономірності у сфері реалізації принципів сталого розвитку та конкретизовано напрями реалізації економічної, соціальної та екологічної складових досліджуваними підприємствами. Наведено приклади реалізації корпораціями складових сталого розвитку. Також у статті встановлено кореляційний зв’язок між динамікою прибутків аналізованих компаній та динамікою пропорцій фінансування заходів з реалізації концепції сталого розвитку на основі відібраних показників і матриці крос-кореляції. Визначено, що підвищення якості продукції залишається пріоритетним заходом діяльності підприємств у сфері сталого розвитку. Найменш поширеними для аналізованих підприємств є заходи щодо захисту природних ресурсів і співпраці з громадою. Більшість підприємств не мають чіткого механізму контролю впровадження програм чи заходів зі сталого розвитку, і рівень співпраці з основними групами стейкхолдерів досить низький. Відзначено, що в українській економіці відсутні умови з вмотивованого запровадження заходів щодо сталого розвитку. Вирішення існуючих проблем у теорії та практиці реалізації концепції сталого розвитку дозволить нівелювати економічні та соціальні диспропорції, створити довірливі взаємовідносини між бізнесом, суспільством і державою.

Стаття написана українською мовою


Дедіков О. І.
Про формування пріоритетів фінансово-економічного розвитку України на нинішньому етапі (c. 66 - 71)

Досліджуються питання, присвячені визначенню основних напрямків сучасного розвитку народного господарства України, які включать, перш за все, коло економічних і фінансових актуальних проблем. Показано проблеми, що нині постають перед народним господарством Україні у світлі проведення структурних реформ і рушійних сил, які приводять у дію механізм господарського розвитку народногосподарського комплексу України. Перспективи розвитку народного господарства України дещо покращуються останнім часом, але шлях до прогресивних перетворень залишається вкрай складним. При цьому економічна ефективність діяльності суб’єктів господарства України, перш за все, у основних галузях, лишається вкрай незадовільною. Такий стан справ обумовлений низькою конкурентоспроможністю української економіки, а також певними протиріччями і затримками в проведенні структурних і системних реформ. Господарство країни вкрай потерпає від повільних зрушень у прогресивному напрямку стосовно виробничої та соціальної інфраструктури української економіки. Виходячи з цього, Україні слід реалізовувати систему заходів, що обумовлені дією факторів, спричинених внутрішньогосподарчими процесами на рівні господарюючих суб’єктів.

Стаття написана українською мовою


Іляш Н. І.
Структурний та порівняльний аналіз забезпеченості інвестиційної та інноваційної функціональних складових економічної безпеки реального сектора економіки (c. 72 - 78)

Метою статті є дослідження декомпозиції інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки, проведення структурного та порівняльного аналізу забезпеченості інвестиційної та інноваційної функціональних складових економічної безпеки реального сектора національного господарства, а також доведення наявності її кількісних та якісних недоліків. У статті розглянуто різні результати та пропозиції відносно декомпонування інвестиційної та інноваційної (науково-технологічної) складових на макроекономічному рівні управлінні безпекою національної економіки. Показник «рівень зносу основних засобів» визначено важливою характеристикою інвестиційної забезпеченості суб’єктів господарювання. Встановлено недостатність інвестиційної діяльності в більшості суб’єктів базових видів економічної діяльності в державі. Обґрунтовано негативний вплив недоліків в інвестиційній сфері на результати інноваційної діяльності вітчизняних суб’єктів реального сектора національного господарства. Встановлено недостатність раціональних структурних співвідношень за джерелами інвестування інноваційної діяльності в Україні. Доведено, що суттєвим недоліком є низька інвестиційна активність держави та місцевих громад у фінансовій підтримці інноваційної сфери. Зазначено необхідність покращення діяльності державних структур з удосконалення нормативно-методичного забезпечення амортизаційної політики суб’єктів базових видів економічної діяльності. Узагальнено результати аналізу структурних складових інвестиційної та інноваційної безпеки реального сектора економіки України. Значущість дослідження полягає в доведенні необхідності оцінювання структурних складових інвестиційного та інноваційного забезпечення економічної безпеки базових видів економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Кирилюк А. О.
Державне регулювання монополізованих ринків України (c. 30 - 35)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей функціонування різних типів монополій, обґрунтуванні використання відповідних інструментів антимонопольної політики, а також у визначенні шляхів удосконалення антимонопольного регулювання. Аналізуючи різні типи монопольних утворень в економіці, було виявлено причини виникнення та особливості функціонування різних типів монополій. У результаті дослідження було виявлено вплив різних типів монопольних утворень на економіку. Визначено необхідність використання відповідних інструментів антимонопольної політики для регулювання діяльності різних типів монополій. Обґрунтовано доцільність використання певних інструментів антимонопольної політики на різних ринках, що дозволить враховувати особливості кожного ринку задля покращення загальної ситуації на ринку. Перспектива подальших досліджень у даному напрямі – в обґрунтуванні використання інструментів антимонопольної політики на різних ринках і поліпшенні антимонопольного регулювання в цілому.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Ялдін І. В.
Промислова політика: її сутність та значення (c. 36 - 42)

У статті аналізується значення промислової політики для економік країн світу, розглядаються етапи її розвитку в європейських країнах, цілі та особливості проведення. Уточнюються тлумачення понять «політика», «промисловість», «промислова політика». Визначаються основні підходи до трактування поняття «промислова політика». Виділяються основні риси промислової політики. Аналізуються відмінності у трактуваннях поняття й передумови їх виникнення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Савченко А. М.
Методи Форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки України (c. 62 - 68)

Мета статті полягає у дослідженні можливостей методів Форсайт у регулюванні корпоративного сектора національної економіки України. У статті представлено суть методу Форсайт як процесу конструювання майбутнього сценарію вирішення завдань середньо- i довгострокової перспектив, що заснований на методах оцінки, інструментах формування та коригування пріоритетів соціального та економічного розвитку, результатом якого має стати інтегроване впровадження ініціатив і досягнення поставлених цілей. Проаналізовано можливості використання методу Форсайт у регулюванні корпоративного сектора національної економіки України. Обґрунтовано актуальність застосування форсайт-досліджень у формуванні державного механізму регулювання корпоративних відносин. Запропоновано запровадження державного форсайт-центру як інструменту державного регулювання корпоративного сектора національної економіки України. Визначено, що Форсайт у регулюванні корпоративного сектора національної економіки України – це технологія національного відбору нових напрямів державної політики, визначення ключових технологій, необхідних соціальних трансформацій та управлінських рішень, що задають перспективи щодо розвитку корпорацій, консолідації зусиль та гармонізації інтересів учасників корпоративних відносин.

Стаття написана українською мовою


Бабина О. Є., Комарова А. А.
Механізм підвищення рівня соціально відповідальної діяльності підприємств України (c. 69 - 74)

У статті узагальнено положення концепції соціальної відповідальності українських підприємств. У результаті проведеного дослідження сформовано механізм підвищення рівня корпоративної соціальної відповідальності, який включає принципи та фактори – стимули впливу на рівень соціальної відповідальності, інструментарій підвищення її рівня залежно від суб’єктів соціально орієнтованої діяльності, а також результати впровадження концепції соціальної відповідальності. Даний механізм може бути використаний підприємствами для кращого розуміння концепції соціальної відповідальності бізнесу (СВБ), інструментів для її імплементації та суб’єктів соціально орієнтованої діяльності. Для розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні необхідне, перш за все, роз'яснення суті даного поняття суспільству, об’єднання зусиль бізнесу та держави шляхом створення спільних соціальних програм задля вирішення негайних потреб суспільства та попередження виникнення нових кризисних ситуацій. З боку держави це означає створення сприятливого інвестиційного клімату, передбачуваність і стабільність «правил гри», відкритість інформації, створення механізму цивілізованого лобіювання інтересів бізнесу і відкритого діалогу з ним у питаннях розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Кравець Р. А.
Прогнозування тенденцій світових фондових ринків та їхній вплив на розвиток реального сектора економіки України (c. 75 - 84)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей прогнозування тенденцій світових фондових ринків і визначенні їхнього впливу на розвиток реального сектора економіки України. Прогнозування тенденцій фондових ринків розглядається як важливий механізм формування управлінської інформації, що пов’язано з високою швидкістю реагування фондових ринків на зміни економічних процесів. У зв’язку з цим у статті аналізуються особливості фондових ринків та, на основі провідних фондових індексів окремих регіонів світу, формується прогноз розвитку тенденцій світової економіки та їхній вплив на економіку України. Визначаються ключові напрями адаптації національної економіки в цілому та реального сектора зокрема до світових економічних тенденцій. Перспективними напрямами майбутніх досліджень є пошук шляхів удосконалення механізмів прогнозування тенденцій фондових ринків і засобів розвитку вітчизняного фондового ринку, а також визначення можливостей адаптації реального сектора економіки України до змін світових економічних тенденцій.

Стаття написана українською мовою


Омаров Шахін Анвер огли
Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження (c. 85 - 95)

Метою статті є аналіз законодавчого врегулювання проблеми забезпечення сталого розвитку країн світу та України, а також практики регулювання сталого розвитку та визначення на цій основі напрямів їх подальшого вдосконалення. Задля досягнення мети в статті досліджено елементи механізму управління сталим розвитком. Проаналізовано законодавчу базу забезпечення сталого розвитку України та її регіонів. Розглянуто особливості тлумачення поняття «сталий розвиток» у законодавстві України. Визначено інститути громадянського суспільства в Україні, які можуть сприяти сталому розвитку. Проаналізовано досвід регулювання сталого розвитку інших країн світу, таких як Данія, Норвегія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Німеччина. Розглянуто особливості регулювання сталого розвитку в країнах СНД. Визначено напрями подальшого вдосконалення законодавства та практики регулювання сталого розвитку в країнах світу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Шкарлет С. М., Холявко Н. І.
Трансформація національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями: ендогенний та екзогенний ресурси (c. 59 - 66)

У контексті розв’язання проблем щодо розбудови в державі економіки інформаційного типу необхідним стає формування оптимізаційного комплексу засобів, методів та інструментарію процесно-замкненого управління задля забезпечення надійності функціонування національної економічної системи з усуненням деструктивних факторів впливу на процеси державотворення в умовах ресурсних обмежень і загроз суспільно-політичному устрою України. Досліджено науково-прикладні засади трансформації національної економічної системи. У статті обґрунтовано науковий пріоритет щодо розробки адекватних модельних вирішень і використання системно-універсальної технології стратегування когнітивно-інформаційного типу. Авторами зроблено наголос на ідентифікації зовнішніх та внутрішніх ресурсів трансформації національної економічної системи з когнітивно-інформаційними якостями.

Стаття написана українською мовою


Кулик В. В.
Децентралізація і фіскальна консолідація в управлінні процесами відтворення сектора нефінансових корпорацій (c. 66 - 71)

Розглядаються питання інтеграції управлінського обліку суб’єктів мікро- та мезоекономіки на прикладі інституційного сектора нефінансових корпорацій (НФК) у рамках концепції системи національних рахунків ООН. Запропоновано і побудовано кілька варіантів спрощеної системи рахунків відтворення матричної форми, які в роботі взяті за основу для аналізу та інтерпретації відтворювальних процесів на мікро- та мезорівні. Для аналізу структури та структурної динаміки рахунків застосовується метод системної динаміки. Створення спрощеної теоретично-практичної матричної моделі для мезорівня здійснювалося з метою досягнення ряду цільових завдань, які підтверджено в ході дослідження, а саме: 1) фіскальної консолідації та системного аналізу процесів відтворення інституційного сектора; 2) дослідження динаміки розвитку сектора на основі квартальних національних рахунків; 3) створення основи для децентралізованого управління процесами відтворення сектора; 4) розширення і модифікації моделі в подальших дослідженнях; 5) підготовки загальнометодологічних рекомендацій щодо управління процесами відтворенням сектора. На основі запропонованої системи рахунків проаналізовано критичні процеси відтворення інституційного сектора НФК національної економіки України протягом 2011 – 2014 рр. і виявлено базові причини економічного спаду. Запропоновано заходи щодо подолання кризових явищ в умовах децентралізованої моделі управління та посилення регулятивних функцій держави. Інформаційною основою дослідження стала відкрита і доступна інформація квартальних національних рахунків України.

Стаття написана українською мовою


Романчук С. В.
Підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів: державне стимулювання та бар’єри (c. 72 - 77)

Метою статті є дослідження еколого-економічної ефективності в нерозривному взаємозв’язку з урядовою політикою стимулювання сфери альтернативної енергетики. Суттєва проблема збитковості цукрових заводів ставить нові виклики перед галуззю в цілому. Велика кількість цукрових заводів на даний час закриті, інші знаходяться в процесі ліквідації. Дані процеси зумовлені неефективністю технологій, значним державним регулюванням і непрозорістю ринку. Застаріле обладнання, яке фізично та морально зношене, катастрофічно впливає на довкілля. Незважаючи, що підприємства належать до харчової промисловості, вплив шкідливих відходів практично повністю змінив екосистему місцевості: забруднені підземні води, стійкий насичений запах, непридатні ґрунти. Це все – мала частина впливу діяльності цукрових заводів на довкілля. Енергоефективність на цукрових заводах хоч і поліпшується, але залишається в рази нижчою за аналогічні показники в ЄС. Саме тому у статті досліджується сучасний стан фінансування та державної підтримки цукрових заводів на шляху підвищення еколого-економічної ефективності. Проаналізовано податкові пільги, які можуть надаватися цукровому заводові, який прагне перейти на системи переробки відходів з метою виробництва біопалива. Вказано основні недоліки і бар’єри законодавства та запропоновано необхідні зміни. Надано аналіз «зеленого» тарифу для цукрових заводів, що прагнуть виробляти біопаливо з відходів виробництва як основного джерела енергії.

Стаття написана англійською мовою


Бубенко О. П.
Особливості базових моделей управління енергозбереженням у житлово-комунальному господарстві та завдання їх вибору (c. 78 - 84)

Проаналізовано та деталізовано відмінності системи енергоспоживання та енергозбереження підприємств житлово-комунального господарства та суб’єктів господарювання інших галузей економіки. Розглянуто особливості побудови сучасної системи управління процесами енергозбереження у ЖКГ, в основу якої покладено механізми самофінансування та державно-приватного партнерства, що добре зарекомендували себе у країнах Європейського Союзу. Представлені результати дослідження базових моделей управління енергозбереженням в галузі, де зменшення енергоспоживання є стратегічним завданням національного рівня. Розглянуто шість різновидів концептуального моделювання процесу енергозбереження та питання методичного забезпечення практичних заходів щодо реформування системи ЖКГ. До них включено моделі архітектурно-проектного вибору (АПВ), програмно-цільового планування (ПЦП), європейської класифікації різновидів будівель (ЄКР), взаємозв’язку підгалузевих комплексів (ВПК), оптимізованого варіанта енергозбереження (ОВЄ) та проектно-програмного управління (ППУ). Розглянуто економічні складові процесу проектування енергоефективної будівлі на основі запровадження спектра інноваційних технологій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Шевченко Б. О.
Пріоритети формування системи управління державно-приватним партнерством у національній економіці (c. 72 - 77)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичних засад формування структури системи управління державно-приватним партнерством (ДПП), виокремлення в ній основних рівнів здійснення управлінських функцій з урахуванням особливостей функціонування національної економіки. Використовуваний у дослідженні структурно-функціональний метод наукового аналізу дозволив визначити, що система управління ДПП є комплексом структурних елементів національної економіки, об’єднаних різноманітними, специфічними за змістом, зв’язками та відносинами завдяки взаємній інтеграції інтересів, відповідальності та ризиків. Ця система містить інститути, процеси, економічні важелі цілеспрямованого впливу та стимули, що створюють умови мотивованого ефективного партнерства держави та приватних підприємницьких структур. Наведено авторське бачення структури системи управління ДПП, що передбачає виокремлення в ній трьох основних рівнів управління: макроекономічного, мезоекономічного, мікроекономічного. Напрями подальших досліджень повинні перебувати у площині порівняльного аналізу ефективності певних форм управління ДПП відповідно до завдань конкретних проектів.

Стаття написана українською мовою


Солодовнік О. О., Докуніна К. І.
Чинники, що впливають на процес формування й реалізації програм енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства (c. 82 - 87)

У статті розглянуто актуальне питання дослідження чинників, що впливають на процес формування й реалізації програм енергозбереження на підприємствах ЖКГ. У процесі дослідження проаналізовано вітчизняну практику формування і реалізації таких програм і встановлено основні чинники, що впливають на цей процес. Шляхом експертного оцінювання виокремлені чинники проранжовано за рівнем зниження їх важливості та з’ясовано, що найбільший вплив на процес формування й реалізації програм енергозбереження на вітчизняних підприємствах ЖКГ у теперішній час мають ті, що стосуються безпосередньо етапу реалізації програм енергозбереження. Визначено, що пріоритетним напрямом удосконалення політики енергозбереження в Україні є адаптація до вітчизняних умов господарювання світової практики фінансування інфраструктурних проектів із застосуванням сучасних фінансових інструментів – інфраструктурних облігацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Білінець М. Ю.
Ендаумент-фонд як альтернативне джерело фінансування вищої освіти (c. 35 - 39)

У статті розглядаються сутність, завдання, основні риси та цілі формування ендаумент-фондів. Визначаються історичні передумови виникнення та основні етапи розвитку найбільших і найвідоміших фондів цільового капіталу, що виникли у США та Великобританії. Аналізується сучасний стан і динаміка розвитку ендаументів університетів США. Вивчається сучасний стан і розвиток ендаументів у Росії, після прийняття у 2006 р. закону «Про порядок формування та використання цільового капіталу некомерційних організацій». Розглядаються основні моделі управління ендаумент-фондами, що виникли в процесі їх функціонування. Порівнюються відмінності у формуванні та управлінні ендаументами у США і Росії, відповідно до їх нормативно-правової бази. Вивчається розвиток ендаументів в Україні, визначаються певні проблеми в цій галузі та заходи щодо вдосконалення їх формування та управління на основі вивчення світового досвіду.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Барчук В. П., Сус Т. Й.
Напрями інноваційно-технологічного розвитку промислового виробництва регіону (c. 58 - 62)

У статті здійснено аналіз стратегій інноваційно-технологічного розвитку промислового потенціалу регіону. На даному етапі вибору шляхів інноваційно-технологічного розвитку можлива реалізація чотирьох стратегій: імітаційного технологічно залежного типу; прогресивного технологічно незалежного типу; розвитку інноваційних центрів; інноваційного прориву. Розглянуто принципи і пріоритети, на яких базуються стратегії. Запропоновано використання досвіду Китаю та Сінгапуру щодо стимулювання підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинутих країнах світу як умови реалізації стратегії інноваційного прориву. Такий підхід дозволяє дуже швидко й ефективно здійснювати трансферт знань шляхом стимулювання повернення випускників престижних університетів на батьківщину та їх працевлаштування у провідних національних університетах, науково-дослідних лабораторіях та дослідницьких центрах промислових корпорацій. Відзначено, що в сучасних умовах постає гостра необхідність у проведенні глобальної модернізації технологічної бази країни, регіонів, а також у формуванні інноваційного державного замовлення в цивільній та оборонній сферах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Дмитрук С. М.
Формування соціально-економічного механізму збереження людського капіталу України в умовах кризи (c. 59 - 64)

У статті обґрунтовано концептуальні основи формування соціально-економічного механізму, дія якого буде спрямована на зменшення негативного впливу кризових явищ на процеси формування, використання, розвитку та збереження людського капіталу. Визначено основну мету його функціонування, завдання, об’єкти та суб’єкти управління, блоки, в рамках яких реалізовуються процеси збереження людського капіталу. Виокремлено чотири блоки, в рамках яких реалізується мета та завдання функціонування цього механізму: нормативно-правове забезпечення; організаційно-економічне забезпечення; соціально-економічне забезпечення та фінансово-економічне забезпечення. Проведене дослідження дозволило визначити такі пріоритетні напрями подолання негативного впливу кризових явищ на можливості збереження людського капіталу: розробка та реалізація державної програми збереження людського капіталу як стратегічного ресурсу відновлення та розвитку національної економіки; запровадження державного моніторингу індикаторів людського капіталу; формування інфраструктури антикризового управління людським капіталом; встановлення справедливого рівня державних соціальних стандартів; створення умов для розвитку регіональних ринків праці; виведення заробітних плат з «тіні».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Проноза П. В.
Аналіз міжгалузевих взаємозв’язків розвитку патологічних кризових явищ у реальному секторі економіки України (c. 48 - 53)

В основі роботи лежить припущення про те, що тісні міжгалузеві зв’язки в економіці можуть сприяти проникненню і розвитку кризових явищ з однієї галузі реального сектора в іншу. Метою роботи було дослідити взаємозв’язки розвитку патологічних кризових явищ у різних галузях реального сектора економіки України та виявити найбільш впливові джерела таких явищ на основі аналізу динаміки міжгалузевої взаємодії. На основі аналізу таблиць «витрати – випуск» для економіки України за 2003 – 2012 рр. були виявлені взаємозв’язки підвищення матеріалоємності з розвитком кризових явищ в металургії та машинобудуванні. Проведене дослідження показало, що найбільш суттєвими виявилися взаємні позитивні впливу між торговими дисбалансами в металургії та виробництві коксо- і нафтопродуктів і хімічної промисловості. Аналіз взаємозв’язків інвестиційних дисбалансів і платоспроможності дозволяє говорити, що криза платоспроможності в одній галузі може спричинити виникнення і розвиток такої ж кризи в тих галузях, які є для неї постачальниками. Найбільш істотно цей ефект проявляється у взаємозв’язку сільського господарства та машинобудування.

Стаття написана російською мовою


Мігус І. П., Міненко М. В.
Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств (c. 54 - 59)

Метою статті є розробка механізму забезпечення економічної безпеки охоронними підприємствами. Стаття присвячена питанням боротьби з загрозами, ризиками, шахрайством і зловживанням службовими обов'язками. Наявність великої кількості загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання обумовила необхідність розробки основних напрямків їх усунення. Особливість системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності полягає в тому, що захист підприємства забезпечується за усіма напрямами та сферами діяльності. На основі економічних методів виділено основні рівні та джерела загроз економічній безпеці. Одним з найбільш ефективних інструментів забезпечення економічної безпеки є механізм, що об’єднує в собі сукупність законодавчих актів, правових норм, спонукальних мотивів і стимулів, методів, заходів, сил і засобів, за допомогою яких забезпечується досягнення цілей безпеки і розв’язання поставлених завдань.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Бондар-Підгурська О. В.
Середній клас як необхідна умова сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки (c. 61 - 66)

Метою статті є дослідження феномена середнього класу як основної умови реалізації стратегії сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку економіки. Проаналізовано основні тенденції розвитку середнього класу у світі та національній економіці. Обґрунтовано актуальність наявності середнього класу в державі як основної умови реалізації стратегії сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку як виробництва, так і національної економіки в цілому. Розроблено перелік державних програм у контексті соціалізації виробництва з метою задоволення життєво важливих інтересів (ЖВІ) більшості населення і формування середнього класу. Запропоновано для істеблішменту держави, яка прагне до стійкості, створювати умови для задоволення ЖВІ більшості населення у вигляді реалізації розробленого автором переліку програм у контексті соціалізації виробництва. В іншому випадку ймовірність кризових ситуацій і, перш за все в економіці, як концентрованому вираженні політики, підвищується.

Стаття написана російською мовою


Гринкевич С. С., Лупак Р. Л., Васильків Ю. В.
Формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України (c. 67 - 72)

З активізацію процесів інтелектуалізації національного господарства України виразною є залежність економічного комплексу від системно-структурного інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу. Усе більшого значення набувають не нормативно-правові документи різних рівнів, а стратегічні документи, в яких передбачаються цільові межі розвитку і використання трудового потенціалу. Метою статті є обґрунтування прикладних інструментів формування системи та структурування інституційного забезпечення реалізації державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України. Застосований у статті пізнавальний інструментарій обумовлений її метою та має багатоманітний спектр методів. Визначено масштаби формування інституційної системи розвитку і використання трудового потенціалу України, а її вдосконалення пропонується виконати шляхом розробки та реалізації цільових стратегічних документів, особливо на довгостроковий період. Припущення авторів доведено обґрунтованим переліком такого типу нормативно-правих документів і виділенням їх місця в загальній системі державного регулювання соціально-трудових відносин. Доведено, що структуризація інституційного забезпечення державної політики розвитку і використання трудового потенціалу України мають бути спрямовані на подолання розриву між працею і капіталом, що потребуватиме належного функціонального, ресурсного забезпечення, управлінського інструментарію та комплексного оцінювання отриманих результатів.

Стаття написана українською мовою


Сирота В. С.
Регуляторні засоби попередження загроз економічній безпеці підприємств (c. 72 - 77)

Розглянуто підходи провідних держав світу до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Визначені основні завдання державних органів у питаннях забезпечення економічної безпеки бізнесу. Окреслено проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні та напрями їх вирішення на рівні держави. Обґрунтовано необхідність поділу загроз економічній безпеці підприємства як за сферою виникнення, так і за рівнями. Запропоновано розділяти як внутрішні, так і зовнішні загрози економічній безпеці суб’єкта господарювання на три рівні: мікро-, мезо- і макрорівень. Описано важливість розгляду економічної безпеки підприємств на макроекономічному рівні. Визначені основні напрями вирішення існуючих проблем та можливі варіанти дій держави за кожним напрямом. Обґрунтовано, що комплексний підхід до вирішення окреслених проблем забезпечить вітчизняним підприємствам можливість економічно безпечного функціонування та дієві стимули для розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Юхимець Р. С.
Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакета ЄС (c. 35 - 40)

Європейське законодавство не встановлює конкретних правил, за якими мають бути реформовані національні ринки, натомість визначаючи лише базові принципи їх подальшого функціонування. У даній статті проводиться аналіз формальних засад у сфері встановлення мінімального рівня стандартів якості функціонування ринку, визначаються можливі впливи ринкових методів державного регулювання на поведінку суб’єктів господарювання при запровадженні європейських норм і принципів. Виявлено відмінності у сутності ліцензування та газотранспортних договорах з операторами: головною метою ліцензування є захист кінцевих споживачів, а головною метою укладання контрактів з TSO – забезпечення господарських відносин на ринку. Тому, виходячи з таких позицій, були проаналізовані провідні європейські практики регулювання ліцензування та газотранспортних договорів, досліджено вплив основних та додаткових вимог до національного ринку та зауважено, як дані вимоги можуть стати бар’єрами для відкритості українського ринку.

Стаття написана українською мовою


Бутенко Н. В., Халковський О. М.
Державний сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку (c. 41 - 46)

Метою статті є визначення особливостей функціонування та макроекономічного регулювання підприємств державного сектора економіки та обґрунтування на цій основі завдань з його модернізації. Проаналізовано сучасні характеристики державного сектора економіки та зроблено висновок, що він відіграє важливу роль у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки, має загальнонаціональне та стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Проаналізовано частку держсектора у ВВП України та розглянуто питання оптимального співвідношення між приватною і державною власністю. Акцентовано увагу на тенденціях розвитку державного сектора в економіці України. Визначено ключові проблеми державних підприємств в Україні в основних секторах економіки, а саме: електренергетиці, виробництві нафти і газу, транспорті, машинобудуванні, продовольчому секторі та сільському господарстві, хімічній промисловості, видобуванні вугілля. Визначено основні заходи щодо модернізації державного сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


Карпенко О. О.
Кластерна соціальна відповідальність як основа розвитку кластерів (c. 47 - 52)

З 2000-х років у ролі нових структуроутворюючих ланок сучасного виробництва в різних економіках світу успішно виступають кластери – сітьові інноваційні екосистеми особливого класу. Природа кластера є двоїстою: за своїми функціями – економічна система, а як об'єднання суб’єктів – соціальний феномен. На даному етапі розвитку теорії кластеризації чіткого формалізованого механізму узгодження економічних і соціальних аспектів функціонування кластера не існує. У статті обґрунтовано необхідність формування та функціонування кластерів на принципах соціальної відповідальності, досліджено еволюцію концепцій соціальної відповідальності, введено у науковий обіг поняття «кластерна соціальна відповідальність», побудовано модель та визначено принципи кластерної соціальної відповідальності. Для успішного формування та функціонування кластерів необхідно, передусім, думати про суспільний добробут, а не відстоювати будь-якою ціною індивідуальні інтереси кожного партнера. Зроблено висновок про те, що формування та функціонування кластерних об'єднань підприємств і організацій, науки й освіти, держави на принципах соціальної відповідальності – це об'єктивна необхідність розвитку економіки та суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Севостьянова Г. С.
Реформування системи державних закупівель в умовах євроінтеграційних процесів (c. 61 - 67)

У статті проведено аналіз реформування системи державних закупівель України в розрізі євроінтеграційних процесів та надано пропозиції щодо подальших напрямів реформування з урахуванням успішної міжнародної практики. У результаті дослідження було проаналізовано систему державних закупівель, її розвиток у незалежній Україні, етапи реформування в рамках євроінтеграційних процесів, а також відповідність Закону України від 10.04.2014 р. № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель» стандартам Європейського Союзу у сфері державних закупівель; узагальнено основні напрями реформування системи державних закупівель відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Наведено, що, незважаючи на ряд недоліків у системі державних закупівель, на теперішній час відбувається її активне реформування та імплементація в законодавство основних вимог до державних закупівель ЄС. Запропоновано напрями подальшого реформування. Перспективами подальших досліджень виступатимуть вивчення та аналіз міжнародного досвіду впровадження електронних державних закупівель з метою розроблення пропозицій найкращої моделі для вітчизняної системи закупівель.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Абакуменко О. В., Марченко Н. А., Сіренко К. Ю.
Ресурсний потенціал економічного зростання як фактор конкурентоспроможності національної економіки (c. 61 - 68)

Мета статті полягає в дослідженні оцінки ресурсного потенціалу економіки України та перспектив його зростання. Розглянуто проблеми розвитку національної економіки в контексті забезпечення її конкурентоспроможності. Представлено сукупність показників економічного розвитку економіки України, а саме: ВВП, індекс промислової продукції, прямі інвестиції в країну, показник інноваційного розвитку. Запропоновано необхідні заходи з підвищення конкурентоспроможності економіки України. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є визначення пріоритетів розвитку економіки та стимулювання найбільш перспективних галузей національного виробництва, які мають високий конкурентний потенціал для виходу на світовий ринок, а також стабілізація грошово-фінансової політики, банківської системи, удосконалення системи регулювання конкуренції та стимулювання до активізації інноваційних процесів в економіці для створення постіндустріального укладу розвитку національної економіки.

Стаття написана російською мовою


Потапова Н. О.
Організаційно-економічні аспекти лізингових операцій з точки зору обліку та аналізу (c. 69 - 73)

Метою статті є дослідження методик організації та реалізації різних видів лізингових угод. Установлено, що українським підприємствам лізинг дає можливість інноваційних трансформацій з одночасним вирішенням завдання економії грошових ресурсів. Визначено принциповий порядок організації угоди тристороннього лізингу. Систематизовано врегулювання на законодавчому рівні різних країн розподілу деяких видів ризиків, пов’язаних з експлуатацією, знищенням і ушкодженням об’єкта лізингу. Проаналізовано правове забезпечення лізингу в різних країнах як важливої умови його успішного розвитку у сфері залучення іноземних інвестицій. Узагальнено найсуттєвіші переваги та недоліки лізингу порівняно з операціями купівлі-продажу та залученням кредитних ресурсів. Запровадження у вітчизняну практику здійснення лізингових операцій загальноприйнятих міжнародних принципів передбачає врахування специфіки вітчизняного підприємництва та вимагає значного обсягу інформації системного характеру, переважна більшість якої формується завдяки процедурі бухгалтерського обліку та аналізу. Таким чином, перспективами подальших розвыдок у даному напрямі є дослідження й узагальнення методології обліку та методики аналізу лізингових операцій в одержувача активів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Бугайчук Н. В.
Cоціальний вектор економічного розвитку держави: генезис моделей та концепцій (c. 108 - 113)

Метою даної статті є дослідження теоретико-методичних засад економічного та соціального розвитку і обґрунтування взаємозв’язку економічного розвитку та якості рівня життя населення. Розкрито сутність поняття «розвиток» та наведено наукові підходи різних авторів до визначення дефініції «економічний розвиток». Виділено відмінності між категоріями «економічне зростання» та «економічний розвиток». Досліджено моделі економічного розвитку, які поділяються відповідно до основних течій економічної думки на кейнсіанські, неокласичні, інституціональні та нові ендогенні. Визначено, що основними чинниками економічного розвитку виступають людський капітал та нагромадження знань. Зазначено, що пріоритетним фактором соціально-економічного розвитку є покращення якості рівня життя населення та можливість задоволення потреб усіх членів суспільства. Зроблено висновок, що ефективне функціонування соціального комплексу забезпечує формування людського потенціалу, що, у свою чергу, забезпечуватиме економічний розвиток економіки в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Денисов К. В.
Децентралізація влади в Україні: адміністративні та бюджетні аспекти, національна безпека (c. 60 - 64)

Досліджено питання практичної реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (децентралізації влади) з точки зору адміністративних, бюджетних і безпекових аспектів. Базою для дослідження вибрані положення Конституції України та Бюджетного кодексу як таких, що зазнали та можуть зазнати суттєвих змін у ході реформи децентралізації. Проаналізовано процес та наслідки створення «об’єднаних територіальних громад» у контексті адміністративно-територіальної реформи. Доведено невідповідність задекларованих принципів реформування адміністративного устрою та бюджетної системи рішенням, які були прийняті на початковому етапі. Обґрунтовано негативні наслідки бюджетної децентралізації для Запорізької області на підставі даних офіційної статистики Міністерства фінансів, Державної казначейської служби та департаменту фінансів обласної державної адміністрації. Доведено, що рівень бюджетної залежності області значно виріс після впровадження реформи, скоротилися власні надходження місцевих бюджетів на тлі збільшення обсягів дотацій, які передаються урядом до органів місцевого самоврядування з центрального бюджету. Зроблено висновок про необхідність подальшого науково-практичного обґрунтування процесів децентралізації влади перед ухваленням остаточних рішень по ній. Обґрунтовано, що це дозволить забезпечити позитивний вплив реформи на соціально-економічну ситуацію в Україні та Запорізькій області, створивши умови для переходу до сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Марченко В. М.
Форми державно-приватного партнерства в Україні (c. 65 - 70)

Метою статті є систематизація правових можливостей забезпечення функціонування та розвитку державних промислових підприємств України шляхом державно-приватного партнерства як альтернативи їх приватизації. Досліджено, що зниження фінансування розвитку економічної діяльності в Україні відбувається на фоні зростання обсягів державного бюджету. В умовах зниження витрат державного бюджету приватизація державних підприємств перетворилася в джерело надходжень до нього. Систематизація законодавства України в частині можливостей співпраці держави та приватного капіталу дозволила узагальнити форми державно-приватного партнерства, до яких віднесено: концесію, оренду, лізинг, спільну діяльність, угоди про розподіл продукції. Форми партнерства є як альтернативними, так і реалізуються у вузько визначених сферах економічної діяльності. Класифікація форм партнерства дозволяє реалізувати ту мету, яка відповідає економічній політиці держави.

Стаття написана українською мовою


Кульбака В. М.
Інфраструктурна перебудова економіки України в умовах фінансової та соціально-політичної кризи (c. 70 - 76)

У статті розглянуто питання надання Україні міжнародних кредитів, у першу чергу, з боку МВФ та Світового банку. Окреслено головну причину занепаду економіки – це, на думку автора, недостатня компетентність головного законодавчого органу держави, який продукує лобістські закони, повністю ігноруючи необхідність їх глибокого наукового обґрунтування. Відзначено важливість радикальної зміни вектора інвестиційної політики держави з пасивно-вичікувальної на динамічно-активну, що дасть можливість отримати сучасні технології, які вкрай необхідні сьогодні, зважаючи на жалюгідний стан науки в державі. Звернуто увагу на загрозу втрати важелів централізованого управління економікою регіонів у процесі задекларованого плану децентралізації та передачі частини владних повноважень на місця. Проведений економічний аналіз причин, які примушують міжнародні фінансово-кредитні організації співпрацювати із країнами, що мають найнижчий кредитний рейтинг, до яких належить і Україна. Розглянуто основні макроекономічні помилки керівництва держави в умовах ведення військових дій та пошуку ефективних шляхів відродження виробництва та позитивних зрушень у сфері зайнятості населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Ащаулов В. В.
Обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи моніторингу галузей економіки (c. 67 - 71)

Метою статті є обґрунтування рекомендацій щодо вибору ефективної стратегії державного регулювання системи моніторингу галузей економіки. Для відображення фінансового аспекту стратегічного позиціонування підприємства в галузевому середовищі використана модифікована матриця АДЛ. Розглянуто матрицю вибору оптимального варіанта (сценарію) фінансової стратегії підприємства з урахуванням можливості її використання в системі моніторингу розвитку галузей економіки. Визначено недоліки застосування модифікованих матриць АДЛ та вибору оптимального варіанта (сценарію) фінансової стратегії підприємства. Визначено та проаналізовано фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які впливають на стратегічний вибір підприємств. Модифіковано матрицю SPACE для побудови моделі вибору стратегії фінансування розвитку підприємств галузей у контексті системи моніторингу розвитку галузей економіки. Наведена характеристика запропонованих автором стратегій фінансування розвитку підприємства, визначено їх переваги та недоліки. Окремі інструменти запропонованих моделей дій можуть бути прийнятими за спосіб поліпшення стратегічних позицій з метою досягнення більш високого кількісно-якісного стану та коригування існуючої моделі поведінки.

Стаття написана українською мовою


Шевченко А. В.
Пріоритети та інструменти державної промислової політики в забезпеченні відновлення зростання реального сектора економіки України (c. 72 - 76)

Метою статті є дослідження стану та проблем забезпечення державної промислової політики в Україні та пошук шляхів підвищення ефективності державного впливу на відновлення зростання промислового сектора. Розкрито проблеми, пов’язані з недосконалістю інституційного забезпечення, поглибленням галузевих дисбалансів, монополізацією та відсутністю інноваційних зрушень у промисловості України. На основі проведеного аналізу та узагальнення передового досвіду реалізації промислової політики у розвинених країнах світу визначено пріоритетні напрями та запропоновано низку першочергових заходів, реалізація яких дозволить закласти інституційний фундамент для формування та реалізації промислової політики в Україні, забезпечити ефективну взаємодію в цьому процесі між усіма інституціональними секторами держави, усунути галузеві та організаційні дисбаланси у промисловому секторі, а також сприяти його реструктуризації відповідно до пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку реального сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Власюк Т. О.
Загрози та виклики внутрішньому ринку України, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин (c. 71 - 82)

У статті розглянуто тенденції та проблеми внутрішнього ринку України на основі аналізу його місткості та структури. Визначено зовнішньоекономічні чинники, які впливають на показники динаміки внутрішнього ринку базових галузей промисловості України, а також загрози, що генеруються у сфері зовнішньоторговельних відносин. Запропоновано заходи державної політики щодо підтримки розвитку і розбудови внутрішнього ринку промислової продукції в Україні.

Стаття написана українською мовою


Климчук О. В.
Концептуальні принципи розробки та регулювання енергетичної політики України на конкурентоспроможному рівні (c. 83 - 87)

Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій регулятивної політики на світовому енергетичному ринку та виявленні дієвих шляхів зростання енергоефективності економіки України. Здійснено аналіз основних напрямків розвитку енергетичної політики у світі та встановлено пріоритетний напрямок розвитку енергетики України на основі біопаливної індустрії. Обґрунтована актуальність того, що в Україні одним із головних напрямків подолання енергетичної кризи, забезпечення оздоровлення економіки та стійкого зростання валового внутрішнього продукту є перехід до промислового використання біопалив. Процес виробництва та споживання біопалив потрібно розглядати як засіб підвищення рівня децентралізації при забезпеченні енергоносіями. Зазначено, що державі необхідно провадити інформаційну підтримку виробників біопалива, визначаючи їх ринковий асортимент та рекомендуючи найвигідніших ділових партнерів. Збільшення виробництва біопалив в Україні буде виступати фундаментальним фактором у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки, а також її зростання на інноваційних засадах.

Стаття написана українською мовою


Зіміна А. І.
Пріоритети розвитку логістичної активності національної економіки в сучасному бізнес-середовищі (c. 88 - 95)

Досліджено теоретичні та практичні аспекти розвитку логістичного підходу до здійснення бізнес-оперцій суб’єктів національної економіки. Вивченно методи оцінки стану логістичної активності національної економіки в умовах високого рівня світової конкуренції. Розглянуто фактори впливу логістичних операцій на формування споживчих цін на товари. Узагальнено умови розвитку логістичного підходу до бізнес-процесів, які потребують трансформування організаційних об’єднань промислових суб’єктів, підприємств складської, транспортної та торговельної інфраструктури ринку в інтегровані логістичні ланцюги постачання споживчої цінності. Охарактеризовано показники оцінки результативності логістичних операцій окремої країни, які свідчать про рівень логістичної активності та якість виконання комплексу операцій з переміщення товарів у просторі та часі. Визначено індекс ефективності логістики як інтегрального показника, який використовується для міжнародного порівняння світовим банком з урахуванням ефективності роботи митних органів, якості інфраструктури, простоти організації міжнародних постачань товарів та ін. Запропоновано комплексний підхід до оцінки стану логістичної активності національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Матюшенко І. Ю., Костенко Д. М.
Передові виробничі технології – ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р. (c. 32 - 43)

У статті проведено аналіз стану експорту високотехнологічної продукції країн – основних її виробників і України за період 2012–2014 рр. Установлено невідповідність структури українського експорту високотехнологічної продукції відповідній світовій структурі, катастрофічне відставання від країн-лідерів на ринку високотехнологічної продукції, а також тенденцію до збільшення цього розриву у 2012–2014 рр. Доведено, що збільшення або хоча б збереження обсягів високотехнологічного експорту неможливе на існуючій промисловій базі та виробничих технологіях. Показано, що нарощування високотехнологічного експорту стане можливим тільки за умови впровадження перспективних виробничих технологій (ПВТ) на базі власного унікального науково-технологічного заділу в найближчі 10–15 років, а саме: переході на нові (проектовані) матеріали із заданими властивостями; участі в дослідженнях з математичного моделювання для «розумних» виробничих систем, входження в подібні міжнародні проекти; участі в реалізації пілотних проектів в ІКТ-індустрії; створенні промислових нанобіотехнологій; проведенні космічних досліджень і розробок в рамках проектів Європейського космічного агентства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Стеблянко І. О.
Механізми структурного розвитку національної економіки та діалектика їх взаємозв’язку (c. 74 - 78)

Актуальність теми статті визначається необхідністю структурної перебудови вітчизняної економіки, підвищенням її конкурентоспроможності, створенням зовнішніх і внутрішніх умов для здійснення структурних і технологічних реформ у базових, орієнтованих на експорт галузях. Метою статті є дослідження закономірностей, принципів структурного розвитку національної економіки, які визначають дію та діалектику взаємозв’язку його механізмів. Зроблено висновок, що механізми структурного розвитку національної економіки – багатовекторне поняття, спосіб змін елементів національної економіки та зв’язків між ними, що відображають зникнення старих і появу нових рис, властивостей та відносин, в основі якого лежить єдність системного та синергетичного підходів. Доведено, що сталий структурний розвиток національної економіки здатна забезпечити гармонізація екзогенних (зовнішніх) і ендогенних (внутрішніх) факторів регіональної та галузевої політики. В інституціональних умовах України потребам забезпечення сталого розвитку національної економіки краще відповідає комплексний (інтегрований) підхід регіонального розвитку.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Зінченко В. А.
Сучасна промислова політика: моделі та інструменти її реалізації (c. 79 - 87)

У статті викладено результати дослідження щодо сучасних моделей здійснення промислової політики та інструментів її реалізації. Розкрито сутність «жорсткої» та «м’якої» моделей промислової політики, а також матричної моделі, яка є поєднанням перших двох. Зроблено акцент на різновидах «жорсткої» моделі промислової політики за пріоритетами розвитку, а саме: експортоорієнтованій, імпортозаміщення, інноваційній, інвестиційній, інноваційно-інвестиційній. Розкрито переваги кожної з моделей, а також негативні приклади їх використання, які пов’язані з примітивізацією структури національної економіки, стагнацією обробної промисловості, самоізоляцією від нових техніко-технологічних тенденцій. Показано невдале застосування моделі патерналізму для авіаційної галузі України. Узагальнено основні характеристики промислової політики за характером процесу розвитку та державної підтримки. Запропоновано інструментарій реалізації промислової політики до 2020, 2025 та 2030 рр. з урахуванням того, що Україна є членом СОТ і підписала Угоду про асоціацію з ЄС.

Стаття написана українською мовою


Кульчицький М. І., Заброцька О. В.
Децентралізація як основа розбудови регіонів та підвищення фінансового забезпечення територій (c. 88 - 95)

Мета статті полягає в дослідженні децентралізації (фінансової, політичної, адміністративної) як передумови покращення фінансового забезпечення територій та основи розбудови регіонів. Отримані висновки засвідчують, що розбудова регіону та фінансове забезпечення розвитку територій залежатимуть від: виявлення й реалізації прихованого та недооціненого потенціалу розвитку кожного регіону; розвитку проектів інфраструктури регіону; сучасної бази регіонального планування; регіональних стратегій розвитку регіонів, які відповідатимуть Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; забезпечення ефективної взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування, приватними суб’єктами господарювання та інститутами громадянського суспільства; підвищення рівня підприємницької ініціативи, використання можливостей бізнесу для розвитку територій, підвищення рівня інвестиційної привабливості для реалізації інвестиційних проектів; підвищення активності громадян; прямих міжбюджетних відносин з Державним бюджетом; можливостей самостійного регулювання органами місцевого самоврядування ставок місцевих податків, а також надання пільг з їх сплати; розвитку державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Пурденко О. А.
Економічний дискурс сучасної реформи оптимізацї ведення бізнесу в Україні (c. 46 - 51)

Метою статті є дослідження сильних і слабких сторін запроваджених реформ та надання відповідних рекомендацій та пропозицій щодо покращення регуляторного та економічного бізнес-середовища. Проаналізовано запроваджені реформи в аспекті регуляторного поля та діючої сучасної системи оподаткування, з деталізацією типу та змісту основних запроваджень. Обґрунтовано переваги та недоліки запровадженої системи оподаткування по основних бюджетоутворюючих податках, таких як: податок на прибуток підприємства, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб з урахуванням змін щодо адміністрування ЄСВ та військового збору, акцизного податку. Встановлено, що запроваджені реформи лише частково вдосконалили систему адміністрування податків і ніяк не зменшили анонсоване податкове навантаження, також суттєво не зменшились часові витрати бізнесу на підготовку діючих звітів. Запропоновано провести доопрацювання в системі концептуального бачення та запровадження податкової реформи.

Стаття написана англійською мовою


Семенченко А. В.
Удосконалення механізму державного регулювання доходів населення (c. 51 - 56)

Метою статті є запропонування дієвих методів подолання тінізації економіки за економічними районами для вдосконалення державної політики доходів населення в Україні. У роботі приділено увагу показникам тінізації економіки та механізму державного регулювання доходів населення України. Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення завдань, основними з яких є: виявлення причин існування тіньових економічних відносин; ефективна протидія і боротьба з чинниками, що перешкоджають детінізації економіки України; аналіз характеристики особливостей прояву і функціонування тіньових процесів у перехідній економіці України; виявлення основних напрямків впливу тіньової економіки на сукупні доходи населення. Визначено та вдосконалено механізм державного регулювання доходів та розроблено заходи щодо мінімізації впливу тіньової економіки на доходи населення в умовах їх реформування.

Стаття написана українською мовою


Климчук О. В.
Методологічні засади кластеризації та інноваційності у формуванні конкурентоспроможного виробництва біопалив (c. 57 - 62)

Метою статті є вивчення світових тенденцій розвитку інноваційних процесів та створення кластерних структур для розробки методологічних засад формування конкурентоспроможного виробництва біопалив. Висвітлено кластерні підходи у веденні світової комерційної діяльності, які створюють ефективні механізми й інструменти для стимулювання інноваційно-інвестиційного регіонального розвитку та характеризуються своєю актуальністю для української економіки. Акцентується увага на тому, що кластеризація виступає одним із ключових інструментів структурування енергетичного ринку, комплексного використання потенціалу галузі біоенергетики, управління економічною політикою перерозподілу доданої вартості, здійснення зростання інвестиційної привабливості біопаливної індустрії в нашій країні. Зроблено висновки, що розвиток кластерів у біопаливному виробництві зумовить стимулювання процесів спеціалізації та кооперації в агропромисловому секторі економіки, сприятиме об’єднанню зусиль суміжних підприємств у напрямку ефективної взаємодії, що дозволить забезпечити високий рівень конкурентоспроможності біологічних палив на національному та міжнародних ринках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Кизим М. О., Шпілєвський В. В., Салашенко Т. І., Борщ Л. М.
Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України: системні складові та пріоритетні напрями (c. 79 - 89)

Метою статті є концептуальне обґрунтування національної моделі енергетичної безпеки України, враховуючи особливості її паливно-енергетичного циклу. Енергетична безпека розглядається як стан національної енергосистеми, що забезпечує її існування і розвиток та гарантує задоволення енергетичних інтересів її суб’єктів. До системних проблем енергетичної безпеки України віднесено: енергетичну залежність від імпорту практично всіх ключових видів паливно-енергетичних ресурсів; низьку диверсифікованість виробництва та імпорту паливно-енергетичних ресурсів; високу інтенсивність енергоспоживання у всіх секторах економіки та побуті; неузгодженість структури енергоспоживання зі структурою національного енергетичного потенціалу; низьку ефективність перетворення первинних паливно-енергетичних ресурсів у кінцеву енергію. До стратегічних цілей розбудови енергетичної безпеки України віднесено енергетичну незалежність, енергоефективність, енергозбереження та мобілізаційну енергетику. За цими складовими в розрізі окремих видів паливно-енергетичних ресурсів представлено пріоритетні напрями зміцнення рівня безпеки. Обґрунтовано можливості забезпечення енергетичної безпеки України шляхом реконструкції енергетичного циклу України на основі взаємозамінності дефіцитних енергоресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Карпінський Б. А., Максимів Д. Я., Карпінська О. Б.
Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання (c. 29 - 36)

Мета статті полягає в розробці системних положень формування і функціонування фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання як імперативного інструменту впливу й активізації інвестиційних процесів в умовах децентралізації, виходячи з потреби розширення податкової бази та нарощування фінансової спроможності державного бюджету. Синтезовано наукові засади організації фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, виділено фактори його впливу і ролі в активізації реалізації наявного фінансово-податкового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць у процесі децентралізації. Сформовано апаратний інструментарій даного механізму та вичленено можливості його прояву в децентралізаційних процесах. Вперше запропоновано функціонально-економічну модель фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, яка комплексно включає як важелі інвестиційно-податкового середовища, так і потреби стратегіології розвитку, економічного зростання та нарощування податкових надходжень за проведення активної децентралізаційної політики. Обґрунтовано ефективність пропонованого механізму у збалансованості фінансово-податкової системи держави та досягненні оптимального рівня децентралізації.

Стаття написана українською мовою


Шевченко І. Ю.
Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні (c. 36 - 45)

У статті представлено комплексну характеристику механізму державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні за такими його складовими: ієрархічна система органів державної влади та їх повноваження, методи та нормативно-правова база державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів. Виявлено, що основними органами державної влади, що регулюють розвиток автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні, є: на макрорівні ? Верховна Рада України, Президент України та Кабінет Міністрів України, на мезорівні ? місцеві державні адміністрації у містах і районах та органи місцевого самоврядування. Ідентифіковано правові, адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів. Систематизовано нормативно-правове підґрунтя розвитку вітчизняного автомобілебудування та національного ринку продажу автомобілів. Рекомендовано в подальшому реалізовувати мікро-, а не макроекономічний підхід до державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Побута М. В.
Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України (c. 40 - 46)

Розглядається «організована корупційна злочинності» в Україні як самостійне соціально-правове явища – різновид економічної злочинності, яка відбувається з використанням корупційних зв’язків в органах виконавчої влади. Виділено чотири етапи розвитку «організованої економічної злочинності». Встановлено, що перший етап був визначальним у створенні організованої економічної злочинності за участю виконавчої влади. На другому етапі «організована злочинність» стала на заваді збалансованому розвитку ринкових механізмів господарювання та структурній перебудові економіки. Це призвело до порушення зв’язків між окремими економічними суб’єктами, галузями, регіонами, що сприяло тінізації економіки, розвитку корупції. На третьому етапі джерелом корупції стала сфера приватизації. Четвертий етап характеризується активізацією процесу створення механізму запобігання та протидії корупції та ключових секторів антикорупційної діяльності. Висновки спрямовані на розуміння сутності корупції та організованої злочинності, а отже, і на визначення стратегії й тактики протидії їм.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Шуляр Р. В., Реверенда Н. Ю.
Система державного управління фрілансовою діяльністю: підтримка механізмів, розвитку та якості послуг (c. 61 - 66)

Метою статті є визначення та обґрунтування переліку інструментів державного управління фрілансовою діяльністю. Проаналізовано сучасний стан державного управління фрілансовою діяльністю в Україні. Обґрунтована актуальність формування системи інструментів державного управління фрілансовою діяльністю, до яких запропоновано включити: забезпечення соціальних гарантій для фрілансерів тощо; створення передумов та регулювання співпраці з міжнародними та вітчизняними інтернет-біржами фрілансу; формування механізму державних замовлень на фріланс-послуги та залучення фрілансерів до роботи над державними проектами та програмами; розроблення та впровадження механізму підтвердження результатів неформального професійного навчання фрілансерів та надання відповідних сертифікатів; забезпечення цільового фінансування підвищення кваліфікації фрілансерів та їх перепідготовки; стимулювальна податкова політика в межах фрілансової діяльності та податкові пільги для фрілансенрів; удосконалення нормативно-правової бази щодо фрілансової діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Сазонець І. Л., Тадеєва Н. В.
Чинники формування сумлінної ділової практики корпорацій у сучасній економіці (c. 65 - 70)

У статті досліджуються проблеми сумлінної ділової практики з різних методологічних позицій, які, за думкою авторів, потребують більшої конкретизації. Сумлінна ділова практика є процесом, який проводиться як на макро-, так і на мікроівні, тому метою статті є аналіз впливу сумлінної ділової практики на загальні економічні процеси в економіці України. Доведено, що в наявній українській дійсності слабкість інституційного середовища і політична нестабільність звужують горизонти бізнес-планування й істотно знижують стимули до реалізації стратегії довгострокового зростання вартості компаній, зокрема через поліпшення сумлінної ділової практики. Обґрунтовано, що практична реалізація сумлінної ділової практики здійснюється шляхом запровадження низки соціальних програм корпорацій, що спрямовані як на вирішення питань у трудовому колективі, так і на нормалізацію відносин із зовнішніми стейкхолдерами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Колєсніченко А. С.
Інституціональний підхід в системі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (c. 42 - 48)

У статті проаналізовано поняття інститутів з позиції еволюції підходів до цієї економічної категорії. Спираючись на тезис, що зв’язки між учасниками ринку електричної енергії мають нелінійний характер (що обумовлено використанням численних транзакцій та інфраструктурних елементів як інструментів взаємодії суб’єктів), висвітлено роль, яку виконують інститути, виступаючи основоположними факторами функціонування ринку електричної енергії як інтегрованої економічної системи в довгостроковій перспективі. Визначено залежність ефективності формування взаємовідносин суб'єктів від упорядкованості та урегульованості інституціональної структури енергоринку. Обґрунтовано доцільність використання інституціональної теорії в галузі державного регулювання, що дозволяє комплексно розглядати весь спектр можливостей побудови механізму взаємодії суб’єктів ринку електричної енергії. Доведено, що представлення системи взаємовідносин учасників енергоринку в контексті інституціонального підходу не лише відтворює наукову сутність, але й має практичне значення для організації його ефективного регулювання.

Стаття написана українською мовою


Колупаєва І. В.
Аналіз дієвості важелів регуляторної політики (c. 49 - 54)

Метою статті є визначення ступеня взаємодії й активності важелів та їх вплив на цілі регуляторної політики. На основі когнітивного моделювання встановлено зв’язок між чинниками впливу та важелями регуляторної політики. Проаналізовано дієвість важелів у розрізі визначення їх імплементації відносно впливу середовища та забезпечення досягнення цілей регулювання. Представлено матриці чинників впливу: глобалізаційних та інтеграційних, політико-правових, економічних, соціальних, системних і морально-професійних. Визначено взаємовплив показників сукупності, їх дієвість. За результатами аналізу представлено матриці розміщення важелів регуляторної політики, які дозволили визначити рівень активності важелів та їх інтегрованість до системи. У контексті вирішення поставленої задачі виявлено, що важелі регуляторної політики виявилися недостатньо взаємодіючими, незважаючи на їх високий рівень активності, що вимагає перебудови архітектоніки системи регуляторної політики в Україні в цілому.

Стаття написана українською мовою


Солодовнік О. О.
Ідентифікація змісту загроз реалізації інтересів держави у здійсненні ППП (c. 55 - 59)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного змісту загроз інтересам держави як сторони публічно-приватного партнерства (ППП) та окресленні можливих наслідків негативного впливу задля розробки адекватних захисних механізмів. Особливо це актуально для України, яка активізувала свою діяльність у сфері ППП в умовах посилення внутрішніх і зовнішніх загроз. Для розробки адекватних захисних механізмів виняткове значення мають ідентифікація змісту загроз реалізації таких інтересів та розробка системи їх моніторингу. Розгляд загроз фінансовій та економічній безпеці держави крізь призму типології ризиків ППП та її інтересів у партнерській взаємодії з приватним сектором дозволив встановити загрози реалізації інтересів державного партнера, що відповідають сучасному етапу розвитку ППП, та конкретизувати їх можливі негативні наслідки при реалізації відповідних проектів в Україні. Подальші дослідження у цьому напрямі будуть спрямовані на розробку методології оцінювання загроз інтересам сторін ППП.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Андрусів У. Я., Мазур І. М.
Комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів (c. 44 - 49)

Стаття присвячена розробці комплексного підходу до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів в умовах глобалізованого поступу. Розглянуто залежність національної економіки від забезпеченості власними енергетичними ресурсами. Виявлено, що Україна належить до енергодефіцитних країн. Сформовано і деталізовано складові механізму формування та споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів. Визначено, що всі складові запропонованого механізму характеризуються виникненням втрат паливно-енергетичних ресурсів. Виокремлено основні аспекти проблеми енергозбереження. Розроблено комплексний підхід до забезпечення раціонального використання енергетичних ресурсів, який дозволить забезпечити зниження їхніх втрат та підвищити ефективність використання, що позитивно вплине не енергетичну безпеку національної економіки. Визначено зростання ВВП і зниження обсягу споживання енергетичних ресурсів як об’єкти впливу заходів енергозбереження на основі тлумачення категорії «енергозбереження». Перспектива подальших досліджень у даному напрямку полягає в розробленні методичного інструментарію оцінювання раціонального використання енергетичних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Петраков Я. В.
Між гармонізацією та фіскалізацією: переосмислюючи роль енергетичних акцизів в Україні (c. 50 - 55)

Метою статті є обґрунтування етапів поступової заміни фіскальної функції енергетичних акцизів в Україні регулюючою в процесі гармонізації податкового законодавства з нормами ЄС. Установлено, що в розвинених країнах енергетичні акцизи як інструмент інтервенції поступово втрачають свій фіскальний імператив, а як комплементарний до фінансових інструментів використовуються для вирішення чітко визначеної проблеми (довгострокових екологічних, соціальних, та економічних викликів) за найменші кошти. Доведено, що налаштування (калібрування) окремих елементів механізму енергетичних акцизів базується на оцінці регуляторного впливу (зі сценарним аналізом очікуваних наслідків по найбільш релевантних комбінаціях інструментів) і масштабних консультаціях з усіма зацікавленими сторонами (загальною тривалістю понад рік) перед прийняттям політичного рішення щодо самої законодавчої ініціативи. Зобов’язання України в частині гармонізації акцизного оподаткування до норм ЄС уможливлює поступовий перехід від фіскального до регулюючого імперативу енергетичних акцизів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Жуков А. В.
Демографічна ситуація в України. Окремі аспекти і напрями її розв’язання (c. 60 - 65)

Стаття присвячена аналізу тенденцій демографічних змін, які відбувалися в Україні протягом останніх 14 років. Викладено найважливіші аспекти демографічних змін у сучасному світі. Уточнено концепцію демографічних переходів з точки зору зміни природного відтворення населення. Дано роз’яснення розмежуванню між міграцією і природними змінами населення в країні. Наведено та описано основні проблеми, пов’язані з істотним скороченням чисельності населення України за останні три роки. Розглянуто вплив основних економічних факторів на показники зміни чисельності населення і встановлена залежність між цими факторами. Виявлено та описано актуальні напрямки, що дозволяють регулювати динаміку чисельності населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Круглов В. В., Мирошниченко Ю. В.
Реінжиніринг процесу державного регулювання державно-приватного партнерства в Україні (c. 91 - 96)

Метою статті є формування механізму реінжинірингу державного регулювання державно-приватного партнерства (ДПП). Реінжинірінг бізнес-процесів полягає в переході до клієнтоорієнтованої організації на основі перебудови організаційної структури управління та впровадження сучасних інформаційних технологій. Процедура державного управління на основі процесного підходу передбачає виділення та побудову мережі бізнес-процесів. У роботі пропонується побудова графічної моделі реінжинірингу державно-управлінського процесу «Державне регулювання державно-приватного партнерства». Функціональна модель процесів державного регулювання у сфері державно-приватного партнерства складається з діаграм, які відображають взаємопов’язані функції управління. Побудована графічна модель дала змогу визначити декомпозиції 1 та 2 рівнів з виділенням функціональних блоків. Зазначена модель реінжинірингу визначає напрям подальшого регулювання сфери ДПП, а саме: процес створення єдиного державного спеціалізованого органу у сфері державно-приватного партнерства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Божко В. П., Карацева Н. З., Омельченко О. Л.
Шляхи запобігання падінню економіки в сучасних умовах (c. 66 - 71)

Розглянуто статистичні дані щодо стану сучасної економіки. Відмічено падіння показників економічного розвитку майже за всіма напрямками. Значну увагу приділено впливу економічного стану на життєвий рівень населення. Виконано докладний аналіз величини мінімальної заробітної плати у країнах Євросоюзу, звідки витікає, що для її зростання необхідно створювати відповідні умови для бізнесу та активніше боротися з корупцією. Наведено порівняльні дані з динаміки розвитку промисловості та сільського господарства за період 2008–2016 рр. Обґрунтовано використання реінновацій як ефективного засобу економічного розвитку та сформульовано основні напрями, що дозволять стримати падіння економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Солодовнік О. О.
Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів (c. 45 - 49)

Цілі статті полягають у представленні взаємозв’язку умов і факторів, що формують середовище публічно-приватного партнерства (ППП), розкритті сутності та змісту його оцінювання та в обґрунтуванні методичного підходу до оцінювання ступеня впливу факторів середовища ППП на інтереси його сторін. У статті визначено ключові умови здійснення ППП і фактори, під дією яких вони формуються, а також встановлено можливості партнерства впливати на різні групи факторів. Розгляд існуючих методичних підходів до оцінювання середовища суб’єктів економічної діяльності в контексті особливостей ППП, обумовлених природою таких відносин, дозволив обґрунтувати необхідність подальшого розвитку методології діагностики середовища ППП та запропонувати методичний підхід до оцінювання середовища ППП, який, на відміну від існуючих, дозволяє оцінити вплив факторів середовища ППП на інтереси партнерів (у статиці і динаміці) та ідентифікувати фактори, що є джерелом загроз реалізації таких інтересів. Застосування пропонованого методичного підходу на практиці сприятиме інклюзивному та безпечному розвитку ППП. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розвиток теоретичних основ і розробка методології забезпечення безпеки ППП.

Стаття написана українською мовою


Оніпко Т. А.
Сучасна кластерна політика: сутність та особливості (c. 50 - 55)

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності сучасної кластерної політики та її особливостей. Зазначено, що в процесі розробки та реалізації регіональної, інноваційної чи підприємницької політики уряди багатьох країн зосереджують увагу на кластеризації економіки як на засобі досягнення високого рівня регіональної та національної конкурентоспроможності. Сучасна кластерна політика має бути комплексною, тобто охоплювати різні політики, програми та засоби. Однією з особливостей сучасної кластерної політики є її орієнтованість на державно-приватне партнерство. Ефективною формою такого партнерства є кластерні організації. Авторське бачення сучасної кластерної політики полягає в тому, що її учасниками мають бути як держава, так і приватний сектор. Акцентовано увагу на необхідності підтримки в Україні на державному рівні інноваційних кластерів, покликаних сприяти модернізації існуючих галузей економіки шляхом поєднання традицій та викликів сучасності. Зроблено висновок про те, що учасниками процесу розробки та реалізації кластерної політики в Україні можуть бути громадські організації. Перспективою подальших досліджень може бути розробка стратегії «інтелектуальної спеціалізації» регіонів як важливої складової сучасної кластерної політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Самохович О. С., Лесняк О. Ю.
Вплив інформаційних логістичних потоків на процеси поводження з муніципальними відходами (c. 33 - 37)

Метою статті є вияв впливу неповноти, асиметричності інформації, ірраціональної поведінки суб’єктів на процеси поводження з муніципальними відходами. Було встановлено, що на даний момент в Україні якість передачі інформаційних потоків з питань управління муніципальними відходами між державним рівнем влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та населенням знаходиться на низькому рівні. На місцевому рівні приймаються схеми санітарного очищення міст, впроваджуються технології поводження з відходами, але органи місцевого самоврядування не забезпечені достатньою кількістю інформації для прийняття оптимальних рішень. Самостійно ринковий механізм не зможе подолати асиметричність інформації в короткі строки, тому для усунення інформаційної неспроможності ринку муніципальних відходів необхідне втручання держави. Перспективою подальших досліджень є визначення умов ефективного розподілу інформаційних потоків у процесі поводження з муніципальними відходами.

Стаття написана українською мовою


Голвазін О. М.
Потенціал міграційної привабливості міст України в умовах територіальної економічної концентрації (c. 38 - 44)

Метою статті є визначення фактичного характеру міграції населення України та потенційних її напрямів, формулювання на цій основі пропозицій щодо адаптації міст України до змін соціально-економічного середовища. Визначено загальний рівень урбанізації України та її регіонів у порівнянні з країнами з високим рівнем доходів. Проаналізовано міграційний приріст у містах і районах України за 2016 р. За допомогою моделі потенціалу міграційної привабливості визначено міста – потенційні центри міграції в Україні та Польщі. Зіставлено дані щодо фактичного міграційного приросту і потенційних напрямів міграції в Польщі та Україні. Запропоновано пріоритетні заходи адаптації міст України до тенденцій міграційних переміщень населення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Ревякін Г. В.
Характеристика економіки України і модель динаміки її розвитку (c. 50 - 57)

Метою даної статті є створення моделі динаміки економічного зростання України на базі аналізу структури її економіки. Проаналізовано структуру та ключові тенденції розвитку української економіки. Описано основні проблеми економіки України, серед яких виділено: інституціональну відсталість економічної моделі, сировинну спрямованість економіки, низьку технологічність виробництва та високий ступінь монополізації окремих галузей промисловості. Охарактеризовано пріоритетні напрямки державної політики України з реформування ключових галузей промисловості паралельно з оптимізацією її структури. Як основу моделі динаміки економічного зростання України було обрано авторегресійну модель із інтегрованою ковзною середньою Бокса – Дженкінса (ARIMA), що дозволяє врахувати сезонність і нестаціонарність вхідних даних.

Стаття написана російською мовою


Жукова Л. М.
Розвиток внутрішнього ринку як напрямок підвищення національної конкурентоспроможності (c. 58 - 63)

Метою статті є комплексне дослідження основних тенденцій розвитку внутрішнього ринку як напряму підвищення національної конкурентоспроможності. Розглянуто процес реалізації політики послідовного вжиття заходів, спрямованих на створення інституційних засад стимулювання генерації та підтримки розвитку внутрішнього ринку України. Виявлено, що поточна конкурентоспроможність України та її глобальний статус залежать, перш за все, від економічної ефективності господарської системи та адекватності її інституційного устрою. Проаналізовано напрями щодо стимулювання платоспроможного попиту населення стосовно продукції вітчизняного виробництва шляхом розроблення реальних механізмів та інструментів у спосіб послідовного наближення рівня оплати праці та державного соціального забезпечення до східно-європейських стандартів. Обґрунтовано необхідність здійснення радикальних перетворень, пов’язаних з переорієнтацією вітчизняного виробника на внутрішній ринок і реалізацією стратегії імпортозаміщення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування питань щодо регулювання внутрішнього ринку за умов зміни зовнішньоекономічних пріоритетів державної політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Клунко Н. С.
Ефективність вдосконалення системи економічної безпеки України (c. 52 - 57)

Проведено аналіз підходів до формування ефективності забезпечення економічної безпеки. Визначено сутність економічної безпеки, охарактеризовано її матеріальну базу. Систематизовано загрози економічній безпеці України, проаналізовано їх структуру. Виділено внутрішні та зовнішні заходи запобігання загрозам економічній безпеці України. Розглянуто динаміку факторів, від яких залежить економічна безпека України. Визначено, що коректно сформульована стратегія соціально-економічного розвитку обумовлює ефективність системи економічної безпеки країни. Виділено два підходи стратегічного розвитку економіки України: підвищення конкурентоспроможності та інтеграція в міжнародні економічні об’єднання.

Стаття написана українською мовою


Макогон В. Д.
Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки (c. 58 - 62)

У статті розкрито роль бюджетної стратегії в забезпеченні переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки. Розглянуто підходи щодо активізації інноваційних процесів, удосконалення існуючих і запровадження нових фінансових інструментів бюджетної політики з метою формування сприятливого інвестиційного середовища. Обґрунтовано, що вагомим напрямом удосконалення управління інноваційним фінансуванням повинна стати оптимізація структури інноваційних витрат бюджету на користь якісного оновлення виробництва через проведення науково-дослідницьких робіт; оптимізацію структури інноваційних витрат бюджету доцільно проводити з урахуванням стратегії інноваційного розвитку країни та державних програм щодо залучення інвестицій в інноваційну сферу; важливими завданнями є активізація формування нормативно-правового забезпечення щодо розвитку механізму державно-приватного партнерства, а також удосконалення інструментів державних закупівель. Важливим чинником переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки є кількісні характеристики вхідного потоку інвестицій та якісний компонент, що формується на основі потреб вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Бровко Л. І., Кінах Я. В.
Фінансово-економічна діагностика і шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства (c. 105 - 110)

Мета статті – показати, що на сучасних етапах економічного розвитку сільськогосподарські підприємства потребують проведення фінансово-економічної діагностики, яка передбачає використання певної сукупності інформації внутрішнього та зовнішнього характеру стосовно результатів та перспектив фінансово-економічної діяльності підприємства. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансово-економічного становища підприємств різних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку підприємства, які можна виявити тільки на підставі своєчасного та об’єктивного аналізу. Проведення діагностики фінансового стану підприємств сприяє інформаційному забезпеченню всіх учасників виробничого процесу для розроблення планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Бойко А. О., Боженко В. В., Маркін О. О.
Методичні засади оцінки ефективності діяльності державних антикорупційних органів як елемент детінізації національної економіки (c. 90 - 95)

Метою статті є формування методичних засад для оцінювання рівня ефективності діяльності державних антикорупційних органів у контексті детінізації національної економіки. Проаналізувавши характеристики діяльності державних антикорупційних органів в Україні, запропоновано науково-методичний підхід до ефективності їх функціонування на основі теорії масового обслуговування. Для визначення рівня ефективності функціонування суб’єктів протидії корупційним правопорушенням і злочинам розглянуто процес притягнення винних осіб до кримінальної та адміністративної відповідальності з виокремленням ключових учасників даного процесу. Розроблений науково-методичний підхід до оцінювання ефективності діяльності державних антикорупційних органів передбачає формування вхідного потоку, потоку обслуговування та вихідного потоку. Побудовану модель перевіряють на стійкість за допомогою визначених показників. Сформований науково-методичний підхід до оцінювання ефективності діяльності державних антикорупційних органів дозволить виявити недоліки в механізмі їх роботи та, відповідно, встановити пріоритетні напрямки їх розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є практична реалізація запропонованої методики.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Копотієнко Т. Ю.
Контроль публічних закупівель як державний пріоритет розвитку економіки (c. 96 - 101)

Актуальність теми даної статті обумовлена необхідністю формування ефективної системи контролю публічних закупівель як державного пріоритету розвитку економіки. Метою статті є дослідження стану контролю публічних закупівель та пошук напрямків його вдосконалення. Якісний та ефективний фінансовий контроль у сфері публічних закупівель має відігравати пріоритетну роль у забезпеченні формування прозорої системи витрачання державних фінансових ресурсів. Розглянуто повноваження державних органів щодо здійснення регулювання і контролю у сфері публічних закупівель, а також проаналізовано процес витрачання коштів за процедурами та без застосування процедур публічних закупівель. Досліджено найбільш поширені зловживання та порушення при здійсненні публічних закупівель в Україні. Формування методологічних, організаційних і методичних засад контролю публічних закупівель пов’язано з урахуванням структури механізму закупівель, яка включає поточний моніторинг потреб і визначення доцільності публічних закупівель, планування, регламентування та їх проведення.

Стаття написана українською мовою


Лозинський Д. Л., Кучер С. В.
Каталіз економічних реформ в Україні в контексті протидії гібридній війні (c. 102 - 106)

У статті окреслено проблемні питання ключових економічних та соціальних перетворень у країні (в частині митної, монетарної, земельної, медичної, бухгалтерської, а також фіскальної реформ). Запропоновано власне бачення підходів до комплексного реформування національної економіки в контурі протистояння негативним проявам гібридної війни. Наведено аргументи щодо важливості впровадження інструменту «зелена картка для ведення бізнесу» в Україні. Обґрунтовано позитивний ефект від імплементації запропонованих положень на умови ведення бізнесу, інвестиційний клімат і купівельну спроможність населення, що забезпечить зростання індексу щастя країни та посилить імунітет від пропаганди агресора.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Колупаєва І. В.
Модель впливу регуляторної політики на національну економіку (c. 109 - 116)

Метою статті є розробка моделі впливу регуляторної політики на національну економіку. Проаналізовано структурні зміни в національній економіці та визначено наявні проблеми: суттєве перевищення суми валового зовнішнього боргу над ВВП України за останні 2 роки, що свідчить про надмірне кредитне навантаження; надзвичайно непослідовна динаміка зміни капітальних інвестицій за джерелами фінансування, що підтверджує наявність несприятливого інвестиційного клімату для зарубіжних інвесторів. Обґрунтовано сучасні пріоритети в реалізації регуляторної політики: збільшення ВВП на душу населення, а отже, зменшення загальної суми заборгованості за всіма наявними зобов'язаннями; забезпечення доступності інвестицій та оптимізація структури джерел залучення. Результатом дослідження впливу регуляторної політики на національну економіку є побудова моделі з відображенням відповідних причинно-наслідкових зв'язків. Її застосування є оптимальним у контексті економічного обґрунтування рішень щодо вдосконалення податкової системи.

Стаття написана українською мовою


Кравець В. І.
Фінансова політика як складова державного регулювання економіки (c. 116 - 120)

Метою статті є розкриття економічної сутності фінансової політики як складової інституційного розвитку економіки. На цьому етапі вдосконалення фінансово-економічних відносин важливим є поглиблення сутності фінансової політики як складової соціально-економічного розвитку, удосконалення положень щодо впливу інструментів державного фінансового регулювання на соціальні й економічні процеси країни з урахуванням інституційних особливостей фінансової системи. Необхідна активізація інвестиційної активності суб’єктів господарювання з підвищенням рівня ефективності капітальних інвестицій, в тому числі за рахунок використання механізмів державної підтримки та стимулюючих заходів бюджетно-податкової, грошово-кредитної політики. Потребують підвищення рівня обґрунтованості пріоритетні напрями фінансової політики виходячи з основних завдань соціально-економічного розвитку, циклічної динаміки економіки.

Стаття написана українською мовою


Мостицька Н. А.
Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (c. 121 - 125)

Метою статті є розкриття сутності та визначення ролі державної фінансової політики як інструменту економічного зростання в умовах трансформації економіки. Здійснено аналіз основних функцій фінансової політики країни. Обґрунтовано необхідність формування інституційних і методологічних засад державного фінансового механізму з метою посилення результативності структурних змін економіки та соціальної сфери. Запропоновано напрями формування та реалізації державної фінансової політики забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


Пасічник В. А.
Бюджетна політика в умовах економічних перетворень (c. 126 - 131)

Метою статті є розкриття сутності та ролі бюджетної політики в системі соціально-економічного розвитку країни, визначення інституційного підходу в процесі її формування та реалізації виходячи зі змін суспільного середовища. Соціально-економічний розвиток суспільства на цьому етапі вимагає використання бюджетної політики як дійового інструменту державного регулювання економічних і соціальних відносин. Важливим є визначення пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову перспективу, виходячи з основних засад соціально-економічного розвитку країни, удосконалення державного регулювання у сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної і бюджетної системи в цілому.

Стаття написана українською мовою


Кизим М. О., Мілютін Г. В.
Структурні зміни в економіці України та її енергоємність (c. 132 - 143)

Статтю присвячено аналізу структурних змін в економіці України з урахуванням енергоємності видів економічної діяльності (ВЕД). Розглянуто основні тенденції розвитку економіки України у 2000–2015 рр. і доведено, що, на відміну від світової, вона розвивалася більш нерівномірно. Задля дослідження структурних змін у вітчизняній економіці у період 2000–2015 рр. запропоновано методичний підхід, що складається з ряду взаємопов’язаних етапів. Згідно з даним підходом: проаналізовано структуру економіки України за ВЕД і запропоновано класифікацію та структуру розподілу ВЕД економіки за їх значимістю; проаналізовано динаміку ВЕД економіки України і запропоновано класифікацію та структуру розподілу ВЕД економіки України за динамічністю розвитку; побудовано матрицю позиціонування ВЕД економіки України у площині «питома вага – темп зміни»; розраховано величину і визначено напрямок структурних зрушень ВЕД в економіці України, розроблено характеристику ВЕД економіки України за мірою суттєвості структурного зрушення; розраховано інтегральні коефіцієнти структурних зрушень в економіці за досліджуваний період; розроблено класифікацію ВЕД економіки України за рівнем енергоємності та показано структуру економіки за групами енергоємності ВЕД; розраховано індекси і визначено напрямки структурних зрушень груп різної енергоємності ВЕД; розраховано інтегральні коефіцієнти структурного зрушення економіки за рахунок груп ВЕД різної енергоємності; сформовано загальну характеристику структурних зрушень ВЕД економіки України у 2000–2015 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Кузьмін О. Є., Маслак О. О., Удовиченко Т. Є.
Проблеми кластеризації національної економіки та шляхи їх вирішення (c. 73 - 78)

Метою статті є виявлення проблем кластеризації національної економіки України та формування актуальних напрямів для їх вирішення. Розглянуто поняття та вивчено рівень кластеризації національної економіки. Виявлено проблеми кластеризації національної економіки, які узагальнено в такі групи: економічні (низький рівень економічного розвитку, застарілість технологій); інноваційні (низька інноваційна активність, відсутність належної інноваційної інфраструктури); законодавчі (відсутність належного нормативно-правового забезпечення кластеризації); політичні (політична нестабільність, високий рівень корупції); кадрові (нестача фахівців у сфері управління кластерними об’єднаннями, відсутність досвіду кластеризації); інформаційні (відсутність належного інформаційного забезпечення кластеризації). Для їх вирішення запропоновано низку заходів (розвиток інвестиційних і венчурних фондів, інвестиційних програм, формування законотворчих ініціатив щодо кластеризації національної економіки, створення інституційного середовища, стимулювання кластерних утворень тощо, розвиток людського капіталу), які слід реалізувати при розробці єдиної державної кластерної політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Жуков А. В.
Перспективи економічного зростання Україні з огляду на тенденції в сучасному світовому просторі (c. 74 - 79)

Стаття є присвяченою проблемам зростання економічного потенціалу держави на світовому ринку. На основі проведеного аналізу наукової літератури, сучасних економічних досліджень, порівняльних характеристик як успішних, так бідних країн світу, а також застосування результатів математичних моделей визначені основні фактори, що є несприятливими для економічного зростання України. Наведено численні приклади, та на основі аналізу економічного становища інших країн окреслено основні напрями та можливості економічного зростання України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Бутенко В. М.
Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні (c. 69 - 75)

Зважаючи на існуючі глобальні проблеми (вичерпність викопних ресурсів, забезпечення невпинно зростаючого населення продуктами харчування та ліками, забруднення навколишнього середовища тощо) виникла необхідність пошуків альтернатив хімічній сировині та хімічним технологіям, заміни традиційного виробництва шляхом використання біотехнологій, біопродуктів та біопроцесів, результатом чого є розвиток біоекономіки. У зв’язку з цим метою даного дослідження є виявлення світових тенденцій розвитку біоекономіки та розробка Концепції Державної стратегії розвитку біоекономіки в Україні на період до 2030 р. Вважаємо, що розвиток біоекономіки має базуватися на застосуванні моделі державного регулювання на засадах соціального партнерства, оскільки вона сприятиме ефективній взаємодії основних суб’єктів економічної системи та забезпечуватиме синергетичний ефект. На основі проведеного дослідження світового досвіду зроблено висновок, що для пришвидшення розвитку біоекономіки в Україні необхідна розробка Державної стратегії розвитку біоекономіки, концептуальні засади якої наведено у статті. Розробка та прийняття даної Стратегії дозволить Україні увійти в міжнародну систему виробництва нових знань і технологій.

Стаття написана українською мовою


Шевчук С. В.
Діалектика державного регулювання забезпечення митних інтересів держави (c. 76 - 80)

У статті досліджено діалектику економічних взаємовідносин, що виникають під час забезпечення митних інтересів з позиції державного регулювання. Проаналізовано та систематизовано науково-теоретичні напрацювання у сфері обраного вектора дослідження, на основі чого запропоновано діалектичний підхід до розуміння сутності, мети та цілей різнорівневої взаємодії суб’єктів при забезпеченні власних інтересів у митній сфері. У ході дослідження визначено провідну роль митної політики як важливої складової забезпечення системи митних інтересів. Виокремлено та обґрунтовано основні аспекти впливу в розрізі міжнародного, макро- та мікрорівнів, взаємодії суб’єктів господарювання на забезпечення митних інтересів держави. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення сутності поняття «регулятивний потенціал держави», а також виокремлення домінант і критеріїв його оцінки в забезпеченні митних інтересів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Головко В. О.
Удосконалення державного регулювання концесійної діяльності в Україні (c. 27 - 32)

У всьому світі уряди розвинених країн беруть курс на масштабне залучення фінансових та інших ресурсів приватного сектора на умовах публічно-приватного партнерства до розвитку галузей, що раніше перебували виключно в державній власності та становили монополію держави. З урахуванням кризових обставин впровадження подібних механізмів є вкрай актуальним для нашої держави. Удосконалення законодавства про концесії дозволить вивільняти бюджетні ресурси, концентруватись на соціально значущих функціях влади в епоху глобалізації. Деградація інфраструктури гальмує суспільний розвиток і призводить до додаткових грошових втрат влади та бізнесу. Одним із найбільш результативних шляхів подолання ресурсних обмежень є використання всесвітньо апробованого методу залучення додаткових ресурсів через концесійне фінансування. Унормування проблем визначення сфер відповідальності органів влади у нормативно-правових документах, дотримання принципів транспарентності й уникнення інформаційної асиметрії через підбір фінансових і нефінансових показників прогнозування та моніторингу концесійних проектів дозволить впровадити на базі кращої світової практики справедливий розподіл ризиків між державою та приватним інвестором в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз порушення ринкової рівноваги.

Стаття написана українською мовою


Шевчук С. В.
Сутність і складові регулятивного потенціалу держави у площині забезпечення митних інтересів (c. 33 - 37)

Досліджено сутність і складові регулятивного потенціалу держави у площині забезпечення митних інтересів з позицій системності та комплексності. Проведений аналіз наукових підходів щодо застосування інструментарію регулятивного потенціалу держави дозволив виокремити основні його складові, що безпосередньо впливають на забезпечення митних інтересів держави, а їх спектральний вимір – оцінити фундаментальну основу. У ході дослідження визначено, що, крім провідної ролі митної політики, регулятивний потенціал держави є вагомим мобілізаційним ресурсом, здатним ефективно впливати на забезпечення митних інтересів. Аналіз і систематизація науково-теоретичних напрацювань у сфері обраного вектора дослідження дозволили визначити сутність державного управління як однієї з основних складових регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів. Акцентовано увагу на статичності адміністративного управління, що впливає на реалізацію забезпечення митної безпеки та захист митних інтересів, а також запропоновано напрями усунення відповідних протиріч.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Димченко О. В., Хайло Я. М., Рудаченко О. О.
Системний блок «енергозбереження» в стратегії реформування ЖКГ (c. 48 - 53)

Житлово-комунальне господарство є самостійною галуззю національного господарства. Метою функціонування підприємств ЖКГ є задоволення потреб населення та господарств у послугах, що забезпечують нормальні умови для життя та роботи. У ЖКГ важливе місце займають підприємства водопостачання та водовідведення. Одним з найбільших підприємств ЖКГ м. Харкова та Харківської області є КП «Харківводоканал». На даний час у системі КП «Харківводоканал» проводиться підготовча робота щодо розбудови програмного механізму управління процесом енергозбереження у складі реформаційних заходів на період до 2020 р. і на більш віддалені часові горизонти. Таким чином, у статті запропоновано варіант схеми управління енергозбереженням. Розрахунки показали, що організація ресурсозбереження на підприємстві включає в себе техніко-технологічні, кадрові, інтелектуальні, фінансові, інформаційні, політико-правові, екологічні та інші елементи, які є важливою та невід’ємною складовою енергозбереження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Літвінова В. О.
Політичні аспекти розвитку газової галузі України (c. 102 - 108)

Метою статті є дослідження зміни обсягів споживання газу під впливом змін зовнішніх політичних курсів та стосунків країни, а також з огляду на внутрішньополітичні рішення. Значне скорочення обсягів використання газу було простимульовано кризою 2008 р. і подальшими політичними подіями. Припинення крос-субсидій змусило скорочувати обсяги споживання газу населенням, чого не відбувалося майже всі роки незалежності України. Основним стимулом скорочення споживання газу як промисловістю, так і населенням протягом всього періоду виступала ціна на газ. Проведений аналіз показав, що, незважаючи на високий рівень споживання газу в Україні, протягом усього періоду незалежності країни не було розроблено та реалізовано комплексної стратегії по скороченню газоспоживання. Цінові методи, які були застосовані та викликали скорочення споживання, були продиктовані зовнішньоекономічною ситуацією. Не зважаючи на застосування ринкових методів визначення ціни на газ для споживачів країни, питання формування ціни залишається відкритим.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Мельник І. М.
Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу (c. 78 - 83)

Цілями статті є детальний аналіз умов формування інституціонального середовища функціонування суб’єктів сфери товарного обігу та визначення особливостей державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу. Проведено аналіз розвитку та нормативно-правового забезпечення економічних процесів вітчизняної економіки з акцентуванням уваги на сфері товарного обігу та трансформаційних процесах у цілому. Виділено основні етапи та особливості державного регулювання соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу та визначено інституціональний базис модернізаційних процесів. Наведено методи державного регулювання, які поділяються на правові, адміністративні, економічні та реалізуються за допомогою необхідного специфічного інструментарію. Визначено фактори впливу на соціально-економічну модернізацію сфери товарного обігу та виділено основні особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Вдовічен А. А., Вдовічена О. Г.
Загальні підходи до оцінки параметрів інклюзивного розвитку економіки: егалітарний зріз для України (c. 64 - 71)

Мета статті полягає в розробці моделі інклюзивно-орієнтованого зростання економіки з урахуванням основних принципів такого зростання та дослідження місця України в загальному рейтингу країн за рівнем соціально-економічного й інклюзивного розвитку за допомогою окремих індикаторів. Обґрунтовано фундаментальну необхідність переосмислення та зміни існуючих моделей економічного зростання з метою подолання зростаючих соціально-економічних нерівностей в умовах глобальної економічної нестійкості. Визначено сучасну концепцію інклюзивного розвитку як таку, що формує нову основу стійкого зростання сучасних економічних систем, орієнтуючи їх на принципи справедливості та рівності, екологічної безпеки. Запропоновано, у вигляді моделі, пріоритетні складові інклюзивного розвитку. Також досліджено індикатори інклюзивного розвитку для світових економік та України; порівняно рейтинг окремих країн, що розвиваються, за індексом інклюзивного розвитку та визначено місце в цьому рейтингу України. Перспективою подальших досліджень у визначеному напрямку є моніторинг ключових показників ефективності та динаміки основних факторів добробуту в Україні за допомогою інформаційної панелі з метою розробки пріоритетних напрямків подальшого соціально-економічного та інклюзивно-орієнтованого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Ціхоцький П. І.
Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні (c. 72 - 77)

Метою статті є аналізування конкурентної політики України: її формування, стану, перспектив удосконалення в умовах євроінтеграції та впливу на державу. Із впровадженням реформ відбулася трансформація антимонопольної політики України в конкурентну. Основне завдання конкурентної політики сьогодні – захист існуючого конкурентного середовища й покращення конкурентних відносин. Дослідження стану конкурентної політики України засвідчило такі ключові проблеми: 1) значна частка тіньової економіки; 2) монопольне становище держави у регулюванні соціально-економічних процесів; 3) превалювання недобросовіcної й неефективної конкуренції; 4) необ’єктивна та неповна інформаційно-аналітична база тощо. Показано, що вдосконалення конкурентної політики України в умовах європейської інтеграції може сприяти: 1) ефективнішому антимонопольному регулюванню та посиленню ефективності конкуренції; 2) дерегулюванню економіки та впровадженню інвестиційно-інноваційної моделі її розвитку; 3) взаємоузгодженню конкурентної, інноваційної, та інвестиційної політики; 4) створенню повних, достовірних баз даних та інтегрованих інформаційно-аналітичних систем; 5) ефективнішому регулюванню державної допомоги тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Митрофанова А. С., Решетняк Н. Б.
Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні (c. 63 - 68)

Метою статті є розкриття сутності та особливостей, а також аналіз сучасного становища та проблем управління державними корпоративними правами в Україні. Охарактеризовано сучасні тенденції обсягу та структури корпоративних прав держави за видами господарських товариств. Розкрито сутність та особливості, а також проаналізовано проблеми системи управління державними корпоративними правами в Україні, які полягають у: складній системі органів державної влади з корпоративного управління; несприятливій структурі корпоративних прав; вадах дивідендної політики держави; конфлікті регуляторних та управлінських функцій держави; розмиванні частки держави в результаті додаткової емісії акцій та ін. Виявлено супутні негативні макроекономічні та мікроекономічні фактори, що ускладнюють діяльність підприємств з державною часткою. Надано оцінку існуючим підходам до вирішення проблем у сфері управління корпоративними правами держави, а також запропоновано додаткові заходи з підвищення ефективності цього процесу, які полягають у розробці стратегії управління корпоративними правами держави, виборі певної моделі та втіленні її принципів, а також у посиленні соціальної складової у визначенні критеріїв ефективності функціонування підприємств та системи управління корпоративними правами держави в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Коломієць В. М.
Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки (c. 78 - 82)

Людський капітал є джерелом інновацій в економіку та основою її розвитку. Він став найціннішим ресурсом національної економіки завдяки тому, що здатний реалізовувати і трансформувати будь-які інші ресурси: знання, навички, здібності, досвід як складові людського капіталу, що відображені в сучасних продуктах, процесах і послугах. Мета статті полягає в тому, щоб показати важливість застосування різноманітних інструментів і способів розвитку людського капіталу в економіці, дослідити функціонування людського капіталу національної економіки. Вдосконалено поняття людського капіталу як «накопиченого потенціалу» громадян, вираженого в їхній освіті, життєвому досвіді, ставленні, навичках, які можуть бути використані для поліпшення поточного й майбутнього економічного і соціального стану. Розвиток людського капіталу розглянуто як функцію управління людськими ресурсами, яка інтегрована з процесами розробки стратегії управління національною економікою та кожної господарської одиниці. Функціонування людського капіталу на рівні національної економіки засновано на вільній конкуренції між найталановитішими співробітниками компанії – носіями людського капіталу. Означено важливість різних інструментів і способів розвитку людського капіталу при розробці стратегії управління в економіці, вплив людського капіталу на інновації та конкурентоспроможність країни. Визначення функціонування людського капіталу національної економіки передбачає упорядкування та систематизацію функцій людського капіталу в стратегії управління національною економікою, що стане предметом подальших досліджень автора.

Стаття написана українською мовою


Жукова Л. М.
Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку (c. 83 - 91)

Метою статті є комплексне дослідження сучасних інституційних форм державного регулювання інноваційного розвитку. Здійснено науковий пошук інноваційних рішень та механізмів інноваційного розвитку, які забезпечують інституційний статус держави. Виявлено, що в умовах зростаючих соціально-інституційних розривів постало питання про активізацію інновацій, які мають відповідати цілеспрямованому переходу України на європейський шлях розвитку. Проаналізовано механізми реалізації інноваційного розвитку в Україні, розглянуто можливості застосування сучасних інституційних форм державного регулювання економіки. Доведено, що головною перешкодою відновлення інноваційної активності та реалізації потенціалу інноваційного розвитку економіки є відсутність системного підходу, в основі якого має бути комплексне поєднання інституційних механізмів, які визначають поточні та стратегічні перспективи розвитку інноваційної діяльності та використання її результатів з метою інклюзивного зростання України. Визначено інструменти впливу держави на технологічний розвиток, а також на проблеми, які країна повинна вирішувати для збереження та розвитку національної ідентичності як основи своєї суб’єктності. Обґрунтована необхідність спрямування дій економічної влади на забезпечення нового етапу в розвитку економіки України, який має базуватися на популяції креативних ідей з утвердження інноваційно-модернізаційного розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування питань щодо визначення проблем інноваційного розвитку як чинника попиту на економічну владу держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Комарницька Г. О.
Класифікація проектів державно-приватного партнерства (c. 50 - 55)

Розвинуто класифікацію проектів державно-приватного партнерства за низкою істотних та незалежних ознак. Такі проекти запропоновано класифікувати за наявними (форма, етап, на якому залучається приватний партнер, джерело фінансування, об’єкти, сфера реалізації, інноваційна спрямованість, механізм взаємодії державного та приватного партнерів, кількість залучених приватних партнерів, рівень завершеності, рівень державного управління, на якому реалізується проект, правовий механізм взаємодії державного і приватного партнерів) і новими (суб’єктний склад партнерів, рівень ризиковості) ознаками. Окрім того, усунуто проблему дискусійності під час виокремлення окремих видів проектів в межах існуючих класифікаційних ознак. За результатами виконаних досліджень запропоновано виокремлювати корпоративні та договірні проекти державно-приватного партнерства за формами; існуючі, створювані або придбані – за об’єктами; проекти, у яких приватний партнер залучається на етапі проектування об’єкта, його будівництва чи експлуатації – за етапом, на якому залучається приватний партнер; проекти, що фінансуються державним, приватним партнером чи для яких характерне змішане фінансування – за джерелом фінансування тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Лимар В. В., Байдала В. В.
Економіко-виробничі фактори впливу на розвиток біоорієнтованої економіки в Україні (c. 47 - 54)

Стаття присвячена аналізу впливу економіко-виробничих факторів на розвиток біоорієнтованої економіки в Україні. Визначено, що сучасний розвиток науки та біотехнологій став базисом для формування та розвитку концепту біоорієнтованої економіки, яка включає сільське господарство, харчову промисловість, лісівництво, рибництво та аквакультуру, виробництво палива на основі відновлюваних біологічних ресурсів (біопаливо), фармацевтику та окремі сфери хімічної промисловості. Для аналізу розвитку біоорієнтованої економіки в Україні запропоновано дослідити такі економіко-виробничі фактори, що в сукупності впливають на результуючий показник: валова продукція сільського господарства; валова продукція харчової промисловості; інвестиції в сільське господарство; кількість сільськогосподарських підприємств; валова додана вартість сільського господарства; зайнятість у сільському господарстві. Визначено, що валова продукція сільського господарства, валова продукція харчової промисловості, інвестиції в сільське господарство, кількість сільськогосподарських підприємств – це фактори, які демонструють позитивну динаміку, та їхні кількісні вирази протягом часу зростають. Решта факторів, які віднесені в межах даного дослідження до економіко-виробничих, характеризуються негативною динамікою, тобто падінням, що в цілому негативно відіб’ється на розвитку секторів біоорієнтованої економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Маршалок Т. Я.
Фіскальна політика держави з досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів (c. 32 - 39)

Мета роботи – сформувати методичний підхід до управління економічними циклами за допомогою фіскальних інструментів, який би забезпечив досягнення економічної рівноваги та подолання економічних дисбалансів. У статті встановлено, що стратегія економічного розвитку та антициклічного регулювання буде дієвою лише за умови ефективного міксування морально-етичних відносин між всіма суб’єктами соціально-економічних процесів країни. Для того, щоби досягти найкращих очікуваних результатів у цій площині, перш за все, необхідно налагодити якісні міжінституційні, міжструктурні, міжурядові відносини, розвинути ефективне партнерство бізнесу та органів державного управління в економічній та соціальній сферах. Адже лише прозорі партнерські стосунки, зрозумілі кроки уряду, їх усебічне тлумачення та обґрунтування необхідності їх використання є запорукою якісних економічних реформ і забезпечать дієвість застосовуваних антициклічних фіскальних інструментів в Україні. Отримані результати наукового дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які займаються дослідженнями проблем антициклічного регулювання економіки, фінансової політики держави загалом та фіскальної політики зокрема.

Стаття написана українською мовою


Піжук О. І.
Сучасні методологічні підходи до оцінювання рівня цифрової трансформації економіки (c. 39 - 47)

Метою статті є систематизація, узагальнення та критичний аналіз сучасних методологічних підходів до оцінювання рівня цифрової трансформації еконо¬міки та суспільства. Проаналізовано найбільш відомі індекси, які так чи інакше відображають рівень цифрової трансформації: індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index – IDI); індекс цифрової економіки і суспільства (Digital Economy and Society Index – DESI); індекс цифровий еволюції (Digital Evolution Index – DEI); індекс світової цифрової конкурентоспроможності (IMD World Digital Competiveness Index – WDCI); індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index – NRI); індекс цифровізації економіки BCG (e-Intensity). Визначенр переваги та недоліки, спільності та відмінності існуючих міжнародних індексів і рейтингів. Обґрунтована актуальність формування нових авторських індексів, що відображають рівень готовності країн до цифрової трансформації економіки та ступеня цифрової глобалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Коляда Т. А., Кузьменко Н. В.
Управління корпоративними правами держави: оцінка ефективності та напрями реформування (c. 45 - 52)

Мета статті полягає у визначенні сутності корпоративного управління, здійсненні оцінки ефективності управління корпоративними правами держави, розкритті чинників впливу та обґрунтуванні основних напрямів реформування у цій сфері в Україні. Доведено, що розглядати ефективність управління корпоративними правами держави доцільно через призму отриманих надходжень до бюджету та/або наданих суспільних благ і послуг. Підприємства з державною часткою власності у статутному капіталі сплачують податки до бюджету за загальною системою оподаткування, як і підприємства іншої форми власності. При цьому додатково перераховують до бюджету частину чистого прибутку та дивідендів у вигляді неподаткових платежів. На основі дослідження динаміки питомої ваги надходжень до Державного бюджету України від управління корпоративними правами держави за 2014–2018 рр. було доведено, що існує тренд щодо зростання фіскального потенціалу державної власності. Це опосередковано свідчить про ефективність управління майном, що є об’єктом права держави. Визначено основні чинники, що впливають на обсяг надходжень до бюджету коштів, отриманих від управління державним майном; розкрито основні загрози щодо зростання ефективності корпоративного управління об’єктами державної власності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності забезпечення політичної підтримки запроваджених реформ у сфері управління державними підприємствами задля практичної реалізації всіх переваг корпоративного управління правами держави з урахуванням кращого зарубіжного досвіду та національних традицій.

Стаття написана українською мовою


Комарницька Г. О.
Концептуальні основи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (c. 53 - 58)

У статті розроблено концепцію активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах ідентифікування принципів такого активізування, умов його здійснення, інструментарію, ресурсного забезпечення, напрямків аналізування, суб’єктів й аналітичної підсистеми активізування на загальнодержавному, регіональному та муніципальному рівнях, що дає змогу спрямовувати всі види робіт на розвиток людського капіталу громади у стратегічному і тактичному вимірах. Виокремлено особливості активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності у стратегічному і тактичному вимірах. Наведено стратегічні та тактичні рішення щодо такого активізування. Представлено узагальнену модель впливу стратегії на розвиток державно-приватного партнерства, що інтегрує процеси, структуру проектів, інструментарій та культуру, а також відображає зв’язок між вибором сфер активізування, оцінюванням його стану та стимулювання партнерів у цьому напрямку. Виокремлено низку визначальних умов активізування державно-приватного партнерства на кожному з рівнів: загальнодержавному, регіональному та муніципальному. В аналізованому контексті державно-приватне партнерство запропоновано розглядати з позиції динамічного процесу інфраструктурного вдосконалення загальнодержавної, регіональної чи муніципальної системи, що дає змогу покращити кількісні та якісні її параметри і тим самим підвищити рівень задоволення індивідуальних і колективних потреб населення. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати в конкретизації окремих елементів концептуальної моделі активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Грецька-Миргородська В. В., Максимов М. С.
Концепції соціально орієнтованої економіки та поведінковий підхід як змістовний базис для державної політики у сфері місцевого соціально-економічного розвитку (c. 59 - 71)

Мета роботи – сформувати змістовний базис для державної політики у сфері соціально-економічного розвитку на місцевому рівні. Задля цього – проаналізувати ключові концепції та теорії, що описують існування соціально орієнтованої економіки, та провести аналіз відповідних дій на місцевому рівні в Україні (на основі аналізу міських цільових програм найбільших міст). У статті використовується узагальнення існуючих теорій і концепцій соціалізації економіки та виділення їх ключових ідей. Проведено агрегування існуючих цільових програм найбільших міст України (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів) за групами. Проведено порівняльний аналіз між групами міських цільових програм і ключових ідей концепцій та теорій, що описують соціально орієнтовану економіку. У результаті зіставлення було отримано концептуальну спрямованість груп цільових програм. Це питання є важливим, адже сьогодні процес міського розвитку в Україні йде від наявної потреби, що в результаті блокує якісний розвиток. Наявність такого зв’язку дозволить при розробці міських цільових програм у майбутньому використовувати концептуальні напрацювання соціально орієнтованої економіки, а також підвищить рівень системності в питаннях соціально-економічного розвитку міст України. Результати досліджень можуть бути використані як змістовний базис для розробки місцевих стратегій розвитку, планів соціально-економічного розвитку та місцевих цільових програм.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Тимошенко О. В.
Компаративний аналіз економічного розвитку України та країн – членів Європейського Союзу (c. 63 - 70)

Стаття присвячена актуальним питанням формування основних пріоритетів соціально-економічного розвитку України із урахуванням досвіду розвинутих європейських країн як стратегічного орієнтиру виходу з кризи. Автором проведено компаративний аналіз соціально-економічного та політичного становлення України за період 1991–2019 рр., виділено основні фази економічного розвитку держави за окреслений період. Зроблено висновок, що на етапі утворення державності Україна обрала одну з найбільш невдалих моделей трансформації серед усіх постсоціалістичних країн. Проведено порівняльний аналіз основних індикативних показників ефективності проведення макроекономічної, соціально-демографічної, зовнішньоекономічної політики України та країн Європейського Союзу. Відмічено, що однією з конкурентних переваг української економіки є достатньо висока частка сільськогосподарських угідь, що дає можливість Україні стати одним зі світових лідерів на цьому ринку. Обґрунтовано основні пріоритети реформування економічної системи України з урахуванням досвіду європейських країн, а саме: запровадити високоефективну політику рееміграції; сприяти створенню регіональних центрів розвитку науки й освіти; розробити заходи щодо збільшення частки високотехнологічного експорту; зменшити ступень відкритості економіки на основі політики імпортозаміщення; відновити національне виробництво, індустріалізацію економіки. Окреслено основні напрями розширення співпраці між Україною, Європейським Союзом, європейськими фінансовими інституціями з метою взаємовигідної двосторонньої торгівлі, розширення доступу до фінансування.

Стаття написана українською мовою


Тищенко О. П.
Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та домінанти формування стратегії управління (c. 71 - 79)

Мета статті полягає у виявленні та аналізі наявних інклюзивних диспропорцій у розвитку національної економіки України через призму положень концепції інклюзивного зростання, а також у визначенні та обґрунтуванні пріоритетних напрямів державної економічної політики та прикладних інструментів впливу держави на забезпечення впровадження моделі економічного розвитку на засадах інклюзивності. За результатами дослідження встановлено суттєві розбіжності між базовими теоретичними положеннями концепції інклюзивного зростання та наявними секторальними та територіальними дисбалансами (інклюзивними диспропорціями) в розвитку національної економіки України. Зокрема, показано провідну роль агропромислового сектора в розвитку національної економіки країни в останні роки (частка у створюваній валовій доданій вартості, в експорті продукції, у кількості зайнятих), але, водночас, його відставання від інших видів економічної діяльності та від рівня мешканців у міських поселеннях за такими критеріями інклюзивності, як рівень оплати праці, обсяг сукупних грошових доходів домогосподарств, забезпеченість базовими соціальними послугами. Визначено пріоритети державної стратегії подолання інклюзивних диспропорцій в українській економіці та запропоновано інструментарій забезпечення практичної реалізації принципів концепції інклюзивного зростання, зокрема в агропродовольчому секторі національної економіки України. Подальші дослідження за означеною проблематикою доцільно зосередити на обґрунтуванні можливостей імплементації у вітчизняну практику кращого світового досвіду щодо формування стратегії інклюзивного розвитку національної економіки та деталізації, з урахуванням внутрішньокраїнових особливостей, конкретних інструментів організаційно-правового та фінансово-економічного характеру щодо управління її реалізацією.

Стаття написана українською мовою


Шекета Є. Ю.
Необхідність податкової оптимізації як основна передумова детінізації бізнесу (c. 79 - 85)

У статті проведено аналіз та оцінку фіскального навантаження на суб’єкти господарської діяльності в Україні, досліджено питання податкової оптимізації як головної передумови виведення бізнесу з «тіні» та підвищення інвестиційного іміджу країни. Адже ефективна, «розумна» та виважена податкова політика є першоджерелом сталого розвитку економіки, тим мотивуючим фактором, який через засоби фіску сприяє зростанню інвестиційної привабливості країни. Обґрунтовано необхідність податкового регулювання та стимулювання екологічно чистих, безвідходних альтернативних видів виробництв, що стало головним викликом функціонування економічної системи України в цілому. Виокремлено ряд основних недоліків існуючої податкової політики України. Проведено порівняльний аналіз податкового тиску по деяких видах податків в Україні та країнах Європейського Союзу. Сформовано головні негативні моменти попередньої податкової реформи по конкретних видах податків та соціальних внесків (податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток, єдиний соціальний внесок). Обґрунтовано доцільність поетапного запровадження податку на виведений капітал з одночасним скасуванням податку на прибуток, що стане головним стимулюючим фактором акумуляції фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання та джерелом їх реінвестування в розширення діяльності, створення нових робочих місць та впровадження нових високотехнологічних видів виробництв. Проаналізовано основні стримуючі фактори розвитку бізнесу в Україні, серед яких найпоширенішими є: високий рівень корупції та інфляції; наявність військового конфлікту у країні; жорстка конкуренція та незахищеність з боку судової влади тощо, проте найбільша питома вага припадає саме на значне податкове навантаження, складність адміністрування податків та тиск з боку державних фіскальних органів.

Стаття написана українською мовою


Воронюк Є. В., Чепелюк М. І.
Інституціональний підхід до формування економічної безпеки підприємницької діяльності в Україні та світі (c. 86 - 91)

У статті розглянуто інституціональний підхід до організації економічної безпеки підприємницької діяльності. Зазначено, що слід фокусувати увагу на діючому комплексі норм, правил, нормативів, організаційних структур, які сприяють гармонічному розвитку підприємництва, а також на впливі інституцій на підприємництво та його економічну безпеку. Визначено роль держави у формуванні інституційного середовища безпечного ведення господарської діяльності. Запропоновано складові інституційного середовища організаційного забезпечення економічної безпеки підприємництва. Встановлено, що формування економічної безпеки підприємницької діяльності на міжнародних ринках вимагає від сучасних підприємств своєчасної ідентифікації потреб зовнішнього середовища та оперативної адаптації до них як необхідної передумови забезпечення сталого зростання конкурентоспроможності національної економіки. Визначено місце України в міжнародних індексах розвитку (Doing Business та Forbes, який складає рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу) та якість проведення реформ щодо покращення бізнес-клімату та підприємницької активності в країнах світу. Проаналізовано досвід різних країн у сфері забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. Висвітлено особливості державної політики країн з високим рівнем економічного розвитку по забезпеченню економічної безпеки підприємницької діяльності. Визначено особливості застосування зарубіжного досвіду формування економічної безпеки підприємництва в умовах України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Іванов Ю. Б., Іванова О. Ю.
Експертиза законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері: проблеми та напрями вирішення (c. 50 - 56)

Стаття присвячена актуальним питанням якості законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері. Якість та наслідки розробки, прийняття та вступу в дію законодавчих і нормативно-правових актів є засобом забезпечення ефективного державного управління та зниження рівня корупції в Україні, а також стимулюючим впливом на розвиток підприємництва в країні, від якого залежить конкурентоспроможність регіональної та національної економіки України. Метою статті є ідентифікація проблем проведення експертизи проектів законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері, що дозволить дослідити недоліки української моделі проведення експертизи та розробити рекомендації щодо їх подолання та підвищення якості цієї процедури, а також у цілому якості законодавства в економічний сфері. Систематизовано проблеми процедури проведення експертизи законодавчих і нормативно-правових актів. Запропоновано схему взаємозв’язку проблем, що призводять до недієвості цих актів, та розроблено напрями вирішення згаданих проблем: удосконалення процедури експертизи в процесі розробки та прийняття законодавчих і нормативно-правових актів; розробка критеріїв відбору законопроектів для проходження експертизи; розробка критеріїв для відбору експертів, що проводять експертизу законодавчих і нормативно-правових актів; обґрунтування критеріїв відбору законопроектів для проходження техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення техніко-економічної експертизи законопроектів; розробка методики проведення моніторингу дієвості законодавчих актів в економічній сфері. Реалізацію запропонованих напрямів систематизовано за критеріями часу та відповідальними органами влади у вигляді дорожньої карти.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Ситник Н. С., Шушкова Ю. В.
Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації (c. 61 - 67)

У статті розроблено концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. На основі аналізу трактувань дефініцій «індустріалізація», «реіндустріалізація» та «модернізація» надано авторське визначення сутності реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. Сформульовано мету, цілі та виокремлено низку визначальних умов ефективного впровадження даних процесів. Доведено, що досягнення визначеної мети становлення та розвитку національного виробництва, нарощування потенціалу та забезпечення конкурентоспроможності галузей промисловості та інших базових видів економічної діяльності на засадах інтелектуалізації можливе за умови реалізації окреслених пріоритетних завдань, серед яких: активізація розвитку перспективних галузей і зміцнення конкурентоспроможності економіки на зовнішньому ринку; розвиток освіти, науки, інноваційного сектора та впровадження інновацій, посилення взаємодії науки, освіти та виробництва; покращення структури економіки та створення нових робочих місць; забезпечення умов для цифровізації економіки та суспільства; розбудова нових прогресивних сфер розвитку інформаційних технологій, біотехнологій, технологій у машинобудуванні, новій енергетиці та ін. Визначено, що для ефективного впровадження даних процесів потрібний системний підхід, який передбачає залучення не тільки економіко-правових засад, але й інституційних, організаційних, фінансових, інвестиційних інструментів та заходів державної промислової політики. Перспективи подальших досліджень автори вбачають у вивченні базисних механізмів та інструментів державного регулювання процесів реіндустріалізації та технологічної модернізації реального сектора економіки України.

Стаття написана українською мовою


Кричевська Т. О.
Причини вразливості та стійкості конвенційного монетарного режиму – гнучкого інфляційного таргетування (c. 67 - 76)

Мета статті – з’ясувати, які виклики сьогодні постають перед конвенційним монетарним режимом – гнучким інфляційним таргетуванням: технічно (з точки зору застосування функції реакції у вигляді різновиду правила Тейлора) і як до елементу суспільного договору, а також чому його досі позиціонують як своєрідний «кінець історії» в монетарній політиці. Виділено такі технічні умови ефективності гнучкого інфляційного таргетування: релевантність інфляції як ключового індикатора циклічної динаміки; наявність, спрямованість та щільність зв’язку між інфляцією та діловою активністю; адекватність оцінок нормальних значень макроекономічних показників. Розглянуто, наскільки вони виконуються на сучасному етапі. Показано, що в умовах фінансіалізації, на противагу інфляції, вагомими індикаторами економічного циклу стають показники стану фінансового ринку, а сама інфляція після здобуття довіри до національної антиінфляційної політики в багатьох країнах значною мірою визначається борговими циклами, глобальними чинниками, тривалим сповільненням економічного зростання, зниженням рівноважних реальних відсоткових ставок. Виявлено, що модифікацію кривих Філліпса можуть спричиняти: дія закону Гударта; зміна характеру ринку праці в розвинутих економіках; посилення впливу глобальних чинників на внутрішню інфляцію та їх невизначеність; технологічні фактори. Розкрито деякі суперечності інфляційного таргетування як елементу суспільного договору – цінова стабільність як одночасно універсальне та групове благо і позірність простоти та прозорості цього монетарного режиму. Сформульовано фактори стійкості інфляційного таргетування як конвенційного монетарного режиму: цінність його здобутків у стабілізації інфляційних очікувань; широта, гнучкість, складність і розмитість; мінливість і невизначеність самих структурних змін, що підривають його ефективність; вбудованість не лише в національні суспільні договори, але й у міжнародний, укладений після краху Бреттон-Вудської валютної системи.

Стаття написана українською мовою


Кифяк В. І., Шелюжак І. Г., Водянка Л. Д.
Системний підхід до аналізу міграційних процесів (c. 77 - 83)

Мета статті полягає в системному аналізі факторів впливу на міграційні процеси на сучасному етапі розвитку суспільства. Розглянуто комплексний підхід дослідників до визначення поняття «міграція», а також досліджено фактори, що впливають на міграційні процеси. Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу до аналізу міграційних процесів національної економіки та механізму їх регулювання. Виявлено причинно-наслідковий характер міграції населення. Виділено головні фактори системи впливу на міграцію: рівень заробітної плати, стан на ринку праці та перспективи людського розвитку. Здійснено порівняльний аналіз показників та їх тенденцій, які відображають ці фактори впливу на міграцію в різних країнах, а саме: рівень мінімальної та середньої заробітних плат, рівень безробіття, індекс людського розвитку. Виділено топ-5 країн, з яких здійснювалося найбільше грошових переказів в Україну за 2018 р. Окреслено напрями міграційної політики держави, яка повинна збалансувати міграційні процеси в Україні. Отже, стан і тенденції міграційних процесів в Україні загрожують соціально-економічному розвитку держави. За останні роки збільшилася кількість не тільки трудових емігрантів, але й освітніх, які мають шанс у майбутньому продовжувати свою трудову діяльність не на батьківщині, а за кордоном.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Гуторов А. О.
Корпоратизація в системі секторального економічного розвитку (c. 57 - 65)

Метою статті є дослідження сутності корпоратизації та її дескрипторів у системі секторального економічного розвитку. Досліджено економічний зміст корпоратизації в системі секторального економічного розвитку як процес інституціоналізації суспільно-економічних відносин на базі корпоративних форм. Узагальнено дескриптори моделей соціально-економічних систем та основні інституціональні характеристики капіталізму. Проаналізовано економічні інтереси держави, корпоративних суб’єктів господарювання й суспільства, що виникають під час корпоратизації. Обґрунтовано, що корпоративістська модель загалом передбачає, що провідна інституційна роль належить організованій діяльності союзу підприємців та держави, які взаємодіють здебільшого на засадах публічно-приватного партнерства. Встановлено, що принципами корпоратизації є принципи зацікавленості суб’єктів корпоративних інтеграційних відносин; формальної добровільної участі в корпоративних відносинах; цілісності й субординації умов корпоратизації; єдності об’єктивної та суб’єктивної сутності корпоративних інтеграційних відносин; розвитку корпоратизації; оптимального співвідношення корпоративної інтеграції на всіх рівнях ієрархії економічних систем. До основних конкретних принципів віднесено принципи: організації, управління, підприємництва, бухгалтерського обліку й інвестиційної діяльності; на міжнародному рівні – принципи порівняльних витрат і порівняльних переваг; глобальної зовнішньої економії; інтерналізації зовнішніх ефектів. Показано, що розвиток корпоратизації в аграрному секторі економіки підпорядкований як загальним економічним законам, так і специфічним закономірностям, які носять не всезагальний характер і можуть бути уточнені залежно від дії об’єктивних чинників. Серед основних закономірностей розвитку корпоратизації в аграрному секторі економіки визначено такі: взаємодоповнюваність суб’єктів корпоратизації за виробничим типом, розмірами, виробничими потужностями й виробничими функціями; оптимальна кількість корпорацій в економіці; зростання рівня бюрократизації управління в міру збільшення масштабу корпоративної інтеграції; еквівалентність економічних відносин між суб’єктами корпоратизації; раціональний рівень інтенсивності функціонування корпоративного суб’єкта господарювання та всіх його елементів; зниження частки сировини в структурі кінцевої продукції корпоративного суб’єкта господарювання; циклічна еволюція форм корпоративної взаємодії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Волосюк М. В.
Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання (c. 63 - 70)

Метою статті є дослідження особливостей і викликів світової економіки й обґрунтування реіндустріалізації як передумови економічного зростання України. У статті проведено ретроспективний аналіз формування та реалізації державної промислової політики України, що відрізняється непослідовністю, а на останньому етапі – неефективністю заходів. Водночас, досліджуючи основні напрями сучасної політики неоіндустріального розвитку країн ЄС, зазначаємо провідну роль держав у взаємодії з бізнесом, наукою, активними громадами під час формування та реалізації Індустрії 4.0, що в майбутньому передбачає створення абсолютно нових бізнес-моделей, товарів і послуг на базі найсучасніших інноваційних та інформаційних технологій, які підвищать якість життя. Проведений аналіз теперішнього стану промислової та інноваційної діяльності в Україні дав змогу визначити основні бар’єри на шляху інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, серед яких: відсутність державної підтримки та стимулювання промислових підприємств; мала частка вітчизняних та іноземних інвестицій у виробництво інноваційної промислової продукції; недосконалість механізму забезпечення якісних змін у системі освіти. У статті надано власне визначення терміну «реіндустріалізація» з урахуванням активної участі держави в цьому процесі та системності заходів, методів та інструментів нової державної промислової політики. В умовах сучасних світових викликів, коли перед Україною стоїть складне завдання подолати величезну відстань, що відділяє її від європейських країн у промисловому розвитку, у науковців та промисловців є усвідомлення та бачення процесу реіндустріалізації країни та перетворення вітчизняної промисловості на конкурентоспроможний комплекс на світових індустріальних ринках. На основі узагальнення думок вчених-економістів у статті визначено основні напрями реіндустріалізації України в умовах переходу до неоіндустріального суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Никончук В. М.
Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні конкурентної національної економіки (c. 106 - 111)

Метою статті є дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків розвитку інтелектуального капіталу та його впливу на системні основи трансформаційних процесів у національній економіці. Розглянуто роль інтелектуального капіталу в національній економіці України. Виділено організаційну структуру управління як фактор, що впливає на ефективність функціонування системи управління інтелектуальним капіталом. Визначено диференціацію факторів зовнішнього та внутрішнього середовища. Проаналізовано динаміку поданих заявок і отриманих охоронних документів за результатами науково-технічних розробок, виконаних за рахунок загального та спеціального фондів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вивчення моделі та структури управління виробництвом, які мають володіти інноваційною, конкурентною та підприємницькою реакціями й, у силу цього, відповідати вимогам ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Тимків А. О.
Вектори розвитку економіки України в умовах «touchless economy» (c. 49 - 55)

У статті проаналізовано вплив нових умов, а саме: «touchless economy», на вітчизняну економіку та визначено основні вектори її розвитку. Метою статті є визначення можливих векторів розвитку економіки України в умовах «touchless economy». Завданнями статті є; оцінка проблем в економічному розвитку України, які проявили себе в період розгортання пандемії COVID; аналіз міжнародного досвіду формування стратегії зростання в умовах економічної рецесії; визначення конкретних векторів стратегічного розвитку економіки України в умовах «обмеженого контакту». Відповідно до поставлених завдань проаналізовано інноваційний розвиток України через оцінку динаміки кількості працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, частки витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП, а також частки кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств. Визначено вплив розвитку інноваційної діяльності підприємств на економіку країни в умовах розгортання пандемії COVID-19 через індекс виробництва базових галузей та індикатор економічних настроїв. Проаналізовано зарубіжний досвід швидкого виходу з кризи на основі такого явища, як «економічне чудо». Перш за все, взято до уваги досвід Німеччини після Другої світової війни як доволі дієвої моделі швидкого реформування та становлення економіки. Також оцінено сінгапурський досвід «економічного дива», в основі якого лежить концентрація зусиль на економічних перевагах країни. Акцентовано увагу і на досвіді Китаю як модератора новітньої культури зайнятості, що в умовах сучасної економіки України є вкрай актуальним. У результаті дослідження основними векторами розвитку економіки України в умовах «touchless economy» визначено: миттєвий перехід економіки від стратегії експортера сировини до стратегії експортера продукту; державно-приватне партнерство в реалізації проектів розвитку; концентрація зусиль на пріоритетних галузях економіки; впровадження високих технологій у пріоритетні галузі економіки та стимулювання попиту на продукти вітчизняних ІТ-компаній; формування новітньої культури зайнятості із популяризацією на рівні державних програм ідеї «українського економічного дива».

Стаття написана українською мовою


Шекета Є. Ю.
Ефективний державний податковий менеджмент як запорука сталого розвитку економіки (c. 56 - 61)

У статті проведено короткий макроекономічний аналіз сучасних господарських трансформацій в Україні. Дієвим інструментом регулювання вітчизняної економіки є фіскальна політика, основою якої є ефективний державний податковий менеджмент. Метою статті є оцінка рівня фіскального навантаження на суб’єкти господарської діяльності в Україні та обґрунтування теоретичних положень запровадження антикризових важелів державного податкового менеджменту органів влади. Нестійка та чутлива до шоків вітчизняна економіка зіткнулася з рядом викликів, які за допомогою податкових важелів впливу необхідно перетворити на можливості для довгострокового економічного і сталого соціального розвитку країни, зростання добробуту її громадян. Головним у стабілізації української економіки має бути раціональне стратегічне податкове управління, яке, передусім, полягає у виваженому антикризовому податковому менеджменті. Адже податкова оптимізація та, як наслідок, зниження рівня податкового навантаження сприятимуть зростанню продуктивної зайнятості, зниженню рівня безробіття, підвищенню підприємницької активності, залученню іноземних і вітчизняних інвестиційних ресурсів. Реформування податкового законодавства має бути спрямоване на баланс між зниженням податкового тиску на платників податків та на мінімізацію податкових втрат через податкові пільги та незаконні уникнення й ухиляння від сплати податків, з одного боку, а також на підтримку стратегічно важливих для країни видів діяльності – з іншого. Основою виваженої та грамотної фіскальної політики є симбіоз інтересів держави та платників податків. Україні важливо за допомогою ряду короткотермінових податкових заходів допомогти пріоритетним галузям вітчизняної економіки оговтатися від шокових впливів і деструктивних процесів, спричинених світовою економічною кризою та пандемією.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Саліхова О. Б., Гончаренко Д. О.
Концептуальні засади стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р. (c. 28 - 35)

Мета статті полягає у визначенні концептуальних засад Стратегії розвитку високотехнологічної індустрії лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 2030 р., виходячи із сучасних викликів та загроз, а також загальносвітових тенденцій розвитку технологій. Спираючись на аналіз та узагальнення наукових здобутків українських учених та практиків, а також попередні результати та висновки авторських досліджень, у статті наведено ендогенні та екзогенні бар’єри, що перешкоджають інноваційному розвитку та розширенню фармацевтичного виробництва в Україні; визначено мету, пріоритети, ключові напрями науково-технічної та інноваційної діяльності, а також заходи державної політики в інтересах розвитку фармацевтики України. Акцентовано увагу на необхідності комплексного підходу до реалізації пріоритетів, що охоплюватиме: розробку та випуск нових біологічних і хімічних лікарських засобів; медичних виробів; наповнювачів і пакувальних матеріалів; а також обладнання для фармацевтичного виробництва. Обґрунтовано, що це дозволить сформувати ресурси для випуску високотехнологічних фармацевтичних товарів на базі ендогенних інновацій з високим рівнем локалізації, доданої вартості, експортного потенціалу та зменшить залежність від імпорту технологій і засобів виробництва. Надано рекомендації щодо: покращення нормативно-правових та інституційних засад розбудови фармацевтичної індустрії; посилення співпраці держави, академічного, освітнього, приватного секторів та громадськості; створення стабільних джерел фінансування програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства. Запропоновано запровадити ідентифікацію та сертифікацію фармацевтичних товарів, що відповідатимуть критеріям «високотехнологічний продукт, створений на базі ендогенних інновацій», та надання преференцій при їх закупівлях.

Стаття написана українською мовою


Кузьменко О. В., Доценко Т. В.
Удосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки (c. 36 - 43)

Метою статті є дослідження методики вдосконалення системи державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Обґрунтовано актуальність розробки новітньої системи регулювання державою її економічної безпеки. Запропоновано застосовувати інструментарій «теорія ігор» для формалізації системи заходів державного регулювання економічної безпеки національної економіки. Сформульовано постановку задачі «теорії ігор»: ідентифіковано існуючу конфліктну ситуацію; створено платіжну матрицю, що показує кількісні результати функціонування учасників; визначено правила гри, що спричиняють наслідки використання кожного серед учасників своїх власних «чистих стратегій». Залежність узагальнюючої оцінки ризику використання банків для легалізації кримінальних доходів від рівня загрози національній економіці та рівня використання банків для легалізації злочинних доходів формалізовано у вигляді побудови лінійного багатофакторного регресійного рівняння. Проведено формалізацію стратегій поведінки з боку держави та з боку економічних агентів. Для визначення кількісної відповідності значень рівня використання банків для легалізації кримінальних доходів якісній характеристиці здійснено перевірку вхідних даних нормальному закону розподілу, побудовано гістограму розподілу значень і за допомогою критерію Chi-Square перевірено відповідність нормальному закону розподілу. Здійснено шкалювання інтервалів значень відповідних досліджуваних показників. Розглянуто методику вирішення поставленої задачі із застосуванням критерію: мінімаксу та максиміну відповідно, з їх математичним відображенням; візуалізовано та проаналізовано механізм впровадження максимінної та мінімаксної стратегій гри «державного регулювання економічної безпеки національної економіки».

Стаття написана українською мовою


Кондро І. В.
Характеристика стану та тенденцій імпортозалежності вітчизняної економіки як передумова формування державної політики імпортозаміщення (c. 43 - 49)

Метою статті є визначення деструктивних чинників і тенденцій щодо надмірного зростання імпортної залежності вітчизняної економіки; обґрунтування напрямів реалізації політики імпортозаміщення як реакції на посилення реальних і потенційних загроз. Ідентифіковано деструктивні чинники зростання імпортної залежності вітчизняної економіки, що є наслідком неефективної державної політики в різних галузях національної економіки. Зазначено, що ці чинники виступають передумовою виникнення реальних і потенційних загроз економічній безпеці вітчизняного ринку. Проаналізовано причини виникнення таких деструктивних елементів, як: дисбаланс розподілу фінансових ресурсів між секторами економіки; наявність структурних диспропорцій; неспроможність вітчизняної промисловості задовольнити зростаючий попит на високотехнологічні та інноваційні товари; низька інноваційна активність вітчизняних виробників; падіння платоспроможного попиту на науково-технічну продукцію та хронічний інвестиційний голод; консерватизм у промисловій політиці та використання у виробництві морально та технічно застарілого обладнання; наявність інституційних бар’єрів та конфліктів, які уповільнюють зміну структури сукупного попиту на користь інноваційної та якісно кращої продукції та відповідну зміну структури вітчизняної продукції. Наголошено на причинах та обставинах виникнення диспаритету в зовнішній торгівлі України та невиправдано низького рівня орієнтації вітчизняних товаровиробників на національний ринок. Окреслено перспективи майбутніх наукових досліджень, зокрема інтегральне оцінювання імпортозалежності та еластичності її зв’язків з економічною безпекою держави, аналіз ефективності політики імпортозаміщення з позиції зміцнення економічної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Бєляй М. С.
Розробка інструментарію антикризового регулювання корпоративного сектора в умовах глобальних кризових явищ (c. 26 - 36)

У статті проаналізовано економічний стан корпоративного сектора України та Європи в період непрогнозованих глобальних кризових явищ на прикладі пандемії COVID-19. Визначено загальний вплив коронавірусу на корпорації, проблемні місця в їх роботі, адаптивність до кризових явищ і перспективи. Розглянуто ряд показників для оцінки ситуації, а саме: ВВП, рівень безробіття, рівень рентабельності, чистий прибуток, сальдо чистого прибутку/збитку за галузями, індекс ділової активності тощо. Для аналізу було взято дані за 2019 р. і 1 квартал 2020 р. – заради найбільш точної оцінки та визначення динаміки показників і впливу на них COVID-19. Особливу увагу було приділено сальдо чистого прибутку/збитку в розрізі видів діяльності. Наведена інформація показала, які галузі економіки зазнали найбільших втрат, а які, навпаки, вистояли в кризовий період. Щодо Європи був проведений аналіз фінансового та нефінансового секторів економіки, а саме: внесок компонентів у зростання чистого підприємницького доходу та дохід від чистого кредитування/запозичень. Ця інформація показала, що особливо негативного впливу зазнав нефінансовий сектор, а чистий підприємницький дохід фінансових корпорацій був, своєю чергою, досить стабільним. Щодо чистого кредитування/запозичень, то було виявлено підвищення попиту на кредитні кошти у нефінансових корпорацій і зовсім незначний вплив коронавірусу на чисті доходи фінансових корпорацій. Загалом, було сформульовано висновки стосовно стану корпоративного сектора України в період пандемії та визначено пріоритетні напрями розвитку українських корпорацій. Окрім того, розроблено механізм антикризового регулювання корпоративного сектора в умовах глобальних кризових явищ з боку держави, корпорацій і бізнес-асоціацій. Цей механізм включає заходи, які дозволять максимально підготуватися до кризових явищ і заздалегідь підготувати різні опції з функціонування під час кризи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Козаченко Г. В., Погорелов Ю. С., Герасименко Л. В.
Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу (c. 44 - 55)

Оцінки економічної безпеки держави поряд з іншими складовими (наприклад, ресурсами) виступають основою її забезпечення, що зумовлює актуальність оцінювання убезпечення економіки країни. В оцінюванні економічної безпеки держави відправною позицією є розуміння змісту цієї категорії, яке надає відповідь на запитання, що собою становить економічна безпека держави. Подальша операціоналізація конструктів вибраного підходу до тлумачення змісту категорії «економічна безпека держави» безпосереднім чином закладає підвалини методичної бази її оцінювання. Найпоширенішим в оцінюванні економічної безпеки держави є функціональний підхід, за яким передбачено виділення низки складових економічної безпеки держави, які, як правило, не зазначено в атрибутах визначення категорії «економічна безпека держави». За результатами аналізу застосування функціонального підходу в оцінюванні економічної безпеки держави виявлено суперечливі аспекти, які спричинені невідповідністю головних напрямів оцінювання конструктам визначення категорії «економічна безпека держави» (як правило, головні напрями оцінювання збігаються з результатами функціонування системи національної економіки). З метою подолання виявлених суперечливих аспектів надано визначення категорії «економічна безпека держави», що складається з трьох конструктів, для операціоналізації яких відібрано по 5–6 первинних кількісних показників. В оцінюванні економічної безпеки держави використано темпоральну форму показників, що має декілька безсумнівних переваг, до яких, зокрема, належить отримання оцінок зміни економічної безпеки держави протягом аналізованого періоду. Операціоналізація пропонованого конструктного підходу до оцінювання економічної безпеки держави дозволяє отримати кількісну динамічну оцінку кожного з її конструктів, які адекватні (відповідають) вибраному визначенню змісту категорії «економічна безпека держави». Пропонований конструктний підхід до оцінювання економічної безпеки держави та його операціоналізація дозволяють уникнути необхідних при використанні функціонального підходу нормування різних за характером та розмірністю первинних показників, їхньої кількаразової згортки, що неминуче позначається на якості оцінок економічної безпеки держави, оскільки певною мірою спотворює та знеособлює їх.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Тютюнникова С. В., Скочко І. Ю.
Продовольча безпека в умовах пандемії (c. 69 - 75)

Коронавірусна пандемія, що розгорнулася в сучасному світі, стала спусковим гачком для розвитку економічної кризи. Найбільш гострим його проявом є продовольча криза. Для цього є ряд фундаментальних причин: по-перше, світ XXI століття – це «повний світ» (Герман Дейлі), в якому проживає майже 8 млрд людей, що увійшло в протиріччя з ресурсним потенціалом планети; по-друге, продовольча криза належить до структурних криз, яку неможливо вирішити в умовах сформованої системи господарювання; по-третє, світ зіткнувся з небувалим раніше рівнем нерівності – в людському розвитку, доходах, споживанні та інших формах, що відображається, передусім, у розривах у рівні споживання продовольства; по-четверте, зростає вимога до якості життя у світі, що обумовлює нові підходи до якості, калорійності та збалансованості продовольства. Проблема економічної безпеки є складною, комплексною, міждисциплінарною, розв’язання якої потребує фундаментальної трансформації мислення, вироблення нової системи цінностей і цивілізаційних зрушень. Використання новітніх технологій вперше створює можливість досягти високого рівня життя для всіх людей планети, а не тільки для «золотого мільярда». Однак система господарювання, що склалася в капіталістичній системі, не здатна забезпечити такого типу розвитку. Саме продовольча криза свідчить про «провали» капіталізму. Виходячи з цього, вважаємо, що вирішення цієї проблеми має об’єднати країни світу, комплементарно пов’язати їх в досягненні продовольчої безпеки. Актуалізація вирішення продовольчої кризи вимагає не тільки участі всього світового співтовариства, але і швидкого реагування на сучасні виклики. Новітні технології, що володіють величезним потенціалом, необхідно раціонально використовувати для підвищення добробуту всього людства, ліквідації голоду та злиднів. Якщо ж не забезпечити гуманітарного спрямування нових технологій, то вони будуть сприяти подальшому поглибленню продовольчих диспропорцій і підривати продовольчу безпеку.

Стаття написана українською мовою


Костяна О. В.
Митна безпека: її сутність і місце в системі національної безпеки держави (c. 76 - 82)

Метою статті є визначення сутності категорії «митна безпека» та її місця в системі національної безпеки держави. Проаналізовано категорію «митна безпека» та її основні складові частини. Розглянуто підходи до трактування даної категорії відповідно до вітчизняного законодавства та згідно з поглядами провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначено формулювання, на яке доцільно спиратися в подальших дослідженнях. Розглянуто суміжну категорію «митні інтереси держави» в контексті аналізу категорії «митна безпека», визначено та згруповано основні види митних інтересів України на сучасному етапі, а також наведено їх графічне представлення. Встановлено, що сфера всіх митних інтересів держави полягає в площині досягнення певних економічних результатів та дотримання митного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та контролюючими органами. Важливим кроком держави в цьому напрямку буде закріплення переліку митних інтересів на законодавчому рівні, адже наразі він не прописаний в українських законодавчих актах. Проаналізовано роль та місце митної безпеки України в системі національної безпеки держави, у результаті чого визначено, що митна безпека належить до складу такої частини національної безпеки, як економічна безпека. І хоча у вітчизняній практиці розрахунку рівня економічної безпеки митну безпеку не виокремлено як окрему частину економічної безпеки, факт зв’язку економічної безпеки з митною є беззаперечним, оскільки митні інтереси держави, стан захищеності яких і формує митну безпеку, полягають саме в економічній площині. З’ясовано, що митна безпека є пов’язаною з майже всіма складовими частинами економічної безпеки, однак найбільш тісний зв’язок спостерігається між митною та фінансовою безпекою, а також між митною та зовнішньоекономічною безпекою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Шевченко Г. М.
Збалансування чинників управління природно-ресурсними активами рекреаційно-туристичної сфери національної економіки (c. 82 - 90)

Природно-ресурсні активи як нова концептуалізована форма природних ресурсів, при її переході від теоретичного визначення до практичного впровадження, є складним об’єктом управління, що потребує виваженого збалансованого підходу, з огляду на багатоаспектність чинників, які впливають на формування та використання досліджуваних активів. Метою статті є розвиток теоретико-методологічних засад щодо збалансування чинників управління природно-ресурсними активами рекреаційно-туристичної сфери на рівні національної економіки. У статті обґрунтовано такі підходи: комплексний підхід – при узагальненні соціальних, соціокультурних, економічних, ринкових, екологічних і географічних чинників формування цих активів, що розглядаються у взаємозв’язку з рекреаційними екосистемними послугами на континуумі зниження відчуття вартості, а також спрямованості управлінських рішень, які враховують при оцінюванні природних активів потенційні впливи на рекреаційні території; лінійний підхід економіко-математичного програмування – з урахуванням чинників апроксимації моделювання рекреаційно-туристичної сфери, що використовує природно-ресурсні активи, а саме: сталості та традиційності розвитку, соціальної орієнтованості ринку, збалансованості через можливість прийняття ситуативних управлінських рішень в умовах транзитивної економіки, а також оптимізації та збалансування інтересів суб’єктів еколого-економічної рекреаційно-туристичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Козак К. Б.
Державне регулювання економіки як елемент зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового виробництва (c. 91 - 96)

Статтю присвячено дослідженню національних особливостей реалізації потенцій держави у впливі на економічний розвиток суб’єктів агропромислового виробництва. Аналіз здійснено на основі декомпозиції механізму впливу за такими елементами, як об’єкт, суб’єкт, цілі, інструменти. Об’єкт представлено агропромисловим виробництвом у багатоскладності його структури. Суб’єктну компоненту зовнішнього впливу на підприємства системи агропромислового виробництва проаналізовано на основі деталізованої ідентифікації сфер, що не піддаються прямому контролю з боку об’єкта. Результатом декомпозиції стало виділення таких рівнів системного впливу на бізнес-середовище: мезоекономічний, макроекономічний, наднаціональний. Макроекономічний рівень регулювання/управління суб’єктивовано за рівнями влади в системі органів державного управління. Цільову детермінацію розкрито на основі програмних документів різного рівня та сфери застосування. Досліджено інструментальне наповнення діяльності держави, яке представлено сукупністю інструментів прямого впливу (законодавчо-нормативна база, реалізація державних програм та інвестиційних проектів, тарифні обмеження, нетарифні обмеження) та непрямого впливу (грошово-кредитна, фінансова, соціальна політика; фінансова допомога). Визначено роль податкового механізму в регулюванні діяльності агропромислового сектора. Досліджено видатки державного бюджету на підтримку агропромислового комплексу у 2020 р. Розглянуто механізм державних закупівель та інструменти соціальної політики. Приділено увагу лобізму як інституційному феномену, що представляє собою виключення з принципу неможливості прямого впливу з боку окремих суб’єктів структури агропромислового виробництва на прийняття рішень суб’єктами управління макроекономічного рівня. Розглянуто позитивні та негативні риси лобізму. При цьому діалектичну сутність лобізму розкрито в ракурсі взаємовідносин цілей – синхронності та неспівпадіння індивідуальних інтересів мікроекономічного рівня із суспільними потребами макроекономічного рівня.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Климчук О. В., Козловський С. В., Лавров Р. В.
Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку (c. 65 - 76)

Метою статті є розробка стратегічних напрямів і запровадження регуляторних заходів щодо формування енергетичної політики України на засадах енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики. На основі наукових праць систематизовано головні організаційно-економічні вектори розвитку енергетичної галузі, які пов’язані з формуванням сприятливого суспільно-політичного клімату щодо пріоритетності використання відновлюваних джерел енергії в паливно-енергетичному комплексі; розробкою світовим співтовариством ефективних методів державного та ринкового регулювання; узгодженням стратегії сталого розвитку світової економіки. Визначено, що політика енергозбереження має ґрунтуватися на гнучкому поєднанні державного регулювання та ринкового середовища для формування найбільш прийнятних механізмів стимулювання в конкретних економічних і політичних ситуаціях, що дозволяє отримувати найбільшу економічну вигоду. Встановлено, що впровадження процесів енергозбереження неможливе без масового використання відновлюваних енергоносіїв, які є універсальним ресурсом для переробки на потрібні види енергії, відзначаються енергетичною незалежністю, пов’язані з отриманням економічної вигоди та сприяють створенню екологічно чистого довкілля. У перспективі процеси енергозбереження, перехід національної економіки до широкого впровадження у виробництво наукомістких технологій і використання відновлюваних джерел енергії мають стати визначальними факторами енергетичної стратегії України.

Стаття написана українською мовою


Сидоренко О. М.
Удосконалення роботи управлінських механізмів при здійсненні заходів державного регулювання у сфері публічних закупівель (c. 77 - 83)

Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій удосконалення державного регулювання системи публічних закупівель в Україні. Автором визначено, що одним із ключових елементів забезпечення належного рівня державного регулювання системи публічних закупівель у нашій державі є ефективна організація державного фінансового контролю в цій сфері. Основою забезпечення останньої є безперебійна робота відповідних механізмів державного управління. Метою дослідження є розкриття сучасних аспектів державного регулювання системи публічних закупівель шляхом здійснення заходів державного фінансового контролю, виділення існуючих при цьому проблемних питань та розробка моделі оцінки ефективності заходів, які будуть здійсненні в ході його вдосконалення з урахуванням особливостей сфери публічних закупівель в Україні. При написанні статті встановлено пряму залежність між рівнем ефективності державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель та рівнем ефективності державного регулювання цієї сфери. Визначено, що ключовими управлінськими механізмами, що використовуються при здійсненні державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель, є організаційний, інформаційний і правовий. Саме від їх стану прямо залежить ефективність державного фінансового контролю в цій сфері. Встановлено, що кожен з вищеперелічених механізмів державного управління має ряд складних, взаємопов’язаних проблемних аспектів, які перешкоджають забезпеченню максимального рівня ефективності державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель. З метою їх нейтралізації автором запропоновано до використання автоматну модель оцінки результативності усунення недоліків ключових управлінських механізмів, що використовуються при здійсненні заходів державного фінансового контролю у сфері публічних закупівель. Наведена модель дозволяє простежити вплив відповідних заходів у часі протягом як короткострокового, так і довгострокового періоду, є адаптованою до економічних і суспільно-політичних реалій України, враховує більшість економічних і соціальних ризиків у досліджуваній сфері.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Лайко О. І.
Державне регулювання публічних закупівель в Україні в умовах реформ та інтеграційних процесів (c. 35 - 40)

Стаття присвячена актуальним питанням державного регулювання публічних закупівель в Україні в умовах реформ та інтеграційних процесів. Сформульовано концептуальні засади здійснення регулювання системи публічних закупівель з урахуванням вимог і викликів сучасних процесів реформ національної економіки та реалізації європейського вектора інтеграції. Систему публічних закупівель розглянуто як нову інституціональну одиницю в національній економіці – ринок збуту товарів і послуг державним установам і організаціям із залученням бюджетних коштів. Обґрунтовано значущість системи державних закупівель для економіки країни як середовища для фінансування та реалізації підприємницьких ініціатив, спрямованих на створення якісних товарів і послуг, яке характеризується обсягами, рівними 15% ВВП. Метою статті є визначення теоретико-концептуальних і прикладних засад провадження державного регулювання системи публічних закупівель в Україні в контексті ефективної реалізації цілей реформ і врахування впливу та викликів від активної участі національної економіки в міжнародному розподілі праці в ході провадження інтеграційних процесів з країнами ЄС. У статті визначено ключові напрями провадження державної політики щодо регулювання системи публічних закупівель, які включають в себе: стимулювання економічного розвитку підприємницького сектора та загального економічного зростання на засадах сталості та збалансованості; підтримку виробництва вітчизняних товарів і послуг з високою доданою вартістю; стимулювання виробництва товарів і послуг з використанням локальних ресурсів; стимулювання створення вітчизняними виробниками товарів і послуг коопераційних об’єднань з метою використання можливостей щодо розподілу праці для створення більш конкурентоспроможних продуктів; забезпечення формування економічного базису для розвитку територіально-господарських утворень у регіонах України. Для зазначених напрямів провадження державного регулювання системи публічних закупівель в Україні запропоновано відповідні заходи, реалізація яких, як очікується, сприяє зміцненню національної економіки і не суперечить положенням ратифікованих міжнародних угод.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Белікова Т. В., Воробйова А. А.
Еволюція законодавства про банкрутство в Україні (c. 54 - 59)

Мета статті полягає у визначенні основних змін у законодавстві з питань банкрутства в Україні, а також етапів еволюції інституту банкрутства. Розглянуто динаміку банкрутств підприємств та систематизовано етапи еволюції інституту банкрутства в Україні. Незважаючи на поки що незначну кількість реальних банкрутств, ця проблема в умовах застосування карантинних заходів є дуже суттєвою та вимагає достатньої уваги до неї, оскільки масові банкрутства мають надмірний вплив на економіку країни. У результаті дослідження визначено основні зміни в законодавстві України з процедур банкрутства. Це критерії щодо відкриття справи про банкрутство боржника; підхід до встановлення та виплати грошової винагороди арбітражного керуючого; строк проведення санації; строк для подання заяви кредитором про повернення боргу після публікації про порушення справи про банкрутство; норма щодо обмеження участі зацікавлених осіб у голосуванні на зборах кредиторів при схваленні плану санації; строк для подання заяви кредитором про повернення боргу після публікації про порушення справи про банкрутство, а також можливість банкрутства фізичної особи – не суб’єкта підприємницької діяльності. У новому Кодексі України з процедур банкрутства введено в дію сукупність нововведень, покликаних покращити регулювання державою процес оздоровлення потенційно спроможних підприємств через їх санацію або реорганізацію, а також спростити процедуру ліквідації для тих підприємств, можливості яких уже вичерпано, а налагодження діяльності неможливе. Позитивними наслідками введення Кодексу повинно стати скорочення строків застосування процедур розпорядження майном і санаційних заходів з одночасним зростанням ефективності проведення цих заходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Титикало В. С.
Детермінанти державного регулювання економічних інтересів підприємств (c. 96 - 102)

У статті проаналізовано напрями забезпечення державного регулювання підприємств у сфері формування системи економічних знань щодо функціонування регіональної економіки з позиції виникнення, формування, реалізації, узгодження та балансування економічних інтересів. Наведено взаємозв’язок економічних інтересів і потреб як підприємства, так і держави, які можна забезпечити через інструменти державного регулювання. Обґрунтовано, що сучасні тенденції забезпечення інноваційного розвитку промисловості України та машинобудування (як основної її складової) зумовлені як загальнонаціональним вектором економічного розвитку, так і специфікою, ресурсним потенціалом, потребами регіону та ступенем його залученості в інноваційні процеси відповідно до світових трендів. Окреслено основні напрями економічного розвитку підприємств та формування їх економічних інтересів через державне регулювання. З огляду на всі напрями розвитку економіки в період трансформацій та неоіндустріалізації, економічні інтереси держави та підприємств, доцільно розглядати стимулятори та дестимулятори державного регулювання функціонування та розвитку підприємств машинобудування в таких напрямах: податкове регулювання, грошово-кредитне регулювання, бюджетне регулювання, інвестиційне регулювання, соціальне регулювання, інноваційно-технічне регулювання, безпекове регулювання.

Стаття написана українською мовою


Мельник В. І.
Визначення напрямів розвитку національної економіки в умовах реформ на основі забезпечення дієвого публічного управління в Україні (c. 102 - 107)

Метою статті є обґрунтування провідних напрямів розвитку національної економіки в умовах реформ на основі забезпечення дієвого публічного управління в Україні, що дасть змогу досягти високого суспільного розвитку в країні. У статті розкрито значення підвищення дієвості здійснення інноваційної діяльності в органах влади для забезпечення ефективності системи публічного управління й адміністрування в України в умовах реформ. Установлено зв’язок між процесом досягнення розвитку національної економіки та процесом забезпечення результативної інноваційної діяльності органами влади, що ґрунтується на здійсненні дієвого публічного управління й адміністрування. Визначено основні перешкоди проведення ефективної інноваційної політики в країні. Дістав подальшого розвитку комплексний підхід до забезпечення дієвої інноваційної діяльності в органах влади, який, на відміну від існуючого, акцентує увагу на вдосконаленні нормативно-правового, інституційного, кадрового, мотиваційного, науково-методичного, інформаційно-комунікаційного та фінансового забезпечення інноваційної діяльності в органах влади. Використання запропонованого підходу до забезпечення дієвої інноваційної діяльності в органах влади дозволить досягти сталого розвитку національної економіки в країні. Запропоновано напрями розвитку національної економіки країни, які ґрунтуються на забезпеченні дієвого публічного управління інноваційною діяльністю органів влади в Україні в умовах реформ: реалізація інноваційної кадрової політики, яка дозволить сформувати необхідні професійні компетентності в публічних службовців і зменшить опір інноваціям на основі прискорення їх готовності до цих інновацій; використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення рівня професійної мобільності службовців під час інноваційної діяльності; запровадження управлінських інновацій органами влади для підвищення спроможності громад і зменшення дефіциту місцевих бюджетів; активізація проєктної діяльності органів влади; посилення інституційного забезпечення інноваційної діяльності в органах влади для підвищення ефективності процесу координації та підтримки цієї діяльності та створення сприятливого інноваційного середовища в країні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Мульска О. П.
Моніторинг міграційної мобільності – інформаційно-аналітичне забезпечення емпірики впливу на людський потенціал (c. 38 - 43)

Наявне в Україні інформаційно-аналітичне забезпечення емпірики міграційної мобільності, ефективності реалізації державної політики управління міграційними процесами не повністю сформоване, а наявне є неякісним; до того ж, відсутній методичний алгоритм реалізації міграційного моніторингу. Усунення цього недоліку потребує розробки нової моделі моніторингу міграційної мобільності, в основі якого має бути покладено трирівневий облік міграційних процесів (національний, регіональний і місцевий), з урахуванням особливостей перебігу міграційних процесів і структурних характеристик зовнішньої та внутрішньої міграції. Метою статті є вдосконалення системи моніторингу міграційної мобільності у проєкції соціально-економічного розвитку держави задля побудови інформаційно-аналітичного базису емпірики впливу на людський потенціал. У статті запропоновано модель системного моніторингу міграційної мобільності, аргументовано її інформаційно-аналітичне й інституційно-організаційне забезпечення. Моніторинг міграційної мобільності на основі системного підходу дає змогу: реалізувати трирівневий облік еміграційних, імміграційних потоків, процесів набуття та припинення громадянства, грошових переказів мігрантів (трансфертів); провести кластерування територій країни за критеріями диференційованого соціально-економічного розвитку та фінансовими дисбалансами; гарантувати гнучкий контролінг структурних змін міграційних процесів на основі побудови міграційного профілю і визначення потенціалу територій. Реалізація моніторингу міграційної мобільності дозволить моделювати інтенсивність зовнішньої міграції з урахуванням змін рівня соціально-економічного розвитку, визначати ефективність реалізації поточної державної політики управління міграційними процесами.

Стаття написана українською мовою


Лисюк В. С.
Міждисциплінарний підхід: сутність і роль у контексті модернізації системи публічного управління економікою (c. 44 - 49)

Управління національною економікою базується на використанні відповідного історичним умовам підходу: процесуального, системного, ситуаційного, синергетичного, міждисциплінарного, мережевого. У статті обґрунтовується необхідність і розкриття сутності міждисциплінарного підходу до дослідження управління економікою. Розгляд публічного управління як спеціальної галузі знань об’єктивно потребує дослідження публічного управління у сфері економіки у взаємозв’язку з іншими науками. Управління економікою має безпосередні «зони перетину» з макроекономічним аналізом, філософією, соціологією, політологією, екологією та правознавством. Тільки за умов збалансованого впливу соціальної, економічної, політичної та правової сфер формується демократична система розвитку країни та суспільства. Для забезпечення такого напрямку руху суспільних відносин соціальні дії суб’єктів публічного управління повинні стати результатом тісної взаємодії законодавчо закріплених політичних та економічних процесів і задовольнити очікування громадян. Міждисциплінарний підхід у дослідженні публічного управління сприяє трансформації системи управління державою в сучасні моделі публічного регулювання суспільства, зокрема в мережеву модель. Мережевий підхід розробляє інструментарій для аналізу динаміки та змінюваності в процесі прийняття та реалізації державних рішень, по-новому концептуалізує традиційні організаційні параметри: інформацію, ресурси, знання, досвід, цінності тощо. Яскравим прикладом мережевого підходу є впровадження різноманітних форм публічно-приватного партнерства, яке набуває актуальності в сучасних умовах і стає важливим напрямком удосконалення публічного управління. В умовах сьогодення міждисциплінарний підхід має широко використовуватися в публічному управлінні національною економікою, тому потребує подальшого розвитку та вдосконалення, щоб в результаті – отримати ефективну економічну політику.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Собкевич О. В.
Пріоритети антикризової політики в реальному секторі для зміцнення економічної безпеки України (c. 67 - 71)

Метою статті є дослідження тенденцій у реальному секторі в Україні, виявлення проблем і ризиків, що впливають на його функціонування, та визначення пріоритетів державної політики з подолання кризових явищ у реальному секторі економіки як підґрунтя його спроможності до динамічного, збалансованого розвитку та зміцнення економічної безпеки держави. Встановлено, що потенціал реального сектора економіки України використовується неефективно. Системні проблеми виявляються у стрімкому зменшенні ролі промисловості в забезпеченні економічного зростання, масштабній аграризації економіки, що поєднується з незбалансованою експлуатацією ресурсного потенціалу та неінклюзивністю аграрного сектора; у накопиченні обмежень розвитку з боку транспортної галузі. Антикризова політика в реальному секторі має бути спрямована на запобігання та ліквідацію кризових явищ. Відновлення реального сектора економіки потребує розбудови промислової політики в напрямку створення підґрунтя для структурної модернізації; корекції умов розвитку аграрного сектора України з метою повноцінної реалізації його потенціалу, поєднання нарощування виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави з розвитком сільських територій; розбудови транспортної галузі для досягнення її спроможності виконувати належну роль в оптимізації потоків пасажирів і вантажів. Це в сукупності дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки України та зміцнити її економічну безпеку.

Стаття написана українською мовою


Романовська Ю. А.
Передумови формування комплексного підходу до оцінювання соціально-економічної безпеки міста (c. 72 - 84)

Оцінювання соціально-економічної безпеки міста належить до тих питань економічної безпекології, щодо яких практично немає відповідних досліджень, поки ще не лише не існує прийнятої методології оцінювання, а й підходи до оцінювання, від яких значною мірою залежить якість оцінок, остаточно не сформувалися. Відправною посилкою проведеного дослідження послужили результати аналізу наявних підходів до оцінювання об’єктів в економічній безпекології, який виконано з метою виявлення придатності підходів або їхніх елементів до оцінювання соціально-економічної безпеки міста. Моделювання отримало значне поширення в оцінюванні економічної або соціально-економічної безпеки об’єктів в економічній безпекології. Але головна проблема в такому моделюванні полягає в локальності моделей, їхньому частковому характеру, неспроможності стати загальною моделлю, бути адекватними за будь-яких ринкових умов і для будь-якого моменту часу для об’єктів хоча б одного рівня (макро-, мезо- або мікрорівня). В оцінюванні економічної або соціально-економічної безпеки об’єктів в економічній безпекології підходи до оцінювання соціально-економічної безпеки часто взаємодіють, використовуються спільно, перетинаються, що ускладнює вибір того чи іншого підходу для оцінювання. Результати аналізу підходів до оцінювання економічної або соціально-економічної безпеки об’єктів економічної безпекології стали підставою для певних висновків та узагальнень і визначення передумов формування комплексного підходу до оцінювання соціально-економічної безпеки міста. Такий підхід має бути сформований шляхом запозичення окремих елементів проаналізованих підходів: концептів структурного функціоналізму Т. Парсонса, конструктів, за допомогою яких розкривається зміст категорії «соціально-економічна безпека міста», крос-факторного аналізу та технології побудови економічних барометрів.

Стаття написана українською мовою


Бедринець М. Д., Угрюмова К. О.
Досягнення реформи децентралізації та її бюджетна ефективність на прикладі Павлівської ОТГ у Волинській області (c. 84 - 89)

У статті розглянуто актуальну тему сьогодення, а саме: децентралізацію та її бюджетну ефективність (на прикладі Павлівської об’єднаної територіальної громади у Волинській області). Суттєвою рисою децентралізації сьогодні є добровільне об’єднання із іншими територіями задля покращення умов проживання та розвитку місцевості. Децентралізація сприяє поліпшенню інвестиційного клімату, формує ефективне середовище для залучення інвестицій та фінансування діяльності українських регіонів. Саме тому децентралізація дає змогу розкрити свої внутрішні потенціали об’єднаним територіальним громадам. Результат місцевого самоврядування залежить від доцільного використання фінансових ресурсів, самостійного вирішення регіональних питань. У роботі застосовуються показники бюджетної самодостатності, бюджетної результативності, бюджетної транспарентності для аналізу бюджетної ефективності територіальної громади, що ґрунтуються на оцінці рівня виконання розподілу та перерозподілу місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади. Бюджетна самодостатність демонструє, як територіальна громада може себе розвивати, бюджетна результативність відповідає за видаткову частину та результат цих витрат, а бюджетна транспарентність — за прозорість і відкритість інформації для громадян. Запровадження децентралізації має на меті вдосконалити систему управління територіальними громадами та систему адміністративно-територіального устрою країни, з покращенням стану проживання та розвитку громадян незалежно від місця проживання. За допомогою децентралізації покращується інвестиційний клімат країни та формується ефективне середовище для залучення іноземних і вітчизняних інвесторів. Фінансування територій дає змогу відкрити нові можливості для зростання об’єднаних територіальних громад.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Статівка Н. В., Величко К. Ю., Тимохова Г. Б.
Специфіка впливу фінансової грамотності на суверенітет споживача в умовах цифровізації (c. 89 - 95)

У статті акцентовано увагу на важливості формування культури фінансової грамотності населення як необхідної умови створення безпекового фінансового середовища в умовах цифровізації. Проаналізовано вплив банківських технологій і цифровізації на споживчу поведінку та зазначено, що саме споживча необізнаність і недостатня цифрова грамотність (низька обізнаність щодо сучасних банківських послуг на ринку, механізмах придбання товарів і послуг через інтернет-платформи) обмежує суверенітет споживача. Розглянуто досвід користування різними платіжними інструментами на національному ринку. Доведено, що суттєве збільшення безготівкових розрахунків стимулює появу нових банківських послуг, до яких можна віднести і юніорські банківські картки як ефективний фінансовий продукт, що вирішує питання безпеки грошових переказів і контролю за станом рахунку (з боку батьків чи опікунів). На основі експертного методу досліджено особливості використання юніорських карток і рівень фінансової грамотності споживачів цього банківського продукту. Наголошено, що сьогодні визначення пріоритетних напрямів, інструментарію та відповідного інформаційного забезпечення практичної реалізації заходів щодо підвищення фінансової грамотності надасть можливість підвищити рівень економічної безпеки держави та зміцніти фінансовий суверенітет громадян. За результатами проведених досліджень запропоновано рекомендації щодо ефективності просвітницьких програм для формування фінансової грамотності як необхідної компетенції в умовах цифровізації та фінансової обізнаності як важливої складової формування фінансового суверенітету споживача.

Стаття написана англійською мовою


Благун І. С., Романюк М. Д., Судук Н. В., Мендела Є. М.
Забезпечення сталого розвитку України та країн світу на основі коригування моделей лінійної економіки (c. 95 - 101)

Останнім часом набуває актуальності теза про те, що використання методів і моделей лінійної економіки може призвести до негативних соціальних та екологічних наслідків турбулентного економічного розвитку, які буде важко виправити. Дедалі міцнішою стає теза про необхідність розвитку без порушення можливості задовольнити потреби майбутніх поколінь. Об’єктом дослідження є процес забезпечення сталого розвитку економіки країни шляхом коригування лінійних моделей економічних процесів. Найбільш проблемним є перехід від лінійного програмування економічних процесів до розвитку без порушення можливості задовольнити потреби майбутніх поколінь. До пропонованих методів слід віднести позитивний вплив більш розвинених країн на економіку, ефективність, екологію та соціальні проблеми в менш розвинених країнах. Такий підхід дає змогу формування пропозицій відносно майбутньої перспективи функціонування бізнесу. Доцільно назвати управління суб’єктами господарювання в напрямку сталого розвитку, у модельному підході це має бути модель сталого підприємництва. Його головною метою має стати підвищення якості життя. Модель являє собою відбиття безперервного процесу збалансування економічних, соціальних та екологічних цілей господарюючих суб’єктів, що передбачає гнучку зміну розподілу ресурсів у міру зміни середовища. Крім того, передбачено стимулюючий вплив на оточення та збільшення шансів на ринку. Моделлю сталого розвитку як на мікро-, так і макрорівнях є використання циркулярної економіки, побудованої на причинному аспекті інновацій у процесі формування моделі її розвитку. Саме до майбутньої перспективи функціонування бізнесу належить пропозиція в модельному підході сталого підприємництва щодо управління підприємницькою діяльністю загалом та будь-яким підприємством зокрема в напрямку сталого розвитку. Його головною метою є підвищення якості життя. Модельний підхід полягає в безперервному процесі збалансування економічних, соціальних та екологічних цілей на підприємствах, що передбачає гнучку зміну розподілу ресурсів у міру зміни середовища. Крім того, передбачено стимулюючий вплив на оточення підприємницької діяльності (компанії) з метою збільшення шансів на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2022

Вдовиченко Л. Ю.
Концептуальні підходи до формування інституту публічних послуг в Україні (c. 10 - 15)

Метою статті є висвітлення концептуальних підходів до формування інституту публічних послуг в Україні. У статті здійснено огляд існуючих теоретичних підходів до послуг, що надаються органами публічного управління за кордоном та в Україні. Виявлено нові тенденції, які поступово в країнах Заходу набувають концептуального оформлення: 1) реінтеграція (організаційні рішення, спрямовані на подолання адміністративної роздробленості, породженої NPM-реформами); 2) реорганізація на основі потреб населення (об’єднання публічних послуг і відповідних служб навколо певного сегмента населення, виходячи з його потреб); 3) цифровізація (ера е-урядування). Доведено, що інститут публічних послуг у глобальному масштабі перебуває на стадії переходу від NPM до мережного електронного управління. Проведене порівняльне дослідження концептуальних основ інституту публічних послуг за кордоном дозволив автору дійти висновку про недоцільність прямого запозичення закордонних інституційних рішень для України, тому для інституту публічних послуг в Україні модель держави-благобудівника, що дбає про загальне благо, набагато адекватніша, ніж модель держави-послуги, що діє подібно сервіс-центру. У зв’язку з цим для формування інституту публічних послуг в Україні запропоновано нові якості, направлені на відповідність пріоритетам національного розвитку та сучасної культури публічного управління в розвинених країнах. Перспективою подальших досліджень є впровадження запропонованих стратегічних орієнтирів у формування та розвиток інституту публічних послуг в Україні. При цьому зосереджено увагу на існування ризику підміни понять: публічні послуги можуть бути помилково ототожнені з послугами е-урядування, що може ускладнити надалі вітчизняний розвиток обох інноваційних інститутів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2022

Манойленко О. В.
Формування державної інтеграційної регуляторної політики національної економіки (c. 4 - 9)

Розглянуто методичне підґрунтя формування державної регуляторної інтеграційної економічної політики на основі дослідження досвіду інтеграційних процесів в ЄС. Проведений ретроспективний аналіз етапів інтеграції економік у єдиний європейський економічний простір показав, що відбувався довготерміновий процес, який передбачав поступову інтеграцію від мікроекономічних до макроекономічних рівнів, охоплюючи різні сфери та галузі національної економіки. Причому перетворення в інституційній, фінансовій, валютній, бюджетній сферах усе ще продовжуються, тобто відбувається перехід інтеграційних процесів від м‘яких форм до більш жорстких. Гармонізація та вирівнювання національних економік з різним потенціалом і спеціалізацією носить нерівномірний характер, що потребує суттєвих дотацій з боку країн-реципієнтів та знижує загальну конкурентоспроможність об’єднання на міжнародному рівні. Інтеграція національної економіка України в єдиний європейський економічний простір потребує суттєвих інвестицій не тільки для перебудови інституційних, фінансових, бюджетних та інших державних регулюючих систем, але й реорганізації діяльності економічних агентів, фінансові та інвестиційні можливості яких обмежені. Для забезпечення стабільності та конкурентоспроможності економічних агентів різних економічних рівнів пропонується запровадження такого інструменту державної регуляторної політики, як створення просторових хабів взаємодії. Запровадження такого інструментарію дозволяє створювати ключові вузли (центри) синхронізації інституційних норм, фінансових і валютних умов взаємодії економічних агентів, що дає можливість проводити поступову їх адаптацію та залучати інвестиції в розвиток пріоритетних галузей і сфер національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Васильців Т. Г., Куницька-Іляш М. В.
Декомпозиція та компаративний аналіз індикаторів фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України (c. 32 - 39)

На сучасному етапі розвитку теоретико-методичних засад і прикладних аспектів забезпечення фінансової та загалом економічної безпеки держави актуалізувалася проблема вдосконалення методології аналізування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки. Це дозволить підвищити інформаційно-аналітичне забезпечення, а отже, ефективність державної політики зміцнення фінансово-економічної безпеки стратегічних галузей. Метою статті є розробка й апробація методичного підходу до декомпозиції та аналізування вагомості впливу індикаторів на стан фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національного господарства. Об’єктом дослідження є процеси аналізування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національного господарства. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу та системного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті акцентовано на актуальності розгляду проблематики економічної та, зокрема, фінансово-економічної безпеки на рівні галузевої економічної системи. Розроблено авторську методику аналізування й оцінено вагові коефіцієнти індикаторів фінансово-економічної безпеки сільського господарства, промисловості, будівельної сфери та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності України. Визначено структуру фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки – інвестиційна, кредитна, боргова, грошова, виробничо-господарська, системно-структурна. За цими складовими безпеки оцінено вагові коефіцієнти індикаторів. Такий підхід дозволив ідентифікувати індикатори, які меншою та більшою мірою позначаються на загальному стані субіндексів, а отже, визначають загальний рівень фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій сфері стосуються формування рекомендацій стосовно ув’язки результатів аналізу з формуванням заходів у сфері зміцнення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2022

Тур О. В., Михайленко Д. Г.
Підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні (c. 4 - 9)

Метою статті є виокремлення основних підходів до здійснення оцінки ефективності заходів економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень в Україні. У результаті дослідження було виокремлено такі підходи до оцінки ефективності заходів економічної політики в умовах пандемії коронавірусу: визначення індикатора ефективної «антиковідної» політики; обґрунтування переліку показників соціально-економічного розвитку з метою розрахунку їх прогнозних значень; визначення тенденцій динаміки інтегральної оцінки ризиків, спричинених пандемією, яка враховує вірогідність їх виникнення та ступінь впливу на економіку. Існуючі підходи до оцінки ефективності економічної політики для подолання негативних проявів карантинних обмежень полягають, перш за все, у визначенні наявності в органів влади інституційної спроможності формувати та реалізовувати відповідні заходи в межах своїх повноважень і фінансових можливостей. Зазначені заходи мають бути достатньо прозорими, враховуючи високий ступінь невизначеності процесу перебігу пандемії коронавірусу та значні обсяги обмежень підприємницької діяльності. По-друге, визначення ефективності заходів може буди здійснено за прогнозними значеннями індикаторів, запропонованих у Державній програмі стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020–2022 рр. По-третє, ефективність заходів економічної політики може бути визначено на основі тенденцій динаміки інтегральної оцінки ризиків, спричинених пандемією, яка враховує вірогідність їх виникнення та ступінь впливу на економіку. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі полягають у визначенні ефективності заходів економічної політики на основі формування системи показників у межах напрямів ухвалених нормативно-правових актів щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шпілєвський В. В., Костенко Д. М.
Державне регулювання та підтримка виробництва синтетичного рідкого палива в Україні (c. 82 - 88)

У статті доводиться, що сьогодні моторне паливо є важливою складовою як енергетичної, так і національної безпеки будь-якої країни світу, оскільки воно забезпечує транспорт і техніку необхідним енергетичним ресурсом. Після вторгнення на територію України збройних сил російської федерації та руйнування через обстріли і бойові дії цілого ряду нафто- та газопереробних заводів, необхідним є найскоріше відновлення або створення нового виробництва моторного палива на власній сировинній базі. Єдиним енергетичним ресурсом, що здатний частково задовольнити потреби України в моторному паливі за рахунок власного виробництва, є кам’яне та буре вугілля. Налагодження виробництва синтетичного рідкого палива (СРП) з кам’яного та бурого вугілля в регіонах України сприятиме підсиленню енергетичної безпеки країни, та національної безпеки зокрема. Водночас, створення та розвиток виробництва СРП потребує належної державної підтримки та регулювання. Метою дослідження є визначення особливостей та напрямів удосконалення державного регулювання та підтримки виробництва СРП в Україні. На основі проведеного дослідження доведено, що відсутність в Україні виробництва та ринку синтетичних аналогів і компонентів рідкого моторного палива обумовлює те, що регуляторним полем підприємств з виробництва СРП є чинні нормативно-правові засади економічних відносин у сфері обороту нафти та нафтопродуктів. Тому з високою вірогідністю можна очікувати, що освоєння виробництва СРП в Україні буде відбуватись в регуляторному полі, яке не враховує специфіку нових виробництв. Ця неузгодженість може створити небажані додаткові бар’єри їх входження на національний ринок нафтопродуктів. Рекомендовано виділення синтетичних аналогів моторного палива в окрему товарну групу, для якої доцільно установити спеціальну ставку акцизного податку та інші преференції, здатні забезпечити достатній для створення виробництв СРП інвестиційний потік.

Стаття написана українською мовою


Романовська Ю. А.
Технологія розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста (c. 88 - 100)

У зміцненні соціально-економічної безпеки міста доцільне використання сценарного підходу, організаційним інструментом якого є сценарій. Сценарій – обґрунтування власного підходу до можливих напрямів розвитку об’єкта, а з іншого боку – запропонування організаційних підходів до переформатування очікувань на реальне майбутнє. Ухвалення найрезультативніших рішень на майбутнє забезпечує застосування технології розроблення сценарію. Дії, процедури та операції технології розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста мають виконуватися в заданій послідовності. Для розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста вирішальне значення має формування системи вихідних положень, призначенням яких є отримання цілісного уявлення про можливості міської влади в убезпеченні міста, позбавлення процесу розроблення сценарію суто формального характеру та, відповідно, підвищення його результативності. Високий рівень невизначеності, різні умови розроблення сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста зумовлюють необхідність деякої множини сценаріїв (альтернативних сценаріїв), сукупність яких має відображати готовність міської влади до будь-якого розвитку подій у зовнішньому та внутрішньому середовищі соціально-економічної системи «місто». Розроблення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста має виходити з чіткого уявлення про зміст і особливості функціонування соціально-економічної системи «місто»; здійснюватися з дотриманням наданих принципів, урахуванням обмежень сценарного підходу, виявлених загроз соціально-економічній системі «місто», їхнього характеру й етапу розвитку та тісного зв’язку між забезпеченням соціально-економічної безпеки міста та збалансованістю різноманітних за характером і способами вияву інтересів елементів системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В.
Сутність поняття «критична інфраструктура» з позицій національної безпеки України (c. 58 - 78)

На сучасному етапі критичну інфраструктуру визнано головною складовою національної економіки й основою державної та регіональної політики в контексті забезпечення національної безпеки. З огляду на це, мета даного дослідження полягає в узагальненні та систематизації теоретичних підходів до трактування поняття «критична інфраструктура»; уточненні суті та змісту даного терміна з позицій відновлення національної економіки та гарантування національної безпеки України. У результаті дослідження встановлено, що поняття «критична інфраструктура» ототожнюється з такими дефініціями, як: інфраструктура; системи життєзабезпечення; критично важливі об’єкти інфраструктури; життєво важливі суспільні функції; продукція, товари, послуги та пов’язані з ними процеси. З використанням системного підходу та методу класифікації умовно систематизовано трактування терміна «критична інфраструктура», які запропоновано різними науковими школами, за такими групами: система; елементи системи; структура (мережева, фізична, організаційна); сукупність активів; безпековий напрям; ключове безпекове завдання держави; об’єкт захисту (адміністративно-правового, кібернетичного); складова національної інфраструктури; об’єкт державного управління; складова інформаційної безпеки тощо. У статті надано авторський підхід до визначення поняття «критична інфраструктура» як сукупності об’єктів, систем, мереж, які є пріоритетними та стратегічно важливими для розвитку конкурентоспроможної національної економіки і забезпечення належного рівня національної безпеки, знешкодження або порушення функціонування яких може завдати шкоди національним інтересам держави, призвести до появи можливих загроз і ризиків, суттєвих збитків і втрат. Запропоновано критичну інфраструктуру розглядати як наукову категорію з позицій ефективного виконання першочергових безпекових завдань держави; гарантування національної безпеки; підвищення рівня стійкості функціонування систем і об’єктів інфраструктури; ризик-менеджменту; реалізації державної політики у сфері їх захисту; відновлення національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Проценко В. М.
Сучасні пріоритети формування фармацевтичного ринку України в контексті забезпечення якості лікарських засобів (c. 79 - 86)

У статті досліджується сучасний стан фармацевтичного ринку України в контексті забезпечення якості лікарських засобів та запобігання поширенню фальсифікованих лікарських засобів. Установлено, що, за даними Державного реєстру лікарських засобів України, у жовтні 2020 р. було зареєстровано 13 664 препарати. З’ясовано, що сьогодні в структурі асортименту лікарських засобів на фармацевтичному ринку України препарати іноземного виробництва складають понад 70%, а в окремих класифікаційних групах сягають до 90%. Визначено, що основними імпортерами лікарських засобів в Україну є Німеччина, Індія, Франція, Італія, Словенія та Угорщина. Зазначено, що Україна практично не має власного виробництва активних фармацевтичних речовин (АФР), близько 80% яких імпортується з Китаю та Індії, тому за якість АФР в основному відповідають дистриб’ютори. Встановлено, що в період 2000–2020 рр. Держлікінспекція щорічно виявляла та вилучала з обігу від 4 до 117 серій і від 3 до 63 найменувань фальсифікованих лікарських засобів. Визначено, що підробка та підпільне виробництво фальсифікованих лікарських засобів у 2017–2020 рр. на території України виявлялися як Держлікслужбою, так і правоохоронними органами. Встановлено, що у 2017 р. Держлікслужбою видано 18 розпоряджень про заборону обігу фальсифікованих лікарських засобів, у 2018 р. – 11 розпоряджень, у 2019 р. – 21 розпорядження, а у 2020 р. – 4 розпорядження про заборону. Зазначено, що протягом останніх 10 років спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фальсифікованих лікарських засобів на фармацевтичному ринку України. Встановлено основні чинники, що стимулюють обіг фальсифікованих лікарських засобів: нестабільна економічна ситуація в Україні; розвинена система онлайн-продажів лікарських засобів; дефіцит ліків, який формує можливість розповсюдження фальсифікованих лікарських препаратів; високі ціни на ліки стосовно середньої платоспроможності населення, а також велика різниця в ринкових цінах, що стимулює продаж дешевшого фальсифікованого лікарського препарату.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2023

Федірко Н. В., Гамкрелідзе К. Ю.
Фінансово-економічний механізм урегулювання російсько-українського конфлікту (c. 46 - 55)

Метою статті є наукове обґрунтування змісту та структури фінансово-економічного механізму врегулювання міжкраїнового конфлікту та особливостей його застосування в умовах російсько-української війни. Методика дослідження ґрунтується на кількісному та якісному аналізі фінансових та економічних інструментів, що використовуються в Україні у виробленні державної політики щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, та їх науковому узагальненні для обґрунтування складових фінансово-економічного механізму її реалізації. Авторами досліджено фінансово-економічні ресурси України у сфері оборони та здійснено їх порівняння з можливостями РФ, проаналізовано механізми розподілу видатків Державного бюджету України на національну оборону та громадський порядок, роль бюджетних програм у фінансуванні заходів безпеки. Окрім того, здійснено аналіз інструментів економічного впливу, що використовує Україна з метою обмеження можливостей РФ, зокрема економічних санкцій. Охарактеризовано важелі економічної підтримки України, що застосовує міжнародна спільнота. Обґрунтовано структуру фінансово-економічного механізму врегулювання міжкраїнового конфлікту, яка включає визначені напрями, цілі, суб’єкти, об’єкти, інструменти та форми впливу держави. Показано, що економічні стимули та обмеження мають водночас прямий та опосередкований вплив як на можливості воєнних дій РФ, так і на можливості воєнної протидії України. Блокування економічної діяльності РФ спричиняє мультиплікативний рестриктивний ефект для її економіки та федерального бюджету. Така економічна рестрикція знижує можливості фінансового забезпечення воєнних дій і позначається на зниженні рівня життя росіян. Натомість економічна допомога Україні стимулює її економіку та підтримує її фінансові ресурси як безпосередньо, так і опосередковано через ринковий механізм.

Стаття написана українською мовою


Проскурніна Н. В., Говоровська А. В.
Державне регулювання як фактор організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (c. 56 - 61)

Визначено, що забезпечення сталого функціонування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) підприємства передбачає врахування та оцінку всіх його структурних елементів. Аргументовано, що активізація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств неможлива без активної участі держави у створенні дієвого механізму стимулювання та регулювання ЗЕД. Основною метою статті є вивчення теоретичних і практичних аспектів функціонування державного регулювання як чинника організаційно-економічного механізму управління ЗЕД підприємства. Проаналізовано основні тенденції та особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах воєнного стану. Охарактеризовано застосування гібридної моделі розмежування економіки та низку важливих регуляторних новацій, які запроваджено урядом України, на період воєнного стану. У результаті дослідження обґрунтовано, що наразі актуальним залишається подальше вдосконалення інструментів державного регулювання ЗЕД з метою відтворення експортного потенціалу країни та підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках. У ході дослідження проведено аналіз динаміки показників експортно-імпортної активності за 2021–2022 рр. в Україні. Доведено, що відновлення міжнародної бізнес-активності можливе завдяки державному регулюванню зовнішньоекономічної діяльності. Встановлено, що державне регулювання ЗЕД підприємства повинно полягати в створенні умов і сприянні розвитку його зв’язків з іноземними партнерами. Визначено, що підприємство має враховувати внутрішні чинники впливу на ефективність господарської діяльності, а завдання держави як зовнішнього чинника – забезпечити досконалу законодавчу базу.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Кондратенко Н. О., Добрянський О. І.
Інституціональне забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки країни (c. 18 - 24)

У статті визначено проблеми та перспективи інституціонального забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки України. Зазначено, що існуючий рівень економічної безпеки України, ускладнений війною, вимагає нових підходів до інституціонального забезпечення в частині антикризового управління та регулювання, здатного вирішити питання зменшення рівня корупції та тінізації економіки, що суттєво вплине на реалізацію наміру нашої країни стати членом Європейського Союзу. Відзначено, що інституціональне забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки країни розглядається як складна комплексна система соціально-економічного розвитку та передбачає виконання відповідних заходів (організаційно-економічних, технологічних, профілактичних, контролюючих, захисних), які вживаються з метою нейтралізації негативного впливу на економічну безпеку держави. Встановлено, що однією із основних умов побудови дієвої системи інституціонального забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки країни є запровадження регулярного моніторингу реалізації прийнятих раніше рішень, формування динамічної інформаційної структури інституціонального регулювання національної економіки та ліквідація наявних адміністративних бар’єрів та обмежень. Зроблено висновок, що однією з важливих умов формування ефективної системи інституціонального забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки України є використання сучасних управлінських технологій у поєднанні із розвитком інституціонального середовища, яке охоплює сукупність найважливіших інституцій, формальних і неформальних інститутів та інституційні зміни, які спрямовані на підвищення якісних характеристик формальних і неформальних інститутів, що вже існують у сфері антикризового регулювання економічної безпеки. Запропоновано систему інституціонального забезпечення антикризового регулювання економічної безпеки країни, що передбачає комплексність вирішення проблем на всіх рівнях управління, оптимізацію антикризових заходів та вирівнювання умов господарювання та життєдіяльності людини, що, своєю чергою, дозволить вирішити питання щодо створення умов для розвитку бізнесу та соціальної сфери.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Рибчук А. В., Процишин О. Р., Лапчук Я. С., Зінкевич В. І.
Функціональна спрямованість інтегрованого інструментарію економічного механізму підвищення енергоефективності національної економіки (c. 49 - 56)

У статті аналізується сутність і напрями підвищення енергоефективності національної економіки. Зазначено, що провідна роль у цьому процесі відводиться економічному механізму, який узагальнено слід представляти як інтегровану систему засобів впливу на економічні явища, що спостерігаються в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання енергоресурсів. Підкреслено, що найважливішим показником, що характеризує ефективність енергоспоживання на макрорівні, є енергомісткість валового внутрішнього продукту (ВВП), за яким Україна суттєво відстає від багатьох країн світу. Тому одним із дієвих інструментів зменшення енергомісткості ВВП держави є використання засобів податкового стимулювання. Розкрито функціональну роль структурних елементів економічного механізму енергоефективності, які проявляються в такому: по-перше, провідне місце в системі інструментів реалізації енергоефективної політики займає ціноутворення на енергоресурси, у якому, на жаль, домінує витратна методологія. Водночас необхідно позбавити підприємства вітчизняного ПЕК права маніпулювати цінами на свою продукцію; по-друге, з метою реалізації політики енергоефективності необхідно формувати тарифи на енергоресурси на основі відшкодування економічно обґрунтованих витрат на їхнє виробництво, транспортування та доставку до споживачів; по-третє, реалізація стратегічних цілей розвитку енергозбереження потребує здійснення значних вкладень, зокрема цільових кредитів для фінансування енергозбережувальних технологій. Доведено необхідність пошуку та розроблення нових, більш дієвих інструментів економічного механізму підвищення енергоефективності національної економіки.

Стаття написана українською мовою


Гарапко С. С.
Особливості забезпечення безпеки страхового ринку в умовах воєнного стану (c. 57 - 62)

Мета статті полягає у висвітлення суті, значення й особливостей забезпечення безпеки страхового ринку в умовах воєнного стану. Доведено, що безпека страхового ринку є інтегральною характеристикою стану та рівня фінансової спроможності, надійності страхових компаній, їх забезпеченості ресурсами та новітніми послугами, що визначає можливості ефективного функціонування та інклюзивного розвитку в умовах мінімізації існуючих ризиків, загроз і небезпек. Запропоновано систематизацію факторів впливу на безпеку страхового ринку з поділом на фактори мега-, макро- та мезорівня. До основних факторів мегарівня віднесено: глобалізаційні процеси у страхуванні; кліматичні зміни; швидку цифровізацію та розвиток insurtech; кіберзагрози; уніфікацію регулювання та нагляд за страховим ринком з боку міжнародних страхових інституцій. Факторами макрорівня є: війна з росією; економічна та фінансова нестабільність; стан регулювання та нагляду за страховим ринком; високий рівень його концентрації; довіра до страхування; шахрайські дії тощо. Мікрорівневі фактори безпосередньо пов’язані із діяльністю страхових компаній: рівень капіталізації; обсяг активів; розмір сформованих страхових резервів; прибутковість та ефективність діяльності; ризик страхового портфеля; бізнес-модель страховика та ін. Відзначено, що в умовах воєнного стану страхові компанії стикнулися з принципово новими викликами та загрозами їх безпеці. Тому можливим у найближчій перспективі є зміщення акцентів страхового ринку на обов’язкові види страхування, страхування КАСКО та добровільне медичне страхування, а також розвиток нових видів страхування, таких як страхування військових ризиків, будівельно-монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є висвітлення методичного інструментарію оцінювання рівня безпеки страхового ринку та розроблення концептуальних підходів до формування системи її забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Домбровський В. С.
Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров’я у світі (c. 63 - 69)

Метою статті є узагальнення та порівняння існуючих підходів до фінансування охорони психічного здоров’я, а також аналіз сучасних тенденцій у даній сфері. Стаття є оглядовою та базується на останніх дослідженнях з цієї тематики. Перелік релевантних статей формувався за допомогою змістового аналізу для ідентифікації ключових підходів до фінансування психічного здоров’я. У статті розглянуто місце фінансування в державній політиці у сфері психічного здоров’я, проаналізовано основні джерела та механізми фінансування охорони здоров’я. Розглянуто основні переваги та недоліки базових моделей фінансування. Існуючі системи фінансування є достатньо складними, на що впливають як історичні традиції та соціокультурні особливості країн, так і особливості психічних захворювань: вони достатньо поширені, вимагають довготривалого та дороговартісного лікування, що потребує взаємодії систем охорони здоров’я та соціальної підтримки населення. Визначено, що не існує єдиної оптимальної моделі фінансування охорони психічного здоров’я, але є підходи, які показують кращу ефективність. Наприклад, система попереднього акумулювання коштів є більш ефективною, ніж оплата послуг «з власної кишені». Також державне фінансування за багатьма параметрами переважає приватне. Більшість країн переглядають існуючи підходи до функціонування та фінансування системи охорони здоров’я. Вони відходять від надання послуг на базі психіатричних лікарень і передають їх на рівень окремих громад, включаючи до загального пакета медичних послуг. Залишається проблемою низький медіанний рівень державних витрат на охорону психічного здоров’я у світі (особливо у країнах з низьким і середнім рівнем доходів). Перспективою подальших досліджень є аналіз існуючої системи фінансування охорони здоров’я в Україні та найкращих закордонних моделей, які б могли бути використані як зразки для реформування української системи охорони психічного здоров’я.

Стаття написана українською мовою


Кагановський О. С., Чмутова І. М.
Аналіз ресурсних та інвестиційно-інноваційних факторів розвитку галузевих структур (c. 70 - 80)

Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування галузевих структур. Авторами проаналізовано множину різноманітних показників оцінки факторів розвитку галузевих структур з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу. Досягнуто повноту теоретичного опису об’єктів і об’єктивність висновків під час дослідження проблеми факторного аналізу функціонування механізму управління галузевими структурами. Досліджено проблему аналізу ресурсних та інвестиційно-інноваційних факторів розвитку галузевих структур з використанням факторного аналізу. Запропоновано для кількісної оцінки ефективності функціонування механізму управління підприємством використовувати показники оцінки ресурсного та інвестиційно-інноваційного потенціалів, які слід розглядати як індикатори виходів виробничої системи, перетворені та одержані внаслідок впливу механізму управління. Аналіз здійснювався за двома напрямками: ресурсний та інвестиційно-інноваційний. Було опрацьовано велику кількість показників, які характеризують стан внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, та з використанням методів факторного аналізу здійснено їх заміну на певний набір некорельованих параметрів, що дозволило скоротити розмірність досліджуваної сукупності даних. Стан ресурсного та інвестиційно-інноваційного потенціалів підприємств розглянуло як результат впливу механізму управління з урахуванням галузевої приналежності, тобто окремо для підприємств машинобудування, легкої та харчової промисловості. У результаті аналізу для підприємств легкої промисловості сформовано такі загальні фактори: економічний напрямок використання капіталу; ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів; ефективність використання власного та позикового капіталу; ефективність використання позикових коштів. Для підприємств харчової промисловості сформовані такі фактори: економічний напрямок використання капіталу; ефективність фінансової та виробничої діяльності; здатність механізму управління забезпечувати стабільний обсяг прибутку; ефективність використання основних фондів. У межах інвестиційно-інноваційного спрямування для підприємств машинобудування та легкої промисловості найбільшу значущість має фактор, який можна інтерпретувати як ефективність науково-дослідної діяльності, меншу – напрямок використання власних інвестицій на впровадження інновацій; найменшу – напрямок використання інвестиційних ресурсів виробництва інноваційної продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2023

Хаустова В. Є., Решетняк О. І.
Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України (c. 30 - 41)

Стаття присвячена концепції резильєнтності, яка походить від екологічних досліджень, але згодом була застосована до соціальних та економічних систем. Метою дослідження є визначення змістовного наповнення поняття «резильєнтність» і виявлення ключових викликів резильєнтності української економіки у XXI столітті. Було досліджено сутність понять «резильєнтність», «резильєнтність економіки», існуючі підходи до їх тлумачення, відмінності від понять «стійкість» і «стабільність»; визначено та досліджено ключові ризики та шоки, що становили виклики резильєнтності української економіки у XXI столітті. Визначено, що резильєнтність в економіці означає здатність системи до відновлення та адаптації після кризових, стресових ситуацій. Поняття резильєнтності відрізняється від стійкості та стабільності, акцентуючи увагу на постподієвій адаптації системи. Визначено два підходи до розуміння резильєнтності: перший зорієнтований на відновлення системи до рівноваги після кризових подій, а другий – на постійну адаптацію до змін. Ситуації в Україні, такі як світова фінансова криза 2008 р., російська агресія у 2014 р., пандемія COVID-19 та вторгнення росії у 2022 р., значно вплинули на економіку країни та підкреслили необхідність розвитку резильєнтних механізмів для забезпечення стійкості та відновлення після шокових подій. Обґрунтовано важливість розуміння та дослідження концепції резильєнтності для розвитку ефективних стратегій управління кризами та створення стійких економічних систем у змінних умовах. Імплементація досвіду та дослідження факторів резильєнтності інших країн, які стикалися з подібними викликами після воєнних конфліктів, може стати корисним для України для подолання кризи, забезпечення стабільності та зростання, а також збереження потенціалу для подальшого розвитку після завершення війни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Шот А. П.
Ризик-орієнтований підхід – основа виявлення та запобігання загрозі економічній безпеці держави (c. 56 - 63)

Сьогодні, в умовах воєнного стану в Україні, дефіциту державного бюджету питання забезпечення економічної безпеки держави як складової національної безпеки є найбільш пріоритетним і важливим. Забезпечення економічної безпеки країни є прерогативою держави, і вона має підтримуватись усією системою державних органів, і передусім правоохоронних, серед яких ключову роль займає Бюро економічної безпеки України (БЕБ). З метою виявлення ризиків, які послаблюють економічну безпеку держави БЕБ у своїй роботі використовує ризик-орієнтований підхід, який є ідентифікатором ризиків вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах економіки. Також БЕБ за результатами оцінювання ризиків розробляє та впроваджує заходи, спрямовані на їх мінімізацію чи усунення. Отже, зважаючи на зовнішні та внутрішні загрози для економіки країни, питання застосування ризик-орієнтовного підходу для виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки є актуальним, потребує дослідження та залишається пріоритетним як для бізнесу так і для держави в цілому. Цілями дослідження є: аналіз результатів роботи БЕБ; розкриття порядку запровадження та використання в роботі підрозділів БЕБ ризик-орієнтованого підходу; визначення доцільності та переваг використання цього підходу з метою виявлення ризику вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки та запобігання загрозам, які впливають на економічну безпеку держави. Розглянуто місце, роль та основні завдання БЕБ: виявлення зон ризиків у сфері економіки; захист публічних фінансів держави; оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави; напрацювання способів їх мінімізації та усунення. Встановлено, що найбільш ефективним у роботі аналітичних підрозділів БЕБ є ризик-орієнтований підхід, який дає змогу прогнозувати загрози та оперативно вживати заходи щодо їх упередження та/або протидії. Проведено аналіз виявлених БЕБ ризиків у сфері економіки. Встановлено, що податкова та митна сфера є найбільш ризиковими для економіки країни, оскільки на них припадає майже 2/3 всіх виявлених ризиків (72%). Обґрунтовано необхідність і доцільність використання ризик-орієнтованого підходу в роботі БЕБ з урахуванням вимог часу та міжнародного досвіду. Запропоновано модель управління ризиками економічної безпеки держави з використанням ризик-орієнтованого підходу. Доведено, що на сьогоднішній день, в умовах війни, існує загроза економічній безпеці держави, і ключова роль у її захисті відводиться саме БЕБ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Ракитська А. О., Ракитський О. О.
Розвиток інвестиційно-інноваційного середовища в Україні та шляхи його відновлення в повоєнний час (c. 71 - 76)

У статті досліджено передумови розвитку інвестиційно-інноваційного середовища України та запропоновано шляхи його відновлення в повоєнний час. Визначено склад інвестиційно-інноваційного розвитку та наведено характеристику його компонентів. Надано характеристику вирішення загальних економічних проблем і проаналізовано можливість їх вирішення за рахунок коштів Державного бюджету України. Обґрунтовано необхідність залучення капіталу з боку міжнародних партнерів. Запропоновано ефективні шляхи використання інвестиційно-інноваційного капіталу на підприємствах України з урахуванням важливості відновлення та розвитку стратегічно важливих галузей країни в аспекті економічного відновлення. У дослідженні було використано методи вивчення та узагальнення відомостей, загальна теорія систем, системний аналіз та аналіз статистичних даних. Авторами наголошено, що стабілізація та розвиток економіки шляхом інвестиційно-інноваційного процесу дозволить змінити структуру Державного бюджету України, збільшуючи його доходи та зменшуючи видатки. Тим самим, буде надано можливість ефективніше протистояти економічній кризі, спричиненій російською агресією, а також спрямувати кошти, які мають надійти до бюджету внаслідок проведення процедури репарації на відновлення економіки країни. Важливо пам’ятати, що не існує способу відновити економіку за короткий термін, оскільки економіка сама по собі – це взаємозв’язок безлічі факторів, тому у статті обґрунтовано, що стратегія розвитку економіки має включати, насамперед, відновлення інфраструктури, будову нових заводів, інвестиції в ключові галузі нашої економіки та розвиток креативної індустрії. А це пов’язано, передусім, зі змінами в законодавстві для потенційних інвесторів з-за кордону та вітчизняних підприємців для розбудови та підтримки малого та середнього бізнесу. Висновки, зроблені в даній статті, можуть бути використані економічними суб’єктами для розробки та встановлення орієнтирів діяльності підприємств України.

Стаття написана українською мовою


Богуславська С. І.
Використання інструментів державно-приватного партнерства для повоєнного відновлення економіки України (c. 76 - 85)

Мета статті полягає у встановленні можливостей і ризиків використання інструментів державно-приватного партнерства (ДПП) для повоєнного відновлення економіки України, яке, враховуючи масштаби ушкоджень і руйнувань підприємств та інфраструктури, потребуватиме значних капіталовкладень, людських ресурсів та часу. Державно-приватне партнерство як процес взаємодії держави та приватного сектора з метою реалізації певних проєктів чи програм, спрямованих на розвиток економіки, інфраструктури, науки, освіти, охорони здоров’я та інших сфер, має значний потенціал для забезпечення повоєнного відновлення. У статті визначено головні аспекти, що обумовлюють важливість ДПП для повоєнного розвитку економіки України, а також розвинено термінологічний апарат державно-приватного партнерства та виокремлено його ключові елементи як економічної категорії. До переваг ДПП порівняно з іншими інструментами відновлення економіки після війни, особливо в контексті сприяння стійкому та швидкому відновленню, віднесено: швидкість та ефективність; можливість залучення приватного капіталу; інноваційність; ефективність управління ресурсами; стимулювання конкуренції; міжнародну підтримку; потенційну можливість ринкової експансії; розвиток локальних партнерств; суттєвий соціальний вплив та інші. Здійснено огляд результатів упровадження проєктів державно-приватного партнерства в різних сферах економіки. Окреслено основні виклики та перешкоди для розвитку державно-приватного партнерства. Серед останніх до найбільш значущих віднесено: високий рівень корупції та низький рівень довіри суспільних інститутів до державних органів; недостатнє правове регулювання та недостатній рівень підготовки кадрів для ефективного менеджменту проєктів. Особливу увагу приділено ризикам упровадження ДПП в Україні та заходам, що дозволять вчасно ідентифікувати та подолати такі ризики. Обґрунтовано, що нагальним завданням для ефективного впровадження державно-приватного партнерства є створення сприятливого середовища, яке є ключовим фактором залучення інвестицій, сприяння економічному зростанню та поліпшення життя населення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення інструментарію оцінювання проєктів державно-приватного партнерства в Україні.

Стаття написана українською мовою


Федірко Н. В., Семененко І. О.
Економічний механізм забезпечення ситуаційного мережевого управління в діяльності органів державної влади в Україні (c. 86 - 94)

Метою статті є дослідження практики формування ситуаційного мережевого управління в Україні та наукове обґрунтування економічного механізму його забезпечення. Методика дослідження ґрунтується на аналізі теоретико-правових засад формування мережі ситуаційних центрів органів державної влади в Україні та їх науковому узагальненні для обґрунтування складових елементів економічного механізму забезпечення ситуаційного мережевого управління. Авторами показано, що узгодження джерел ресурсування ситуаційних центрів з методами їх використання відповідно до визначених цілей їх функціонування, а також формування необхідної та достатньої матеріально-ресурсної бази передбачає формування економічного механізму ситуаційного мережевого управління органів державної влади. У статті обґрунтовано роль та місце ситуаційного мережевого управління в діяльності органів державної влади та визначено складові елементи економічного механізму його забезпечення, серед яких: цілі та принципи діяльності; забезпечувальна та функціональна складові; фактори його формування та параметри оцінювання. Авторами зазначено, що формування економічного механізму забезпечення ситуаційного мережевого управління повинно здійснюватися на засадах сучасних підходів до організації системи публічного адміністрування із дотриманням його класичних принципів. Установлено, що бюджетне фінансування діяльності мережі ситуаційних центрів органів державної влади здійснюється без конкретизації в рамках програмно-цільового методу. З метою вдосконалення механізмів бюджетування в реалізації мережевого управління надано рекомендації щодо запровадження спеціальних бюджетних програм для органів державної влади.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2023

Уманець Т. В., Клєвцєвич Н. А.
Фінансові інструменти забезпечення цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки (c. 45 - 54)

Метою даної статті є дослідження кращих світових практик державної та недержавної підтримки цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки та розробка рекомендацій щодо напрямків розширення можливостей застосування фінансових інструментів забезпечення ефективної цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки України. Проаналізовано: передумови та складові процесу створення цифрової економіки в Україні зокрема та у світі загалом; місце, яке займає держава у здійсненні інвестиційних рішень щодо розвитку цифрової економіки; національні моделі стимулювання інноваційного процесу; питання формування механізму цифрової трансформації управління розвитком національної економіки України. Встановлено, що сучасний етап розвитку світової економіки характеризується масштабним упровадженням цифрових технологій у різних секторах і видах економічної діяльності. Зазначено, що цифрові інновації, будучи фундаментальною рушійною силою системних перетворень в економіці, не тільки приводять до появи нових продуктів та послуг, але також створюють можливості для впровадження інноваційних бізнес-моделей, можуть сприяти значному підвищенню ефективності як у публічному, так і у приватному секторі. Обґрунтовано, що при використанні цифрових технологічних рішень українські підприємства мають нагоду переформатувати механізми ведення підприємницької діяльності, протестувати новаторські технології та в підсумку підвищити свою ефективність. Систематизовано закордонний і вітчизняний досвід цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки. Обґрунтовано прямі та непрямі фінансові важелі забезпечення ефективної цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки. Запропоновано напрями розширення можливостей застосування фінансових важелів забезпечення ефективної цифрової трансформації України. Сформовано ряд рекомендацій органам, які відповідають за розробку та реалізацію економічної політики, щодо розширення можливостей застосування різноманітних інструментів забезпечення ефективної цифрової адаптації бізнес-процесів реального сектора економіки України.

Стаття написана українською мовою


Дягілева О. В., Коровіна Н. В.
Трудова імміграція як інструмент стимулювання економічного зростання України в післявоєнний період (c. 55 - 61)

Метою статті є обґрунтування необхідності розробки та реалізації активної імміграційної політики України в післявоєнний період. З урахуванням сучасного стану ринку праці, масштабної внутрішньої та зовнішньої міграції та посилення господарських диспропорцій було визначено актуальність розгляду цієї теми. Також окреслено зміст поняття «імміграційна політика», розглянуто стан міграційної політики до та під час повномасштабного вторгнення та зроблено висновки щодо обмеженого списку квотників через їхню низьку кваліфікацію та щодо недостатньої кількості трудових мігрантів з-за кордону через обмежену кількість дозволів на імміграцію. Наведено приклади країн, що на практиці мали досвід залучення іноземних громадян для відбудови своєї економіки, який може бути корисним для України. У результаті дослідження було запропоновано пріоритетні напрямки та галузі, в яких необхідно запровадити програми залучення іноземних трудових мігрантів, та обґрунтовано, з яких країн найвигідніше привертати іммігрантів, спираючись на їх спеціалізацію та розвиток сучасних технологій. До пріоритетних галузей було віднесено: відбудову об’єктів критичної інфраструктури, розвиток інформаційних технологій, медицини, освіти та сільського господарства. Волонтерська діяльність представлена як важливий напрямок для залучення іноземців у зв’язку з російською збройною агресією проти України. Також було окреслено основні принципи для успішного впровадження імміграційної політики та механізм реалізації запропонованих заходів для привернення уваги та інтеграції висококваліфікованих фахівців з інших держав в Україну, що сприятиме відновленню економіки країни та підвищенню її конкурентоспроможності. До передумов успішної реалізації запропонованих заходів було віднесено наявність достатньої кількості ресурсів, участь зацікавлених сторін і подолання бюрократичних перешкод, культурних і мовних бар’єрів.

Стаття написана українською мовою


Лук’янихіна О. А., Дементов В. О., Парфентій Л. А.
Антикризові інструменти відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час (c. 61 - 69)

Метою статті є вивчення й аналіз науково-методичних підходів та досвіду управлінців у громадах щодо процесу відновлення та розвитку, а також формування рекомендацій щодо застосування найефективніших антикризових інструментів відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час, які засновані на засадах сталості, ефективності й оптимальної якості надання послуг, адже війна стала критичною визначальною перевіркою територіальних громад України на інституційну спроможність, організаційну готовність, ресурсну економічну витривалість і кадровий потенціал. У результаті аналізу наукових праць численних вчених було встановлено, що єдиного підходу стосовно вибору та застосування інструментів відновлення та розвитку громад в науковій літературі немає. У результаті дослідження було систематизовано антикризові інструменти відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний та повоєнний час і запропоновано класифікувати їх на інструменти інституційного спрямування, фінансово-економічні та соціально-економічні інструменти. Проаналізовано переваги використання кожного із антикризових інструментів відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний і повоєнний період. Надано комплексні рекомендації щодо ефективного використання антикризових інструментів відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час з урахуванням успішного досвіду співпраці в умовах війни українських управлінців і міжнародних партнерів. Наукова новизна дослідження полягає в концептуальному обґрунтуванні ефективності використання антикризових інструментів відновлення та соціально-економічного розвитку громад у воєнний і повоєнний час, суть якого полягає в синергетичній проєкції стратегічного розвитку громад на принципах системності та цілісності, ефективності та сталості, багатоваріантності та безповоротності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є вивчення досвіду комплексного оперативного реагування органів місцевої влади спільно з представниками громадянського суспільства на ситуативні виклики, пов’язані з безпосередніми воєнними діями та повоєнними наслідками. Цілеспрямований, хоча й поступовий рух у напрямку розв’язання проблеми відновлення та розвитку громад у воєнний і повоєнний час є підґрунтям для відновлення економічної та інших сфер суспільного життя в Україні.

Стаття написана українською мовою


Попело О. В., Гиря М. В.
Механізм забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб як соціальний аспект захисту населення у воєнний період (c. 69 - 76)

У статті окреслено поняття «внутрішньо переміщені особи» (ВПО), під яким слід розуміти громадян країни, іноземців чи осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території країни, де мають постійне місце проживання, та які внаслідок військових дій та їхніх наслідків змушені залишити своє постійне місце проживання заради безпеки свого життя, у межах кордонів країни свого постійного проживання. Досліджено процес адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Аргументовано, що механізм надання житла внутрішньо переміщеним особам у воєнний період має не лише враховувати тимчасові потреби, але і сприяти довгостроковій стабільності та відновленню. Визначено житлові проблеми внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану на прикладі міста Чернігів. Розроблено механізм надання житла внутрішньо переміщеним особам. Запропоновано шляхи вирішення житлових проблем внутрішньо переміщених осіб, серед яких: будівництво модульних містечок; встановлення модульних будиночків на подвір’ї; надання безпроцентних кредитів на придбання житла; надання в оренду житла шляхом компенсації державою власникам такого житла; проведення інвентаризації наявного житлового фонду та використання його для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; забезпечення процесів відновлення будівництва та використання доступного житла в різних регіонах; здійснення переорієнтації вже чинних програм розвитку житлового будівництва на вирішення житлових проблем ВПО; розробка механізмів компенсації вартості житла, втраченого під час збройної агресії РФ; розробка єдиної стратегії допомоги переселенцям щодо житлових питань тощо. Стверджується, що урахування особливостей воєнного періоду вимагає негайних і ретельно спроєктованих заходів, спрямованих на тимчасове та довгострокове розв’язання проблеми житла для внутрішньо переміщених осіб.

Стаття написана українською мовою


Хаустова В. Є., Решетняк О. І., Зінченко В. А.
Інститути та інституційна резильєнтність: сутність і роль у повоєнній розбудові економіки України (c. 77 - 92)

Актуальність дослідження інститутів щодо їх ролі в економіці України в умовах війни та повоєнної відбудови набуває важливого значення, оскільки воєнний конфлікт суттєво впливає на всі сфери життя країни. Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень щодо сутності інститутів і інституційної резильєнтності та визначення їх ролі в повоєнній розбудові економіки України. У статті розглянуто основні аспекти інституціоналізму, який виник на підставі досліджень видатних учених XIX–XX століть. Виділено різні підходи до визначення поняття «інститут», зокрема нормативний підхід, що розглядає інститут як складний комплекс норм або правил. Наведено різні погляди на класифікацію інститутів за ключовими ознаками. Зосереджено увагу на інституційній резильєнтності як важливій класифікаційній ознаці інститутів у повоєнний період. Підкреслено важливість створення резильєнтних інститутів для швидкого відновлення економіки та сформульовано питання щодо забезпечення їх інституційної резильєнтності. Згідно з дослідженнями OECD, інститути, які працювали ефективно в стабільний період, можуть не витримати кризи. Пропонується кілька практичних напрямків для створення резильєнтних інститутів на основі практичних прикладів їх реалізації в країнах, що потребували посткризового відродження, зокрема використання внутрішніх джерел стійкості, позитивного досвіду, місцевих норм і цінностей, соціального капіталу тощо. Висвітлено, що резильєнтність інститутів може бути досягнута завдяки внутрішнім зусиллям, адаптації та місцевому досвіду. Зазначено важливість цього підходу для розвитку стійких інститутів, здатних витримати кризи та зберігати функціональність. Висловлено думку, що Україні в повоєнний період важливо визначити фактори резильєнтності інститутів для ефективного відновлення та розвитку країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Добрянський О. І.
Суб’єктно-об’єктна база інтегрованої системи економічної безпеки в сучасних умовах (c. 104 - 109)

У статті розглянуто сучасну специфіку формування суб’єктно-об’єктної бази інтегрованої системи економічної безпеки. Визначено, що останнім часом спостерігається динамічне посилення ризиків і загроз, які виникають у сфері економіки та потребують формування ефективних механізмів протидії їх реалізації. Проаналізовано основні складові суб’єктно-об’єктної бази інтегрованої системи економічної безпеки в сучасних умовах. Визначено, що суб’єктна база включає в себе групу суб’єктів, таких як державні органи, підприємства, громадські організації та інші учасники економічних процесів. Об’єктна база охоплює об’єкти, що потребують захисту, такі як інформація, фінансові ресурси, інфраструктура, технології та інші складові системи економічної безпеки. Доведено практичну важливість інтеграції суб’єктної та об’єктної баз для забезпечення ефективного функціонування системи економічної безпеки держави за сучасних умов. Розглянуто різноманітні аспекти інтеграції суб’єктно-об’єктної бази, зокрема розвиток механізмів взаємодії між суб’єктами, створення систем захисту від ризиків для об’єктів та впровадження інноваційних підходів до забезпечення економічної безпеки. Проаналізовано сучасні умови, що впливають на систему економічної безпеки, зокрема глобалізацію, кіберзагрози та глобальну безпекову ситуацію. Сформовано рекомендації щодо вдосконалення наявної суб’єктно-об’єктної бази економічної безпеки, які передбачають інтенсивний розвиток співпраці між різними суб’єктами, впровадження сучасних технологій та зміцнення кібербезпеки в економічній системі держави. Доведено, що в сучасних умовах суб’єктно-об’єктна база виступає ключовим елементом інтегрованої системи економічної безпеки держави. При цьому інтеграція суб’єктної та об’єктної баз потребує застосування комплексного підходу та налагодження ефективної взаємодії між усіма зацікавленими сторонами. Визначено, що розвиток та вдосконалення суб’єктно-об’єктної бази є важливим завданням для забезпечення стійкого розвитку національної економіки та зменшення ризиків для її функціонування в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2024

Козаченко Г. В., Сологуб О. В.
Механізми публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні: стан і системотворення (c. 36 - 46)

Публічне управління у сфері охорони здоров’я здійснюється з використанням певних інструментів (методи, методики, операції, алгоритми дій, процедури та техніки дій, управлінські технології, комунікаційні стратегії тощо). Запропоновано склад механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я, який визначено за результатами аналізу змісту та результатів медичної реформи в Україні. Розглянуто призначення (мету застосування), особливості дії, обмеження та міру завершеності механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні. Подальше вдосконалення публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні лежить у площині системотворення його інструментальної бази. Система механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я являє собою сукупність різноманітних механізмів, одночасна дія яких у взаємозв’язку та взаємозалежності дозволяє забезпечити якісне публічне управління в найважливішому соціально-економічному секторі країни, яким є охорона здоров’я. Охарактеризовано особливості системи механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я. Формування системи механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні повинно мати фундаментальне підґрунтя, яке сформовано у вигляді відповідних концептуальних засад. Концептуальні засади формування системи механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні містять комплекс установок, принципів, положень, орієнтирів та векторів дії державних установ, поєднаних у конструкти, спирання на які дозволить сформувати таку реально дієву систему. Створення системи механізмів публічного управління у сфері охорони здоров’я в Україні є важливим для поліпшення якості публічного управління, а тому цьому процесу необхідно приділити велику увагу.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру