УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі
Семенець А. О.

Семенець А. О. Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 276–285.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-276-285

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6:658.87

Анотація:
Метою статті визначено систематизацію та узагальнення наявних підходів до трактування поняття «внутрішній аудит» для формалізації категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту. Шляхом порівняння основних характеристик внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю доведено, що функції внутрішнього аудиту є набагато ширшими від внутрішнього контролю. Проведено порівняння внутрішнього та зовнішнього аудиту та згруповано їх суттєві відмінності. Обґрунтовано, що в сучасних наукових дослідженнях при визначенні терміна «внутрішній аудит» вчені дотримуються системного, функціонального або діяльнісного підходів. Запропоновано враховувати процесну специфіку діяльності підприємства при визначенні поняття «внутрішній аудит» та розуміти під ним ініційований вищим керівництвом компанії та здійснюваний спеціалізованим відділом перманентний процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення й моніторингу минулих, поточних і стратегічних наслідків діяльності суб’єкта господарювання.

Ключові слова: внутрішній аудит, зовнішній аудит, внутрішній контроль, термінологічний апарат, функціональний підхід, діяльнісний підхід, процесний підхід.

Табл.: 2. Бібл.: 27.

Семенець Аліна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Міжнародні стандарти аудиту та Кодекс професійної етики бухгалтерів і аудиторів. URL: http://www.minfin.gov.ua/document/81073/D6.pdf
Исследование текущего состояния и тенденций развития внутреннего аудита. URL: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-internal-audit-2016/$FILE/EY-internal-audit-2016.pdf
Андреев В. Д. Внутренний аудит : учеб. пособие. М. : Финансы и статистика, 2003. 462 c.
Вітюк Л. М., Гайдай Л. П. Внутрішній аудит як вид економічного контролю. Вісник ЖІТІ. 1999. № 10. С. 22–27.
Давидов Ю. Г. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах харчової промисловості України. Економіка: проблеми теорії та практики. 2000. Вип. 41. С. 72–75.
Суворова О. Л. Внутрішній контроль і внутрішній аудит – необхідність для ефективного функціонування компанії. Економіка: проблеми теорії та практики. 2005. Вип. 201. С. 254–262.
Бондар Ю. А. Внутрішній контроль і внутрішній аудит як необхідність успішної діяльності для підприємств, організацій, установ вітчизняної економіки. Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. 2004. С. 168–171.
Годована Л. Г. Внутрішній контроль та внутрішній аудит, схожість та відмінність. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/139?show=full
Фоміна Т. В. Місце та роль внутрішнього аудиту в системі внутрішньогосподарського контролю. Вісник Львівської комерційної академії. 2004. Вип. 16. С. 441–447.
Петренко Н. И. Аудит в Украине: классификация, пути совершенствования // Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы : монография. Житомир : ЧП «Рута», 2005. 444 с.
Бойко О. Аутсорсинг функції внутрішнього аудиту як нова послуга аудиторських фірм: бути чи не бути? Аудитор України. 2018. № 11. С. 4–6.
Куликова И. С., Салмина Д. В. Введение в металингвистику (системный, лексикографический и коммуникативно-прагматический аспекты лингвистической терминологии). СПб. : Сага, 2002. 352 с.
Дьяков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти. Київ : ВД «КМ Academia», 2000. 218 с.
Суперанская А. В. Общая терминология: вопросы теории. М. : Едиториал УРСС, 2004. 248 с.
Layman Ch. S. The Power of Logic. Mountain View, California, London-Toronto: Mayfield Publishing Company, 1999. 566 p.
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary Thesaurus (Version 3.0. – 11th ed.). Cdr edition by Merriam-Webster published by Merriam Webster CD-ROM.
Бойченко І. К. Філософія історії. Київ : Знання, 2005. 120 с.
ULIS: Ukrainian-Russian and Russian-Ukrainian Electronic Dictionary. Version 5.0.06. ProLing Ltd., 2003. Р. 104–105.
Бурцев В. В. Внутренний аудит компании: вопросы организации и управления. Управление финансами предприятия. 2003. № 4. С. 35–49.
Шмирко М. Ю. Проблеми впровадження та оптимізації системи внутрішнього аудиту підприємства в конкурентному середовищі. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. 2015. № 2. С. 173–180.
Бондаренко Н. М. Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». URL: http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201263/101-106.html
Дорош Н. І. Сутність та призначення внутрішнього аудиту. Вісник ЖДТУ. 2006. № 1. С. 41–46.
Бутинець Ф. Ф. Аудит : підручник. 2-е вид., перероб. та доп. Житомир : ПП «Рута», 2002. 672 с.
Сафонов Т. І. Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством. Незалежний аудитор. 2013. № 4 (II). С. 64–68.
Евдокиенко В. Бизнес-процессы, процессное управление и эффективность. URL: http://www.aup.ru/articles/management/20.htm
Даниленко О. А. Обґрунтування процесного підходу до управління персоналом організації. // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 жовтня 2010 р.). Київ : КНЕУ, 2010. С. 92–94.
Сопко В. В., Бенько М. М., Гончаренко О. М. Дисциплінарна матриця управлінської звітності : монографія / за заг. ред. В.В. Сопко. Київ : КНТЕУ, 2016. 456 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру