УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та домінанти формування стратегії управління
Тищенко О. П.

Тищенко О. П. Інклюзивний розвиток національної економіки України: передумови та домінанти формування стратегії управління. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 71–79.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-71-79

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.2

Анотація:
Мета статті полягає у виявленні та аналізі наявних інклюзивних диспропорцій у розвитку національної економіки України через призму положень концепції інклюзивного зростання, а також у визначенні та обґрунтуванні пріоритетних напрямів державної економічної політики та прикладних інструментів впливу держави на забезпечення впровадження моделі економічного розвитку на засадах інклюзивності. За результатами дослідження встановлено суттєві розбіжності між базовими теоретичними положеннями концепції інклюзивного зростання та наявними секторальними та територіальними дисбалансами (інклюзивними диспропорціями) в розвитку національної економіки України. Зокрема, показано провідну роль агропромислового сектора в розвитку національної економіки країни в останні роки (частка у створюваній валовій доданій вартості, в експорті продукції, у кількості зайнятих), але, водночас, його відставання від інших видів економічної діяльності та від рівня мешканців у міських поселеннях за такими критеріями інклюзивності, як рівень оплати праці, обсяг сукупних грошових доходів домогосподарств, забезпеченість базовими соціальними послугами. Визначено пріоритети державної стратегії подолання інклюзивних диспропорцій в українській економіці та запропоновано інструментарій забезпечення практичної реалізації принципів концепції інклюзивного зростання, зокрема в агропродовольчому секторі національної економіки України. Подальші дослідження за означеною проблематикою доцільно зосередити на обґрунтуванні можливостей імплементації у вітчизняну практику кращого світового досвіду щодо формування стратегії інклюзивного розвитку національної економіки та деталізації, з урахуванням внутрішньокраїнових особливостей, конкретних інструментів організаційно-правового та фінансово-економічного характеру щодо управління її реалізацією.

Ключові слова: інклюзивний розвиток, інклюзивні диспропорції, концепція інклюзивного зростання, національна економіка, стратегія управління інклюзивним розвитком національної економіки.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 27.

Тищенко Олександр Петрович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор, кафедра національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ranieri R., Ramos A. R. Inclusive Growth: Building up a Concept. Working Paper, No. 104, March, 2013. Brasilia: International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC – IG). 23 p. URL: https://ipcig.org/pub/IPCWorkingPaper104.pdf
Mazur-Wierzbicka E. (2015). Wzrost sprzyjajacy wlaczeniu spolecznemu jako wyzwanie dla Polski w swietle strategii Europa 2020 [Growth promoting social inclusion as the challenge faced poland in the light of ‘Europe 2020’ strategy]. Studia Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach). 2015. Nr. 213. S. 169–184.
Darvas Z., Wolf G. B. An anatomy of inclusive growth in Europe. Brussels, 2016. 114 p.
Kosiedowski W. Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Srodkowo-Wschodniej [Concept of inclusive development and its implementation in Central-Eastern Europe]. Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. 2016. Zeszyt 5. S. 67–89.
Lupton R., Rafferty A., Hughes C. Inclusive growth: Opportunities and challenges for Greater Manchester. Manchester : Inclusive Growth Analysis Unit, University of Manchester, 2016. 28 p.
Green A., Kispeter E., Sissons P., Froy F. How International Cities Lead Inclusive Growth Agendas. New York: Joseph Rowntree Foundation (JRF), 2017. 69 p.
Lee N. Inclusive Growth in Cities: A Sympathetic Critique. Regional Studies. 2019. Vol. 53. No. 3. P. 424–434.
Statham R., Gunson R. Delivering Inclusive Growth in Scotland. Glasgow : Poverty and Inequality Commission, 2019. 49 p.
Прогнімак О. Д. Інклюзивний розвиток України: перешкоди vs перспективи. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 187–197.
Власенко Ю. Г. Міжнародні підходи до методики оцінки інклюзивності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч. 1. С. 70–74.
World Economic Forum (WEF). The inclusive growth and development report. 2017. URL: http://www.weforum.org/reports/the-inclusive-growth-and-development-report-2017
World Economic Forum (WEF). The Inclusive Development Index 2018. Summary and Data Highlights. URL: http://www.weforum.org/reports/the-inclusive-development-index-2018
Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels : European Commission, 2010. 32 p. URL: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
Базилюк А. В., Жулін О. В. Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку. Економіка та управління на транспорті. 2015. Вип. 1. С. 19–29.
Бобух І. М., Щегель С. М. Стратегічні орієнтири економічного зростання України: інклюзивність як ключовий пріоритет. Вісник НАН України. 2018. № 7. С. 55–70.
Тютюннікова С. В., Пивоварова К. В. Інклюзивний розвиток національної економіки як чинник подолання бідності. Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 105–111.
Затонацька Т. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. № 1. С. 102–113.
Малий І. Й., Ємельяненко Л. М., Дзензелюк К. В. Імплементація концепції інклюзивного розвитку в практику регулювання зайнятості населення. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6776. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.13.
Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. Національний класифікатор України / прийнято та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України від 11.10. 2010 р. № 457. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт за 2012 рік» / за ред. І. М. Нікітіної // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/03/Arch_vrp.htm
Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт у 2017 році» / за ред. І. М. Нікітіної. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/04/zb_vrp_2017.pdf
Статистичний збірник «Сільське господарство України за 2017 рік» / відп. за випуск О. М. Прокопенко // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm
Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О. Г. Осауленка // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm
Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. І. Є. Вернера // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2010–2018 роках // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/gdn/prc_rik/prc_rik_u/dszpED_u.html
Статистичний збірник «Україна у цифрах 2018» / відп. за випуск О. А. Вишневська // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm
Статистичний збірник «Житловий фонд України» / відп. за випуск О. О. Кармазіна // Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_jf_2017_pdf.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру