УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Туристично-рекреаційний потенціал як елемент конкурентоспроможності територій
Писаревський І. М., Мелешко К. К.

Писаревський І. М., Мелешко К. К. Туристично-рекреаційний потенціал як елемент конкурентоспроможності територій. Бізнес Інформ. 2019. №12. C. 148–154.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-148-154

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.48

Анотація:
У статті уточнено та розкрито сутність понятійного апарату туристично-рекреаційного потенціалу як елемента конкурентоспроможності територій. Актуалізовано проблеми розкриття теоретико-методологічного базису туристично-рекреаційного потенціалу, його функцій та ролі в суспільстві як джерела інноватики туризму; надане визначення категоріям «потенціал», «туризм», «рекреація», «туристично-рекреаційний потенціал», «туристично-рекреаційний потенціал території». Зазначено, що діджиталізація, інновації, більша доступність та суспільні зміни продовжуватимуть формувати цей сектор, і компаніям потрібно буде адаптуватися, щоб залишатися конкурентоспроможними, водночас сприймаючи туристично-рекреаційний потенціал як засіб досягнення цілей сталого розвитку та туристичної привабливості територій. Відзначено, що основою для розвитку туристично-рекреаційних функцій, безперечно, є туристичний потенціал, який можна охарактеризувати як найважливіший визначальний фактор розвитку туризму та підвищення конкурентоспроможності територій. Туристичний потенціал визначатиме можливості створення нових туристичних продуктів. Проведений аналіз компонентної структури туристично-рекреаційного потенціалу сприятиме вивченню та формуванню ресурсного капіталу потенційно привабливих і конкурентоспроможних територій, що вплине на їх інвестиційний та репутаційний статус. Зроблено висновок, що туристсько-рекреаційний потенціал – це досить ємна концепція, яка містить численні детермінанти, що визначають туристичну та рекреаційну привабливість певної території. Враховуючи сприятливі умови для туристичної діяльності та зважаючи на значні прибутки для потреб соціально-економічного розвитку, більша частина території України успішно намагається розвивати ринки туристичних послуг, вступаючи в конкурентну боротьбу за потік туристів.

Ключові слова: потенціал, туризм, рекреація, регіон, туристично-рекреаційний потенціал, територія, конкурентоспроможність.

Табл.: 3. Бібл.: 30.

Писаревський Ілля Матвійович – доктор економічних наук, професор, декан, факультет менеджменту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Мелешко Кристина Костянтинівна – аспірант, кафедра туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

International Tourism Highlights, 2019 Edition. URL: https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284421152
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / відпов. ред. – канд. екон. наук Ю. В. Кіндзерський. Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. 408 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/Prompotencial_monogr_2007.pdf
Матковський Р. Б. Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.01.01. Київ, 2003. 20 с.
Шелегеда Б., Савченко М., Савченко І. Економічний потенціал регіону: закони формування і методи оцінки. Схід. 2003. № 4. С. 28–33.
Sloman J., Sutcliff М. Ekonomics for Business. Harlow : FT Prentice Hall, 2004. 726 p.
McConnell K. R., Brue S. L. Ekonomics: principles, problems and politics. New York : McGraw-Hill/Irwin, 2005. 733 p.
Тернова І. А. Економічне регулювання потенціалу в сучасних умовах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03. Харків, 2005. 20 с.
Бикова В. Г., Ряснянський Ю. М. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення. Фінанси України. 2005. № 6. С. 56–61.
Экономический потенциал административных и производственных систем : монография / под общей ред. О. Ф. Балацкого. Сумы : ИТГ «Университетская книга», 2006. 973 с.
Harrington H. J. Resource Management Excellence: The art of excelling in resource and assets management. California : Paton Press, 2006. 214 p.
Зенченко С. В. Формирование и оценка регионального финансового потенциала устойчивого развития экономики территории: теория и методология : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05; 08.00.10. Ставрополь, 2009. 37 с.
Лепьохіна О. В. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 7. С. 127–136.
Боронос В. Г. Методологічні засади управління фінансовим потенціалом території : монографія. Суми : СумДУ, 2011. 310 с.
Калюжна Н. Г. Потенціал системи управління підприємством: методологія, оцінювання та моделювання : монографія. Луганськ : СПД Рєзніков В. С., 2013. 543 с.
В’їзний туризм : навч. посіб. / авт. кол. : Коваль П. Ф., Алєшугіна Н. О., Андрєєва Г. П. та ін. Ніжин : Вид. Лукяненко В. В., 2010. 304 с.
«Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» : затв. Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22 червня 2009 р. № 330. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-09
Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
Дроздов А. В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы // Актуальные проблемы туризма-99. Перспективы развития туризма в Южном Подмосковье : сб. докл. и тез. сообщений науч.-практ. конф. М., 1999. С. 42–57.
Гуляев В. Г., Селиванов И. А. Туризм: экономика, управление, устойчивое развитие : учебник. М. : Советский спорт, 2008. 280 с.
Козырев В. М. Туристская рента. М. : Финансы и статистика, 2003. 110 с.
Кусков А. С., Лысикова О. В. Курортология и оздоровительный туризм. Ростов н/Д : Феникс, 2004. 320 с.
Дутчак С. В. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 128 с.
Николаенко Т. В. Рекреационная география. М. : ВЛАДОС, 2001. 288 с.
Севастьянова С. А. Методологические основы развития и системного управления туризмом в регионе. СПб. : СПбГИЭУ, 2005.
Гуменюк Ю. П. Організаційно-економічні механізми стимулювання розвитку рекреаційно-туристичного комплексу (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.10.01. Львів, 2005. 22 с.
Мацола В. Рекреаційно-туристичний комплекс України : монографія. Львів : ІРД НАН України, 1997. 259 c.
Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02. Київ, 2004. 424 с.
Черчик Л., Коленда Н. Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2008. 224 с.
Нудельман М. С. Социально-экономические проблемы рекреационного природопользования. Киев : Наукова думка, 1987. 132 с.
Руденко В. П., Вацеба В. Я., Соловей Т. В. Природо-ресурсний потенціал природних регіонів України : монографія. Чернівці : Рута, 2001. 268 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру