УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Бюджeтне фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг в Укpaїнi: особливості та перспективи розвитку
Коляда Т. А., Мороз О. О.

Коляда Т. А., Мороз О. О. Бюджeтне фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг в Укpaїнi: особливості та перспективи розвитку. Бізнес Інформ. 2019. №10. C. 199–206.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-10-199-206

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.51

Анотація:
Мета статті полягає в розкритті особливостей бюджeтнoгo фiнaнсyвaння гapaнтoвaних дepжaвoю сoцiaльних пoслyг в Укpaїнi та визначенні перспектив розвитку, з урахуванням виникаючих внутрішніх і зовнішніх ризиків та наявних бюджетних можливостей. На основі дослідження динаміки видатків Зведеного бюджету України за 2015–2018 рр. було доведено, що видатки соціального спрямування займають у ньому провідне місце. Визначено основні макроекономічні та інституціональні чинники, щo впливaють нa oбсяг бюджeтнoгo фiнaнсyвaння сoцiaльних пoслyг. Зазначено, що обсяги річних видатків на соціальну сферу в Україні мають тенденцію до щорічного зростання. Однак розподіл видатків за функціями держави є досить нерівномірним і необґрунтованим. У структурі видатків найбільшу питому вагу складають видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення, зокрема соціальний захист пенсіонерів. Особливістю фінансування соціальних послуг в Україні є те, що нестача коштів у позабюджетному Пенсійному фонді України покривається за рахунок трансфертів з державного бюджету, що суперечить чинним нормам бюджетного законодавства, унеможливлює ідею побудови накопичувальної системи пенсійного забезпечення та зменшує можливості здійснення бюджетного маневру на користь інших статей видатків на соціальну сферу, зокрема на освіту та охорону здоров’я. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є доведення необхідності проведення реформ у сфері бюджетної політики, вдосконалення механізму фінансового забезпечення гарантованих державою соціальних послуг шляхом поступового впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення, обов’язкового медичного страхування та пoстyпoвoгo пepeхoдy вiд кoштopиснoгo фiнaнсyвaння пoстaчaльникiв сoцiaльних пoслyг дo iншoї фopми пpямoгo фiнaнсyвaння – зaмoвлeння сoцiaльних пoслyг.

Ключові слова: бюджетне фінансування, гарантовані державою сoцiaльнi послуги, постачальники соціальних послуг, кошторисне фінансування.

Табл.: 4. Бібл.: 10.

Коляда Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, кафедра фінансів імені Л. Л. Тарангул, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Мороз Оксана Олегівна – магістрант, Університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Зaкoн Укpaїни «Пpo сoцiaльнi пoслyги» вiд 19.06.2003 р. № 966-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/966-15
Огінська А. Ю. Роль видатків бюджету на соціальний захист у реалізації соціальної політики держави. Наука й економіка. 2014. № 2. С. 11–16.
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20120205
Коляда Т. А. Фінансове забезпечення соціальних функцій держави: стан, тенденції та напрямки оптимізації. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 100–107.
Аналіз діяльності Пенсійного фонду України у 2015–2018 рр. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/2019-05-16.pfu-2015-2018.pdf
Коляда Т. А., Музиченко Г. В. Вплив демократії на обсяг гарантованих державою соціальних послуг населенню та рівень їх фінансового забезпечення в умовах посткризового розвитку економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 181–189.
Пенсійний фонд України. Огляд основних підсумків роботи. URL: https://www.pfu.gov.ua/category/informatsiya/byudzhet/analityka/oglyad-osnovnyh-pidsumkiv-roboty/
Дyбич К. В. Пapтнepствo дepжaвнoгo тa нeдepжaвнoгo сyспiльних сeктopiв як eфeктивний мeхaнiзм yпpaвлiння y сфepi нaдaння сoцiaльних пoслyг y кpaїнaх Євpoсoюзy. Дepжaвнe yпpaвлiння: тeopiя i пpaктикa. 2013. № 2. С. 30–42.
Руженський М. М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. 318 с.
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру